Kemikaalien sääntely ja valvonta 2012 Auli Kostamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalien sääntely ja valvonta 2012 Auli Kostamo"

Transkriptio

1 Kemikaalien sääntely ja valvonta 2012 Auli Kostamo

2 Sisältö Perusterminologiaa Riskinarviointi Riskien hallinnan ohjauskeinot Riskien arviointi ympäristö- ja kemikaalilainsäädännössä Työpaikkaselvitys EU riskinarviointi/reach

3 Kemikaalilaki744/1989 Terveydelle vaarallinen kemikaali: kemikaali, joka elimistöön joutuessaan voi aiheuttaa kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä määränä haittaa ihmisen terveydelle. Ympäristölle vaarallinen kemikaali: kemikaali, joka ympäristöön joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä haittaa elolliselle luonnolle. Palo-ja räjähdysvaarallinen kemikaali: kemikaali, joka fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

4 Vaikutukset Terveysvaikutukset: myrkyllisyys, haitallisuus, ärsyttävyys Ympäristövaikutukset: myrkyllisyys, haitallisuus Välittömät eli akuutit vaikutukset: lyhytaikaisesta, yksittäisestä altistumisesta aiheutuvia terveysvaikutuksia Pitkäaikaiset eli krooniset vaikutukset: pitempiaikaisesta, toistuvasta altistumisesta johtuvat vaikutukset Haitallinen vaikutus: vaikutus heikentää elimistön toimintakykyä tai kykyä sietää lisästressiä tai lisäävät alttiutta muille vaikutuksille Elinspesifinen vaikutus: vaikutus tiettyyn elimeen Paikallinen vaikutus: aine vaikuttaa välittömästi siinä kohdassa, missä se joutuu ensimmäiseksi kosketuksiin elimistön kanssa (esimerkiksi ihon, silmien, ruoansulatuskanavan, hengitysteiden kanssa). Ärsyttävyys Syövyttävyys

5 Vaikutukset Systeeminenvaikutus: aine imeydyttyään vereen kulkeutuu eri elimiin aiheuttaen jossakin niistä vaikutuksia (vaikutuksen kohde-elin). Monet kemikaalit vaikuttavat sekä paikallisesti että systeemisesti. Palautuva (ohimenevä) vaikutus: kohteen rakenne tai toiminta palautuu entiselleen, kun kemikaalille ei enää altistuta Pysyvä vaikutus: haitallinen vaikutus (vaurio) säilyy, vaikka altistuminen on loppunut Viivästynyt vaikutus: aluksi piilevä vaikutus voi ilmetä vasta tietyn latenssiajan jälkeen Kumulatiivinen toksisuus: aineen haitallinen vaikutus voimistuu toistuvien altistumisten myötä joko siksi, että ainetta kertyy elimistöön tai siksi, että vauriot kertyvät.

6 Vaikutukset Biokemiallinen Toiminnallinen Morfologinen Yksilötasolla Herkimmässä eliöryhmässä Ympäristön osassa(maaperä, sedimentti, ilmakehä)

7 Altistumisreitit Hengitys Kaasu-, höyry- ja hiukkasmaisille aineille Seokset (mm. palo- ja savukaasut) Kulkeutuminen hengitysteissä riippuu aineen vesiliukoisuudesta ja hiukkaskoosta Iho Nopeimmin imeytyvät aineet, jotka ovat pienimolekyylisiä ja sekä rasva- että vesiliukoisia Olosuhteiden vaikutus Ruoansulatuselimistö

8 Altistumisreitit Ympäristön kautta tapahtuva altistuminen

9 Aineenkulkeutuminenelimistössä Aineenominaisuudet(mm. vesi/rasvaliukoisuus, partikkelikoko) Kudosliukoisuusominaisuus jakautuminen veren mukana eri elimiin Sitoutuminen veren valkuaisaineisiin Varastoituminen elimiin(rasva- tai luukudos) Metabolia: aine muuntuu elimistöstä poistettavaan muotoon Detoksikaatio: aine muutetaan vaarattomammaksi Aktivaatio: aine muuttuu myrkyllisemmäksi Eritys: poisto elimistöstä

10 Ympäristövaarallisuuteen vaikuttavatominaisuudet Pysyvyys: biologinenhajoamisnopeus, puoliintumisaika, hydrolyysi Ympäristön ominaisuudet: mm. ph, lämpötila Kulkeutuvuus: vesiliukoisuus tai Henryn laki (jakautuminenvedenjailmanvälillä, kaasut), absorptio, kulkeutuvuus maassa Kertyvyys: rasvaliukoisuus, BCF (Bioconcentration factor)

11 Myrkyllisyysterminologiaa LD50: Annos, joka koeajan kuluessa tappaa puolet koe-eliöistä LC50: Pitoisuus, joka koeajan kuluessa tappaa puolet koe-eliöistä EC50: Pitoisuus, joka koeaikana aiheuttaa jonkin erikseen määritellyn myrkkyvaikutuksen puolelle koeeliöistä IC50: Pitoisuus, jossa puolella koe-eliöistä havaitaan jonkin seurattavan toiminnan estyminen (esimerkiksi levän kasvun estyminen

12 Myrkyllisyysterminologiaa LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level): pienimmällä annoksella tai pitoisuudella ilmenevä haitallinen vaikutus NOAEL (No Observed Adverse Effect): suurinannos, jossa haitallista vaikutusta ei ole havaittu Altistumis/annos-vastesuhde: annoksen vaikutus mitattavaan vasteeseen(esim. kuolleisuus) Myös altistumis/annos -vaikutussuhde

13 Taulukko 1. Bentseenin terveysvaikutuksia. Esim. Bentseenin terveysvaikutuksia ALTISTUMINEN PITOISUUS, AIKA VAIKUTUKSET Lyhytaikainen ppm, 5-10 min tajuttomuus, kooma ja kuolema 7500 ppm, 30 min tajuttomuus ja hengenvaara 1500 ppm, 1 h huumaus, huimaus, pahoinvointi, rytmihäiriön vaara 500 ppm, 1 h päänsärky, väsymys, huonovointisuus ppm, 5 h päänsärky, väsymys 25 ppm, 8 h ei selviä kliinisiä oireita 95 ppm, 26 h tai 21 ppm, 96 h vakava luuydintoksisuus (hiirikoe) Toistuva 95 ppm, 2 h/d 2vk:a vähäinen myrkyllisyys (hiirikoe) Pitkäaikainen 100 ppm, 1 vuosi aiheutti lähes kaikille altistuneille luuydinvaurion 50 ppm, 1 vuosi aiheutti puolelle altistuneista luuydinvaurion 10 ppm, 10 vuotta aiheutti joillekin altistuneista luuydinvaurion ppm, vuosi kolminkertainen leukemiariski

14 Riskinarviointi Aineenominaisuuksistajohtuvariski, mm. Syttyvyys, hapettavuus, räjähtävyys Onnettomuusriski Toksikologinen- jaympäristöriski, mm. Myrkyllisyys, terveydelle haitallisuus, myrkyllisyys ja haitallisuusympäristölle Riski ihmiselle ja ympäristölle Työpaikan kemikaaliriski Kuluttajan riski

15 Vaaranarviointivs. riskinarviointi Vaaranarviointi: kemikaalin vaarallisten ominaisuuksien tunnistaminen ja vaarojen luonnehdinta Riskinarviointi: ympäristö- tai terveysvaikutus, sen vakavuus ja todennäköisyys, joka aiheutuu tietystä altistumisesta

16 Riskinarviointi Riski: vakavuus x todennäköisyys Vaaran tunnistaminen Altistumisen arviointi Annos-vasteen arviointi Riskin luonnehdinta

17 Riskinarviointi Vaaran tunnistaminen: aineen luontaisten ominaisuuksien perusteella aiheutuvien ei-toivottujen vaikutusten tunnistaminen Altistumisen arviointi: kuka/mikä altistuu ja kuinka aine käyttäytyy altistumiskohteessa Annos-vasteenarviointi: aineentoksikologistentai ekotoksikologisten vaikutusten arviointi Riskin luonnehdita: riskin suuruus kuvataan suhdeluvulla Riskin hallinta: keinot, jolla suhdeluku saadaan hyväksyttävälle tasolle

18 Riskienhallinnanohjauskeinot Kemikaaliriskien hallinta Suomessa: Kansallisetlait EU-säädökset Kansainväliset sopimukset ja niiden toimeenpano Toiminnanharjoittajien vapaaehtoiset toimet Kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt Ministeriöt: Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

19 Riskienarviointiympäristö-ja kemikaalilainsäädännössä Ympäristöriskinarviointia edelyttävät lait: Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Kemikaalilaki(Teollisuuskemikaaliasetus) EY:n asetus ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmästä

20 Riskienarviointiympäristö-ja kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliriskinarviointia edellyttävät lait: Kemikaalilaki(Teollisuuskemikaaliasetus 59/1999) Työturvallisuuslaki Pelastuslaki Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta vaara ympäristölle tai/ja terveydelle palo- ja räjähdysvaara vaikutusten laajuus

21 Vapaaehtoiset turvallisuusauditoinnit EMAS ISO14000 sarja Responsible Care

22 Riskienkartoitus-ja tunnistusmenetelmiä

23 Työjakemikaaliriskinarviointi Peruskäsitteitä

24 Työjakemikaaliriskinarviointi Erityistä huomioita kiinnitettävä aineisiin, jotka ovat Myrkyllisiä Syöpävaarallisia(ASA) Lisääntymiselle vaarallisia Ympäristölle vaarallisia Herkästi syttyviä Allergeeneja(ihoaltistuminen) ja aineisiin, joita käytetään runsaasti

25 Työjakemikaaliriskienarviointi Riskien arvioinnin viisi vaihetta: 1. Tarkastele vaaroja 2. Arvioi ketkä työntekijöistä altistuvat vaaroille ja miten 3. Arvioi riskit ja nykyisten torjuntatoimien riittävyys 4. Kirjaa havainnot ja arviointiperusteet 5. Käy läpi arvioinnin tulokset ja toista arviointi tarvittaessa

26 Kemikaaliriskienarviointijahallinta Riskienhallinnan vaiheet Riskien arviointia

27 Työjakemikaaliriskinarviointi

28 Työjakemikaaliriskienarviointi Riskien hallinta Seurantamittarit, mm. Ammattitauti- ja sairauspoissaoloseuranta, ELMERI (työympäristön arviointimenetelmä) Työhygieeniset mittaukset Riskinarvioinnin säännöllinen suorittaminen ja ajantasaistus Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät, mm. OHSAS ja OHSAS 18002

29 Työjakemikaaliriskinarviointi

30 Työpaikkaselvitys Valtioneuvoston asetus (1484/2001) hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen tunnistamista ja arviointia Kehittämistavoite Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan Esitetään johtopäätökset työolosuhteiden terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja tarvittavat toimenpideehdotukset.

31 Teollisuudenriskienarviointi Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 Vähäinen teollinen käsittely Laajamittainen teollinen käsittely Lupamenettely, sisältää vaarojen ja riskien tunnistamisen (käsittely, varastointi, onnettomuus) Mahdolliset lisävelvoitteet: Toimintaperiaateasiakirja TUKES Sisäinen pelastussuunnitelma Turvallisuusselvitys sekä ulkoinen pelastussuunnitelma

32 EU riskinarviointi Olemassaolevien aineiden riskien arviointi Uusien aineiden arviointi Biosidit Vaiheet: Arviopäästöistä käyttäytyminenympäristössä PEC (Arvioitu pitoisuus ympäristössä) Tiedot vaikutuksista Turvakerroin PNEC (Arvioitu haitaton pitoisuus ympäristössä) Riskin luonnehdinta PEC/PNEC

33

34 REACH Kemikaaliturvallisuusarviointi Ihminen ympäristö

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ

VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ VAARALLISET KEMIKAALIT VARTIJOIDEN KOULUTUKSESSA SEKÄ TYÖSSÄ Leo Virtanen 18.2.2007 Pro gradu -tutkielma Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kadmiumoksidi CAS nro 1306-19-0 CdO Päivitetty 19.8.2009 Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 0,03 Valmistus/tonnia

Lisätiedot

Kemi-Arvi -ohjelman esittely kemikaalien luettelointi ja kemiallisten riskien arviointi

Kemi-Arvi -ohjelman esittely kemikaalien luettelointi ja kemiallisten riskien arviointi Vaaralliset aineet hallintaan -seminaari 14.10.2003 Helsingin messukeskus Kemi-Arvi -ohjelman esittely kemikaalien luettelointi ja kemiallisten riskien arviointi ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 2 1.1

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Fluorivetyhappo >99,9 % (w/w) CAS Nro 7664-39-3 Synonyymejä Fluorivety Hydrofluoric acid Anhydrous hydrofluoric acid Hydrogen fluoride H-F Päivitetty 15.11.2005

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA JARRUSATULAMAALI HOPEA KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 3/20/2015 3:17:19 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi JARRUSATULAMAALI

Lisätiedot

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi. N:o 807 2417 iite 1 VAARAISTEN KEMIKAAIEN YEISET UOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

Päivitetty 15.11.2005. 36 776 (ei tietoa)

Päivitetty 15.11.2005. 36 776 (ei tietoa) Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Vetyperoksidi CAS Nro 7722-84-1 Synonyymejä dihydrogen dioxide hydrogen dioxide H O O H Päivitetty 15.11.2005 Tuoterekisteritiedot Suomessa (vuosi 2004) Valmisteiden

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti. Metapro -40 C

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti. Metapro -40 C KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 1.3 1.4 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

NANTEN MONOPUR B-OSA

NANTEN MONOPUR B-OSA KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHTIÖN TYÖN VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI

JÄTEHUOLTOYHTIÖN TYÖN VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI Tanja Lamberg JÄTEHUOLTOYHTIÖN TYÖN VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2014 Tekijä(t) Tanja Lamberg

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. K-50 Kattopinnoite

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. K-50 Kattopinnoite KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1. 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin:

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin: 2 KEMIKAALIT Suomen kemikaaleja koskevat säädökset perustuvat kemikaalilakiin (liite 1), mutta samalla ne täyttävät työturvallisuuslain vaatimukset. Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu EU:n kemikaalisäädöksiin,

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Perboorihappo, natriumsuola Päivitetty 4.11.2010 CAS nro 11138-47-9 Numero on vedettömän muodon numero ja kattaa sekä mono- että tetrahydraatin (CAS nrot 90568-23-3

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot