KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. E d uskun nan P ankkivaliokunn alle. H E L S IN K I 1914, vuodelta 1913

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. E d uskun nan P ankkivaliokunn alle. H E L S IN K I 1914, vuodelta 1913"

Transkriptio

1 Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTUS vudelta 1913 E d uskun nan P ankkivalikunn alle. H E L S IN K I 1914, SUALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINN SAKEYHTIÖ.

2 Eurpan rahamarkkinilla vallitsi vunna 1913 jät- Jhdattava kuvaa rahanni u k kuutta. Vuden lppukuukausina tsin katsaus rahali humattavana merkkejä sutuisammasta pääman markkinihin. saannin ja kysynnän keskinäisestä suhtautumisesta. utta Vuden alussa vallineet krkeat krkmäärät pysyivät kuitenkin miltei seinmisinaan vuden lppuun. Niinpä li pankkidiskntt Ranskassa vuden umpeen 4 /, jta vastin se Englannissa aleni huhtikuussa 5:stä /0:iin, lkakuussa jälleen khtakseen 5 /0:i n- Sakessa sitä vastin aleni diskntt lkakuussa 6:sta 5 1j 2 /;iin ja julukuussa edelleen 5 /0:iin. Venäjällä h ahn Pankkikrk vuden varrella 6 /0. Rutsissa ja Nrjassa diskntt niinikään li vuden umpeen 5 */2 /> j ta A stin se Tanskassa heinäkuussa khsi ö^ ^ sta 6 / 0:iirL. Sumen Pankin ahn krkmäärä li 1913 vuden Sumen Panalussa 6 /0, jhn se li lähinnä edellisen marraskuun km liike. kuluessa khnnut 5 /0:sta. Tämän krnnusun aiheena Hvat Pankin lainaushikettä khdannut suurempi kysyntä sekä P ankin käy ttämättömän setelinant-ikeuden vähenemineu. Nämä seikat ynnä Pankin ulkmaisen arvnvastineen väheneminen saattivatkin Pankkivaltuusmiehet julu - kuussa Pankkijhtkunnan ehdtuksesta tekemään maamme Hallitukselle esityksen, että Pankin vimassalevan hjesäännön 19 :n njalla Pankin metallikassan vahvistamiseksi saataisiin yhden vuden ajaksi ttaa 10 miljnan juarkan ulkmainen kreditiivi, jhn esitykseen helmikuulla saatiin sustumus. ainittua kreditiiviä ei tsin le ensinkään tarvittu käyttää, mutta se n kuitenkin täyttänyt tehtävänsä, tankkiin khdistuneet vaatimukset kasvivat nimittäin edelleenkin, niin että käyttämätön setehnant-ikeus helmikuussa, ennenkuin spimus kreditiivin ttamisesta li tehty, li vähentynyt 14,6 miljnaan markkaan ja kesäkuussa, jllin Pankin lainanant vuden alussa lleesta määrästä 115,2 miljnasta markasta li khn-

3 4 / 5 nut 126,4 miljnaan markkaan, li käyttämätön setelinant-ikeus, vaikka ulkmainen kreditiivi sillä välin li tullut lisään, ainastaan 17,9 miljnaa markkaa. Viimeksi mainittuun aikaan setelinannn arvnvastine, jka vuden alussa li nussut 127,? miljnaan markkaan, li 126,3 miljnaa markkaa, kreditiivillä nstamatta levat 10 miljnaa markkaa siilien luettuina. Vuden jälkipulisklla rahatila kuitenkin, vaikkei uutta päämaa myöskään vunna 1913 maaliamme tullut ttamalla bligatsinilainja ulkmailta, alki vähitellen parantua, pääasiallisesti sen jhdsta että maamme suurimmat vientitellisuudet ja laivanvarustusliike työskentelivät edullisissa lissa, vudentul li keskinkertainen ja edellisinä vusina vallinnut vilkas rakennustiminta h tuntuvasti vähentynyt. Niinpä li Pankin lainanant marraskuun 15 päivänä vähentynyt 102,9 miljnaan markkaan, setelinannn arvnvastineen ja käyttämättömän setelinant-ikeuden samaan aikaan llessa, edellisen 153,2 ja jälkimäisen 45,4 miljnaa markkaa. Tähän nähden ja kun yksityispankkienkin tila li parantunut, päättivät Pankkivaltuusmiehet marraskuun 24 päivänä hyväksyä Pankkijhtkunnan ehdtuksen Pankin krkmääräin alentamisesta pulella prsentilla; Pankin alin krkmäärä n siitä lähtien llut 5 1/ 2 /0. Julukuun 31 päivänä li Sumen Pankin setelinannn arvnvastine 146,6 miljnaa markkaa, jsta määrästä 36,i miljnaa markkaa li kultarahaa ja rahaksi lyömätöntä kultaa sekä 108,3 miljnaa markkaa ulkmaisia arvnvastineita, (näihin luettuna ulkmailta tettu kreditiivi); käyttämätön setelinant-ikeus li 41,2 miljnaa markkaa ja Pankin lainanant 110, miljnaa markkaa, jsta määrästä 17,3 miljnaa markkaa li annettu yksityispankeille. Liikkeessä levain setelien määrä, jka vunna 1913 li llut vähin eli 104,8 miljnaa m arkkaa lkakuun 23 päivänä ja suurin eli 119,6 miljnaa markkaa helmikuun 28 päivänä, li julukuun 31 päivänä 113, miljnaa markkaa. Ne yksityispankkien varat, jita ulkmaan r a h a n määräiset vekselit sekä ulkmaiset saamiset edustavat, vat vuden varrella lisääntyneet 17,25 miljnasta markasta tammikuun 1 päivänä 30,2 miljnaan markkaan marraskuun 30 päivänä, niiden ktimaisen lainanannn samaan aikaan khtessa 733,2 miljnasta 745,3 miljnaan mark- kaan eli 12,i miljnaa markkaa, lisäännyksen llessa 38,3 miljnaa markkaa vastaavaan aikaan vunna 1912, minkä hessa talletus- ja juksevan tilin käyttäjäin saamiset pankeissa vat lisääntyeet 623,9 miljnasta 640,9 miljnaan markkaan eli 17, miljnaa markkaa, lisäännyksen llessa 0,03 miljnaa markkaa tammi marraskuulla aamme säästöpankeissa lisääntyivät säästöönpanijain saamiset 1913 vuden tammi syyskuulla 279,4 miljnasta 286,i miljnaan markkaan eli 6,7 miljnaa markkaa, lisäännyksen llessa 12,4 miljnaa markkaa vastaavaan aikaan vunna Yksityispankkien saminkuin säästöpankkienkin lainanttkrk li vuden umpeen 5 /0. Sumen Pankin 1913 vuden tilinpäätöksen mukaan Vittvarain Pankin puhdas vitt 8,659,408 markkaa 92 penniä käyttö. sekä mainitulta vudelta käytettävänä levain vittvarain määrä 8,256,151 markkaa 94 penniä. Sen jhdsta että samat syyt, mitkä Eduskunta n edellisinä vusina ttanut humin, edelleen pultavat Sumen Pankin varain kartuttamista, ja kun viime Eduskunnan päätös Pankin setelinant-ikeuden krttamisesta 30 miljnalla markalla ei vielä le saanut vahvistusta, saavat Pankkivaltuusmiehet ehdttaa, että mainituista käytettävänä levista vittvarista mahdllisimman suuri määrä siirrettäisiin Pankin vararahastn.

4 7 keleinä, svelluttaa puhtaita liikevekseleitä varten vimaassa levia krkmääriä sekä erityisesti laskea nämä krkmäärät kksityispankkien vekseleitä rediskntattaessa. 2 Erinäisiä Pankkivaltuusm iesten käsittelem iä asiita. i Pankin vek- itä krkmääriä, jita marraskuun 9 päivänä 1912 seli- ja lai- annettujen määräysten mukaan käytettiin Pankin lainannamliikettä annssa, alennettiin marraskuun 24 päivänä kauttaaltaan kskevia mää- puli prsenttia, niin että krkmäärät tulivat lemaan: räyksiä. 5 i 2 prsenttia diskntattaessa puhtaita liikevekseleitä ja talletustdistuksia, jilla maksupäivään ei le klmea kuukautta pitempi aika; 6 prsenttia diskntattaessa samallaisia vekseleitä ja talletustdistuksia, jilla maksupäivään n klmea kuukautta pitempi aika, aina kuuteen kuukauteen asti; 6 1/2 prsenttia diskntattaessa muita vekseleitä, hulimatta siitä, nk niillä maksupäivään pitempi tai lyhempi aika; 5 1/ 2 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditiivejä, jiden vakuutena n kultaa ja hpeata, Sumen valtin ja Sumen Hypteekkiyhdistyksen valtin takuulla varustettuja bligatsineja ulkmaan rahalle sekä ulkmaisia, valtiiden antamia taikka valtin takuulla varustettuja bligatsineja; 6 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditiivejä, jiden vakuutena n muunlaisia bligatsineja, talletustdistuksia ja kiinnityksiä, sekä 6 1/2 prsenttia myönnettäessä hypteekkilainja ja kassakreditiivejä sakkeita vastaan. Entisellään pysytettiin määräykset kassakreditiivien sisäänkirjitusmaksusta, jka teki 1/ 2 prsenttia vudelta ja Jhtkunnan ikeudesta sattuvissa tapauksissa diskntattaessa vekseleitä, jita ei vida pitää puhtaina liikevek- Sen jälkeen kuin Pankkivaltuusmiehet 27 päivänä Ulkmainen julukuuta' 1912 livat tehneet esityksen, että Hallitus kreditiivi Su- Sumen Pankin 19 päivänä helmikuuta 1895 annetun mm Pankin hjesäännön 19 :n njalla Eduskunnan pulesta takaisi metallikassan kymmenen miljnan markan suuruisen ulkmaisen kre- vahvistamiditiivin Pankin metallikassan vahvistamiseksi, n Pank- seksi. k) valtuusmiehille saapunut 7 päivänä helmikuuta annettu ftrrnllinen määräys, jnka mukaan Keisarillisen Senaatin n sallittu Sumen Eduskunnan pulesta taata kymmenen biljnan markan suuruinen ulkmainen laina yhdeksi vudeksi, ehdlla että Sumen Pankki situtuu vastaamaan lainan takaisin maksamisesta yllämainittuna määräaikana; ja n Pankin Jhtkunnan timeksi jätetty Sumen Valtin pulesta tehdä spimus santusta kreditiivistä sekä jättää Keisarillisen Senaatin vahvistettavaksi Ue ehdt, jtka kreditiivin saamista varten määrätään. Tämän ilmittivat Pankkivaltuusmiehet Jhtkunnalle tiedksi ja nudatettavaksi. Kirjeessä helmikuun 18 päivältä n Keisarillisen Senaatin Valtivaraintimituskunta ilmittanut että Keisarillinen Senaatti mainittuna päivänä n hyväksynyt Sumen Pankin Jhtkunnan Tukhlmassa levan Stckhlms Enskilda Bank nimisen pankin kanssa tekemän välipuheen, jnka mukaan viimemainittu pankki n sustunut antamaan 7,200,000 kruunun suuruisen kreditiivin yhden vuden ajaksi Sumen Pankin käytettäväksi. Tästä kreditiivistä ei kuitenkaan, kuten edellä n mainittu, le tarvittu mitään määrää nstaa. 3 Kska maan raha-asiain vakavalla kannalla pitämi- Pankin sete- Seen lisi, tilapäisesti käytettävän apuneuvn hessa, tar- linant-ikeu- Peellista saada Pankin setelinant-ikeudesta nudatettavat den laajentamääräykset kehitetyiksi, vat Pankkivaltuusmiehet maa- minen. iskuun 26 päivänä Sumen Eduskunnan Pankkivali-

5 8 kunnalle lähettämässään kirjelmässä esittäneet, että Eduskunta pulestaan hyväksyisi ja anisi armllista vahvistusta sellaiselle Pankin hjesäännön 18 :n muutkselle, että se määrä, mihin Pankin liikkeessä levat setelit enintään saavat nusta, krtettaisiin 40 miljnasta 70 miljnaan markkaan yli Pankin setelinannn vakuutena levan arvnvastineen. Timenpitei- Vunna 1913 vat Pankkivaltuusmiehet käsitelleet tä, jtka ks- yhteensä 7 akrtia kskevaa hakemusta, jista n tarkevat yksityis- kemmin kerrttu helmikuun 6, maaliskuun 12, kesäkuun ten situmuk- 4, elkuun 2 ja 12 sekä syyskuun 16 ja 30 päivänä tehdyissä siä Pankille, pöytäkirjissa. Pankin Jhtkunnan esityksestä vat Pankkivaltuusmiehet päättäneet kknaan tileistä pistettaviksi erinäiset j aikaisemmissa tilinpäätöksissä epävarmjen jukkn siirretyt saatavat, jista ei enää mitään vida saada takaisin, yhteensä 61,877 markkaa, sekä erään väärennetyn pstivekselin njalla Pankista perityt 21,311 markkaa 67 penniä. Siitä krkeintaan 500,000 markkaan lasketusta määrästä, jnka Pankkivaltuusmiehet 1912 vuden kertmuksessa ilmittivat varanneensa etusijassa Sumen Y h dyspankin Tampereen knttrin jhtajan Nils Idmanin kavallusten ja vararikn Sumen Pankille ehkä aiheuttavien tappiiden krvaamiseksi, ei le tähän tarkitukseen tarvittu käyttää mitään. Tiset vunna 1913 sattuneet häiriöt, etupäässä Pietarsaaren knepajan sekä Aktieblaget Karamell-, Chklad- & armelad-fabriken Westerlund & C: timinimen vararikt tulevat sitä vastin tuttamaan Pankille tappiita, jiden suuruutta ei vielä vida määrätä. Pankkivaltuusmiehet vat Jhtkunnan esityksestä sustuneet siirtämään Pankin puheenalaisia saatavia kaikkiaan 498,748 markkaa 22 penniä epävarmjen saamisten tilille. 4-5 ahdllisten Kska Pankilla n eräitä saamisia, jtka, jskin ne tappiiden tätä nykyä vat varmina pidettävät, kuitenkin vat eri krvaaminen, spimusten kautta asetetut siksi pitkälle maksuajalle että, kun tetaan humin ehkä muuttuvat lsuhteet, ei vida sana levan täyttä varmuutta mainittujen saamisten lunastamisesta, vat Pankkivaltuusmiehet sustuneet Jhtkunnan esitykseen, että saataisiin varata krkeintaan 600,000 markkaa niiden siirta varten epävarmihin saamisiin. 6 Sumen Pankin hjesäännössä määrätyn tarkastuksen Pankin halvudelta 1912 vat Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat linnn tarkastimittaneet, maalis- ja huhtikuussa Tarkastajain tus. pultsanan mukaisesti ja Pankin hjesäännön tätä kskevain säännösten njalla vat Pankkivaltuusmiehet Eduskunnan pulesta 11 päivänä huhtikuuta 1913 myöntäneet Jhtkunnalle vastuunvapauden Pankin hallinnsta vudelta Pankkivaltuusmiehet vat Pankin kirjjen ja tililas- Pankin laikujen sekä haaraknttreista tulleiden ilmitusten njalla nauslitkkeen jka kuukaudelta timittaneet sellaisen Pankin liikkeen ja tarkastus. lainauksen tarkastuksen, kuin Valtuusmiehille annetun jhtsäännön 2 :ssä mainitaan. Niinikään vat Pankkivaltuusmiehet tarkastaneet Pankin Jhtkunnan phja- Pöytäkirjat. 8 Sumen Pankin hjesäännön 40 :n määräyksen mu- Katsastukset kaisesti vat Pankkivaltuusmiehet timittaneet pääknt- a) pääknttr i n kassahlvien ja kaikkien rahastjen sekä laina- ja rissa. vakuuskirjain ynnä talletusten katsastuksen syyskuun 9> 10, 11, 13 ja.16 sekä lkakuun 6 ja 7 päivänä. Santussa katsastuksessa saadut tulkset, jtka n annettu Jhtkunnan tiedksi, vat lleet Pankin kirjain mukaiset. itä Pankin haaraknttreihin tulee, vat Pankki- b) haarakntvaltuusmiehet antaessaan määräykset valitsemillensa dis- treissa, knttkmiteain jäsenille myöskin kehttaneet heitä kerrau kuukaudessa mielensä mukaan kullinkin erikseen määrättävinä aikina timittamaan säädetyt katsastukset knttreissa.

6 10 11 Sitä paitsi vat tarkastuksia timittaneet: Turun knttrissa helmikuun 12, 13, 14 ja 15 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Pietarin knttrissa maaliskuun 3 päivänä Pankinjhtaja vn Cllan; Jensuun knttrissa huhtikuun 22 ja 23 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Srtavalan knttrissa huhtikuun 24 ja 25 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; ikkelin knttrissa syyskuun 17 ja 18 päivänä v. t. Pankinjhtaja Brberg; Ktkan knttrissa syyskuun 19 ja 20 päivänä v. t. Pankinjhtaja Brberg; K upin knttrissa lkakuun 30 ja 31 päivänä sekä marraskuun 1 päivänä Pankinjhtaja Järnefelt; W iipurin knttrissa lkakuun 9, 10 ja 11 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; ulun knttrissa marraskuun 27 ja 28 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Niklainkaupungin knttrissa marraskuun 30 ja julukuun 1 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; Jyväskylän knttrissa julukuun 2 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher; Prin knttrissa julukuun 18 ja 19 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basilier; sekä Tampereen knttrissa julukuun 20, 21 ja 22 päivänä v. t. Pankinjhtaja Basiher. Pietarin knttrissa vat katsastusmiehinä timineet Sumen passivirastn päällikkö Tdellinen Valtineuvs, Vapaaherra Thedr Bruun ja hänen varamiehenään saman virastn ikeudenkäyntiapulainen Valtineuvs Hug Julius Helenius. 9 Kuluneiden Sikäli kuin suurempi määrä kuluneita seteleitä n setelienpnltta- pääknttriin kerääntynyt, vat Pankkivaltuusmiehet lasrninen. ketuttaneet nämät setelit, jtka sitten n pltettu. Tietja pltetuista seteleistä n Pankkivaltuusmiesten pöytäkirjissa helmikuun 13 ja 15, tukkuun 26, 28 ja 31, kesäkuun 2 ja 4, syyskuun 10,.12, 15, 17, 19, 22 ja 24 sekä julukuun 11, 13, 15, 18 ja 20 päivältä. Sitä paitsi n kuluneita seteleitä pltettu Pankin tilintarkastajain timesta- 10. Kirjelmällä huhtikuun 17 päivältä n Pankkivali- Sumen Pankunta pyytänyt Pankkivaltuusmiesten lausunta edus- kin vittvakuntaesityksestä, että Sumen Pankin vittvarista myön- i t kettäisiin avustusta ehkä perustettavalle Lutt-sakeyhtiö Sumen pienviljelystilja varten nimiselle yhtiölle, sekä Eduskunnan täysi-istunnssa tehdystä ehdtuksesta, että santuista vittvarista annettaisiin avustusta suuskassjen Keskuslainarahast sakeyhtiölle. Sittenkuin Jhtkunnan mieltä li asiasta kuulusteltu, antivat Pankkivaltuusmiehet huhtikuun 21 päivänä siitä lausuntnsa. Sumen Eduskunnan kirjelmässä 29 päivältä huhtikuuta 1913 ilmitettiin sittemmin Pankkivaltuusmiehille, että Eduskunta Sumen Pankin käyttämättömistä vittvarista vudelta 1912 li päättänyt: 1. että, js Eduskunnan tekemä päätös 10 päivänä tukkuuta 1886 yhtiön harjittamasta pankkiliikkeestä annetun asetuksen 18 :n muuttamisesta tulee vahvistetuksi, mahdllisesti perustettavalle lutt-sakeyhtiölle Sumen pienviljelystilja varten sen yleishyödyllisen tarkituksen tteuttamiseksi, Sumen Pankille annettavaa situmusta vastaan, jnka sanamudn valmistaminen jätetään -Pankin Jhtkunnan tehtäväksi, Sumen Pankin vittyarista annetaan 4 miljnan markan suuruinen laina, j ka ensimäisten kymmenen vuden aikana n krtn, mutta jsta sitä seuraavina kymmenenä vutena maksetaan 1 % ja sen jälkeen 2 % krk, ehdlla että yhtiön sakepääma n leva vähintään 1 miljna markkaa, ettei sakkaille saada jakaa 6 % krkeampaa sinka keskimäärin kk kuluneelta timiajalta, että sakepäämaa lisättäessä uudet sakkeet vat täysin maksettavat, että yhtiön hallituksen yhtenä jäsenenä ja kahtena tilintarkastajana tulee lla Sumen Pankin Jhtkunnan määräämät henkilöt, että yhtiön purkautuessa ne varat, jtka jäävät jä älle, kun yhtiön velat n maksettu ja sakepääma krkineen takaisin suritettu, vat luvutettavat Sumen Pankille;

7 Pankin kiinteistöjä ja knttrihu- neustja kskevia timen piteitä. a) Turun knttri. 12 että Hallitus vi Eduskunnan tekemän päätöksen njalla siinä tapauksessa, että yhtiö ei täytä niitä tehtäviä, jihin se n situtunut, tai timii vastin yhtiöjärjestyksen määräyksiä taikka js irtisanminen muutin katstaan tarpeen vaatimaksi, irtisana myönnetyn lainan maksettavaksi kahden vuden kuluessa irtisanmisesta, millin ei pitempää maksuaikaa myönnetä; sekä että puheena levaa lainaa varten lisi käytettävä ne 2 miljnaa markkaa, jtka vuden 1912 valtipäivillä n Sumen Pankin vittvarista varattu ehkä perustettavan maalaisväestön asutusrahastn phjapäämaa varten, ja lisäksi 2 miljnaa markkaa vuden 1912 vittvarista; II. Sumen Pankin käyttämättömistä vittvarista sttaa suuskassjen Keskuslainarahast sakeyhtiö nimiselle yhtiölle 1 miljnan markan suuruisen krttman lainan, ehdlla että laina n Sumen Pankille takaisin suritettava, js nykyisen yhtiöjärjestyksen vitt-sinka kskevia määräyksiä muutetaan sakkaille edullisemmiksi, js uusia sakkeita annetaan ilman täyttä maksua tai js yhtiö puretaan, llen laina viimemainitussa tapauksessa takaisin suritettava siitä ylijäämästä, jka jää jälelle, kun yhtiön muut velat n maksettu; sekä että jälellä levat vittvarat 4,182,566 markkaa 42 penniä ynnä 1912 vuden valtipäivillä budjetin tasittamiseksi stetut 370,000 markkaa, eli yhteensä 4,552,566 markkaa 42 penniä siirretään Pankin vararahastn. Tämän ilmittivat Pankkivaltuusmiehet Pankin Jhtkunnalle tiedksi ja nudatettavaksi. 11 Tammikuun 15 päivänä myönsivät Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksestä, aittua uudisrakennusta varten Sumen Pankin mistamalle tntille Linnan- ja Kristiinankatujen kulmassa Turun kaupungissa krkeintaan 370,000 markkaa sekä krkeintaan 80,000 markkaa lunnn kiven käyttämistä varten rakennuksen julkisivuun, eli siis yhteensä krkeintaan 450,000 markkaa. Prfessri G. Nyströmin laatimien piirustusten mukaan tulisi rakennukseen sijitettavaksi, ensimmäiseen kerrkseen huneust Pankin Turun knttrille, tiseen kerrkseen huneust Turun elinkrklaitkselle ja asuin- huneust, klmanteen kerrkseen kaksi asuinhuneusta sekä ullakkn vahtimestarin asunt. Kirjeessä helmikuun 21 päivältä ilmitti Jhtkunta, b) Niklainettä Pankin Niklainkaupungin knttrin huneust n ahdas ja muutenkin puutteellinen, sekä esitti, että man taln hankkimista varten mainitulle knttrille stettaisiin Pankinjhtaja E.. Söderströmin mistama tal ynnä 3092,41 neliömetrin suuruinen tntti N: 36 neljännessä krttelissa Niklainkaupungin 2:ssa kaupunginsassa markan hinnalla. Pitäen kauppatarjusta Pankille edullisena ja kun h mahdllisuus saada Pankin nykyistä huneusta kskeva vukraspimus puretuksi, sustuivat Pankkivaltuusmiehet helmikuun 21 päivänä Jhtkunnan esitykseen. aaliskuun 12 päivänä myönsivät Pankkivaltuus- ) Prin miehet, Jhtkunnan esityksestä, Pankin Prin knttrin knttri, kalustn uusimiseksi sekä tarpeellisiin sisustustöihin mainitun knttrin uudessa huneustssa yhteensä 8,000 markkaa. Tarpeellisten krjaustöiden surittamiseksi Pankin d) Kupin Kupin kaupungissa levassa talssa myönsivät Pankki- knttri, valtuusmiehet, jhtkunnan esityksestä, tukkuun 8 Päivänä 2,366 markkaa. Kska Pankin Kupin kaupungissa mistaman taln rakennuskustannukset nusevat 2,000 markkaan, eli markkaa tähän tarkitukseen myönnettyä määrää suuremmiksi, myönsivät Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksestä, kesäkuun 2 päivänä Pankin varista tarvittavan lisämäärän 5,000 markkaa. Kirjeessä tukkuun 6 päivältä esitti Jhtkunta että, e) Srtavalan kun Pankin Srtavalan knttrin huneustn vukra-aika knttri, seuraavan kesäkuun 1 päivänä lppuu ja syyllä vi lettaa että vukravälipuhetta uudistettaessa vukra tulisi melkisesti suuremmaksi, man taln hankkimista varten mainitulle knttrille stettaisiin pulet Kauppias K. Nissisen mistamasta tntista N: 6 Pietari Brahen kadun varrella, jka» tnttipulisk n pinta-alaltaan 1,250 neliömetriä ja sijaitsee hyvällä liikepaikalla, ja että tätä tarkitusta varten myönnettäisiin Pankin varista 20,000 markkaa. Tähän esitykseen sustuivat Pankkivaltuusmiehet tukkuun 10 Päivänä. 13

8 14 f) Pankin Jhtkunnan esityksestä myönsivät Pankkivaltuuspaäknttn. jxiiehet heinäkuun 15 päivänä Pankin talssa Helsingissä välttämättömiksi käyneiden krjaustöiden surittamiseen 13,600 markkaa. 12. Erinäisiä Vusirahasääntöön pantua määrärahaa virkalman määrärahja, hankkimiseksi Pankin virkamiehille n vunna 1913 käya) ääräraha tetty 19,920 markkaa 4 penniä. Pankkivaltuusmiesten virkalmaa päätökset virkalmaa. varten säädetyn määrärahan käytvarten. tämisestä n merkitty tukkuun 26 päivänä tehtyyn pöytäkirjaan. b) Eläkkeitä. Sittenkuin Keisarillinen Senaatti tukkuun 28 päivänä h myöntänyt Pankin Tampereen knttrin Pankinkmisariukselle Adlf Lindebladille hänen pyytämänsä virkaern, vat Pankkivaltuusmiehet kesäkuun 4 päivänä, Jhtkunnan esityksen mukaisesti, myöntäneet Pankin - kmisarius Lindebladille Sumen Pankin hjesäännön 63 :n njalla tulevan 3,000 markan suuruisen vutuisen eläkkeen. Jhtkunnan myönnettyä klainkaupungin knttrin Kassanhitajalle Carl Jhan Kyntzellille sekä ulun knttrin vahtimestarille Giden Niinimäelle heidän pyynnöstään virlcaern, vat Pankkivaltuusmiehet, Jhtkunnan esityksestä, syyskuun 16 päivänä asetuksenmukaisesti myöntäneet Kassanhitaja Kyntzellille 3,600 markan ja vahtimestari Niinimäelle 200 markan suuruisen vutuisen eläkkeen. Sittenkuin Keisarillinen Senaatti syyskuun 19 päivänä pyynnöstä li myöntänyt Sumen Pankin Jhtkunnan jäsenelle Valtineuvs Karl Fridlf Steniukselle ern mainitusta virastaan, myönsivät Pankkivaltuusmiehet saman kuun 30 päivänä Valtineuvs Steniukselle tulevan 8,000 markan suuruisen vutuisen.eläkkeen. c) Satunnais- Pietarin knttrin mlemmille rahanlukijille, vahtiten palkkiit- mestarille ja vahtimestarinapulaiselle n annettu satun- <Draha***" naisten palkkiitten määrärahasta tavanmukaiset lahjapalkkit pääsiäiseksi ja uudeksi vudeksi, yhteensä 430 ruplaa, sekä vanhemmalle rahanlukijalle Niklai Sasnffille sitä paitsi tunnustuksena 50 vuden palveluksesta Sumen Pankissa 1,200 markan lahjapalkki. Jhtkunnan esityksestä vat Pankkivaltuusmiehet myöntäneet Pankin Tampereen knttrin vahtimestarille. p. Ekströmille 200 markan ja pääknttrin vaihtkassan vahtimestarille Berndt Sundellille 150 markan suuruisen lahjapalkkin. Vudeksi 1914 vat Pankkivaltuusmiehet, Jhtkun- d)tarverahat. nan esityksestä, myöntäneet seuraavat määrät tarverahja Pankin haaraknttrien käytettäviksi nimittäin: Turun, Niklainkaupungin, Kupin, ikkelin ja Ktkan knttreille kullekin 1,500 markkaa, Prin, ulun ja Jyväskylän knttreille kullekin 1,200 markkaa, Jensuun, Srtavalan ja Hämeenlinnan knttreille kullekin 1,000 markkaa, Wiipurin knttrille 3,500 markkaa, Tampereen knttrille 2,000 markkaa sekä Pietarin knttrille 2,500 markkaa. 13. Sittenkuin Keisarillinen Senaatti syyskuun 19 päivänä li myöntänyt Pankin Jhtkunnan jäsenelle Valtineuvs Karl Fridlf Steniukselle hänen pyytämänsä ern, n Pankin Ylikamreeri Arthur Brberg, Pankkivaltuusmiesten antaman määräyksen mukaan, vuden lppuun hitanut a,vnaista Jhtkunnan jäsenen virkaa. äärätyn ajan kuluessa vat alempana- mainitut henkilöt hakeneet sijaa siihen alamaiseen ehdtukseen, jka Pankkivaltuusmiesten li tehtävä santun viran jälleen täyttämistä varten, nimittäin: Prtkllasihteeri Keisarillisessa Sumen Senaatissa Valter Filip Xrdlund, Sumen Pankin Ylikamreeri Un Arthur Alexander Brberg, virkaa tekevä Pankinjhtaja Sumen Pankissa Pankinkmisarius Kaarl Alexander Rafael Leander Basilier, Pankinkmisarius Karl skar Lindberg ja Sumen Valtiknttrin Ylitirehtööri, entinen Senaattri Juh Kusti Paasikivi. arraskuun 24 päivänä päättivät Pankkivaltuusmiehet äänestyksen jälkeen alamaiselle ehdtukselle puheenalaisen viran täyttämistä varten panna: ensimmäiselle Ajalle virkaa tekevän Pankinjhtajan Basilierin, tiselle sijalle Pankinkmisarius Lindbergin ja klmannelle sijalle Ylikamreeri Brbergin. Tämä virkaehdtus lähetettiin Keisarilliselle ajesteetille. 15 Jhtkunta.

9 Pankin kmi- Tampereen knttrin pankinkmisarin virkaan, jka sarinvirat. entisen hitajan saatua ern virasta, li jutunut avimeksi, asetti Jhtkunta ehdlle viran täyttämistä varten ensimmäiselle sijalle Pankin Wiipurin knttrin kassanhitajan, Filsfian maisteri Viktr Eurik Petreliuksen, tiselle sijalle Pankin Turun knttrin kassanhitajan Trsten Einar Sereniuksen ja klmannelle sijalle Pankin Prin knttrin pankinkmisarin Karl Ernst Brmsin. Alamaisessa kirjeessä syyskuun 3 päivältä 1913 pulsivat Pankkivaltuusmiehet mainittuun virkaan Kassanhitaja Petreliusta. Virkavapautta saksi kivullisuuden tähden, saksi muista syistä vat vunna 1913 nauttineet allamainitut knttrien hitajat, nimittäin: Tampereen knttrin hitaja Adlf Lindeblad tammikuun 1 päivästä kunnes hän tukkuun 28 päivänä pyynnöstä sai ern mainitusta virastaan; Prin knttrin hitaja Ernst Brms helmikuun 13 päivästä sen 27 päivään; Kupin knttrin hitaja ssian Wallenius maaliskuun 1 päivästä sen 10 päivään ja elkuun 4 päivästä sen 18 päivään; Ktkan knttrin hitaja Walter Krgius maaliskuun 26 päivästä huhtikuun 26 päivään; klainkaupungin knttrin hitaja Axel Timgren huhtikuun 11 päivästä tukkuun 9 päivään ja heinäkuun 16 päivästä elkuun 16 päivään; ulun knttrin hitaja Jhan Edvard Rehnbäek elkuun 1 päivästä sen 16 päivään; sekä ikkelin knttrin v. t. hitaja Gustaf Äkessn kesäkuun ajan. Edellä mainittujen virkavapauksien aikana vat Pankkivaltuusmiesten määräysten mukaan pankinkmisariiden virkja tavallisesti hitaneet asianmaisten knttrien kassanhitajat. Tampereen knttrin Pankinkmisarin virkaa vat hitaneet Turun knttrin kassanhitaja Einar Serenius tammikuun 1 päivästä syyskuun 1 päivään, Tampereen knttrin v. t. kassanhitaja Budlf Bäckman syyskuun 1 päivästä lkakuun 1 päivään sekä kassanhitaja Serenius lkakuun 1 päivästä vuden lppuun. uuten n kesälmaa myönnetty knttrinhitajille kullekin yhden kuukauden aika, jnka hessa Jhtkunta hakemuksesta n eräille heistä myöntänyt lyhempää virkavapautta, ei kuitenkaan viikka pitemmäksi ajaksi kullinkin. 15. Vudeksi 1914 vat Pankkivaltuusmiehet valinneet Disknttkdisknttkmitean jäseniksi sekä varamiehiksi: miteat. Hämeenlinnan knttriin jäseniksi Insinööri Jhan Henrik Hlmenin ja Kauppias Anders Gustaf Skgsterin sekä varamiehiksi Tehtailija Gustaf Richard Pältmarsin ja entisen Lääninsihteerin Karl Un Chydeniuksen; Jensuun knttriin jäseniksi Lehtri Aar arkkasen ja Varatumari Taun Edvard Bernerin sekä varamiehiksi Kultaseppä Arthur auritz Kivulan ja Liikemies Niil Suihkn; Jyväskylän knttriin jäseniksi Hvineuvs Adlf W ilhelm vn Zweygbergin ja Timitusjhtaja Hug Wilhelm Parviaisen sekä varamiehiksi Varatumari Hjalmar Hug ssian Hllmeruksen ja Apteekkari Lrentz Splanderin; Ktkan knttriin jäseniksi Henkikirjuri Gösta Nrdgrenin ja Ensimäisen kaupunginlääkärin Victr Hug Alfthanin sekä varamiehiksi Isännöitsijä Carl Cnrad Lönnströmin ja Isännöitsijä Erik Emil Saxellin; K upin knttriin jäseniksi Tumari Frans skar bilerin ja Kunnallisneuvsmies Jhan Fredrik Dahlströmin sekä varamiehiksi Prkuristi Kein Brunilan ja ^aralääninsihteeri Ukk Emil Hjalmar Andersinin; ikkelin knttriin jäseniksi Kauppaneuvs Carl Fredrik Pöndisen ja Liikennetarkastaja August Fredrik Granfeltin sekä varamiehiksi Kapteeni Wldemar Winterin ja ^ariknesimies Edvin Alleenin; Niklainkaupungin knttriin jäseniksi Prmestari Ivar Wilhelm Hasselblattin ja Kauppias Tumas Laurellin sekä varamiehiksi Kauppias Jhan Edvard Backmanin ja ^ijaisknsuli Lennart Eliel Backmanin; ulun knttriin jäseniksi Kauppaneuvs Fredrik Adlf liek in ja ikeusneuvsmies Trsten Lundbergin sekä varamiehiksi Kunnallisneuvsmies skar Gustaf Laurinin ja Kauppias Herman Anderssnin; 17

10 18 Prin knttriin jäseniksi Tumarin, Laamanni Thedr Lepid Eckin ja Knttripäällikkö Claes Gtthard vn Eehausenin sekä varamiehiksi Kauppias Fritz Arthur Juseliuksen ja Kaupunginkamreefi Jhan Leinebergin; Srtavalan knttriin jäseniksi Tumari Karl Gustaf Bergin ja Kauppias Wilhelm Srvalin sekä varamiehiksi Kauppias ssian Evert Kivisen ja Liikemies Alexander Jhan Nissinin; Tampereen knttriin jäseniksi ikeusneuvsmies Kaarl Haljalan ja Kauppaneuvs Fabian Klingendahlin sekä varamiehiksi Tehtailija Jhan Niklas Salmisen ja Kauppias Antn Hahlin; Turun knttriin jäseniksi Kunnalhsneuvs Hans Gustaf Hffstedtin ja Kunnallisneuvsmies Ernst Petter Jhan Thmen sekä varamiehiksi Kauppias Evert Wilhelm N y lundin ja Kapteenin, Vapaaherra Rlf aximihan Carpelanin; W iipurin knttriin jäseniksi Knsuliagentti Carl Edvin Ekströmin ja ikeusprmestari Ivar Gerhard Alpaeuksen sekä varamiehiksi Kauppias Paul Sergejeffin ja ikeusneuvsmies atts Viktr Björkin. Pietarin knttrissa n katsastusmieheksi määrätty Sumen passivirastn päällikkö Tdelhnen Valtineuvs Vapaaherra Tedr Bruun ja hänen varamiehekseen Vanhempi Timitussihteerinapulainen Hänen ajesteettinsa Keisarin Sumen kansliassa, Lakitiedetten kandidaatti Knstantin Lisitzin. 16. Pankkivaltuusmiesten eramaan, niistä klmesta valtuusmiehestä, jiden tulee lla Pankkivaltuusmiehistä livat vunna 1913 vurssa virantimitussri Kaarl Juh Stählberg sekä niistä klmesta valtuus sallisina kaikissa käsiteltävinä levissa asiissa, Prfesmiehestä, jiden tulee lla sallisina kaikkien Valtuusmiesten yhteisesti ratkaistavissa asiissa, Kauppaneuvs Gösta Björkenheim. Huhtikuun 24 päivänä 1913 valtipäivillä timitetussa Sumen Pankin pankkivaltuusmiesten ja tilintarkastajain ynnä heidän varamiestensä vaalissa tulivat valituiksi: pankkivaltuusmieheksi lemaan sallisena kaikissa Valtuusmiesten käsiteltävinä levissa asiissa Prfessri Kaarl Juh Stählberg; paijkkivaltimsmieheksi lemaan sallisena asiain käsittelyssä, jtka vat kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti ratkaistavat, Kauppaneuvs Gösta Björkenheim; Pankkivaltuusmiesten varamiehiksi: ensimäiseksi varamieheksi Esittehjäsihteeri Akseli August List; tiseksi varamieheksi aanviljelijä skari Lahdensu; klmanneksi varamieheksi Filsfian maisteri Gustaf nni Immanuel Hälisten; neljänneksi varamieheksi Hviikeuden asessri Lakitiedetten thtri Gerge Fredrik Granfelt; viidenneksi varamieheksi Lääkintöneuvs Gustaf Rudlf Idman, ja kuudenneksi varamieheksi Timitusjhtaja Wilhelm Alexander Lavnius; Pankin tilintarkastajiksi: Prfessri Ernst Jakb W aldemar Bnsdrff, Timittaja Eer Erkk, Hviikeudenauskultantti Väinö Alfred Tanner ja aanviljelijä Kyösti Kalli; Tilintarkastajain varamiehiksi: ensimäiseksi varamieheksi aanviljelysneuvs Karl Vilhelm Bruncrna; tiseksi varamieheksi Kauppias Evert Viktr Sellgren; klmanneksi varamieheksi Filsfian thtri Arvid -Nevius; ja neljänneksi varamieheksi Filsfian thtri Hug agnus Jhannes Relander. ainitun vaalin tapahduttua kkntuivat Pankkivaltuusmiehet huhtikuun 28 päivänä, jllin puheenjhtajaksi valittiin Vapaaherra, Paimen sekä varapuheenjhtajaksi Prfessri Stählberg. Tilapäisten esteiden sattuessa vat varamiehinä timineet Herrat List, Lahdensu, Hälisten, Granfelt ja Lavnius. 17. Sen njalla että Sumen Eduskunta 18 päivänä tuk- Ylimääräisiä nuta 1911 li ikeuttanut Pankkivaltuusmiehet, santun määrärahja vuden alusta lukien, Sumen Pankin virka- ja palvelus-^'" nesten taludellisen aseman parantamiseksi sekä muihin miesten palkeilkä tarvittaviin hallintmenihin käyttämään Piirikin kauksen pa- ^arja aina 80,000 markkaan asti vudelta, n Pankkival- ^fftipend^- Uusmiesten julukuun 27 päivänä 1912 tekemän päätök- jä varten. 8en mukaan vunna 1913 santusta määrärahasta käytetty 19

11 20 Pankin virka- ja palvelusmiesten palkkauksen parantamiseksi 56,364 markkaa, knttrikirjurille Ktkan knttrissa 3,600 markkaa, ylimääräisten apulaisten palkkaamiseksi 8,000 markkaa ja stipendeiksi 6,000 markkaa, eli siis yhteensä 73,964 markkaa tavalla kuin Pankkivaltuusmiesten kertmuksessa vudelta 1912 mainitaan. Puheenalevia stipendejä, jiden tarkituksena n hankkia Pankin virkamiehille tilaisuutta kartuttaa tietjaan pankkialalla sellaisissa paikissa ulkmailla, jissa pankkiliike n krkeimmilleen kehittynyt, n Jhtkunta antanut Pankin nuremmalle kirjanpitäjälle Adlf Werner Rundqvistille ja Wiipurin knttrin kassanhitajalle Viktr Rurik Petreliukselle. Vudeksi 1914 vat Pankkivaltuusmiehet tistaiseksi julukuun 30 päivänä myöntäneet Pankin virka- ja palveluskunnan palkkauksen parantamiseksi 56,784 markkaa käytettäväksi pääasiallisesti samaten kuin vunna 1913 sekä stipendejä varten 6,000 markkaa, eli siis yhteensä 62,784 markkaa. Helsingissä 11 päivänä helmikuuta Liite Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten kertmukseen vudelta Yleiskatsaus Sumen Pankin tilaan ja timintaan vusina E. G. Paimen. K. J. Stählberg. K. Söderhlm. Heikki Renvall. G. Björkenheim. G. Granfelt. Axel Th. öller. I. Sumen Pankin tila Juluk. viim. p:nä n.,,,,. i9i3 4 III. Taulu sittava Pankin tilaa jk a vusineljänneksen lpussa v IV. Taulu sittava Pankin käyttämätöntä setelinantikeutta jk a kuukauden lpussa v V. Pankin kassatila vusien l p u ssa... 9 VI. Pankin rahaliike v Y li. Tuls Pankin timinnasta v H VIII. Vittvarjen tili v Siv.

12 2 3 I. Sumen Pankin «I» ' "''"'Uun viimeisenä päivänä V a r a t. Setelinanta vastaavia metallivarja- etallikassa: sumen kultarahaa... venäjän ja ulkmaan kultarahaa... rahaksi lyömätöntä kultaa... kultaa rahapajassa... Sumen h p ea ra h a a... bligatsineja ulkmaan rahassa... Ulkmaisia kirjeenvaihtajia... Ulkmaan setelirahaa ja kupnkeja.. Ulkmaisia vekseleitä... 23,820,260 3,071,843 7,6,597 1,406,460 35,355,162 2,168,709 23,153,807 60,392, ,999 5,940, ,742,769 Velat. ^Qadittaessa maksettavia situmuksia. Rikkeessä levia seteleitä... -> pstivekseleitä....» stuksia Pietarin knttriin... Valtivarastn pan- ja tttilillä... 41, ,111,095 uiden j>» " 4,713,167 ^ttyjä, vekseleitä ,1 lainain vutuism aksuja... naaisia kirjeenvaihtajia... ri... 0lttvarista v a r a ttu , , ,551 1,251, ,498, ,318 27,824,263 2,168,761 2,370, ,219, Saamisia. Vekseleitä Sumen rahassa... H ypteek kilain ja... Kassakreditiivejä... uita varja. 74,493,870 36,312,810 4,418, ,225,234 k antarahast... arahast, jhn sisältyy pankin kiinteistöjen kalustn arv,.. Smk 2,713,499: 61. ^lttvarja; altitarkituksiin ehdllisesti varattu käyttämättä... 25,000,000 63,330, ,000,000 7,182, ,330, ,182, Rahaksi lyömätöntä hpeata... Sumen vaskirahaa... bligatsineja Sumen rahassa.... Eri t i l e j ä... Prtestattuja ktimaisia vekseleitä... Prtestattuja ulkmaisia vekseleitä.. Kasvaneita krkja, sald... Pankkikiinteistöt... K a lu s t... Smk 2,713, ,6 88, ,9 14,275 4, , ,066 2,713,499 =,764,11 247,732,H 9 m'!n^ta vastaavat Sen, IlTarat...127,742,769:85. n Pankki set6]1*-6^11 an^amaan T itä. 40,000,000: -167,742,769:85. gj* *aan: vaadittaes t< C?WtaTat Bl" -150,219,470:34. Ä 6tyiatäka8Sa-»att nsta Jp. 1,493,246:77.151,712,717:11. ytt&matön setelinant-ikeus Smk 16,030,2:74. Smk 247,732,119 22

13 4 5 II. Sumen Pankin t> a J u,ukuun viimeisenä päivänä V a ra t. Setelinanta vastaavia metallivarja. etallikassa: sumen kultarahaa... 31,265,540 venäjän ja ulkmaan kultarahaa... 4,026, rahaksi lyömätöntä kultaa , kultaa rahapajassa... 12, ,127, Sumen h p e a ra h a a... 2,156, bligatsineja ulkmaan rahassa... 22,258, Ulkmaisia kirjeenvaihtajia... 58,536, Ulkmaan setelirahaa ja kupnkeja.. 1,359, Ulkmaisia vekseleitä... 16,133, Kreditiivi ulkmaalla... 10,000, ,571,032 5 Saamisia- Vekseleitä Sumen rahassa... 78,720, H ypteek kilain ja... 26,376, Kassakreditiivejä... 4,908, ,0,278 uita varja- Rahaksi lyömätöntä h p e a t a... 25, Sumen vaskirahaa... 66, bligatsineja Sumen rahassa ,044 Eri t i l e j ä , Prtestattuja ktimaisia vekseleitä... 36,750 Kasvaneita krkja, sald... 37, Pankkikiinteistöt... 3,061, K a lu s t ,061, ,034,47^. Smk ,610,780" Velat. tuudittaessa maksettavia situmuksia- *kkeessä levia sete le itä...» pstivekseleitä....» stuksia Pietarin - knttriin... ivarastn pan- ja tttilillä... ^ id e n )»»» * * * y vek seleitä... l0lainain v u tu ism a k su ja... 0naaisia k irjeen va ih ta jia l^varista v a r a t t u... äitiini ulkm aalla... antaraha s t... ^ araha s t... ^kiinteistöjen ia kalustn arv. ^tarkituksiin ehdllisesti varattu 8 äyttänaättä...»«tam!98 VastaaTat V u,a r -146' :53- ik. 1 n pankki s«tele't tuantamaad & ' 40,000,000: 186,571,032:53. L T i t t a a , 9i- J a öiyönn.148,124,297:07. kre(j j.. e y*stä kassansta- J r - '~ ~ J! ^ a m äärä. 2,259,682:08.145,383,979:15. tilttät« ~ setelinant-ikeus Smk 41,187,3:38. Smk 418, , ,662,599 5,729, ,397 1,653 1,208,589 1,111,740 65,169,149 3,061, ,003, ,409 26,391,894 2,446, ,000 25,000,000 68,230, ,000,000 8,256, ,124, ,000,000 93,230, ,256, ,610,786 22

14 I I I. T a u l u s i t t a v a S u m e n P a n k i n t i l a a j k a v u s i n e l j ä n n e k s e n l p u s s a C r - I r - a\ (A n > C l 0 C i l C i c3 C C th C C C t - C H C 3 rh i d C i» r*t " I>r 00" C 0 l>» 00 C 0 C l 00 C ä > C» l>» 0 C r jt C C TiT ci a -j3 r 00 t>. l 00 Cl * ' 5 : T*»0»!>. c C CD C d C C I> 00 I'- i>- Tfl 0. CÖ fl C ~ " ct cf c" u 00" t-h fl rt 0 C 10 rh -rh I>- C C t> d> 0. I> 0 ^ 0 ca C -t-> CÖ c" >0 rjt rh rh c d C p d> m CÖ C > I d A S fl 0 > B 0?! 2 ö <D B 3 m T3AIT2J a CU 0 0 < C i cs C L-~ C 0 0 ^ ( C N N ^. itt C* ( ( ( 00 H C ^ I -. C c C i~ k ^ T-H f>} C C C C l C ( -rh rh 1 1 t-h t-h H t-h. 00" C t T I 00 CD C ( c i c f 00^ C C ( 2 2 r* J3 "3 Ha 2 r*j 00 ( ^ ct b S < CD =* T I C r>- t- h 00 C CD C l t-h ( ( ^ C I> i-t >0 C 2 p p h 2 >i m» t - ( t ( ' c c c i c c c c c c V e la t. r* ci S T3 ci ci :, a :S 2 a.-s +3 : S? * * s rt ä * rö S 3.2 Ö r - ( <D (U ~G> ^ > > cc * r-h ^ C t *T C 00 i X en-ti <r> r-1*s ^ ^ <u c C ( S f l P h * «Ö 0 SSl-SSa^? - I a 0 Ph rv r 03 C 3 -H ) A 0 en(li +» wi «ffl > j 5 J 8 B S S - "! g s 3 s :3 a) s t l t C rh C crj i>- >- i C3 r-t c T l> N C c i c 00 t - ( L - C >0 C l CJ Cl Cl 00 c 00 C _ cq. c f " C c c ca ^ cd m 00 d1 c c c 00 c CC I I I I I l>- 00 C 00. N N N H ö " t» *0 C 00 00» rh L -. C. c' rft l 00 C I C3^» -^r $ & ct ct ~» C l T* C c C - 00 ^ C rh 0 Cl rjt C C r-, ca C ^ C ( rjt 00!>. C. C t>-» ^ C C. >0 H C N rh H C l c C C rh Cl C 00 C ( t ( 00 C ^ Tf< ^ c T Cl (N C 00 i_ rj^. l l G. r-t 2 Ä :rt S ^ ^ c I C Ha » < 'r r H C C l C C C C C C > L

15 9 IV. Ta u lu sittava Pankin käyttäm ätöntä setelinant- ikeutta Jka kuukauden lpussa vu sina P-<.. C S P th > ( C 00 C I r a q q A c l a d I A r r l P - yönnetyistä Käyttämä Pankin kk setelinant- ikeus. Setelistö yhteensä. ditiiveis- tä nstamatta. tön seteli0' ant-ikeus S tm f. SSv f ifln f. S m f V.1911 viim. p:nä Juluk.. 186,036, ,857,770 1,848,064 29,331, »» Tammik.. 174,004, ,560,579 1,603,218 29,840,6»» Helmik.. 174,034, ,343,818 1,371,512 28,319,195»» aalisk.. 175,149, ,157,087 1,915,691 28,076,979 5»»» n Huhtik.. 165,116, ,650,629 2,019,175 27,446,304» y> Tukk.. 164,370,1 138,885,738 1,481,754 24,002,559»» n n Kesäk ,750, ,751,813 1,5,159 23,493,175»»» Heinäk.. 167,023, ,369,218 1,583,097 29,070,712» n r> Elk ,956, , ,499,531 27,763,769 n n Syysk ,712, ,156,263 2,081,724 29,474,868»» Lkak. 172,958, ,330,326 2,834,118 22,793,618 n» arrask.. 170,698, ,496,803 2,081,1 19,120,606 n» Juluk.. 167,742, ,219,470 1,493,247 16,030,3» 1913 n Tammik.. 162,828, ,274,127 1,353,882 17,200,3»» Helmik.. 171,300, ,365,448 1,328,243 23,606,835 aalisk.. 171,076, ,873,665 1,983,815 22,218,680 n Huhtik.. 166,949, ,772,589 1,185,197 22,991,375»» Tukk.. 166,182, ,360,445 1,269,675 18,552,531»»» y> Kesäk ,065, ,707,862 1,167,727 26,190,199»» n n Heinäk.. 173,155, ,722,854 1,598,231 32,834,379 n» n Elk ,581, ,288,350 1,545,248 37,748,034 n y> y> S yysk ,238, ,071,414 1,266,469 42,900,577 n»? n» Lkak. 192,668, ,509,396 1,912,931 45,246,142 n» arrask.. 190,619, ,435,841 1,741,289 46,441,968»»»» Juluk.. 186,571, ,124,297 2,259,682 41,187,3 Pankin kassatila vusien lpussa. : P P4 C ( ( C» crt <.d C r* Q.d p P CÖ CÖ s 9 p CD u c- rh 3 &pd J 00 " "' t-t C 00 C C^l.p <D P h 44 p P h P 44 CÖ CÖ rp c" 44 a * p sd > P <D S P C I Ph

16 10 VI. Pankin rahaliike vusina C z 0 0» ct c Z C C i>- N C r0 CÖ 3 0 P-t r <D Ti ci r0 CÖ 03 C ci > R * C r H 1 D :eö S :cö rd r*l 0 fl 5 *"3 t H ( ( C I < (» C C C «1 ( rh rh f* 00.i ; Z cm ib* c ö esi»h C C C C ( ( C C C C t - N *1 cq_ 00 cc l C i C rh^ c rh C t «i>t cvt 00 l>t C rh. c ( esi rh rh C l C i «0 C iq. C^ C r -^ C 00 T C c" *n»ct C* 0 0 C c' 00 C C C c" i-h C th C i» ( l C rh rh rh C Cvl C ( C ( * ' rh *Hl R R R R R R R R R * S R R C rh rh C C C i C rh 00 ia C '-H C» H l>» C r H C r * C!> th r H C C ^ r H 0 0 r } i c i C<j c i 0 5 ^ H ^ H 0 0 CÖ h r H 0 5 t>» C 0 5 r H C» H r H C i C l i- 1 r H C 00 C T H CÖ cm 00 r H CD i H * H h T l 0 5 r # r i t T r -T 0 C i l C C C t>. C rh 0 ^ C 00 x ( cq_ H rh C 0 0 D - i. T l T t e C T c~ T i> T T_J' i~ i-h " C* rft as 2 C c i» r H C C C r H r H i-h r H r H r H > r H ä :P h fl *5b d (D w fl R R R R R R R R R R R R R R ' 1 CL, 0 CÖ p Ö g 0 S CUJS * - ^5 fr ö - 02 C s *ö > ö <D s.. s es 3 -S V E3 s a 3 VII. Tuls Pankin tim innasta vusina K r e d it Vunna Vunna mfi ym Sfmfi 74Ä K rkja ktimaisestalainausliikkeestä 5,471, ,968, ulkmaisilta kirjeenvaihtajilta 2,460, ,177, b lig a ts i n e is t a... 1,102, ,072, A g i , , P rvisin eja , , aksettuja epävarmja saamisia.. 103, , D e b e t. Yhteensä 9,999, ,824, Palkkja ja p a lk k i ita , , Ylimääräisiä määrärahja, käytetty 62, ,964 E lä k k e itä... 41, , Pankkivaltuusmiesten palkkiita ja 16, , Setelien v a lm istu s , , Erinäisiä k u l u j a , , bligatsinien tiliarva alennettu.. 874, , Epävarmihin saamisiin siirretty.. 9, ahdllisia tappiita varten varattu 500, ,000 Pankin puhdas v i t t... 7,4, ,659, Puhtaasta vitsta n siirretty: Yhteensä 9,999, ,824, y arahastn (pankkikiinteist. tiliin).. 222, , vittvarjen t iliin... 7,182, ,256,151 94

17 12 VIII. Vittvarjen tili vusina C ö 00 : S Ai : :c6 : a 3 2 > 3 CD rh C l cvt cd' r r < a cc t>t 00 <N C 0 5 * 0 e3 r<s P-i 0 5 (^ 00 CD rh < CD CD C i l " en c-» c I rh c i ^r rh 1 " R R R S ^ c eä ^3 c3 a ö -4-J en es r j <3 2.2 C C i I 0 5 :c3 aä 3 > d xö :c6 m jsta n y ja 1913 valtitarkituksiin ehdllisesti v a r a t t u... 6,000,000: K ä y ttä m ä ttä... Helsinki Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapain.

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1911 H E L S IN K I 1912,

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1911 H E L S IN K I 1912, Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vudelta 1911 Eduskunnan Pankkivalikunnalle. H E L S IN K I 1912, s t i m a l. k i r j a l l i s, s e u r a n k i r j a p a i n n s a k e y h t i ö. Vilkastuvaa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. vuodelta 1915 HBLSINGISSÄ 1916,

KERTOMUS. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. vuodelta 1915 HBLSINGISSÄ 1916, Sumen Euskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS vuelta 1915 Euskunnan Pankkivalikunnalle HBLSINGISSÄ 1916, SUMAL. K IRJA LL. SEURAN K IRJAPAIN SAKEYHTIÖ. Vunna 1915 jatkuneen san vaikutukset ulttuivat taluellisen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '"0 ... z - ~ Z. :;:0... > ["T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio.

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '0 ... z - ~ Z. :;:0... > [T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio. Liite N: 3. Sumen Alipseeriliitn vuden 1931 tul- ja menarvi. T u j a: 1) Jäsenmaksut 2,3 jäsentä a 1:- 2) Urheilutult. 3) Laatikkkeräys. 4) Alasastjen liitn vusipäivänä liitn hyväksi pitämistä juhlista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus.

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus. VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus. Kaupungin yleisten töiden hallituksen vudelta 1917 antama kertmus li seuraavaa sisällystä: Kaupungin yleisten töiden hallitukseen kuuluivat vunna 1918 Hallituksen

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 7. toukokuuta 2001 (06.06) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 6824/01 LIMITE PV/CONS 9 SOC 96

PUBLIC. Bryssel, 7. toukokuuta 2001 (06.06) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 6824/01 LIMITE PV/CONS 9 SOC 96 Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. tukkuuta 2001 (06.06) (OR. fr) 6824/01 LIMITE PUBLIC PV/CONS 9 SOC 96 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvstn 2333. istunt (Työllisyys ja ssiaaliplitiikka),

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Majoituslautakunta. Majoituslautakunnan kertomus vuodelta 1911 oli seuraava:

Majoituslautakunta. Majoituslautakunnan kertomus vuodelta 1911 oli seuraava: XV. Majoituslautakunta. Majoituslautakunnan kertomus vuodelta 1911 oli seuraava: Lautakunnan Joulukuun 13 päivänä 19 valitsi kaupunginvaltuusto majoivirkamiehet. tuslautakunnan puheenjohtajaksi eversti

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

MAB2. Kertaustehtävien ratkaisut. 120. a) α = 15 16 1. β = 95 58 45. 95 o 58. b) α = 11,9872 0,9872 = 0,9872 60 = 59,232 0,232 = 0,232 60 = 13,92

MAB2. Kertaustehtävien ratkaisut. 120. a) α = 15 16 1. β = 95 58 45. 95 o 58. b) α = 11,9872 0,9872 = 0,9872 60 = 59,232 0,232 = 0,232 60 = 13,92 MAB Kertaustehtävien ratkaisut 10. a) α = 15 16 1 16 1 15 60 β = 95 58 45 600 15,669 95 58 45 95,979 60 600 b) α = 11,987 0,987 = 0,987 60 = 59, 0, = 0, 60 = 1,9 α = 11 59 1,9 = 11 59 14 β = 95,4998 0,

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot