Jatkokäyttäjien toimintaohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatkokäyttäjien toimintaohjeet"

Transkriptio

1 Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Tammikuu 2008 REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet

2 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä asiakirja sisältää REACH-asetusta koskevat toimintaohjeet. Toimintaohjeissa selitetään REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja kuinka ne täytetään. Käyttäjiä muistutetaan kuitenkin siitä, että REACH-asetuksen teksti on ainoa luotettava oikeudellinen viiteasiakirja eivätkä tähän asiakirjaan sisältyvät tiedot ole verrattavissa oikeudelliseen neuvontaan. Euroopan kemikaalivirasto ei vastaa tämän asiakirjan sisällöstä. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämä on työkappaleeksi tarkoitettu käännös alun perin englanninkielisestä asiakirjasta. Se on käännetty Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa, jossa on myös tarkistettu, että käännös on tehty kokonaisuudessaan. Asiakirjan tieteelliset ja tekniset sanamuodot tullaan tarkastamaan. On syytä huomata, että vain englanninkielinen versio jonka saa myös tältä sivustolta on alkuperäinen teksti. Euroopan kemikaalivirasto, 2008 Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. 2

3 JOHDANTO Näissä toimintaohjeissa kuvataan REACH-asetuksen mukaiset jatkokäyttäjiä koskevat velvoitteet. Opas kuuluu toimintaohjeiden sarjaan, jonka tarkoituksena on auttaa sidosryhmiä REACHasetuksen mukaisiin velvoitteisiin valmistautumisessa. Toimintaohjeet sisältävät useita keskeisiä REACH-prosesseja koskevia yksityiskohtaisia ohjeita sekä sellaisia erityisiä tieteellisiä ja/tai teknisiä menetelmiä koskevia ohjeita, joita teollisuuden tai viranomaisten on REACH-asetuksen mukaan sovellettava. Toimintaohjeet on laadittu Euroopan komission yksiköiden johtamissa REACHtäytäntöönpanoprojekteissa (ns. RIP-projektit), joihin ovat osallistuneet kaikki sidosryhmät: jäsenvaltiot, teollisuus ja kansalaisjärjestöt. Toimintaohjeet ovat saatavilla Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta ( Lisää toimintaohjeita julkaistaan verkkosivuilla sitä mukaa kun niitä valmistuu tai päivitetään. Asiakirjan oikeusperustana on 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetus (EY) N:o 1907/ Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta. 3

4 JATKOKÄYTTÄJIEN TOIMINTAOHJEET SISÄLLYS JOHDANTO...3 SISÄLLYS MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJETTA TIIVISTELMÄ Jatkokäyttäjien pääasialliset velvollisuudet Koska jatkokäyttäjien on noudatettava REACH-asetusta? Miten toimin, kun saan käyttöturvallisuustiedotteen? Altistumisskenaarion tarkistaminen ja täytäntöönpano Miten toimin, jos en saa käyttöturvallisuustiedotetta? Valmisteita tuottavat yritykset Yhteisön ulkopuolelta aineita, valmisteita tai esineitä tuovat yritykset TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET Jatkokäyttäjien kannalta olennainen REACH-asetuksen sisältö Rekisteröimisen seuraukset jatkokäyttäjille Rekisteröimisen määräajat valmistajille ja maahantuojille Rekisteröinti ja jatkokäyttäjät Tehtävien ja velvollisuuksien määrittäminen Kuka on REACH-asetuksessa tarkoitettu jatkokäyttäjä, ja mistä saa tietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista? Valmistajan/maahantuojan roolin määrittäminen Jatkokäyttäjän roolien määrittäminen Muu REACH-asetuksen mukainen toiminta Yhteenveto mahdollisista velvollisuuksista REACH-ASETUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON VALMISTAUTUMINEN Johdanto Varhaisen valmistautumisen edut Mitä hyötyä on varhaisesta yhteydenotosta toimittajiin? Mitä hyötyä on varhaisesta yhteydenotosta asiakkaisiin? Mitä tapahtuu, jos REACH-asetuksen täytäntöönpanoon ei valmistauduta? Mitä tapahtuu, jos ainetta ei ole rekisteröity? Mitä tapahtuu, jos aine on rekisteröity, mutta altistumisskenaario ei kata käyttöä? Mitä lupamenettely merkitsee? Tarvittavat tiedot Mitä tietoja tarvitaan ja kuinka tähän voi valmistautua? Yrityksen luottamukselliset tiedot Käyttämiesi aineiden ja niiden käytön tunteminen Aineiden tunteminen

5 JATKOKÄYTTÄJIEN TOIMINTAOHJEET Tietolähteet Tiedon yhdistäminen Tietojen toimittaminen toimittajille AINEISTA, VALMISTEISTA TAI ESINEISTÄ SAATUIHIN TIETOIHIN PERUSTUVAT TOIMET Johdanto Tehtäväkuvaus: aineita tai valmisteita koskevan tiedon edellyttämät toimet Tehtäväkuvaus: esineitä koskevan tiedon edellyttämät toimet ALTISTUMISSKENAARION VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Altistumisskenaarion vaatimustenmukaisuuteen liittyvät vaatimukset Keskeisten termien selitykset Käyttö Käytön edellytykset Toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Määrittäminen Altistumisskenaarion vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen Tehtäväkuvaus: altistumisskenaarion vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen Esineissä käytetyt aineet tai valmisteet PÄÄTÖKSET, JOS ALTISTUMISSKENAARIO EI KATA KÄYTTÖÄ Johdanto Tehtäväkuvaus ja selitykset: päätöksenteko tilanteessa, jossa altistumisskenaario ei kata käyttöä JATKOKÄYTTÄJÄN KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTIN LAATIMINEN Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointi Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointia koskeva vaatimus Yksittäisten aineiden arviointi Valmisteiden arviointi Tapaukset, joissa sekoittajat voivat arvioida kemikaaliturvallisuuden Turvallisen käytön osoittaminen Tehtäväkuvaus: jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointi Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointiprosessi Altistumisskenaarion otsikko Tietojen kerääminen altistumisskenaarioita varten Prosessien altistumisskenaariot Esineiden altistumisskenaariot Jätteen altistumisskenaariot Altistumistasojen määrällinen ilmaiseminen Merkityksetön tai epätodennäköinen altistumisreitti

6 JATKOKÄYTTÄJIEN TOIMINTAOHJEET Merkittävät altistumisreitit Mittaustulokset Mallintamistiedot Vaaroja koskevien tietojen kerääminen Riskinluonnehdinta Arvioinnin toisto Vaaroja koskevien tietojen tarkentaminen Altistumista koskevan arvion tarkentaminen Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnin dokumentointi Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti valmisteista Tehtäväkuvaus: valmisteita koskeva jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti TUNNISTETTUA KÄYTTÖÄ KOSKEVA PYYNTÖ Johdanto Tehtäväkuvaus ja selitykset: tunnistettua käyttöä koskeva pyyntö Asiakkailta saadut tiedot käytöstä KÄYTTÖTAPOJA KOSKEVAN TIEDON KERÄÄMINEN Omaa käyttöäsi koskevat tiedot Asiakkaiden käyttöjä koskeva tieto Tehtäväkuvaus ja selitykset: käyttöjä koskevan tiedon hankkiminen UUSIEN VAAROJA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TOIMITTAJILLE Johdanto Tehtäväkuvaus ja selitykset: uusien vaaroja koskevien tietojen ilmoittaminen TIEDOT RISKINHALLINTATOIMENPITEIDEN ASIANMUKAISUUDESTA Johdanto Milloin riskinhallintatoimenpiteet voidaan katsoa epäasianmukaisiksi Altistumisskenaariossa kuvatut riskinhallintatoimenpiteet Käyttöturvallisuustiedotteen luvussa 8 esitetyt riskinhallintatoimenpiteet Mitä tietoja on toimitettava Tehtäväkuvaus: riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuuden kyseenalaistavan tiedon toimittaminen LUPAVAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN Johdanto Lupahakemukset Tehtäväkuvaus: lupavaatimusten täyttäminen

7 JATKOKÄYTTÄJIEN TOIMINTAOHJEET 13 RAJOITUKSIA KOSKEVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN Johdanto Tehtäväkuvaus ja selitykset: rajoitusten noudattamisen varmistaminen VALMISTETIEDOT, JOTKA SEKOITTAJAN ON TOIMITETTAVA REACH-asetuksen nojalla valmisteisiin liittyvät oikeudelliset velvoitteet Saadut tiedot ja toimitettavat tiedot Tehtäväkuvaus: toimitusketjussa eteenpäin toimitettavien, valmistetta koskevien tietojen laatiminen REACH-ASETUKSEN NOUDATTAMINEN JAKELIJAT Johdanto jakelijoita koskevaan osaan Lyhyt katsaus REACH-asetukseen jakelijan näkökulmasta Jakelijan velvoitteet Velvoite välittää tietoa Miten on toimittava, jos ainetta ei ole rekisteröity asiakkaasi käyttöä varten?

8 JATKOKÄYTTÄJIEN TOIMINTAOHJEET TAULUKOT Taulukko 1 Altistumisskenaarion tarkistaminen Taulukko 2 Roolin määrittäminen valmistaja/maahantuoja (aine sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä) Taulukko 3 Roolien määrittäminen sellaisinaan tai valmisteissa olevien aineiden jatkokäyttäjä (kaikki seuraavassa taulukossa määritetyt tehtävät kuuluvat REACH-asetuksen mukaan loppukäyttäjälle) Taulukko 4 Roolien määrittäminen muut kuin jatkokäyttäjät tai valmistajat/maahantuojat Taulukko 5 Eri rooleihin liittyvien mahdollisten velvoitteiden määrittäminen Taulukko 6 REACH-asetukseen valmistautumisen tärkeät päivämäärät Taulukko 7 Käytettyjen kemikaalien (aineet ja valmisteet) luettelo Taulukko 8 Esimerkki aineluettelosta Taulukko 9 Käyttöturvallisuustiedotteen jatkokäyttäjän velvoitteiden kannalta merkittävät tiedot Taulukko 10 Tiedot esineiden sisältämistä aineista Taulukko 11 Altistumisskenaarion määrittämiseen liittyvät tiedot Taulukko 12 Altistumistekijöiden ja altistumisen väliset suhteet Taulukko 13 Vaihtoehdot, kun altistumisskenaario ei kata käyttöä Taulukko 14 Sovelletaanko poikkeusta velvoitteesta laatia jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti Taulukko 15 Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnin tehtävät ja asiantuntemus Taulukko 16 Arvioinnin laajuutta määritettäessä huomioon otettavat elinkaaren vaiheet Taulukko 17 Vaaroja koskevien tietojen kerääminen Taulukko 18 Riskinluonnehdinta kaikissa altistumisreiteissä Taulukko 19 Omaa käyttöäsi koskevat tietolähteet (asiakkaan kyselylomakkeeseen vastaaminen) Taulukko 20 Vaarallisia aineita ja valmisteita koskevan tiedon välittäminen Taulukko 21 Lupavaatimuksesta vapautetut käytöt Taulukko 22 Vapautus valmisteen pitoisuuden perusteella Taulukko 23 Vapautus erityistilanteissa Taulukko 24 Luettelo jokaista vaarallista ainetta, jokaista käyttöä ja jokaista elinkaaren vaihetta koskevista tiedoista Taulukko 25 Uudet tiedot käyttöturvallisuustiedotteessa (ks. lisätietoja REACH-asetuksen liitteestä II) Taulukko 26 Tiedonkulku toimitusketjussa KAAVIOT Kaavio 2-1 Rekisteröinnin määräajat ja seuraukset jatkokäyttäjille Kaavio 3-1 Tehtäväkuvaus: viestinnän priorisointi Kaavio 3-2 REACH-asetukseen valmistautumisen tärkeät päivämäärät Kaavio 4-1: Aineista ja valmisteista saatuihin tietoihin perustuvat toimet Kaavio 4-2 Esineitä koskeviin tietoihin perustuvat toimet Kaavio 5-1 Tehtäväkuvaus: altistumisskenaarion vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen Kaavio 6-1 Päätöksenteon vaiheet tapauksessa, jossa altistumisskenaario ei kata käyttöä Kaavio 7-1 Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointiprosessi Kaavio 7-2 Jatkokäyttäjän valmisteita koskeva kemikaaliturvallisuusraportti Kaavio 7-3 Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointiprosessin kuvaus Kaavio 7-4 Ekstruusiomenetelmä, päästöreitit ja riskinhallinta Kaavio 7-5 Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti valmisteista Kaavio 8-1 Tehtäväkuvaus: tunnistettua käyttöä koskeva pyyntö Kaavio 9-1 Tehtäväkuvaus: käyttöjä koskevan tiedon hankkiminen Kaavio 10-1 Tehtäväkuvaus: uudet tiedot vaaroista Kaavio 11-1 Tehtäväkuvaus: riskinhallintatoimenpiteitä koskevien tietojen toimittaminen Kaavio 12-1 Lupavaatimusten täyttäminen Kaavio 13-1 Tehtäväkuvaus: rajoitusten noudattamisen tarkistaminen Kaavio 14-1 Tiedot, jotka sekoittajan on toimitettava eteenpäin toimitusketjussa Kaavio 14-2 Valmisteita koskevien tietojen toimittaminen toimitusketjussa eteenpäin Kaavio 15-1 Jakelija ja toimitusketju

9 ESIMERKIT JATKOKÄYTTÄJIEN TOIMINTAOHJEET Esimerkki 1 Esimerkkejä käytöistä Esimerkki 2 Esimerkkejä toimintaolosuhteista Esimerkki 3 Tunnistetun käytön vertaaminen omaan käyttöön Esimerkki 4 Prosessien ja toimintojen tarkistaminen Esimerkki 5 Toimintaolosuhteiden tarkistaminen Esimerkki 6 Riskinhallintatoimenpiteiden tarkistaminen Esimerkki 7 Käytönkuvausjärjestelmän soveltaminen Esimerkki 8 Työpaikan asetonin mittaustulokset Esimerkki 9 Muiden aineiden mittaustulosten käyttäminen LIITTEET LIITE 1:TIETOA ALTISTUMISSKENAARIOISTA Mikä on altistumisskenaario? Kenen on laadittava altistumisskenaario REACH-asetuksen mukaisesti? Mitä tarkoittaa se, että altistumisskenaario kattaa aineen elinkaaren? Mihin altistumisskenaariota käytetään? Mitä altistumisskenaario sisältää toimitusketjussa? Liittyykö altistumisskenaario aina tiettyyn aineeseen? Mitä altistuminen tarkkaan ottaen merkitsee? Kuinka altistumisskenaario jäsennetään? Mihin altistumisskenaariota tarvitaan? LIITE 2: ALTISTUMISSKENAARION ESITYSTAPA JA MUOTO SEKÄ SELITYKSET LIITE 3: ALTISTUMISSKENAARION DOKUMENTOINTIMALLI, KUN AINAKIN KÄYTÖN EHDOT TÄYTTYVÄT LIITE 4: ESIMERKKEJÄ VALMISTEIDEN ALTISTUMISSKENAARIOISTA PUHDISTUSTUOTTEET LIITE 5: ESIMERKKEJÄ VALMISTEIDEN ALTISTUMISSKENAARIOISTA RAKENNUSMAALAUS LIITE 6: REACH-ASETUKSEN KANNALTA MERKITYKSELLISIÄ VAATIMUKSIA SISÄLTÄVÄ EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ LIITE 7: JÄSENNELTY KATSAUS VIESTINTÄTARPEISIIN TOIMITUSKETJUSSA

10 MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJETTA 0 MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJETTA Nämä ohjeet on tarkoitettu kemikaalien jatkokäyttäjille. Jatkokäyttäjä käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jatkokäyttäjiä voivat olla erilaiset yritykset, kuten valmisteiden sekoittajat, esineiden valmistajat, ammatinharjoittajat sekä palveluntarjoajat tai uudelleenpakkaajat. Nämä toimintaohjeet on tarkoitettu myös muille toimitusketjun toimijoille, jotka eivät ole jatkokäyttäjiä tai valmistajia ja maahantuojia, mutta joilla myös on REACH-asetukseen perustuvia velvollisuuksia. Näitä ovat jakelijat, vähittäismyyjät ja varastoijat. Toimintaohjeet on jaettu useisiin osiin: Johdantoluvuissa (luvut 1, 2 ja 3) esitetään taustaa (yleiskatsaus REACH-asetuksesta, jatkokäyttäjien asema ja velvoitteet sekä jatkokäyttäjien valmistautuminen REACHasetuksen täytäntöönpanoon) johdantona pääasiallisiin lukuihin, joissa neuvotaan näiden velvoitteiden noudattamisessa. Pääasiallisissa luvuissa esitetään lisää yksityiskohtaista tietoa, joka auttaa erityisten REACH-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisessa. Rakenteeltaan kaikki luvut ovat samanlaisia: 1) yhteenveto sisällöstä ja vaatimusten selitys, 2) kaaviot tehtäväkuvaukset kokonaisprosessin hahmottamiseksi (REACH-asetuksen noudattaminen ja viestinnän kaksisuuntaisuus), 3) tehtävien selitykset ja tarkemmat toimintaohjeet, mukaan lukien täydentävät tietolähteet. Toimintaohjeet sisältävät kattavan kuvauksen velvollisuuksista ja tilanteista, jotka saattavat koskea jatkokäyttäjiä REACH-asetuksen perusteella. Osa tiedoista voi olla tarpeen vain toisinaan, jos koskaan. Huom. yleistietoa REACH-asetuksesta sekä väline, jonka avulla voit määrittää REACHasetuksen mukainen asemasi ja velvollisuutesi käyttämiesi aineiden osalta, on saatavilla osoitteesta Toimintaohjeet on jäsennelty siten, että käyttäjän ei tarvitse lukea kuin hänen kannaltaan merkitykselliset luvut. Käyttäjän ei oleteta lukevan koko opasta. Seuraavat kysymykset ohjaavat käyttäjän toimintaohjeiden oikeisiin lukuihin. 1. Mikä REACH-asetus on ja mitä se merkitsee minun kannaltani? Yhteenveto REACHasetuksesta ja sen velvoitteista esitetään luvussa Olenko jatkokäyttäjä, ja mitä velvollisuuksia minulla on? Oletko varmuudella jatkokäyttäjä? Oletko tietoinen niistä velvollisuuksista, jotka REACH-asetus asettaa sinulle ja tiedätkö, koska niitä on noudatettava? Jos et, tutustu lukuun Miten minun olisi valmistauduttava REACH-asetuksen velvollisuuksiin? Tiedätkö, mitä toimia sinun on toteutettava REACH-asetuksen mukaisesti ja milloin? Tiedätkö mitä tietoja tarvitset ja mistä saat ne? Onko sinulle selvää kuinka ja milloin sinun on otettava yhteyttä toimittajiisi REACH-asioissa? Jos ei, tutustu lukuun Miten minun on toimittava, kun saan tietoa toimittajiltani? Kun sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä käyttämäsi aineen mukana toimitetaan tietoja, sinun on toimittava tietojen mukaisesti. Tutustu lukuun Mitä tarkoittaa, jos tiedot sisältävät altistumisskenaarion? Altistumisskenaariossa kuvataan turvalliset tavat käyttää ainetta. Sinun on tarkistettava noudatatko altistumisskenaariota. Tutustu lukuun Miten toimin, jos altistumisskenaario ei kata omaa käyttöäni? Siinä tapauksessa sinun on päätettävä jatkotoimista. Tutustu lukuun 6. 10

11 MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJETTA 7. Miten laadin jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnin? Jos päätät tehdä jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnin, tutustu lukuun Miten ilmoitan toimittajalleni käytöstäni? Jos päätät ilmoittaa toimittajallesi käytöstäsi, jotta tämä tai joku muu toimitusketjun toimija voi sisällyttää sen altistumisskenaarioonsa, tutustu lukuun Mitä tietoa toimittajani tarvitsee, ja miten hankin tämän tiedon? Jos päätät yksilöidä käyttösi toimittajallesi, hän tarvitsee tietoa siitä, kuinka käytät ainetta. Neuvoja tarvittavista tiedoista ja siitä, missä ne ovat saatavilla, löydät luvusta Miten toimin, jos minulla on uutta tietoa aineen vaaroista? Sinun on välitettävä tieto toimittajallesi, tutustu lukuun Miten toimin, jos minulla on tietoa, joka kyseenalaistaa käyttöturvallisuustiedotteen riskinhallintatoimenpiteet tai altistumisskenaarion? REACH-asetus velvoittaa sinut toimittamaan tällaiset tiedot toimittajallesi. Tutustu lukuun Mikä on lupa ja mitä se tarkoittaa minun kannaltani? Jos kyseessä on luvanvarainen aine, sovelletaan erityisvaatimuksia. Tutustu lukuun Mitä ovat rajoitukset? Tiettyjen aineiden valmistamista, markkinoille saattamista ja käyttöä on rajoitettu. Tutustu lukuun Sekoitan valmisteita mitä velvollisuuksia minulla on? Valmisteita koskevat erityisvaatimukset. Tutustu lukuun Olen jakelija mitkä ovat REACH-asetuksen mukaiset velvollisuuteni? Vaikka jakelijat eivät ole jatkokäyttäjiä, heillä on REACH-asetuksen mukaisia velvollisuuksia. Tutustu lukuun

12 TIIVISTELMÄ 1 TIIVISTELMÄ REACH 2 on uusi kemikaaliasetus, jolla pyritään varmistamaan korkeatasoinen terveyden ja ympäristön suojelu kemikaaleilta samalla edistäen kilpailukykyä ja innovaatioita. Yksi REACH-asetuksen keskeisistä tekijöistä on aineiden rekisteröiminen, joka velvoittaa aineiden valmistajat ja maahantuojat toimittamaan määrätyt tiedot rekisteröintiasiakirja-aineistona kemikaalivirastolle. Tiedot koskevat aineiden vaaroja ja sitä, liittyykö niiden käyttöön riskejä. Tiettyjen vaarallisten aineiden valmistajien ja maahantuojien on arvioitava näiden riskien tarkka luonne ja laajuus kemikaaliturvallisuusarvioinnissa. Tietyt erittäin vaaralliset aineet edellyttävät lupamenettelyä ennen kuin niitä voidaan käyttää, ja niiden käyttöä voidaan myös rajoittaa. REACH-asetuksen mukaan jatkokäyttäjät eivät voi tuoda markkinoille tai käyttää aineita, joita ei ole rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti. Kuten tälläkin hetkellä, jatkokäyttäjät saavat tietoa vaarallisista aineista ja valmisteista sekä niiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta käyttöturvallisuustiedotteesta. Joissakin käyttöturvallisuustiedotteissa on liite, jota kutsutaan altistumisskenaarioksi. Altistumisskenaariossa esitetään tarkempia tietoja aineen tai valmisteen turvallisesta käytöstä sekä käyttäjän, asiakkaan ja ympäristön riskeiltä suojaamisesta. Jos tiedote ei kata käyttöäsi, kerro siitä toimittajallesi, jotta käyttösi voidaan sisällyttää altistumisskenaarioon. Sinun on kenties laadittava oma kemikaaliturvallisuusraportti. Aineen käyttöön liittyviä riskinhallintatoimenpiteitä ja mahdollisia rajoituksia on noudatettava. Jatkokäyttäjien on myös toimitettava tietyt tiedot toimitusketjun molempiin suuntiin. 1.1 Jatkokäyttäjien pääasialliset velvollisuudet REACH-asetuksen mukaisten jatkokäyttäjän pääasiallisten velvollisuuksien täyttämiseksi toimi seuraavasti: 1. Noudata saamiesi käyttöturvallisuustiedotteiden ja niissä mahdollisesti liitteenä olevien altistumisskenaarioiden ohjeita. Jos altistumisskenaario ei kata käyttöäsi, kerro siitä toimittajallesi, jotta käyttösi voidaan sisällyttää altistumisskenaarioon. Sinun on kenties laadittava oma kemikaaliturvallisuusraportti. 2. Ota yhteyttä toimittajiisi, jos sinulla on uutta tietoa aineen tai valmisteen vaaroista tai jos katsot, etteivät riskinhallintatoimenpiteet ole asianmukaisia. 3. Anna asiakkaillesi tietoa a. tuottamasi valmisteen vaaroista, turvallisesta käytöstä sekä asianmukaisesta riskinhallinnasta, jos olet sekoittaja b. mahdollisesti lupamenettelyn piiriin kuuluvista hyvin vaarallisista aineista, jos aineen pitoisuus valmistamissasi esineissä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia (p/p) Koska jatkokäyttäjien on noudatettava REACH-asetusta? REACH-asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007, ja tästä päivämäärästä lähtien on sovellettu tietojen ilmoittamista toimitusketjussa koskevaa velvoitetta, esimerkiksi velvollisuutta toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet vaarallisia aineiden ja valmisteiden toimituksessa. Aineiden rekisteröintiä koskevia velvoitteita sovelletaan kuitenkin vasta 1. kesäkuuta 2008 alkaen. 2 Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa 12

13 TIIVISTELMÄ Esimerkiksi velvollisuus noudattaa toimittajan altistumisskenaariota (tai laatia sellainen, jos se ei kata käyttöä) tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun jatkokäyttäjä on saanut käyttöturvallisuustiedotteen rekisterinumeroineen. REACH-asetuksen mukaan jatkokäyttäjät eivät voi tuoda markkinoille aineita, joita ei ole rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet voivat sisältää ainoastaan aineita joita toimittaja on tuottanut/tuonut maahan alle yhden tonnin vuodessa tai johon sovelletaan poikkeusta rekisteröinnistä (REACH-asetuksen liitteiden IV ja V soveltamisalan ja poikkeusten mukaisesti) tai jotka on esirekisteröity ja joiden rekisteröinnin määräaika on myöhemmin tai jotka on rekisteröity. Käytännössä on varmistettava, että toimittaja tuntee REACH-asetuksen ja noudattaa sen vaatimuksia. Sinun on saatava lausunto, jossa vahvistetaan, että toimittaja tuntee velvollisuutensa, noudattaa niitä ja tarkistaa, että myös tämän toimittajat noudattavat REACH-asetusta. Sinun on vaadittava vahvistus toteutuneesta tai tulevasta esirekisteröinnistä. On suositeltavaa valmistautua REACH-asetuksen täytäntöönpanoon tiedustelemalla toimittajilta, suunnittelevatko nämä esirekisteröintiä ja rekisteröintiä, sekä keskustelemalla omasta käytöstäsi, jotta se voidaan sisällyttää rekisteröintiin. Lisäksi, jos sinulla on aineista tietoa, kuten testituloksia, sinun kannattaa ottaa yhteyttä kemikaalivirastoon päästäksesi osallistumaan foorumiin ainetta koskevien tietojen vaihtamiseksi (katso lisätietoja tietojen yhteiskäyttöä koskevista toimintaohjeista) Miten toimin, kun saan käyttöturvallisuustiedotteen? REACH-asetuksen mukaan käyttöturvallisuustiedotteen tai joidenkin käyttöturvallisuustiedotteiden liitteenä olevien altistumisskenaarioiden vaatimuksia on noudatettava. Lisäksi jos ne eivät kata käyttöäsi tai käyttösi on ohjeiden vastaista, sinun on kenties laadittava oma kemikaaliturvallisuusraportti Altistumisskenaarion tarkistaminen ja täytäntöönpano Joidenkin käyttöturvallisuustiedotteiden liitteenä on altistumisskenaario. Tämä on REACHasetuksen mukanaan tuoma uusi piirre. Altistumisskenaarion laatiminen riippuu siitä, onko aine vaarallinen, sekä sen rekisteröineen valmistajan tai maahantuojan tuotannon määrästä. Jos saat käyttöturvallisuustiedotteen mukana altistumisskenaarion, sinun on tarkistettava, täyttyvätkö sen vaatimukset. Tärkeimmät vaiheet esitetään jäljempänä taulukossa 1. On huomattava, että REACH-asetuksen noudattamisen lisäksi sinun on edelleen noudatettava myös voimassaolevaa työturvallisuutta ja ympäristön suojelua koskevaa lainsäädäntöä Miten toimin, jos en saa käyttöturvallisuustiedotetta? Jos aineesta ei ole laadittu käyttöturvallisuustiedotetta, toimittajan muilla tavoin toimittamia riskinhallintatoimenpiteitä on kuitenkin noudatettava (ja niistä on tiedotettava eteenpäin toimitusketjussa). 13

14 TIIVISTELMÄ Taulukko 1 Altistumisskenaarion tarkistaminen 1. Lue altistumisskenaarion alkuosasta käytön kuvaus, joka sisältää paljon tietoa. Jos käytön kuvaus poikkeaa hyvin paljon tuotteen omasta käyttötavastasi, ota yhteyttä toimittajaan ja keskustele asiasta. 2. Altistumisskenaario sisältää tietoja aineen tai valmisteen käytöstä. Vertaa niitä omaan käyttöösi. Jos käytät ainetta tai valmistetta tavalla, joka johtaa suurempaan altistumiseen, jos esimerkiksi käytät sitä useammin, suuremmissa määrissä tai eri tavalla kuin kuvauksessa, et kenties noudata altistumisskenaariota ja sinun on otettava yhteyttä toimittajaasi. 3. Altistumisskenaariossa kuvataan myös riskinhallintatoimenpiteet. Vertaa toimenpiteitä siihen, kuinka suojelet työntekijöitä, kuluttajia tai ympäristöä. Pohdi ovatko toimenpiteesi yhtä tehokkaita tai jopa tehokkaampia kuin altistumisskenaariossa suositellut toimenpiteet. Sinun on myös ilmoitettava toimittajallesi, jos katsot, että tämän suosittelemat riskinhallintatoimenpiteet eivät ole asianmukaisia. 4. Jos tapa, jolla käytät ainetta tai valmistetta, poikkeaa altistumisskenaariosta, siitä voi seurata riskejä työntekijöille, kuluttajille tai ympäristölle. Sinulla on useita vaihtoehtoja. Voit ottaa yhteyttä toimittajaasi ja pyytää tätä laatimaan käyttöösi sopivan altistumisskenaarion, muuttaa työskentelytapojasi, arvioida yksityiskohtaisemmin todellisia riskejä tai etsiä käyttöösi sopivia vaarattomampia aineita tai valmisteita. 1.2 Valmisteita tuottavat yritykset Jos yrityksesi tuottaa valmisteita, sinun on laadittava niistä REACH-asetuksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, kuten aiemminkin. Laatimiisi tiedotteisiin on sisällytettävä tiedot, jotka sisältyvät toimittajiesi käyttöturvallisuustiedotteisiin ja altistumisskenaarioihin. On tärkeää, että altistumisskenaarion tiedot vastaavat käyttöturvallisuustiedotteen tietoja. Tämä on uusi tehtävä, sillä sen lisäksi, että käyttöturvallisuustiedotteen on sisällettävä aineiden ja valmisteiden vaaroja koskevat tiedot, sen on sisällettävä altistumista ja käyttöä koskevat, asiakkaillesi tarkoitetut tiedot. 1.3 Yhteisön ulkopuolelta aineita, valmisteita tai esineitä tuovat yritykset Riippumatta harjoittamasi kaupallisen toiminnan laadusta sinun on tarkistettava, ostatko kemikaaleja tai valmisteita (myös esimerkiksi puhdistusaineita, liuottimia tai vastaavia tuotteita) EU:n ulkopuolelta. Jos vastaat aineiden tai valmisteiden fyysisestä tuonnista yhteisöön, olet REACH-asetuksen mukaan maahantuoja, ja sinun on rekisteröitävä aineet. Myös siinä tapauksessa, että tuot yhteisöön esineitä, sinulla saattaa olla REACH-asetuksen mukaisia velvollisuuksia. Jos ostat aineita toiseen EU-valtioon 3 sijoittuneelta toimittajalta, et ole maahantuoja eikä sinulla ole rekisteröintivelvoitetta. Jos ostat aineita tai valmisteita yhteisön ulkopuolelle sijoittuneelta toimittajalta, jolla on ainoa edustaja 4, olet REACH-asetuksen mukaan jatkokäyttäjä, jolla ei ole rekisteröintivelvoitetta. 3 Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Sveitsiläiset toimittajat eivät ole EU-toimittajia. Norjalaisia, islantilaisia ja liechtensteiniläisiä tuottajia pidetään EU-toimittajina sen jälkeen, kun nämä valtiot ovat panneet REACH-asetuksen täytäntöön. 4 Kysy yhteisön ulkopuoliselta toimittajaltasi, onko tällä ainoaa edustajaa. 14

15 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET 2 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET Tässä luvussa esitetään REACH-asetuksen keskeinen sisältö, joka on olennainen jatkokäyttäjien kannalta. Luvussa kuvataan rekisteröinnin vaikutukset jatkokäyttäjiin ja annetaan ohjeita, jotka auttavat näitä ymmärtämään REACH-asetuksen mukaiset tehtävänsä ja velvollisuutensa. Jatkokäyttäjät voivat selvittää asemansa ja velvollisuutensa myös Internetissä Navigator-välineen avulla ( 2.1 Jatkokäyttäjien kannalta olennainen REACH-asetuksen sisältö Jatkokäyttäjien kannalta olennainen REACH-asetuksen sisältö on REACH-asetuksen V osastossa (37 39 artikla). Siinä todetaan seuraavaa: 1. Jos käytät vaarallisia aineita ja valmisteita, saat edelleen käyttöturvallisuustiedotteita, joissa voi REACH-asetuksen mukaan olla liitteenä yksi tai useampi altistumisskenaario. Altistumisskenaariossa kuvataan, kuinka ainetta tai valmistetta voidaan käyttää turvallisesti, ja esitetään riskinhallintatoimenpiteet, joita on sovellettava ihmisiin tai ympäristöön kohdistuviin riskeihin. Jos saat altistumisskenaarion, sinun on tarkistettava kattaako se käyttösi ja täyttyvätkö altistumisskenaariossa esitetyt edellytykset. Jos käytät ainetta tai valmistetta tavalla, joka ei täytä altistumisskenaariossa kuvattuja edellytyksiä tai jos altistumisskenaario ei kata käyttöäsi, sinulla on useita vaihtoehtoja: voit tehdä toimittajallesi tiettäväksi käyttösi/käyttöolosuhteesi, jotta toimittaja voi laatia käyttösi kattavan altistumisskenaarion voit muuttaa käyttöäsi niin, että se vastaa toimittajan altistumisskenaariota voit etsiä toisen toimittajan, jonka altistumisskenaario kattaa käyttösi voit laatia oman kemikaaliturvallisuusraportin 5 voit etsiä korvaavan aineen, valmisteen tai menetelmän ja lakata käyttämästä kyseistä ainetta/valmistetta. 2. Jos saatat markkinoille vaarallisia valmisteita (sekoittaja), sinun on edelleen toimitettava asiakkaillesi niiden käyttöturvallisuustiedotteet. Joissakin tapauksissa tämä voi edellyttää, että yhdistät tai laadit altistumisskenaariot, jotka kattavat tuottamiesi valmisteiden sisältämien aineiden myöhemmässä toimitusketjussa tapahtuvan käytön, ja liität ne käyttöturvallisuustiedotteeseen (REACH-asetuksen 31 artikla). 3. Aineiden ja valmisteiden käyttöä koskeva viestintä toimitusketjussa lisääntyy merkittävästi REACH-asetuksen myötä: REACH-asetuksen myötä toimittajat toimittavat sinulle entistä enemmän tietoa, jonka avulla voit käyttää kemikaaleja turvallisesti. Lisäksi REACH-asetus velvoittaa sinut ilmoittamaan toimittajillesi mahdolliset uudet tietosi vaaroista sekä suositeltujen riskinhallintatoimenpiteiden mahdollisesta riittämättömyydestä. Sinun on toimitettava tiedot toimitusketjun molempiin suuntiin, esimerkiksi määrittäessäsi ennakoivasti käyttösi toimittajalle tai kerätessäsi tietoa asiakkaiden käytöistä. Sinua saatetaan myös kehottaa toimittamaan tietoja, esimerkiksi toimittajille, jos asiakkaalla on uutta tietoa aineen ominaisuuksista, tai asiakkaille, jos rekisteröijä haluaa tietoa aineidensa loppukäytöstä. 4. Joidenkin aineiden käyttö voi olla luvanvaraista. Toimittajasi ilmoittaa sinulle tästä tavallisesti käyttöturvallisuustiedotteessa. Voit käyttää ainetta, jos käyttö vastaa 5 Mikäli mitään 37 artiklan 4 kohdan a f alakohdissa esitetyistä poikkeuksista ei sovelleta sinuun. 15

16 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET toimitusketjussa sinua edeltävälle toimijalle myönnetyn luvan edellytyksiä. Jos lupa ei kata käyttöäsi, ja haluat jatkaa käyttöä, sinun on haettava lupaa omalle käytöllesi ja tarvittaessa myös asiakkaittesi käytölle (REACH-asetuksen 56 artikla). 5. Joidenkin aineiden valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö voi olla rajoitettua (REACH-asetuksen 67 artikla). Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevassa direktiivissä (76/769/ETY) käyttöön otettujen rajoitusten soveltamista jatketaan REACH-asetuksessa. 6. Jos tuotat esineitä tai tuot niitä yhteisöön, sinun on mahdollisesti rekisteröitävä aineet, jotka on tarkoitettu vapautumaan esineistä. Tätä ei edellytetä, jos aineen tällainen käyttö on jo rekisteröity. Jos erityistä huolta aiheuttavan aineen pitoisuus esineessä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia (p/p), saatat olla velvollinen ilmoittamaan asiasta kemikaalivirastolle ja antamaan asiakkaille esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät tiedot riippuen käytetyn aineen määrästä ja siitä, voidaanko altistuminen sulkea pois (REACH-asetuksen 7 artikla ja 33 artiklan 1 kohta). Myös esineiden kuluttajat voivat vaatia tietoa aineista (REACH-asetuksen 33 artiklan 2 kohta). Luetteloa on tarkoituksellisesti yksinkertaistettu, jotta REACH-asetusta olisi yleisesti helpompi ymmärtää. Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia tietoja koko REACH-asetuksesta on saatavilla kemikaaliviraston verkkosivuilta ( Uusia velvoitteitasi ja sitä, kuinka ne täytetään, käsitellään yksityiskohtaisesti myöhemmissä luvuissa. Erityisesti luvussa 3 annetaan ohjeita siitä, kuinka voit valmistautua REACH-asetuksen mukaisiin velvoitteisiisi. Suurinta osaa aineiden ja valmisteiden käyttöön sovellettavista nykyisistä lainsäädännöllisistä vaatimuksista, jotka koskevat esimerkiksi työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön suojelemista, sovelletaan edelleen REACH-asetuksen 6 rinnalla. 2.2 Rekisteröimisen seuraukset jatkokäyttäjille Sinulta ei edellytetä käyttämiesi aineiden rekisteröimistä, mutta aineiden valmistajien ja maahantuojien näiden aineiden rekisteröiminen vaikuttaa sinuun monin tavoin. Rekisteröimättömiä aineita ei enää ole saatavilla EU:n markkinoilla. Tiettyjen aineiden luokitus ja merkinnät saattavat muuttua, ja jos sekoitat tällaisia aineita, sinun on tarkistettava tuotteidesi luokitus ja vastaavasti niiden käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita päivitetään tai täydennetään rekisteröintiprosessissa saatavilla tiedoilla. Jos saat käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä altistumisskenaarion, siitä seuraa sinulle lisävelvoitteita. 2.3 Rekisteröimisen määräajat valmistajille ja maahantuojille Aineiden valmistajien/maahantuojien, jotka valmistavat tai tuovat maahan ainetta yhden tonnin tai enemmän vuodessa valmistajaa/maahantuojaa kohden, on 1. heinäkuuta 2008 alkaen rekisteröitävä aineet. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ilmoitetut aineet, jotka ovat tunnistettavissa ELINCSnumeron perusteella, katsotaan REACH-asetuksen nojalla jo rekisteröidyiksi. 7 6 Aluksi viiden vuoden ajanjaksolla rekisteröintivelvoitetta ei sovelleta valmistajan, maahantuojan tai esineen tuottajan tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä varten valmistettuun tai maahantuotuun aineeseen. Valmistajan/maahantuojan tai esineen tuottajan on ilmoitettava tästä kemikaalivirastolle. Lisätietoja tästä annetaan rekisteröintiä koskevissa toimintaohjeissa. 7 Valmistajilta/maahantuojilta voidaan vaatia lisätietoja, jos tonnimäärät ylittyvät. Tehoaineet, joita käytetään biosideissa ja kasvinsuojeluaineissa katsotaan myös jo rekisteröidyiksi. 16

17 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET Valmistajat/maahantuojat voivat REACH-asetuksen mukaan rekisteröidä suurimman osan aineista myöhemmin, vuosina , jos aineet on esirekisteröity. Esirekisteröinnin yhteydessä kemikaalivirastolle on ilmoitettava aineen nimi sekä rekisteröinnille suunniteltu määräaika. Esirekisteröintikausi alkaa 1. kesäkuuta 2008 ja päättyy 1. joulukuuta Esirekisteröintivelvollisuus koskee seuraavia vaiheittain rekisteröitäviä aineita: Kaikki EINECS-aineet (polymeerejä lukuun ottamatta) (noin ainetta ilmoitettiin EU:n markkinoiden kemiallisten aineiden luetteloon vuonna 1981, mutta näistä vain :a ainetta on markkinoilla vuosittain yli yhden tonnin määrinä). Kaikki EU:n alueella (myös uusissa jäsenvaltioissa) valmistetut aineet, joita ei ole saatettu EU:n markkinoille 1. heinäkuuta 1992 jälkeen. Tämä tarkoittaa, että niitä on tuotettu ainoastaan vientiä varten. Tämän tukemiseksi on esitettävä näyttöä. Direktiivin 67/548 8 mukaisesti NLP-listaan (luettelo aineista, jotka eivät enää täytä polymeerin määritelmää) sisällytetyt aineet. Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet on rekisteröitävä 1. kesäkuuta 2008 alkaen, ennen kuin niitä voidaan valmistaa, tuoda maahan tai saattaa markkinoille. Vaiheittain rekisteröitävät aineet on esirekisteröitävä 1. kesäkuuta 2008 ja 1. joulukuuta 2008 välisenä aikana, jotta voidaan soveltaa REACH-asetuksen 23 artiklan mukaista rekisteröinnin myöhäisempää määräaikaa 9. Esirekisteröityjen vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröinnin määräaika riippuu aineiden määrästä ja luokituksesta. Tonnikynnysarvot koskevat yksittäisen valmistajan tai maahantuojan valmistaman tai maahantuoman aineen vuotuista kokonaismäärää. Määräajat ovat seuraavat: 30. marraskuuta aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään tonnin määrinä vuodessa, - tunnetut CMR-aineet (kategoriat 1 ja 2) vähintään yhden tonnin määrinä vuodessa, - R50/53-aineet vähintään 100 tonnin määrinä vuodessa. 31. toukokuuta 2013: kaikki muut aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 100 tonnin määrinä vuodessa. 31.toukokuuta 2018: kaikki muut aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään yhden tonnin määrinä vuodessa. 2.4 Rekisteröinti ja jatkokäyttäjät Jatkokäyttäjän on suositeltavaa ottaa yhteyttä toimittajiin ennen esirekisteröinnin päättymistä sen varmistamiseksi, että toimittajat esirekisteröivät jatkokäyttäjän käyttämät aineet. Kemikaalivirasto 8 Direktiivissä 67/548/ETY esitettiin polymeerejä koskevia erityissääntöjä. Termin polymeeri määritelmää tarkennettiin seitsemännen kerran direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta annetulla direktiivillä 92/32/ETY. Sen seurauksena tiettyjä aineita, jotka oli katsottu EINECS-ilmoitussäännöissä polymeereiksi, ei enää seitsemännen muutoksen jälkeen katsottu polymeereiksi. Ministerineuvosto teki selväksi, että näistä aineista, joita ei enää pidetty polymeereinä, ei myöskään enää tarvitse tehdä ilmoitusta. 9 Jos yritys ei esirekisteröi (tai ei halua esirekisteröidä) ainetta määräaikaan mennessä, sen on keskeytettävä kyseisiä aineita koskeva toimintansa ja rekisteröitävä ne viipymättä. Tällaisten aineiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta esirekisteröinnin määräajan päättymisen ja toiminnan keskeytyksen välisenä aikana voidaan määrätä seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että riski kohdistuu myös näiden aineiden jatkokäyttäjään. Kyseistä ainetta koskeva toiminta voidaan aloittaa uudelleen kolmen viikon kuluttua koko rekisteröintiasiakirja-aineiston toimituspäivästä. 17

18 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET julkaisee 1. tammikuuta 2009 mennessä luettelon esirekisteröidyistä aineista verkkosivuillaan. Luettelosta voit nähdä ollaanko sellaisenaan tai valmisteissa käyttämäsi aine rekisteröimässä ja koska. Jos käyttämäsi aine ei ole luettelossa, voit ilmoittaa kemikaalivirastolle kiinnostuksestasi aineeseen (katso toimintaohjeiden luku 3). Kemikaalivirasto julkaisee verkkosivuillaan aineen nimen 10. Kemikaalivirasto antaa jatkokäyttäjän yhteystiedot pyynnöstä mahdolliselle rekisteröijälle. Huomautus: REACH-asetus ei velvoita sinua jatkokäyttäjänä rekisteröimään aineita, paitsi jos valmistat tai tuot maahan sellaisenaan tai valmisteissa käytettävää ainetta vähintään tonnin vuodessa tai valmistat tai tuot maahan vuosittain vähintään tonnin määrinä esineissä olevia aineita, jotka on tarkoitettu vapautumaan niistä. Samanaikaisesti REACH-asetuksen kanssa EU:ssa pannaan täytäntöön yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä. Näillä korvataan vaarallisia aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY ja vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 99/45/EY luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevat määräykset. Yhdenmukaistettua kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmää koskevat toimintaohjeet laaditaan erikseen eivätkä ne sisälly näihin toimintaohjeisiin. Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet Vaiheittain rekisteröitävät aineet Rekisteröinti Esirekisteröinti Rekisteröinnin määräajat valmistajille/maahantuojille > 1000 t/a t/a t/a REACH sähköiset KTT:t ja AS:t JK:lle aiheutuvat velvoitteet aiheuttavat velvoitteita JK:lle (vapaaehtoista) JK ilmoittaa käytöstään toimittajalleen (vapaaehtoista) JK toimittaa pyynnöstä tietoja toimittajalleent Uudet aineet Vaiheittain rekisteröitävät aineet Tietyt vaaralliset aineet valmisteet Lyhenteet: JK jatkokäyttäjä AS - altistumisskenaario KTT käyttöturvallisuustiedote t/a tonnia vuodessa Kaavio 2-1 Rekisteröinnin määräajat ja seuraukset jatkokäyttäjille 10 Mahdollisiin rekisteröijiin, jotka valmistavat tai tuovat maahan vaiheittain rekisteröitävää ainetta ensimmäistä kertaa, voidaan soveltaa 23 artiklan mukaisia laajennettuja rekisteröinnin määräaikoja, vaikka kyseisiä aineita ei olisikaan rekisteröity 1. joulukuuta 2008, edellyttäen, että ne toimittavat tiedot kemikaalivirastolle kuuden kuukauden kuluessa aineen ensimmäisestä valmistamisesta tai maahantuonnista ja viimeistään 12 kuukautta ennen 23 artiklassa mainittua asiaankuuluvaa määräaikaa (REACH-asetuksen 28 artiklan 6 kohta). Jos jatkokäyttäjä päättää toimia näin, hänestä tulee valmistaja tai maahantuoja. 18

19 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET Ennen rekisteröintiä voit antaa toimittajillesi tietoja aineen käyttötavoista ja käyttöedellytyksistä, mukaan lukien riskinhallintatoimenpiteet, jotta toimittajasi voi sisällyttää ne rekisteröinnissä vaadittavaan aineistoon. Tämä ei ole pakollista mutta, jos toimittaja on ottanut käyttösi huomioon, se voi auttaa sinua huomattavasti velvollisuuksiesi täyttämisessä. Lisäksi toimittajat saattavat kysyä käyttötavoistasi. Lisätietoja REACH-asetukseen valmistautumisesta annetaan toimintaohjeiden luvussa Tehtävien ja velvollisuuksien määrittäminen Kuka on REACH-asetuksessa tarkoitettu jatkokäyttäjä, ja mistä saa tietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista? REACH-asetuksen mukaan jatkokäyttäjä on yhteisön alueelle sijoittautunut käyttäjä 11, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa 12 omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan (REACH-asetuksen 3 artiklan 13 kohta). Jatkokäyttäjän REACH-asetuksen mukaiset velvoitteet riippuvat siitä nimenomaisesta toiminnasta, jossa tiettyä ainetta käytetään sellaisenaan, valmisteessa tai esineissä. Seuraavissa taulukoissa esitetään kysymyksiä, joiden avulla voi määrittää REACH-asetuksen mukainen rooli/mukaiset roolit. Jokaiseen rooliin liittyvät velvollisuudet voidaan määrittää taulukon 5 avulla. Siinä ohjataan toimintaohjeiden asiaankuuluviin lukuihin. On muistettava, että REACH-asetuksen mukaisia velvollisuuksia sovelletaan jatkokäyttäjään tämän käyttämien yksittäisten aineiden osalta. Jatkokäyttäjällä voi näin olla useampi kuin yksi rooli, joten taulukot on käytävä läpi kaikkien mahdollisten roolien määrittämiseksi. Lähtökohtana roolin määrittämisessä käytetään jatkokäyttäjän toimintaa sekä tämän toimittajiltaan saamaa tietoa. On ensinnäkin tärkeää tarkastaa, onko jatkokäyttäjä myös valmistaja tai maahantuoja, kuten seuraavassa kuvataan Valmistajan/maahantuojan roolin määrittäminen Nämä toimintaohjeet on suunnattu REACH-asetuksessa määritellyille jatkokäyttäjille. Jatkokäyttäjä voi kuitenkin toimia myös valmistajan/maahantuojan ominaisuudessa. Seuraavassa taulukossa autetaan määrittämään, onko jatkokäyttäjä myös aineiden valmistaja tai maahantuoja. Jos näin on, jatkokäyttäjällä saattaa olla aineiden rekisteröintivelvoite, jolloin on perehdyttävä tästä kertoviin toimintaohjeisiin. Tietyt aineet on jätetty kokonaan REACH-asetuksen ulkopuolelle, ja jotkut tiettyjen lukujen ulkopuolelle (mukaan lukien rekisteröintiä koskeva luku). Kemikaaliviraston verkkosivun Navigator-väline sekä rekisteröintiä koskevat toimintaohjeet ( auttavat määrittämään kuuluuko tietty aine REACH-asetuksen soveltamisalaan vai ei. Polymeereihin sovelletaan erityissääntöjä. Niistä laaditut erilliset toimintaohjeet ovat saatavilla osoitteesta [[Link=polymeereja koskevat toimintaohjeet#file=polymers_en]]. 11 Yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö. 12 Valmiste on seos (kiinteä, liuos tai kaasu), joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. 19

20 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET Taulukko 2 Roolin määrittäminen valmistaja/maahantuoja (aine sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä) Kysymys Rooli Lisätietoja, esimerkkejä Valmistetaanko ainetta synteesin, jalostamisen tai erottamisen avulla? Tämä käsittää uusien aineiden syntymisen valmisteita tuotettaessa. Tuodaanko aineita tai valmisteita EU:n ulkopuolelta? Tuodaanko esineitä? Aineen valmistaja (aine sellaisenaan taikka yhdessä tai useammassa valmisteessa). Katso [[Link=Rekisteröintiä koskevat toimintaohjeet#file=registration_en]] Maahantuoja (aine sellaisenaan tai valmisteissa) Katso [[Link=Rekisteröintiä koskevat toimintaohjeet#file=registration_en]] Maahantuoja (aine esineissä) Katso [[Link=Esineitä koskevat toimintaohjeet#file=articles_en]] Uusiin aineisiin, jotka muodostuvat aineiden tai valmisteiden tavanomaisen käytön aikana, esimerkkinä aineet, jotka muodostuvat kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu toisten aineiden loppukäytön yhteydessä, ei lähtökohtaisesti sovelleta rekisteröintivelvollisuutta. 13 Jos esimerkiksi käytetään reaktiivista tekstiiliväriä, prosessissa tapahtuu kemiallinen reaktio, jota ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä, koska kyse on reaktiosta loppukäytön yhteydessä, joka on jätetty asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Toisaalta, jos esimerkiksi neutralisaation sivutuotteena tuotetaan kalsiumsulfaattia, joka saatetaan markkinoille, kyseessä on markkinoille saatettu sivutuote, joka on rekisteröitävä (valmistajan/maahantuojan asema). Sellaisinaan tai valmisteissa olevia aineita tuodaan maahan, jos ne ostetaan EU:n ulkopuolelle sijoittuneelta valmistajalta tai jakelijalta. ETAan kuuluvat valtiot panevat REACH-asetuksen täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään. Kun se on tehty, näistä valtioista tuotuja aineita ei REACHasetuksen nojalla pidetä maahantuotuina. Polymeerien tuojan on tarkistettava, onko monomeerit tai muut polymeerin sisältämät aineet rekisteröitävä. REACH-asetuksen määritelmän mukaisesti esine on tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Jos ainetta on vuodessa yli yksi tonni maahantuoduissa esineissä ja se on tarkoitettu vapautumaan esineistä, aine on rekisteröitävä. Jos ainetta ei ole tarkoitettu vapautumaan, mutta kyse on erityistä huolta aiheuttavasta aineesta, tästä voi seurata ilmoitusvelvollisuus kemikaalivirastolle. Lisätietoja on saatavilla esineissä olevia aineita koskevista vaatimuksista laadituissa toimintaohjeissa. Huomautus: Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet valmistajat voivat nimittää yhteisöön sijoittautuneen ainoan edustajan, joka vastaa sellaisenaan tai valmisteessa olevaa ainetta koskevasta rekisteröinnistä ja tiedottamisesta Jatkokäyttäjän roolien määrittäminen Jatkokäyttäjiksi on määritetty valmisteiden sekoittajat ja joko sellaisenaan tai valmisteissa olevien aineiden loppukäyttäjät. Jatkokäyttäjällä on myös useita muita rooleja. Seuraavassa taulukossa jatkokäyttäjän toiminta jaetaan alaryhmiin sen tunnistamisen helpottamiseksi. Siinä myös ohjataan toimintaohjeiden asiaankuuluviin lukuihin, joissa neuvotaan, kuinka velvoitteet täytetään. Tämän vuoksi taulukossa määritellään myös roolit, jotka eivät sisälly REACH-asetuksen määritelmiin. 13 Tätä kutsutaan reaktioksi loppukäytön yhteydessä, ja se jätetään soveltamisalan ulkopuolelle liitteessä V. 20

21 TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET Taulukko 3 Roolien määrittäminen sellaisinaan tai valmisteissa olevien aineiden jatkokäyttäjä (kaikki seuraavassa taulukossa määritetyt tehtävät kuuluvat REACHasetuksen mukaan loppukäyttäjälle) Kysymys Toiminta jatkokäyttäjänä Lisätietoja, esimerkkejä Sekoitatko aineita ja/tai valmisteita tuottaaksesi markkinoille saatettavan valmisteen? Käytätkö sellaisinaan tai valmisteissa olevia aineita teollisessa prosessissa tai ammatillisessa toiminnassa ilman, että toimitat niitä eteenpäin toista toimijaa varten? Käytätkö aineita/valmisteita prosessoinnin apuaineena teollisessa prosessissa? Valmisteen sekoittaja: toimija, joka tuottaa valmisteita. Loppukäyttäjä: toimija, joka käyttää aineita tai valmisteita teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa (ei esimerkiksi kuluttaja tai jakelija) ilman, että toimittaa niitä eteenpäin. Teollinen käyttäjä: loppukäyttäjä, joka käyttää aineita/valmisteita, jotka eivät jää tuotteeseen (joita esimerkiksi käytetään prosessoinnin apuaineena) teollisessa prosessissa. Jos ainoastaan sekoitat aineita ja/tai valmisteita tuottaaksesi valmisteen eikä sekoittamisessa synny kemiallista reaktiota, et valmista uutta ainetta. Aineen liuottaminen veteen ei ole aineen valmistamista vaan sen käyttöä. Hapon ja emäksen sekoittamista, josta on tuloksena uusi aine (suola), pidetään valmistamisena. Kolmas osapuoli voi tilata valmisteen, jolloin tämä osapuoli omistaa sekoitteen ja saattaa sen markkinoille. Valmistetta tehdessäsi sinua pidetään jatkokäyttäjänä. Esimerkkinä tästä on sellaisen puhdistusaineen sekoittaja, jota myydään jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä. 14 Asiakkaasi/vastaanottajasi voivat myös olla valmisteiden tuottajia, jos ne käyttävät valmisteitasi muiden valmisteiden tuottamiseen (jos esimerkiksi toimitat lisäaineliuoksen tai pigmenttitahnan). Asiakkaasi/vastaanottajasi voivat olla kaupallisia toimijoita tai kuluttajia ja ne voivat käyttää valmisteitasi tuottaakseen esineitä tai soveltaa niitä muissa loppukäyttötarkoituksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun asiakkaasi ovat käyttäneet valmistettasi, sitä ei enää ole olemassa toimitetussa muodossa, vaan se on joko käytetty loppuun loppukäytössä tai sisällytetty esineeseen. Esimerkkejä tästä ovat rakennusmaalit, puhdistusaineet tai polymeeriväkevöitteet. Kun käytät ainetta tai valmistetta, se joko sisällytetään esineeseen tai kulutetaan toiminnassa. Et toimita ainetta tai valmistetta eteenpäin toiselle toimijalle. Jos sellaisinaan tai valmisteissa olevat aineet eivät muodosta osaa käyttämästäsi tuotteesta vaan helpottavat prosessointia tai ne huuhdotaan pois tuotannon valmistumisen jälkeen, niitä on käytetty ainoastaan prosessoinnin apuaineena. Aineella tuotetut esineet voivat olla satunnaisesti saastuneita, mutta se ei ole tarkoituksellista. Esimerkkejä teollisista käyttäjistä ovat ennen galvanointia käytettävien pintapuhdisteiden 14 Toimija (tilaaja) voi tilata kolmannelta osapuolelta (alihankkija) tietyn toimen toteuttamisen puolestaan. Tapauksessa, jossa aineita valmistaa alihankkija, tällä on rekisteröintivelvoite, jos aine on rekisteröintivelvollisuuden alainen (katso taulukko 2). Tämä on yhdenmukaista direktiivin 67/548/ETY mukaisen sopimusvalmistuksen käsitteen kanssa (katso direktiivin 67/548/ETY päätöskäsikirja). REACH-asetuksen mukaisena jatkokäyttäjänä toimivan alihankkijan on täytettävä jatkokäyttäjän velvoitteet (katso taulukko 5). REACH-asetuksen mukaisena jakelijana toimivan alihankkijan on täytettävä jakelijoiden velvoitteet (katso taulukko 4). Tilaaja voi luottamuksellisuussyistä huolehtia joistakin tehtävistä alihankkijan puolesta, esimerkiksi laatia sekoitteesta käyttöturvallisuustiedotteen/altistumisskenaarion. Tämä ei muuta alihankkijan REACH-asetuksen mukaisia velvoitteita. Velvoitteiden luonne määräytyy sopimuspuolten välisestä tehtävänjaosta. On suotavaa täsmentää sopimuksessa, miten tehtävät jakautuvat tilaajan ja alihankkijan kesken. 21

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin

Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin Päärekisteröijien verkkoseminaari Kemikaaliturvallisuusarviointi/kemikaaliturvallisuusraportti (CSA/CSR) (I) Osa 1 Johdanto kemikaaliturvallisuusarviointiin 9.3.2010 Wim De Coen, Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti niitä hakijoita

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selostetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja neuvotaan, miten ne täytetään.

Lisätiedot

Toimintaohjeita koskeva tiedote

Toimintaohjeita koskeva tiedote Viite: ECHA-2010-GF-01-FI Päi vämäärä: 9.6.2010 Kieli: suomi Jätteitä ja hyödynnettäviä aineita koskevat toimintaohjeet (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita, joissa esitetään jäsennelty tiivistelmä kaikista

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaalituoterekisteriin toimitetaan seuraavat tiedot:

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaalituoterekisteriin toimitetaan seuraavat tiedot: 965/2011 3 OHJEET TIETOJEN TOIMITTAMISEKSI Liite 1 Kemikaalitietojen toimittaminen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle on kansallinen menettely, jolla samalla toimeenpannaan CLP-asetuksen 45 artiklan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo

Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Kemikaalilainsäädäntö ja hallinto 2012 Auli Kostamo Rekisteröintiasiakirjat Tekninen asiakirja(reach liite VI, vähintään 1 t/a) Kemikaaliturvallisuusraportti(REACH liitei, vähintään 10 t/a) Tietovaatimukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset GLP-seminaari, FIMEA 10.2.2010 Kirsi Sihvonen Euroopan kemikaalivirasto - ECHA Sisältö REACH-asetus Prosessit Rekisteröinnin aikataulu Rekisteröintiasiakirja

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Johdanto tietojen yhteiskäytt yttöön 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Keskeiset periaatteet Miksi tietoja jaetaan Keneltä tietojen yhteiskäyttöä

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Valmistus- ja käyttötietojen

Valmistus- ja käyttötietojen Valmistus- ja käyttötietojen kerääminen Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Pedro Roselló Vilarroig

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle 1 Sisällysluettelo Keitä REACH ja CLP koskee?... 3 REACH asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä...

Lisätiedot

REACH EU:n UUSI KEMIKAALIASETUS

REACH EU:n UUSI KEMIKAALIASETUS REACH EU:n UUSI KEMIKAALIASETUS KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 6 (2007) Kannen kuva: Markku Ojala (Euroopan kemikaalivirasto Helsingissä) ISSN 1459-5990 ISBN 978-952-00-2382-9 (nid.) 978-952-00-2383-6

Lisätiedot

Jatkokäyttäjät. Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi. Versio 1.

Jatkokäyttäjät. Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi. Versio 1. TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Jatkokäyttäjät Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti jatkokäyttäjien velvoitteet REACH-asetuksen noudattamiseksi Versio 1.0 Joulukuu 2013 2 Toimintaohjeiden lyhennelmä

Lisätiedot

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Jäsenaineiston valmistelu

Jäsenaineiston valmistelu Jäsenaineiston valmistelu Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Laura Walin ECHA Ohjeistus- ja

Lisätiedot

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Päärekisteröijien webinaari 9.4.2010 Anja Klauk Neuvontapalvelut Euroopan kemikaalivirasto REACH: soveltamisala 1.12.2010 alkaen REACH-asetuksen käsite "dangerous"

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

Tietojen yhteiskäytt

Tietojen yhteiskäytt Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen yhteiskäytt yttö tietojenvaihtofoorumissa (SIEF) 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, Euroopan kemikaalivirasto 1 Yleiskatsaus Pakolliset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen jakaminen 30.4.2010 Catherine Cornu, ECHA Yleiskatsaus Tietojen jakaminen = rekisteröintiasiakirja-aineistojen tietojen julkaiseminen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden

Käyttöturvallisuustiedotteiden Käyttöturvallisuustiedotteiden altistumistietojen käsittely Pääaiheet: Yrityksen REACH vaatimustenmukaisuustarkastus vastaanotetuille kemikaaleille ja niiden altistumisskenaariot sisältäville käyttöturvallisuustiedotteille.

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti REACH-asetuksen mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen ja toimittamisen pääperiaatteet ja

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 LIITE VI ASETUKSEN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOVAATIMUKSET LIITTEIDEN VI XI VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET Liitteissä VI XI täsmennetään, mitä tietoja on

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa

Huomautus. Tuomio on nähtävissä osoitteessa Huomautus Huomaa, että kemikaalivirasto aloittaa lähiaikoina tämän asiakirjan päivityksen unionin tuomioistuimen 10. syyskuuta 2015 asiassa C-106/14 antaman tuomion huomioon ottamiseksi. Tuomio selventää

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus

EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006. Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-lainsäädännön sisältö EUROLAB:n kevätseminaari 5.4.2006 Jaana Heiskanen Suomen ympäristökeskus REACH-asetuksen keskeiset elementit Soveltamisala Rekisteröinti Tiedottaminen toimitusketjussa Jatkokäyttäjän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot