Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?"

Transkriptio

1 Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

2 Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 2

3 Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Organisaatiossa viisi yksikköä: Laitos ja kaivosvalvonta Tuote ja laitteistovalvonta Tuki ja kehityspalvelut (Nämä kolme ennen Turvatekniikan keskus) Kemikaalituotevalvonta FINAS akkreditointipalvelu Vakituisen henkilökunnan määrä ~ 250 htv Päätoimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä Kemikaalituotevalvonta hoitaa mm. kemikaalituotevalvontaan, EU:n REACH ja CLP asetuksiin sekä biosidilainsäädäntöön liittyviä toimeenpanotehtäviä ja valvontaa sekä kasvinsuojeluaineiden riskinarviointiin, hyväksymiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 3

4 Mikä REACH? Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 4

5 Käyttöturvallisuustiedote (KTT) Asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus tai ammattikäyttöön REACH asetus 31 Artikla: Käyttöturvallisuustiedotteita koskevat vaatimukset Liite II: Laatimista koskevat vaatimukset Asetus N:o 453/2010 liitteen II muuttamisesta KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot KOHTA 2: Vaaran yksilöinti KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä KOHTA 7: Käsittely ja varastointi KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat KOHTA 14: Kuljetustiedot KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot KOHTA 16: Muut tiedot 5

6 Kemikaalit joista toimitettava KTT Vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT aineet) sekä erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (vpvb aineista) Erityistä huolta aiheuttavat aineet, ns. kandidaattilistan aineet list table Kemikaalit joista toimitettava KTT pyynnöstä Seoksesta, joka sisältää ihmiselle tai ympäristölle vaarallista ainetta vähintään yksi painoprosenttia (ei kaasumainen) tai vähintään 0,2 tilavuusprosenttia (kaasumainen aine) PBT, vpvb tai kandidaattilistan ainetta vähintään 0,1 painoprosenttia (ei kaasumainen) ainetta, jolle on yhteisössä työperäisen altistumisen raja arvo 6

7 Rajoitukset REACH:ssä Rajoituksella tarkoitetaan: aineen valmistuksen, markkinoille luovuttamisen tai käytön kielto tai niitä koskeva ehto Väline ei hyväksyttävien terveys ja ympäristöriskien hallintaan Sovelletaan aineeseen sellaisenaan, seoksessa tai esineessä Ei sovelleta kosmeettisiin valmisteisiin ihmisen terveyteen kohdistuvien riskien osalta Esine REACH:nmukaan: tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus Rajoitukset luetellaan REACH asetuksen liitteessä XVII Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 7

8 Rajoitukset REACH:ssä Esimerkkejä tuoteryhmistä, joita koskevat rajoitukset voisivat tulla vastaan hankinnoissa Huonekalut, nahka /tekstiilipäälliset; esim. rajoitukset 43 (atsovärit); 47 (kromi VI nahassa); 61 (dimetyylifumaraatti) Lelut ja lastenhoitotarvikkeet; esim. rajoitukset 5 (bentseeni); 43 (atsovärit); 50 (PAH yhdisteet); (kuusi ftalaattia) (HUOM. Leludirektiivi 2009/48/EC asettaa myös vaatimuksia) Muovimateriaalit muovitaskut, yms yms; esim. rajoitus 23 (kadmium) Maalit; esim. rajoitukset 16 (lyijykarbonaatit); 17 (lyijysulfaatit); 20 (orgaaniset tinayhdisteet); 23 (kadmium) Puhdistusaineet yms; esim. rajoitukset (kuusi kloorattua liuotinta); 59 (dikloorimetaani) Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 8

9 Erityistä huolta aiheuttavat aineet SVHC Substanceof Very High Concern Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC aineet) määritetään EUtasolla Kaikki SVHC aineet ovat mahdollisia luvanvaraisia aineita (luvanvaraisuus nyt tai tulevaisuudessa) SVHC aineiden listaa kutsutaan usein nimellä kandidaattilista Lupamenettelyn tarkoituksena on Varmistaa riskien asianmukainen hallinta aineita käytettäessä Aineiden asteittainen korvaaminen vaihtoehtoisilla aineilla tai menetelmillä, kun se on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua Jo aineen kuulumisesta kandidaattilistalle seuraa velvoitteita toiminnanharjoittajille Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 9

10 Millä perusteella aineita valitaan kandidaattilistalle? Mahdollisia kandidaattilistalle sisällytettäviä aineita ovat: CMR aineet (syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet) PBT ja vpvb aineet (hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet; erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet) Vastaavaa huolta aiheuttavat aineet; esim. hormonitoimintaa häiritsevät aineet CMR= Carcinogenic, Mutagenic, toxic for Reproduction PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 10

11 Velvoite toimittaa tietoa toimitusketjussa ja kuluttajalle TIEDOTTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA Esineen toimittajan on tiedotettava asiakkaalle esineen sisältämästä SVHC aineesta, jos ko. ainetta on esineessä yli 0,1 p % ( ) on annettava esineen vastaanottajalle esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät toimittajan saatavilla olevat tiedot, joihin sisältyy vähintään aineen nimi. (REACH Art. 33) TIEDOTTAMINEN KULUTTAJALLE Vastaavat tiedot on pyynnöstä toimitettava myös kuluttajalle 45 päivän kuluessa pyynnöstä Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 11

12 Velvoite toimittaa tietoa toimitusketjussa ja kuluttajalle Miten saan tiedon SVHC aineen läsnäolosta tuotteessa? Samasta lähteestä kuin itse tuotteen Tiedon toimittamisen muotoa ei ole erikseen määrätty Kannattaa molemmin puolin varmistaa, että tieto kulkee ja se ymmärretään (keinot? sopimukset, sertifikaatit, testaaminen ) Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 12

13 Rajoitusten ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden yhteys hankintoihin Hankintaa / kilpailutusta yms. valmisteltaessa voi harkita ehtoja sopimukseen Esim. Tuotteet ovat REACH asetuksen liitteessä XVII lueteltujen rajoitusten mukaisia Tuotteissa ei saa olla REACH asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon sisältyviä aineita (Nämä viitteellisiä ajatuksia, lopullinen muotoilu lakimiehen toimesta) Kestävien hankintojen vuosiseminaari, Johanna Kiiski 13

14 Kiitos mielenkiinnosta!

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen Esityksen aiheet Kemikaalilainsäädäntö (kansallinen, REACH, CLP) Kemikaalin määritelmä Vaarallinen

Lisätiedot

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 12.4.2014 REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Sisältö EU:n kemikaalilainsäädäntö: o REACH- ja CLP-asetusten

Lisätiedot

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010

Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Päivitys vuodelle 2010 Valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjelma vuosille 2008-2010 Valvontaohjelman päivitys 1. 8. 2009 2009 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa

Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa Helsinki kemikaaliviraston kotipaikkana Kai Savolainen REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta voimaan

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: 1.2 Käyttökohteet Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Moss GTi Rikkakasvihävite: torjunta-aine

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-4568 A4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Versio: 1.0 fi käyttöturvallisuustiedotteen laatimispäivä: 22.05.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen tunnistetiedot ROTI -MIX PCR 1 Esinenumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Numrak Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BIOLIC STOPODOR 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BIOLIC STOPODOR 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 120-BIO46 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/13 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Versionumero: 1.0/N Luontipäivämäärä: 11.03.2015 1.1 Tuotetunniste Kauppanimike: MELLERUD Marmorinkiillotus Lajitelma: MELLERUD

Lisätiedot

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-4700A4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

REACH-asetus ja GHS-asetus

REACH-asetus ja GHS-asetus REACH-asetus ja GHS-asetus osastopäällikkö Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry Eurolab Finland 22.5.2005 Juha Pyötsiä12032007 Mitä tulossa? uusi (ylikansallinen) REACH-asetus sekä kemikaalien luokitusta ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 07022014 Korvaa: 19122007 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Liesimusta Tuotekoodi: B7276

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot