TYÖMARKKINATUTKIMUS 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖMARKKINATUTKIMUS 2016"

Transkriptio

1 TYÖMARKKINATUTKIMUS 2016 Nuutti Pursiainen Jaakko Kalske

2 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Mikonkatu 8 A, Helsinki Puhelin Taitto: Aki Reinimäki & Jaakko Kalske Helsinki 2017 ISSN

3 TYÖMARKKINATUTKIMUS 2016 Nuutti Pursiainen Jaakko Kalske Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

4 SISÄLLYS ESIPUHE 5 1 YLEISTÄ Vastausaktiivisuus ja työtilanne Työvoiman ikärakenne Tutkinnot ja pääaineet Jäsenistön maantieteellinen jakautuminen 7 2 SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE Toimiasemaluokittelu Sijoittuminen työnantajasektoreittain Ensimmäinen työpaikka 9 3 MÄÄRÄAIKAISUUS Ikäryhmittäin ja sukupuolittain Toimiaseman ja työnantajasektorin mukaan 9 4 TYÖAIKA Todellinen viikkotyöaika asettunut 40 tuntiin Työmäärän kokeminen Ylitöiden korvaaminen 11 5 PALKKAUS Taustatiedot Luontoisedut, ylityöt ja tulospalkkiot Palkkataso nousi Sukupuoli Iän vaikutus palkkaan ja verotus Toimiasema Valtio Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Kunnat Yritykset Järjestöt 15 6 VASTAVALMISTUNEET 15 LIITTEET 17 Liitetaulukot 17 Palkkataulukot 18 4

5 ESIPUHE Luettavissa on nyt yhdeksästoista raportti työmarkkinoistamme. Liitto on tehnyt työmarkkinakyselyitä vuodesta 1994 lähtien, aluksi joka toinen vuosi ja vuodesta 2002 lähtien vuosittain. Jäsenistöä koskevaa tietoa työmarkkinoista on ehtinyt kertyä runsaasti. Palkat, työmarkkinoille sijoittuminen ja työaika ovat aina olleet työmarkkinatutkimuksen perusteemoja. Näihin seikkoihin paneudutaan tässäkin raportissa. Myös vastavalmistuneiden tilannetta käsitellään omana lukunaan. Työmarkkinatutkimuksista saatava tieto on liiton toiminnan kannalta keskeistä. Vuosittaisen kyselyn tuloksia käytetään liiton edunvalvonnan linjausten muodostamiseen sekä palkkaneuvontapalvelumme pohjana. Vastausaktiivisuuden nostaminen nykyisestä on haaste, johon täytyy tarttua. Kiitos jälleen kaikille kyselyyn vastanneille! Aikatalossa helatorstaiviikolla 2016 Nuutti Pursiainen 5

6 1 YLEISTÄ Kaikki 87% 3 % 6 % 4 % 1.1 Vastausaktiivisuus ja työtilanne Kutsu kyselyyn lähetettiin marraskuussa 2016 kaikille liiton työmarkkinoilla olevalle jäsenelle. Kutsu lähetettiin jäsenen sähköpostiosoitteeseen ja jos sellaista ei ollut, niin kirjeitse. Itse kysely toteutettiin www-kyselylomakkeen avulla. Vastausaktiivisuudeksi muodostui 21 % (2015: 25 %, 2014: 26 %, 2013: 24 %, 2012: 32 %, 2011: 38 %, 2010: 45 %). Vastausaktiivisuus siis heikkeni edelleen. Iän ja sukupuolen perusteella otos kuvaa liiton jäsenistöä. Vastanneista työvoimaan luokiteltiin kuuluvaksi henkilöä, eli 96 % vastanneista. Työvoiman ulkopuolelle on rajattu päätoimiset opiskelijat, eläkeläiset, kotiäidit ja hoitovapaalla sekä pitkäaikaisella sairaslomalla olevat. Vuoden 2015 tutkimuksessa työvoimaan kuului 97 % vastanneista. Taulukossa 1 työvoima on jaoteltu työtilanteen mukaan ja kuviossa 1 palvelussuhteen ja sukupuolen mukaan. Määrä Osuus työvoimasta, % Kokopäivätyö ,7 (82,5 / 83,4) Osa-aikatyö 59 2,9 (2,5 / 2,8) Osa-aikaeläke 3 0,2 (0,6 / 0,5) Pienten lasten vanhempien lyhennetty työviikko 23 1,2 (1,3 / 1,6) Vuorotteluvapaa 4 0,2 (0,2 / 0,3) Opintovapaa tai apuraha 36 1,9 (1,8 / 1,4) Perhevapaa 34 1,8 (2,0 / 2,4) Työtön 112 5,8 (8,0 / 7,1) Muu 7 0,4 (0,8 / 0,4) Yhteensä ,0 Taulukko 1. Työvoiman työtilanne lokakuussa 2016 (suluissa vastaavat 2015 / 2014 osuudet) Vastaajista noin 86 % työskenteli vastaushetkellä kokopäiväisesti ja noin 4 % osa-aikaisesti. Työttömänä vastaajista oli vajaa 6 %. Jäsenistön työmarkkinatilanne näyttäisi kääntyneen parempaan suuntaan vuoden 2015 pohjalukemista. Työttömyyden viimeisten kahden vuoden aikana kokeneita oli vastaajista 18 % (2015: 23 %, 2014: 20 %, 2013: 18 %). Ero miesten ja naisten välillä kokopäivätyössä käynnin osuuden suhteen pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Miehistä kokopäiväisessä työsuhteessa oli nyt 89 % ja naisista 86 %, kun vuonna 2015 miehillä osuus oli 88 % ja naisilla 85 %. Työttömyysaste oli miehillä kaksi prosenttiyksikköä naisia suurempi. Nainen Mies 86% 89% Kuvio 1: Työvoima sukupuolen ja palvelussuhteen mukaan, % Naisten osuus työvoimaan kuuluvista vastaajista on asettunut noin 2/3 tasolle. Nyt työvoimaan kuuluvista vastaajista naisia oli 69 % ja miehiä 31 %. Vuonna 2015 vastaavat osuudet olivat 68 % ja 32 %. 1.2 Työvoiman ikärakenne Työvoiman keski-ikä pysyi ennallaan ollen 42 vuotta. Naiset dominoivat nuorempia ikäryhmiä suvereenisti ja miesten osuus nousee vanhempiin ikäryhmiin edettäessä. Miesten osuus oli suurempi ainoastaan 60 vuotta ja vanhemmat ikäryhmässä. Naisten keski-ikä oli 41 vuotta ja miesten 44 vuotta. Molempien sukupuolten keskiikä pysyi samana edelliseen kyselyyn verrattuna. Ikäryhmä Miehet, % Naiset, % Kaikki, % Naisten osuus, % Alle 30 5 (6 / 7) 10 (11 / 11) 8 (9 / 10) 81 (80 / 79) (31 / 34) 37 (39 / 42) 36 (37 / 39) 73 (73 / 73) (32 / 32) 30 (30 / 29) 31 (30 / 30) 69 (67 / 66) (22 / 18) 19 (17 / 15) 21 (19 / 16) 65 (62 / 64) 60 tai yli 8 (9 / 9) 3 (3 / 3) 5 (5 / 5) 49 (44 / 45) Yht. % (68 / 69) Lkm Taulukko 2. Työvoiman ikäjakauma sukupuolittain ja naisten osuus ikäryhmittäin, % (vuosien 2015 ja 2014 vast. osuudet). Liiton työvoimaan kuuluvasta jäsenistöstä hieman alle 50 % on alle 40-vuotiaita. Naisvaltaisin ryhmä on alle 30 vuotiaiden ikäluokka, josta jo 81 % on naisia. Ikäluokittaisesta tarkastelusta voidaan nähdä havaita vastaajajoukon naisistuminen. 1.3 Tutkinnot ja pääaineet Valtiotieteiden kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon oli suorittanut 46% vastaajista. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto oli puolestaan 30 %:lla vastaajista. Vastaajista 15 %:lla oli puolestaan hallintotieteiden kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Muita 4 % 75% 80% 85% 90% 95% 100% 3 % 5 % 7 % Kokoaikatyö Osa-aikatyö Työtön Muu 5 % 2 % 6

7 Kaikki Miehet Naiset Espoo; 10 Muu Uusimaa; 6 Vantaa; 5 Turku; 6 Muu Varsinais- Suomi; 1 Tampere; 8 Muu Pirkanmaa; 2 Vaasa; 3 Joensuu; 2 Jyväskylä; 2 Kuopio; 2 Oulu; 2 ; 1 Hämeenlinna;1 Rovaniemi; 1 Kuvio 2. Työvoima perustutkinnon suorittamisvuoden mukaan, %. Helsinki; 38 Muu Suomi; 10 Miehistä Naisista Kaikista 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 22 % 19 % 10 % Sosiologia, sos.psyk. 24 % 21 % 19 % 9 % 14 % 12 % Sos. / yht.pol, sosiaalityö 13 % 3 % 6 % Kuvio 4. Työvoimaan kuuluvan jäsenistön asuinpaikkakunta, %. Muu Uusimaa; 2Turku; 5 Vantaa; 3 Espoo; 5 Muu Varsinais- Suomi; 2 Tampere; 7 Vaasa; 2 Kuopio; 2 Joensuu; 2 Jyväskylä; 2 Oulu; 2 ; 1 Hämeenlinna; 1 Rovaniemi; 1 Seinäjoki; 1 Kuvio 3. Neljä yleisintä pääaineryhmää, %. tutkintoja - yleisimmät tutkinnot FM, KM, TTM - oli 9 prosentilla vastaajista. Osuudet säilyivät lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. Tohtorin tutkinnon oli suorittanut 5 % vastaajista. Kaiken kaikkiaan yleisin tutkinto oli edelleen VTM, joka oli 42 prosentilla vastaajista. Kuviosta 2 näkyy työvoiman jakautuminen perustutkinnon suorittamisvuoden mukaan. Jo aiemmin esille tullut sukupuolten ikäjakaumaero jäsenistössä näkyy myös tutkinnon suorittamisvuosissa. Työvoimaan kuuluvan jäsenistön jakautuminen pääaineittain näkyy kuviosta 3. Neljä yleisintä pääaineryhmää olivat osuudeltaan muita suurempia ja niiden yhteisosuus oli noin 60 % vastaajien pääainejakaumasta. Jakaumassa näkyy selviä eroja miesten ja naisten välillä. Hallintotieteellisissä pääaineissa vastaajien osuudet vaihtelivat viiden prosentin molemmin puolin. Suuria muutoksia edellisiin tutkimuksiin verrattuna ei ole tapahtunut. Tarkemmat pääainekohtaiset jakaumat on esitetty liitetaulukossa 1. Helsinki; 49 Kuvio 5. Työvoimaan kuuluvan jäsenistön työssäkäyntipaikkakunta, %. Muu Suomi; Jäsenistön maantieteellinen jakautuminen Maantieteellisesti työvoimaa tarkasteltaessa ilmenee työvoiman sijoittuminen etelään ja suurimpiin kaupunkeihin. Tilanne on pysynyt vuodesta toiseen lähes muuttumattomana. Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun merkitys työssäkäyntialueena on huomattava. Helsingissä sijaitsee lähes puolet jäsenistön työpaikoista. Osuus on pysynyt ennallaan vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna. Pääkaupunkiseudun metropolialueen työpaikkaosuus oli yhteensä lähes 60 %. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella työpaikat löytyvät todennäköisimmin yliopistopaikkakunnilta ja alueellisilta keskuspaikkakunnilta. Kotiosoitteena Helsinki oli runsaalla kolmanneksella vastaajista (38 %), eli Helsingissä käydään töissä edelleen myös muualta käsin. Edelliseen tutkimukseen verrattuna Helsingissä asuvien osuus pysyi ennallaan. 7

8 2 SIJOITTUMINEN TYÖMARKKINOILLE 2.1 Toimiasemaluokittelu Tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajien toimiasemaa, johon he katsoivat sijoittuvansa. Johtotehtäviin kuuluvat ylin johto, ylempi keskijohto, keskijohto ja alempi keskijohto siis kaikki johto- ja esimiestehtävissä toimivat. Asiantuntijoiksi luokitellaan erilaisissa suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtävissä toimivat sekä koulutuksellista asiantuntijuutta tehtävissään tarvitsevat. Opetustehtäviin on sisällytetty opettajat sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muihin tehtäviin kuuluvat yrittäjät, toimihenkilöt sekä täysin koulutusta vastaamatonta suorittavaa työtä tekevät. Kokopäivätyössä olevista enemmistö, 66 %, toimi erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat erilaisissa johtotehtävissä työskentelevät 26 % osuudella. Opetustehtävissä toimivien osuus oli 2 % ja kategoriaan muut kuului 6 % vastanneista. Edelliseen tutkimukseen verrattuna asiantuntijatehtävissä toimivien osuus kyselyyn vastanneista laski kaksi prosenttiyksikköä kun taas johtotehtävissä toimivien osuus nousi prosenttiyksikön. Tarkempi toimiasemakohtainen jakauma on esitetty liitetaulukossa 2. Kaikki Mies Nainen Alle tai yli Kuvio 6. Toimiasemajakauma sukupuolen ja iän mukaan, kokopäivätyössä olevat, %. Ikäryhmittäiset erot osoittavat luonnollisen urakehityksen olemassaolon. Työura alkaa useimmiten perusasiantuntijatehtävissä ja ajan kuluessa on mahdollista siirtyä esimies- ja johtotehtäviin, kuten kuviosta 6 näkyy. Alle 30-vuotiailla Muu tehtävät -ryhmän osuus kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä 22 % tasolle. Tämä viittaa siihen, että vastavalmistuneilla koulutusta vastaaviin tehtäviin työllistyminen on vaikeutunut entisestään. Toisaalta on syytä huomata, että tämän ikäryhmän vastaajien näkemykset koulutuksen ja työn vastaavuudesta vaihtelivat eniten, joka näkyi mm. siten, että samalla tehtävänimikkeellä työskentelevät sijoittivat tehtävänsä eri toimiasemiin. Koulutuksen ja työn vastaavuus toimiasematarkas % 20% 40% 60% 80% 100 Johto Opetus Muu 3 telun perusteella oli nyt joka tapauksessa kautta aikojen heikoimmillaan tässä ikäryhmässä. Toimiasemien nelijaon kautta aiemmin havaitut pienet erot vastaajajoukon miesten ja naisten sijoittumisessa työmarkkinoille ovat entisestään kaventuneet. Asiantuntijatehtävssä toimivien miesten ja naisten osuudet olivat lähes yhtäsuuria ja johtotehtävissä toimivien naisten ja miesten osuuksien ero on enää viisi prosenttiyksikköä. Kategoriassa muut tehtävät naisista oli 7 % ja miehistä 2 %. 2.2 Sijoittuminen työnantajasektoreittain Työantajasektoreittain jaoteltuna kokopäivätyössä olevista vastaajista 35 % sijoittui valtion palvelukseen, 20 % kuntiin, 18 % yrityksien palvelukseen, 15 % järjestöihin ja säätiöihin sekä 10 % yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen palvelukseen. Edellisvuoteen verrattuna voidaan havaita parin prosenttiyksikön suuruinen siirtymä julkiselle sektorille. Edellisvuonna siirtymä oli pänvastaiseen suuntaan. Kaikki Mies Nainen Alle tai yli Kuvio 7. Työnantajasektori iän ja sukupuolen Tarkasteltaessa eri työantajasektoreille sijoittumista sukupuolittain suurin ero voidaan havaita yritysten palvelukseen sijoittumisessa, kuten kuviosta 7 näkyy. Miehistä useampi kuin joka viides työskenteli yritysten palveluksessa kun vastaavasti naisista vain noin joka kymmenes. Naisilla kuntasektori on toiseksi suurin työllistäjä valtion jälkeen, kun taas miehillä yritykset ovat valtiosektorin jälkeen toiseksi suurin työllistäjä. Ikäryhmittäisessä tarkasteltussa voidaan havaita kuntasektorin merkityksen muutos työllistäjänä. Nuoremmissa ikäryhmissä sen osuus työllistäjänä jää noin 15 prosenttiin tai allekin, kun taas vanhimmissa ikäryhmissä osuus on selkeästi suurempi. Vanhemmissa ikäluokissa noin kaksi kolmesta vastaajasta on julkisen sektorin palveluksessa. Alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä valtiosektorin merkitys työllistäjänä on edelleen suuri. Nyt valtiosektorin osuus oli 39 % kun se edellisen kyselyn yhteydessä oli 36 % ja kaksi vuotta sitten 32 %. Suurimmillaan osuus % 20% 40% 60% 80% 100% Kunta Yritys Järjestö Yliopisto tai amk Muu

9 oli 42 %, vuonna Yritysten palveluksessa olevien osuus on suurin vuotiaiden ikäryhmässä, jossa osuus on 21 %. Järjestöjen palveluksessa olevia on puolestaan eniten alle 30-vuotiaiden ryhmässä, 22 %. 2.3 Ensimmäinen työpaikka Kaikista työmarkkinatutkimukseen vastanneista 61 prosentilla oli ollut pysyvä tai määräaikainen koulutusta vastaava työpaikka jo valmistumishetkellä. Edelliseen vuoteen verrattuna tämän ryhmän osuus nousi kahdella prosenttiyksiköllä. Valmistumisen jälkeen työpaikkaa hakeneiden työnetsintä oli tyypillisimmin kestänyt yhden kuukauden ja puolella työtä hakeneista haku oli kestänyt neljä kuukautta tai vähemmän. Työnhaun keston keskiarvo oli puolestaan kuusi kuukautta. Näiden tunnuslukujen valossa työn saaminen ei ole helpottunut, muttei myöskään vakeutunut edellisvuoteen verrattuna. Valmistuneiden työllistymisajoissa on kuitenkin edelleen suurta eroavaisuutta, sillä vastaajien joukosta löytyi yksittäistapauksia, joissa työnhaku oli kestänyt jopa viisi vuotta tai enemmän. Toisaalta alle 30-vuotiaiden ryhmässä jonka voi ajatella parhaiten kuvaavan nykytilannetta 61 prosentilla oli ollut työtä jo valmistumishetkellä. Vuoden kuluttua valmistumisesta kuitenkin enää kaksi prosenttia koko tästä ikäryhmästä oli vailla työtä. Valmistumishetkellä työtä saaneiden tai jo sitä ennen työllistyneiden osuus nousi kolme prosenttiyksikköä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Enemmän kuin työmarkkinoiden imusta tämän voisi ajatella kertovan siitä, että valmistumisen ajoittamista pohditaan tässä taloustilanteessa tarkemmin. Liitetaulukosta 4 löytyvät tarkemmat ikäryhmittäiset jakaumat valmistumisen jälkeisen työnhaun kestosta. 3 MÄÄRÄAIKAISUUS 3.1 Ikäryhmittäin ja sukupuolittain Vastaajajoukosta 23 % työskenteli kyselyhetkellä määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna. Ikäryhmittäin tarkasteltuna voidaan selkeästi havaita, että mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään, sitä harvinaisempaa määräaikaisuus on (kuvio 8). Alle kolmekymppisistä lähes 60 % työskenteli määräaikaisena ja yli kuusikymppisistä vain 4 %. Erityisesti alle 30-vuotiaidenkin ikäryhmän määräaikaisuus ilmentää työmarkkinoiden suhdannevaihteluja. Toisaalta tämän joukon määräaikaisuuksia selittää osaltaan myös aiemmin esitelty toimiasemajakauma, kun kyseisestä ryhmästä 22 % työskentelee koulutusta vastaamattomissa tehtävissä tähdäten vaativampaan työhön. Vanhimman ikäluokan määräaikaisten osuuden kaksinkertaistui tasolle 4 %. Pohdinnanarvoista on onko kyseessä otokseen liittyvä ilmiö vai enteileekö tämä työuran loppupään uutta trendiä, jossa vakiintuneen työuran lopuksi tehdään määräaikaisena työntekijä- ja työnantajaosapuolten yhteisen intressin mukaista työtä. Miesten ja naisten välillä on havaittavissa selkeä ero palvelussuhteen luonteessa. Nykyinen palvelussuhde oli määräaikainen vain 17 %:lla miehistä kun naisista puolestaan 25 % työskenteli määräaikaisena. Edelliseen kyselyyn verrattuna määräaikaisten osuudet eivät juuri muuttuneet. Kuvio 8. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus sukupuolen, työnantajasektorin, toimiaseman ja ikäryhmän mukaan, %. 3.2 Toimiaseman ja työnantajasektorin mukaan Myös toimiasemien välillä on eroa määräaikaisuuksien yleisyyden suhteen. Johtotehtävissä työskentelevistä harvempi kuin joka kymmenes (9 %) oli määräaikainen, kun puolestaan asiantuntijatehtävissä joka neljäs (26 %) ja opetustehtävissä noin joka viides (19 %) oli määräaikaisia. Toimiasemakategoriassa muut tehtävät määräaikaisia oli 45 % palvelussuhteista Kaikki Nainen Mies Johtotehtävät Opetus Muut tehtävät Alle tai yli Kunta Yritys Järjestö Yliopisto tai amk Naisten osuus Määräaikaisten osuus Kuvio 9. Naisjäsenten, valtiosektorin, ja määräaikaisuuksien osuuden kehitys jäsenistössä , % % 20% 40% 60% 80% 100% Määräaikainen Pysyvä

10 Suhteessa eniten määräaikaisia palvelussuhteita oli yliopistosektorilla, jossa joka kolmas ( 33 %) oli määräaikainen. Järjestöjen palveluksessa työskentelevistä hieman useampi kuin joka neljäs (28 %) oli määräaikainen. Valtiosektorilla lähes joka neljäs (23 %), kuten myös kuntasektorilla (22 %), palvelussuhteista oli määräaikaisia. Yritysten palveluksessa olevien jäsenten työsuhteista harvempi kuin joka kymmenes (8 %) oli määräaikaisia. Tyypillinen määräaikainen liiton jäsen on edelleenkin - hieman yleistäen profilotuina - valtiosektorilla asiantuntijatehtävässä työskentelevä nuorehko, äskettäin valmistunut nainen. 4 TYÖAIKA 4.1 Todellinen viikkotyöaika asettunut 40 tuntiin Kokopäivätyötä tekevien keskimääräinen viikkotuntimäärä oli kyselyn tekohetkellä 39,3 tuntia. Tilanne pysyi muuttumattomana vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Vertailun vuoksi todettakoon, että kaikkien akavalaisten keskiarvo oli Tilastokeskuksen tutkimusten mukaan 40,2 tuntia vuonna Liiton jäsenistön työtuntien määrä on ollut laskussa vuodesta 1998 lähtien, joka oli viikkotuntimäärällä mitattuna rankin vuosi. Huomionarvoista on, että 95 prosentilla vastaajista työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika on 37,5 tuntia tai vähemmän. Työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksen (Kiky) vuosittaista työaikaa lisäävä vaikutus (+ 24 tuntia / vuosi) ei näy vielä vuoden 2016 työajan tunnusluvuissa ,8 43,2 44,6 43,7 42,3 42,2 41,2 40,6 40,2 39,9 39,8 39,7 39,8 39,3 39,3 39,4 39,3 39,3 Mitä korkeammassa toimiasemassa henkilö työskentelee sitä pidempi työviikko on. Ylin johto teki keskimäärin noin 44 tuntia viikossa, noin viisi tuntia pidempää työviikkoa kuin alempi keskijohto. Eri asiantijaryhmien väliset erot työviikon pituudessa asettuivat vajaan kahden tunnin vaihteluvälille (38,2-40 tuntia). Kuvio 11. Ilmoitettujen viikkotuntimäärien keskiarvot toimiasemittain (kokopäivätyötä tekevät). 4.2 Työmäärän kokeminen Kaikista vastaajista hieman useampi kuin joka kymmenes (13 %) koki työmääränsä jatkuvasti liian suureksi. (Kuvio 12.) Näin vastanneiden osuus nousi prosenttiyksikön edellisvuoteen verrattuna. Vastaajista 46 % koki työmäärän ajoittain liian suureksi ja 37 % vastaajista oli puolestaan sitä mieltä, että työmäärä on sopiva. Muutokset työmääräkokemusten osuuksissa ovat pieniä. Jakauma kuitenkin osoittaa, että työtaakkaa on syytä seurata. Pahimmillaan jatkuva aliresurssointi johtaa työssä jaksamisen ongelmiin ja tuottavuuden laskuun. Kolme prosenttia kaikista töitä tehneistä vastaajista olisi halunnut tehdä enemmänkin töitä. Tämän ryhmän osuus pysyi ennallaan. Sopiva 36,9 Toimihenkilö Alempi keskijohto Ylempi keskijohto Johto Ylin johto 37,6 39,8 38,2 38,7 40,1 38,9 40,5 41,7 43, Liian pieni 3,3 13,2 Kuvio 10. Työmarkkinatutkimuksissa ( ) ilmoitettujen viikkotuntimäärien keskiarvot. Miesten ja naisten välinen ero keskimääräisissä todellisissa viikkotyöajoissa oli runsas 10 minuuttia. Miesten keskimääräinen toteutunut työaika oli 39,4 tuntia viikossa ja naisilla 39,2 tuntia. Mediaaneilla mitattuna eroa ei ole laisinkaan, molemmilla viikkotuntimediaani oli 38. Sovittu säännöllinen työaika oli sekä keskiarvoisesti että mediaaneilla mitaten miehillä ja naisilla molemmilla 37,5 tuntia. Kuvio 12. Työmäärän kokeminen, %. suuri 46,3 Ikäryhmittäin vastauksia tarkasteltaessa (kuvio 13) on perinteisesti näkynyt iän ja työelämäuran pituuden vaikutus työmäärän kokemiseen: Alle 30-vuotiaat, vasta työelämään tulleet, ovat kokeneet työmäärän siedettävämmäksi kuin pidempään työelämässä olleet ikäryhmät. Ikäryhmästä lähes puolet piti työmääräänsä sopivana tai liian pienenä. Selittäviä tekijöitä kuten van- 10

11 hempien ikäryhmien vaativammat tehtävänkuvat, esimiestyön vastuut jne. on varmasti löydettävissä useita. Näin on siis edelleenkin, mutta huomionarvoista on, että nyt työmääränsä jatkuvasti liian suureksi kokevien alle 30-vuotiaiden osuus kaksinkertaistui. Yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä kaksi kolmesta vastaajasta koki työmäärän joko jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi. Työnantajasektoreittain asiaa tarkasteltaessa jatkuvasti liian suureksi työmääränsä kokevien osuus vaihtelee työnantajittain välillä %. Valtiosektorilla näin kokevien osuus nousi neljä prosenttiyksikkö edellisvuoteen verrattuna. Yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen palveuksessa työskentelevistä kaksi kolmasosaa koki työmäärän jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi. 4.3 Ylitöiden korvaaminen Alle tai yli Kunta Yritys Järjestö Yliopisto tai amk Kuvio 13. Työmäärän kokeminen, ikäryhmittäin ja työnantajasektoreittain Vastaajista runsas kaksi kolmasosaa (68 %) oli tehnyt ylitöitä. Korvaustavoista yleisin oli edelleen ylitöiden korvaaminen vapaa-aikana ilman korotuksia (ns. 1:1), kuten kuviosta 14 näkyy. Tällaisen korvauksen sai 43 % ylitöitä tehneistä. Noin joka viidennen vastaajan ylityöt korvattiin työaikalakien, virka- tai työehtosopimusten mukaisesti joko korotettuna rahana (13 %) tai korotettuna vapaaaikana (14 %). Joka neljäs (26 %) ylitöitä tehnyt ei puolestaan saanut ylitöistään mitään korvausta tai niiden katsottiin kuuluvan peruspalkkaan. Korotettuna rahana Korotettuna vapaa-aikana Ilman korotuksia rahana (1-1) Ilman korotuksia vapaa-aikana (1-1) Ilman korotuksia osittain rahana Ilman korotuksia osittain vapaa- Kiinteä rahakorvaus Muu korvaustapa Ei korvata Eos % 20 % 40 % 60 % 1 % 0 % 1 % 5 % 3 % 8 % 13 % 14 % 26 % % % 20% 40% 60% 80% 100% Sopiva Liian pieni En osaa sanoa Kuvio 14. Ylitöiden korvaaminen, kokopäivätyötä tekevät, %. 5 PALKKAUS 5.1 Taustatiedot Palkkatiedot on laskettu lokakuussa 2016 kokopäivätyötä tehneiden vastaajien palkoista. Heistä kaikkiaan henkilöä antoi palkkalukuihin riittävät tiedot. Kyseinen joukko vastaa profiililtaan jäsenrekisteristä poimittua jäsenkunnan profiilia ja on näin vertailukelpoinen edellisvuoden palkkatunnuslukuihin. Kokonaiskuukausiansio koostuu lokakuussa 2016 maksetusta bruttomääräisestä rahapalkasta sekä mahdollisista bonuksista ja muista palkkioista kuukausikohtaisesti jaettuna, rahana maksetuista ylityökorvauksista ja luontoisetujen verotusarvosta. Säännöllisen työajan ansiot muodostivat jäsenistön keskimääräisestä kokonaisbruttopalkasta 96 %. Peruspalkan merkitys palkanmuodostuksessa laski prosenttiyksikön edellisvuoteen verrattuna. Luontoisetujen verotusarvo, liikkuvat palkanerät ja ylityökorvaukset muodostivat jäljelle jäävän neljän prosentin osan. Palkkakysymyksiin riittävin tiedoin vastanneiden työnantajasektorijakauma valtio 34 %, kunnat 20 %, yliopistot ja ammattikorkeakoulut 10 %, yritykset 19 %, järjestöt 17 % vastaa jäsenistön jakautumista työmarkkinoille. 5.2 Luontoisedut, ylityöt ja tulospalkkiot Runsas kolmasosa (36 %) joukosta sai luontoisetuja ja niiden arvo oli keskimäärin 119 euroa. Tilanne säilyi lähes muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Ylityökorvauksia kysyttynä ajanjaksona ilmoitti saaneensa 7 % joukosta, keskimäärin 224 euroa. Edellisen vuoden ( ) aikana säännöllisen kuukausiansion lisäksi päätoimesta oli saanut tulospalkkioita, bonuksia, voitonjakoja tms. liikkuvia palkaneriä 17 % tarkasteltavasta ryhmästä. Tämän ryhmän osuus pieneni prosenttiyksikön edellisvuodesta. Keskimääräinen liikkuvien palkanerien summa oli euroa vuodessa, kun vuonna 2015 vastaava summa oli euroa ja vuonna 2014 puolestaan euroa. Tyypillisin vuosibonusten määrä oli euroa. Vuonna 2015 vastaava summa oli euroa ja vuonna euroa. Tarkasteluryhmän miehistä 20 % ja naisista 17 % sai bonuksia ja muita liikkuvia palkaneriä. Liikkuvien palkanosien summissa sukupuolten välinen ero leveni edelleen: Miehet olivat saaneet vuoden aikana bonuksia keskimäärin euroa ja naiset puolestaan euroa. Edellisessä tutkimuksessakin sukupuolten välinen ero keskiarvosummissa oli jo lähes euroa (miehet euroa ja naiset euroa). Mediaanisummissa ero 11

12 oli kapeampi, vain noin euron luokkaa (miehet euroa ja naiset euroa). Yritysten palveluksessa tulospalkkioita oli vuoden aikana saanut 44%, järjestöjen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen puolella ja valtiosektorilla 8 % sekä kunnissa 18 % tarkasteltavasta ryhmästä. Yrityspuolella tulospalkkioiden suuruus oli keskimäärin euroa vuodessa, järjestöissä euroa, valtiolla euroa, kunnissa euroa sekä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa euroa. Taulukossa 3 on eritelty tulospalkkiot ikäryhmittäin. Liikkuvia palkaneriä saaneita oli kaikissa ikäryhmissä. Niiden merkitys lopullisen palkkauksen määrittymisessä kosketti erityisesti vuotiaiden ikäryhmää. Ikäryhmä Tulospalkkiot yms. palkanlisät edellisen vuoden aikana keskimäärin, (TMT 2015) Tulospalkkioita saaneita ikäryhmästä, % Alle (2 171) 13 (14) (3 689) 17 (18) (6 656) 19 (22) (4 967) 14 (16) 60 tai yli 2241 (5 603) 22 (15) Kaikki 5160 (5075) 17 (18) Taulukko 3. Tulospalkkiot edellisen vuoden aikana ikäryhmittäin (suluissa vuoden 2015 tiedot) 5.3 Palkkataso nousi Kokopäivätyössä olevan, ikäryhmä- ja sukupuolipainotetun tarkasteluryhmän kokonaispalkan keskiarvo nousi vuoden 2015 työmarkkinatutkimukseen verrattuna 1,9 %, eurosta euroon. Keskiarvopalkan ja mediaanipalkan erotus oli 353 euroa. Mediaanipalkka nousi 100 euroa euroon. Säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli euroa ja mediaani euroa. Säännöllisen työajan keskiarvopalkka nousi 1,2 % ja mediaanipalkka 1,3 %. Nettopalkalla mitattuna ansiotaso nousi keskiarvopalkassa 1,7 % (nyt euroa) ja mediaanipalkassa 1,3 % eurossa. Taulukosta 4 ilmenevät keskiarvopalkat työmarkkinatutkimusvuosilta sekä muutosten suuruusluokka. Vuosien 1998 ja 2002 suurehkoa prosentuaalista palkkatason nousua selittää luonnollisesti osaltaan kahden vuoden tutkimusväli. Vastaajista 10 % ansaitsi vähemmän kuin /kk ja 10 % puolestaan enemmän kuin /kk. Vuonna 2015 vastaavat summat olivat /kk ja /kk ja vuonna 2014 puolestaan /kk ja /kk. Fraktiilien F25 ja F75 väliin jää 50 % tarkasteluryhmän palkoista ja vaihteluväliksi muotoutui euroa/ kk. Näiden fraktiilien välinen ero kasvoi edellisvuodesta 20 eurolla euroon. Taulukossa 5 on eritelty lisää palkkatunnuslukuja. Vuosi Keskipalkka /kk Muutos edelliseen tutkimukseen, % Prosenttia vuoden 2016 keskipalkasta , ,4 98, ,1 97, ,1 97,8 *2012 *4050-2,6 94,8 *2011 * , , ,9 93, ,3 90, ,5 88, ,8 81, ,9 79, ,7 76, ,4 73, ,1 70, ,5 70, ,5 65, ,4 63, ,8 59, ,8 Taulukko 4. Bruttopalkan (ml. bonukset) keskiarvo ja muutos vuosina Painokertoimin ,. vuosien osalta on tarkastettu vastaajajoukon edustavuus.. Säännöllisen työajan ansio Luontoisetujen verotusarvo Ylityö- yms. korvaukset Päätoimen kuukausiansio Nettopalkka Liikkuvat palkanerät/kk Kokonaiskuukausiansio Keskiarvo Mediaani F F F F Taulukko 5. Ilmoitettujen palkkojen tunnusluvut, /kk. 12

13 5.4 Sukupuoli Kokopäivätyössä olevat naiset ansaitsivat lokakuussa 2016 keskimäärin 85% kokopäivätyötä tekevien miesten palkoista. Ero pieneni kaksi prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Miehillä keskikuukausipalkka oli euroa ja naisilla euroa. Miehillä keskipalkka pysyi lähes ennallaan kun naisilla se nousi 3,1 %. Miehet ansaitsivat pysyvässä kokopäiväisessä palvelussuhteessa keskimäärin euroa, kun naisilla tulot jäivät euroon. Ero on selvästi pienempi (3 569 euroa/3 283 euroa), jos tarkastellaan määräaikaisia työsuhteita. Kuviosta 15 näkyy, kuinka naisten bruttopalkat painottuvat edelleen palkkahaitarin keskivälin alapuolelle, kun taas miesten palkkojen hajonnassa painottuvat myös suuremmat palkat ,9 0,2 2,1 0,4 1,7 1,0 4,3 3,1 2,5 3,1 4,3 7,9 1,4 2,3 1,1 4,3 7,2 3,1 5,4 4,6 4,6 6,2 4,3 7,0 5,4 5,6 3,9 1,9 4,3 0,8 4,2 2,5 2,2 1,9 0,8 0,4 0,7 2,2 4,4 Miehet 3,3 2,7 4,8 3,6 5,5 6,2 Naiset Kuvio 15. Bruttopalkkojen (ml. bonukset) jakautuminen sukupuolen mukaan, %. Sukupuolten välisiä eroja palkkauksessa on syytä tarkastella toimiasemittain. Taulukosta 6 näkyvät käytännön palkkaerot toimiasemien sisällä. 7,2 8,4 8, ,6 6,9 4,9 8,3 Perinteisesti kaksi ylintä toimiasemaa ovat olleet miesten miehittämiä. Nyt ei enää näissäkään toimiasemissa ollut miesenemmistöä. Näissä ryhmissä naisten keskipalkkojen osuudet miesten keskipalkoista ovat kuitenkin edelleen pienimpiä. Sukupuolten väliset palkkaerot kapenivat kaikissa muissa toimiasemissa. Opetustehtävissä ja toimihenkilötehtävissä naisten keskipalkat olivat miesten palkkoja korkeammat. Määrällisesti suurimmissa asiantuntijatehtävissä sukupuolten väliset palkkakerot ovat pienimpiä. Liiton palkkaneuvonnalla on osaltaan pyritty kaventamaan tätä eroa rohkaisemalla jäseniä hinnoittelemaan osaamisensa oikealle tasolle, sukupuolesta riippumatta. 5.5 Iän vaikutus palkkaan ja verotus Kuviossa 16 näkyy palkkatunnuslukuja ikäryhmittäin. Naisten osuus nuorimmissa ikäryhmissä on miehiin verrattuna moninkertainen. Alle 30-vuotiaista yli 80 % on naisia. Vanhimmissa ikäryhmissä osuudet ovat hieman tasaisempia, joskin naiset ovat niissäkin enemmistönä Alle tai yli Tuloveroaste 29,1 31,4 33,7 36,0 36,9 37,3 37,2 39,9 Naisia ikäryhmästä (%) Kuvio 16. Brutto- ja nettopalkat ikäryhmittäin, /kk Ylin johto 8014 (72) 7230 (80) 6564 (101) 6715 (86) 6503 (82) 7679 (80) 6810 (87) 6640 (83) 6660 (73) Johto 7378 (73) 6858 (85) 6568 (91) 7745 (78) 5708 (103) 6097 (95) 6870 (83) 5810 (91) 6270 (76) Ylempi keskijohto 5909 (85) 6009 (82) 5115 (96) 5306 (90) 5059 (93) 5868 (79) 4910 (97) 5540 (79) 4840 (90) Alempi keskijohto 4280 (99) 4461 (95) 4525 (92) 4765 (87) 4411 (94) 4509 (87) 4690 (80) 4000 (89) 4190 (86) Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät Vaativat asiantuntijatehtävät 5155 (95) 5060 (94) 4973 (96) 5028 (92) 5098 (88) 5052 (90) 4700 (94) 4750 (91) 4650 (90) 4396 (94) 4481 (91) 4388 (91) 4442 (94) 4239 (94) 4168 (94) 3820 (95) 4010 (94) 4180 (89) Asiantuntijatehtävät 3489 (97) 3468 (95) 3288 (99) 3487 (94) 3384 (93) 3338 (94) 3390 (94) 3290 (93) 3150 (94) Opettajat Korkeakoulujen opettajat ja tutkimushenkilöstö 4271 (103) 4070 (96) 3498 (117) 3739 (96) 4023 (93) 4549 (84) 3620 (98) 3740 (91) 3620 (88) Toimihenkilö 2562 (110) 2505 (105) 2758 (92) 2807 (90) 2407 (110) 2762 (90) 2210 (103) 2450 (92) 2150 (101) Taulukko 6. Miesten keskiarvopalkat toimiasemittain, /kk (naisten palkkojen osuus miesten palkoista toimiasemittain, %). 13

14 Tuloveroaste laskettiin palkoista, joissa ei ollut mukana liikkuvia palkaneriä. Vielä vuonna 2000 jäsenkunnan tuloveroaste oli 41,7 %. Siitä lähtien tämä tunnusluku oli laskusuunnassa vuoteen 2013 asti nousten hienoisesti sen jälkeen ,0 41,7 35,6 35,2 43,5 40,9 36,9 35,9 34,7 35,1 33,7 5.6 Toimiasema Kokonaisansioiden keskiarvot nousivat tai pysyivät ennallaan kaikissa muissa toimiasemissa paitsi johdossa ja alemmassa keskijohdossa, jossa sekä keskiarvotunnusluvut laskivat kaksi prosenttiyksikköä. Mediaanitunnusluvuissa muutos oli epätasaisempaa. Ylimmän johdon ja johdon kokonaisansioiden muutosherkkyyttä selittää osaltaan toimiaseman alttius liikkuvien palkanerien muutoksille. Keskiarvo (muutos, %) Mediaani (muutos, %) Ylin johto (76) 6626 (2) 5890 (-6) Johto (100) 6157(-2) 5800 (-2) Ylempi keskijohto (128) 5320 (0) 5200 (6) Alempi keskijohto (91) 4244 (-2) 4060 (-1) Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät (186) Vaativat asiantuntijatehtävät (351) 34,6 35,2 34,5 Tarkistamaton Kuvio 17. Tuloveroaste ,6 34,7 35,3 33,8 35, (2) 4892 (4) 4214 (0) 4100 (1) Asiantuntijatehtävät (472) 3414 (2) 3300 (2) Opettajat (30) 4357 (10) 4300 (8) Toimihenkilö (63) 2776 (7) 2720 (8) Taulukko 7. Bruttopalkka ml. bonukset toimiasemittain (vastaajien lkm), /kk (%-muutos vuoteen 2015). Palkkojen hajonta on edelliseen tutkimukseen verrattuna pysynyt ennallaan. Selkeä hajonta ylimmässä johdossa ja johdossa (minimi runsaat ja maksimi noin ) on toisaalta hyvinkin luonnollista mahtuuhan samaan kategoriaan ylintä johtoa yhtä lailla yritysmaailmasta, järjestöistä kuin julkiselta sektorilta. Kyselyn maksimipalkkaa ( euroa) maksettiin erittäin vaativasta asiantuntijatehtävästä. Osaamisesta ollaan työmarkkinoilla edelleen valmiita maksamaan. 5.7 Valtio Valtiosektorilla keskiarvopalkka oli /kk, mikä on hieman matalampi kuin kaikkien vastanneiden keskiar- vo /kk. Mediaanipalkka oli puolestaan / kk. Valtiosektorin F10-tunnuslukupalkka oli /kk ja F90-tunnuslukupalkka /kk. Puolella vastanneista palkka asettui vaihteluvälille euroa/kk (F25- F75). Sukupuolittain tarkasteltuna miehillä keskipalkka oli euroa ja naisilla euroa. Vastaavat mediaanipalkat olivat euroa ja euroa. Valtiolla yli 80 % vastaajista työskenteli jonkinlaisissa asiantuntijatehtävissä, joissa keskipalkaksi muodostui euroa. Valtiosektorin jäsenistöstä runsas 15 % toimi johtotehtävissä, joiden keskipalkka oli euroa 5.8 Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Sektorin keskiarvopalkka oli /kk, miehillä /kk ja naisilla /kk. Vastaava mediaanipalkka oli /kk, miehillä /kk ja naisilla /kk. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa työskentelevistä jäsenistä lähes 75 % toimi asiantuntijatehtävissä, noin 15 % johtotehtävissä ja noin 10 % opetustehtävissä. Vastaavien toimiasemaryhmien keskiarvopalkkatunnusluvut olivat /kk, /kk ja 4 368/kk. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorilla F10-tunnuslukupalkka oli /kk ja F90-tunnuslukupalkka /kk. Palkoista 50 % asettui välille euroa/kk. 5.9 Kunnat Kuntasektorilla kokonaisansioiden keskiarvopalkka oli 4 030euroa/kk. Mediaanipalkka oli puolestaan euroa/kk. F10-palkka oli euroa/kk ja F90-tunnuslukupalkka oli euroa. Palkkahaarukka tunnuslukujen F25 ja F75 välillä oli euroa/kk. Miesten keskiarvokuukausipalkka kuntasektorilla oli euroa ja naisten euroa. Vastaavat mediaanipalkat olivat miehillä euroa ja naisilla euroa. Kuntasektorilla vastaajista kolmasosa toimi johtotehtävissä. Heidän keskipalkkansa oli euroa/kk. Asiantuntijatehtävissä toimivien osuus oli puolestaan lähes kaksi kolmasosaa kuntasektorin vastanneista ja keskipalkka euroa/kk Yritykset Yrityksien palveluksessa työskentelevän jäsenistön keskiarvopalkka oli euroa ja mediaanipalkka euroa kuukaudessa. Palkkatunnusluvuista F10 oli euroa ja F euroa. Palkoista 50 % asettui välille euroa/kk. 14

15 Miesten keskiarvopalkka oli yrityksissä euroa ja mediaanipalkka euroa. Naisilla keskiarvopalkka oli euroa ja mediaanipalkka euroa. Yritysten palveluksessa työskentelevistä vastaajista 35% toimi johtotehtävissä. Heidän keskiarvopalkkansa asettui nyt euroon/kk. Asiantuntijatehtävissä työskenteli puolestaan 57 % yrityssektorin jäsenistöstä ja tämän ryhmän keskiarvopalkka asettui 4 516euroon/ kk Järjestöt Järjestöjen palveluksessa työskentelevien keskiarvopalkka oli euroa/kk. Järjestösektorin mediaanipalkka oli euroa/kk. Palkkatunnusluku F10 oli euroa ja tunnusluku F euroa. Puolet palkoista oli välillä euroa/kk. Miehillä keskiarvopalkka oli euroa/kk ja mediaanipalkka euroa/kk. Järjestösektorin naisjäsenistön keskiarvopalkka oli puolestaan euroa/kk ja mediaanipalkka euroa/kk. Järjestösektorin jäsenistä 37 % työskenteli johtotehtävissä, joissa keskiarvopalkka oli euroa/kk. Asiantuntijatehtävissä työskentelevien osuus oli 57% ja tähän ryhmään kuuluvien keskiarvopalkka asettui euroon/kk. Liiteosion palkkataulukoissa 1-3 on esitetty palkkatunnusluvut tarkemmin työnantajasektoreittain ja sukupuolittain. 6 VASTAVALMISTUNEET Vastavalmistuneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä joko kyselyn toteuttamisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna siis vuosina valmistuneita vastaajia. Heitä oli 7,8 % koko vastaajajoukosta. Vastavalmistuneiden ryhmässä reilut kaksi kolmasosaa (71,2 %) vastaajista oli naisia. Luku on liikkunut vuosien mittaan, vuodentakaisen osuuden ollessa yli kolme neljäsosaa ja 2012 kaksi kolmasosaa. Alaa opiskelevien naisvaltaisuus näkyy suoraan myös vastavalmistuneiden jäsenten ryhmässä. Vastavalmistuneiden ryhmän keski-ikä oli kyselyhetkellä 32 vuotta ja mediaani-ikä 30 vuotta. Mediaani-ikä laski yhdellä edellisvuoteen verrattuna keski-iän pysyessä ennallaan. Ryhmästä 77 % oli syntynyt 1980-luvulla, hieman yli puolet (51 %) vuonna 1986 tai myöhemmin. Yleisin syntymävuosi oli 1988, kattaen noin 13 % vastavalmistuneista. Keski-ikää vanhempien vastaajien ikäjakauma oli lavea ylettyen vuoteen Ryhmästä 11 % oli puolestaan syntynyt 1990-luvulla. Vastavalmistuneiden tutkintojakaumassa VTM-tutkinnon suorittaneita oli 34,2 % (koko vastaajajoukko 39,5 %), YTM-tutkinnon suorittaneita 24,7 % (27,1 %) ja HTMtutkinnon suorittaneita 18,4 % (13,4 %). Muun tutkinnon suorittaneita oli 9,5 % (8,7 %). Tässä ei ole huomioitu kandidaatin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneita. Vastavalmistuneiden YTM-tutkinnon suorittaneiden osuus laski vuosi sitten noin yhdeksän prosenttiyksikköä edelliseen nähden ja pysyi nyt vuodentakaisessa tasossaan. Vastavalmistuneiden HTM-tutkinnon suorittaneiden osuus taas kasvoi vuodentakaiseen noin neljä prosenttiyksikköä. Vastavalmistuneiden työllisyystilanne parani edellisvuodesta. Kokoaikatyössä oli vastaushetkellä 80,4 % työvoimaan kuuluvista vastavalmistuneista, kun edellisvuonna vastaava osuus oli 73,9 %. Vuonna 2014 vastaava luku oli 83,5 %. Työttömänä oli vastaushetkellä 12,4 % työvoimaan kuuluvista vastavalmistuneista. Luku laski yli kolme prosenttiyksikköä vuodentakaisesta, mutta on edelleen hieman korkea verrattina jopa vuoteen 2014, jolloin luku oli 10,8 %. Koko jäsenistön työttömyysaste samaan aikaan oli 5,8 %, joka on taas verrattain matala muihin indikaattoreihin nähden. Hieman useampi kuin kaksi viidestä (n. 45 %) oli kokenut työttömyyden tai lomautuksen jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen. Tästä joukosta puolet oli ollut työttömänä vähemmän kuin 12 viikkoa. Vuodentakaisiin tuloksiin verrattuna vastavalmistuneiden tilanne työttömyyden kokeneiden osalta pysyi lähes ennallaan, mutta työttömyyden keston mediaani laski kahdeksalla viikolla. Jopa kahden vuoden takaiseen tulokseen nähden kesto laski kahdella viikolla. Pidemmälle tarkasteltaessa, vuonna 2011, vain noin neljäsosa (27 %) vastavalmistuneista oli kokenut työttömyysjakson jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen mediaanityöttömyysjakso tällöin oli 14 viikkoa. Vastavalmistuneista 59 %:lla oli työpaikka valmistumishetkellä. Tässä tapahtui nousua vuodentakaiseen kolme prosenttiyksikköä. Työpaikkaa hetken hakeneista puolet oli saanut sen alle kolmen kuukauden kuluessa valmistumisesta. Vuodentakaisesta hypystä neljään kuukauteen palattiin siis nyt suht tavanomaiselle tasolle. Määräaikaisuus on perinteisesti ollut vastavalmistuneiden työsuhteille tunnusomainen piirre. Määräaikaisissa palvelussuhteissa toimivien osuus oli nyt 58,5 % ja se nousi puoli prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Vastavalmistuneiden suurimpana työllistäjänä pysyi valtiosektori, joka kasvatti osuuttaan 11 prosenttiyksiköllä vuodentakaisesta, 41 % osuudella. Seuraavaksi suurim- 15

16 pana työllistäjänä pysyi järjestösektori 18,9 % osuudella, tosin laskua tapahtui noin kuusi prosenttiyksikköä vuodentakaiseen. Yrityssektorin osuus kasvoi pari prosenttiyksikköä 18 % osuuteen. Kuntasektorin osuus laski hieman, ollen 16,4 %. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osuus puolittui, ollen tällä kertaa 4,9 %. Yliopisto ja amksektorin osuuden puolittuminen on melko mielenkiintoinen kehityssuunta, ja jääkin nähtäväksi tulevaisuudessa, onko kyseessä väliaikainen vai pysyvä trendi. Toimiasemajakaumassa painottuivat työelämän alkuvaiheeseen liittyen erilaiset asiantuntijatehtävät, joissa työskenteli 71,3 % vastavalmistuneista. Erilaisissa johtotehtävissä toimi 10,7 % vastaajista. Opetustehtävissä toimivien osuus on tavallisesti asettunut 5 % tasolle, mutta tällä kertaa opetustehtävissä ei toiminut yksikään vastavalmistunut vastaaja. Työmarkkinoiden edelleen heikentynyt tilanne näkyy jälleen myös koulutusta vastaamattomissa toimihenkilötehtävissä toimivien vastavalmistuneiden osuudessa, joka oli 18 %:n tasoa, vastaavan luvun ollessa edellisessä tutkimuksessa vajaan 15 % tasoa. Työnantajasektorien välisiä eroja tarkasteltaessa mielenkiintoisin huomio näyttäytyy yksityisen sektorin toimiasemajakaumassa, jossa vastavalmistuneilla on samaan aikaan suurin suhteellinen osuus sekä johtotehtävissä että toimihenkilötehtävissä, molemmissa noin 27 % tasolla. Vähäisen vastaajamäärän vuoksi kuitenkin johtopäätökset sektorikohtaisista toimiasemajakaumista ovat enimmillään suuntaa antavia. jäsenistöstä 76 % piti omaa tulevaisuuttaan työpaikalla vakaana tai melko vakaana. Toisaalta vastavalmistuneista useampi kuin joka kymmenes (13 %) ei puolestaan osannut luonnehtia työpaikan lähitulevaisuuden näkymiä. Lokakuussa 2016 vastavalmistuneiden keskipalkka oli 3065 euroa/kk, mikä on 35 euroa vähemmän kuin vuonna Naisilla keskipalkka asettui euroon ja miehillä se oli euroa, siis 27 euroa naisia vähemmän. Vuonna 2014 palkkaero oli naisten hyväksi 78 euroa ja 2015 miesten hyväksi 301 euroa. Palkkojen vaihteluväli on aiempiin vuosiin verrattuna kasvanut (nyt vajaa euroa) liikkuen haarukassa euroa. Vuodentakaiseen verrattuna alin palkka aleni ja suurin palkka kasvoi. Mediaanipalkka vastavalmistuneilla oli 2900 euroa/kk (miehillä 3003 / kk ja naisilla 2883 / kk). Sukupuolten välinen keskipalkkaero on vastavalmistuneilla melko pieni, tällä kertaa naisten hyväksi. Edellisessä kahdessa tutkimuksessa keskipalkkaero on vaihdellut, 2015 tutkimuksessa sen ollessa 301 euroa miesten hyväksi ja euroa naisten hyväksi. Kaikki Yliopisto tai amk Järjestö Yritys Kunta % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Johto Opetus Muu Kuvio 18. Vastavalmistuneiden toimiasemajakauma työnantajasektoreittain, % Arvioidessaan omaa tulevaisuuttaan työpaikalla, noin kaksi kolmesta (66,4 %) näki tilanteen vakaana tai melko vakaana ja toisaalta noin joka viides (18,9 %) vastanneista piti irtisanomista jonkinlaisena uhkatekijänä. Näillä mittareilla vastavalmistuneiden näkemys on muuttunut aavistuksen negatiivisemmaksi edellisvuoteen verrattuna. Koko jäsenistöön verrattuna vastavalmistuneet arvioivat tilannettaan aavistuksen varovaisemmin, kun koko 16

17 LIITTEET Liitetaulukot LIITETAULUKKO 1. Työvoima pääaineittain. Pääaine Miehet, % Naiset, % Kaikki, % Lkm Aluetiede, -suunnittelu 4,9 2,4 3,2 % 61 Filosofia 3,6 0,7 1,6 % 30 Julkishallinto, hallintotiede 7,8 5,3 6,1 % 117 Julkisoikeus, hallinto-oikeus 3,4 5,3 4,7 % 91 Kansantaloustiede, taloustieteet 13,3 3,3 6,4 % 122 Kehitysmaatutkimus 0,3 1 0,8 % 15 Kunnallispolitiikka, -tiede 2,2 0,7 1,1 % 22 Poliittinen, yhteiskunta-, talous- ja sosiaalihistoria 5,8 4,9 5,2 % 99 Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 0,3 1,4 1,0 % 20 Sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö 9 17,6 15,1 % 290 Sosiologia, sosiaalipsykologia 10,2 22,2 18,5 % 355 Tiedotusoppi, viestintä 0,9 2,8 2,2 % 42 Tilastotiede 2,9 0,9 1,5 % 29 Valtio-oppi, kv-politiikka, kv-suhteet 23,7 19,2 20,6 % 394 Muu 11,1 12,4 12,0 % 230 Yhteensä LIITETAULUKKO 2. Kokopäivätyössä olevat toimiasemittain. Toimiasema Miehet, % Naiset, % Kaikki, % Lkm Ylin johto Johto Ylempi keskijohto Alempi keskijohto Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät Vaativat asiantuntijatehtävät Asiantuntijatehtävät Opetustehtävät Toimihenkilö Yhteensä LIITETAULUKKO 3. Kokopäivätyössä olevat ikäryhmittäin ja työnantajasektoreittain. Ikä Valtio, % Kunta, % Yritys, % Järjestö, % Yliopisto/amk, % Muu % Lkm Alle tai yli Kaikki LIITETAULUKKO 4. Työllistymisaika valmistumisen jälkeen ikäryhmittäin, %. Ikä 0 kk Enint. 1 kk Enint. 3 kk Enint. 6 kk Enint. 12 kk Yli vuosi Lkm Alle tai yli Kaikki

18 Palkkataulukot PALKKATAULUKKO 1. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) työnantajasektorin mukaan. Työnantaja Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Valtio Kunta Yritys Järjestö Yliopisto tai amk Muu Yhteensä PALKKATAULUKKO 2. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) työnantajasektorin mukaan, miehet. Työnantaja Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Valtio Kunta Yritys Järjestö Yliopisto tai amk Muu Yhteensä PALKKATAULUKKO 3. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) työnantajasektorin mukaan, naiset. Työnantaja Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Valtio Kunta Yritys Järjestö Yliopisto tai amk Muu Yhteensä PALKKATAULUKKO 4. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) sukupuolen mukaan. Sukupuoli Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Miehet Naiset Yhteensä PALKKATAULUKKO 5. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) toimiaseman mukaan, miehet. Toimiasema Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Ylin johto Johto Ylempi keskijohto Alempi keskijohto Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät Vaativat asiantuntijatehtävät Asiantuntijatehtävät Opetustehtävät Toimihenkilö

19 PALKKATAULUKKO 6. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) toimiaseman mukaan, naiset. Toimiasema Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Ylin johto Johto Ylempi keskijohto Alempi keskijohto Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät Vaativat asiantuntijatehtävät Asiantuntijatehtävät Opetustehtävät Toimihenkilö PALKKATAULUKKO 7. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) toimiaseman mukaan, yleisempi jaottelu. Toimiasema Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Johto Asiantuntijat Opetus Muut PALKKATAULUKKO 8. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) toimiaseman mukaan, yleisempi jaottelu, miehet. Toimiasema Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Johto Asiantuntijat Opetus Muut PALKKATAULUKKO 9. Kokonaispalkka /kk (ml. tulospalkkiot) toimiaseman mukaan, yleisempi jaottelu, naiset. Toimiasema Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Lkm Johto Asiantuntijat Opetus Muut

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Luonnontieteiden akateemisten liitto Työmarkkinatutkimus 2013. Taloustutkimus Oy

Luonnontieteiden akateemisten liitto Työmarkkinatutkimus 2013. Taloustutkimus Oy Luonnontieteiden akateemisten liitto Työmarkkinatutkimus 2013 Taloustutkimus Oy Helmikuu 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 2. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet... 4

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2013. Taloustutkimus Oy

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2013. Taloustutkimus Oy Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2013 Taloustutkimus Oy Helmikuu 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 2. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet...

Lisätiedot

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2/2007

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2/2007 YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 200 Akavan Erityisalojen selvityksiä 2/2007 Akavan Erityisalat ry ISSN 179-1 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä

Lisätiedot

IT-ura -tutkimus 2009

IT-ura -tutkimus 2009 IT-ura -tutkimus 2009 A. Palkkaus 1. Yhteenveto IT-ammattilaisten peruspalkat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa 5%. Keskimääräinen peruspalkka on nyt 3

Lisätiedot

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2005. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2006

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2005. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2006 YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 200 Akavan Erityisalojen selvityksiä 200 Akavan Erityisalat ry ISSN 179- Aluksi Akavan Erityisalojen yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus tehtiin jälleen erillisenä

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, 25.04.2008 Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin,

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Olli Kärkkäinen 2 SISÄLLYS 1. Selvityksen tausta ja toteutus... 3 2. Käsitemäärittelyt ja kysymyksenasettelu... 3 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2013 syyskuuhun

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely

Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely Yhteenveto tuloksista OPISKELIJATOIMIKUNTA Liikunnan AMK-tutkinnon tutkintonimikekysely Yhteenveto tuloksista ESIPUHE

Lisätiedot

NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT

NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT 1. Sijoittuminen yhteiskunnan eri aloille: -> 4 isoa alaa: terveys, sosiaaliala, oppilaitokset, työ - psykologit laillistettu 1994 - Laki 559/94 - lainsäädäntö

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Ekonomien palkkaerot 2011

Ekonomien palkkaerot 2011 SEFEN RAPORTTEJA 2/2012 Ekonomien palkkaerot 2011 Real Stats Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen aineisto ja menetelmät... 5 3. Tulokset... 6 3.1

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004 2006. Johanna Penttilä Janne Jauhiainen. FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004 2006. Johanna Penttilä Janne Jauhiainen. FINLANDS JURISTFÖRBUND ry Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004 2006 Johanna Penttilä Janne Jauhiainen SUOMEN LAKIMI AKIMIESLI ESLIITT TTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND ry 1 Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ Jouni Vainio Puheenjohtaja YKL ry Mikä YKL on? YKL on akavalainen ammattiliitto. YKL syntyi vuoden 1994 alussa Geologiliiton, Geofyysikkojen liiton ja Ympäristöalan ammattijärjestön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

AKAVA ry/tek Laaser-kyselyn tulokset 10.12.2002

AKAVA ry/tek Laaser-kyselyn tulokset 10.12.2002 Diplomi-insinöörien työllistyminen uran alkuvaiheessa Taustatiedot Laaser-kyselyyn vastasi yhteensä 395 diplomi-insinööriä, jotka olivat valmistuneet Teknillisestä korkeakoulusta ja Oulun yliopistosta

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen huhtikuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014 PALKKARAPORTTI TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen kesäkuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta Asianajajatutkimus 2012 Turku ja Satakunta Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Turun ja Satakunnan osastoista 68 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden urapolut 2007 Vuosina 2005 2006 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään

Vastavalmistuneiden urapolut 2007 Vuosina 2005 2006 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään Mervi Tolonen Vuosina 2005 2006 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Helsinki 2007-10-05 ISSN 1456-3304 SISÄLLYS SISÄLLYS...1

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Työllisyys heikkeni hieman vuonna 2014, samalla naisten ja miesten työllisyysasteet lähenivät

Työllisyys heikkeni hieman vuonna 2014, samalla naisten ja miesten työllisyysasteet lähenivät Työmarkkinat 201 Työvoimatutkimus Työllisyys ja työttömyys Työllisyys heikkeni hieman vuonna, samalla naisten ja miesten työllisyysasteet lähenivät Työllisyysaste laski hieman vuonna ja työttömyys lisääntyi

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Työ tekijäänsä kiittää entäs työnantaja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2007

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Työ tekijäänsä kiittää entäs työnantaja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2007 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Työ tekijäänsä kiittää entäs työnantaja? Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2007 1 ISBN 978-951-96437-8-6 (nid.) ISBN 978-951-96437-9-3 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi Asianajajatutkimus 2012 Vaasa, Oulu ja Lappi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Vaasan, Oulun ja Lapin osastoista 80 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista. Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Tutkimus: Asiakashyödyn ymmärtäminen yrityksen eri tasoilla

Tutkimus: Asiakashyödyn ymmärtäminen yrityksen eri tasoilla MSTREET.FI Tutkimus: Asiakashyödyn ymmärtäminen yrityksen eri tasoilla Pärjääkö asiakashyötyä ymmärtävä paremmin? Hannu Kossila, Senior Researcher 5.5.2014 Tutkimme suomalaisten yritysten myynnin kanssa

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA. sivu 4. Uudet työmarkkinatutkimukset. sivu 10. Specialaisten ammatteja. Simon Huldén kehittämispäälliköksi.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA. sivu 4. Uudet työmarkkinatutkimukset. sivu 10. Specialaisten ammatteja. Simon Huldén kehittämispäälliköksi. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2006 TEEMANA Uudet työmarkkinatutkimukset sivu 4 Specialaisten ammatteja Simon Huldén kehittämispäälliköksi sivu 10 sivu 14 pääkirjoitus Osaava ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, 1.- 3.2.2007, Silja Symphony 1 SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Tilastojen tulkintatehtäviä lukion 2. ja 3. vuosikursseille

Tilastojen tulkintatehtäviä lukion 2. ja 3. vuosikursseille Yhteystiedot: Tilastokeskus tilastokoulu@tilastokeskus.fi Tilastojen tulkintatehtäviä lukion 2. ja 3. vuosikursseille Oppilaan nimi: Vastaa suoraan tähän koepaperiin. Hyödynnä koepaperille jätettyjä vastausviivoja

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Työllisyys ja työttömyys lähes ennallaan vuonna 2012

Työllisyys ja työttömyys lähes ennallaan vuonna 2012 Työmarkkinat 2 Työvoimatutkimus Työllisyys ja työttömyys vuonna 22 Työllisyys ja työttömyys lähes ennallaan vuonna 22 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden kasvu hidastui vuonna 22 Työttömyystilanne

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY TULOKSET

KESÄTYÖKYSELY TULOKSET KESÄTYÖKYSELY TULOKSET Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2013 kesätyökysely internet tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Kymen, Mikkelin ja Itä- Suomen osastoista 49 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2006 Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto. 10.12.2006 Jukka Vänskä

Opiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2006 Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto. 10.12.2006 Jukka Vänskä Opiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2006 Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto 10.12.2006 Jukka Vänskä Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 OPINTOHISTORIA JA OPINTOJEN TILANNE LOKAKUUSSA 2006... 5 2.1 Suoritettuna

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot