REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Sisältö EU:n kemikaalilainsäädäntö: o REACH- ja CLP-asetusten periaatteet yleisellä tasolla Eri toimijoiden (valmistajat, maahantuojat, jatkokäyttäjät, kuluttajat) velvoitteet Vaarallisten aineiden riskinhallinnan vaihtoehdot ja tietolähteet Tiedonvälitys kemikaalien toimitusketjussa (ml. Vaaramerkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet) Käyttöturvallisuustiedotteet: käytännön esimerkki 2 1

2 REACH- ja CLP-asetusten täytäntöönpano Kemikaalilaki 599/ Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. 2 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään Euroopan Unionin kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanosta sekä eräistä kemikaaleja koskevista kansallisista velvoitteista... Copyright European Chemicals Agency 3 REACH- ja CLP-asetusten soveltamisala Sovelletaan yleisperiaatteena aineisiin ja seoksiin tavoitteena terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. Ei sovelleta mm. - Radioaktiivisiin aineisiin ja seoksiin - Aineisiin ja seoksiin, jotka tullin valvonnassa - Erottamattomiin välituotteisiin - Tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitettuihin aineisiin ja seoksiin, joita ei pidetä kaupan (erilliset velvoitteet) - Jätteisiin Ei koske lopullisessa muodossa olevia - Lääkkeitä, eläinlääkkeitä - Kosmetiikkaa - Lääkinnällisiä laitteita - Elintarvikkeita, rehuja Ei koske vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) (paitsi ks. art 33) 4 2

3 REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION and RESTRICTION of CHEMICALS Muutos aikaisempaan: koskee kaikkia markkinoille saatettavia aineita; vastuu tiedon tuottamisesta aineiden turvallista käyttöä varten valmistajilla ja maahantuojilla EU-alueelle. Ei tietoja, ei markkinoita (5 artikla) 5 Rekisteröinti VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN on toimittettava aineesta tietovaatimusten mukaiset, tonnimäärään sidotut tiedot, kuten : Aineen identiteetti ja tunnistetiedot Fysikaalis-kemialliset Kulkeutuminen ympäristössä Toksisuus Ekotoksisuus Tuotanto- ja käyttötiedot Kemikaaliturvallisuusarviointi ja -raportti Ohjeet aineen turvallisesta käytöstä Vaiheittainen rekisteröinti tonnimäärän mukaan (viimeinen vaihe 2018) Tähän mennessä rekisteröity ainetta ja tehty yhteensä rekisteröintiä Rekisteröityjen aineiden tietokanta: 6 3

4 Arviointi ASIAKIRJOJEN ARVIOINTI ECHA (Euroopan kemikaalivirasto) arvioi rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden ja testausehdotukset. KANSALLISET VIRANOMAISET osallistuvat päätösten valmisteluun. REKISTERÖIJÄN kuuleminen sisältyy prosessiin. AINEIDEN ARVIOINTI ECHA seuloo rekisteröidyistä aineista mahdollisesti huolta aiheuttavia aineita arvioitavaksi (CoRAP-lista). KANSALLISET VIRANOMAISET arvioivat aineet, pyytävät tarvittaessa lisätietoja ja ehdottavat päätöksessään sopivaa riskihallintamenetelmää. REKISTERÖIJÄN kuuleminen sisältyy prosessiin. PÄÄTÖKSET JÄSENMAIDEN KOMITEASSA (MSC) vahvistetaan yksimielisenä päätökset. EU-KOMISSIO tekee päätökset jos yksimielisyyttä ei saavuteta. 7 Rajoitusmenettely Aineen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä voidaan rajoittaa kun aineen valmistus, käyttö tai markkinoille saattaminen aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaaran, jota ei voida hyväksyä. Rajoitusehdotus: ECHA (EU komission pyynnöstä) tai jäsenmaa Rajoituspäätös: EU komissio / EU parlamentti Rajoitusten luettelo: REACH, liite VII Esimerkiksi: Kadmiumin ja lyijyn käyttö koruissa PAH-yhdisteiden käyttö ajoneuvojen renkaissa Kromi(VI)-yhdisteiden käyttö nahkatuotteissa 8 4

5 Lupamenettely Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä; edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä. Lupahakemus aineen käytölle (valmistaja, maahantuoja ja/tai jatkokäyttäjä) toimitetaan euroopan kemikaalivirastolle; lupapäätöksen tekee EU komissio. Lupa käyttöön voidaan myöntää jos aineen käytöstä aiheutuvat riskit ovat hyväksyttävällä tasolla tai aineen käytön sosioekonomiset hyödyt ylittävät käytöstä aiheutuvat riskit eikä sopivaa korvaavaa ainetta tai menetelmää ole saatavilla. 9 Ketä REACH koskee? Velvoitteet Esineen tuottaja/ maahantuoja Valmistaja Maahantuoja Jatkokäyttäjä Jakelija Aineiden rekisteröinti (kemikaalivirastoon) (tai ainoa edustaja) (tarkoituksella vapautuvat aineet) SVHC-aineet, ilmoitus (kemikaalivirastoon) Tietojen säilytys ja tiedottamisvelvollisuus toimitusketjussa (KTT, SVHCaineet ym.) Velvollisuus hakea lupaa liitteen IV aineiden käytölle (kemikaalivirastolta) (tuottajat) Rajoitusten noudattaminen (liite VII) Tunnistetut käytöt, ilmoitus (rekisteröijälle/kemikaalivirastoon) 10 5

6 CLP-asetus (EU) N:o 1272/2008 Kemikaalien luokitus, merkintä ja pakkaaminen CLASSIFICATION, LABELLING and PACKAGING of substances Voimaan (korvaa väistyvän lainsäädännön) Sovellettava - aineille lähtien (+ 2 vuotta hyllyssä, siirtymäaika ohi) - seoksille lähtien (+ 2 vuotta hyllyssä ) 11 CLP-asetuksen tavoitteet LUOKITUS - Vaaran arviointi: Kemikaalin sisäisten ominaisuuksien (vaarojen) arviointi o Ominaisuuksien vertaaminen CLP-asetuksen luokituskriteereihin o Vaaraominaisuus riski MERKINNÄT - Vaaraviestintä: Varoitusmerkit, H-vaaralausekkeet ja P-turvalausekkeet, huomiosanat (vaara, varoitus) PAKKAAMINEN - Turvallinen pakkaaminen: Turvalliset ja asianmukaiset pakkaukset, varoitusetiketit Luokitusten ja merkintöjen tietokanta: Harmonisoitu luokitus: CLP-asetuksen liitteen VI aineluettelo 12 6

7 Ketä CLP koskee? Velvoitteet Esineen tuottaja Aineiden ja seosten luokitus (aineet, tietyt esineet) Merkinnät ja pakkaaminen (tietyt esineet) Pyyntö vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käytölle Uusi tieteellinen/tekninen tieto ja uusi arviointi Varoitusetiketin saattaminen ajan tasalle Yhdenmukaistettu luokitus ja merkintäehdotus Luokitusilmoitus (kemikaalivirastoon) Valmistaja Maahantuoja Jatkokäyttäjä Jakelija Tietojen säilytys 13 Riskinhallintakeinot REACH ARVIOINTI * (CoRAP) RAJOITUS (Liite VII) LUPAMENETTELY (Liite IV) CLP HARMONISOITU LUOKITUS (CLP Liite VI) * Arvioinnissa tarkasteltavia: CMR Carcinogenic, Mutagenic, Reproductive toxicity PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic vpvb very Persistent, very Bioaccumulative ED Endocrine Disruptive potential Suuret tonnimäärät Laaja käyttö / kuluttajakäyttö 14 7

8 Rajoitukset REACH Liite VII 15 Luvanvaraiset aineet REACH Liite IV 16 8

9 Harmonisoitu luokitus CLP Liite VI Index Noo International Chemical Identification EC No CAS No Classification Labelling Hazard Class and Category Code(s) Hazard Statement Code(s) Pictogram, Signal Word Code(s) Hazard statement Code(s) Suppl. Hazard statement Code(s) hydrogen Flam. Gas 1 Press. Gas aluminium lithium hydride Water-react. 1 Skin Corr. 1A H220 H260 H314 GHS02 GHS04 Dgr GHS02 GHS05 Dgr sodium hydride Water-react. 1 H260 GHS02 Dgr calcium hydride Water-react. 1 H260 GHS02 Dgr lithium Water-react. 1 Skin Corr. 1B n-hexyllithium Water-react. 1 Pyr. Sol. 1 Skin Corr. 1A (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium H260 H314 H260 H250 H Water-react. 1 Pyr. Liq. 1 Skin Corr. 1A STOT SE 3 Aquatic Acute 1 H260 H250 H314 H336 H400 Aquatic Chronic 1 H410 GHS02 GHS05 Dgr GHS02 GHS05 Dgr GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr H220 H260 H314 H260 H260 H260 H314 H260 H250 H314 H260 H250 H314 H336 H410 EUH014 EUH014 EUH beryllium Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 GHS06 GHS08 Dgr H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H Vaaraviestintä - MERKINNÄT Vaaralausekkeet: H(azard)-lausekkeet (aiemmin R(isk)- lausekkeet) Turvalausekkeet: P(recautionary)-lausekkeet (aiemmin S(afety)-lausekkeet) Huomiosanat: VAARA ja VAROITUS Varoitusmerkit: 9 kpl Fysikaaliset vaarat (H200-H290) Terveysvaarat (H300-H373) Ympäristövaarat (H400-H413) EU:n lisävaaralausekkeet (EUH) 18 9

10 Uudet varoitusmerkit Räjähtävä (GHS01) Paineenalainen kaasu (GHS04) Haitallinen/ ärsyttävä (GHS07) Syttyvä (GHS02) Hapettava (GHS03) Syövyttävä (GHS05) Välittömästi myrkyllinen (GHS06) Vakava terveysvaara (GHS08) Ympäristölle vaarallinen (GHS09) 19 Esimerkki aineen pakkauksen merkinnöistä 20 10

11 Vaaraviestintä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. Aineen tai seoksen toimittajan on toimitettava aineen tai seoksen vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedote (KTT), jos aine tai seos on luokiteltu vaaralliseksi aine on pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT/vPvB) aine kuuluu erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin (SVHC) eli luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle 2. KTT on laadittava, mutta toimitettava vastaanottajalle vain tämän pyynnöstä seoksesta, jota ei ole luokiteltu vaaralliseksi, mutta joka sisältää tietyt raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia vaaralliseksi luokiteltuja aineita. 3. Yleiseen kulutukseen tarkoitetusta vaaralliseksi luokitellusta aineesta tai seoksesta ei tarvitse toimittaa KTT:tta, jos muutoin annetaan riittävät tiedot niiden turvallista käyttöä varten, paitsi jos jatkokäyttäjä tai jakelija pyytää sen. 4. Kuluttajille KTT:tta ei tarvitse toimittaa. 21 Käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) sisältö 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 2. Vaaran yksilöinti 3. Koostumus ja tiedot aineosista 4. Ensiaputoimenpiteet 5. Palontorjuntatoimenpiteet 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 7. Käsittely ja varastointi 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 14. Kuljetustiedot 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 16. Muut tiedot 22 11

12 Altistumisskenaariot Käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi: Altistumisskenaariot on laadittava, jos ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tn/v ja o se on luokiteltu vaaralliseksi tai o PBT-/vPvB-aineeksi. Altistumisskenaarion tekee pääsääntöisesti rekisteröijä (eli valmistaja tai maahantuoja) ja joissain tapauksissa jatkokäyttäjä. Altistumisskenaariot sisältävät toimintaolosuhteet ja tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet aineen tai seoksen turvalliselle käytölle

13

14

15

16 31 PNEC 32 16

17

18

19

20

21 Kiitos! LISÄTIETOJA KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖSTÄ: 21

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: A2156 CAS-numero: 75-12-7 EY-numero: 200-842-0 Indeksinumero: 616-052-00-8 Rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan.

2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 78 2. Jos yksi rekisteröijä tai jatkokäyttäjä suorittaa testin muiden puo lesta, kaikkien osapuolten on jaettava kustannukset tasan. 3. Edellä 1 kohdan tapauksessa testin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9 Sivu: 1/6 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: D-T-SG490 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi HedonalMCPA Tuotenumero REACHrekisteröintinumero Ei käytettävissä Muu tunniste Rekisterinumero:

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi: Sammutettu kalkki Tuotenumero: 59821 CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Molekyylipaino: 74,09 g/mol REACH-rekisteröintinumero:

Lisätiedot