Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät. Tässä raportissa vertaillaan Joensuun seudun kuntien vuoden 2012 sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoimintaalueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät ovat kunnassa tai yhteistoiminnassa muita halvempia tai kalliimpia. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 9 Hoito ja hoiva 15 Vastaanotto 21 Aikuisten mielenterveyspalvelut 26 Suun terveydenhuolto 31 Perhepalvelut 35 Aikuissosiaalityö 39 Vammaispalvelut 44 Kuntoutus 47 2

3 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot NÄIN LUET RAPORTTIA 1 Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 3

4 JOHDANTO Lieksa 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Ylä-Savo 2012 Oulunkaari 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 RAS 2012 Joensuu 2012 Liperi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alueen kuntien väestöjakaumat ovat hyvin erilaiset Kontiolahden väestön painottuessa nuorempiin ja Outokummun ja Liperin vanhimpiin ikäluokkiin. 4

5 JOHDANTO Kansantautien summaindeksit ja ikävakioidut sairastavuusindeksit 180 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kansantautien summaindeksi Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde: KELA (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ pn?opendocument) 5

6 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Outokummussa kalliit. Polvijärvi, Joensuu ja Liperi ovat keskitasoa. Kontiolahti on vertailun edullisimpia. 6

7 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto YHT Joensuu % 9 % 34 % 26 % 1 % 6 % 2 % 9 % 10 % Kontiolahti % 6 % 38 % 23 % 1 % 5 % 4 % 10 % 11 % Liperi % 6 % 33 % 28 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Outokumpu % 8 % 29 % 33 % 1 % 7 % 2 % 8 % 8 % Polvijärvi % 5 % 32 % 28 % 1 % 4 % 3 % 11 % 9 % Joensuun seutu Osuus 4 % 8 % 34 % 26 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Seuraavassa diassa on lueteltu kunnittain edullisiksi tai kalliiksi painottuvat kokonaisuudet 7

8 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Kunnittain edullisia palvelukokonaisuuksia ovat: Joensuu: suun terveydenhuolto Kontiolahti: erikoissairaanhoito, vastaanottopalvelut, aikuispsykososiaaliset palvelut, suun terveydenhuolto, perhepalvelut Liperi: - Outokumpu: - Polvijärvi: hoito ja hoiva Kunnittain kalliita kokonaisuuksia ovat: Joensuu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö Kontiolahti: - Liperi: hoito ja hoiva Outokumpu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö, hoito ja hoiva Polvijärvi: aikuispsykososiaaliset palvelut, vammaispalvelut Palvelujen sisällä kuntien välillä on paikoin suuria eroja, joita ei voi selittää kaikilta osin esimerkiksi ikärakenteen tai sairastavuuden kautta. Aikuissosiaalityön ja perhepalvelujen osalta työttömyyden vaikutus on ilmeinen erojen selittäjä. Hoito ja hoivapalveluissa (+ ikäihmisten erikoissairaanhoito) on suurimmat euromääräiset mahdollisuudet säästöihin. 8

9 Kuntavertailu: Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa - Ohjaa Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat sairaanhoitopiirien tuottama ostettu erikoissairaanhoito ja mahdollinen kunnan oma erikoissairaanhoito. 9

10 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudun kuntien avohoidon käyttö on lähes yhtenevällä tasolla. Ero kuntien välille muodostuu hoitopäivien käytöstä, jota selittää seudun sisällä suurelta osin väestörakenne. Laajemmin vertailukuntiin vertaamalla nähdään, että eri puolilla maata käytössä on selvästi palvelujen organisointiin liittyviä tekijöitä. Seudun kunnat sijoittuvat vertailussa sairastavuustekijöihin nähden edullisemmalla tasolle kuin voisi olettaa taustatekijöiden perusteella. Kontiolahti erottuu erikoissairaanhoidon osalta selvästi edullisimmaksi Joensuun, Liperin ja Polvijärven käyttö ja kustannukset ovat monessa kohdin yhtenevät. Eroa kuntien välillä on ikäryhmittäisessä käytössä: Polvijärven ja Outokummun ikäihmiset käyttävät erikoissairaanhoitoa vähän ja nuoremmat ikäryhmät suhteessa selvästi enemmän. Joensuun ja Liperin osalta tilanne on päinvastoin. Outokummun käyttö ja kustannukset ovat korkeat muissa ikäryhmissä paitsi ikäihmisissä. 10

11 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sisältää kalliinhoidontasaus- ja erityisvelvoitemaksun Keuhkosairaudet Kirurgia Lastentaudit Muut Neurologia Aikuispsykiatria Sisätaudit Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut

12 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kaikissa kunnissa pienet sisätaudeilla. Kokonaisuutena Polvijärvi ja Outokumpu (ja myös Lieksa) käyttävät merkittävästi vähemmän ikäihmisten erikoissairaanhoitoa kuin Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. 12

13 Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,1 Kemi 2012 Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 0,9 Kallio 2012 Joensuu Outokumpu Oulunkaari Lieksa Okuli 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Polvijärvi Imatra 2012 Raahe Ylä-Savo Mikkeli Iisalmi 2012 Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä 0,6 Naantali 2012 Raasepori 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Seudun kunnissa hoitopäiviä asukasta kohden on hieman keskitasoa enemmän (pois lukien Kontiolahti). Avokäyntien määrä on keskitasoa. Lieto ,4 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas 13

14 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 900 Kemi 2012 Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Outokumpu 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Okuli Lieksa Polvijärvi 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Liperi 2012 RAS 2012 Imatra 2012 Raahe 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Raasepori 2012 Naantali 2012 Kontiolahti 2012 Kerava 2012 Kempele Raisio Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Kustannuksissa asukasta kohden suhteutettuna Kontiolahti erottuu luonnollisesti muista seudun kunnista matalampana osastojen käyttäjänä. 400 Lieto 2012 Muissa kunnissa on melko yhtenevästi korkea vuodeosastokustannus ja matala avohoidon kustannus Avohoidonkustannus / asukas 14

15 Kuntavertailu: Hoito- ja hoivapalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat omaishoito, kotihoito (tukipalvelut, säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito. 15

16 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudulla on suuret vaihtelut kustannuksissa ikäihmistä kohden. Myös rakenteelliset erot ovat suuret, eivätkä ne selitä kustannuseroja. Korrelaatiota laitoshoidon (ja laajemmin pitkäaikaisen hoidon suhteen), kotihoidon tai akuuttihoidon käytön ja kustannusten suhteen ei voi nähdä. Polvijärvi on edullinen, vaikka palvelurakenne on maan laitospainotteisimpia. Hoito- ja hoivapalvelujen kokonaispeittävyys on noin kolmannes ikäihmisistä kaikissa seudun kunnissa. Joensuun ja Outokummun pitkäaikaisen hoidon peittävyydet ovat vertailun korkeimmat. Kontiolahdella matalimmat. Samanlaisilla kotihoidon panostuksilla on tullut täysin erilaisia vaikutuksia hoitoketjun kustannuksiin (vrt. Polvijärvi ja Okuli). Joensuu ja Kontiolahti ovat yhtenevästi vertailun keskitasoa selvästi erilaisin palvelurakentein Okulin kunnat ovat kalleimmat ja jälleen keskenään erilaisin rakentein. Kun yhdistetään ikäihmisten erikoissairaanhoito vertailuun, korostuu Polvijärven edullisuus entisestään (ks. Dia 12). Omaishoidon tukeen seudun kunnista eniten panostaa Polvijärvi. 16

17 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Kerava 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Raisio 2012 Ylä-Savo 2012 Kempele 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Seudun kunnista Polvijärvi on koko vertailun edullisin ja ero JOKO-soteen ja edelleen Okuliin on suuri. 17

18 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaisten kustannusten %-jakauma palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 Imatra 2012 RAS 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kerava 2012 Oulunkaari 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Kemi 2012 Iisalmi 2012 Liperi 2012 Kontiolahti 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelurakenne ei siis selitä kustannuseroja. Polvijärvi on rakenteeltaan laitosvoittoinen mutta edullinen. Lieksa ja Mikkeli ovat edullisia täysin päinvastaisella rakenteella. Kallion yhteistoiminta-alue on koko vertailun avopalvelupainotteisin, mutta vertailun kallein (ks. edellinen dia). 18

19 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden peittävyydet palveluiden piirissä (kotihoidosta vain säännöllinen kotihoito) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 8% 2% 2% 6% 3% 34% 31% 4% 3% 7% 3% 8% 7% 5% 4% 3% 1% 3% 7% 6% 7% 7% 9% 7% 10% 6% 4% 5% 3% 3% 8% 7% 3% 3% 4% 5% 3% 0% 5% 7% 3% 4% 4% 5% 2% 2% 6% 5% 3% 2% 6% 4% 7% 4% 7% 6% 7% 6% 4% 5% 4% 22% 19% 19% 20% 19% 19% 17% 18% 16% 16% 16% 16% 17% 15% 11% 11% 14% 14% 4% 6% 4% 5% 5% 3% 10% 10% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 19

20 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO YHTEENSÄ: PEITTÄVYYS JA HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Hoidon ja hoivan kustannus / 75v asukas Peittävyys % % 8% % % 2% 0% Kontiolahden ja Polvijärven peittävyydet ovat matalimmat. Joensuun ja Outokummun peittävyydet ovat seudun ja vertailun korkeimmat. Myös Outokummun ja Polvijärven peittävyydet ovat kohollaan. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen suositus 8-9% 20

21 Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito. 21

22 VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaanoton kustannukset asukasta kohden asettuvat kalleimpienkin kohdalla kohtuulliselle tasolle, kun huomioidaan, että vertailu ei painota ikääntyneimpiä kuntia. Polvijärven ja Outokummun verrokkikunnat ovat kaikki selvästi kalliimpia. Koko seutu menee vertailun parhaimmistoon, kun vastaanottopalveluja ja erikoissairaanhoidon avotoimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kontiolahti erottuu vertailun edullisimpana. Muut kunnat ovat suhteellisin pienin keskinäisen eroin yhtenevällä tasolla. Eroja käytännöissä tulee, kun lähdetään vertaamaan asiakas- ja käyntitietoja tarkemmalla tasolla. 22

23 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kontiolahti 2012 Raasepori 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Raahe 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Polvijärvi 2012 RAS 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Iisalmi 2012 Kemi 2012 Imatra 2012 Kallio 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Väestövastuu Terveysneuvonta Tukipalvelut Vastaanottopalveluiden yhteenlaskettu asukaskohtainen kustannus on kuntavertailun keskitasoa edullisempi Vastaanottopalvelut sisältää väestövastuutoiminnan (lääkäri ja hoitajapalvelut terveysasemalla) terveysneuvonnan (neuvolapalvelut) sekä tukipalvelut, jotka tässä ovat sairaankuljetus- ja laboratorio- ja kuvantamiskustannukset

24 Väestövastuukustannus / asukas VASTAANOTTOPALVELUT 290 VÄESTÖVASTUUKÄYNNIT / ASIAKAS JA KUSTANNUKSET / ASUKAS Lieksa 2012 Korkea väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Korkea väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä 240 Imatra 2012 Kallio 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Polvijärvi Okuli Outokumpu Kemi Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Matala väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Matala väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä Mikkeli 2012 Liperi 2012 Naantali 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Kerava 2012 Raahe 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Raasepori Kempele Väestövastuukäynnit / asiakas Väestövastuutoiminnalla tarkoitetaan perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja kuntien terveysasemalla. Ei edellytä, että lääkäreillä olisi väestövastuutoimintamalli käytössä. 24

25 VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun yhdistetään erikoissairaanhoito, yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja avopalvelujen asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne seudulla vertailussa edulliset Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset Polvijärvi ,7 % ,5 %

26 Kuntavertailu: Aikuisten mielenterveyspalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluista. Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin kuuluvat avopalvelut, palveluasuminen sekä päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta, asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut. 26

27 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteenlasketut kustannukset ovat Polvijärvellä selvästi kalleimmat ja poikkeavat palveluasumisen suuren määrän johdosta alueen muista kunnista. Myös Outokummussa kulut ovat korkeat. Psykoosisairastavuuden pohjalta arvioituna palveluiden tarvekin lienee korkea, mutta kustannukset Polvijärvellä ovat Outokumpuun nähden kalliit. Kontiolahti on edullinen ja Liperi sekä Joensuun keskitasoa. Polvijärvi ja Kontiolahti käyttävät vähiten erikoissairaanhoitoa. 27

28 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Kustannukset / yli 20-vuotias asukas Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Lieksa 2012 Iisalmi 2012 Kempele 2012 Kallio 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Ylä-Savo 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Raasepori 2012 Outokumpu 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Polvijärvi 2012 Raahe 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Laitoshoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Päihde %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,0 % ,9 % ,3 % 28

29 Psykoosissairastavuusindeksi AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / yli 20v asukas ja psykoosisairastavuus 170 Outokumpu 2012 Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Lieksa 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kallio 2012 Iisalmi Ylä-Savo Raahe 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 RAS 2012 Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat 110 Kontiolahti Kerava Kempele Raasepori 2012 Raisio 2012 Joensuun seudulla sairastavuus on korkeaa 70 Naantali 2012 Lieto Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 29

30 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 220 Kunnan omien mielenterveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannukset Iisalmi 2012 Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat omien MT-palveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset korkeat 170 Ylä-Savo 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raasepori 2012 Mikkeli 2012 Oulunkaari 2012 Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset matalat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat omien MT-palveluiden kustannukset Joensuu 2012 Kemi Lieksa 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Raisio 2012 Okuli Outokumpu Naantali 2012 Liperi Kallio Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Polvijärvi Mielenterveyspalvelujen kust. (sis. ostopalvelut) / +20v. asukas Kunta %-osuus (raportin kuluista) Omat MTpalvelut ESHaikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,6 % ,3 % 30

31 Kuntavertailu: Suun terveydenhuolto Tiedä Vertaa - Ohjaa Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. 31

32 SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Suun terveydenhuollon kustannukset ovat Joensuussa ja Kontiolahdella melko matalat. Muissa kunnissa kustannustaso on selvästi korkeampi. Kun omien hammashoitoloiden kustannuksiin yhdistetään yksityisten lääkäripalvelujen käyttö niin nähdään että erityisesti Joensuussa ja Kontiolahdella käytetään runsaasti yksityisiä palveluja. Hyvä hammaslääkäritilanne riittää täyttämään palvelutarpeen ja tällöin yksityisten käyttö on vähäistä (esim. Outokumpu) 32

33 SUUN TERVEYDENHUOLTO Julkinen hammashoito: asukaskohtaiset kustannukset Iisalmi 2012 Joensuu 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Oulunkaari 2012 Kempele 2012 Outokumpu 2012 Liperi 2012 Kerava 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raahe 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Lieksa 2012 Kallio 2012 Hammashuolto

34 SUUN TERVEYDENHUOLTO Kunnallinen ja yksityinen suun terveydenhuolto yhteensä 250 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas Käynnit yhteensä / asukas 2, ,9 1,8 1, ,5 72 1,9 1, ,6 1, ,4 30 1,5 58 1,4 9 1,3 1, ,1 1,2 1,2 1, ,1 49 1,3 34 1,1 1, ,2 14 2,0 1,5 1, ,5 0 0,0 Yksityisten palvelujen käyttö täydentää Joensuussa ja Kontiolahdessa merkittävästi kunnallista tuotantoa. 34

35 Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä lastensuojelutyö, perhepalveluiden sosiaalityö, avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut, jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä lastenvalvoja. Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria. 35

36 PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Joensuun seutu on perhepalvelujen osalta korkeiden kustannusten aluetta. Perhepalveluissa Kontiolahden tilanne on selvästi muita seudun kuntia parempi. Liperin kustannukset ovat selvästi korkeammat kuten myös Polvijärven. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat erittäin korkeat Kustannukset selittyvät kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrällä. Lasten ja nuorten psykiatrian osalta Polvijärven ja Outokummun kustannukset ovat erityisen korkeat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivähinnat ovat keskimäärin suhteellisen edullisia, koska pääosin sijoitukset tapahtuvat perhehoitoon Tässä kokonaisuudessa on muistettava, että pienissä kunnissa yhden perheen tilanne voi nostaa kunnan vertailun kalleimpien joukkoon, koska lasten kokonaismäärä on matala. Perhepalvelujen (kuten myös aikuissosiaalityön) osalta on huomioitava yhteiskunnallisia taustatekijöitä. Työttömyys korreloi selvästi perhepalvelujen ja aikuissosiaalityön kustannuksiin. 36

37 PERHEPALVELUT Perhepalveluiden kustannukset / 0-17-vuotias asukas Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Raahe 2012 Liperi 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Lieksa 2012 Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ratkaisevat kokonaisuuden kustannustason. Useissa kunnissa ehkäisevät palvelut ovat mukana avopalveluissa. 37

38 Kunnan työttömyysaste PERHEPALVELUT 16% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus ja työttömyysaste kunnassa Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon 14% 12% Outokumpu 2012 Polvijärvi Kemi Joensuu 2012 Oulunkaari 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Ylä-Savo Iisalmi Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea 10% 8% Kontiolahti 2012 Kempele 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kallio RAS Raisio % Raasepori 2012 Naantali Kerava Lieto % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 38

39 Kuntavertailu: Aikuissosiaalityö Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, toimeentulotuki, mahdollinen sosiaalinen luototus, työllistämistoiminta sekä mahdollinen sosiaalinen asuminen. 39

40 AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Aikuissosiaalityön kustannukset ovat vertailussa suhteellisen matalat Kontiolahdella ja keskitasoa Liperissä sekä Polvijärvellä. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat korkeat Toimeentulotukea saaneiden osuus väkiluvusta selittää pitkälti kustannusten eroja. Kontiolahden, Liperin ja Outokummun maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat seudun matalimmat. Polvijärvi maksaa selvästi eniten tätä KELAn sakkomaksua. Työttömien aktivointi on siten matalampaa kuin muissa seudun kunnissa. 40

41 AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön kustannukset / asukas Lieto 2012 RAS 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Liperi 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Lieksa 2012 Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen Työllistämistoiminta on mukana soten kustannuksissa vaihtelevasti 41

42 AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotukea saaneiden määrä Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta

43 Kunnan työttömyysaste AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotuen asukaskohtainen panostus ja kunnan työttömyysaste 16% Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea 14% 12% Oulunkaari Imatra Polvijärvi 2012 Ylä-Savo 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon 10% 8% Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Liperi 2012 Raisio 2012 Raasepori % Lieto 2012 Naantali 2012 Kerava % Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 43

44 Kuntavertailu: Vammaispalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vammaispalvelut on jaettu vammaisten, vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten palveluihin. Vammais- ja vaikeavammaisten palveluita ovat mm. avo- ja asumispalvelut sekä työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa tarkastellaan avohoitoa, palveluasumista sekä laitoshoitoa. 44

45 VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vammaispalveluiden kustannukset ovat Polvijärvellä korkeat (punainen väri) ja alueen muita vertailukuntia selvästi kalliimmat. Kehitysvammapalvelujen (sininen väri) osalta Polvijärvi erottuu matalilla kustannuksillaan. Kontiolahti erottuu jälleen seudun edullisimmaksi. Kehitysvammahuollon osalta kustannuksia nostaa Joensuun ja Liperin osalta korkeat asiakaskohtaiset ksutannukset. Erityisesti Joensuu käyttää laitoshoitoa paljon. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ja laitoshoidon yksikköhinnat ovat seudulla keskitasoa. 45

46 VAMMAISPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset Raisio 2012 Kempele 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kemi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Lieto 2012 Imatra 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Outokumpu 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Lieksa 2012 Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito

47 Kuntavertailu: Kuntoutus Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntoutus koostuu puhe- ja toimintaterapiasta, perusterveydenhuollon avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lisäksi kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien ja valtion rintamaveteraanikuntoutukset. 47

48 KUNTOUTUKSEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Avokuntoutuksessa Polvijärve asiakaskohtaiset kustannukset ovat melko korkeat, muuten kustannusket ovat keskitasoa Kuntoutuksen osuus sote-kuluista on pieni. 48

49 KUNTOUTUS Oman avokuntoutuksen kustannukset 800 / avokuntoutusasiakas Avokuntoutukseen asiakasta kohden panostetaan vertailun keskitasoa enemmän 49

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

keskiviikko 6.5.2015 klo 9.00 11.39 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen.

keskiviikko 6.5.2015 klo 9.00 11.39 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Muistio 9/2015 1 (4) 6.5.2015 D130/00.04.01.02/2014 Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka keskiviikko 6.5.2015 klo 9.00 11.39 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti Sosiaali- ja terveyspalvelut Teemaryhmä 2 Helsinki Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 (53) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 5 4. Tehtävän

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Mustijoki, Porvoo, Rauma, Rovaniemi,

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus 1 Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus Tarkoitus ja tavoitteet: Hyvinvointikertomus on katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen avulla saadaan

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 flnr~ 4444P~t,L )fl-/~2c:~/4q3!h1v 4KH 1 ~ ~.I3 s~ ~I8 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 1. TAUSTAA 2. ÄIITÄIUN KAUPUNGIN HAASTEET LÄIUTULEVAISUUDESSA SUOMEN JA KANSAINVÄLISEN TILA1SNETEKIJÖIDEN

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot