Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet"

Transkriptio

1 T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014

2 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu 2014 Versio Muutokset Päivämäärä Versio 1.0 Ensimmäinen painos. Syyskuu 2011 Versio 1.1 Oikaisuja, joissa on otettu huomioon seuraavat muutokset: (1) Alaviitettä 25 sivulla 24 on muutettu laajentamalla sitä niin, että siihen sisältyvät kaikki b, c ja d kohdan sekä a kohdan mukaiset jo mainitut vaaraluokat tai -kategoriat. (2) Kohdan 3.2 seosten aineosien M-kertoimia koskevissa huomautuksissa sivulla 51 todetaan, että ne on mainittava kohdassa 2.1 (joka koskee aineita). Tätä kohtaa on muutettu. Muutoksessa selvennetään, että seosten aineosien M-kertoimet on ilmoitettava yhdessä niiden luokitustietojen kanssa kohdassa 3.2. Joulukuu 2011 Versio 1.2 Oikaisu espanjankieliseen versioon. Huhtikuu 2013 Versio 2.0 Toimintaohjeiden päivitys, joka kattaa erityisesti toimintaohjeiden liitteen 2 laajennuksen siten, että siihen on siirretty ja päivitetty tietoja, jotka on aiemmin esitetty erillisessä asiakirjassa (tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevien ohjeiden osa G). Päivitetyssä liitteessä kerrotaan, miten altistumisskenaarioita koskevia tietoja voidaan sisällyttää käyttöturvallisuustiedotteeseen ja miten käyttöturvallisuustiedotetta voi laajentaa liittämällä siihen altistumisskenaarion. Toimintaohjeita on päivitetty altistumisskenaarion ja käyttöturvallisuustiedotteen eri kohtien välisen vastaavuuden osalta. Päivityksen yhteydessä tehtiin myös seuraavat muutokset: (1) Asetuksen N:o 649/2012 (PIC-asetus) säännöstä, jonka mukaan käyttöturvallisuustiedote on tarjottava kohdemaan tai -alueen kielellä, koskevan huomautuksen lisääminen kohtaan (2) Kohdan 3.22 päivittäminen poistamalla tiedot, jotka annetaan jo päivitetyissä jatkokäyttäjiä koskevissa toimintaohjeissa (versio 2.0). (3) Kohdan 3.23 päivittäminen sen yhtenäistämiseksi päivitettyjen jatkokäyttäjiä koskevien toimintaohjeiden (versio 2.0) kanssa. Kohtaan erityisesti lisättiin vielä yksi vaihtoehto jatkokäyttäjille, jotka haluavat toimittaa tietoja seoksista. (4) Liitteessä 2 olevan taulukon 2 päivittäminen poistamalla tiedot siirtymäajoista, jotka ovat jo päättyneet, ja lisäämällä paremmassa muodossa tarkennuksia jäljelle jätettyihin tietoihin. (5) Vähäisiä hyperlinkkien ja kirjoitusvirheiden korjauksia. (6) Muodon muuttaminen Euroopan kemikaaliviraston uuden mallin mukaiseksi. Joulukuu 2013 Versio 2.1 Korjaus vain englanninkieliseen versioon. Kohdan 3.22 toinen kappale: sulkeiden sisällä olevan lauseen loppuosan poistaminen. Kohta on nyt seuraavanlainen: (i.e. those fulfilling the PBT/vPvB criteria or the criteria for any of the listed hazard classes in Article 14(4) of REACH as amended by Article 58 of CLP). Helmikuu 2014

3 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu Versio 2.2 Korjaus vain seuraaviin kieliversioihin: BG, DA, DE, GR, ES, ET, FI, FR, HR, HU, LT, MT, NL, RO, SL, SV. Vaaraluokan ja kategorioiden koodien käännösten korvaaminen kohdissa 4.2, 4.3 ja 4.16 paikkansapitävillä versioilla (englanninkielisen kooditekstin perusteella) siten kuin ne ovat CLP-asetuksen liitteissä VI ja VII. Joulukuu 2014 Viite: ECHA-13-G-11-FI ISBN: Julkaisuajankohta: Joulukuu 2014 Kieli: FI Euroopan kemikaalivirasto, Etusivu Euroopan kemikaalivirasto Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan muodossa Lähde: Euroopan kemikaalivirasto, ja kunhan jäljentämisestä ilmoitetaan kirjallisesti Euroopan kemikaaliviraston viestintäyksikköön Vastuuvapauslauseke: Tämä on työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta, joka on saatavilla ECHAn verkkosivustolla. Oikeudellinen huomautus Tässä asiakirjassa selostetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja selvitetään, miten ne on täytettävä. Lukijoita muistutetaan kuitenkin siitä, että REACH-asetus on ainoa todistusvoimainen oikeudellinen viiteasiakirja ja etteivät asiakirjaan sisältyvät tiedot ole verrattavissa oikeudelliseen neuvontaan. Euroopan kemikaalivirasto ei vastaa tämän asiakirjan sisällöstä. Asiakirjaa koskevat kysymykset tai huomautukset voi lähettää palautelomakkeella (mainitse asiakirjan viitenumero, julkaisuajankohta, luku ja/tai sivunumero). Palautelomakkeen saa Euroopan kemikaaliviraston verkkosivustolta kohdasta Yhteydenotto: Euroopan kemikaalivirasto Postiosoite: PL 400, Helsinki Käyntiosoite: Annankatu 18, Helsinki

4 4 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu 2014 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Käyttöturvallisuustiedote Tämän ohjeen tavoite Tämän ohjeen kohdeyleisö Suhde CLP-asetukseen ja GHS-järjestelmään Mitä Muutoksia Reach- Ja Clp-asetukset tuovat Käyttöturvallisuustiedotteisiin? Kysymykset, Joihin On Kiinnitettävä Huomiota Käyttöturvallisuustiedotetta Laadittaessa Käyttöturvallisuustiedotteen määritelmä Vastuu käyttöturvallisuustiedotteen sisällöstä Käyttöturvallisuustiedotteen vaatiminen salassa pidettäväksi Mahdollisuus veloittaa maksu käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisesta Kenen on laadittava käyttöturvallisuustiedote Pätevän henkilön määritelmä Pätevien henkilöiden koulutus ja täydennyskoulutus Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettävien kohtien ja alakohtien järjestys, nimeäminen ja numerointi Käyttöturvallisuustiedotteessa vaadittava tietojen täydellisyyden taso Tarve saattaa käyttöturvallisuustiedote ajan tasalle Tarve ilmoittaa muutoksista käyttöturvallisuustiedotteessa Mahdollinen tarve pitää kirjaa käyttöturvallisuustiedotteista ja niiden muutoksista Esimerkki käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen tarvittavien tietojen kokoamisen ja järjestämisen vaiheista Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen johdonmukaisuuden ja täydellisyyden varmistaminen Käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisen tavat ja määräajat Kielet, joilla käyttöturvallisuustiedote on toimitettava Aineet ja seokset, joista käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pyytämättä Tietyt seokset, joista käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pyynnöstä Merkinnät, joita edellytetään vaaralliseksi luokittelemattomalta seokselta, jota ei ole tarkoitettu yleiseen kulutukseen ja josta käyttöturvallisuustiedotteen on oltava saatavilla ja pyynnöstä toimitettavissa Yleiseen kulutukseen tarjottavien vaarallisten aineiden ja seosten käyttöturvallisuustiedotteet Työntekijöiden mahdollisuus saada käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät tiedot Tuotteet, joista käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita Mahdollisuus laatia käyttöturvallisuustiedote aineille ja seoksille silloin, kun lainsäädäntö ei edellytä sitä Milloin käyttöturvallisuustiedotteeseen on liitettävä altistumisskenaario? Vaihtoehtoiset tavat altistumisskenaarion tietojen sisällyttämiseksi seosta koskevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen Käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseksi saatavilla oleva apu Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisen kannalta hyödylliset valikoidut tiedonlähteet... 35

5 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen hyödynnettävästä aineesta tai seoksesta, joka sisältää hyödynnettävää ainetta Testaaminen tietojen tuottamiseksi käyttöturvallisuustiedotteeseen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA KOHDALTA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 2: Vaaran yksilöinti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 7: Käsittely ja varastointi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 11: Toksikologiset tiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 14: Kuljetustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN KOHTA 16: Muut tiedot Liite 1 Aikataulu, jolla CLP-merkintöjä ja REACH-asetuksen liitteen II muutettujen versioiden mukaisia vastaavia vaatimuksia sovelletaan käyttöturvallisuustiedotteisiin Liite 2 Asiaankuuluvien altistumistietojen sisällyttäminen käyttöturvallisuustiedotteeseen Liite 3 Erityisseoksia koskevat käyttöturvallisuustiedotteet Liite 4 Hyödynnettäviä aineita ja seoksia koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseen liittyviä erityiskysymyksiä Liite 5 Sanasto / Luettelo akronyymeistä Kuvat Kuva 1: Esimerkki käyttöturvallisuustiedotteen laatimisen vaiheista Taulukot Taulukko 1: Katsaus uusiin käyttöturvallisuustiedotteita koskeviin vaatimuksiin Taulukko 2: Siirtymäajat CLP-merkintöjen ja niitä vastaavien vaatimusten täytäntöönpanolle käyttöturvallisuustiedotteissa Taulukko 3 Altistumisskenaarion ja käyttöturvallisuustiedotteen kohtien vastaavuus

6 6 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu JOHDANTO 1.1 Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedotteet ovat olleet laajasti hyväksytty ja tehokas tapa antaa tietoa aineiden ja seosten vastaanottajille EU:ssa. Ne on otettu olennaiseksi osaksi REACH-asetuksella (asetus (EY) N:o 1907/2006) 1 luotua järjestelmää. REACH-asetuksen käyttöturvallisuustiedotteita koskevia alkuperäisiä vaatimuksia on edelleen mukautettu niin, että niissä otetaan huomioon maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmän (GHS) 2 käyttöturvallisuustiedotteita koskevat säännöt sekä muiden sellaisten GHS-järjestelmän elementtien täytäntöönpano, jotka on otettu osaksi EU:n lainsäädäntöä CLP-asetuksella (asetus (EY) N:o 1272/2008) 3 muuttamalla REACH-asetuksen liitettä II 4 (jäljempänä liitteen II tarkistus). Käyttöturvallisuustiedotteen avulla toimitetaan asianmukaiset turvallisuustiedot aineista ja seoksista, kun: aine (ja kesäkuun 1. päivästä 2015 lähtien seos) täyttää CLP-asetuksen mukaiset vaaralliseksi luokittelun kriteerit seos täyttää vaarallisista valmisteista annetun DPD-direktiivin 1999/45/EY mukaiset vaaralliseksi luokittelun kriteerit (1. kesäkuuta 2015 saakka) tai aine on REACH-asetuksen liitteessä XIII esitettyjen kriteerien mukaan hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aine) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (vpvb-aine) tai aine on jostakin muusta syystä sisällytetty ehdokasluetteloon mahdollista REACHasetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaista lupamenettelyä varten. (Ks. REACH-asetuksen 31 artiklan 1 kohta.) Tiettyjen ehtojen täyttyessä myös eräistä sellaisista aineista, jotka eivät täytä DPD-direktiivin tai CLP-asetuksen mukaisia vaaralliseksi luokittelun kriteereitä, on laadittava käyttöturvallisuustiedote (ks. REACH-asetuksen 31 artiklan 3 kohta sellaisena, kuin se on CLPasetuksella muutettuna). Käyttöturvallisuustiedotteita ei tarvitse toimittaa esineistä. Vaikka käyttöturvallisuustiedotteen mallia voidaan muutamien esineiden osalta hyödyntää ilmoitettaessa turvallisuustietoja eteenpäin toimitusketjussa, useimpiin esineisiin se ei sovellu 5. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, , oikaistu versio EUVL L 136, , s. 3). 2 Kolmas tarkistettu laitos saatavilla osoitteessa: unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev03/03files_e.html. 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, , s. 1) 4 Komission asetus (EU) N:o 453/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta (EUVL L 133, , s. 1 43) 5 Vaikka CLP-asetuksen 4 artiklan 8 kohdan ja liitteessä I olevan 2.1 kohdan mukaisesti tietyt esineet (joihin viitataan asetuksessa erityisesti sellaisilla sanapareilla kuin "räjähtävät esineet", "pyrotekninen esine" tai "aine, seos tai esine, joka

7 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu Käyttöturvallisuustiedotteessa noudatetaan 16-kohtaista mallia, josta on sovittu kansainvälisesti. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) virallisilla kielillä, jo(i)ssa aine tai seos saatetaan markkinoille, jollei asianomainen jäsenvaltio toisin säädä (REACH-asetuksen 31 artiklan 5 kohta). Jos aineesta on laadittava kemikaaliturvallisuusraportti, ainetta koskevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvien tietojen on oltava yhdenmukaiset sekä kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen että rekisteröintiaineistossa toimitettujen tietojen kanssa. REACH-asetuksen 31 artiklan 7 kohdan mukaan rekisteröijien ja jatkokäyttäjien, joiden on laadittava kemikaaliturvallisuusraportti, on lisäksi liitettävä asiaankuuluvat altistumisskenaariot käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi. Jatkokäyttäjien on käyttöturvallisuustiedotetta laatiessaan otettava huomioon toimittajilta saadut asiaankuuluvat altistumista koskevat tiedot. Seosten osalta on olemassa useita vaihtoehtoja asiaankuuluvien altistumisskenaarioiden liittämiseksi liitteeksi tai asiaankuuluvien altistumistietojen sisällyttämiseksi käyttöturvallisuustiedotteen keskeisiin kohtiin Jos jatkokäyttäjän on kuitenkin REACH-asetuksen 37 artiklan mukaisesti toimitettava oma käyttöturvallisuusraporttinsa ja tämän vuoksi laadittava altistumisskenaario, tämä altistumisskenaario on liitettävä käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi Tämän ohjeen tavoite Tämän ohjeen tavoitteena on auttaa kemikaaliteollisuuden toimijoita määrittämään, mihin toimiin niiden on ryhdyttävä ja mitä vaatimuksia niiden on noudatettava, jotta ne täyttävät REACH-asetuksen 31 artiklan (Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset) ja REACHasetuksen liitteen II mukaiset velvollisuutensa, erityisesti sellaisina, kuin ne ovat komission asetuksella (EU) N:o 453/2010 muutettuina. Muutettu liite II edellyttää, että käyttöturvallisuustiedote on saatettava yhdenmukaiseksi CLP-asetuksen mukaista aineiden ja seosten luokitusta ja merkintää koskevien, 1. joulukuuta 2010 ja 1. kesäkuuta 2015 voimaan tulevien muutosten täytäntöönpanosta johtuvien vaatimusten kanssa. Tässä ohjeessa annetaan tietoa erityisesti seuraavista asioista: mikä käyttöturvallisuustiedotteissa on REACH-asetuksen myötä muuttunut aiempaan lainsäädäntöön verrattuna kysymykset, joihin on kiinnitettävä huomiota käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa tarkat tiedot kuhunkin käyttöturvallisuustiedotteen jaksoon sisällytettäviä tietoja koskevista vaatimuksista ja erityisesti siitä, mitä muutoksia vaatimuksiin seuraa REACH-asetuksen liitteeseen II tehdyistä tarkistuksista (kun asetusta on muutettu komission asetuksella (EU) N:o 453/2010), jotka tulivat voimaan 1. joulukuuta 2010 tai tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2015 (ks. tarkemmat tiedot liitteessä 1) liitteen II ja sen muutettujen liitteiden täytäntöönpanon aikataulu on valmistettu räjäytys- tai pyroteknisiin tarkoituksiin", kuten CLP-asetuksen liitteessä I olevan kohdan b tai c alakohdassa ja kohdassa) tulisi luokitella ja merkitä CLP-asetuksen mukaisesti, esine-sanan käyttö tällaisessa yhdistelmässä eroaa itsenäisenä esiintyvän esine-sanan määritelmästä sekä REACH-asetuksessa (3 artiklan 3 kohta) että CLP-asetuksessa (2 artiklan 9 kohta). REACH-asetuksen mukaisesti niitä pidetään todennäköisemmin esineen (astia/pakkaus) ja aineen/seoksen yhdistelminä (katso kemikaaliviraston laatimat esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet). Tarvittaessa käyttöturvallisuustiedote voidaan tällaisissa tapauksissa toimittaa vastaavan aineen/seoksen osalta. 6 Jatkokäyttäjille annetaan yksityiskohtaisia ohjeita REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen jatkokäyttäjiä koskevissa toimintaohjeissa, jotka on saatavilla osoitteesta echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

8 8 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu 2014 kenen on laadittava käyttöturvallisuustiedote ja millaista pätevyyttä sen laatija tarvitsee. 1.3 Tämän ohjeen kohdeyleisö Tämä ohje on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka laativat käyttöturvallisuustiedotteita sellaisten aineiden ja seosten toimittajien käyttöön, joiden osalta käyttöturvallisuustiedotteen laatimista REACH-asetuksen 31 artiklan mukaisesti edellytetään. Vaikka käyttöturvallisuustiedotteita koskevat REACH-asetuksen vaatimukset on suunnattu aineiden ja seosten toimittajille, tässä asiakirjassa annetaan hyödyllistä tietoa myös käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajille. Tässä yhteydessä huomautetaan, että käyttöturvallisuustiedotteilla annetut tiedot auttavat myös työnantajia täyttämään velvoitteensa, joista on säädetty direktiivissä 98/24/EY 7 työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä. Käyttöturvallisuustiedotteen perusteella käyttäjien tulisi voida ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin työterveyden ja -turvallisuuden takaamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. 1.4 Suhde CLP-asetukseen ja GHS-järjestelmään Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetulla asetuksella (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat säännökset ja kriteerit yhdenmukaistetaan yhteisössä niin, että otetaan huomioon YK:n kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän GHS:n luokituskriteerit ja merkintäsäännöt (UN Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)). CLP-asetuksella yhteisö osallistuu YK:n GHS-järjestelmän tavoitteeseen kuvailla ja viestiä samat vaarat samalla tavalla eri puolilla maailmaa. CLP-asetus tuli voimaan tammikuun 20. päivänä Käyttöturvallisuustiedotteelta ETA-alueella edellytetty muoto ja sisältö on määritelty REACHasetuksen 31 artiklassa ja liitteessä II. Näitä on mukautettu niiden yhdenmukaistamiseksi GHS-vaatimusten kanssa, erityisesti GHS:n liitteeseen 4 sisältyvien käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevien ohjeiden kanssa 8, ja niiden saattamiseksi täysin CLP-asetuksen mukaisiksi. Tämä versio käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevista ohjeista vastaa REACH-asetuksen liitteen II tarkistuksen tekstiä sellaisena kuin se on julkaistu toukokuun 31. päivänä Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi, EYVL L131, , s. 11). 8 Saatavana täältä: live.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev03/03files_e.html

9 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu Mitä Muutoksia Reach- Ja Clp-asetukset tuovat Käyttöturvallisuustiedotteisiin? Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat, REACH-asetuksen liitteessä II vahvistetut vaatimukset säilyttävät suurelta osin aiemman lainsäädännön perinteisen rakenteen ja muodon. REACHasetuksella on kuitenkin tehty eräitä merkittäviä muutoksia siihen, mitä tietoja käyttöturvallisuustiedotteessa edellytetään olevan. Jäljempänä on (käyttöturvallisuustiedotteen kohdittain jäsennelty) tiivistelmä siitä, miten REACH-asetuksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet eroavat REACH-asetusta (ja CLP-asetusta) edeltävän lainsäädännön mukaisista käyttöturvallisuustiedotteista EU:ssa. Taulukossa 1 esitetään katsaus tärkeimpiin muutoksiin aineita tai seoksia koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden eri kohdissa, uudet alakohdat mukaan luettuina. Huomaa, että niitä käyttöturvallisuustiedotteen kohtia, joihin ei ole tehty REACH-asetuksella aiempaan lainsäädäntöön verrattuna muutoksia, ei käsitellä tässä luvussa. Huomaa myös, että taulukossa mainitaan ainoastaan uudet (tai muutetut) vaatimukset: toisin sanoen vaikka esimerkiksi REACH-asetuksen alkuperäisessä liitteessä II edellytetään, että kohdassa 1.1 mainitaan nimi ("Tunnistetiedoissa käytetyn termin on oltava sama kuin direktiivin 67/548/ETY liitteen VI mukaisessa varoitusetiketissä käytetty termi"), tätä ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, koska sama vaatimus sisältyi myös aiempaan lainsäädäntöön (eli direktiiviin 91/155/ETY) 9 ). Jos liitteen II tarkistuksesta kuitenkin seuraa uusi vaatimus tai muutos, tämä on mainittu viittaamalla asianmukaiseen tarkistettuun versioon, esimerkiksi "Muutettu liite II lähtien" tai "Muutettu liite II lähtien". Niinpä CLP-asetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaiset tuotetunnisteita koskevat uudet vaatimukset (käyttöturvallisuustiedotteen kohta 1.1), jotka perustuvat muutettuun liitteeseen II, mainitaan tällä tavalla. Tarkempia tietoja REACH-asetuksen mukaisista käyttöturvallisuustiedotteen kohdista ja alakohdista on luvussa 4. Taulukon 1 ei pidä ajatella sisältävän kaikkia merkityksellisiä muutoksia: sen tavoitteena on luoda johdannonomainen katsaus huomioitaviin seikkoihin, eikä sen ole tarkoitus olla yksityiskohtainen analyysi kaikista muutoksista aiempaan lainsäädäntöön verrattuna 10. Huomaa, että jos tiettyjä tietoja ei käytetä tai tietoja ei ole saatavilla, se on ilmaistava selkeästi vastaavassa käyttöturvallisuustiedotteen alakohdassa. Tietojen puuttumista koskevien perustelujen on tietenkin oltava pätevät. 9Direktiivi 91/155/ETY yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi, EYVL L 76, s Koska muodollista vaatimusta EU:n laajuisesta, REACH-asetuksen liitteen II mukaista käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevasta ohjeistuksesta ei kuitenkaan aiemmin ollut, tämän asiakirjan luvussa 2 vertaillaan käyttöturvallisuustiedotteita koskevissa vaatimuksissa tapahtuneita muutoksia, joita kaikilla REACH-asetuksen liitteen II versioilla on tehty aiempaan lainsäädäntöön verrattuna, myös muutoksia, jotka olivat vaatimuksissa mukana jo 1. kesäkuuta 2007 lähtien. Sen sijaan tämän asiakirjan luvussa 4 viitataan ainoastaan liitteen II kahteen uusimpaan versioon, joista ensimmäinen on voimassa 1. joulukuuta kesäkuuta 2015 ja toinen 1. kesäkuuta 2015 alkaen.

10 10 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu 2014 Taulukko 1: Katsaus uusiin käyttöturvallisuustiedotteita koskeviin vaatimuksiin Katsaus uusiin käyttöturvallisuustiedotteita koskeviin vaatimuksiin Käyttöturvallisuu stiedotteen kohdan tai alakohdan otsikko Aineisiin liittyvät uudet, käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset Seoksiin liittyvät uudet, käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset 1.1. Tuotetunniste Joulukuun 1. päivästä 2010 lähtien tuotetunniste on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Asiasta kerrotaan tarkemmin tämän asiakirjan kappaleessa 4.1. EY-numeron mainitseminen on vapaaehtoista. Rekisteröitävien aineiden osalta toimittajien on mainittava rekisteröintinumerot, kun aineet on rekisteröity. Jatkokäyttäjät ja jakelijat voivat tietyin edellytyksin jättää pois rekisteröintinumeron osan, joka viittaa yksittäiseen rekisteröijään yhteisessä tietojen toimittamisessa (alkuperäisen koko rekisteröintinumeron neljä viimeistä numeroa) (ks. tämän asiakirjan kappaleet 4.1 ja 4.3). Kesäkuun 1. päivään 2015 saakka seoksista on direktiivin 1999/45/EY (DPD-direktiivi) 10 artiklan 2.1 alakohdan mukaisesti ilmoitettava kauppanimi tai nimitys (ellei seoksen CLP-luokitusta ja -merkintöjä oteta käyttöön aiemmin). Kesäkuun 1. päivästä 2015 lähtien seoksen tuotetunniste on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLPasetus) 18 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Toimittajien on ilmoitettava merkitykselliset aineen tunnistetut käytöt 11 kuvaamalla lyhyesti (ja ymmärrettävästi), mitä aineella tehdään. Käytöt, joita ei suositella, ja perustelut tähän ilmoitetaan tarvittaessa. Tarkoituksena ei ole luetella kaikkia käytönkuvaajien yhdistelmiä 12, vaan ennemminkin kuvailla yleisesti aineen käyttöjä. Näiden tietojen on oltava yhdenmukaiset käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä (jos sellainen vaaditaan) esitettyjen tunnistettujen käyttöjen ja altistumisskenaarioiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan viitata liitteenä oleviin altistumisskenaarioihin. Toimittajien on ilmoitettava merkitykselliset seoksen tunnistetut käytöt kuvaamalla lyhyesti (ja ymmärrettävästi), mitä seoksella tehdään. Käytöt, joita ei suositella, ja perustelut tähän ilmoitetaan tarvittaessa. Näiden tietojen on oltava yhdenmukaiset mahdollisissa käyttöturvallisuustiedotteen liitteissä (jos sellaisia vaaditaan) esitettyjen tunnistettujen käyttöjen ja altistumisskenaarioiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan viitata liitteenä olevaan altistumisskenaarioon (tai vaihtoehtoisiin dokumentteihin, jotka tukevat aineosista saatuja altistumisskenaariota koskevia tietoja). 1.3 Käyttöturvallisuusti edotteen toimittajan tiedot - Rekisteröijien osalta tietojen on oltava yhdenmukaiset rekisteröinnissä ilmoitettujen valmistajan tai maahantuojan tai ainoan edustajan tietojen kanssa. - käyttöturvallisuustiedotteista vastaavan henkilön sähköpostiosoite on annettava. On suositeltavaa käyttää yleisluonteista sähköpostiosoitetta 11 "Tunnistetun käytön" määritelmä on esitetty REACH-asetuksen 3 artiklan 26 kohdassa. 12 Ks. Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet, luku R.12: Käytönkuvaajajärjestelmä, joka on saatavissa osoitteessa: guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.

11 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio Joulukuu Katsaus uusiin käyttöturvallisuustiedotteita koskeviin vaatimuksiin Käyttöturvallisuu stiedotteen kohdan tai alakohdan otsikko Aineisiin liittyvät uudet, käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset Seoksiin liittyvät uudet, käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset - käyttöturvallisuustiedotteista vastaavan henkilön sähköpostiosoite on annettava. On suositeltavaa käyttää yleisluonteista sähköpostiosoitetta KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Luokitus: Joulukuun 1. päivän 2010 ja kesäkuun 1. päivän 2015 välisenä aikana aineen luokitus on ilmoitettava sekä CLPasetuksen että vaarallisista aineista annetun DSD-direktiivin mukaisesti. Kesäkuun 1. päivän 2015 jälkeen vaaditaan ainoastaan CLP-asetuksen mukainen luokitus. Lisätietoja siirtymäajoista on liitteessä 1. Merkinnät on sisällytettävä tähän (uusi alakohta; aiemmin nämä tiedot annettiin kohdassa 15). CLP-asetuksen mukaan ne on 1. joulukuuta 2010 alkaen ilmoitettava tässä. Symbolit tai merkit on esitettävä graafisesti. Jos aine kuuluu lupamenettelyn piiriin, lupanumero on sisällytettävä tähän kohtaan. Annetaan tiedot siitä, täyttääkö aine PBTtai vpvb-aineita koskevat kriteerit liitteen XIII mukaisesti. Luokitus: Kesäkuun 1. päivään 2015 asti seoksen luokitus on ilmoitettava DPD-direktiivin mukaisesti. Jos seos tätä ajankohtaa aiemmin luokitellaan ja merkitään CLPasetuksen mukaisesti, myös CLPluokitus on sisällytettävä tähän kohtaan. Kesäkuun 1. päivän 2015 jälkeen vaaditaan ainoastaan CLP-asetuksen mukainen luokitus. Merkinnät on sisällytettävä tähän (uusi alakohta; aiemmin nämä tiedot annettiin kohdassa 15). CLP-asetuksen mukaan ne on 1. kesäkuuta 2015 alkaen ilmoitettava tässä. Symbolit tai merkit on esitettävä graafisesti. Jos jokin seoksen aineosista kuuluu lupamenettelyn piiriin, lupanumero(t) on sisällytettävä tähän kohtaan 13. Annetaan tiedot siitä, täyttääkö seos PBT- tai vpvb-aineita koskevat kriteerit liitteen XIII mukaisesti 14. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Pääaineosien sekä mahdollisen epäpuhtauden, stabilisaattorin tai yksittäisen aineosan, joka itse luokitellaan ja joka vaikuttaa aineen luokitukseen, kemiallinen yksilöinti on ilmoitettava. Kriteerit, joiden perusteella (rajaarvojen tai pitoisuusrajojen avulla) ratkaistaan, mitkä seoksen aineosista tässä kohdassa on yhdessä pitoisuustietojen (pitoisuusalue) kanssa ilmoitettava, laajennetaan 1. joulukuuta 2010 lähtien koskemaan CLP-asetuksen ja direktiivin 67/548/ETY mukaisia terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia vaaroja. Kesäkuun 1. päivästä 2015 lähtien sovelletaan ainoastaan CLP-kriteerejä. Seosten osalta on ilmoitettava PBT- 13 Tätä ei edellytetä REACH-asetuksen liitteen XIV luetteloon sisältyviltä luvanvaraisilta aineilta, jos niiden pitoisuus seoksessa on pienempi kuin REACH-asetuksen 56 artiklan 6 kohdassa ilmoitettu pitoisuus. 14 Käytännössä tämä tarkoittaa seosten osalta tietoa siitä, onko PBT- tai vpvb-aineiden pitoisuus seoksessa liitteen XIII kriteerien mukaisesti arvioituna vähintään 0,1 %

Käyttöturvallisuustiedotteiden kokoamista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden kokoamista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden kokoamista koskevat ohjeet Versio 3.1 Marraskuu 2015 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden kokoamista koskevat ohjeet Versio 3.1, marraskuu 2015 OIKEUDELLINEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti REACH-asetuksen mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen ja toimittamisen pääperiaatteet ja

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti niitä hakijoita

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin Päärekisteröijien verkkoseminaari Kemikaaliturvallisuusarviointi/kemikaaliturvallisuusraportti (CSA/CSR) (I) Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin 9.3.2010 Wim De Coen, Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013 Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Esityksen sisältö 1. Valmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS CLP Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä 2 3 Sisällysluettelo GHS mikä se on...4 CLP mikä se on...4 Muutamia CLP:n mukaisia luokittelun ja merkitsemisen perusteita...5 Vertailutaulukko

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 532015 Kauppanimi FiFo MN 616 1/4, 15,0 cm 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982 Tarkistus 04.12.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 301023 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2013 COM(2013) 102 final 2013/0062 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 38 V OSASTO AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO 1 LUKU Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 Tarkistus 06/12/2011 Laadintapäiväys 4 Tarkastuspäivä 17/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi ARDEX

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 LIITE VI ASETUKSEN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOVAATIMUKSET LIITTEIDEN VI XI VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET Liitteissä VI XI täsmennetään, mitä tietoja on

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 31 tai 32 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 31-07-2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: VSSK9506 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 13.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Abbreviation: Elektrolyt CDM 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/5 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Lisäaine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Valmistus- ja käyttötietojen

Valmistus- ja käyttötietojen Valmistus- ja käyttötietojen kerääminen Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Pedro Roselló Vilarroig

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Rekisteröintiasiakirjat Tekninen asiakirja(reach liite VI, vähintään 1 t/a) Kemikaaliturvallisuusraportti(REACH liitei, vähintään 10 t/a) Tietovaatimukset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot