Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät. Tässä raportissa vertaillaan Joensuun seudun kuntien vuoden 2012 sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoimintaalueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät ovat kunnassa tai yhteistoiminnassa muita halvempia tai kalliimpia. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 9 Hoito ja hoiva 15 Vastaanotto 21 Aikuisten mielenterveyspalvelut 26 Suun terveydenhuolto 31 Perhepalvelut 35 Aikuissosiaalityö 39 Vammaispalvelut 44 Kuntoutus 47 2

3 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot NÄIN LUET RAPORTTIA 1 Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 3

4 JOHDANTO Lieksa 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Ylä-Savo 2012 Oulunkaari 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 RAS 2012 Joensuu 2012 Liperi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alueen kuntien väestöjakaumat ovat hyvin erilaiset Kontiolahden väestön painottuessa nuorempiin ja Outokummun ja Liperin vanhimpiin ikäluokkiin. 4

5 JOHDANTO Kansantautien summaindeksit ja ikävakioidut sairastavuusindeksit 180 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kansantautien summaindeksi Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde: KELA (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ pn?opendocument) 5

6 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Outokummussa kalliit. Polvijärvi, Joensuu ja Liperi ovat keskitasoa. Kontiolahti on vertailun edullisimpia. 6

7 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto YHT Joensuu % 9 % 34 % 26 % 1 % 6 % 2 % 9 % 10 % Kontiolahti % 6 % 38 % 23 % 1 % 5 % 4 % 10 % 11 % Liperi % 6 % 33 % 28 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Outokumpu % 8 % 29 % 33 % 1 % 7 % 2 % 8 % 8 % Polvijärvi % 5 % 32 % 28 % 1 % 4 % 3 % 11 % 9 % Joensuun seutu Osuus 4 % 8 % 34 % 26 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Seuraavassa diassa on lueteltu kunnittain edullisiksi tai kalliiksi painottuvat kokonaisuudet 7

8 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Kunnittain edullisia palvelukokonaisuuksia ovat: Joensuu: suun terveydenhuolto Kontiolahti: erikoissairaanhoito, vastaanottopalvelut, aikuispsykososiaaliset palvelut, suun terveydenhuolto, perhepalvelut Liperi: - Outokumpu: - Polvijärvi: hoito ja hoiva Kunnittain kalliita kokonaisuuksia ovat: Joensuu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö Kontiolahti: - Liperi: hoito ja hoiva Outokumpu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö, hoito ja hoiva Polvijärvi: aikuispsykososiaaliset palvelut, vammaispalvelut Palvelujen sisällä kuntien välillä on paikoin suuria eroja, joita ei voi selittää kaikilta osin esimerkiksi ikärakenteen tai sairastavuuden kautta. Aikuissosiaalityön ja perhepalvelujen osalta työttömyyden vaikutus on ilmeinen erojen selittäjä. Hoito ja hoivapalveluissa (+ ikäihmisten erikoissairaanhoito) on suurimmat euromääräiset mahdollisuudet säästöihin. 8

9 Kuntavertailu: Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa - Ohjaa Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat sairaanhoitopiirien tuottama ostettu erikoissairaanhoito ja mahdollinen kunnan oma erikoissairaanhoito. 9

10 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudun kuntien avohoidon käyttö on lähes yhtenevällä tasolla. Ero kuntien välille muodostuu hoitopäivien käytöstä, jota selittää seudun sisällä suurelta osin väestörakenne. Laajemmin vertailukuntiin vertaamalla nähdään, että eri puolilla maata käytössä on selvästi palvelujen organisointiin liittyviä tekijöitä. Seudun kunnat sijoittuvat vertailussa sairastavuustekijöihin nähden edullisemmalla tasolle kuin voisi olettaa taustatekijöiden perusteella. Kontiolahti erottuu erikoissairaanhoidon osalta selvästi edullisimmaksi Joensuun, Liperin ja Polvijärven käyttö ja kustannukset ovat monessa kohdin yhtenevät. Eroa kuntien välillä on ikäryhmittäisessä käytössä: Polvijärven ja Outokummun ikäihmiset käyttävät erikoissairaanhoitoa vähän ja nuoremmat ikäryhmät suhteessa selvästi enemmän. Joensuun ja Liperin osalta tilanne on päinvastoin. Outokummun käyttö ja kustannukset ovat korkeat muissa ikäryhmissä paitsi ikäihmisissä. 10

11 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sisältää kalliinhoidontasaus- ja erityisvelvoitemaksun Keuhkosairaudet Kirurgia Lastentaudit Muut Neurologia Aikuispsykiatria Sisätaudit Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut

12 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kaikissa kunnissa pienet sisätaudeilla. Kokonaisuutena Polvijärvi ja Outokumpu (ja myös Lieksa) käyttävät merkittävästi vähemmän ikäihmisten erikoissairaanhoitoa kuin Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. 12

13 Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,1 Kemi 2012 Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 0,9 Kallio 2012 Joensuu Outokumpu Oulunkaari Lieksa Okuli 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Polvijärvi Imatra 2012 Raahe Ylä-Savo Mikkeli Iisalmi 2012 Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä 0,6 Naantali 2012 Raasepori 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Seudun kunnissa hoitopäiviä asukasta kohden on hieman keskitasoa enemmän (pois lukien Kontiolahti). Avokäyntien määrä on keskitasoa. Lieto ,4 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas 13

14 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 900 Kemi 2012 Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Outokumpu 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Okuli Lieksa Polvijärvi 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Liperi 2012 RAS 2012 Imatra 2012 Raahe 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Raasepori 2012 Naantali 2012 Kontiolahti 2012 Kerava 2012 Kempele Raisio Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Kustannuksissa asukasta kohden suhteutettuna Kontiolahti erottuu luonnollisesti muista seudun kunnista matalampana osastojen käyttäjänä. 400 Lieto 2012 Muissa kunnissa on melko yhtenevästi korkea vuodeosastokustannus ja matala avohoidon kustannus Avohoidonkustannus / asukas 14

15 Kuntavertailu: Hoito- ja hoivapalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat omaishoito, kotihoito (tukipalvelut, säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito. 15

16 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudulla on suuret vaihtelut kustannuksissa ikäihmistä kohden. Myös rakenteelliset erot ovat suuret, eivätkä ne selitä kustannuseroja. Korrelaatiota laitoshoidon (ja laajemmin pitkäaikaisen hoidon suhteen), kotihoidon tai akuuttihoidon käytön ja kustannusten suhteen ei voi nähdä. Polvijärvi on edullinen, vaikka palvelurakenne on maan laitospainotteisimpia. Hoito- ja hoivapalvelujen kokonaispeittävyys on noin kolmannes ikäihmisistä kaikissa seudun kunnissa. Joensuun ja Outokummun pitkäaikaisen hoidon peittävyydet ovat vertailun korkeimmat. Kontiolahdella matalimmat. Samanlaisilla kotihoidon panostuksilla on tullut täysin erilaisia vaikutuksia hoitoketjun kustannuksiin (vrt. Polvijärvi ja Okuli). Joensuu ja Kontiolahti ovat yhtenevästi vertailun keskitasoa selvästi erilaisin palvelurakentein Okulin kunnat ovat kalleimmat ja jälleen keskenään erilaisin rakentein. Kun yhdistetään ikäihmisten erikoissairaanhoito vertailuun, korostuu Polvijärven edullisuus entisestään (ks. Dia 12). Omaishoidon tukeen seudun kunnista eniten panostaa Polvijärvi. 16

17 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Kerava 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Raisio 2012 Ylä-Savo 2012 Kempele 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Seudun kunnista Polvijärvi on koko vertailun edullisin ja ero JOKO-soteen ja edelleen Okuliin on suuri. 17

18 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaisten kustannusten %-jakauma palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 Imatra 2012 RAS 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kerava 2012 Oulunkaari 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Kemi 2012 Iisalmi 2012 Liperi 2012 Kontiolahti 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelurakenne ei siis selitä kustannuseroja. Polvijärvi on rakenteeltaan laitosvoittoinen mutta edullinen. Lieksa ja Mikkeli ovat edullisia täysin päinvastaisella rakenteella. Kallion yhteistoiminta-alue on koko vertailun avopalvelupainotteisin, mutta vertailun kallein (ks. edellinen dia). 18

19 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden peittävyydet palveluiden piirissä (kotihoidosta vain säännöllinen kotihoito) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 8% 2% 2% 6% 3% 34% 31% 4% 3% 7% 3% 8% 7% 5% 4% 3% 1% 3% 7% 6% 7% 7% 9% 7% 10% 6% 4% 5% 3% 3% 8% 7% 3% 3% 4% 5% 3% 0% 5% 7% 3% 4% 4% 5% 2% 2% 6% 5% 3% 2% 6% 4% 7% 4% 7% 6% 7% 6% 4% 5% 4% 22% 19% 19% 20% 19% 19% 17% 18% 16% 16% 16% 16% 17% 15% 11% 11% 14% 14% 4% 6% 4% 5% 5% 3% 10% 10% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 19

20 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO YHTEENSÄ: PEITTÄVYYS JA HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Hoidon ja hoivan kustannus / 75v asukas Peittävyys % % 8% % % 2% 0% Kontiolahden ja Polvijärven peittävyydet ovat matalimmat. Joensuun ja Outokummun peittävyydet ovat seudun ja vertailun korkeimmat. Myös Outokummun ja Polvijärven peittävyydet ovat kohollaan. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen suositus 8-9% 20

21 Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito. 21

22 VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaanoton kustannukset asukasta kohden asettuvat kalleimpienkin kohdalla kohtuulliselle tasolle, kun huomioidaan, että vertailu ei painota ikääntyneimpiä kuntia. Polvijärven ja Outokummun verrokkikunnat ovat kaikki selvästi kalliimpia. Koko seutu menee vertailun parhaimmistoon, kun vastaanottopalveluja ja erikoissairaanhoidon avotoimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kontiolahti erottuu vertailun edullisimpana. Muut kunnat ovat suhteellisin pienin keskinäisen eroin yhtenevällä tasolla. Eroja käytännöissä tulee, kun lähdetään vertaamaan asiakas- ja käyntitietoja tarkemmalla tasolla. 22

23 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kontiolahti 2012 Raasepori 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Raahe 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Polvijärvi 2012 RAS 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Iisalmi 2012 Kemi 2012 Imatra 2012 Kallio 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Väestövastuu Terveysneuvonta Tukipalvelut Vastaanottopalveluiden yhteenlaskettu asukaskohtainen kustannus on kuntavertailun keskitasoa edullisempi Vastaanottopalvelut sisältää väestövastuutoiminnan (lääkäri ja hoitajapalvelut terveysasemalla) terveysneuvonnan (neuvolapalvelut) sekä tukipalvelut, jotka tässä ovat sairaankuljetus- ja laboratorio- ja kuvantamiskustannukset

24 Väestövastuukustannus / asukas VASTAANOTTOPALVELUT 290 VÄESTÖVASTUUKÄYNNIT / ASIAKAS JA KUSTANNUKSET / ASUKAS Lieksa 2012 Korkea väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Korkea väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä 240 Imatra 2012 Kallio 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Polvijärvi Okuli Outokumpu Kemi Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Matala väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Matala väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä Mikkeli 2012 Liperi 2012 Naantali 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Kerava 2012 Raahe 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Raasepori Kempele Väestövastuukäynnit / asiakas Väestövastuutoiminnalla tarkoitetaan perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja kuntien terveysasemalla. Ei edellytä, että lääkäreillä olisi väestövastuutoimintamalli käytössä. 24

25 VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun yhdistetään erikoissairaanhoito, yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja avopalvelujen asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne seudulla vertailussa edulliset Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset Polvijärvi ,7 % ,5 %

26 Kuntavertailu: Aikuisten mielenterveyspalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluista. Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin kuuluvat avopalvelut, palveluasuminen sekä päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta, asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut. 26

27 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteenlasketut kustannukset ovat Polvijärvellä selvästi kalleimmat ja poikkeavat palveluasumisen suuren määrän johdosta alueen muista kunnista. Myös Outokummussa kulut ovat korkeat. Psykoosisairastavuuden pohjalta arvioituna palveluiden tarvekin lienee korkea, mutta kustannukset Polvijärvellä ovat Outokumpuun nähden kalliit. Kontiolahti on edullinen ja Liperi sekä Joensuun keskitasoa. Polvijärvi ja Kontiolahti käyttävät vähiten erikoissairaanhoitoa. 27

28 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Kustannukset / yli 20-vuotias asukas Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Lieksa 2012 Iisalmi 2012 Kempele 2012 Kallio 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Ylä-Savo 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Raasepori 2012 Outokumpu 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Polvijärvi 2012 Raahe 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Laitoshoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Päihde %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,0 % ,9 % ,3 % 28

29 Psykoosissairastavuusindeksi AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / yli 20v asukas ja psykoosisairastavuus 170 Outokumpu 2012 Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Lieksa 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kallio 2012 Iisalmi Ylä-Savo Raahe 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 RAS 2012 Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat 110 Kontiolahti Kerava Kempele Raasepori 2012 Raisio 2012 Joensuun seudulla sairastavuus on korkeaa 70 Naantali 2012 Lieto Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 29

30 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 220 Kunnan omien mielenterveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannukset Iisalmi 2012 Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat omien MT-palveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset korkeat 170 Ylä-Savo 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raasepori 2012 Mikkeli 2012 Oulunkaari 2012 Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset matalat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat omien MT-palveluiden kustannukset Joensuu 2012 Kemi Lieksa 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Raisio 2012 Okuli Outokumpu Naantali 2012 Liperi Kallio Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Polvijärvi Mielenterveyspalvelujen kust. (sis. ostopalvelut) / +20v. asukas Kunta %-osuus (raportin kuluista) Omat MTpalvelut ESHaikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,6 % ,3 % 30

31 Kuntavertailu: Suun terveydenhuolto Tiedä Vertaa - Ohjaa Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. 31

32 SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Suun terveydenhuollon kustannukset ovat Joensuussa ja Kontiolahdella melko matalat. Muissa kunnissa kustannustaso on selvästi korkeampi. Kun omien hammashoitoloiden kustannuksiin yhdistetään yksityisten lääkäripalvelujen käyttö niin nähdään että erityisesti Joensuussa ja Kontiolahdella käytetään runsaasti yksityisiä palveluja. Hyvä hammaslääkäritilanne riittää täyttämään palvelutarpeen ja tällöin yksityisten käyttö on vähäistä (esim. Outokumpu) 32

33 SUUN TERVEYDENHUOLTO Julkinen hammashoito: asukaskohtaiset kustannukset Iisalmi 2012 Joensuu 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Oulunkaari 2012 Kempele 2012 Outokumpu 2012 Liperi 2012 Kerava 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raahe 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Lieksa 2012 Kallio 2012 Hammashuolto

34 SUUN TERVEYDENHUOLTO Kunnallinen ja yksityinen suun terveydenhuolto yhteensä 250 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas Käynnit yhteensä / asukas 2, ,9 1,8 1, ,5 72 1,9 1, ,6 1, ,4 30 1,5 58 1,4 9 1,3 1, ,1 1,2 1,2 1, ,1 49 1,3 34 1,1 1, ,2 14 2,0 1,5 1, ,5 0 0,0 Yksityisten palvelujen käyttö täydentää Joensuussa ja Kontiolahdessa merkittävästi kunnallista tuotantoa. 34

35 Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä lastensuojelutyö, perhepalveluiden sosiaalityö, avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut, jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä lastenvalvoja. Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria. 35

36 PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Joensuun seutu on perhepalvelujen osalta korkeiden kustannusten aluetta. Perhepalveluissa Kontiolahden tilanne on selvästi muita seudun kuntia parempi. Liperin kustannukset ovat selvästi korkeammat kuten myös Polvijärven. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat erittäin korkeat Kustannukset selittyvät kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrällä. Lasten ja nuorten psykiatrian osalta Polvijärven ja Outokummun kustannukset ovat erityisen korkeat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivähinnat ovat keskimäärin suhteellisen edullisia, koska pääosin sijoitukset tapahtuvat perhehoitoon Tässä kokonaisuudessa on muistettava, että pienissä kunnissa yhden perheen tilanne voi nostaa kunnan vertailun kalleimpien joukkoon, koska lasten kokonaismäärä on matala. Perhepalvelujen (kuten myös aikuissosiaalityön) osalta on huomioitava yhteiskunnallisia taustatekijöitä. Työttömyys korreloi selvästi perhepalvelujen ja aikuissosiaalityön kustannuksiin. 36

37 PERHEPALVELUT Perhepalveluiden kustannukset / 0-17-vuotias asukas Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Raahe 2012 Liperi 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Lieksa 2012 Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ratkaisevat kokonaisuuden kustannustason. Useissa kunnissa ehkäisevät palvelut ovat mukana avopalveluissa. 37

38 Kunnan työttömyysaste PERHEPALVELUT 16% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus ja työttömyysaste kunnassa Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon 14% 12% Outokumpu 2012 Polvijärvi Kemi Joensuu 2012 Oulunkaari 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Ylä-Savo Iisalmi Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea 10% 8% Kontiolahti 2012 Kempele 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kallio RAS Raisio % Raasepori 2012 Naantali Kerava Lieto % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 38

39 Kuntavertailu: Aikuissosiaalityö Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, toimeentulotuki, mahdollinen sosiaalinen luototus, työllistämistoiminta sekä mahdollinen sosiaalinen asuminen. 39

40 AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Aikuissosiaalityön kustannukset ovat vertailussa suhteellisen matalat Kontiolahdella ja keskitasoa Liperissä sekä Polvijärvellä. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat korkeat Toimeentulotukea saaneiden osuus väkiluvusta selittää pitkälti kustannusten eroja. Kontiolahden, Liperin ja Outokummun maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat seudun matalimmat. Polvijärvi maksaa selvästi eniten tätä KELAn sakkomaksua. Työttömien aktivointi on siten matalampaa kuin muissa seudun kunnissa. 40

41 AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön kustannukset / asukas Lieto 2012 RAS 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Liperi 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Lieksa 2012 Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen Työllistämistoiminta on mukana soten kustannuksissa vaihtelevasti 41

42 AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotukea saaneiden määrä Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta

43 Kunnan työttömyysaste AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotuen asukaskohtainen panostus ja kunnan työttömyysaste 16% Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea 14% 12% Oulunkaari Imatra Polvijärvi 2012 Ylä-Savo 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon 10% 8% Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Liperi 2012 Raisio 2012 Raasepori % Lieto 2012 Naantali 2012 Kerava % Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 43

44 Kuntavertailu: Vammaispalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vammaispalvelut on jaettu vammaisten, vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten palveluihin. Vammais- ja vaikeavammaisten palveluita ovat mm. avo- ja asumispalvelut sekä työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa tarkastellaan avohoitoa, palveluasumista sekä laitoshoitoa. 44

45 VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vammaispalveluiden kustannukset ovat Polvijärvellä korkeat (punainen väri) ja alueen muita vertailukuntia selvästi kalliimmat. Kehitysvammapalvelujen (sininen väri) osalta Polvijärvi erottuu matalilla kustannuksillaan. Kontiolahti erottuu jälleen seudun edullisimmaksi. Kehitysvammahuollon osalta kustannuksia nostaa Joensuun ja Liperin osalta korkeat asiakaskohtaiset ksutannukset. Erityisesti Joensuu käyttää laitoshoitoa paljon. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ja laitoshoidon yksikköhinnat ovat seudulla keskitasoa. 45

46 VAMMAISPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset Raisio 2012 Kempele 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kemi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Lieto 2012 Imatra 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Outokumpu 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Lieksa 2012 Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito

47 Kuntavertailu: Kuntoutus Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntoutus koostuu puhe- ja toimintaterapiasta, perusterveydenhuollon avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lisäksi kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien ja valtion rintamaveteraanikuntoutukset. 47

48 KUNTOUTUKSEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Avokuntoutuksessa Polvijärve asiakaskohtaiset kustannukset ovat melko korkeat, muuten kustannusket ovat keskitasoa Kuntoutuksen osuus sote-kuluista on pieni. 48

49 KUNTOUTUS Oman avokuntoutuksen kustannukset 800 / avokuntoutusasiakas Avokuntoutukseen asiakasta kohden panostetaan vertailun keskitasoa enemmän 49

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Loppuraportti, liite 2 23.6.215 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

Lisätiedot

Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Jokilaakson sote-rakenneselvitys Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy 21.4.2015 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle raportti 20.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 3 1.2. Selvityksen osapuolet, tavoitteet, organisointi ja rahoitus...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot