Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008

2 ISBN ISSN X Multiprint Oy, Tampere 2008

3 REACH-asetus REACH eli Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta (1907/2006) tuli voimaan kesäkuun alusta Sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-asetus uudistaa kokonaisuudessaan aineita ja valmisteita koskevan kemikaalilainsäädännön. Aineet pitää rekisteröidä silloin, kun niitä valmistetaan EU-maassa tai tuodaan EU-alueelle sellaisenaan tai osana valmisteita vähintään yksi tonni vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti. REACH-asetus asettaa eräissä tapauksissa vaatimuksia myös aineita sisältäville esineille. Valmistajien tai maahantuojien on arvioitava aineiden ominaisuudet ja käytöstä aiheutuvat riskit sekä annettava ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Aineille tehdyt arvioinnit rekisteröidään Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään tietokantaan. Aineita ei saa valmistaa eikä luovuttaa markkinoille, ellei rekisteröintiä ole tehty asetuksen edellyttämällä tavalla ja sen aikataulujen mukaisesti. Jos aineen aiheuttamaa riskiä ei voida hyväksyä, sen käyttöä voidaan rajoittaa tai käyttö kieltää kokonaan. Kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttöön voidaan tarvita lupa. Näitä ovat esimerkiksi syöpää aiheuttavat aineet sekä ympäristössä pysyvät, myrkylliset ja kertyvät aineet. REACH-asetus tuo velvoitteita erityisesti kemikaalien valmistajille ja maahantuojille. Jokaisen yrityksen kannattaa kuitenkin selvittää oma roolinsa suhteessa REACH-asetukseen varmistaakseen, että sen kemikaalinkäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 3

4 Aineiden esirekisteröinti EU:ssa valmistettuja ja jo markkinoilla olevia aineita kutsutaan vaiheittain rekisteröitäviksi aineiksi ja ne esirekisteröidään ennen varsinaista rekisteröintiä. Vaiheittain rekisteröitävät aineet määritellään REACH-asetuksen artiklassa Näiden aineiden esirekisteröinti alkaa kesäkuun alusta 2008 ja päättyy marraskuun lopussa Esirekisteröinnistä huolehtiminen on tärkeää, että voi käyttää hyväksi asetuksen mukaiset siirtymäajat. Jos ainetta ei ole esirekisteröity aikataulun puitteissa, se pitää rekisteröidä välittömästi esirekisteröintiajan päätyttyä. Rekisteröinnin valmistelu vie aikaa useita kuukausia, joten aineen valmistus ja markkinoille saattaminen katkeaa kunnes rekisteröinti on tehty. Esirekisteröinnissä valmistajien ja maahantuojien on toimitettava aineesta perustiedot Euroopan kemikaalivirastolle. Perustietoja ovat aineiden tunnistustiedot sekä tiedot valmistus- ja maahantuontimääristä tonnimäärittäin. Kemikaalivirasto julkaisee luettelon esirekisteröidyistä aineista tammikuussa Esirekisteröinnistä säädetään REACH-asetuksen artiklassa 28. Esirekisteröinnin tarkoituksena on myös saattaa saman aineen valmistajat ja maahantuojat yhteen, jotta ne voivat yhteisesti toimittaa tietoja rekisteröintiä varten. Aineiden rekisteröinti Jos aine ei täytä vaiheittain rekisteröitävän aineen määritelmää, se pitää rekisteröidä asetuksen mukaisesti lähtien. Rekisteröinnistä säädetään REACH-asetuksen osastossa II. Vaiheittain rekisteröitävien eli EU:ssa valmistettujen ja jo markkinoilla olevien aineiden rekisteröinti käynnistyy aineen esirekisteröinnin jälkeen kuvan 1 aikataulujen mukaisesti. Tonnimäärät määritellään valmistajaa tai maahantuojaa kohden vuodessa. Kaikki yli yhden tonnin määrät rekisteröidään kesäkuun alkuun 2018 mennessä. 4 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

5 Valmistajien ja maahantuojien yhteinen tietojen toimittaminen edellyttää tietojen jakamisesta ja kustannuksista sopimista yritysten kesken. Tästä säädetään asetuksen osastossa III. Esirekisteröinti KAIKKI yli t/v + erityiset ryhmät REKISTERÖINNIT t/v t/v UUSIEN AINEIDEN REKISTERÖINTI Lupamenettelyt ja arvioinnit käynnistyvät vähitellen Kuva 1. REACH-järjestelmän rekisteröintien aikataulut Varsinaisen rekisteröinnin yhteydessä valmistaja tai maahantuoja arvioi, onko aine ominaisuuksiltaan vaarallinen ja aiheuttaako sen käyttö terveys- tai ympäristöriskejä. Samalla määritellään, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että käytön aiheuttamat riskit ovat hallinnassa. Rekisteröinti edellyttää tietoa myös kemikaalien käytöstä ja altistumisesta. Tämän tiedon valmistajat ja maahantuojat saavat kemikaalien käyttäjiltä, joita kutsutaan jatkokäyttäjiksi. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 5

6 REACH ja yrityksen rooli Valmistaja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueelle. REACH-asetus ei velvoita EU:n ulkopuolella toimivaa valmistajaa. Käytännössä EU:n ulkopuoliset valmistajat avustavat maahantuojaa, jonka tehtävänä on REACH-velvoitteiden hoitaminen. EU:n ulkopuolinen valmistaja voi myös osoittaa rekisteröinnin tekijäksi ainoan edustajan, jolla on kaikki maahantuojan velvoitteet. Tällöin varsinaiset maahantuojat, joita voi olla useitakin eri EU:n jäsenmaissa, ovat jatkokäyttäjiä asetusta sovellettaessa. Esineen tuottaja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa esineen EU-alueella. Maahantuoja EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle. Esimerkiksi kemikaalin tuonti Saksasta Suomeen ei ole maahantuontia, mutta kemikaalin tuonti Venäjältä Suomeen on. Jatkokäyttäjä EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija EU-alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja toimittaa aineen, valmisteen tai ainetta sisältävän esineen sellaisenaan eteenpäin toimitusketjussa. 6 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

7 Yrityksen roolin selvittäminen Jokaisen yrityksen pitää selvittää oma roolinsa suhteessa REACH-asetukseen, koska yrityksen rooli vaikuttaa velvoitteiden sisältöön ja määrään. REACHasetuksen mukaisia toimijoita ovat valmistajat, maahantuojat, jatkokäyttäjät ja jakelijat. Sama yritys voi toimia useissakin rooleissa riippuen aineesta. Yritys voi olla jonkun aineen valmistaja tai maahantuoja, mutta toisen aineen jatkokäyttäjä tai jakelija. Raskaimmat velvoitteet asetus tuo valmistajille ja maahantuojille. Kemikaalin ostaminen oman yrityksen käyttöön EU-alueen ulkopuolelta on REACH-asetuksen mukaista maahantuontia, mutta ostaminen toiselta EU-alueen yritykseltä ei ole. Aineen rekisteröinti aiheuttaa maahantuojalle kustannuksia ja edellyttää asiantuntemusta velvoitteiden hoitamiseksi. Yritykselle voi olla taloudellisesti kannattavampaa luopua maahantuonnista ja ostaa tarvittaessa kemikaali toiselta EU-alueen yritykseltä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on kemikaalien jatkokäyttäjiä. Jatkokäyttäjiä on monentyyppisiä. Kuvassa 2 selvitetään jatkokäyttäjien erilaisia rooleja. Jatkokäyttäjiä koskevat velvoitteet ovat vähäisemmät kuin aineiden valmistajilla ja maahantuojilla. Valmistaako yritys seoksia? Yritys on jatkokäyttäjä, jos se aineita sekoittaen tekee kemiallisia valmisteita, kuten maaleja, pesuaineita tai voiteluaineita. Tällaisessa aineiden sekoittamisessa ei saa tarkoituksellisesti muodostua uusia aineita eli aineet eivät saa reagoida keskenään. Jatkokäyttäjistä eniten velvoitteita on seosten valmistajilla. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 7

8 Käyttääkö yritys välituotteita? Valmistajalta tai maahantuojalta vaaditaan rekisteröinnin yhteydessä vähemmän tietoja aineen ominaisuuksista silloin, kun aineet ovat prosessista erotettuja välituotteita, jotka joko käytetään omassa yrityksessä tai kuljetetaan muiden toimipaikkojen käyttöön. Välituote määritellään asetuksen artiklassa Vähäisemmät ominaisuustietovaatimukset pätevät vain silloin, kun rekisteröijä voi osoittaa, että välituotteen käytön riskit on asianmukaisesti hallittu. Valmistaja tai maahantuoja kysyy tällöin välituotteen käyttäjältä, miten käytön riskinhallinta on varmistettu niin, että se täyttää asetuksessa määritellyt vaatimukset. Riskinhallintaa koskevat vaatimukset määritellään asetuksen artikloissa 17 ja 18. Valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä? Jos yritys valmistaa tai maahantuo esineitä, esimerkiksi koneita, laitteita tai muita tavaroita, joista on tarkoitettu vapautumaan aineita, nämä aineet pitää esirekisteröidä ja rekisteröidä. Valmistaja / EU-maahantuoja tekee / tuo titaanidioksidia eivät ole jatkokäyttäjiä Sekoittaja 1 käyttää titaanidioksidia pigmenttipastan tekemiseksi Sekoittaja 2 käyttää pastaa maalin tekemiseksi jatkokäyttäjiä Teollinen käyttäjä valmistaa ikkunan ja käyttää maalin siihen Ammattikäyttäjä yritys, joka käyttää maalin maalatessaan ikkunan talossa Jakelija varastoi ja luovuttaa markkinoille kemikaaleja Kuluttaja käyttää maalin ikkunan uudelleen maalaamiseen eivät ole jatkokäyttäjiä Kuva 2. Esimerkki titaanidioksidin jatkokäyttäjistä. 8 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

9 Jatkokäyttäjän tiedot valmistajan tai maahantuojan käyttöön Jatkokäyttäjien kannattaa huolehtia siitä, että oman yrityksen kemikaalikäyttö otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa, jotka kemikaalien valmistajat ja maahantuojat joutuvat tekemään. Kemikaalin jatkokäyttäjällä on oikeus REACH-asetuksen mukaan toimittaa kirjallisesti valmistajan tai maahantuojan käyttöön tiedot omasta kemikaalin käytöstään, jotta tämä voi ottaa ne huomioon turvallisuusarvioinnissa. Jatkokäyttäjällä on tällöin velvollisuus toimittaa riittävät tiedot altistumisskenaarion laatimista varten. Altistumisskenaariolla tarkoitetaan kuvausta kemikaalin käyttöolosuhteista ja niissä tarvittavista riskinhallintatoimenpiteistä. Jos yritys ostaa käyttämänsä kemikaalin jakelijalta tai seoksen (esim. maalin) valmistajalta, myyjän pitää toimittaa käyttöä koskevat tiedot edelleen aineiden valmistajille tai maahantuojille. Kemikaalintoimittajan ei tarvitse turvallisuusarvioinnissaan ottaa huomioon jatkokäyttäjän toimittamia tietoja, jos se lopettaa kemikaalin toimittamisen käyttäjälle se perustelee kirjallisesti sekä käyttäjälle että Euroopan kemikaalivirastolle, ettei voi ottaa käyttöä huomioon turvallisuusarvioinnissa terveyden- tai ympäristönsuojelullisista syistä käyttäjä itse ottaa vastuun turvallisuusarvioinnin tekemisestä. Valmistajan tai maahantuojan pitää tehdä aineen käytön turvallisuusarviointi kuitenkin vain silloin, kun kyseinen aine luokitellaan vaaralliseksi ja valmistetun tai maahantuodun aineen määrä on 10 tonnia tai enemmän vuodessa. Käytön määrittelystä ja kuvauksista on valmisteilla ohjeita. Ohjeissa on tarkoitus kuvata ns. käyttö- ja altistumiskategorioita, joita voidaan käyttää tavallisimpien käyttötilanteiden kuvauksina. Tällöin jatkokäyttäjän ei tarvitse itse kuvata omaa käyttöään, vaan voi viitata ohjeen mukaisiin käytön kuvauksiin. Saatuaan käyttöä koskevat tiedot valmistajan tai maahantuojan on rekisteröinnin yhteydessä arvioitava, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että kyseinen käyttö olisi turvallista. Arvioinnin tuloksena valmistajan ja maahantuojan on tarjottava käyttöä varten turvallisuusohjeet. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 9

10 REACHin soveltamisohjeissa on valmisteilla standardikuvauksia riskinhallintakeinoista, joita valmistajat ja maahantuojat voivat käyttää kuvattuja kemikaalien käyttötilanteita varten. Valmistaja tai maahantuoja voi myös kysyä käyttäjältä lisätietoja käyttö- ja altistumistilanteista. Jos jatkokäyttäjä jättää ilmoittamatta omasta käytöstään valmistajalle tai maahantuojalle, voi käyttäjä joutua itse tekemään turvallisuusarvioinnin. Tällöin turvallisuusarviointi kirjataan ns. käyttäjän kemikaaliturvallisuusraporttiin. Jos kemikaalin käyttäjä ei voi liikesalaisuussyistä tai halua muutoin kertoa kemikaalintoimittajalle käytöstään, käyttäjän on tehtävä oman käyttönsä osalta kemikaaliturvallisuusarviointi. Raportin tekemisestä on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle. Käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuusraporttia, jos aineen tai valmisteen käyttömäärä jää alle yhden tonnin vuodessa. Tiedonvaihto yritysten välillä Jatkokäyttäjän tulisi ottaa yhteyttä kemikaalin toimittajaan hyvissä ajoin ennen esirekisteröinti- ja rekisteröintivelvoitteen voimaan tuloa ja tiedustella, aikooko valmistaja tai maahantuoja esirekisteröidä ja rekisteröidä hänen käyttämänsä aineet. Kyselyssä kannattaa viitata kemikaalin toimittajalta saatuihin käyttöturvallisuustiedotteisiin ja niissä esiintyviin aineisiin sekä kaikkeen muuhun käytössä olevista kemikaaleista saatavilla olevaan tietoon, kuten kemikaalin teknisiin spesifikaatioihin tai yrityksen kemikaalihankinnoista vastaavan henkilön hallussa oleviin muihin kemikaalia koskeviin tietoihin. Jos kemikaalin käyttö on yritykselle välttämätöntä, kannattaa jatkokäyttäjän pyytää kemikaalin toimittajalta varmistus siitä, että toimitukset jatkuvat rekisteröintivelvoitteen voimaan tultua. On mahdollista, että aineen valmistaja tai maahantuoja pitää aineen toimittamista kannattamattomana rekisteröinnin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Kirjeenvaihto käyttäjän ja kemikaalintoimittajan välillä kannattaa säilyttää, jotta käyttäjä voi tarvittaessa osoittaa käyttäneensä oikeuttansa pyytää valmistajaa tai maahantuojaa ottamaan huomioon oma käyttönsä turvallisuusarvioinnissa. 10 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

11 Inventaario ja kemikaaliluettelo Kemikaaleista valtaosa on valmisteita eli aineiden seoksia. Näitä ovat esimerkiksi maalit, pesuaineet ja voiteluaineet. Jos kemikaalit sisältävät vaarallisia aineita, käyttäjällä pitää olla niistä käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteiden tietoja käytetään hyväksi työturvallisuuslainsäädännön mukaisessa työpaikan riskinarvioinnissa. Kemikaalin käyttäjien kannattaa varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet on saatu kemikaalintoimittajilta kaikista vaarallisista aineista ja niitä sisältävistä valmisteista ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla. Työturvallisuuslainsäädännön mukaan jokaisella työpaikalla pitää olla luettelo (inventaario) työssä käytettävistä kemikaaleista. Luetteloa on hyvä täydentää REACHiä varten tarpeellisilla tiedoilla, kuten tiedoilla valmisteiden sisältämistä aineista ja niiden vaarallisuusluokituksista, kemikaalien käyttötarkoituksista omassa ja asiakkaiden käytössä, käyttötavoista sekä käyttömääristä yrityksessä. Kemikaaliluettelo on tarpeen, että jatkokäyttäjä pystyy arvioimaan, mitkä aineet ja valmisteet ovat oman yrityksen kannalta välttämättömiä voi tehdä järjestelmällisesti kyselyt kemikaalintoimittajille siitä, jatkuvatko yrityksen käyttämien kemikaalien toimitukset rekisteröintivelvoitteesta huolimatta osaa kuvata kemikaalintoimittajalle oman käyttönsä pystyy dokumentoimaan kemikaalintoimittajan kanssa käymänsä kirjeenvaihdon tuntee aineen ja valmisteen käyttömäärät ja voi dokumentoida ne erityisesti, jos käyttömäärä jää alle yhden tonnin, jolloin omaa turvallisuusarviointivelvoitetta ei ole. Luetteloa tulisi hyödyntää myös tietojenvaihtoa koskevassa seurannassa. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 11

12 Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedotteet ovat keskeisessä asemassa tiedonvälityksessä valmistajien, maahantuojien ja käyttäjien välillä. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen artiklassa 31 ja liitteessä II. Kemikaalintoimittajan pitää antaa käyttöturvallisuustiedote kaikista vaarallisista aineista sekä vaarallisia aineita sisältävistä valmisteista. Tiedotteesta selviää, mitä vaarallisia ominaisuuksia kemikaalilla on ja mitä vaarallisia aineita valmiste sisältää. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat hyvä perusta valmiste- ja aineinventaarion tekemistä varten. Tiedotteessa on myös kemikaalintoimittajan nimi ja osoitetiedot. Käyttöturvallisuustiedotteen tietoja täydennetään rekisteröintien yhteydessä tuotetuilla tiedoilla. Käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi tulee kuvaus kemikaalin käyttötilanteista ja niissä tarvittavista riskinhallintatoimista. Käyttöturvallisuustiedotteesta jatkokäyttäjä voi tarkistaa, onko oma käyttö otettu huomioon kemikaalintoimittajan turvallisuusarvioinnissa. Ellei, jatkokäyttäjällä on oikeus pyytää käytön huomioon ottamista tai tehdä oma turvallisuusarviointi. Aineiden käyttöturvallisuustiedotteet pitää uusia rekisteröintien edetessä ja siirtää rekisteröintien yhteydessä aineista tuotetut tiedot käyttöturvallisuustiedotteeseen. Seoksen valmistaja kerää tiedot tuottamansa valmisteen käyttöturvallisuustiedotetta varten aineiden toimittajien käyttöturvallisuustiedotteista ja laatii omista valmisteistaan käyttöturvallisuustiedotteet, jos ne sisältävät vaarallisia aineita. Voidakseen laatia käyttöturvallisuustiedotteen seoksen valmistajan tulee tietää, mitä vaarallisia aineita valmisteeseen lisätään ja miten paljon. REACHin mukaan seoksen valmistajan pitää olla selvillä sekä omista että muiden käyttäjien käyttötarkoituksista. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista varten tarvittavat tiedot tulisi kirjata seoksen valmistajan aineinventaarioon. Valmisteen (seoksen) käyttöturvallisuustiedotteen tekeminen ja altistumisskenaarioiden laadinta edellyttää asiantuntemusta. Valmisteita tekevän yrityksen kannattaakin pohtia hyvissä ajoin, miten käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen on paras järjestää - käytetäänkö asiantuntevaa konsulttiapua vai hankitaanko asiantuntemusta oman yrityksen käyttöön. 12 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

13 REACH-neuvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat käynnistäneet neuvontapalvelun kemikaalien valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille ja muille asianosaisille REACH-asetuksen tuomista velvollisuuksista ja vastuista. Se opastaa myös käyttämään yksityiskohtaisia ohjeita REACH-asetuksen soveltamiseksi. Keskitetty neuvontapalvelu turvaa sen, että vastaukset perustuvat parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen. Neuvontapalveluun voi esittää kysymyksiä internet-sivulla olevan lomakkeen kautta tai puhelimitse. Neuvontapalvelu on maksuton ja se vastaa luotettavasti ja nopeasti asiakkaiden tavallisimpiin kysymyksiin. Sivuilla on myös valmiita vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Ongelmallisimpien kysymysten vastauksia pohditaan EU:n neuvontapalvelujen verkostossa, joka koostuu kaikkien EU-maiden neuvontapalveluiden ja Euroopan kemikaaliviraston edustajista. Näin turvataan se, että kaikkien EU-maiden neuvontapalvelujen antamat vastaukset ovat samansisältöisiä. Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulla on mahdollisuus käyttää ns. navigaattorityökalua, joka opastaa yrityksiä REACH-velvoitteiden määrittelyssä. Toistaiseksi työkalu on käytettävissä vain englanniksi. Verkkosivulta löytyvät myös valmistuneet REACH-asetuksen soveltamisohjeet. REACH-asetuksen valvonta REACH-asetuksen valvonnasta säädetään yksityiskohtaisesti kemikaalilain muutoksella mennessä. Työsuojeluviranomaiset valvovat nykyisen kemikaalilainsäädännön ja työturvallisuuslain nojalla työssä käytettävien kemikaalien luokitusta, merkintöjä sekä käyttöturvallisuustiedotteita ja muuta tietojen toimittamista. Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat kemikaaleja koskevien rajoitusten ja kieltojen noudattamista työpaikoilla. Myös Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV valvoo näiden velvotteiden noudattamista. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 13

14 Lisätietoa: REACH-neuvontapalvelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV Säästöpankinranta 2a PL 210, Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Suomen ympäristökeskus SYKE Mechelininkatu 34a PL 140, Helsinki Puhelin: Asiakaspalvelu: Faksi: Kemikaalineuvottelukunta: Euroopan kemikaalivirasto: 14 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta

15 Mitä valmistajan, maahantuojan ja käyttäjän kannattaa tehdä ennen ? nimetä yrityksen REACH-vastuuhenkilö selvittää oman yrityksen rooli REACH-asetuksen soveltamisessa Valmistaja Maahantuoja Jatkokäyttäjä Jakelija selvittää, valmistaako tai maahantuoko yritys esineitä tai tavaroita, joista tarkoituksellisesti vapautuu aineita valmistautua esirekisteröimään valmistajana tai maahantuojana aineet sellaisenaan, osana seoksia ja silloin, kun aineet vapautuvat tarkoituksellisesti esineistä. JATKOKÄYTTÄJÄ selvittää kemikaalin toimittajalta, aikooko valmistaja tai maahantuoja rekisteröidä yrityksen käyttämät tai valmisteen sisältämät aineet varmistaa kemikaalin toimittajalta, että yrityksessä on ajantasainen käyttöturvallisuustiedote kaikista käytetyistä vaarallisista aineista sekä valmisteista, jotka sisältävät vaarallisia aineita tekee valmisteluettelon (inventaarion), johon merkitään käyttöturvallisuustiedotteesta valmisteen kauppanimi kemikaalintoimittajan nimi ja osoitetiedot valmisteen vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 valmisteen käyttötarkoitus, käyttötapa ja käyttömäärä omassa yrityksessä valmisteen valmistaja tekee käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella aineluettelon (inventaarion), johon merkitään vaarallisten aineiden nimet ja tunnistuskoodit sekä tarvittaessa pitoisuudet käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 kemikaalin toimittajan nimi ja osoitetiedot aineiden vaarallisuusluokitustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 aineiden käyttötarkoitus, käyttötapa ja käyttömäärä omassa yrityksessä varmistaa, että valmiste- ja aineluetteloihin voidaan tarvittaessa joustavasti lisätä muita REACHin yhteydessä tarvittavia tietoja. REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta 15

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6. Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle?

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Jouni Räisänen Kaksi altistumisskenaariota 1 2 Kemikaaliturvallisuusarviointi altistumisskenaario Käyttöturvallisuustiedote, liitteenä altistumisskenaario

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

vaikutukset työterveyteen ja työsuojeluun Anna-Liisa Sundquist

vaikutukset työterveyteen ja työsuojeluun Anna-Liisa Sundquist vaikutukset työterveyteen ja työsuojeluun 20.11.2007 Anna-Liisa Sundquist REACH-asetus 1907/2006 1) Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Regulation concerning

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Johdanto tietojen yhteiskäytt yttöön 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Keskeiset periaatteet Miksi tietoja jaetaan Keneltä tietojen yhteiskäyttöä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen jakaminen 30.4.2010 Catherine Cornu, ECHA Yleiskatsaus Tietojen jakaminen = rekisteröintiasiakirja-aineistojen tietojen julkaiseminen

Lisätiedot

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä?

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 11.10.2016 REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Sisältö Ketä rekisteröinti koskee? Määritelmät Rekisteröinnin vaiheet Esirekisteröinti

Lisätiedot

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals ja VTT:n palvelut REACH:in kattavuus REACH Kemikaalit ennen v. 1981 = n. 100106 tuotetta joita REACH koskee, jos niitä tuotetaan tai tuodaan

Lisätiedot

Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti Joonas Alaranta

Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti Joonas Alaranta Biopolttoaineiden REACH-rekisteröinti 11.4.2014 Joonas Alaranta Sisältö REACH-rekisteröinti biopolttoaineiden näkökulmasta Tuotantoprosessin eri jakeita koskevat velvollisuudet Tuote- ja prosessikehitystä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa

Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa Huomautus Huomaa, että kemikaalivirasto aloittaa lähiaikoina tämän asiakirjan päivityksen unionin tuomioistuimen 10. syyskuuta 2015 asiassa C-106/14 antaman tuomion huomioon ottamiseksi. Tuomio selventää

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola 19.11.2013 Biosidit Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Esityksen sisältö Biosidiasetuksen muutostyöstä Maksut Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti REACH-asetuksen mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen ja toimittamisen pääperiaatteet ja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ

KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ Sari Karjomaa Teknokemian Yhdistys ry Puhtausalan Esimies- ja asiantuntijapäivät 19.1.2017 www.teknokemia.fi @Teknokemia @SKarjomaa Esityksen sisältö Teknokemian Yhdistys

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Jäsenaineiston valmistelu

Jäsenaineiston valmistelu Jäsenaineiston valmistelu Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Laura Walin ECHA Ohjeistus- ja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Päärekisteröijien webinaari 9.4.2010 Anja Klauk Neuvontapalvelut Euroopan kemikaalivirasto REACH: soveltamisala 1.12.2010 alkaen REACH-asetuksen käsite "dangerous"

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Rekisteröintiohjeet. Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET

Rekisteröintiohjeet. Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET TOIMINTAOHJEET Toukokuu 2012 Versio 2.0 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet 2 Versio 2.0 Toukokuu 2012 Versio Muutokset Päivämäärä Versio 0 Ensimmäinen versio Kesäkuu 2007 Versio 1

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö 21.11.2016 Biosidivalmisteiden käytön valvonta Työsuojeluviranomainen, KemL 10 valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen

Lisätiedot

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus IT-työkalut luokituksen ja merkintöjen ilmoittamista varten Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus 12. lokakuuta 2010, HTC Helsinki ECHA Neuvontapalvelu- ja ohjausyksikkö (A1) ECHA Luokitusten ja merkintöjen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Toimintaohjeita koskeva tiedote

Toimintaohjeita koskeva tiedote Viite: ECHA-2010-GF-01-FI Päi vämäärä: 9.6.2010 Kieli: suomi Jätteitä ja hyödynnettäviä aineita koskevat toimintaohjeet (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita, joissa esitetään jäsennelty tiivistelmä kaikista

Lisätiedot

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet

Jatkokäyttäjien toimintaohjeet TOIMINTAOHJEET Versio 2.1 Lokakuu 2014 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki Puh. +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Versio 2.1 Lokakuu 2014 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Asiakirjan tarkoituksena

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10. FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.2011 1 FLEGT-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 38 V OSASTO AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO 1 LUKU Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 532015 Kauppanimi FiFo MN 616 1/4, 15,0 cm 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten

Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten 25.3.2015 Mutku-päivät Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten Ohjeen sisältö Johdanto Määritelmät Mikä on perustilaselvitys? Kenen pitää laatia perustilaselvitys? Milloin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Aineen

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot