Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008

2 ISBN ISSN X Multiprint Oy, Tampere 2008

3 REACH-asetus REACH eli Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta (1907/2006) tuli voimaan kesäkuun alusta Sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-asetus uudistaa kokonaisuudessaan aineita ja valmisteita koskevan kemikaalilainsäädännön. Aineet pitää rekisteröidä silloin, kun niitä valmistetaan EU-maassa tai tuodaan EU-alueelle sellaisenaan tai osana valmisteita vähintään yksi tonni vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti. REACH-asetus asettaa eräissä tapauksissa vaatimuksia myös aineita sisältäville esineille. Valmistajien tai maahantuojien on arvioitava aineiden ominaisuudet ja käytöstä aiheutuvat riskit sekä annettava ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Aineille tehdyt arvioinnit rekisteröidään Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään tietokantaan. Aineita ei saa valmistaa eikä luovuttaa markkinoille, ellei rekisteröintiä ole tehty asetuksen edellyttämällä tavalla ja sen aikataulujen mukaisesti. Jos aineen aiheuttamaa riskiä ei voida hyväksyä, sen käyttöä voidaan rajoittaa tai käyttö kieltää kokonaan. Kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttöön voidaan tarvita lupa. Näitä ovat esimerkiksi syöpää aiheuttavat aineet sekä ympäristössä pysyvät, myrkylliset ja kertyvät aineet. REACH-asetus tuo velvoitteita erityisesti kemikaalien valmistajille ja maahantuojille. Jokaisen yrityksen kannattaa kuitenkin selvittää oma roolinsa suhteessa REACH-asetukseen varmistaakseen, että sen kemikaalinkäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 3

4 Aineiden esirekisteröinti EU:ssa valmistettuja ja jo markkinoilla olevia aineita kutsutaan vaiheittain rekisteröitäviksi aineiksi ja ne esirekisteröidään ennen varsinaista rekisteröintiä. Vaiheittain rekisteröitävät aineet määritellään REACH-asetuksen artiklassa Näiden aineiden esirekisteröinti alkaa kesäkuun alusta 2008 ja päättyy marraskuun lopussa Esirekisteröinnistä huolehtiminen on tärkeää, että voi käyttää hyväksi asetuksen mukaiset siirtymäajat. Jos ainetta ei ole esirekisteröity aikataulun puitteissa, se pitää rekisteröidä välittömästi esirekisteröintiajan päätyttyä. Rekisteröinnin valmistelu vie aikaa useita kuukausia, joten aineen valmistus ja markkinoille saattaminen katkeaa kunnes rekisteröinti on tehty. Esirekisteröinnissä valmistajien ja maahantuojien on toimitettava aineesta perustiedot Euroopan kemikaalivirastolle. Perustietoja ovat aineiden tunnistustiedot sekä tiedot valmistus- ja maahantuontimääristä tonnimäärittäin. Kemikaalivirasto julkaisee luettelon esirekisteröidyistä aineista tammikuussa Esirekisteröinnistä säädetään REACH-asetuksen artiklassa 28. Esirekisteröinnin tarkoituksena on myös saattaa saman aineen valmistajat ja maahantuojat yhteen, jotta ne voivat yhteisesti toimittaa tietoja rekisteröintiä varten. Aineiden rekisteröinti Jos aine ei täytä vaiheittain rekisteröitävän aineen määritelmää, se pitää rekisteröidä asetuksen mukaisesti lähtien. Rekisteröinnistä säädetään REACH-asetuksen osastossa II. Vaiheittain rekisteröitävien eli EU:ssa valmistettujen ja jo markkinoilla olevien aineiden rekisteröinti käynnistyy aineen esirekisteröinnin jälkeen kuvan 1 aikataulujen mukaisesti. Tonnimäärät määritellään valmistajaa tai maahantuojaa kohden vuodessa. Kaikki yli yhden tonnin määrät rekisteröidään kesäkuun alkuun 2018 mennessä. 4 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

5 Valmistajien ja maahantuojien yhteinen tietojen toimittaminen edellyttää tietojen jakamisesta ja kustannuksista sopimista yritysten kesken. Tästä säädetään asetuksen osastossa III. Esirekisteröinti KAIKKI yli t/v + erityiset ryhmät REKISTERÖINNIT t/v t/v UUSIEN AINEIDEN REKISTERÖINTI Lupamenettelyt ja arvioinnit käynnistyvät vähitellen Kuva 1. REACH-järjestelmän rekisteröintien aikataulut Varsinaisen rekisteröinnin yhteydessä valmistaja tai maahantuoja arvioi, onko aine ominaisuuksiltaan vaarallinen ja aiheuttaako sen käyttö terveys- tai ympäristöriskejä. Samalla määritellään, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että käytön aiheuttamat riskit ovat hallinnassa. Rekisteröinti edellyttää tietoa myös kemikaalien käytöstä ja altistumisesta. Tämän tiedon valmistajat ja maahantuojat saavat kemikaalien käyttäjiltä, joita kutsutaan jatkokäyttäjiksi. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 5

6 REACH ja yrityksen rooli Valmistaja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueelle. REACH-asetus ei velvoita EU:n ulkopuolella toimivaa valmistajaa. Käytännössä EU:n ulkopuoliset valmistajat avustavat maahantuojaa, jonka tehtävänä on REACH-velvoitteiden hoitaminen. EU:n ulkopuolinen valmistaja voi myös osoittaa rekisteröinnin tekijäksi ainoan edustajan, jolla on kaikki maahantuojan velvoitteet. Tällöin varsinaiset maahantuojat, joita voi olla useitakin eri EU:n jäsenmaissa, ovat jatkokäyttäjiä asetusta sovellettaessa. Esineen tuottaja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa esineen EU-alueella. Maahantuoja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle. Esimerkiksi kemikaalin tuonti Saksasta Suomeen ei ole maahantuontia, mutta kemikaalin tuonti Venäjältä Suomeen on. Jatkokäyttäjä EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja toimittaa aineen, valmisteen tai ainetta sisältävän esineen sellaisenaan eteenpäin toimitusketjussa. 6 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

7 Yrityksen roolin selvittäminen Jokaisen yrityksen pitää selvittää oma roolinsa suhteessa REACH-asetukseen, koska yrityksen rooli vaikuttaa velvoitteiden sisältöön ja määrään. REACHasetuksen mukaisia toimijoita ovat valmistajat, maahantuojat, jatkokäyttäjät ja jakelijat. Sama yritys voi toimia useissakin rooleissa riippuen aineesta. Yritys voi olla jonkun aineen valmistaja tai maahantuoja, mutta toisen aineen jatkokäyttäjä tai jakelija. Raskaimmat velvoitteet asetus tuo valmistajille ja maahantuojille. Kemikaalin ostaminen oman yrityksen käyttöön EU-alueen ulkopuolelta on REACH-asetuksen mukaista maahantuontia, mutta ostaminen toiselta EU-alueen yritykseltä ei ole. Aineen rekisteröinti aiheuttaa maahantuojalle kustannuksia ja edellyttää asiantuntemusta velvoitteiden hoitamiseksi. Yritykselle voi olla taloudellisesti kannattavampaa luopua maahantuonnista ja ostaa tarvittaessa kemikaali toiselta EU-alueen yritykseltä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on kemikaalien jatkokäyttäjiä. Jatkokäyttäjiä on monentyyppisiä. Kuvassa 2 selvitetään jatkokäyttäjien erilaisia rooleja. Jatkokäyttäjiä koskevat velvoitteet ovat vähäisemmät kuin aineiden valmistajilla ja maahantuojilla. Valmistaako yritys seoksia? Yritys on jatkokäyttäjä, jos se aineita sekoittaen tekee kemiallisia valmisteita, kuten maaleja, pesuaineita tai voiteluaineita. Tällaisessa aineiden sekoittamisessa ei saa tarkoituksellisesti muodostua uusia aineita eli aineet eivät saa reagoida keskenään. Jatkokäyttäjistä eniten velvoitteita on seosten valmistajilla. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 7

8 Käyttääkö yritys välituotteita? Valmistajalta tai maahantuojalta vaaditaan rekisteröinnin yhteydessä vähemmän tietoja aineen ominaisuuksista silloin, kun aineet ovat prosessista erotettuja välituotteita, jotka joko käytetään omassa yrityksessä tai kuljetetaan muiden toimipaikkojen käyttöön. Välituote määritellään asetuksen artiklassa Vähäisemmät ominaisuustietovaatimukset pätevät vain silloin, kun rekisteröijä voi osoittaa, että välituotteen käytön riskit on asianmukaisesti hallittu. Valmistaja tai maahantuoja kysyy tällöin välituotteen käyttäjältä, miten käytön riskinhallinta on varmistettu niin, että se täyttää asetuksessa määritellyt vaatimukset. Riskinhallintaa koskevat vaatimukset määritellään asetuksen artikloissa 17 ja 18. Valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä? Jos yritys valmistaa tai maahantuo esineitä, esimerkiksi koneita, laitteita tai muita tavaroita, joista on tarkoitettu vapautumaan aineita, nämä aineet pitää esirekisteröidä ja rekisteröidä. Valmistaja / EU-maahantuoja tekee / tuo titaanidioksidia eivät ole jatkokäyttäjiä Sekoittaja 1 käyttää titaanidioksidia pigmenttipastan tekemiseksi Sekoittaja 2 käyttää pastaa maalin tekemiseksi jatkokäyttäjiä Teollinen käyttäjä valmistaa ikkunan ja käyttää maalin siihen Ammattikäyttäjä yritys, joka käyttää maalin maalatessaan ikkunan talossa Jakelija varastoi ja luovuttaa markkinoille kemikaaleja Kuluttaja käyttää maalin ikkunan uudelleen maalaamiseen eivät ole jatkokäyttäjiä Kuva 2. Esimerkki titaanidioksidin jatkokäyttäjistä. 8 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

9 Jatkokäyttäjän tiedot valmistajan tai maahantuojan käyttöön Jatkokäyttäjien kannattaa huolehtia siitä, että oman yrityksen kemikaalikäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa, jotka kemikaalien valmistajat ja maahantuojat joutuvat tekemään. Kemikaalin jatkokäyttäjällä on oikeus REACH-asetuksen mukaan toimittaa kirjallisesti valmistajan tai maahantuojan käyttöön tiedot omasta kemikaalin käytöstään, jotta tämä voi ottaa ne huomioon turvallisuusarvioinnissa. Jatkokäyttäjällä on tällöin velvollisuus toimittaa riittävät tiedot altistumisskenaarion laatimista varten. Altistumisskenaariolla tarkoitetaan kuvausta kemikaalin käyttöolosuhteista ja niissä tarvittavista riskinhallintatoimenpiteistä. Jos yritys ostaa käyttämänsä kemikaalin jakelijalta tai seoksen (esim. maalin) valmistajalta, myyjän pitää toimittaa käyttöä koskevat tiedot edelleen aineiden valmistajille tai maahantuojille. Kemikaalintoimittajan ei tarvitse turvallisuusarvioinnissaan ottaa huomioon jatkokäyttäjän toimittamia tietoja, jos se lopettaa kemikaalin toimittamisen käyttäjälle se perustelee kirjallisesti sekä käyttäjälle että Euroopan kemikaalivirastolle, ettei voi ottaa käyttöä huomioon turvallisuusarvioinnissa terveyden- tai ympäristönsuojelullisista syistä käyttäjä itse ottaa vastuun turvallisuusarvioinnin tekemisestä. Valmistajan tai maahantuojan pitää tehdä aineen käytön turvallisuusarviointi kuitenkin vain silloin, kun kyseinen aine luokitellaan vaaralliseksi ja valmistetun tai maahantuodun aineen määrä on 10 tonnia tai enemmän vuodessa. Käytön määrittelystä ja kuvauksista on valmisteilla ohjeita. Ohjeissa on tarkoitus kuvata ns. käyttö- ja altistumiskategorioita, joita voidaan käyttää tavallisimpien käyttötilanteiden kuvauksina. Tällöin jatkokäyttäjän ei tarvitse itse kuvata omaa käyttöään, vaan voi viitata ohjeen mukaisiin käytön kuvauksiin. Saatuaan käyttöä koskevat tiedot valmistajan tai maahantuojan on rekisteröinnin yhteydessä arvioitava, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että kyseinen käyttö olisi turvallista. Arvioinnin tuloksena valmistajan ja maahantuojan on tarjottava käyttöä varten turvallisuusohjeet. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 9

10 REACHin soveltamisohjeissa on valmisteilla standardikuvauksia riskinhallintakeinoista, joita valmistajat ja maahantuojat voivat käyttää kuvattuja kemikaalien käyttötilanteita varten. Valmistaja tai maahantuoja voi myös kysyä käyttäjältä lisätietoja käyttö- ja altistumistilanteista. Jos jatkokäyttäjä jättää ilmoittamatta omasta käytöstään valmistajalle tai maahantuojalle, voi käyttäjä joutua itse tekemään turvallisuusarvioinnin. Tällöin turvallisuusarviointi kirjataan ns. käyttäjän kemikaaliturvallisuusraporttiin. Jos kemikaalin käyttäjä ei voi liikesalaisuussyistä tai halua muutoin kertoa kemikaalintoimittajalle käytöstään, käyttäjän on tehtävä oman käyttönsä osalta kemikaaliturvallisuusarviointi. Raportin tekemisestä on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle. Käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuusraporttia, jos aineen tai valmisteen käyttömäärä jää alle yhden tonnin vuodessa. Tiedonvaihto yritysten välillä Jatkokäyttäjän tulisi ottaa yhteyttä kemikaalin toimittajaan hyvissä ajoin ennen esirekisteröinti- ja rekisteröintivelvoitteen voimaan tuloa ja tiedustella, aikooko valmistaja tai maahantuoja esirekisteröidä ja rekisteröidä hänen käyttämänsä aineet. Kyselyssä kannattaa viitata kemikaalin toimittajalta saatuihin käyttöturvallisuustiedotteisiin ja niissä esiintyviin aineisiin sekä kaikkeen muuhun käytössä olevista kemikaaleista saatavilla olevaan tietoon, kuten kemikaalin teknisiin spesifikaatioihin tai yrityksen kemikaalihankinnoista vastaavan henkilön hallussa oleviin muihin kemikaalia koskeviin tietoihin. Jos kemikaalin käyttö on yritykselle välttämätöntä, kannattaa jatkokäyttäjän pyytää kemikaalin toimittajalta varmistus siitä, että toimitukset jatkuvat rekisteröintivelvoitteen voimaan tultua. On mahdollista, että aineen valmistaja tai maahantuoja pitää aineen toimittamista kannattamattomana rekisteröinnin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Kirjeenvaihto käyttäjän ja kemikaalintoimittajan välillä kannattaa säilyttää, jotta käyttäjä voi tarvittaessa osoittaa käyttäneensä oikeuttansa pyytää valmistajaa tai maahantuojaa ottamaan huomioon oma käyttönsä turvallisuusarvioinnissa. 10 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

11 Inventaario ja kemikaaliluettelo Kemikaaleista valtaosa on valmisteita eli aineiden seoksia. Näitä ovat esimerkiksi maalit, pesuaineet ja voiteluaineet. Jos kemikaalit sisältävät vaarallisia aineita, käyttäjällä pitää olla niistä käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteiden tietoja käytetään hyväksi työturvallisuuslainsäädännön mukaisessa työpaikan riskinarvioinnissa. Kemikaalin käyttäjien kannattaa varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet on saatu kemikaalintoimittajilta kaikista vaarallisista aineista ja niitä sisältävistä valmisteista ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla. Työturvallisuuslainsäädännön mukaan jokaisella työpaikalla pitää olla luettelo (inventaario) työssä käytettävistä kemikaaleista. Luetteloa on hyvä täydentää REACHiä varten tarpeellisilla tiedoilla, kuten tiedoilla valmisteiden sisältämistä aineista ja niiden vaarallisuusluokituksista, kemikaalien käyttötarkoituksista omassa ja asiakkaiden käytössä, käyttötavoista sekä käyttömääristä yrityksessä. Kemikaaliluettelo on tarpeen, että jatkokäyttäjä pystyy arvioimaan, mitkä aineet ja valmisteet ovat oman yrityksen kannalta välttämättömiä voi tehdä järjestelmällisesti kyselyt kemikaalintoimittajille siitä, jatkuvatko yrityksen käyttämien kemikaalien toimitukset rekisteröintivelvoitteesta huolimatta osaa kuvata kemikaalintoimittajalle oman käyttönsä pystyy dokumentoimaan kemikaalintoimittajan kanssa käymänsä kirjeenvaihdon tuntee aineen ja valmisteen käyttömäärät ja voi dokumentoida ne erityisesti, jos käyttömäärä jää alle yhden tonnin, jolloin omaa turvallisuusarviointivelvoitetta ei ole. Luetteloa tulisi hyödyntää myös tietojenvaihtoa koskevassa seurannassa. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 11

12 Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedotteet ovat keskeisessä asemassa tiedonvälityksessä valmistajien, maahantuojien ja käyttäjien välillä. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen artiklassa 31 ja liitteessä II. Kemikaalintoimittajan pitää antaa käyttöturvallisuustiedote kaikista vaarallisista aineista sekä vaarallisia aineita sisältävistä valmisteista. Tiedotteesta selviää, mitä vaarallisia ominaisuuksia kemikaalilla on ja mitä vaarallisia aineita valmiste sisältää. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat hyvä perusta valmiste- ja aineinventaarion tekemistä varten. Tiedotteessa on myös kemikaalintoimittajan nimi ja osoitetiedot. Käyttöturvallisuustiedotteen tietoja täydennetään rekisteröintien yhteydessä tuotetuilla tiedoilla. Käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi tulee kuvaus kemikaalin käyttötilanteista ja niissä tarvittavista riskinhallintatoimista. Käyttöturvallisuustiedotteesta jatkokäyttäjä voi tarkistaa, onko oma käyttö otettu huomioon kemikaalintoimittajan turvallisuusarvioinnissa. Ellei, jatkokäyttäjällä on oikeus pyytää käytön huomioon ottamista tai tehdä oma turvallisuusarviointi. Aineiden käyttöturvallisuustiedotteet pitää uusia rekisteröintien edetessä ja siirtää rekisteröintien yhteydessä aineista tuotetut tiedot käyttöturvallisuustiedotteeseen. Seoksen valmistaja kerää tiedot tuottamansa valmisteen käyttöturvallisuustiedotetta varten aineiden toimittajien käyttöturvallisuustiedotteista ja laatii omista valmisteistaan käyttöturvallisuustiedotteet, jos ne sisältävät vaarallisia aineita. Voidakseen laatia käyttöturvallisuustiedotteen seoksen valmistajan tulee tietää, mitä vaarallisia aineita valmisteeseen lisätään ja miten paljon. REACHin mukaan seoksen valmistajan pitää olla selvillä sekä omista että muiden käyttäjien käyttötarkoituksista. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista varten tarvittavat tiedot tulisi kirjata seoksen valmistajan aineinventaarioon. Valmisteen (seoksen) käyttöturvallisuustiedotteen tekeminen ja altistumisskenaarioiden laadinta edellyttää asiantuntemusta. Valmisteita tekevän yrityksen kannattaakin pohtia hyvissä ajoin, miten käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen on paras järjestää - käytetäänkö asiantuntevaa konsulttiapua vai hankitaanko asiantuntemusta oman yrityksen käyttöön. 12 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

13 REACH-neuvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat käynnistäneet neuvontapalvelun kemikaalien valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille ja muille asianosaisille REACH-asetuksen tuomista velvollisuuksista ja vastuista. Se opastaa myös käyttämään yksityiskohtaisia ohjeita REACH-asetuksen soveltamiseksi. Keskitetty neuvontapalvelu turvaa sen, että vastaukset perustuvat parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen. Neuvontapalveluun voi esittää kysymyksiä internet-sivulla olevan lomakkeen kautta tai puhelimitse. Neuvontapalvelu on maksuton ja se vastaa luotettavasti ja nopeasti asiakkaiden tavallisimpiin kysymyksiin. Sivuilla on myös valmiita vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Ongelmallisimpien kysymysten vastauksia pohditaan EU:n neuvontapalvelujen verkostossa, joka koostuu kaikkien EU-maiden neuvontapalveluiden ja Euroopan kemikaaliviraston edustajista. Näin turvataan se, että kaikkien EU-maiden neuvontapalvelujen antamat vastaukset ovat samansisältöisiä. Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulla on mahdollisuus käyttää ns. navigaattorityökalua, joka opastaa yrityksiä REACH-velvoitteiden määrittelyssä. Toistaiseksi työkalu on käytettävissä vain englanniksi. Verkkosivulta löytyvät myös valmistuneet REACH-asetuksen soveltamisohjeet. REACH-asetuksen valvonta REACH-asetuksen valvonnasta säädetään yksityiskohtaisesti kemikaalilain muutoksella mennessä. Työsuojeluviranomaiset valvovat nykyisen kemikaalilainsäädännön ja työturvallisuuslain nojalla työssä käytettävien kemikaalien luokitusta, merkintöjä sekä käyttöturvallisuustiedotteita ja muuta tietojen toimittamista. Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat kemikaaleja koskevien rajoitusten ja kieltojen noudattamista työpaikoilla. Myös Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV valvoo näiden velvotteiden noudattamista. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 13

14 Lisätietoa: REACH-neuvontapalvelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV Säästöpankinranta 2a PL 210, Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Suomen ympäristökeskus SYKE Mechelininkatu 34a PL 140, Helsinki Puhelin: Asiakaspalvelu: Faksi: Kemikaalineuvottelukunta: Euroopan kemikaalivirasto: 14 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

15 Mitä valmistajan, maahantuojan ja käyttäjän kannattaa tehdä ennen ? nimetä yrityksen REACH-vastuuhenkilö selvittää oman yrityksen rooli REACH-asetuksen soveltamisessa Valmistaja Maahantuoja Jatkokäyttäjä Jakelija selvittää, valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä tai tavaroita, joista tarkoituksellisesti vapautuu aineita valmistautua esirekisteröimään valmistajana tai maahantuojana aineet sellaisenaan, osana seoksia ja silloin, kun aineet vapautuvat tarkoituksellisesti esineistä. JATKOKÄYTTÄJÄ selvittää kemikaalin toimittajalta, aikooko valmistaja tai maahantuoja rekisteröidä yrityksen käyttämät tai valmisteen sisältämät aineet varmistaa kemikaalin toimittajalta, että yrityksessä on ajantasainen käyttöturvallisuustiedote kaikista käytetyistä vaarallisista aineista sekä valmisteista, jotka sisältävät vaarallisia aineita tekee valmisteluettelon (inventaarion), johon merkitään käyttöturvallisuustiedotteesta valmisteen kauppanimi kemikaalintoimittajan nimi ja osoitetiedot valmisteen vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 valmisteen käyttötarkoitus, käyttötapa ja käyttömäärä omassa yrityksessä valmisteen valmistaja tekee käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella aineluettelon (inventaarion), johon merkitään vaarallisten aineiden nimet ja tunnistuskoodit sekä tarvittaessa pitoisuudet käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 kemikaalin toimittajan nimi ja osoitetiedot aineiden vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 aineiden käyttötarkoitus, käyttötapa ja käyttömäärä omassa yrityksessä varmistaa, että valmiste- ja aineluetteloihin voidaan tarvittaessa joustavasti lisätä muita REACHin yhteydessä tarvittavia tietoja. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 15

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-lainsäädännön sisältö EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006 Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-asetuksen keskeiset elementit Soveltamisala Rekisteröinti Tiedottaminen toimitusketjussa Jatkokäyttäjän

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Tavoitteet ja yleiset säännöt

Tavoitteet ja yleiset säännöt 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 56 2. Jos valmistetun tai maahantuodun ilmoitetun aineen määrä valmis tajaa tai maahantuojaa kohti nousee 12 artiklassa tarkoitettuun seuraa vaan tonnimääräiseen kynnysarvoon,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Radanpidossa käytettävät kemikaalit

Radanpidossa käytettävät kemikaalit Ohje 1 (9) Infra ja ympäristö / Väylänpito Raimo Tapio Säädösperusta REACH-asetus 1907/2006 CLP-asetus 1272/2008 Biosidiasetus 528/2012 Kemikaalilaki 599/2013 Kasvinsuojeluainelaki 1563/2011 Konedirektiivi

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot