Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita."

Transkriptio

1 Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan Vaikka konkreettisia toimia ryhdytäänkin soveltamaan vasta vuoden kuluttua, valmistautumiseen on asian laajuuden vuoksi syytä ryhtyä viimeistään nyt. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on kemikaalien käyttäjiä, joiden velvoitteet uuden lainsäädännön mukaan ovat kohtuullisia. Pienet yritykset voivat jopa hyötyä REACHistä. Tässä jutussa paneudutaan REACH-asetukseen erityisesti käyttäjien näkökulmasta. Käyttäjillä on oikeuksia ja velvollisuuksia asetusta sovellettaessa. Pienten yritysten on tärkeä valvoa omia etujaan, kun asetuksen mukaiset rekisteröintivelvoitteet alkavat. Pitää huolehtia siitä, että oman yrityksen kemikaalikäyttö tulee huomioiduksi turvallisuusarvioinneissa, jotka kemikaalien valmistajat ja maahantuojat joutuvat tekemään asetuksen mukaan. Samoin on syytä varmistua, että omalle yritykselle tärkeiden kemikaalien toimitukset jatkuvat REACHin voimaantulon jälkeen. REACH-asetus koskee myös esineitä, joista tarkoituksellisesti vapautuu kemikaaleja. Tämä velvoite voi koskea joitakin koneiden ja laitteidenkin valmistajia ja maahantuojia. Yrityksen olisi siis tarpeen tarkistaa tilanne tältäkin osin, ettei tule yllätyksiä. Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Mitä uutta REACH tuo tullessaan? REACH-asetus (1907/2006) on Euroopan unionin uusi kemikaalilainsäädäntöpaketti, jolla uudistetaan kokonaisuudessaan aineita, valmisteita sekä aineita sisältäviä esineitä koskevat vaatimukset. Aineet pitää rekisteröidä silloin, kun niitä valmistetaan tai maahantuodaan sellaisenaan, osana valmisteita tai esineissä (tavaroissa) tietyin edellytyksin, vähintään 1 t vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden. Rekisteröinti edellyttää yhteistyötä kemikaalien toimittajien ja käyttäjien välillä, että kaikki tarvittavat tiedot rekisteröintiä varten saadaan kerättyä. Aineita ei saa valmistaa eikä luovuttaa markkinoille, ellei rekisteröintiä ole tehty asetuksen edellyttämällä tavalla ja sen aikataulujen mukaisesti. Kaikkein vaarallisimpia aineita koskee lupamenettely, ja aineet, jotka aiheuttavat niin suurta riskiä, ettei sitä voida hyväksyä, voidaan kieltää tai käyttöä rajoittaa. Ensimmäiset REACH-asetuksen velvoitteet koskevat ns. esirekisteröintiä ja rekisteröintiä. Esirekisteröinnissä kerätään valmistettujen tai maahantuotujen aineiden tunnistustiedot ja tiedot valmistus- ja maahantuontimääristä tonnialueittain. Esirekisteröinnin tekevät valmistajat ja maahantuojat. Esirekisteröinti on merkki siitä, että aine rekisteröitäneen myöhemmin. Varsinaisen rekisteröinnin yhteydessä arvioidaan, onko aine ominaisuuksiltaan vaarallinen ja aiheuttaako sen käyttö terveys- tai ympäristöriskejä. Samalla määritellään, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että käytön aiheuttamat riskit olisivat hallinnassa. Ohjeet kemikaalin turvallisesta käytöstä toimitetaan käyttäjälle rekisteröintien 1

2 edetessä käyttöturvallisuustiedotteella, joihin liitetään kuvaukset kemikaalin käyttötilanteesta ja käyttöä varten tarvittavista riskinhallintatoimenpiteistä. Ohjeita kutsutaan altistumisskenaarioiksi. Rekisteröintivelvoitteet tulevat voimaan vaiheittain. Kuvasta 1 selviää voimaantuloaikataulu. Vaikka asetus tulee voimaan , ensimmäinen tärkeä päivämäärä käytännön toimien kannalta on , jolloin aineiden esirekisteröinnit alkavat. Roolin selvittäminen REACH asetuksessa annetaan velvoitteita aineiden valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille ja jakelijoille. REACH koskee aineita sellaisenaan, osana valmistetta (seosta) sekä esineissä ja tavaroissa tietyin ehdoin. Maahantuojilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka tuovat ainetta EU:n ulkopuolisesta maasta EU-alueelle. Kemikaalin tuonti esimerkiksi Saksasta Suomeen ei siis ole maahantuontia, mutta kemikaalin tuonti esimerkiksi Venäjältä Suomeen on maahantuontia. Raskaimmat velvoitteet ovat valmistajilla ja maahantuojilla. Jokaisen yrityksen on tarpeellista selvittää, toimiiko aineen valmistajana, maahantuojana, jatkokäyttäjänä tai jakelijana, koska vain tällä perusteella selviää, mitä vaatimuksia REACH yritykselle asettaa. Oman roolin selvittäminen on ehdottoman tärkeää senkin vuoksi, ettei yritys epähuomiossa toimi maahantuojana. Ostaminen oman yrityksen käyttöön EU-alueen ulkopuolelta on maahantuontia. Oman maahantuonnin taloudellinen kannattavuus uudessa tilanteessa on järkevää arvioida. Voi olla taloudellisesti kannattavampaa luopua maahantuonnista ja ostaa tarvittaessa kemikaali toiselta EU-alueen yritykseltä. Rekisteröinti aiheuttaa maahantuojalle kustannuksia ja edellyttää asiantuntemusta velvoitteiden hoitamiseksi. EU:n REACH-asetus ei velvoita EU:n ulkopuolella toimivaa valmistajaa. Käytännössä EU:n ulkopuoliset valmistajat avustavat maahantuojaa, jonka tehtävänä on REACHvelvoitteiden hoitaminen. EU:n ulkopuolinen valmistaja voi myös osoittaa rekisteröinnin tekijäksi ainoan edustajan. Ainoalla edustajalla on tällöin kaikki maahantuojan velvoitteet. Tällöin varsinaiset maahantuojat, joita voi olla useitakin eri EU:n jäsenmaissa, ovat jatkokäyttäjiä asetusta sovellettaessa. Jatkokäyttäjällä tarkoitetaan yritystä, joka käyttää ainetta sekoittaakseen sen toisten aineiden kanssa valmisteen tekemiseksi (valmisteen valmistaja eli formuloija) tai yritystä, joka on aineen loppukäyttäjä (teollinen tai ammatillinen käyttäjä). Jakelija toimittaa aineen, valmisteen tai ainetta sisältävän esineen sellaisenaan eteenpäin toimitusketjussa. Jakelijan tehtävänä on toimittaa saamaansa tietoa eteen- ja taaksepäin toimitusketjussa. Jakelijat toimittavat mm. käyttöturvallisuustiedotteita kemikaalien valmistajilta tai maahantuojilta käyttäjille. 2

3 Roolin selvittämiseksi voi käyttää seuraavaa kysymyspuuta: Valmistaako yritys EU-alueella tai tuoko yritys EU:n ulkopuolisesta maasta EU-alueelle ainetta/valmistetta/ainetta esineessä? kyllä: huomaa valmistajan/maahantuojan määritelmä asetuksen artiklassa 3 ei tiedä: ks. valmistuksen/maahantuonnin määritelmä asetuksen artiklassa 3 ei: seuraava kysymys Ostaako yritys aineen/valmisteen/ainetta sisältävän esineen käyttöön toiselta EU-alueella toimivalta yritykseltä? kyllä: ks. seuraava kysymys sekoittaako yritys aineesta toisten aineiden kanssa valmisteen (sekoituksen yhteydessä ei tarkoituksellisesti muodostu uusia aineita)? o kyllä: yritys on aineen jatkokäyttäjä o ei: ks. seuraava kysymys onko yritys aineen loppukäyttäjä (ammatillinen tai teollinen käyttäjä)? o kyllä: yritys on aineen jatkokäyttäjä o ei: ks. seuraava kysymys pakkaako yritys aineen uudelleen ja myy omalla nimellään? o kyllä: ks. käytön määritelmä asetuksen artiklassa 3 => pakkaaja on jatkokäyttäjä o ei: ks. seuraava kysymys toimittaako yritys aineen/valmisteen sellaisenaan eteenpäin asiakkaalle? o kyllä: yritys on jakelija o ei: yrityksellä ei ole velvoitteita REACHin mukaan. Yritys voi toimia useissakin rooleissa riippuen aineesta. Yritys voi olla jonkun aineen valmistaja tai maahantuoja, mutta toisen aineen jatkokäyttäjä tai jakelija. Mitä kemikaaleja yrityksellä on käytössä? Kemikaalin jatkokäyttäjä voi avustaa valmistajaa tai maahantuojaa rekisteröintien tekemisessä. Jatkokäyttäjällä on oikeus pyytää valmistajaa tai maahantuojaa huomioimaan oma käyttönsä turvallisuusarviointien tekemisessä. Tästä syystä kemikaaleja käyttävän yrityksen tulisi niin pian kuin mahdollista aloittaa selvitys käytössä olevista kemikaaleista. Yrityksen ostoista vastaava henkilö todennäköisesti voi auttaa selvityksen tekemisessä. Kaikista käytössä olevista kemikaaleista valtaosa on valmisteita eli aineiden seoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi maalit, pesuaineet tai voiteluaineet. Kemikaaleista pitää olla käyttäjällä käyttöturvallisuustiedote jo nykyisen lainsäädännön mukaan, jos kemikaalit sisältävät vaarallisia aineita. Käyttöturvallisuustiedotteiden tietoja pitäisi nykyisenkin lainsäädännön mukaan hyödyntää työpaikan riskinarvioinnissa. Jo nykyisen lainsäädännön mukaan pitäisi työpaikalla olla kemikaaliluettelo siellä käytettävistä kemikaaleista. Nyt on aika tarkistaa, että 1) käyttöturvallisuustiedotteet on saatu ja pyydetty kemikaalintoimittajilta kaikista vaarallisista aineista ja niitä sisältävistä valmisteista ja 2) käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat keskeisessä asemassa REACH-asetuksen mukaisessa tiedonvälityksessä valmistajien, maahantuojien ja käyttäjien välillä. Käyttöturvallisuustiedotteista selviää, mitä vaaraominaisuuksia kemikaaleihin liittyy ja mitä vaarallisia aineita valmisteet sisältävät. Käyttöturvallisuustiedotteessa on myös kemikaalintoimittajan nimi ja osoitetiedot. Nykyisen lainsäädännön mukaiset 3

4 käyttöturvallisuustiedotteet antavat käyttäjälle tiedot, joiden perusteella yhteydenpito valmistajien, maahantuojien ja kemikaalintoimittajien välillä voidaan käynnistää. Jatkokäyttäjällä on velvoitteita REACHin mukaan vain silloin, kun käyttäjä saa kemikaalintoimittajalta lainsäädännön edellyttämän käyttöturvallisuustiedotteen. Kemikaalintoimittajan pitää antaa käyttöturvallisuustiedote kaikista vaarallisista aineista sekä vaarallisia aineita sisältävistä valmisteista. Yrityksen kannattaa tehdä käyttöturvallisuustiedotteiden tietojen perusteella kauppanimen mukainen luettelo (inventaario) niistä kemikaaleista, joita yritys haluaa edelleenkin käyttää. Samaan luetteloon olisi hyvä merkitä vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 3. Kun selvitys tehdään, olisi REACHiä varten hyvä selvittää myös ko. kemikaalin käyttötarkoitukset, käyttötavat ja käyttömäärät yrityksessä. Jos yritys toimii aineiden sekoittajana valmistaen uusia kemiallisia valmisteita, ts. seoksia (maaleja, pesuaineita, voiteluaineita jne.), yritys on myös silloin jatkokäyttäjä. Valmisteiden valmistajana jatkokäyttäjällä on enemmän velvoitteita kuin varsinaisena loppukäyttäjänä. Valmisteiden valmistajan pitää laatia omista valmisteistaan käyttöturvallisuustiedotteet asiakkailleen, jos valmisteet sisältävät vaarallisia aineita. Tämä vaatimus on voimassa jo nykyisenkin lainsäädännön mukaan. Valmisteiden valmistajan tulee tietää omien käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista varten melko tarkkaan, mitä aineita valmisteeseen lisätään ja miten paljon. Valmisteinventaarion lisäksi valmisteiden valmistajalle on sen vuoksi tärkeää, että yrityksessä tehdään myös aineinventaario sille raaka-aineista toimitettujen käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella. Samoin aineinventaarion avulla voidaan rekisteröintien käynnistyttyä tallentaa tiedot siitä, mitkä raaka-aineet on jo rekisteröity REACHissä ja mistä on saatavilla REACHin mukainen kuvaus käyttöolosuhteista ja riskinhallintakeinoista (altistumisskenaario). Kun REACHin rekisteröintivelvoitteet etenevät, pitää aineiden käyttöturvallisuustiedotteet uusia ja siirtää rekisteröintitiedot käyttöturvallisuustiedotteeseen. Valmisteen käyttöturvallisuustiedotteeseen liitetään raaka-aineiden tietojen perusteella altistumisskenaariot, joissa kuvataan valmisteen käyttöolosuhteet ja turvallista käyttöä varten tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet. Kemikaalin käyttäjä voi tarkistaa rekisteröintien käynnistyttyä ja edetessä käyttöturvallisuustiedotteesta, että oma käyttö on arvioitu. Käyttöturvallisuustiedotteisiin tullaan merkitsemään myös rekisteröityjen aineiden rekisteröintinumerot. Valmisteen käyttöturvallisuustiedotteiden tekeminen ja altistumisskenaarioiden laadinta edellyttää melko paljon asiantuntemusta. Valmisteita tekevän yrityksen kannattaa pohtia hyvissä ajoin, miten käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen on paras järjestää, ts. käyttääkö konsulttiapua vai hankkiiko asiantuntemusta oman yrityksen käyttöön. 4

5 Vuoropuhelu kemikaalintoimittajan kanssa Vuoropuhelu kemikaalintoimittajan kanssa onnistuu, kun käyttäjä tietää kemikaaliluettelon perusteella, mitä kemikaaleja käyttää ja kuka vastaa kemikaalitoimituksista. Kemikaalintoimittajalle on tarkoituksenmukaista kuvata oma käyttö, käyttötapa sekä pyytää ottamaan käyttö huomioon valmistajan tai maahantuojan tehdessä turvallisuusarviointia. Jos käytöstä ei ilmoita, käyttäjä itse voi joutua laatimaan turvallisuusarvioinnin oman käyttönsä osalta. Käyttäjän ei ole kuitenkaan pakko kertoa omasta käytöstään kemikaalintoimittajalle. Käyttöä koskevan tiedon pitäminen luottamuksellisena on tärkeää etenkin, jos käyttöön liittyy liikesalaisuuksia. Jos käyttäjä ei kerro omasta käytöstään kemikaalintoimittajalle, käyttäjä joutuu itse tekemään käyttönsä osalta turvallisuusarvioinnin ja kemikaaliturvallisuusraportin sekä ilmoittamaan käytöstä kemikaalivirastolle. Käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä omaa kemikaaliturvallisuusraporttia, jos aineen tai valmisteen käyttömäärä jää alle 1 t vuodessa. Jos kemikaalin käyttö on oman yrityksen toiminnan kannalta välttämätöntä, kannattaa pyytää kemikaalin toimittajalta varmistus siitä, että kemikaalin toimitukset jatkuvat rekisteröintivelvoitteiden voimaantultua. Pyynnöt kemikaalintoimittajalle kannattaa tehdä kirjallisesti ja säilyttää kirjeenvaihto. Valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä, joista on tarkoitettu vapautumaan aineita? Jos yrityksesi valmistaa tai maahantuo esineitä, esimerkiksi koneita, laitteita tai muita tavaroita, joista on tarkoitettu vapautumaan aineita, nämä aineet pitää esirekisteröidä ja rekisteröidä samalla tavoin ja samalla aikataululla kuin muutkin aineet (ks. kuva 1). Rekisteröinnin laukaiseva ainemäärä on sama kuin muillekin aineille, eli 1 t tai enemmän valmistajaa tai maahantuojaa kohden vuodessa. Tällaisia esineitä voivat olla esim. tulostimien tai kopiokoneiden värikasetit, ilmanraikastimet, kosteuspyyhkeet jne. Jos esirekisteröinti jää tekemättä, joutuu aineen rekisteröimään heti rekisteröintivelvoitteiden voimaantullessa ( ). Tällöin ei ole mahdollista käyttää hyväksi eri tonnimääräisille aineille muutoin käytössä olevia siirtymäsäännöksiä (ks. kuva 1). 5

6 Mitä pitää tehdä nyt? Nimeä yritykseesi REACH-vastuuhenkilö Selvitä oman yrityksesi rooli REACH-asetuksen soveltamisessa o Valmistaja o Maahantuoja o Jatkokäyttäjä o Jakelija Tarkista myös, valmistaako tai maahantuoko yrityksesi esineitä tai tavaroita, joista tarkoituksellisesti vapautuu aineita o jos olet valmistajan tai maahantuojan asemassa, muista tehdä esirekisteröinti myös näille aineille JOS OLET JATKOKÄYTTÄJÄ Tarkista kemikaalintoimittajalta, että yrityksessäsi on ajantasainen käyttöturvallisuustiedote kaikista käytetyistä vaarallisista aineista sekä valmisteista, jotka sisältävät vaarallisia aineita o jos yrityksellesi ei ole toimitettu aineesta tai valmisteesta käyttöturvallisuustiedotetta, yritykselläsi ei ole REACHin mukaan jatkokäyttäjän velvoitteita. Tee valmisteluettelo (inventaario), johon merkitset käyttöturvallisuustiedotteesta o Valmisteen kauppanimen o Kemikaalintoimittajan nimen ja osoitetiedot o Valmisteen vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 3 o Valmisteen käyttötarkoituksen, käyttötavan ja käyttömäärän omassa yrityksessäsi Jos olet valmisteen valmistaja (jatkokäyttäjä), tee käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella myös aineinventaario, johon merkitset o vaarallisten aineiden nimet ja tunnistuskoodit sekä tarvittaessa pitoisuudet käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 o kemikaalin toimittajan nimen ja osoitetiedot o aineiden vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 o aineiden käyttötarkoitukset, käyttötavan ja käyttömäärät omassa yrityksessäsi Aloita yhteydenpito kemikaalintoimittajan kanssa o Kysy, aikooko valmistaja tai maahantuoja rekisteröidä käytössäsi olevan aineen tai valmisteen sisältämät aineet viittaa saamaasi käyttöturvallisuustiedotteeseen o o Pyydä varmistus, että yrityksellesi välttämättömän kemikaalin toimitus jatkuu rekisteröintiprosessin käynnistyttyä jos kemikaalintoimittaja ei voi varmistaa asiaa, varaudu etsimään uusi kemikaalintoimittaja tai harkitse ryhtymistä maahantuojaksi Kuvaa käyttötarkoituksesi ja -tapasi ja pyydä valmistajaa tai maahantuojaa ottamaan huomioon ko. käyttö tehtäessä turvallisuusarviointia rekisteröinnin yhteydessä. Säilytä kirjeenvaihto kemikaalintoimittajan kanssa. Jos käytössäsi on syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita (cmr kat. 1 tai kat. 2) tai pysyviä, biokertyviä, myrkyllisiä (PBT)- aineita taikka hyvin pysyviä, hyvin biokertyviä (vpvb)-aineita, arvioi onko niiden käyttö välttämätöntä. o Käyttö voi tulla luvanvaraiseksi muutaman vuoden kuluttua. Seuraa tilannetta verkko-osoitteesta o osoitteesta löytyy REACH-uutisia sekä linkit lainsäädäntöön, ohjeisiin ja neuvoihin. Seuraa REACH-koulutustarjontaa o mm. TE-keskukset järjestävät ilmaista koulutusta REACHistä. 6

7 Ohessa: Kuva 1 REACH-asetuksen aikataulu Kuva 2 REACHin toimijoiden määritelmät Kuva 3 Tiedonvaihto toimitusketjussa REACH-asetuksen mukaan 7

8 REACH-järjestelmän aikataulu voimaantulo viraston käynnistäminen esirekisteröinti K R E K I S T E R Ö I N N I T a i yli 1000 t/v + k k erityiset ryhmät t/v t/v i U U S I E N A I N E I D E N R E K I S T E R Ö I N N I T lupamenettelyt ja arvioinnit käynnistyvät vähitellen

9 Toimijat Valmistaja EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueella. Esineen tuottaja EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa esineen EU-alueella. Maahantuoja EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle. Jatkokäyttäjä EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai valmisteessa, kolmansien osapuolten puolesta. Kuluttaja REACH-asetus ei aseta velvoitteita kuluttajalle, mutta tiedonsaanti-mahdollisuudet aineista paranevat. Yrityksen on tunnistettava, missä roolissa/rooleissa se toimii suhteessa REACH-asetukseen.

10 T i e d o t t a m i n e n t o i m i t u s k e t j u s s a Tiedonkulku toimitusketjussa Valmistaja/ maahantuoja Rekisteröinti, jossa tunnistetut käyttötavat Aineen käyttötapaja altistumistietoja KTT tai vaaditut tiedot Jatkokäyttäjä 1 KTT tai vaaditut tiedot Euroopan kemikaalivirasto Aineen käyttötapaja altistumistietoja Jatkokäyttäjä 2 Jos tunnistamaton käyttötapa, niin ilmoitus KTT = käyttöturvallisuustiedote

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-lainsäädännön sisältö EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006 Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-asetuksen keskeiset elementit Soveltamisala Rekisteröinti Tiedottaminen toimitusketjussa Jatkokäyttäjän

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Laki? Ohje? Direktiivi?

Laki? Ohje? Direktiivi? Laki? Ohje? Direktiivi? Oikeusjärjestelmät Perustietoa kaikille Sisällysluettelo Oikeusjärjestys yhteiskunnan kulmakivi...3 Oikeus turvallisuuteen...3 Peruskäsitteitä...4 Oikeuslähteet...5 Oikeussubjektit...7

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot