Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät. Tässä raportissa vertaillaan Joensuun seudun kuntien vuoden 2012 sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoimintaalueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät ovat kunnassa tai yhteistoiminnassa muita halvempia tai kalliimpia. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 9 Hoito ja hoiva 15 Vastaanotto 21 Aikuisten mielenterveyspalvelut 26 Suun terveydenhuolto 31 Perhepalvelut 35 Aikuissosiaalityö 39 Vammaispalvelut 44 Kuntoutus 47 2

3 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot NÄIN LUET RAPORTTIA 1 Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 3

4 JOHDANTO Lieksa 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Ylä-Savo 2012 Oulunkaari 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 RAS 2012 Joensuu 2012 Liperi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alueen kuntien väestöjakaumat ovat hyvin erilaiset Kontiolahden väestön painottuessa nuorempiin ja Outokummun ja Liperin vanhimpiin ikäluokkiin. 4

5 JOHDANTO Kansantautien summaindeksit ja ikävakioidut sairastavuusindeksit 180 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kansantautien summaindeksi Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde: KELA (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ pn?opendocument) 5

6 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Outokummussa kalliit. Polvijärvi, Joensuu ja Liperi ovat keskitasoa. Kontiolahti on vertailun edullisimpia. 6

7 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto YHT Joensuu % 9 % 34 % 26 % 1 % 6 % 2 % 9 % 10 % Kontiolahti % 6 % 38 % 23 % 1 % 5 % 4 % 10 % 11 % Liperi % 6 % 33 % 28 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Outokumpu % 8 % 29 % 33 % 1 % 7 % 2 % 8 % 8 % Polvijärvi % 5 % 32 % 28 % 1 % 4 % 3 % 11 % 9 % Joensuun seutu Osuus 4 % 8 % 34 % 26 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Seuraavassa diassa on lueteltu kunnittain edullisiksi tai kalliiksi painottuvat kokonaisuudet 7

8 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Kunnittain edullisia palvelukokonaisuuksia ovat: Joensuu: suun terveydenhuolto Kontiolahti: erikoissairaanhoito, vastaanottopalvelut, aikuispsykososiaaliset palvelut, suun terveydenhuolto, perhepalvelut Liperi: - Outokumpu: - Polvijärvi: hoito ja hoiva Kunnittain kalliita kokonaisuuksia ovat: Joensuu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö Kontiolahti: - Liperi: hoito ja hoiva Outokumpu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö, hoito ja hoiva Polvijärvi: aikuispsykososiaaliset palvelut, vammaispalvelut Palvelujen sisällä kuntien välillä on paikoin suuria eroja, joita ei voi selittää kaikilta osin esimerkiksi ikärakenteen tai sairastavuuden kautta. Aikuissosiaalityön ja perhepalvelujen osalta työttömyyden vaikutus on ilmeinen erojen selittäjä. Hoito ja hoivapalveluissa (+ ikäihmisten erikoissairaanhoito) on suurimmat euromääräiset mahdollisuudet säästöihin. 8

9 Kuntavertailu: Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa - Ohjaa Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat sairaanhoitopiirien tuottama ostettu erikoissairaanhoito ja mahdollinen kunnan oma erikoissairaanhoito. 9

10 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudun kuntien avohoidon käyttö on lähes yhtenevällä tasolla. Ero kuntien välille muodostuu hoitopäivien käytöstä, jota selittää seudun sisällä suurelta osin väestörakenne. Laajemmin vertailukuntiin vertaamalla nähdään, että eri puolilla maata käytössä on selvästi palvelujen organisointiin liittyviä tekijöitä. Seudun kunnat sijoittuvat vertailussa sairastavuustekijöihin nähden edullisemmalla tasolle kuin voisi olettaa taustatekijöiden perusteella. Kontiolahti erottuu erikoissairaanhoidon osalta selvästi edullisimmaksi Joensuun, Liperin ja Polvijärven käyttö ja kustannukset ovat monessa kohdin yhtenevät. Eroa kuntien välillä on ikäryhmittäisessä käytössä: Polvijärven ja Outokummun ikäihmiset käyttävät erikoissairaanhoitoa vähän ja nuoremmat ikäryhmät suhteessa selvästi enemmän. Joensuun ja Liperin osalta tilanne on päinvastoin. Outokummun käyttö ja kustannukset ovat korkeat muissa ikäryhmissä paitsi ikäihmisissä. 10

11 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sisältää kalliinhoidontasaus- ja erityisvelvoitemaksun Keuhkosairaudet Kirurgia Lastentaudit Muut Neurologia Aikuispsykiatria Sisätaudit Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut

12 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kaikissa kunnissa pienet sisätaudeilla. Kokonaisuutena Polvijärvi ja Outokumpu (ja myös Lieksa) käyttävät merkittävästi vähemmän ikäihmisten erikoissairaanhoitoa kuin Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. 12

13 Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,1 Kemi 2012 Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 0,9 Kallio 2012 Joensuu Outokumpu Oulunkaari Lieksa Okuli 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Polvijärvi Imatra 2012 Raahe Ylä-Savo Mikkeli Iisalmi 2012 Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä 0,6 Naantali 2012 Raasepori 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Seudun kunnissa hoitopäiviä asukasta kohden on hieman keskitasoa enemmän (pois lukien Kontiolahti). Avokäyntien määrä on keskitasoa. Lieto ,4 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas 13

14 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 900 Kemi 2012 Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Outokumpu 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Okuli Lieksa Polvijärvi 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Liperi 2012 RAS 2012 Imatra 2012 Raahe 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Raasepori 2012 Naantali 2012 Kontiolahti 2012 Kerava 2012 Kempele Raisio Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Kustannuksissa asukasta kohden suhteutettuna Kontiolahti erottuu luonnollisesti muista seudun kunnista matalampana osastojen käyttäjänä. 400 Lieto 2012 Muissa kunnissa on melko yhtenevästi korkea vuodeosastokustannus ja matala avohoidon kustannus Avohoidonkustannus / asukas 14

15 Kuntavertailu: Hoito- ja hoivapalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat omaishoito, kotihoito (tukipalvelut, säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito. 15

16 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudulla on suuret vaihtelut kustannuksissa ikäihmistä kohden. Myös rakenteelliset erot ovat suuret, eivätkä ne selitä kustannuseroja. Korrelaatiota laitoshoidon (ja laajemmin pitkäaikaisen hoidon suhteen), kotihoidon tai akuuttihoidon käytön ja kustannusten suhteen ei voi nähdä. Polvijärvi on edullinen, vaikka palvelurakenne on maan laitospainotteisimpia. Hoito- ja hoivapalvelujen kokonaispeittävyys on noin kolmannes ikäihmisistä kaikissa seudun kunnissa. Joensuun ja Outokummun pitkäaikaisen hoidon peittävyydet ovat vertailun korkeimmat. Kontiolahdella matalimmat. Samanlaisilla kotihoidon panostuksilla on tullut täysin erilaisia vaikutuksia hoitoketjun kustannuksiin (vrt. Polvijärvi ja Okuli). Joensuu ja Kontiolahti ovat yhtenevästi vertailun keskitasoa selvästi erilaisin palvelurakentein Okulin kunnat ovat kalleimmat ja jälleen keskenään erilaisin rakentein. Kun yhdistetään ikäihmisten erikoissairaanhoito vertailuun, korostuu Polvijärven edullisuus entisestään (ks. Dia 12). Omaishoidon tukeen seudun kunnista eniten panostaa Polvijärvi. 16

17 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Kerava 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Raisio 2012 Ylä-Savo 2012 Kempele 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Seudun kunnista Polvijärvi on koko vertailun edullisin ja ero JOKO-soteen ja edelleen Okuliin on suuri. 17

18 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaisten kustannusten %-jakauma palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 Imatra 2012 RAS 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kerava 2012 Oulunkaari 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Kemi 2012 Iisalmi 2012 Liperi 2012 Kontiolahti 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelurakenne ei siis selitä kustannuseroja. Polvijärvi on rakenteeltaan laitosvoittoinen mutta edullinen. Lieksa ja Mikkeli ovat edullisia täysin päinvastaisella rakenteella. Kallion yhteistoiminta-alue on koko vertailun avopalvelupainotteisin, mutta vertailun kallein (ks. edellinen dia). 18

19 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden peittävyydet palveluiden piirissä (kotihoidosta vain säännöllinen kotihoito) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 8% 2% 2% 6% 3% 34% 31% 4% 3% 7% 3% 8% 7% 5% 4% 3% 1% 3% 7% 6% 7% 7% 9% 7% 10% 6% 4% 5% 3% 3% 8% 7% 3% 3% 4% 5% 3% 0% 5% 7% 3% 4% 4% 5% 2% 2% 6% 5% 3% 2% 6% 4% 7% 4% 7% 6% 7% 6% 4% 5% 4% 22% 19% 19% 20% 19% 19% 17% 18% 16% 16% 16% 16% 17% 15% 11% 11% 14% 14% 4% 6% 4% 5% 5% 3% 10% 10% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 19

20 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO YHTEENSÄ: PEITTÄVYYS JA HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Hoidon ja hoivan kustannus / 75v asukas Peittävyys % % 8% % % 2% 0% Kontiolahden ja Polvijärven peittävyydet ovat matalimmat. Joensuun ja Outokummun peittävyydet ovat seudun ja vertailun korkeimmat. Myös Outokummun ja Polvijärven peittävyydet ovat kohollaan. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen suositus 8-9% 20

21 Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito. 21

22 VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaanoton kustannukset asukasta kohden asettuvat kalleimpienkin kohdalla kohtuulliselle tasolle, kun huomioidaan, että vertailu ei painota ikääntyneimpiä kuntia. Polvijärven ja Outokummun verrokkikunnat ovat kaikki selvästi kalliimpia. Koko seutu menee vertailun parhaimmistoon, kun vastaanottopalveluja ja erikoissairaanhoidon avotoimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kontiolahti erottuu vertailun edullisimpana. Muut kunnat ovat suhteellisin pienin keskinäisen eroin yhtenevällä tasolla. Eroja käytännöissä tulee, kun lähdetään vertaamaan asiakas- ja käyntitietoja tarkemmalla tasolla. 22

23 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kontiolahti 2012 Raasepori 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Raahe 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Polvijärvi 2012 RAS 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Iisalmi 2012 Kemi 2012 Imatra 2012 Kallio 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Väestövastuu Terveysneuvonta Tukipalvelut Vastaanottopalveluiden yhteenlaskettu asukaskohtainen kustannus on kuntavertailun keskitasoa edullisempi Vastaanottopalvelut sisältää väestövastuutoiminnan (lääkäri ja hoitajapalvelut terveysasemalla) terveysneuvonnan (neuvolapalvelut) sekä tukipalvelut, jotka tässä ovat sairaankuljetus- ja laboratorio- ja kuvantamiskustannukset

24 Väestövastuukustannus / asukas VASTAANOTTOPALVELUT 290 VÄESTÖVASTUUKÄYNNIT / ASIAKAS JA KUSTANNUKSET / ASUKAS Lieksa 2012 Korkea väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Korkea väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä 240 Imatra 2012 Kallio 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Polvijärvi Okuli Outokumpu Kemi Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Matala väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Matala väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä Mikkeli 2012 Liperi 2012 Naantali 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Kerava 2012 Raahe 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Raasepori Kempele Väestövastuukäynnit / asiakas Väestövastuutoiminnalla tarkoitetaan perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja kuntien terveysasemalla. Ei edellytä, että lääkäreillä olisi väestövastuutoimintamalli käytössä. 24

25 VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun yhdistetään erikoissairaanhoito, yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja avopalvelujen asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne seudulla vertailussa edulliset Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset Polvijärvi ,7 % ,5 %

26 Kuntavertailu: Aikuisten mielenterveyspalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluista. Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin kuuluvat avopalvelut, palveluasuminen sekä päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta, asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut. 26

27 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteenlasketut kustannukset ovat Polvijärvellä selvästi kalleimmat ja poikkeavat palveluasumisen suuren määrän johdosta alueen muista kunnista. Myös Outokummussa kulut ovat korkeat. Psykoosisairastavuuden pohjalta arvioituna palveluiden tarvekin lienee korkea, mutta kustannukset Polvijärvellä ovat Outokumpuun nähden kalliit. Kontiolahti on edullinen ja Liperi sekä Joensuun keskitasoa. Polvijärvi ja Kontiolahti käyttävät vähiten erikoissairaanhoitoa. 27

28 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Kustannukset / yli 20-vuotias asukas Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Lieksa 2012 Iisalmi 2012 Kempele 2012 Kallio 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Ylä-Savo 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Raasepori 2012 Outokumpu 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Polvijärvi 2012 Raahe 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Laitoshoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Päihde %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,0 % ,9 % ,3 % 28

29 Psykoosissairastavuusindeksi AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / yli 20v asukas ja psykoosisairastavuus 170 Outokumpu 2012 Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Lieksa 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kallio 2012 Iisalmi Ylä-Savo Raahe 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 RAS 2012 Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat 110 Kontiolahti Kerava Kempele Raasepori 2012 Raisio 2012 Joensuun seudulla sairastavuus on korkeaa 70 Naantali 2012 Lieto Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 29

30 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 220 Kunnan omien mielenterveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannukset Iisalmi 2012 Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat omien MT-palveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset korkeat 170 Ylä-Savo 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raasepori 2012 Mikkeli 2012 Oulunkaari 2012 Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset matalat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat omien MT-palveluiden kustannukset Joensuu 2012 Kemi Lieksa 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Raisio 2012 Okuli Outokumpu Naantali 2012 Liperi Kallio Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Polvijärvi Mielenterveyspalvelujen kust. (sis. ostopalvelut) / +20v. asukas Kunta %-osuus (raportin kuluista) Omat MTpalvelut ESHaikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,6 % ,3 % 30

31 Kuntavertailu: Suun terveydenhuolto Tiedä Vertaa - Ohjaa Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. 31

32 SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Suun terveydenhuollon kustannukset ovat Joensuussa ja Kontiolahdella melko matalat. Muissa kunnissa kustannustaso on selvästi korkeampi. Kun omien hammashoitoloiden kustannuksiin yhdistetään yksityisten lääkäripalvelujen käyttö niin nähdään että erityisesti Joensuussa ja Kontiolahdella käytetään runsaasti yksityisiä palveluja. Hyvä hammaslääkäritilanne riittää täyttämään palvelutarpeen ja tällöin yksityisten käyttö on vähäistä (esim. Outokumpu) 32

33 SUUN TERVEYDENHUOLTO Julkinen hammashoito: asukaskohtaiset kustannukset Iisalmi 2012 Joensuu 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Oulunkaari 2012 Kempele 2012 Outokumpu 2012 Liperi 2012 Kerava 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raahe 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Lieksa 2012 Kallio 2012 Hammashuolto

34 SUUN TERVEYDENHUOLTO Kunnallinen ja yksityinen suun terveydenhuolto yhteensä 250 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas Käynnit yhteensä / asukas 2, ,9 1,8 1, ,5 72 1,9 1, ,6 1, ,4 30 1,5 58 1,4 9 1,3 1, ,1 1,2 1,2 1, ,1 49 1,3 34 1,1 1, ,2 14 2,0 1,5 1, ,5 0 0,0 Yksityisten palvelujen käyttö täydentää Joensuussa ja Kontiolahdessa merkittävästi kunnallista tuotantoa. 34

35 Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä lastensuojelutyö, perhepalveluiden sosiaalityö, avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut, jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä lastenvalvoja. Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria. 35

36 PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Joensuun seutu on perhepalvelujen osalta korkeiden kustannusten aluetta. Perhepalveluissa Kontiolahden tilanne on selvästi muita seudun kuntia parempi. Liperin kustannukset ovat selvästi korkeammat kuten myös Polvijärven. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat erittäin korkeat Kustannukset selittyvät kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrällä. Lasten ja nuorten psykiatrian osalta Polvijärven ja Outokummun kustannukset ovat erityisen korkeat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivähinnat ovat keskimäärin suhteellisen edullisia, koska pääosin sijoitukset tapahtuvat perhehoitoon Tässä kokonaisuudessa on muistettava, että pienissä kunnissa yhden perheen tilanne voi nostaa kunnan vertailun kalleimpien joukkoon, koska lasten kokonaismäärä on matala. Perhepalvelujen (kuten myös aikuissosiaalityön) osalta on huomioitava yhteiskunnallisia taustatekijöitä. Työttömyys korreloi selvästi perhepalvelujen ja aikuissosiaalityön kustannuksiin. 36

37 PERHEPALVELUT Perhepalveluiden kustannukset / 0-17-vuotias asukas Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Raahe 2012 Liperi 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Lieksa 2012 Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ratkaisevat kokonaisuuden kustannustason. Useissa kunnissa ehkäisevät palvelut ovat mukana avopalveluissa. 37

38 Kunnan työttömyysaste PERHEPALVELUT 16% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus ja työttömyysaste kunnassa Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon 14% 12% Outokumpu 2012 Polvijärvi Kemi Joensuu 2012 Oulunkaari 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Ylä-Savo Iisalmi Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea 10% 8% Kontiolahti 2012 Kempele 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kallio RAS Raisio % Raasepori 2012 Naantali Kerava Lieto % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 38

39 Kuntavertailu: Aikuissosiaalityö Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, toimeentulotuki, mahdollinen sosiaalinen luototus, työllistämistoiminta sekä mahdollinen sosiaalinen asuminen. 39

40 AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Aikuissosiaalityön kustannukset ovat vertailussa suhteellisen matalat Kontiolahdella ja keskitasoa Liperissä sekä Polvijärvellä. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat korkeat Toimeentulotukea saaneiden osuus väkiluvusta selittää pitkälti kustannusten eroja. Kontiolahden, Liperin ja Outokummun maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat seudun matalimmat. Polvijärvi maksaa selvästi eniten tätä KELAn sakkomaksua. Työttömien aktivointi on siten matalampaa kuin muissa seudun kunnissa. 40

41 AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön kustannukset / asukas Lieto 2012 RAS 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Liperi 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Lieksa 2012 Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen Työllistämistoiminta on mukana soten kustannuksissa vaihtelevasti 41

42 AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotukea saaneiden määrä Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta

43 Kunnan työttömyysaste AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotuen asukaskohtainen panostus ja kunnan työttömyysaste 16% Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea 14% 12% Oulunkaari Imatra Polvijärvi 2012 Ylä-Savo 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon 10% 8% Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Liperi 2012 Raisio 2012 Raasepori % Lieto 2012 Naantali 2012 Kerava % Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 43

44 Kuntavertailu: Vammaispalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vammaispalvelut on jaettu vammaisten, vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten palveluihin. Vammais- ja vaikeavammaisten palveluita ovat mm. avo- ja asumispalvelut sekä työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa tarkastellaan avohoitoa, palveluasumista sekä laitoshoitoa. 44

45 VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vammaispalveluiden kustannukset ovat Polvijärvellä korkeat (punainen väri) ja alueen muita vertailukuntia selvästi kalliimmat. Kehitysvammapalvelujen (sininen väri) osalta Polvijärvi erottuu matalilla kustannuksillaan. Kontiolahti erottuu jälleen seudun edullisimmaksi. Kehitysvammahuollon osalta kustannuksia nostaa Joensuun ja Liperin osalta korkeat asiakaskohtaiset ksutannukset. Erityisesti Joensuu käyttää laitoshoitoa paljon. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ja laitoshoidon yksikköhinnat ovat seudulla keskitasoa. 45

46 VAMMAISPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset Raisio 2012 Kempele 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kemi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Lieto 2012 Imatra 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Outokumpu 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Lieksa 2012 Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito

47 Kuntavertailu: Kuntoutus Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntoutus koostuu puhe- ja toimintaterapiasta, perusterveydenhuollon avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lisäksi kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien ja valtion rintamaveteraanikuntoutukset. 47

48 KUNTOUTUKSEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Avokuntoutuksessa Polvijärve asiakaskohtaiset kustannukset ovat melko korkeat, muuten kustannusket ovat keskitasoa Kuntoutuksen osuus sote-kuluista on pieni. 48

49 KUNTOUTUS Oman avokuntoutuksen kustannukset 800 / avokuntoutusasiakas Avokuntoutukseen asiakasta kohden panostetaan vertailun keskitasoa enemmän 49

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Loppuraportti, liite 2 23.6.215 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasumisen kustannuspaikalle on kirjattu paitsi päihdeongelmaisten

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot