Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008

2 ISBN ISSN X Multiprint Oy, Tampere 2008

3 REACH-asetus REACH eli Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta (1907/2006) tuli voimaan kesäkuun alusta Sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-asetus uudistaa kokonaisuudessaan aineita ja valmisteita koskevan kemikaalilainsäädännön. Aineet pitää rekisteröidä silloin, kun niitä valmistetaan EU-maassa tai tuodaan EU-alueelle sellaisenaan tai osana valmisteita vähintään yksi tonni vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti. REACH-asetus asettaa eräissä tapauksissa vaatimuksia myös aineita sisältäville esineille. Valmistajien tai maahantuojien on arvioitava aineiden ominaisuudet ja käytöstä aiheutuvat riskit sekä annettava ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Aineille tehdyt arvioinnit rekisteröidään Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään tietokantaan. Aineita ei saa valmistaa eikä luovuttaa markkinoille, ellei rekisteröintiä ole tehty asetuksen edellyttämällä tavalla ja sen aikataulujen mukaisesti. Jos aineen aiheuttamaa riskiä ei voida hyväksyä, sen käyttöä voidaan rajoittaa tai käyttö kieltää kokonaan. Kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttöön voidaan tarvita lupa. Näitä ovat esimerkiksi syöpää aiheuttavat aineet sekä ympäristössä pysyvät, myrkylliset ja kertyvät aineet. REACH-asetus tuo velvoitteita erityisesti kemikaalien valmistajille ja maahantuojille. Jokaisen yrityksen kannattaa kuitenkin selvittää oma roolinsa suhteessa REACH-asetukseen varmistaakseen, että sen kemikaalinkäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 3

4 Aineiden esirekisteröinti EU:ssa valmistettuja ja jo markkinoilla olevia aineita kutsutaan vaiheittain rekisteröitäviksi aineiksi ja ne esirekisteröidään ennen varsinaista rekisteröintiä. Vaiheittain rekisteröitävät aineet määritellään REACH-asetuksen artiklassa Näiden aineiden esirekisteröinti alkaa kesäkuun alusta 2008 ja päättyy marraskuun lopussa Esirekisteröinnistä huolehtiminen on tärkeää, että voi käyttää hyväksi asetuksen mukaiset siirtymäajat. Jos ainetta ei ole esirekisteröity aikataulun puitteissa, se pitää rekisteröidä välittömästi esirekisteröintiajan päätyttyä. Rekisteröinnin valmistelu vie aikaa useita kuukausia, joten aineen valmistus ja markkinoille saattaminen katkeaa kunnes rekisteröinti on tehty. Esirekisteröinnissä valmistajien ja maahantuojien on toimitettava aineesta perustiedot Euroopan kemikaalivirastolle. Perustietoja ovat aineiden tunnistustiedot sekä tiedot valmistus- ja maahantuontimääristä tonnimäärittäin. Kemikaalivirasto julkaisee luettelon esirekisteröidyistä aineista tammikuussa Esirekisteröinnistä säädetään REACH-asetuksen artiklassa 28. Esirekisteröinnin tarkoituksena on myös saattaa saman aineen valmistajat ja maahantuojat yhteen, jotta ne voivat yhteisesti toimittaa tietoja rekisteröintiä varten. Aineiden rekisteröinti Jos aine ei täytä vaiheittain rekisteröitävän aineen määritelmää, se pitää rekisteröidä asetuksen mukaisesti lähtien. Rekisteröinnistä säädetään REACH-asetuksen osastossa II. Vaiheittain rekisteröitävien eli EU:ssa valmistettujen ja jo markkinoilla olevien aineiden rekisteröinti käynnistyy aineen esirekisteröinnin jälkeen kuvan 1 aikataulujen mukaisesti. Tonnimäärät määritellään valmistajaa tai maahantuojaa kohden vuodessa. Kaikki yli yhden tonnin määrät rekisteröidään kesäkuun alkuun 2018 mennessä. 4 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

5 Valmistajien ja maahantuojien yhteinen tietojen toimittaminen edellyttää tietojen jakamisesta ja kustannuksista sopimista yritysten kesken. Tästä säädetään asetuksen osastossa III. Esirekisteröinti KAIKKI yli t/v + erityiset ryhmät REKISTERÖINNIT t/v t/v UUSIEN AINEIDEN REKISTERÖINTI Lupamenettelyt ja arvioinnit käynnistyvät vähitellen Kuva 1. REACH-järjestelmän rekisteröintien aikataulut Varsinaisen rekisteröinnin yhteydessä valmistaja tai maahantuoja arvioi, onko aine ominaisuuksiltaan vaarallinen ja aiheuttaako sen käyttö terveys- tai ympäristöriskejä. Samalla määritellään, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että käytön aiheuttamat riskit ovat hallinnassa. Rekisteröinti edellyttää tietoa myös kemikaalien käytöstä ja altistumisesta. Tämän tiedon valmistajat ja maahantuojat saavat kemikaalien käyttäjiltä, joita kutsutaan jatkokäyttäjiksi. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 5

6 REACH ja yrityksen rooli Valmistaja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueelle. REACH-asetus ei velvoita EU:n ulkopuolella toimivaa valmistajaa. Käytännössä EU:n ulkopuoliset valmistajat avustavat maahantuojaa, jonka tehtävänä on REACH-velvoitteiden hoitaminen. EU:n ulkopuolinen valmistaja voi myös osoittaa rekisteröinnin tekijäksi ainoan edustajan, jolla on kaikki maahantuojan velvoitteet. Tällöin varsinaiset maahantuojat, joita voi olla useitakin eri EU:n jäsenmaissa, ovat jatkokäyttäjiä asetusta sovellettaessa. Esineen tuottaja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa esineen EU-alueella. Maahantuoja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle. Esimerkiksi kemikaalin tuonti Saksasta Suomeen ei ole maahantuontia, mutta kemikaalin tuonti Venäjältä Suomeen on. Jatkokäyttäjä EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja toimittaa aineen, valmisteen tai ainetta sisältävän esineen sellaisenaan eteenpäin toimitusketjussa. 6 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

7 Yrityksen roolin selvittäminen Jokaisen yrityksen pitää selvittää oma roolinsa suhteessa REACH-asetukseen, koska yrityksen rooli vaikuttaa velvoitteiden sisältöön ja määrään. REACHasetuksen mukaisia toimijoita ovat valmistajat, maahantuojat, jatkokäyttäjät ja jakelijat. Sama yritys voi toimia useissakin rooleissa riippuen aineesta. Yritys voi olla jonkun aineen valmistaja tai maahantuoja, mutta toisen aineen jatkokäyttäjä tai jakelija. Raskaimmat velvoitteet asetus tuo valmistajille ja maahantuojille. Kemikaalin ostaminen oman yrityksen käyttöön EU-alueen ulkopuolelta on REACH-asetuksen mukaista maahantuontia, mutta ostaminen toiselta EU-alueen yritykseltä ei ole. Aineen rekisteröinti aiheuttaa maahantuojalle kustannuksia ja edellyttää asiantuntemusta velvoitteiden hoitamiseksi. Yritykselle voi olla taloudellisesti kannattavampaa luopua maahantuonnista ja ostaa tarvittaessa kemikaali toiselta EU-alueen yritykseltä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on kemikaalien jatkokäyttäjiä. Jatkokäyttäjiä on monentyyppisiä. Kuvassa 2 selvitetään jatkokäyttäjien erilaisia rooleja. Jatkokäyttäjiä koskevat velvoitteet ovat vähäisemmät kuin aineiden valmistajilla ja maahantuojilla. Valmistaako yritys seoksia? Yritys on jatkokäyttäjä, jos se aineita sekoittaen tekee kemiallisia valmisteita, kuten maaleja, pesuaineita tai voiteluaineita. Tällaisessa aineiden sekoittamisessa ei saa tarkoituksellisesti muodostua uusia aineita eli aineet eivät saa reagoida keskenään. Jatkokäyttäjistä eniten velvoitteita on seosten valmistajilla. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 7

8 Käyttääkö yritys välituotteita? Valmistajalta tai maahantuojalta vaaditaan rekisteröinnin yhteydessä vähemmän tietoja aineen ominaisuuksista silloin, kun aineet ovat prosessista erotettuja välituotteita, jotka joko käytetään omassa yrityksessä tai kuljetetaan muiden toimipaikkojen käyttöön. Välituote määritellään asetuksen artiklassa Vähäisemmät ominaisuustietovaatimukset pätevät vain silloin, kun rekisteröijä voi osoittaa, että välituotteen käytön riskit on asianmukaisesti hallittu. Valmistaja tai maahantuoja kysyy tällöin välituotteen käyttäjältä, miten käytön riskinhallinta on varmistettu niin, että se täyttää asetuksessa määritellyt vaatimukset. Riskinhallintaa koskevat vaatimukset määritellään asetuksen artikloissa 17 ja 18. Valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä? Jos yritys valmistaa tai maahantuo esineitä, esimerkiksi koneita, laitteita tai muita tavaroita, joista on tarkoitettu vapautumaan aineita, nämä aineet pitää esirekisteröidä ja rekisteröidä. Valmistaja / EU-maahantuoja tekee / tuo titaanidioksidia eivät ole jatkokäyttäjiä Sekoittaja 1 käyttää titaanidioksidia pigmenttipastan tekemiseksi Sekoittaja 2 käyttää pastaa maalin tekemiseksi jatkokäyttäjiä Teollinen käyttäjä valmistaa ikkunan ja käyttää maalin siihen Ammattikäyttäjä yritys, joka käyttää maalin maalatessaan ikkunan talossa Jakelija varastoi ja luovuttaa markkinoille kemikaaleja Kuluttaja käyttää maalin ikkunan uudelleen maalaamiseen eivät ole jatkokäyttäjiä Kuva 2. Esimerkki titaanidioksidin jatkokäyttäjistä. 8 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

9 Jatkokäyttäjän tiedot valmistajan tai maahantuojan käyttöön Jatkokäyttäjien kannattaa huolehtia siitä, että oman yrityksen kemikaalikäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa, jotka kemikaalien valmistajat ja maahantuojat joutuvat tekemään. Kemikaalin jatkokäyttäjällä on oikeus REACH-asetuksen mukaan toimittaa kirjallisesti valmistajan tai maahantuojan käyttöön tiedot omasta kemikaalin käytöstään, jotta tämä voi ottaa ne huomioon turvallisuusarvioinnissa. Jatkokäyttäjällä on tällöin velvollisuus toimittaa riittävät tiedot altistumisskenaarion laatimista varten. Altistumisskenaariolla tarkoitetaan kuvausta kemikaalin käyttöolosuhteista ja niissä tarvittavista riskinhallintatoimenpiteistä. Jos yritys ostaa käyttämänsä kemikaalin jakelijalta tai seoksen (esim. maalin) valmistajalta, myyjän pitää toimittaa käyttöä koskevat tiedot edelleen aineiden valmistajille tai maahantuojille. Kemikaalintoimittajan ei tarvitse turvallisuusarvioinnissaan ottaa huomioon jatkokäyttäjän toimittamia tietoja, jos se lopettaa kemikaalin toimittamisen käyttäjälle se perustelee kirjallisesti sekä käyttäjälle että Euroopan kemikaalivirastolle, ettei voi ottaa käyttöä huomioon turvallisuusarvioinnissa terveyden- tai ympäristönsuojelullisista syistä käyttäjä itse ottaa vastuun turvallisuusarvioinnin tekemisestä. Valmistajan tai maahantuojan pitää tehdä aineen käytön turvallisuusarviointi kuitenkin vain silloin, kun kyseinen aine luokitellaan vaaralliseksi ja valmistetun tai maahantuodun aineen määrä on 10 tonnia tai enemmän vuodessa. Käytön määrittelystä ja kuvauksista on valmisteilla ohjeita. Ohjeissa on tarkoitus kuvata ns. käyttö- ja altistumiskategorioita, joita voidaan käyttää tavallisimpien käyttötilanteiden kuvauksina. Tällöin jatkokäyttäjän ei tarvitse itse kuvata omaa käyttöään, vaan voi viitata ohjeen mukaisiin käytön kuvauksiin. Saatuaan käyttöä koskevat tiedot valmistajan tai maahantuojan on rekisteröinnin yhteydessä arvioitava, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että kyseinen käyttö olisi turvallista. Arvioinnin tuloksena valmistajan ja maahantuojan on tarjottava käyttöä varten turvallisuusohjeet. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 9

10 REACHin soveltamisohjeissa on valmisteilla standardikuvauksia riskinhallintakeinoista, joita valmistajat ja maahantuojat voivat käyttää kuvattuja kemikaalien käyttötilanteita varten. Valmistaja tai maahantuoja voi myös kysyä käyttäjältä lisätietoja käyttö- ja altistumistilanteista. Jos jatkokäyttäjä jättää ilmoittamatta omasta käytöstään valmistajalle tai maahantuojalle, voi käyttäjä joutua itse tekemään turvallisuusarvioinnin. Tällöin turvallisuusarviointi kirjataan ns. käyttäjän kemikaaliturvallisuusraporttiin. Jos kemikaalin käyttäjä ei voi liikesalaisuussyistä tai halua muutoin kertoa kemikaalintoimittajalle käytöstään, käyttäjän on tehtävä oman käyttönsä osalta kemikaaliturvallisuusarviointi. Raportin tekemisestä on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle. Käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuusraporttia, jos aineen tai valmisteen käyttömäärä jää alle yhden tonnin vuodessa. Tiedonvaihto yritysten välillä Jatkokäyttäjän tulisi ottaa yhteyttä kemikaalin toimittajaan hyvissä ajoin ennen esirekisteröinti- ja rekisteröintivelvoitteen voimaan tuloa ja tiedustella, aikooko valmistaja tai maahantuoja esirekisteröidä ja rekisteröidä hänen käyttämänsä aineet. Kyselyssä kannattaa viitata kemikaalin toimittajalta saatuihin käyttöturvallisuustiedotteisiin ja niissä esiintyviin aineisiin sekä kaikkeen muuhun käytössä olevista kemikaaleista saatavilla olevaan tietoon, kuten kemikaalin teknisiin spesifikaatioihin tai yrityksen kemikaalihankinnoista vastaavan henkilön hallussa oleviin muihin kemikaalia koskeviin tietoihin. Jos kemikaalin käyttö on yritykselle välttämätöntä, kannattaa jatkokäyttäjän pyytää kemikaalin toimittajalta varmistus siitä, että toimitukset jatkuvat rekisteröintivelvoitteen voimaan tultua. On mahdollista, että aineen valmistaja tai maahantuoja pitää aineen toimittamista kannattamattomana rekisteröinnin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Kirjeenvaihto käyttäjän ja kemikaalintoimittajan välillä kannattaa säilyttää, jotta käyttäjä voi tarvittaessa osoittaa käyttäneensä oikeuttansa pyytää valmistajaa tai maahantuojaa ottamaan huomioon oma käyttönsä turvallisuusarvioinnissa. 10 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

11 Inventaario ja kemikaaliluettelo Kemikaaleista valtaosa on valmisteita eli aineiden seoksia. Näitä ovat esimerkiksi maalit, pesuaineet ja voiteluaineet. Jos kemikaalit sisältävät vaarallisia aineita, käyttäjällä pitää olla niistä käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteiden tietoja käytetään hyväksi työturvallisuuslainsäädännön mukaisessa työpaikan riskinarvioinnissa. Kemikaalin käyttäjien kannattaa varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet on saatu kemikaalintoimittajilta kaikista vaarallisista aineista ja niitä sisältävistä valmisteista ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla. Työturvallisuuslainsäädännön mukaan jokaisella työpaikalla pitää olla luettelo (inventaario) työssä käytettävistä kemikaaleista. Luetteloa on hyvä täydentää REACHiä varten tarpeellisilla tiedoilla, kuten tiedoilla valmisteiden sisältämistä aineista ja niiden vaarallisuusluokituksista, kemikaalien käyttötarkoituksista omassa ja asiakkaiden käytössä, käyttötavoista sekä käyttömääristä yrityksessä. Kemikaaliluettelo on tarpeen, että jatkokäyttäjä pystyy arvioimaan, mitkä aineet ja valmisteet ovat oman yrityksen kannalta välttämättömiä voi tehdä järjestelmällisesti kyselyt kemikaalintoimittajille siitä, jatkuvatko yrityksen käyttämien kemikaalien toimitukset rekisteröintivelvoitteesta huolimatta osaa kuvata kemikaalintoimittajalle oman käyttönsä pystyy dokumentoimaan kemikaalintoimittajan kanssa käymänsä kirjeenvaihdon tuntee aineen ja valmisteen käyttömäärät ja voi dokumentoida ne erityisesti, jos käyttömäärä jää alle yhden tonnin, jolloin omaa turvallisuusarviointivelvoitetta ei ole. Luetteloa tulisi hyödyntää myös tietojenvaihtoa koskevassa seurannassa. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 11

12 Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedotteet ovat keskeisessä asemassa tiedonvälityksessä valmistajien, maahantuojien ja käyttäjien välillä. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen artiklassa 31 ja liitteessä II. Kemikaalintoimittajan pitää antaa käyttöturvallisuustiedote kaikista vaarallisista aineista sekä vaarallisia aineita sisältävistä valmisteista. Tiedotteesta selviää, mitä vaarallisia ominaisuuksia kemikaalilla on ja mitä vaarallisia aineita valmiste sisältää. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat hyvä perusta valmiste- ja aineinventaarion tekemistä varten. Tiedotteessa on myös kemikaalintoimittajan nimi ja osoitetiedot. Käyttöturvallisuustiedotteen tietoja täydennetään rekisteröintien yhteydessä tuotetuilla tiedoilla. Käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi tulee kuvaus kemikaalin käyttötilanteista ja niissä tarvittavista riskinhallintatoimista. Käyttöturvallisuustiedotteesta jatkokäyttäjä voi tarkistaa, onko oma käyttö otettu huomioon kemikaalintoimittajan turvallisuusarvioinnissa. Ellei, jatkokäyttäjällä on oikeus pyytää käytön huomioon ottamista tai tehdä oma turvallisuusarviointi. Aineiden käyttöturvallisuustiedotteet pitää uusia rekisteröintien edetessä ja siirtää rekisteröintien yhteydessä aineista tuotetut tiedot käyttöturvallisuustiedotteeseen. Seoksen valmistaja kerää tiedot tuottamansa valmisteen käyttöturvallisuustiedotetta varten aineiden toimittajien käyttöturvallisuustiedotteista ja laatii omista valmisteistaan käyttöturvallisuustiedotteet, jos ne sisältävät vaarallisia aineita. Voidakseen laatia käyttöturvallisuustiedotteen seoksen valmistajan tulee tietää, mitä vaarallisia aineita valmisteeseen lisätään ja miten paljon. REACHin mukaan seoksen valmistajan pitää olla selvillä sekä omista että muiden käyttäjien käyttötarkoituksista. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista varten tarvittavat tiedot tulisi kirjata seoksen valmistajan aineinventaarioon. Valmisteen (seoksen) käyttöturvallisuustiedotteen tekeminen ja altistumisskenaarioiden laadinta edellyttää asiantuntemusta. Valmisteita tekevän yrityksen kannattaakin pohtia hyvissä ajoin, miten käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen on paras järjestää - käytetäänkö asiantuntevaa konsulttiapua vai hankitaanko asiantuntemusta oman yrityksen käyttöön. 12 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

13 REACH-neuvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat käynnistäneet neuvontapalvelun kemikaalien valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille ja muille asianosaisille REACH-asetuksen tuomista velvollisuuksista ja vastuista. Se opastaa myös käyttämään yksityiskohtaisia ohjeita REACH-asetuksen soveltamiseksi. Keskitetty neuvontapalvelu turvaa sen, että vastaukset perustuvat parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen. Neuvontapalveluun voi esittää kysymyksiä internet-sivulla olevan lomakkeen kautta tai puhelimitse. Neuvontapalvelu on maksuton ja se vastaa luotettavasti ja nopeasti asiakkaiden tavallisimpiin kysymyksiin. Sivuilla on myös valmiita vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Ongelmallisimpien kysymysten vastauksia pohditaan EU:n neuvontapalvelujen verkostossa, joka koostuu kaikkien EU-maiden neuvontapalveluiden ja Euroopan kemikaaliviraston edustajista. Näin turvataan se, että kaikkien EU-maiden neuvontapalvelujen antamat vastaukset ovat samansisältöisiä. Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulla on mahdollisuus käyttää ns. navigaattorityökalua, joka opastaa yrityksiä REACH-velvoitteiden määrittelyssä. Toistaiseksi työkalu on käytettävissä vain englanniksi. Verkkosivulta löytyvät myös valmistuneet REACH-asetuksen soveltamisohjeet. REACH-asetuksen valvonta REACH-asetuksen valvonnasta säädetään yksityiskohtaisesti kemikaalilain muutoksella mennessä. Työsuojeluviranomaiset valvovat nykyisen kemikaalilainsäädännön ja työturvallisuuslain nojalla työssä käytettävien kemikaalien luokitusta, merkintöjä sekä käyttöturvallisuustiedotteita ja muuta tietojen toimittamista. Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat kemikaaleja koskevien rajoitusten ja kieltojen noudattamista työpaikoilla. Myös Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV valvoo näiden velvotteiden noudattamista. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 13

14 Lisätietoa: REACH-neuvontapalvelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV Säästöpankinranta 2a PL 210, Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Suomen ympäristökeskus SYKE Mechelininkatu 34a PL 140, Helsinki Puhelin: Asiakaspalvelu: Faksi: Kemikaalineuvottelukunta: Euroopan kemikaalivirasto: 14 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

15 Mitä valmistajan, maahantuojan ja käyttäjän kannattaa tehdä ennen ? nimetä yrityksen REACH-vastuuhenkilö selvittää oman yrityksen rooli REACH-asetuksen soveltamisessa Valmistaja Maahantuoja Jatkokäyttäjä Jakelija selvittää, valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä tai tavaroita, joista tarkoituksellisesti vapautuu aineita valmistautua esirekisteröimään valmistajana tai maahantuojana aineet sellaisenaan, osana seoksia ja silloin, kun aineet vapautuvat tarkoituksellisesti esineistä. JATKOKÄYTTÄJÄ selvittää kemikaalin toimittajalta, aikooko valmistaja tai maahantuoja rekisteröidä yrityksen käyttämät tai valmisteen sisältämät aineet varmistaa kemikaalin toimittajalta, että yrityksessä on ajantasainen käyttöturvallisuustiedote kaikista käytetyistä vaarallisista aineista sekä valmisteista, jotka sisältävät vaarallisia aineita tekee valmisteluettelon (inventaarion), johon merkitään käyttöturvallisuustiedotteesta valmisteen kauppanimi kemikaalintoimittajan nimi ja osoitetiedot valmisteen vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 valmisteen käyttötarkoitus, käyttötapa ja käyttömäärä omassa yrityksessä valmisteen valmistaja tekee käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella aineluettelon (inventaarion), johon merkitään vaarallisten aineiden nimet ja tunnistuskoodit sekä tarvittaessa pitoisuudet käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 kemikaalin toimittajan nimi ja osoitetiedot aineiden vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 aineiden käyttötarkoitus, käyttötapa ja käyttömäärä omassa yrityksessä varmistaa, että valmiste- ja aineluetteloihin voidaan tarvittaessa joustavasti lisätä muita REACHin yhteydessä tarvittavia tietoja. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 15

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

REACH EU:n UUSI KEMIKAALIASETUS

REACH EU:n UUSI KEMIKAALIASETUS REACH EU:n UUSI KEMIKAALIASETUS KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 6 (2007) Kannen kuva: Markku Ojala (Euroopan kemikaalivirasto Helsingissä) ISSN 1459-5990 ISBN 978-952-00-2382-9 (nid.) 978-952-00-2383-6

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle 1 Sisällysluettelo Keitä REACH ja CLP koskee?... 3 REACH asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa

Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa Kemikaalien turvallisuus huomisen Euroopassa Helsinki kemikaaliviraston kotipaikkana Kai Savolainen REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta voimaan

Lisätiedot

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6. Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti niitä hakijoita

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

REACH-asetus ja GHS-asetus

REACH-asetus ja GHS-asetus REACH-asetus ja GHS-asetus osastopäällikkö Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry Eurolab Finland 22.5.2005 Juha Pyötsiä12032007 Mitä tulossa? uusi (ylikansallinen) REACH-asetus sekä kemikaalien luokitusta ja

Lisätiedot

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Tammikuu 2008 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä asiakirja sisältää REACH-asetusta koskevat toimintaohjeet. Toimintaohjeissa

Lisätiedot

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-lainsäädännön sisältö EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006 Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-asetuksen keskeiset elementit Soveltamisala Rekisteröinti Tiedottaminen toimitusketjussa Jatkokäyttäjän

Lisätiedot

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate REACHin vaikutukset toimitusketjussa case: sinkitty ja maalattu teräskate Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset GLP-seminaari, FIMEA 10.2.2010 Kirsi Sihvonen Euroopan kemikaalivirasto - ECHA Sisältö REACH-asetus Prosessit Rekisteröinnin aikataulu Rekisteröintiasiakirja

Lisätiedot

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle?

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Jouni Räisänen Kaksi altistumisskenaariota 1 2 Kemikaaliturvallisuusarviointi altistumisskenaario Käyttöturvallisuustiedote, liitteenä altistumisskenaario

Lisätiedot

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin Päärekisteröijien verkkoseminaari Kemikaaliturvallisuusarviointi/kemikaaliturvallisuusraportti (CSA/CSR) (I) Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin 9.3.2010 Wim De Coen, Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

vaikutukset työterveyteen ja työsuojeluun Anna-Liisa Sundquist

vaikutukset työterveyteen ja työsuojeluun Anna-Liisa Sundquist vaikutukset työterveyteen ja työsuojeluun 20.11.2007 Anna-Liisa Sundquist REACH-asetus 1907/2006 1) Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Regulation concerning

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013 Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Esityksen sisältö 1. Valmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Lisätiedot

2/1/2012. EU:n kemikaalilainsäädäntö REACH-asetus. CLP-asetus

2/1/2012. EU:n kemikaalilainsäädäntö REACH-asetus. CLP-asetus EU:n kemikaalisääntely Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto 6.-7.2.2012 Joonas Alaranta Sisältö EU:n kemikaalilainsäädäntö REACH-asetus Pääasiallinen sisältö Keskeiset menettelyt CLP-asetus EU-oikeuslähteet

Lisätiedot

REACH, kemikaalilainsäädännön merkitys

REACH, kemikaalilainsäädännön merkitys 1 REACH, kemikaalilainsäädännön merkitys neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä STM terveysosasto 2 REACH-asetusehdotus tausta ja tarve pääasiallinen sisältö ja idea valmisteluvaihe valmistautuminen EY KEMIKAALIEN

Lisätiedot

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Rekisteröintiasiakirjat Tekninen asiakirja(reach liite VI, vähintään 1 t/a) Kemikaaliturvallisuusraportti(REACH liitei, vähintään 10 t/a) Tietovaatimukset

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

REACH-valvontaopas ympäristönsuojeluviranomaiselle

REACH-valvontaopas ympäristönsuojeluviranomaiselle YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 7 2014 REACH-valvontaopas ympäristönsuojeluviranomaiselle YMPÄRISTÖN- SUOJELU Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Johdanto tietojen yhteiskäytt yttöön 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Keskeiset periaatteet Miksi tietoja jaetaan Keneltä tietojen yhteiskäyttöä

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti Joonas Alaranta

Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti Joonas Alaranta Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti 11.4.2014 Joonas Alaranta Sisältö REACH-rekisteröinti biopolttoaineiden näkökulmasta Tuotantoprosessin eri jakeita koskevat velvollisuudet Tuote- ja prosessikehitystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä?

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 11.10.2016 REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Sisältö Ketä rekisteröinti koskee? Määritelmät Rekisteröinnin vaiheet Esirekisteröinti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 53/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 53/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 53/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kemikaalilain

Lisätiedot

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selostetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja neuvotaan, miten ne täytetään.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaalituoterekisteriin toimitetaan seuraavat tiedot:

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaalituoterekisteriin toimitetaan seuraavat tiedot: 965/2011 3 OHJEET TIETOJEN TOIMITTAMISEKSI Liite 1 Kemikaalitietojen toimittaminen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle on kansallinen menettely, jolla samalla toimeenpannaan CLP-asetuksen 45 artiklan

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Tietojen yhteiskäytt

Tietojen yhteiskäytt Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen yhteiskäytt yttö tietojenvaihtofoorumissa (SIEF) 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, Euroopan kemikaalivirasto 1 Yleiskatsaus Pakolliset

Lisätiedot

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals ja VTT:n palvelut REACH:in kattavuus REACH Kemikaalit ennen v. 1981 = n. 100106 tuotetta joita REACH koskee, jos niitä tuotetaan tai tuodaan

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden

Käyttöturvallisuustiedotteiden Käyttöturvallisuustiedotteiden altistumistietojen käsittely Pääaiheet: Yrityksen REACH vaatimustenmukaisuustarkastus vastaanotetuille kemikaaleille ja niiden altistumisskenaariot sisältäville käyttöturvallisuustiedotteille.

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen jakaminen 30.4.2010 Catherine Cornu, ECHA Yleiskatsaus Tietojen jakaminen = rekisteröintiasiakirja-aineistojen tietojen julkaiseminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti REACH-asetuksen mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen ja toimittamisen pääperiaatteet ja

Lisätiedot

Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa

Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa Huomautus Huomaa, että kemikaalivirasto aloittaa lähiaikoina tämän asiakirjan päivityksen unionin tuomioistuimen 10. syyskuuta 2015 asiassa C-106/14 antaman tuomion huomioon ottamiseksi. Tuomio selventää

Lisätiedot

22.1.2013 Altistumisskenaariot - Selvitys 2012. REACH tiedolla tehokkaaseen riskinhallintaan - RETRIS 2012-13

22.1.2013 Altistumisskenaariot - Selvitys 2012. REACH tiedolla tehokkaaseen riskinhallintaan - RETRIS 2012-13 22.1.2013 Altistumisskenaariot - Selvitys 2012 REACH tiedolla tehokkaaseen riskinhallintaan - RETRIS 2012-13 Käytönkuvausjärjestelmä (Use description system) 120 100 % - osuus 80 60 40 Käytetty käyttökuvaajajärjestelmän

Lisätiedot

Valmistus- ja käyttötietojen

Valmistus- ja käyttötietojen Valmistus- ja käyttötietojen kerääminen Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Pedro Roselló Vilarroig

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

Jatkokäyttäjät. Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi. Versio 1.

Jatkokäyttäjät. Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi. Versio 1. TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Jatkokäyttäjät Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi Versio 1.0 Joulukuu 2013 2 Toimintaohjeiden lyhennelmä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö

REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö Viite: ECHA-11-FS-06-FI ISBN-13: 978-92-9217-602-0 REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö Eräs tärkeimmistä REACH-asetuksen laatimisen ja hyväksymisen syistä oli se, että

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola 19.11.2013 Biosidit Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Esityksen sisältö Biosidiasetuksen muutostyöstä Maksut Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Lisätiedot

Toimintamalli kemikaalien jatkokäyttäjille Altistumisskenaariot vertaaminen omaan toimintaan

Toimintamalli kemikaalien jatkokäyttäjille Altistumisskenaariot vertaaminen omaan toimintaan OPAS Toimintamalli kemikaalien jatkokäyttäjille Altistumisskenaariot vertaaminen omaan toimintaan 2 julkaisutiedot Tekstit: Pirjo Heikkilä Riitta Viinanen Aino Pippuri Jouni Räisänen Chemphex RV Chem Oy

Lisätiedot

Jäsenaineiston valmistelu

Jäsenaineiston valmistelu Jäsenaineiston valmistelu Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Laura Walin ECHA Ohjeistus- ja

Lisätiedot

Rekisteröintiohjeet Versio 3.0 Marraskuu 2016

Rekisteröintiohjeet Versio 3.0 Marraskuu 2016 1 T O I M I N T A O H J E E T Marraskuu 2016 Versio 3.0 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki Puh. +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämän asiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Toukokuu REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita he todella tarvitsevat rekisteröintiä varten:

Toukokuu REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita he todella tarvitsevat rekisteröintiä varten: 1 (5) Asiakirja Kustannusten jakaminen niiden muiden rekisteröijien kanssa, Johdanto REACH-asetuksen mukaan rekisteröijien on maksettava ainoastaan niistä tiedoista, joita he todella tarvitsevat rekisteröintiä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

REACH-asetuksen vaatimukset ja soveltaminen aineiden jatkokäyttäjien kannalta. Esimerkkitapauksena hydratsiinin käyttö energiateollisuudessa

REACH-asetuksen vaatimukset ja soveltaminen aineiden jatkokäyttäjien kannalta. Esimerkkitapauksena hydratsiinin käyttö energiateollisuudessa REACH-asetuksen vaatimukset ja soveltaminen aineiden jatkokäyttäjien kannalta Esimerkkitapauksena hydratsiinin käyttö energiateollisuudessa REACH-asetuksen vaatimukset ja soveltaminen aineiden jatkokäyttäjien

Lisätiedot

KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ

KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ Sari Karjomaa Teknokemian Yhdistys ry Puhtausalan Esimies- ja asiantuntijapäivät 19.1.2017 www.teknokemia.fi @Teknokemia @SKarjomaa Esityksen sisältö Teknokemian Yhdistys

Lisätiedot

Rekisteröintiohjeet. Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET

Rekisteröintiohjeet. Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET TOIMINTAOHJEET Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet 2 Versio 2.0 Toukokuu 2012 Versio Muutokset Päivämäärä Versio 0 Ensimmäinen versio Kesäkuu 2007 Versio 1

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Päärekisteröijien webinaari 9.4.2010 Anja Klauk Neuvontapalvelut Euroopan kemikaalivirasto REACH: soveltamisala 1.12.2010 alkaen REACH-asetuksen käsite "dangerous"

Lisätiedot

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Professori

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 12.4.2014 REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Sisältö EU:n kemikaalilainsäädäntö: o REACH- ja CLP-asetusten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön asiantuntija

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön asiantuntija Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön asiantuntija Lukuisat konsulttitoimistot tarjoavat sääntelyä koskevaa yleistä neuvontaa, mutta vain harvat yhtä laadukasta ja oikea-aikaista palvelua kuin JSC. Palveluksessamme

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Vaaralliset kemikaalit 1 Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Taustaa Vaarallisten kemikaalien kansainvälistä kauppaa säädellään kahdella kansainvälisellä sopimuksella: Rotterdamin sopimuksella ja

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus IT-työkalut luokituksen ja merkintöjen ilmoittamista varten Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus 12. lokakuuta 2010, HTC Helsinki ECHA Neuvontapalvelu- ja ohjausyksikkö (A1) ECHA Luokitusten ja merkintöjen

Lisätiedot

Toimintaohjeita koskeva tiedote

Toimintaohjeita koskeva tiedote Viite: ECHA-2010-GF-01-FI Päi vämäärä: 9.6.2010 Kieli: suomi Jätteitä ja hyödynnettäviä aineita koskevat toimintaohjeet (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita, joissa esitetään jäsennelty tiivistelmä kaikista

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Radanpidossa käytettävät kemikaalit

Radanpidossa käytettävät kemikaalit Ohje 1 (9) Infra ja ympäristö / Väylänpito Raimo Tapio Säädösperusta REACH-asetus 1907/2006 CLP-asetus 1272/2008 Biosidiasetus 528/2012 Kemikaalilaki 599/2013 Kasvinsuojeluainelaki 1563/2011 Konedirektiivi

Lisätiedot

CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet

CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetus on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 1 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tavoitteet ja yleiset säännöt

Tavoitteet ja yleiset säännöt 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 56 2. Jos valmistetun tai maahantuodun ilmoitetun aineen määrä valmis tajaa tai maahantuojaa kohti nousee 12 artiklassa tarkoitettuun seuraa vaan tonnimääräiseen kynnysarvoon,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 LIITE VI ASETUKSEN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOVAATIMUKSET LIITTEIDEN VI XI VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET Liitteissä VI XI täsmennetään, mitä tietoja on

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot