Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo"

Transkriptio

1 Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo

2 Rekisteröintiasiakirjat Tekninen asiakirja(reach liite VI, vähintään 1 t/a) Kemikaaliturvallisuusraportti(REACH liitei, vähintään 10 t/a)

3 Tietovaatimukset

4 Tietovaatimukset Liite XI Yleiset säännöt liitteissä VII XI vahvistettujen vakiotestausohjelmien mukauttamiseksi 1. Testaus ei vaikuta tieteellisin perustein tarpeelliselta Olemassaolevien raakatietojen käyttö Todistusnäyttö Kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen rakenneaktiivisuussuhde((q)sar) In-vitro menetelmät Aineiden ryhmittely ja interpolointi 2. Testaus ei ole teknisesti mahdollista 3. Ainekohtainen altistumiseen perustuva testaus

5 Kemikaaliturvallisuusraportti REACH-asetus1907/2006 Artikla 14 Kemikaaliturvallisuusraportti ja velvollisuus soveltaa riskinhallintatoimenpiteitä Valmistaja/maahantuoja: kemikaaliturallisuusarviointi jakemikaaliturvallisuusraportinlaadintakun rekisteröitävän aineen määrä on vähintään 10 tonnia Liite I Aineiden arviointia ja kemikaaliturvallisuusraporttien laatimista koskevat yleissäännökset

6 Kemikaaliturvallisuusraportti: erikoistapaukset Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti Valmistajat tai maahantuojat, joiden esineiden sisältämien aineiden on tarkoitus vapautua esineestä, jos ainetta ei ole jo rekisteröity kyseiseen käyttöön (10 t/a raja) Lupahakemukseen liitettävä kemikaaliturvallisuusraportti

7 Kemikaaliturvallisuusraportin rakenne(reach-asetusliitei) OsaA 1. Yhteenveto riskinhallintatoimenpiteistä 2. Vakuutus, että riskinhallintatoimenpiteitä sovelletaan 3. Vakuutus, että riskinhallintatoimenpiteistä ilmoitetaan

8 Kemikaaliturvallisuusraportin rakenne(reach-asetusliitei) OsaB 1. Aineen ja sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien yksilöinti 2. Valmistus ja käytöt 3. Luokitus ja merkinnät 4. Aineen käyttäytyminen ympäristössä 5. Ihmisen terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi 6. Fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisille aiheutuvien vaarojen arviointi 7. Ympäristövaarojen arviointi 8. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi 9. Altistumisen arviointi 10. Riskin luonnehdinta

9 Kemikaaliturvallisuusraportin rakenne(reach-asetusliitei) OsaB 1. Aineen ja sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien yksilöinti 2. Valmistus ja käytöt 3. Luokitus ja merkinnät 4. Aineen käyttäytyminen ympäristössä 5. Ihmisen terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi 6. Fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisille aiheutuvien vaarojen arviointi 7. Ympäristövaarojen arviointi 8. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi 9. Altistumisen arviointi 10. Riskinluonnehdinta Kemikaaliturvallisuusarviointi

10 Kemikaaliturvallisuusarviointi Suorittajana oltava pätevä(t) henkilö(t) Perustuu Teknisessä asiakirja-aineistossa annettuihin tietoihin Muihin olemassaoleviin tietoihin Valmistaja arvioi Aineenvalmistuksen Kaikki tunnetut käytöt Maahantuoja arvioi kaikki tunnetut käytöt Arvioidaan Ainesellaisenaan Aineen käyttö valmisteessa/esineessä Elinkaaren kaikki vaiheet Kohtuullisesti ennakoitavissa oleva altistuminen ihmiselle ja ympäristölle riskinhallintatoimien ja käyttöolosuhteiden huomiointi

11 Kemikaaliturvallisuusarviointi Aineryhmätai kategoria: aineita, joiden fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologisetominaisuudetovatsamanlaisiatai noudattavat säännöllistä mallia rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi yksi kemikaaliturvallisuusarviointi(perusteltava) Testausstrategia: REACH:n liitteiden IX ja X tietovaatimusten täyttämiseksi tarvittavasta testauksesta tehty selvitys

12 Kemikaaliturvallisuusarviointi

13 Tietojenkeräysjaarviointi 1. Olemassa olevien tietojen kerääminen ja jakaminen 2. Tietovaatimusten ja lisätietojen tarpeen huomioon ottaminen (REACH-asetuksen liitteet VI XI) 3. Tiedoissa olevien puutteiden tunnistaminen 4. Uusien tietojen tuottaminen tai testausstrategian ehdottaminen

14 Tietojenkeräysjaarviointi Olemassaolevan tiedon keräämisen tietolähteet Yrityksen sisäiset tiedot, toimialajärjestöt Tietokannat Riskinarvioinnit, OECD HPV Chemicals Program Julkaisut Hakukoneet ja vastaavat (Q)SAR-mallit Tietojenvaihtofoorumit(ja/tai konsortiot)

15 Tietojenkeräysjaarviointi Olemassaolevien tietojen arviointi Asiaankuuluvuus(relevance) Luotettavuus(reliability): Klimishin koodit: 1. Reliable without restrictions 2. Reliable with restrictions 3. Not reliable 4. Not assignable Käytettävyys(adequacy) Testidata Ei-testidata((Q)SAR) Ihmispohjainentieto

16 Vaaranarviointi OsaB 1. Aineen ja sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien yksilöinti 2. Valmistus ja käytöt 3. Luokitus ja merkinnät 4. Aineen käyttäytyminen ympäristössä 5. Ihmisen terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi 6. Fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisille aiheutuvien vaarojen arviointi 7. Ympäristövaarojen arviointi 8. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi 9. Altistumisen arviointi 10. Riskin luonnehdinta

17 Ihmisenterveydelleaiheutuvan vaaranarviointi Tavoitteet Aineen luokituksen ja tarvittavien merkintöjen määrittely Johtaa altistumistasot (DNEL, Derived No-EffectLevel), Johtaa altistumistasot (DNEL, Derived No-EffectLevel), joita suuremmille ihmisiä ei saa altistaa Vaihe 1: Muista kuin ihmisillä tehdyistä tutkimuksista saatujen tietojen arviointi Vaihe 2: Ihmisillä saatujen tietojen arviointi Vaihe 3: Luokitus ja merkinnät Vaihe 4: Johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen (DNEL) määrittäminen

18 Fysikaalis-kemiallisiinominaisuuksiinperustuvienihmisille aiheutuvienvaarojenarviointi Räjähtävyys, syttyvyys, hapettavuus Tavoitteet Aineen luokituksen ja tarvittavien merkintöjen määrittely Arvioida aineen kyky aiheuttaa ominaisuuteen liittyvä vaara Valmistuksessa Tunnetuissa käytöissä

19 Ympäristövaarojenarviointi Tavoitteet aineen luokituksen ja tarvittavien merkintöjen määrittely PNEC-arvon määrittely (Predicted No-Effect PNEC-arvon määrittely (Predicted No-Effect Concentration Pitoisuus, jota alhaisemmat pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta haittaa kyseessä olevassa ympäristön osa-alueessa Vaihe 1: Tietojen arviointi Vaihe 2: Luokitus ja merkinnät Vaihe 3: Arvioidun vaikutuksettoman pitoisuuden (PNEC) määrittäminen

20 Ympäristövaarojenarviointi 1) vesiympäristö 2) maaperä 3) ilma 4) ravintoketjukertyminen 5) vaikutukset jätevedenkäsittelyjärjestelmien mikrobiologiseen aktiivisuuteen

21 Vaaranarviointi Ihmis- ja ympäristövaaran arviointi annos-vaste suhteen määritys Päätepiste: tutkittava ominaisuus Esim. Toksisuus LD50 24h Luotettavuus: GLP-laboratoriot(Good Laboratory Practice) Tutkimustulos esitetään päätepisteittäin Yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät

22 Kemikaaliturvallisuusraportti OsaB 1. Aineen ja sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien yksilöinti 2. Valmistus ja käytöt 3. Luokitus ja merkinnät 4. Aineen käyttäytyminen ympäristössä 5. Ihmisen terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi 6. Fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisille aiheutuvien vaarojen arviointi 7. Ympäristövaarojen arviointi 8. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi 9. Altistumisen arviointi 10. Riskin luonnehdinta

23 PBT-javPvB-aineidenarviointi PBT (Persistent, Bioaccumulativeand Toxic): pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen vpvb (very Persistent and very Bioaccumulative): erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä Kriteerit REACH asetus liite XIII Arvioinnin vaiheet: 1. Vertaaminen kriteereihin 2. Päästöjen kuvaaminen ympäristön eri osa-alueet Kaikissa valmistajan tai maahantuojan toimissa sekä tunnetuissa käytöissä

24 Kemikaaliturvallisuusraportti OsaB 1. Aineen ja sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien yksilöinti 2. Valmistus ja käytöt 3. Luokitus ja merkinnät 4. Aineen käyttäytyminen ympäristössä 5. Ihmisen terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi 6. Fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisille aiheutuvien vaarojen arviointi 7. Ympäristövaarojen arviointi 8. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi 9. Altistumisen arviointi 10. Riskin luonnehdinta

25 Altistumisenarviointi Tavoitteenaarvioidakvantitatiivisestitai kvalitatiivisesti se annos tai pitoisuus, jolle väestö ja ympäristö voivat altistua Elinkaaren kaikki vaiheet Sisällettävä kaikkiin vaaroihin liittyvät altistumiset Vaiheet: Vaihe 1: Altistumisskenaarioiden laadinta tai asiaankuuluvien käyttö- ja altistumiskategorioiden laadinta Vaihe 2: Altistumisen estimointi

26 Altistumisenarviointi Tuotanto aineen valmistus ja sen käyttö välituotteena Formulointi sekoitus valmisteeksi tai tuotteeksi Teollinen käyttö aineen käyttö, valmistaminen, tuottaminen teollisessa prosessissa Ammattimainen käyttö valmisteiden tai tuotteiden ammattikäyttö työpaikalla

27

28 Altistumisenarviointi: Altistumisskenaario Altistumisskenaario on niiden olosuhteiden yhdistelmä, joissa kuvataan miten aine valmistetaan tai miten sitä käytetään sen elinkaaren aikana ja miten valmistaja tai maahantuoja hallitsee tai miten hän suosittelee jatkokäyttäjien hallitsevan ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia riskejä. Turvallisen käytön olosuhteet

29 Altistumisenarviointi: Altistumisskenaario Käyttökuvaajajärjestelmä altistumisskenaarion lyhyt otsikko

30 Altistumisenarviointi: Altistumisskenaario Riskinhallintatoimenpiteet riskinhallintatoimenpiteet, joilla vähennetään tai vältetään ihmisten (työntekijät ja kuluttajat mukaan luettuina) ja ympäristön eri osa-alueiden suoraa ja epäsuoraa altistumista aineelle riskienhallintatoimenpiteiden kirjasto jätehuoltotoimenpiteet, joilla vähennetään tai vältetään ihmisten ja ympäristön altistumista aineelle jätteiden käsittelyn ja/tai kierrätyksen yhteydessä

31 Altistumisenarviointi: Altistumisskenaario

32

33

34 Altistumisenarviointi: Altistumisskenaario 1) Kemikaaliturvallisuusraportissa osa altistumisen arviointia - Aineen valmistusprosessi ja kaikki tunnistetut käytöt 2) esds:n liite - Käyttötarkoituskohtainen ES AS DU3 JK3 Altistumiskategoria = altistumisskenaario ominaisuuksiltaan samankaltaisille aineille Kattaa aineen koko elinkaaren kussakin käyttötarkoituksessa ES AS DU2 JK2 ES AS DU1 JK1 e-sds KTT

35 Altistumisenarviointi: Altistumisen estimointi Tehdään jokaiselle altistumisskenaariolle 1) päästöjen estimointi 2) kemikaalin käyttäytymisen ja reittien arviointi 3) altistumistasojen estimointi Kaikille väestöryhmille Ympäristön osa-alueille

36 Kemikaaliturvallisuusraportti OsaB 1. Aineen ja sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien yksilöinti 2. Valmistus ja käytöt 3. Luokitus ja merkinnät 4. Aineen käyttäytyminen ympäristössä 5. Ihmisen terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi 6. Fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien ihmisille aiheutuvien vaarojen arviointi 7. Ympäristövaarojen arviointi 8. PBT- ja vpvb-aineiden arviointi 9. Altistumisen arviointi 10. Riskin luonnehdinta

37 Riskinluonnehdinta Riskit kuvataan kaikille altistumisskenaarioille Aiempia vaiheita vastaaville väestöryhmille ja ympäristön osa-alueille Lisäksi kokonaisympäristöriski Riskinluonnehdinnassa: väestöryhmän altistumisen vertaus DNEL-tasoon verrataan kunkin ympäristön osa-alueen arvioituja ympäristöpitoisuuksia PNEC-arvoihin arvioidaan aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien johdosta aiheutuvien tapahtumien todennäköisyys ja vakavuus RCR = altistuminen/dnel tai PNEC < 1

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-lainsäädännön sisältö EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006 Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-asetuksen keskeiset elementit Soveltamisala Rekisteröinti Tiedottaminen toimitusketjussa Jatkokäyttäjän

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet Osa D: Altistumisskenaarion laatiminen Lokakuu 2012 (versio 1.2) REACH-asetuksen täytäntöönpano-ohjeet OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 12.4.2014 REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Sisältö EU:n kemikaalilainsäädäntö: o REACH- ja CLP-asetusten

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

Alustavien REACHaltistumisskenaarioiden. kehittäminen metanolille. Loppuraportti

Alustavien REACHaltistumisskenaarioiden. kehittäminen metanolille. Loppuraportti Alustavien REACHaltistumisskenaarioiden kehittäminen metanolille Loppuraportti Työterveyslaitos Helsinki 2008 Sanni Uuksulainen 1, Riitta Riala 2, Tiina Santonen 1, Pirjo Heikkilä 3, Arto Kultamaa 4, Beatrice

Lisätiedot

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet 3 Liite 1. Kemikaalilain 26 :ssä tarkoitettujen kemiallisten biosidivalmisteiden tehoaineista vaadittavat tiedot 1. TEHOAINEEN VALMISTAJA (nimi, osoite, valmistuslaitosten sijainti) 2. TEHOAINEEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi EYnumero 2319155 CASnumero 7778805 Tuotekoodi 166028129, 339327991 Tuotteen kuvaus EYLANNOITE Sulfaatti kalium 0050 Tuotteen tyyppi Kemiallinen kaava

Lisätiedot

Työohjelma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Työohjelma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Työohjelma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Työohjelma 2015 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä työohjelmassa esille tuodut näkemykset

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Suomen Perfection Oy Dentin Neutraali puhdistus- ja desinfiointiaine

Suomen Perfection Oy Dentin Neutraali puhdistus- ja desinfiointiaine KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Stelon SaunaClean. 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Stelon SaunaClean. 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Päivitys vuodelle 2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valvontaohjelman päivitys 1. 8. 2009 2009 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VeneZ Pohjan tehopesu & näkinpoisto

VeneZ Pohjan tehopesu & näkinpoisto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

Composite coatings durester RL Laminointihartsi

Composite coatings durester RL Laminointihartsi KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Pinnoite polyesteriosille.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Magic Soft & Fresh Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti. CITGO Premium Lithium EP-2 Grease

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti. CITGO Premium Lithium EP-2 Grease KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

AT - 1000 Yleisrasva 400g 3720

AT - 1000 Yleisrasva 400g 3720 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Cambler RST-Clean

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Cambler RST-Clean KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 1.3 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

Cambler Käsiensuoja-aine

Cambler Käsiensuoja-aine KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 Tuotetunniste: AT - Käsiensuoja-aine 7100 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Lisätiedot

NANTEN DN PINTAKYLLÄSTYSAINE

NANTEN DN PINTAKYLLÄSTYSAINE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa

Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa Helsinki kemikaaliviraston kotipaikkana Kai Savolainen REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta voimaan

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Copper shine special Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot