Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokilaakson sote-rakenneselvitys"

Transkriptio

1 Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy

2 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden kehittämiseksi 12 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio - ja hallintorakenteiksi Yleistä Jokilaakson sosiaali- ja terveyspalveluista Tuotantorakenteet palveluryhmittäin 29 Erikoissairaanhoito 30 Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut 49 Päivystys 57 Hoito- ja hoivapalvelut 65 Kotihoito ja omaishoidontuki Pitkäaikaislaitoshoito ja tehostettu palveluasuminen Akuutti- ja kuntoutusosastohoito 77 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 83 Suun terveydenhuolto 91 Perhepalvelut 97 Aikuissosiaalityö 104 Vammaispalvelut 111 Kuntoutus 120 Työterveyshuolto Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstörakenne ja mitoitus 125 2

3 Toimeksiannon tausta Jokilaakson kunnat ovat tekemässä sote-tuotantorakenneselvitystä alueen sosiaali- ja terveyspalveluista sisältäen tuotantorakenteen nykytila-analyysin, alueen palvelutarveanalyysin sekä esitykset tuotantorakenteen kehittämiseksi ja vaihtoehdot tuottajarakenteeksi. Kuntamaisema Oy toteuttaa sote-tuotantorakenneselvityksen Jokilaakson kunnille siten, että selvityksen kohtena on tuotantorakenteet yhteistoiminta-alueittain ja Oulainen sisältäen kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Selvityksen aikana kävi ilmi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain uudistaminen siirtyi seuraavalle eduskuntakaudelle. On olettavaa, että valmistelu jatkuu ja uusi laki tullee käsittelyyn syksyllä Lain pohjana tulee olemaan laajempi alueellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuu mitä nykyinen malli on. Koska ei ole mitään lakiluonnosta, johon pohjautuen suosituksia sote-palvelujen järjestämisestä voisi antaa, suositukset pohjautuvat siihen, mitä palvelujen tehostamisia Jokilaakson alueella olisi tehtävä hallinnollisista ratkaisuista huolimatta ja miten Jokilaakson yhtenäinen tuotantoalue olisi muodostettava siten, että ratkaisu tukisi sosiaali- ja terveyspalvelujen tehokasta ja tasapuolista tuottamista alueella. 3

4 Selvityksen sisältö ja toteutus Toteutus Selvitys toteutettiin keräämällä alueen kirjanpidon toteutuma TP 2013 ja kohdentamalla ne Maisematuoteryhmiin. Kustannustiedot tarkistettiin vielä alueen kuntien ja kuntayhtymien toimittamien kustannustietojen yhteenvetojen pohjalta. Lisäksi kerättiin keskeiset toiminnalliset tiedot alueiden tuottamista palveluista Tausta-aineistona käytettiin myös Kuntamaiseman asiakaskuntien vertailukelpoista dataa sekä julkisista lähteistä saatavilla olevaa tietoa (esim. Kelan tilastot) Erikoissairaanhoidon tiedot pyydettiin erillisillä kyselyillä suoraan sairaanhoitopiireiltä ja RAS:n sairaalasta Tiedot kerättiin ja analyysit tehtiin aluekohtaisina. Tämä raportti ei sisällä kuntakohtaisia analyyseja Sisältö Selvitys sisältää tuoteryhmäkohtaiset tarkastelut keskeisistä palveluista, ja yksikkökohtaista tietoa tietyistä terveydenhuollon palveluista Erikoissairaanhoidon osalta eri sairaaloiden käyttö alueittain Akuuttihoidon osastokohtainen tarkastelu Päivystyksen tarkastelu toimipisteittäin Muut analyysit on tehty tuoteryhmäkohtaisesti, ts. yksikkökohtaisia tietoja ei ole analysoitu. Jokaisen tuoteryhmän alkuun on koottu yhteenveto keskeisistä löydöksistä ja toimenpide-ehdotuksista, ja tämän jälkeen on esitelty niitä perustelevat keskeiset graafit ja taulukot. 4

5 TIIVISTELMÄ Yhteenveto keskeisistä tuloksista 5

6 Palveluryhmien keskeiset huomiot Nykyisiä palveluryhmiä ja niiden kustannuksia tarkasteltaessa keskeinen huomio on Jokilaakson alueiden erilaisuus kustannusrakenteiden, sairastavuuden ja ikärakenteen osalta. Vaihtelu sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksissa on suurta. Selänne on kuntayhtymistä kallein, ja siellä sairastavuus ja vanhusikäluokkien suuri määrä nostaa kustannuksia Helmi ja Oulainen ovat keskitasoa kalliimpia. Oulaisten kustannuksia nostaa lähinnä hoidon ja hoivan palvelujen kalleus. Helmen sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole yhtä selittävää tekijää korkeahkoon kustannustasoon, mutta väestön sairastavuus on korkeaa. Kallio ja RAS ovat molemmat keskitasoa edullisempia, mutta Kalliossa hoidon ja hoivan palvelut ovat kalliit. RAS:n kustannuksia nostaa erikoissairaanhoito Kalajoella palvelut ovat väestön sairastavuuteen nähden hyvin edulliset Nykyisten kuntayhtymien sisällä kuntien erot ovat kaventuneet (lähde RAS-alueen ja Kallion Maisemaraportit) Laskennallisia, teoreettisia optimointivaroja* (kts. seuraava sivu) tarkasteltaessa alueella suurin tehostamispotentiaali on hoidon ja hoivan palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa optimointivarat Kuntamaiseman kuntien keskiarvoon nähden ovat huomattavat. Aikuissosiaalityö (sis. Toimeentulotuen) ja perhepalvelut ovat alueella edulliset eikä optimointivaraa näissä palveluissa ole. *Optimointivara on tässä laskettu Kuntamaiseman asiakaskuntien keskiarvoon nähden, mikä tarkoittaa melko varovaista arviota. Tehokkaisiin kuntiin nähden optimointivarat olisivat suuremmat. 6

7 OPTIMOINTIVARALASKELMA OPTIMOINTIVARAT KUNTAMAISEMAN KUNTIEN KESKIARVOON Keskimääräistä kalliimmat palvelut Yhteensä Selänne 2013 Kallio 2013 RAS 2013 Helmi 2013 Oulainen 2013 Kalajoki 2013 Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Päihde ja mielenterv. Vammaispalvelut Hammashuolto Vastaanotto Hoito ja hoiva ESH Keskimääräistä edullisemmat palvelut Optimointivara on teoreettinen tapa verrata alueiden säästöpotentiaalia. Optimointivara ei ota huomioon alueiden erilaisia taustamuuttujia, esim. sairastavuutta. Laskelman tarkoituksena on osoittaa tuoteryhmittäin suurimmat poikkeamat Kuntamaiseman aineiston keskiarvoon nähden. Kuntamaiseman aineisto on ikärakenteeltaan lähellä valtakunnallista keskiarvoa Optimointivara on saatu laskemalla eri tuoteryhmien asukaskohtaisten kustannusten ero Kuntamaiseman asiakaskuntien keskiarvoon ja kertomalla tämä kunnan asukasluvulla. Hoito- ja hoivapalveluissa suhteutus tapahtuu vain yli 75-vuotiaiden asukaslukua käyttäen ja mielenterveyspalveluissa 20-vuotta täyttäneisiin. Perhepalveluissa suhteutus on tehty alle 18-vuotiaisiin asukkaisiin. Muiden palveluryhmien kohdalla kertojana on koko asukasluku. 7

8 OPTIMOINTIVARALASKELMA OPTIMOINTIVARAT (Meur) Erikoisalat ESH Hoito ja hoiva Vastaanotto Hammashuolto Vammaispalvelut Päihde- ja mielenterveyspalv. Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Yhteensä Yhteensä Selänne Kallio RAS Helmi Oulainen Kalajoki 5,6 3,5-2,7 4,1 0,6-0,1 0,2 21,4 5,2 8,8 4,6 1,2 1,6 0,0 1,8 1,0 1,7-2,0 1,2 0,5-0,6 2,3 0,3 1,0 0,4 0,5 0,2 0,0-0,9 2,4-1,5-1,6 0,9 0,1-1,2 5,3 1,7 0,4 1,8 0,8 0,7-0,2-4,4-0,6-0,3-1,3-0,7-0,4-1,1-7,7 0,0-2,6-1,8-1,0-0,4-2,0 23,4 13,5 4,8 4,2 3,5 2,2-4,9 Laskelman tarkoituksena on osoittaa tuoteryhmittäin suurimmat poikkeamat Maisema kuntien aineiston keskiarvoon nähden. Mikäli hoidon ja hoivan optimaaliseksi tasoksi otettaisiin maisemakuntien 4 tehokkaimman kunnan taso hoidossa ja hoivassa optimointivara olisi Jokilaakson alueella 32 milj.. (Kontiolahti, Joensuu, Mikkeli, Imatra) 8

9 Palveluryhmien keskeiset huomiot Erikoissairaanhoidossa pääsääntöisesti palveluiden käyttö on kohtuullista ja kustannukset Selännettä ja RAS:ia lukuun ottamatta keskitasoa tai sitä edullisemmat. RAS käyttää erikoissairaanhoitoa paljon sekä avo- että osastohoidossa. Selänteellä vuodeosastohoitoa on paljon. Laskennallinen optimointivara koko alueella on 5,6 milj. Palveluiden käyttö eri sairaaloiden välillä on pääosin tarkoituksenmukaista, eikä esim. Oulaskankaan sairaala etenkään vuodeosastohoidon osalta nosta erikoissairaanhoidon kustannuksia. Oulaskankaan käyttöä saataisiin vielä tarkoituksenmukaisemmaksi, jos Kalajoki siirtyisi käyttämään vahvemmin Oulaskangasta Keski-Pohjanmaan sijaan. Tämä myös laskisi Kalajoen esh:n kustannuksia Raahen sairaalan runsas käyttö etenkin RAS:n alueella muodostuu kalliiksi. Raahen sairaalan toiminta tulisi integroida sekä avo- että vuodeosastopalvelujen osalta tiukemmin perusterveydenhuoltoon. Vuoden 2015 alussa on jo tapahtunut sisätautienosaston siirtyminen perusterveydenhuollolle. Helmi, Oulainen, Kallio saavat oman akuuttihoidon avulla hillittyä erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä ja kustannuksia. Avohoidon osalta RAS ja osin Oulainen painottuvat erikoissairaanhoitoon. Vastaanottopalvelut (sis. Perusterveydenhuollon lääkäri- hoitajavastaanoton, neuvolat, laboratorion ja röntgeninja perusterveydenhuollon päivystyksen) ovat kalliita RAS:ia ja Kalajokea lukuun ottamatta, mutta koko avohoidon kokonaisuutta (erikoissairaanhoito ja yksityiset palvelut mukaan luettuna) tarkasteltaessa asukaskohtaiset kustannukset jäävät keskitasoon. Laskennallinen optimointivara vastaanottopalveluiden osalta 1,8 milj. Perusterveydenhuollon päivystys on v alusta jo varsin keskittynyttä, ja yhteispäivystysten käyttö on ollut pientä ja kustannukset kohtuulliset. Oulaisten ja Raahen osalta päivystyksen käyttö on suurinta, ja niissä terveysasemien toiminnan ohjaaminen enemmän päiväaikaiseen toimintaan kannatettavaa. Erikoissairaanhoidon päivystyksen keskittäminen edelleen Oulaskankaaseen tehostaisi erikoissairaanhoidon työnjakoa alueella. 9

10 Palveluryhmien keskeiset huomiot Hoito- ja hoivapalveluiden (sis. omaishoidon tuen, kotihoidon, tavallisen palveluasumisen, ympärivuorokautisen hoidon ja akuuttihoidon) kustannukset yli 75-vuotiaiden määräänkin suhteutettuna ovat alueella kalliit. Erityisesti Kallion, Selänteen ja Oulaisten ja RAS:n osalta kustannukset ovat korkeat. Kalajoki on edullinen ja Helmi keskitasoa. Laskennallinen optimointivara 21,4 milj. Ympärivuorokautisen hoidon peittävyydet ovat kaikkiaan keskimääräisellä tasolla, mutta tehostettu palveluasuminen muodostuu kalliiksi osin korkean peittävyyden (Kallio, Oulainen) ja osin myös kalliiden hoitopäivähintojen (Oulainen, Kallio, Selänne) vuoksi. Myös kotihoitoon panostukset ovat keskimääräistä suuremmat Akuuttihoidon panostukset ovat suuret, mikä heijastuu toisaalta vanhusten erikoissairaanhoidon vähäisyyteen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (sis. esh psykiatria) osalta alueiden profiilit ovat hyvin erityyppisiä ja taustalla vaikuttavat myös alueiden erilaiset mielenterveyssairastavuudet. Ilman psykiatriaa oman toiminnan optimointivara 5,3 milj.. Selänne ja Oulainen ovat kalliita, ja Helmi ja RAS myös keskitasoa kalliimpia. Alueella Kalliota ja Kalajokea lukuun ottamatta asumispalvelujen suuri määrä aiheuttaa kustannusten nousua. Psykiatrisen laitoshoidon käyttö alueella on korkeampi kuin valtakunnalliset suositukset Suun terveydenhuolto on keskimääräistä kalliimpaa alueella ja aikuisväestön palvelupeittävyys melko korkea. Laskennallinen optimointivara on 2,3 milj.. Optimointivarassa on huomioitava, että alueen kunnallinen suunterveydenhuolto vastaa suuremmalta osalta väetön palveluista kuin keskimäärin valtakunnassa. 10

11 Palveluryhmien keskeiset huomiot Perhepalvelut (sis. lastensuojelu, psykiatria, perheneuvola) ovat alueen kaikissa kunnissa edulliset. Palvelut toteutuvat alueella keskiarvoon nähden 7,7 milj. edullisemmin. Kustannuksia nostavat hieman keskimääräistä korkeammat sijoitusten hoitopäivähinnat, mitkä puolestaan aiheutuvat perhehoidon vähäisyydestä. Aikuissosiaalityö (sis. toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta) on kaikilla Jokilaakson alueilla edullista. Palvelut toteutuvat alueella keskiarvoon nähden 4,4 milj. edullisemmin. Vammaispalveluiden asiakasmäärät ja sitä kautta kustannukset ovat hyvin vaihtelevat alueella. Palvelut toteutuvat alueella keskiarvoon nähden 0,9 milj. edullisemmin. Vammaispalveluissa pääpaino on kehitysvammahuollon kustannuksissa johtuen kehitysvammaisten suuresta määrästä alueella. Vain Helmen osalta vaikeavammaisten palveluiden kustannukset ovat merkittävät. Asumispalvelujen hoitopäivähinnat ovat korkeat 11

12 TIIVISTELMÄ Ehdotukset Jokilaakson tuotantorakenteiden kehittämiseksi 12

13 Ehdotukset tuotantorakenteiden kehittämiseksi (kustannuksista noin 48%) ESH Kalajoen erikoissairaanhoidon palvelujen oston ohjaaminen enemmän Oulaskankaan suuntaan. Oulaisten ja Raahen alueen erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja terveysasematoiminnan integrointi siten, että käynnit painottuvat enemmän perustasolle. RAS ja Oulaskankaan sairaalan työnjaosta sopiminen ja RAS painottuminen päiväkirurgiaan Alueen sairaaloiden (RAS,Oulaskangas) työnjaon sopiminen Oulun yliopistollisen sairaalan suuntaan,siten että medisiinisesti tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keskittäminen toteutuu. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden kalleuden vastapainona on erikoissairaanhoidon avopalvelujen vähäinen käyttö (pl. RAS ja myös Oulainen), joten vastaanoton resurssien suoraviivainen purkaminen ei vaikuta perustellulta. Pienet yksiköt ovat kuitenkin kustannusten hallinnan ja lääkärityövoiman saatavuuden kannalta haastavia, mikä puoltaa keskustelua terveysasemaverkon laajuudesta yhtenäisellä tuotantoalueella. Nykyisellä mallilla ostopalvelutyövoimaa joudutaan jatkossakin hankkimaan => optimaalinen keskittäminen RAS:n osalta erikoissairaanhoidon avohoidon avaaminen tarkemmin, jotta nähtäisiin aiheutuuko erikoissairaanhoidon käyttö esh:n runsaasta tarjonnasta vai terveysasemapalvelujen heikosta saatavuudesta. Mutta joka tapauksessa RAS ja Oulaisten terveysasematoiminnan ja erikoissairaanhoidon polikliinisen toiminnan parempi integrointi => alueellisessa mallissa yhteiseen yhdessä johdettuun tulosalueeseen. Päivystys Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä päivystysasetuksen mukaan ja se on toteutunut alueella hyvin jo nyt. Raahessa ja Oulaisissa kiireellinen hoito on kohdennettava paremmin päiväaikaiselle vastaanotoille terveysasemille. Raahen päivystysaikainen leikkaustoiminta tulisi siirtää Oulaskankaan sairaalaan Päivystysyksikössä on oltava kaikkina vuorokauden aikoina laillistettu lääkäri Kalajoen tulisi kohdentaa päivystysaikainen erikoissairaanhoitoon ja yhteispäivystykseen ohjaaminen Oulaskankaan sairaalaan, jolloin se tukisi Oulaskankaan sairaalaan päivystystoiminnan optimaalista käyttöä. 13

14 Ehdotukset tuotantorakenteiden kehittämiseksi (kustannuksista edellinen dia ja tämä noin 80 %) Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoidon tuen kriteerien (maksuluokat ja peittävyys) sopiminen alueella yhteisiksi ja taso voisi olla Kalajoen tasoa. Kotihoidon asiakasohjautuvuuden läpikäynti ja parantaminen ja mahdollinen kotihoidon tehostaminen ja tuottavuuden nosto. Siihen liittyy laskenta kotihoidon henkilökunnan työajan käytöstä. Tavallinen palveluasuminen tulee muuttaa kaikissa kunnissa normaaliksi kotihoidoksi senioriasumiseksi. Nykyisten tavallisten palveluasumisen yksiköiden asukkaiden palvelutarpeen uudelleen arviointi. Ympärivuorokautisen (tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaislaitoshoito) hoidon kokonaispeittävyyden laskeminen koko alueella tasoon 9-10%. Pitkäaikalaitoshoidon osuuden laskeminen siitä 0-1% tasolle. Kunnallisten palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoitoyksikköjen tilojen kuntotarkastusten tekeminen ja yhteisten tilakustannusten laskentapelisääntöjen vahvistaminen alueella. => erillinen jatkoselvitys ja sen pohjalta tulevaisuuden suunnitelmat huomioiden väestön vanhenemisen aiheuttama lisätarve. Kuntoutus- ja akuuttivuodeosastohoito Raahen sairaalan kirurgian osaston integroiminen akuutti- ja kuntoutusosastopalveluihin Kalajoen vuodeosasto 1 muuttaminen pelkästään akuuttihoitoon ja henkilöstömitoituksen tarkistaminen Oulaisten akuutti- ja vuodeosastohoidon integroiminen Oulaskankaan osastojen kanssa siinä vaiheessa, jos hallinnollinen muutos tulee. Kallion, Helmen ja Selänteen akuuttiosastojen keskittämistä kullakin alueella yhteen tulee harkita. Erillään olevat akuutti- ja kuntoutusosastot tulevaisuuden tarpeisiin ovat haavoittuvia eikä niissä välttämättä pystytä tarjoamana riittävää sairaanhoidollista ja lääkäritukea. Yhteisessä Jokilaakson tuottamisalueessa akuuttihoitoa tulee mahdollisesti keskittää entisestään lääketieteellisin perustein Raahen sairaalan kirurgian osaston integroiminen akuutti- ja kuntoutusosastopalveluihin ja Raahen alueen akuuttikuntoutushoitopaikkojen määrän optimointi 14

15 Ehdotukset tuotantorakenteiden kehittämiseksi (kustannuksista noin 9 %) Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitospalveluita on alueella purettu. V asiakkaita pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli koko alueella vain 18 kpl. Vain Helmen ja Oulaisten osalta laitoshoidon osuus kehitysvammapalvelujen kustannuksista on yli 20%, kun se muilla on alle 10%. Laitospalveluiden osalta alueella ei siis ole enää suurta tarvetta purkuun. Kustannuksia nostava tekijä on alueen asumispalvelujen korkeat hoitopäivähinnat=> kilpailutus tai omaksi toiminnaksi siirto mikäli koko Jokilaakson alueella Myös vaikeavammaisten palvelujen myöntämiskäytännöissä ilmenee eroja alueittain, jotka mahdollisen yhtenäisen tuotantoalueen näkökulmasta tulisi selvittää ja yhdenmukaistaa 15

16 Ehdotukset tuotantorakenteiden kehittämiseksi (kustannuksista noin 11 %) Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Alueella Kalliota ja Kalajokea lukuun ottamatta asumispalvelujen suuri määrä aiheuttaa kustannusten nousua. Asumispäivää kohden kustannus on keskitasoa tai hieman sitä korkeampi, joten kustannuspaine aiheutuu nimenomaan palvelujen runsaasta käytöstä. Keinoina asumisen purkamiseen asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin seuranta, vähittäinen siirto kevyempiin palveluihin ja kotikuntoutuksen kehittäminen. Asumispalveluilta tulee vaatia kuntouttavaa työotetta ja tavoitteen asumispalveluissakin tulee olla kotiutuminen normaaliin asumiseen. Psykiatriassa avohoidon jalkautuvien mallien kehittäminen Visalan sairaalan vuodeosastohoidon siirtäminen somaattisen sairaalan yhteyteen ja osastopaikkojen vähentäminen huomioiden myös päihdekuntoutuksen tarpeet. Alueen psykiatrisen laitoshoidon tarve on noin 60 paikkaa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut tulee hallinnollisesti yhdistää Hammashuolto Pohdittava, onko nykyinen malli, jossa palvelut kohdistuvat enemmän aikuisväestöön toimintamallina myös tulevaisuuden tuotantoalueella. Kelan kustannusvastuu hammashuollossa on alhainen ja siten kuntien hyvin toimivaa hammashuoltoa kustannusvastuun näkökulmasta nykyisessä rahoitusmallissa kuntia rankaiseva. Hammashuollon yhteiset saatavuuskriteerit alueelle ja alle 18 -vuotiaiden seulonnat samoilla periaatteilla Hammashuollon henkilöstörakenteessa on vielä mahdollisuutta painotta joillain alueilla syyhygieenistien työpanosta Perhepalvelut Vaikka sijoituksia on vähän, ne painottuvat ammatillisiin perhekoteihin ja laitoksiin. Perhehoidon osuuden kasvattaminen ensisijaisena sijoitusmuotona tulisi olla tavoitteena. Yhtenäisellä alueella ja yhdessä toimien vahvistettaisiin lastensuojelun osaamista ja pystyttäisin integroimaan paremmin siihen lastenpsykiatrinen avohoito. Sosiaalityöntekijöiden määrä vaihtelee alueellisesti merkittävästi Aikuissosiaalityö Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun varalta työllistämistoimenpiteiden tehostaminen ja aktivointiasteiden nostaminen edelleen on tarpeen, vaikka aktivointiasteet alueella ovatkin keskimäärin hyvällä tasolla ja maan keskiarvoa korkeammat Oulaisten ja RAS alueen asiakasperhekohtaisen edullisen toimeentulotuen syyn selvittäminen Sosiaalityöntekijöiden määrä vaihtelee alueellisesti merkittävästi 16

17 Ehdotukset muuksi kehittämiseksi Tilapalvelut Kuntien palveluasumisen, akuuttihoidon ja pitkäaikaislaitoshoidon sekä terveysasemien tieloista tulee tehdä kuntokartoitukset, jossa tarkistetaan niiden käytettävyys ja saneeraustarpeet =>erillinen hanke Kaikkien kiinteistöjen vuokrakulujen laskenta tulee yhtenäistää siten, että kiinteistönhoito- ja kunnossapito siivous, isännöinti sekä pääomakustannukset lasketaan samojen periaatteiden mukaan alueella => erillinen hanke Visalan sairaalaan tiloista luopuminen ja korvaavien tilojen suunnittelu ilman uudisrakentamista Mikäli tuottamisvastuualue isommiksi alueiksi, tilojen hallinnointi tulee säilyttää nykyisellään. Myös tilojen saneerauksen suunnittelu, toteutus ja rahoitus tulee yhdenmukaistaa. RAS:n omistamat tilat siirtyvät uuden kuntayhtymän omistukseen. Oulaisten sairaalan tilojen omistajuus pitää ratkaista. Visalan sairaalaan toiminta tulee siirtää somaattisen sairaalatoiminnan yhteyteen. Tiloista luopuminen tulee olla mahdollista ja siihen tulee luoda pelisäännöt Uudisrakentamisen päätöksenteko ja rahoitus tulee suunnitella Hankintapalvelut Kaikkien ostopalvelujen kilpailuttamista tukeva alueen yhteinen hankintayksikkö tulisi perustaa, jos sitä ei ole vielä Henkilöstöpalvelut ja taloushallinto tulee yhtenäistää koko Jokilaakson alueella Tietohallinnon suunnittelu vaatii oman selvityksen 17

18 TIIVISTELMÄ Ehdotukset Jokilaakson sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja hallintorakenteiksi 18

19 Erilaiset hallinnollis-alueelliset vaihtoehtoiset mallit Koska uusi sote -lainsäädäntöä ei ole vielä lukkoon lyöty erilaisia mahdollisuuksia palvelujen uudelleen järjestämiseen tai järjestämättömyyteen on seuraavat: 1. Ei tehdä mitään Positiivista Tehostamisista iso osa on sellaisia, että voidaan tehdä nykyiselläkin mallilla Negatiivista Saadaanko optimointivaraa erityisesti erikoissairaanhoidosta ulos? Ulkopuolelta tulee mahtikäsky miten edetään! 2. Kootaan Jokilaakson alueesta oma tuottamisvastuualue (kuntayhtymä) Positiivista Alue on riittävän laaja ja sopivan homogeeninen omaksi tuotattamisvastuualueeksi, väestöpohja Vaikea nähdä, että Oulun ja sen ympäristön mukaan tulo helpottasi palvelurakenteiden kehittämistä ja resurssien optimaalista käyttöä Jokilaakson alueella Toimenpiteet jotka on tehtävä palvelujen tehostamiseksi on kaikilta osin sellaisia, että ne voidaan toteuttaa alueen sisällä. Negatiivista Oulun yliopistollisen sairaalan tuki Oulaskankaan sairaalalle on kriittinen ja yhteistyössä ratkaistava 19 19

20 Erilaiset hallinnollis-alueelliset vaihtoehtoiset mallit 3. Aiemman lakiluonnoksen mukainen malli, jossa Jokilaakso yhdistetään Oulun ja ympäristökuntien kanssa samaan alueeseen (kuntayhtymään) Positiivista? Oli aiemman lakiluonnoksen mukainen ehdotus Negatiivista Hukkuuko Jokilaakso isoon alueeseen ja rakenteellisten muutosten johtaminen jää heikoksi? Mikään löydös ei tue, että isompi alue toisi lisäarvoa tarvittaviin toiminnallisten muutoksien tekemiseen Pohjoisen tuottamisvastuualueet ovat täysin erikokoisia. Länsi-Pohja jää alueena vain asukasta, Kainuussa vajaat asukasta ja Oulun alueesta tulisi yli asukaan alue 4. Jokilaakson alue pirstoutuu Kokkolan, Oulun ja Kuopionkin suuntaan Positiivista? Tuetaan esim. Kokkolan seutua Negatiivista Tehty tarkastelu osoittaa että, alue on jo monelta osin hyvin homogeeninen ja rakenteet kunnossa Siltä osin kun muutoksia tulee tehdä ne on tehtävissä alueen sisällä. Niiden tekemistä tukee että alue kohdentaa palvelujen käytön alueen omiin yksiköihin

21 Selvityksen suositus sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä ja hallinnosta Jokilaakson yhtenäisyys ja yhdessä tekeminen otetaan tavoitteeksi ja edetään seuraavalla tavalla: Vaihe 1 Nykyiset tuotantoalueet/kuntayhtymät alkavat toteuttamaan tässä raportissa esitettyjä palvelujen kehittämistoimenpiteitä ennen hallinnollisia muutoksia Kaikki nykyiset tuottamisvastuualueet yhtenäistävät palvelutuotantorakenteet ja kustannuslaskentamallit yhtenäisiksi ja vertailukelpoisiksi ( vrts palvelukokonaisuudet/palvelupaketit) - selvitetään Sitran kiinnostus rahoittaa hanketta Kaikkien alueen kuntien ja RAS:n kiinteistöjen vuokrakulujen yhtenäistetään siten, että kiinteistönhoito- ja kunnossapito siivous, isännöinti sekä pääomakustannukset lasketaan samojen periaatteiden mukaan alueella => erillinen hanke Tehdään palveluasumisen, osastojen, pitkäaikaisyksiköiden ja isompien terveysasemakiinteistöjen kuntokartoitukset ja käytettävyysselvitykset samalla tavalla joka alueella Alueelle tehdään tarve-ennusteet vuodelle 2030 asti: Palveluasumisesta (pitkäaikainlaitoshoidosta ) tavoitteen näiden yhteispeittävyys 9 % 75-vuotta täyttäneistä Akuutti- ja kuntoutusosastopaikoista 2,5 % 75 vuotta täyttäneistä ja 0,4% täyttäneistä. Kotihoidon tarpeesta Visalan toiminnan suunnittelu aloitetaan sairaanhoitopiirin kanssa ja laitospaikkatavoitteeksi otetaan 0,22 hp /asukas (valtakunnallinen suositus). Huomioidaan psykiatrisen laitoshoidon sijoittuminen somaattisen sairaanhoidon yhteyteen Kalajoki arvioi uudelleen potilasohjauksen Oulaskankaan ja Kokkolan välillä. Vaihe 2 Vaikutetaan uuteen sotelakiin niin, että Jokilaakson alue huomioidaan valmistelussa omana kokonaisuutena Seurataan lain valmistelua ja siinä olevia linjauksia (esim. palvelupakettiajattelun mukaantuloa) RAS ja Oulaskankaan sairaalan työnjaosta sopiminen ja RAS painottuminen päiväkirurgiaan Alueen sairaaloiden (RAS,Oulaskangas) työnjaon sopiminen Oulun yliopistollisen sairaalan suuntaan siten, että medisiinisesti tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keskittäminen toteutuu ja Oulun yliopistollinen sairaala tukee alueen sairaaloiden toimintaa hallintomallista riippumatta (esim. lääkärisaatavuus) Vaihe 3 Toteutetaan Jokilaakson sote-tuottamisvastuualue siten, että : 1. kunnat tilaavat palvelukokonaisuuksia läpinäkyvästi, tilauksien toteutumista seurataan samalla tavalla 2. Palvelukokonaisuuksia johdetaan ja ohjataan vertailutietoon perustuen tehokkaasti ja tasalaatuisesti Vaihe 4 Mikäli tuleva laki määrää liitetään Jokilaakso osaksi isompaa tuottamisvastuualuetta 21 21

22 Muutosprosessissa läpikäytäviä asioita Virkavelvollisuutta vaativien tehtävien hoito Tuotteistus ja kustannuslaskenta (palvelupaketit?) (Vaihe 1) Yhteiset kriteerit hoidon ja palvelun saatavuudesta (vaihe 1) Yhteiset hoidon- ja palvelutarpeen arviointimallit (vaihe 1-3) Yhteinen laatu- ja vaikuttavuuskriteeristö/seuranta (Vaihe 1-3) Lähipalvelujen määrittely (vaihe 1-3) Arvonlisävero (vaihe 3) Asiakasmaksut (vaihe 3) Alihankinnat (vaihe 3) Siirtyvät sopimukset ja maksusitoumukset Tilat (vaihe 1-3) Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat (vaihe 3) Siirtyvät kalusto ja välineet Tietohallinto (vaihe 2-3) Henkilörekisterilaki (vaihe 3) Henkilöstö, liikkeenluovutuslainsäädäntö, (vaihe 3) vanhat eläkkeet (vaihe 1) 22

23 Yleistä Jokilaakson sosiaali- ja terveyspalveluista 23

24 YLEISTÄ Jokilaakson kuntarakenne ja nykyinen sote-palvelujen tuotanto Kuntayhtymä Kalajoki Kallio peruspalvelukuntayhtymä Oulainen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Selänteen peruspalvelukuntayhtymä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Yhteensä Kunta Väestö Kalajoki Sote-alue Yhteensä Merijärvi Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Oulainen Pyhäjoki Raahe Siikajoki Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Haapavesi Pyhäntä Siikalatva Jokilaakson kuntia on kaikkiaan 17: Näiden kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan kuudessa eri tuotantoalueessa, joista Kalajoki ja Oulainen ovat kuntia ja muut kuntayhtymiä; Kallion peruspalvelukuntayhtymä (myöh. Kallio), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (myöh. RAS), Selänteen peruspalvelu-kuntayhtymä (myöh. Selänne), Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (myöh. Helmi). Taulukosta ilmenee, mitkä kunnat kuuluvat mihinkin alueeseen. Kunnat tai kuntayhtymät tuottavat tai järjestävät kattavasti sosiaali- ja terveyspalvelut. RAS tuottaa itse myös erikoissairaanhoitoa ja myy sitä muille kunnille kuin omille sopimuskunnilleen. Alueella toimii Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alaisena Oulaskankaan sairaala sekä Visalan psykiatrinen sairaala. Kaikissa laskelmissa on käytetty väestöä Helmen osalta sosiaalipalveluissa väestöpohjasta on poistettu Pyhäntä, joka tuottaa sosiaalipalvelunsa itse. Pyhännän sosiaalipalveluiden tunnusluvut ja kustannukset eivät siis sisälly tähän raporttiin. 24

25 Ikävakioitu sairastavuusindeksi YLEISTÄ ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUS Selänne 2013 Kemi 2013 Oulunkaari 2013 Helmi 2013 Ylä-Savo RAS 2013 Oulainen Kallio 2013 Kalajoki 2013 Imatra 2013 JYTA 2013 Joensuu 2013 Riihimäki 2013 IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde:KELA( ment) 90 Raisio 2013 Raasepori 2013 Alueen sairastavuusindeksit ovat korkeat Selänteen sairastavuusindeksi on korkein Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Sairastavuusindeksit vuodelta

26 YLEISTÄ VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE Kuntien ikärakenne on vanhusvoittoisin Selänteen kunnissa. Kallio ja Raahen alue ovat lapsivoittoisia kuntia Imatra 2013 Raasepori 2013 Ylä-Savo 2013 Selänne 2013 Oulunkaari 2013 Kemi 2013 Helmi 2013 Oulainen 2013 JYTA 2013 Kalajoki 2013 Raisio 2013 RAS 2013 Joensuu 2013 Riihimäki 2013 Kallio v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 26

27 YLEISTÄ KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 3% 4% 3% 4% 6% 3% 6% 5% 9% 10% 8% 10% 28% 32% 33% 32% Kuntoutus Aikuispsykos. palvelut Hammashoito Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammaispalvelut Vastaanotto Hoito ja hoiva ESH Kokonaiskustannukset ovat Jokilaakson kunnissa kaikkien Maisema-kuntien keskiarvoa hieman enemmän hoivan palveluihin painottuneita Erikoissairaanhoidon osuus on hyvin lähellä keskimääräistä Aikuissosiaalityön kustannusten osuus on Jokilaakson alueella keskimääräistä pienempi Suun terveydenhoito ja aikuispsykososiaaliset palvelut painottuvat keskimääräistä hieman enemmän 0 % Maisema-kunnat Jokilaakso 27

28 YLEISTÄ ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset ovat Selänteen alueella korkeat, mutta myös sairastavuus on korkea. Selännettä, Kalliota ja Oulaista nostaa erityisesti hoito- ja hoivapalvelut. RAS aluetta nostaa erikoissairaanhoito. Kalajoki on edullisin. Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto 28

29 Tuotantorakenteet palveluryhmittäin 29

30 ERIKOISSAIRAANHOITO 30

31 Erikoissairaanhoidon yhteenveto Löydökset alueittain Kallion alueen erikoissairaanhoito on edullinen asukasta kohden laskettuna, mutta ikärakenne on lapsivoittoisin. Sen edullisuus johtuu alhaisesta erikoissairaanhoidon käytöstä ja siitä, että yksikköhinnat ovat käytön vähäisyyteen nähden edulliset. Palvelut kohdentuvat sisätaudeilla ja kirurgissa optimaalisesti Oulaskankaan ja OYS:n välillä. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttö on vähäinen eikä vaikuta yksikköhintoihin. Kallion oma avovastaanottotoiminta ja terveyskeskuksen akuuttihoito toimivat niin, että erikoissairaanhoitoon virheellisesti ohjautumista ei ole. OYS:n kustannus on 682 /asukas Oulaisten erikoissairaanhoidon asukaskohtainen kustannus on myös alhainen. Käyttö on suurempaa kuin Kalliossa erityisesti avohoidossa. Palvelut kohdentuvat sisätaudeilla ja kirurgissa optimaalisesti Oulaskankaan ja OYS:n välillä ja yksikköhinnat pysyvät kohtuullisina. Oulaisten oma terveysasematoiminta ei pysty hillitsemään erikoissairaanhoidon käyttöä, mutta terveyskeskuksen akuuttivuodeosastotoiminta toimii siten, että erikoissairaanhoidon ylikäyttöä ei ole oleellisesti. OYS:n kustannus on 621 /asukas. Kalajoen seudun erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa vaikka käyttö on lähes yhtä vähäistä kuin Kallion alueella. Ero Kallioon on siinä, että Kalajoen alue käyttää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä kun Kallio käyttää Oulaskankaan sairaalaa. Etenkin sisätaudeissa KPSHP:n yksikköhinnat ovat Olaskankaan sairaalaa kalliimmat. Kirurgiassa tätä eroa ei ole mutta Kalajoki käyttää kirurgian vuodeosastohoitoa enemmän kuin Kallio. Kalajoen alueelle ei ole taloudellista etua käyttää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. OYS:n kustannus on 659 /asukas. Kalajoki ei siis käyttämällä KPSHP:a saa säästöä OYS:in käytössä. Helmen alueen erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa asukasta kohden laskettuna. Käyttö on avohoidossa selvästi runsaampaa kuin Kalliossa ja aiheuttaa kustannusnousua. Sisätaudeilla yksikköhinnat ovat edullisia, mutta kirurgian yksikköhinnat ovat korkeita. Kirurgian käyttö painottuu 80 %:sti OYS:aan. Terveyskeskuksen akuuttivuodeosastotoiminta hillitsee erikoissairaanhoidon käyttöä. OYS:n kustannus on 834 /asukas eli palvelu painottuu OYS:aan enemmän kuin muilla. 31

32 Erikoissairaanhoidon yhteenveto RAS alueen erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa korkeammat ja se johtuu runsaasta Raahen sairaalan erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastokäytöstä. Yksikköhinnat ovat kuitenkin edulliset, mutta eivät niin edulliset että se kompensoisi runsaan käytön. Sisätautien ja kirurgian käyttö painottuu omaan sairaalaan. OYS:n kustannus on 683 /asukas. Selänteen kuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat. Käyttö kohdentuu vahvasti suoraan OYS.iin ja siten yksikköhinnat ovat myös korkeat. Avohoidon käyttö ei ole korkea, mutta vuodeosastohoidon on. Selänteen terveyskeskuksen akuuttihoito ei pysty hillitsemään erikoissairaanhoidon vuodeosastokäyttöä. OYS:n kustannus on 933 /asukas. Toimenpiteet erikoissairaanhoidon kustannusten optimoimiseksi Jokilaakson alueen näkökulmasta: RAS operatiivisen osaston integrointi muuhun alueen akuutti- ja kuntoutushoitoon ja lopettaa varsinainen operatiivinen vuodeosasto. Kalajoen erikoissairaanhoidon palvelujen oston ohjaaminen enemmän Oulaskankaan suuntaan. Oulaisten ja Raahen alueen erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja terveysasematoiminnan integrointi siten, että käynnit painottuvat enemmän perustasolle. 32

33 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sisältää kalliinhoidontasaus- ja erityisvelvoitemaksun Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan asukasta kohden kallein Selänteen kunnissa, Kalliossa edullisin. Muut ovat alueet/kunnat ovat keskitasoa Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Kirurgia Muut erikoisalat Aikuispsykiatria Mukana alueiden käyttämä kaikki erikoissairaanhoito yhteensä (OYS, Oulainen, KPSHP,ym) 33

34 Erikoissairaanhoidon asukaskohtaisia kustannuksia ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISALOITTAIN /ASUKAS Keuhkosairaudet Kirurgia Lastentaudit Muut erikoisalat Neurologia Aikuispsykiatria Sisätaudit Erikoisalat Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksut, ensihoito ym. Yhteensä Optimointivara yhteensä Selänne 2013 RAS 2013 Helmi 2013 Kalajoki 2013 Oulainen 2013 Kallio 2013 alue yhteensä Erikoissairaanhoidon optimointivara on laskettu Kallion alueen erikoissairaanhoidon kustannuksiin nähden ja olisi koko alueella 15,5 milj.. Huomioiden kuitenkin Kallion lapsipainotteisen väestön optimointivaraa on laskettava Selänteen alueella reilusti eli tasolle 2 milj. ja Helmin alueella tasolle 1 milj.. Kokonaisoptimointivara olisi noin 10 milj, vuoden 2013 tasosta. Selänteen dialyysiyksikkö on tarkastelun ulkopuolella. Mukana alueiden käyttämä kaikki erikoissairaanhoito yhteensä (OYS, Oulainen, KPSHP,ym) 34

35 Erikoissairaanhoidon yksiköt alueella Jokilaakson alueella on kolme erikoissairaanhoidon yksikköä Raahen sairaala, Oulaskankaan sairaala sekä psykiatrinen Visalan sairaala. Näiden sairaaloiden lisäksi kunnat käyttävät Oulun Yliopistollista keskussairaalaa (myöh OYS) ja hieman Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä (myöh KPSHP) Kokkolassa Raahen sairaala Kajaani Kokkola Iisalmi 35

36 Alueen sairaalat Visalan sairaala Visalan sairaala vastaa aikuispsykiatrisen erikoissairaanhoidon ja kuntoutuskotipalveluiden tuottamisesta Ylivieskassa ja Pyhäjärvellä. Sairaalassa hoidetaan akuuttipsykiatrisia potilaita Kala- ja Pyhäjokilaaksojen alueelta ja osin Siikalatvan ja Raahen seudulta. Pitkäaikaista psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita hoidetaan koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Visalan sairaalassa on 94 potilaspaikkaa; suljetulla psykiatrisella osastolla 22 paikkaa, pitkäaikaiskuntoutusosastolla 20 paikkaa, psykogeriatrisella osastolla 22 paikkaa, akuutilla vastaanotto-osastolla 20 paikkaa ja akuutilla avo-osastolla 10 paikkaa. Kuntoutuskodissa on yhteensä 6 hoitopaikkaa. Oulaskankaan sairaala Oulaisten kaupungissa sijaitseva Oulaskankaan sairaala kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Oulaskankaan sairaala tarjoaa kirurgian, synnytys- ja naistentautien, sisätautien, keuhkosairauksien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien sekä anestesiologian erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä. Kirurgian vuodeosastolla hoidetaan pääasiassa ortopedisiä ja urologisia potilaita. Päivystyksellisesti hoidetaan myös traumatologisia ja yleiskirurgisia potilaita. Osastolle tulee myös päiväkirurgisia potilaita jatkohoitoon. Yksi vuodeosasto Raahen sairaala Kuntayhtymän oman erikoissairaanhoidon (Raahen sairaala) toimintana tarjotaan kirurgian, ja naistentautien, sisätautien, geriatrian, psykiatrian ja radiologian palveluja. Lisäksi on tarjolla erikoislääkäripalveluja kipu-, korva-, nenäja kurkkutautien, lastentautien ja ikäihmisten poliklinikalla. Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys sekä sairaalapäivystys, joka kattaa anestesia-, gynekologi-, kirurgi- ja leikkaussalivalmiuden. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella on 4 osastoa: operatiivinen osasto, sisätautiosasto (siirtynyt perusterveydenhuollolle v 2015), yleislääketieteen osasto ja kuntoutus- ja saattohoito-osasto 36

37 Oulaskankaan sairaala OULASKANGAS YHTEENSÄ KO. ERIKOISALOLLA Erikoisalat Sisätaudit Kirurgia (sisältää ortopedian) Lastentaudit, lastenneurologia Keuhkosairaudet Naistentaudit ja synnytykset Korva-, nenä- ja kurkkutaudit YHTEENSÄ Hoitopäivät Laskennallinen sairaansijamäärä Avohoito- / Poliklinikkakäynnit yhteensä VOS PKL YHT Oulaskankaan sairaalan vuodeosastohoidon käyttö ei nosta kuntien kustannuksia käyttö on pääsoin tarkoituksenmukaista ja hinnat kohdallaan. Hoitopäivistä laskettuna 100% kuormituksella sairaalassa on 19 sisätautien, keuhkosairauksien ja sydänvalvonta paikkaa ja 12 kirurgian paikkaa ja 12 naistentautien paikkaa. Synnytyksiä on 800 vuodessa. Kirurgian vuodeosastolla on jonkin verran ylimääräistä kapasiteettia. Oulaskankaan avohoidon käyttö on korkea Oulaisissa ja osin Helmessä ja ne nostavat näiden alueiden kustannuksia. Pääsääntöisesti kuitenkin Oulaskankaan sairaalaan painottuva käyttö vie kuntia edullisten kustannusten suuntaan Oulaskankaan sairaalan myynti Jokilaakson alueen ulkopuolelle on noin 20% kokonaisuudesta! Saman suuruisella summalla Kalajoki ostaa palveluja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Uuden päivystysasetuksen mukaan sairaala on joutunut resursoimaan päivystykseen, jotta sairaala voi toimia synnytyssairaalana ja päivys- ja vuodeosastokirurgiaa toteuttavana sairaalana. Tämä nostaa päivystyksen kustannuksia, mutta ohjaamalla alueen päivystyskäyttöä Oulaskankaan suuntaan saadaan päivystys tehokkaaseen käyttöön. 37

38 Raahen sairaala RAS SAIRAALA YHTEENSÄ Erikoisalat Sisätaudit Kirurgia (sisältää ortopedian) Lastentaudit, lastenneurologia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Naistentaudit ja synnytykset YHTEENSÄ Hoitopäivät Laskennallinen sairaansijamäärä Avohoito- / Poliklinikkakäynnit yhteensä VOS PKL YHT Raahen sairaalan vuodeosastohoidon käytön runsaus nostaa kuntien kustannuksia. Käyttö on ollut erityisen runsasta sisätaudeilla. Hoitopäivistä laskettuna 100% kuormituksella sairaalassa on ollut v 2013 yhteensä 21 sisätautien paikkaa ja 8 kirurgian paikkaa (virallinen sairaansijamäärä 22). Kirurginen osasto on käyttöön nähden yliresursoitu. Raahen seudun kuntien avohoidon käyttö on sisätaudeilla ja kirurgiassa myös korkea. Raahen sairaalan palvelujen myynti oman alueen ulkopuolelle on noin 2,5 milj euroa, joka pääosin kohdentuu Jokilaakson kuntiin. Tällä hetkellä osastohoito RAS alueella on toteutettu seuraavasti vuoden 2015 alusta: Kuntoutusosasto 30 sairaansijaa Operatiivinen osasto 22 sairaansijaa Päivystys- ja tarkkailuosasto 20 sairaansijaa Yleislääketieteen osasto 30 sairaansijaa Operatiivinen osasto on edelleen tarpeeseen nähden ylireusursoitu. Sisätautien osasto on integroitu perusterveydenhuollon kanssa, joten oletettavaa on, että sisätautien vuodeosastohoidon ylikäyttö ei enää ole ongelma 38

39 Leikkaustoiminta alueen sairaaloissa LEIKKAUSTOIMINTA Erikoisalat Kirurgia Tekonivelleikkaukset Muut ortopediset leikkaukset Muut leikkaukset Leikkaukset yhteensä Naistentaudit ja synnytykset Synnytykset Sektiot Muut leikkaukset Leikkaukset yhteensä Raahe 2011 Raahe 2013 Oulaskangas 2011 Oulaskangas Raahen sairaalan naistentautien operatiivinen toiminta on vähentynyt merkittävästi. Kirurgisten toimenpiteiden määrä on kasvanut,mutta tekonivelleikkaukset loppuneet kokonaan. Oulaskankaan tekonivelkirurgia on merkittävää ja volyymina kasvanut. 39

40 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat RAS:n alueen kunnissa ja Selänteen kunnissa. Selänteen kunnissa erityisesti kirurgia on kallis. RAS alueen kustannuksia nostaa kallis vanhusten sisätaudit ja Selänteen kustannuksia kallis vanhusten kirurgia. RAS alueella tilanne on sisätautien osastotoiminta muuttunut jo v 2015 alussa. 40

41 ERIKOISSAIRAANHOITO Hoitopäiviä / asukas AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,0 0,8 Selänne 2013 Imatra 2013 Helmi Oulainen Kalajoki 2013 Oulunkaari 2013 Kallio 2013 JYTA 2013 RAS 2013 Joensuu 2013 Riihimäki 2013 Raisio ,5 0,8 1,3 1,8 Kemi 2013 Ylä-Savo 2013 Raasepori 2013 Kallion erikoissairaanhoidon käyttö on alhainen kaikilta osin ja selittää Kallion kustannusten alhaisuutta. Kallion Olaskankaan käyttö on noin neljännes koko Kallion erikoissairaanhoidon käytöstä. Kalajoen, Oulaisen ja Helmin alueiden erikoissairaanhoidon käyttö on myös suhteellisen vähäistä, Kalajoella erikoisesti avohoitokäyntien määrä on vähäinen. Oulaisissa avohoidon käyttö nousee korkeahkoksi. Näillä alueilla kustannusten pysyminen keskitasossa selittyy myös käytön alhaisuudella Selänteen muista poikkeavan kallista erikoissairaanhoitoa selittää korkea vuodeosastohoidon käyttö erityisesti vanhusikäryhmässä. Sairastavuus on myös korkea. Raahen erikoissairaanhoidon kustannusten korkeutta selittää runsas vuodeosastohoidon ja avohoidon käyttö Avokäynnit / asukas Mukana alueiden käyttämä kaikki erikoissairaanhoito yhteensä (OYS, Oulainen, KPSHP,ym) 41

42 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS Selänne 2013 Imatra Ylä-Savo Joensuu 2013 Kallio 2013 Oulunkaari 2013 RAS 2013 JYTA Oulainen Helmi Riihimäki 2013 Kalajoki 2013 Raisio 2013 Kemi 2013 Raasepori 2013 Kallion erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät alhaisina kuten käytön pohjalta voi olettaa. Kalajoen vuodeosastohoidon kustannus on alhainen (alhaisempi kuin käytön pohjalla voisi olettaa) eli Kalajoen ostaman vuodeosastohoidon hinta on edullinen. Helmin ja Oulaisten alueiden erikoissairaanhoidon ja Kalajoen polikliininen hoito pysyvät tasolla jota käytön mukaan voi olettaa. Selänteen kustannukset pysyvät käytön mukaisella tasolla Raahen erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alhaisemmat mitä korkeasta käytöstä voisi olettaa ja selittävä tekijä on Raahen sairaalan edulliset yksikköhinnat. Raahessa sisätaudeista 43 % hoitopäivistä ja 50 % avohoidosta painottuu Raahen omaan sairaalaan ja kustannuksista 36 %. Olaskankaan osuus on vain 2% luokkaa. Kallion alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 48 %, avohoidosta 32 % ja kokonaiskustannuksista 24 %. KPSH:N osuus kokonaiskustannuksista n 10%. Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 48%, avohoidosta 50 % ja kokonaiskustannuksista 42 % Avohoidonkustannus / asukas Selänteen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 49 %, avohoidosta 226,5 % ja kokonaiskustannuksista 23,6% Helmen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 33 %, avohoidosta 26 % ja kokonaiskustannuksista 22 % Kalajoen alue KPSH:n osuus on hoitopäivistä 32 %, avohoidosta 40 % ja kokonaiskustannuksista 36,9 %..Oulaskankaan käyttö Kalajoella on 13 % kokonaiskustannuksista. Mukana alueiden käyttämä kaikki erikoissairaanhoito yhteensä (OYS, Oulainen, KPSHP,ym) 42

43 Kustannus / hoitopäivä Mukana alueiden käyttämä kaikki erikoissairaanhoito yhteensä (OYS, Oulainen, KPSHP,ym) ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT Sisätaudit Hoitopäivä PKL-käynti Kalajoki KPSHP Kalajoki Oulaskangas(PPSHP) Oulaskangas kaikki kunnat Joensuu 2013 JYTA 2013 Imatra 2013 Riihimäki 2013 Kallio Oulunkaari Selänne Kalajoki 2013 Oulainen Helmi Raisio 2013 Raasepori Kemi 2013 Sisätautien yksikköhinnoiltaan Oulainen, Helmin alue ja Kallion alue ovat samaa tasoa. Raahen alueen yksikköhinnat ovat edulliset, Käyttö painottuu omaan sairaalaan mutta käyttö on runsasta Kalajoen yksikköhinnat erityisesti avohoidossa on korkea. Avohoidon yksikköhintaa tässä tarkastelussa nostaa OYS. Kalajoen käyttö painottuu KPSHP:hen. Sisätautien ostojen yksikköhinta hinta Kalajoelle on kuitenkin korkeampi KPSHP:ssä kuin Oulaskankaan sairaalassa. (taulukko yllä). Raahessa sisätaudeista 73 % hoitopäivistä ja 82 % avohoidosta painottuu Raahen omaan sairaalaan ja kustannuksista 60%. Olaskankaan osuus on vain 2% luokkaa. 700 Kallion alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 50%, avohoidosta 32 % ja kokonaiskustannuksista 30%. KPSH:N osuus kokonaiskustannuksista n 10%. Ylä-Savo 2013 RAS 2013 Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 43 %, avohoidosta 62 % ja kokonaiskustannuksista 65% Kustannus / avohoitokäynti Selänteen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 38 %, avohoidosta 20 % ja kokonaiskustannuksista 22% Helmen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 32 %, avohoidosta 40 % ja kokonaiskustannuksista 30% Kalajoen alue KPSH:n osuus on hoitopäivistä 41%, avohoidosta 53 % ja kokonaiskustannuksista 38 % 43

44 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO 180 SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kemi 2013 Ylä-Savo 2013 Riihimäki 2013 Joensuu 2013 RAS 2013 Kun mukaan otetaan käyttö: Raahe nousee kalliiksi runsaan oman sairaalaan käytön kautta (Raahessa on vuoden 2015 alussa muutettu sisätautiosasto terveyskeskuksen akuuttiosastoksi) Kalajokikin pysyy kalliina avohoidon osalta Selänteen ja Oulaisten vuodeosastohoito nousee kalliiksi Helmi ja Kallio säilyvät käytönmukaisella tasolla Oulainen 2013 Selänne 2013 JYTA 2013 Kalajoki 2013 Raasepori 2013 Raahessa sisätaudeista 73 % hoitopäivistä ja 82 % avohoidosta painottuu Raahen omaan sairaalaan ja kustannuksista 60%. Olaskankaan osuus on vain 2% luokkaa. 130 Helmi 2013 Kallion alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 50%, avohoidosta 32 % ja kokonaiskustannuksista 30%. KPSH:N osuus kokonaiskustannuksista n 10%. Oulunkaari 2013 Imatra 2013 Kallio 2013 Raisio Avohoidonkustannus / asukas Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 43 %, avohoidosta 62 % ja kokonaiskustannuksista 65% Selänteen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 38 %, avohoidosta 20 % ja kokonaiskustannuksista 22% Helmen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 32 %, avohoidosta 40 % ja kokonaiskustannuksista 30% Kalajoen alue KPSH:n osuus osuus on hoitopäivistä 41%, avohoidosta 53 % ja kokonaiskustannuksista 38 % Mukana alueiden käyttämä kaikki erikoissairaanhoito yhteensä (OYS, Oulainen, KPSHP,ym) 44

45 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET JYTA 2013 Selänne 2013 Raisio 2013 RAS 2013 Kallio 2013 Imatra Raasepori Oulainen Helmi Oulunkaari 2013 Kalajoki 2013 Ylä-Savo 2013 Selänteen alueen kirurgian yksikkökustannukset ovat poikkeavan korkeat. Selänne käyttää kirurgiassa eniten OYS:a. Kalajoen kirurgia hoitopäivän hinta on alueen edullisin Raahessa kirurgiassa 35 % hoitopäivistä ja 71 % avohoidosta painottuu Raahen omaan sairaalaan ja kustannuksista 40 %. Olaskankaan osuus on vain 8% luokkaa. Kallion alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 24 %, avohoidosta 40 % ja kokonaiskustannuksista 26 %. KPSH:N osuus kokonaiskustannuksista n 6 %. Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 27 %, avohoidosta 59 % ja kokonaiskustannuksista 34 % Selänteen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 17 %, avohoidosta 36 % ja kokonaiskustannuksista 18 % Joensuu 2013 Kemi 2013 Riihimäki 2013 Helmen alueella Oulaskankaan sairaalan osuus on hoitopäivistä 16 %, avohoidosta 35% ja kokonaiskustannuksista 20 % Kalajoen alue KPSH:n osuus on hoitopäivistä 32%, avohoidosta 35 % ja kokonaiskustannuksista 32 % Kustannus / avokäynti Laskelmassa on hoitopäivän hintaan kaadettu kirurgian leikkaustoiminnan (ml. päiväkirurgia) kulut. Mukana alueiden käyttämä kaikki erikoissairaanhoito yhteensä (OYS, Oulainen, KPSHP,ym) 45

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle raportti 20.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 3 1.2. Selvityksen osapuolet, tavoitteet, organisointi ja rahoitus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus Vanhuspalveluiden tilannekatsaus SISÄLTÖ 1. Väestöennusteet (3-4) 2. Vanhuspalveluiden peittävyys (5-13) 3. Dementiaindeksi ja muistisairaiden lukumäärän muutos (14-15) 4. PoPSter: Alustavat toiminnalliset

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PoPSTer -hanke Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana IHA kokonaisuutta

PoPSTer -hanke Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana IHA kokonaisuutta PoPSTer -hanke Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana IHA kokonaisuutta 2015 2025 2030 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 0-17v. 18-64 v 65-74v

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta Liite 3. Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta PoPSTer-hankkeen loppuraportti, liite 27.6.2017 Väkiluvut 31.12.2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 994 1 131 1 579 2 105 2

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Raahe Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

Raahe Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja Sote-uudistus ja palveluverkko palvelujen saatavuus Pohjois-Pohjanmaan neljän seutukunnan alueella, mahdolliset vaikutukset elinkeinoelämään haasteet ja mahdollisuudet Raahe 31.5.2017 Hannu Kallunki kuntayhtymän

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot