(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. Og placer ikke tændte stearinlys på enheden. Undlad at anbringe objekter fyldt med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som farligt affald. Anbring ikke enheden og pladerne i nærheden af udstyr med kraftige magneter, såsom mikrobølgeovne eller store højttalere. Anbring ikke tunge genstande på enheden. Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i den, hvilket beskadiger linserne. Første gang du installerer enheden, eller hvis enheden er blevet flyttet fra et koldt til et varmt sted, bør der gå ca. 30 min., før den tages i brug. Velkommen! Tak, fordi du har købt dette Sony Compact AV System. Inden du tager produktet i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkaten sidder på bagsiden af enheden. Forholdsregler Sikkerhed Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden kontrolleres af en autoriseret reparatør, før den tages i brug igen. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge enheden i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre indvendig varmeophobning. Anbring ikke enheden på overflader (tæpper o.l.) eller tæt på materialer (gardiner o.l.), der kan blokere ventilationsåbningerne. Anbring ikke enheden tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. 2 DK

3 Forholdsregler Strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Placering Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren. Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er ikke en fejl. Du bør dog undgå at berøre kabinettet. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning. Undgå at blokere ventilationsåbningerne ved at anbringe noget på afspilleren. Afspilleren er udstyret med en høj effekt-forstærker. Hvis ventilationsspalterne øverst blokeres, kan enheden blive for varm, og dette kan medføre fejlfunktion. Anbring ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere ventilationsåbningerne i bunden af afspilleren. Anbring ikke afspilleren nær varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Betjening Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne inde i afspilleren. Hvis der forekommer kondensvand, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disken fjernes, hvorefter afspilleren skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten fordamper. Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle disks fjernes. Hvis den pågældende disk ikke fjernes, kan den blive beskadiget. Hvis du vil spare strøm, kan afspilleren slukkes helt med knappen "/1 på hovedenheden. Selvom indikatoren forbliver tændt i et stykke tid, er afspilleren helt slukket. Lydstyrkeregulering Skru ikke op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, hvis der afspilles en sektion med kraftige lydsignaler. Rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. Kontakt venligst nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer med afspilleren. Rengøring af disks Anvend ikke CD/DVD-rensedisks, da anvendelsen af disse kan forårsage fejlfunktion. TV-skærmens farver Hvis højttalerne forårsager forstyrrelse af TVskærmens farver, skal TV'et straks slukkes. Det kan tændes igen efter minutter. Hvis farveforstyrrelsen fortsætter, skal højttalerne placeres længere væk fra TV'et. Fabriksskiltet sidder på bagsiden af enheden. VIGTIGT! Forsigtig: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på TV-skærmen vises i længere tid, er der risioko for permanent beskadigelse af TV-skærmen. Projektions-TV er særligt følsomme over for dette. Ved flytning af afspilleren Før du flytter afspilleren, skal disken fjernes, og strømmen afbrydes. Indikatoren STANDBY lyser rødt, og "STBY" blinker et øjeblik på frontpaneldisplayet og vises derefter konstant. Du kan nu fjerne netledningen. Ledningen må ikke fjernes, så længe "STBY" blinker. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning...6 Denne afspiller kan afspille følgende disk-typer...6 Disk-udtryk...6 Bemærkninger vedrørende disks...9 Vejledning til kontrolmenudisplayet...10 Introduktion Udpakning...12 Isættelse af batterier i fjernbetjeningen...12 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet...13 Trin 2: Antennetilslutning...16 Trin 3: Tilslutning af TV- og videokomponenter...18 Indstilling af højttalerne...21 Afspilning af disks Afspilning af disks...22 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk...23 (Genoptag afspilning) Brug af DVD'ens menu...24 Afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol)...24 (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) Afspilning af et MP3-lydspor...25 Afspilning af JPEG-billedfiler...27 Sådan drejer du det aktuelle billede...28 Oprettelse af dit eget program...29 (Program-afspilning) Afspilning i vilkårlig rækkefølge...30 (Afspilning i vilkårlig rækkefølge) Afspilning flere gange...31 (Gentag afspilning) Søgning efter et bestemt punkt på en disk...32 (Scan, afspilning i slowmotion, diasshow) Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/ album/fil...34 Visning af oplysninger om disken...36 Lydindstillinger Lydændringer Surroundsound Brug af lydeffekten Yderligere funktioner Ændring af vinkler Visning af undertekster Låsning af disks (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) Andre betjeningsmuligheder Betjening af TV'et med den medfølgende fjernbetjening Brug af videoen eller en anden enhed Radio Brug af radiodatasystemet (RDS) Brug af Sleep Timer (timerfunktion) Indstillinger og justeringer Brug af installationsmenuen Indstilling af sproget til displayet og lydsporet (SPROG-INDSTILLING) Visningsindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) Brugerindstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) Højttalerindstillinger (HØJTTALEROPSÆTNING) 4 DK

5 Yderligere oplysninger Fejlfinding...65 Specifikationer...67 Ordliste...68 Oversigt over dele og kontrolknapper...71 Liste over sprogkoder...76 Liste over menupunkter i DVD'ens installationsmenu...77 Indeks...78 Lynoversigt over fjernbetjeningen DK

6 Om denne betjeningsvejledning Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også anvende knapperne på afspilleren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. Følgende symboler findes i denne vejledning. Symbol Betydning Funktioner til afspilning af DVD VIDEO Funktioner til afspilning af VIDEO CD Funktioner til afspilning af CD Funktioner til afspilning af Super Audio CD'er og lyd-cd'er Funktioner til afspilning af MP3*- lydspor Funktioner til JPEG-filer * MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat, defineret af ISO/MPEG, som komprimerer lyddata. Denne afspiller kan afspille følgende disktyper Disk-type DVD-VIDEO Disk-logo Disk-udtryk Titel Den længste sektion af et billede eller musik på en DVD, film, osv. i videoprogrammer eller et helt album i lydprogrammer. Kapitel Sektioner af et billede eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. På nogle disks er der ikke optaget kapitler. Album Sektion af et musikstykke eller et billede på en data-cd, der indeholder MP3-lydspor eller JPEG-filer. Spor Sektion af et billede eller et musikstykke på en VIDEO CD, Super Audio CD, CD eller MP3. Indeks (Super Audio CD, CD)/ videoindeks (VIDEO CD) Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så du lettere kan finde det ønskede punkt på en VIDEO CD eller en Super Audio CD. På nogle disks er der ikke optaget indekser. Sekvens På en VIDEO CD med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (side 24) er menuskærmbillederne, levende billeder og stillbilleder opdelt i sektioner, der kaldes "sekvenser". Fil Sektion af et billede på en data-cd, der indeholder JPEG-billedfiler. Super Audio CD VIDEO CD Lyd-CD "DVD VIDEO"-logoet er et varemærke. 6 DK

7 DVDstruktur VIDEO CD-, Super Audio CDeller CDstruktur MP3- struktur JPEGstruktur Bemærkning om PBC (Playback Control Afspilningskontrol) (VIDEO CD'er) Denne afspiller kan afspille VIDEO CD'er af både Ver. 1.1 og Ver. 2.0-typen. Afhængigt af disk-typen kan du anvende to typer afspilninger. Disk-type VIDEO CD'er uden PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 1.1-disks) VIDEO CD'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 2.0-disks) Titel Kapitel Spor Indeks Album Spor Album Fil Kan du Disk Disk Disk Disk Både afspille video (levende billeder) og musik. Afspille interaktive programmer ved hjælp af menuer på TVskærmen (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) og bruge Ver. 1.1-disks. Det er desuden muligt at afspille stillbilleder i høj opløsning, hvis disse er optaget på disken. Om Multi Session CD Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder et MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille lydspor, der er optaget i senere sessioner. Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis lydspor og billeder i musik-cd-format eller VIDEO CD-format optages i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Afspilleren har en områdekode på bagsiden, hvilket betyder, at den kun kan afspille DVD'er, der er mærket med en tilsvarende områdekode. Dvd'er med mærket ALL kan også afspilles på denne afspiller. Hvis du forsøger at afspille andre DVD'er, vises meddelelsen "Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region." på TVskærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på DVD'en, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Eksempler på disks, som afspilleren ikke kan afspille Afspilleren kan ikke afspille følgende disktyper: CD-ROM'er (undtagen ".MP3", ".JPG" eller ".JPEG") CD-R/CD-RW-disks undtagen dem, der er optaget i følgende formater: Musik-CD-format VIDEO CD-format MP3-/JPEG-format, der er i overensstemmelse med ISO9660* niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede format, Joliet Datasektioner på CD-Extra'er DVD-ROM'er DVD-lyddisks * Et logisk fil- og mappeformat på CD-ROM'er, defineret af ISO (International Standard Organization) Undgå at indsætte følgende disks: En DVD med en anden områdekode (side 7, 69). En disk i en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet). En disk med påklæbet papir eller klistermærker. En disk med tape eller cellofantape. fortsættes 7 DK

8 Bemærkninger vedrørende CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVD-RW (videotilstand) Visse CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW (videotilstand) kan ikke afspilles på denne afspiller. Dette kan skyldes optagelsens kvalitet, CD'ens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at der ikke kan afspilles disks, der er oprettet i Packet Write-format. Denne afspiller anvender Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II) afpasset matrixsurrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Bemærkning om afspilningsfunktioner for DVD'er og VIDEO CD'er Nogle afspilningsfunktioner for DVD'er og VIDEO CD'er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Eftersom denne afspiller afspiller DVD'er og VIDEO CD'er i overensstemmelse med det disk-indhold, som softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også de instruktioner, der følger med DVD'erne eller VIDEO CD'erne. Ophavsret Dette produkt anvender teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt. 8 DK

9 Bemærkninger vedrørende disks Håndtering af disks Tag fat i diskens kant for ikke at tilsmudse disken. Undgå at berore overfladen. Sæt ikke papir eller tape fast på disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring disken i coveret efter afspilning. Rengøring Rengør disken med en renseklud før afspilning. Aftor disken fra midten og ud. Anvend ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til LP'er af vinyl. Denne afspiller kan kun afspille en almindelig rund disk. Hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet), kan det medføre fejlfunktion. Undgå at bruge en disk, hvorpå der er fastgjort mærkater eller ringe. 9 DK

10 Vejledning til kontrolmenudisplayet Vælg den ønskede funktion med kontrolmenuen. Kontrolmenudisplayet vises, når der trykkes på DVD DISPLAY. Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Aktuelt titelnummer (Video CD/Super Audio CD/CD: spornummer) Aktuelt kapitalnummer (Video CD/Super Audio CD/CD: indeksnummer) Spilletid Disknavn eller disktype Samlede antal optagne titler eller spor Samlede antal optagne kapitler eller indekser Aktuel titel Afspilningsstatus (NAfspilning, XPause, xstop, osv.) DVD 1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 DVD Den type disk, der afspilles Ikon for valgt kontrolmenupunkt Kontrolmenupunkter 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK Aktuel indstilling Valgmuligheder Funktionsnavn for valgt kontrolmenupunkt Betjeningsmeddelelse UNDERTEKST Vælg: ENTER Oversigt over kontrolmenupunkter PLADE TITEL (kun DVD) (side 34)/ SEKVENS (kun VIDEO CD ved PBCafspilning (Playback Control Afspilningskontrol)/SPOR (kun VIDEO CD) (side 34) KAPITEL (kun DVD) (side 35)/ INDEKS (kun VIDEO CD) (side 35) ALBUM (kun MP3) (side 26, 34) SPOR (kun Super Audio CD/CD/ MP3) (side 26, 34) INDEKS (kun Super Audio CD/ CD) (side 35) KLOKKEN (side 35) LYD (kun DVD/VIDEO CD/Super Audio CD/CD/MP3) (side 40) Viser navnet eller typen på den disk, der ilægges. Vælger den titel (DVD) eller det spor (VIDEO CD), der skal afspilles. Viser sekvensen (VIDEO CD ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol). Vælger det kapitel (DVD) eller det indeks (VIDEO CD) der skal afspilles. Vælger det album (MP3), der skal afspilles. Vælger det spor (Super Audio CD/CD/MP3) der skal afspilles. Viser indekset og vælger det indeks (Super Audio CD), der skal afspilles. Viser den forløbne og den resterende spilletid. Angiver tidskoden for søgning efter billeder og musik. Justerer lydindstillingen. (side 46) UNDERTEKST (kun DVD) Viser underteksterne. Ændrer sprog for undertekster. 10 DK

11 ALBUM (kun JPEG) (side 27) FIL (kun JPEG) (side 27) DATO (kun JPEG) (side 39) VINKEL (kun DVD) (side 45) INDSTILLING (kun VIDEO CD/ Super Audio CD/CD/MP3/JPEG) (side 31) GENTAG (side 31) BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 47) Vælger det album (JPEG), der skal afspilles. Vælger den fil (JPEG), der skal afspilles Viser datoen. Ændrer vinklen. Vælger afspilningstilstand. Afspiller hele disken (alle titler/alle spor), én titel/ét kapitel/ spor/album eller indholdet af et program gentagne gange. Indstiller disken, så den ikke kan afspilles. Tip Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde: Kontrolmenudisplay m Kontrolmenudisplay fra Punkterne på kontrolmenuen afhænger af disken. Kontrolmenuens indikatorikon lyser grøn t, medmindre du slår indstillingen GENTAG "FRA". Indikatoren "VINKEL" lyser kun grøn, når der er findes flere vinkler på en disk. 11 DK

12 Introduktion Udpakning Kontroller, at du har følgende dele: Højttalere (5) Subwoofer (1) AM-rammeantenne (1) FM-ledningsantenne (1) Højttalerledninger (5 m 4, 15 m 2) Fjernbetjening (1) R6-batterier (størrelse AA) (2) Beskyttelsespuder (20) Højttalertilslutning og installation (kort) (1) Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier (størrelse AA), og sørg for, at batteriernes 3- og #-poler svarer til diagrammet i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren. Bemærk! Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri. Undgå at tabe fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere tid, skal batterierne fjernes for at undgå eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. Brug af fjernbetjeningen >10 10/0 Knappen COMMAND MODE Når du bruger afspilleren, skal du sørge for, at knappen COMMAND MODE står på SYSTEM. Når du sætter knappen over på TV, kan du betjene TV'et (side 52). 12 DK

13 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Tilslut det medfølgende højttalersystem med de medfølgende højttalerkabler, og sørg for, at indgangenes farver svarer til kablernes farver. Tilslut kun de højttalere, der leveres med denne afspiller. Du opnår den bedste surroundsound ved at angive højttalerparametre (afstand, niveau, osv.) som beskrevet på side 21. Introduktion Nødvendige kabler Højttalerkabler Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. Grå (+) ( ) kabelkappe Sort (+) ( ) fortsættes 13 DK

14 Klemmer til højttalertilslutning Tilslut Fronthøjttalerne Surroundhøjttalere Centerhøjttaler Subwoofer Til SPEAKER FRONT L-klemme (hvid) og R-klemme (rød) SPEAKER SURR L-klemme (blå) og R-klemme (grå) SPEAKER CENTER-klemme (grøn) SPEAKER WOOFER-klemme (lilla) Højre fronthøjttaler (R) Centerhøjttaler Venstre fronthøjttaler (L) farvemærkat CENTER FRONT R VIDEO OUT VIDEO IN WOOFER FRONT L VIDEO IN EURO AV AUDIO OUT L AUDIO IN AUDIO IN L AM OUTPUT(TO TV) R VIDEO 1 R VIDEO 2 COAXIAL FM 75 SURR R SURR L Surroundhøjttaler (R) Subwoofer Surroundhøjttaler (L) Bemærkning om placering af højttalerne Du skal være forsigtig med at anbringe subwooferen eller et højttalerstativ (ekstraudstyr), der er tilsluttet front-/surroundhøjttalerne, på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da dette kan medføre pletter eller misfarvning. 14 DK

15 Sådan undgår du at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan beskadige afspilleren. For at undgå dette skal du tage følgende forholdsregler, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med andre højttalerklemmer eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel. Eksempler på højttalerkabler i dårlig stand En afisoleret ende af et højttalerkabel er i kontakt med en anden højttalerterminal. Afisolerede kabelender er i kontakt med hinanden, da der er fjernet for megen isolering. Introduktion Når alle komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for at kontrollere, at alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udsendelse af en testtone, skal du se side 63. Hvis der ikke udsendes lyd fra en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis der udsendes en testtone fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen. Bemærk! Sørg for, at højttalerkablet sættes i den korrekte klemme på udstyret: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. 15 DK

16 Trin 2: Antennetilslutning Tilslut de medfølgende AM/FM-antenner, så du kan høre radio. Klemmer til antennetilslutning Tilslut AM-rammeantenne FM-ledningsantenne Til AM-terminalerne FM 75Ω COAXIAL-bøsning AM-rammeantenne CENTER FRONT R VIDEO OUT VIDEO IN WOOFER FRONT L VIDEO IN EURO AV AUDIO OUT L AUDIO IN AUDIO IN L AM OUTPUT(TO TV) R VIDEO 1 R VIDEO 2 COAXIAL FM 75 SURR R SURR L FM-ledningsantenne Bemærk! Placer AM-rammeantennen på afstand af afspilleren og andet udstyr for at undgå støj. FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Når den medfølgende AM-rammeantenne tilsluttes, skal den sorte ledning (B) sættes i U-klemmen, og den hvide ledning (A) skal sættes i den anden klemme. A AM B Hvis du slutter afspilleren til en udendørs antenne, skal den jordforbindes som beskyttelse mod lynnedslag. Undgå at forbinde jordledningen til en gasledning, da dette kan forårsage gaseksplosion. 16 DK

17 Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialt kabel (ekstraudstyr) og slutte afspilleren til en udendørs FM-antenne, som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Afspiller AM Jordkabel (ekstraudstyr) Introduktion COAXIAL FM 75 Til jord 17 DK

18 Trin 3: Tilslutning af TV- og videokomponenter Nødvendige kabler SCART-kabel (EURO AV) til tilslutning af TV (ekstraudstyr) Lyd-/videokabler (ekstraudstyr) Når du tilslutter et kabel, skal du sørge for at sætte de farvemærkede stik i de korrekte komponentbøsninger. Stik til tilslutning af videoudstyr Gul (video) Hvid (V/lyd) Rød (H/lyd) Tilslut TV Videobåndoptager Digital satellitmodtager Til T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik VIDEO 1-bøsningerne VIDEO 2-bøsningerne Tilslutning af afspilleren til et TV Slut afspilleren til TV'et med SCART-kablet (EURO AV). SCART-kablet (EURO AV) skal sættes i afspillerens T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik. Når du bruger et SCART-kabel (EURO AV), skal du kontrollere, at TV'et er tilpasset S-video- eller RGB-signalerne. Hvis TV'et er tilpasset S-video, skal TV'ets indgangstilstand ændres til RGB-signaler. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det TV, der skal tilsluttes. Bemærk! Når der optages på en anden enhed, som er tilsluttet VIDEO 1 AUDIO OUT-stikkene, må lydfeltet (side 42) ikke ændres, og hovedtelefonerne må ikke tilsluttes/frakobles. 18 DK

19 CENTER FRONT R VIDEO OUT VIDEO IN WOOFER FRONT L VIDEO IN EURO AV SURR R AUDIO OUT AUDIO IN L R VIDEO 1 SURR L AUDIO IN L R VIDEO 2 AM COAXIAL FM 75 OUTPUT(TO TV) Introduktion IN OUT OUT IN VIDEO VIDEO IN OUT VIDEO OUT EURO AV AUDIO AUDIO IN OUT AUDIO OUT INTPUT(FROM VIDEO) L L R R Videobåndoptager Digital satellitmodtager Bemærk! Sæt stikkene godt fast for at undgå uønsket støj. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til TV'et. Afspilleren kan ikke udsende videosignaler fra udstyr. Systemet kan ikke udsende et lydsignal til det tilsluttede TV. Kun lydsignaler fra TV'et kan udsendes via systemets højttalere. Tilslutning af standard-tv med 4:3-skærm Billedet kan muligvis ikke være på TV-skærmen. Dette afhænger af den valgte disk. Se side side 60, hvis du vil ændre formatet. Tilslutning af en videobåndoptager Slut videobåndoptageren til afspilleren via VIDEO IN- og AUDIO IN L/R-bøsningerne. Tilslutningen skal ske omhyggeligt for at undgå fugt og støj. Hvis brug af VIDEO1 forvrænger lyden, skal videobåndoptageren tilsluttes VIDEO2. Bemærk! Du må ikke slutte afspilleren til en videobåndoptager. Hvis du leder videosignaler gennem afspilleren via en videobåndoptager, modtager du muligvis ikke et klart billede på TV-skærmen. Hvis du ikke kan se billedet fra en videobåndoptager gennem afspilleren, når den er sluttet til et TV med RGBbøsning, skal du indstille til t (Audio/Video) på TV'et. Hvis du vælger (RGB), kan TV'et ikke modtage signalet fra videobåndoptageren. Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion, skal du slutte videobåndoptageren til TV'ets SmartLink-bøsning. SmartLink-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis videobåndoptageren er sluttet til TV'et via denne afspiller. Hvis du slutter afspilleren til TV'et via SCART-stikket (EURO AV), synkroniseres TV'ets indgangskilde automatisk med afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en vilkårlig knap undtagen "/1 på afspilleren eller "/1 på fjernbetjeningen. Hvis dette er tilfældet, skal du skifte til TV med COMMAND MODE. Afspilleren kan ikke udsende S-videosignaler. Når du vælger "DVD" ved at trykke på FUNCTION (side 53), sendes video- og RGB-signalerne ikke gennem VIDEO IN-bøsningerne. Afspilleren kan heller ikke udsende videosignaler fra udstyr. Når du vælger VIDEO 1 eller VIDEO 2 ved at trykke på FUNCTION (side 53), sendes lydsignalet fra AUDIO L/ R-bøsningen via de tilsluttede højttalere. Lydsignalet sendes ikke gennem T EURO AV OUTPUT (TO TV)- bøsningen. fortsættes TV 19 DK

20 Tilslutning af netledning Højttalerne skal sluttes til afspilleren (se side 13), før netledningen sættes i stikkontakten. 20 DK

21 Indstilling af højttalerne Optimal surroundsound forudsætter, at alle højttalere på nær subwooferen har samme afstand til lyttepositionen (A). Hvis det er nødvendigt, er det imidlertid muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter nærmere (B) og surroundhøjttalerne op til 4,6 meter nærmere (C) lyttepositionen. Fronthøjttalerne kan placeres 1,0-7,0 meter (A) fra lyttepositionen. Placer højttalerne som vist nedenfor Om magnetisk afskærmede højttalere (for at undgå farveforstyrrelse på TVskærmen) Subwooferen i dette system er magnetisk afskærmet for at forhindre magnetisk lækage. Imidlertid kan der forekomme nogen lækage, da der anvendes en højstyrkemagnet. Hvis subwooferen bruges med et CRT-baseret TV eller en projektor, skal subwooferen placeres mindst 0,3 meter fra TVet. Hvis den placeres for tæt på, kan der opstå farveforstyrrelser på skærmen. Hvis der opstår farveforstyrrelser, skal du slukke TV'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farveforstyrrelsen fortsætter, skal subwooferen placeres længere væk fra TV'et. Hvis problemet ikke løses med ovennævnte forslag, skal du kontrollere, at der ikke står magnetiske genstande i nærheden af subwooferen. Farveforstyrrelserne kan opstå på grund af gensidig påvirkning mellem subwooferen og den magnetiske genstand. Mulige kilder til magnetisk interferens er f.eks. magnetiske låse på en TV-sokkel, osv., medicinsk udstyr, legetøj, osv. Introduktion Bemærk! Anbring ikke center- og surroundhøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Indstilling af højttalerparametre Den bedste surroundsound opnås ved først at angive afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen og derefter indstille niveau og balance. Brug testtonen til at justere højttalernes lydstyrke til samme niveau. Vælg "HØJTTALEROPSÆTNING" i installationsmenuen. Yderligere oplysninger findes i "Højttalerindstillinger" (side 62). 21 DK

22 I/1 I/1 Afspilning af disks Afspilning af disks - + Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO CD er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se betjeningsvejledningen til disken. "/1 STANDBY-indikator A H FUNCTION Når du afspiller en 8 cm-disk, skal den placeres i skuffens inderste cirkel. 5 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen (fortsat afspilning). Juster lydstyrken på afspilleren. Efter trin 5 Diskskuffe >10 10/0 Lydstyrke regulering Stik til hovedtelefon "/1 FUNCTION Afhængigt af den valgte disk vises der en menu på TV-skærmen. Du kan afspille disken interaktivt ved at følge menuanvisningerne. (DVD: side 24), (VIDEO CD: side 24). Sådan fjernes disken Tryk på A på afspilleren. "OPEN" vises på frontpaneldisplayet. Fjern disken, når diskskuffen skubbes ud af afspilleren. Sådan tænder du afspilleren Tryk på "/1 på fjernbetjeningen, eller tryk på "/1 på afspilleren. Afspilleren tændes. Sådan slukker du afspilleren H 1 Tænd TV'et. 2 Indstil TV'ets indgangsvælger til afspilleren. 3 Tryk på "/1 på afspilleren. Afspilleren tændes. Hvis afspilleren ikke er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION for at vælge "DVD". 4 Tryk på A på afspilleren, og læg en disk med afspilningssiden nedad i disk-skuffen. Tryk igen på A for at lukke disk-skuffen. Tryk på "/1 på fjernbetjeningen, eller tryk på "/1 på afspilleren. Afspilleren går i standby, og indikatoren STANDBY lyser rødt. I standby-tilstand kan du reducere energiforbruget til et minimum (Energisparefunktion) og spare energi i standby. 22 DK

23 Yderligere betjeningsmuligheder VOL +/./> H >10 10/0 MUTING x X Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk (Genoptag afspilning) Når du stopper disken, husker afspilleren det punkt, hvor du trykkede på x, og meddelelsen "RESUME" vises på frontpaneldisplayet. Funktionen Genoptag afspilning fungerer, så længe du ikke fjerner disken også selvom afspilleren skifter til standby, når du trykker på "/1. Afspilning af disks Hvis du vil Stoppe afspilningen Sætte afspilningen på pause* Genoptage afspilningen efter en pause Gå til det næste kapitel, spor, den næste sekvens eller fil under fortsat afspilning Gå til det forrige kapitel, spor, den forrige sekvens eller fil under fortsat afspilning Slå lyden fra Skal du trykke på * Du kan ikke sætte en JPEG-afspilning på pause. Bemærk! Afspilleren slukker automatisk, hvis DVD-afspilningen har været sat på pause i ca. en time. Tip Hvis en DVD har mere end to titler, kan du ikke gå til den næste titel, eller gå tilbage til den forrige titel ved at trykke på. eller >. Disse knapper fungerer kun med en enkelt titel. Hvis du vil gå til den næste titel, eller gå tilbage til den forrige titel, skal du trykke på DVD TOP MENU eller DVD MENU og valge den titel, du vil gå til, fra kontrolmenuen. x X X eller H >. MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på MUTING igen eller trykke på VOL + for at skrue op for lydstyrken. H 7 >10 10/0 8 9 x 1 Tryk på x for at stoppe afspilningen af en disk. "RESUME" vises på frontpaneldisplayet, hvorefter du kan starte disken igen fra det punkt, hvor du stoppede den. Hvis "RESUME" ikke vises, er det ikke muligt at genoptage afspilningen. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disken i trin 1. Bemærk! Afhængigt af hvor du stoppede disken, genoptager afspilleren muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt samme punkt. Det punkt, hvor du stoppede afspilningen, slettes, hvis: du skifter afspilningsfunktion. du ændrer indstillingen i klargøringsmenuen. Tip Hvis du vil foretage afspilning fra begyndelsen af disken, skal du trykke to gange på x og derefter trykke på H. 23 DK

24 Brug af DVD'ens menu En DVD er opdelt i hovedsektioner, der tilsammen udgør et billede eller musik. Disse sektioner kaldes "titler". Når du afspiller en DVD, der indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel med DVD TOP MENU/ ALBUM. Når du afspiller DVD'er, der giver dig mulighed for at vælge elementer, f.eks. sprog til undertekster og lyd, skal du vælge disse elementer med DVD MENU/ALBUM+. Nummerknapper Afspilning af VIDEO CD'er med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) Ved brug af PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) er det muligt at udføre simple interaktive handlinger, søgefunktioner og lignende. Ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol) er det muligt at afspille VIDEO CD'er interaktivt ved at følge menuanvisningerne på TV-skærmen. >10 10/0 DVD TOP MENU/ ALBUM DVD MENU/ ALBUM+ ENTER Nummerknapper >10 10/0 C/X/x/c 1 Tryk på DVD TOP MENU/ALBUM eller DVD MENU/ALBUM+. Diskens menu vises på TV-skærmen. Menuindholdet afhænger af den valgte disk. 2 Tryk på C/X/x/c eller nummerknapperne for at vælge det punkt, som du vil afspille eller ændre. 3 Tryk på ENTER. Bemærk! Afspilleren slukker automatisk, hvis hovedmenuen for DVD eller en DVD-menu er blevet vist i ca. en time under DVD-afspilning../> H ENTER O RETURN X/x 1 Begynd afspilningen af en VIDEO CD med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol). Valgmenuen vises. 2 Vælg det ønskede menupunkt ved at trykke på X/x eller nummerknapperne. 3 Tryk på ENTER. 4 Følg anvisningerne i menuen, når du skal udføre interaktive handlinger. Fremgangsmåden afhænger af den valgte VIDEO CD, og du bør derfor se den vejledning, der fulgte med disken. x 24 DK

25 Sådan vender du tilbage til menuen Tryk på O RETURN. Bemærk! Menuen vises muligvis ikke i trin 1 det afhænger af den valgte VIDEO CD. Meddelelsen "Tryk på ENTER" i trin 3 vises muligvis som "Tryk på SELECT" i vejledningen til disken, afhængigt af den valgte VIDEO CD. I dette tilfælde skal du trykke på H. Tip Hvis du vil foretage afspilning uden PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol), skal du trykke på./> eller nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER. "Afspilning uden PBC" vises på TV-skærmen, og afspilleren begynder fortsat afspilning. Det er ikke muligt at afspille stillbilleder, såsom et menuskærmbillede. Tryk to gange på x, og tryk derefter på H for at vende tilbage til PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol). Afspilning af et MP3- lydspor Du kan afspille MP3-lydspor på CD-ROM'er, CD-R'er eller CD-RW'er. Imidlertid skal disks være optaget i overensstemmelse med ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet-format, for at afspilleren kan genkende sporene. Du kan også afspille disks optaget i Multi Session. Se vejledningen til CD-R/RW-enheden eller optageprogrammerne (ekstraudstyr) for at få nærmere oplysninger om optageformatet. 1 Læg en data-disk, der er optaget i MP3, i afspilleren. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen af det første MP3-lydspor på det første album på disken. Bemærk! Afspilleren kan afspille MP3-lyd (MPEG1 Audio Layer3). Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PRO-format. Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når der er et MP3-lydspor i den første session. Alle efterfølgende MP3-lydspor, optaget i de senere sessioner, kan også afspilles. Maksimum antal album på en disk: 99 (der kan højest være 250 MP3-lydspor på et album). Et album, der ikke indeholder et MP3-lydspor ignoreres. Hvis du tilføjer filtypenavnet ".MP3"til data, som ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke genkende dataene korrekt og genererer en høj lyd, som kan beskadige højttalersystemet. Når afspilleren ikke kan afspille MP3, skal du fjerne disken og vælge punktet "BRUGERDEFINERET INDSTILLING". Vælg derefter "PRIORITET FOR DATA-CD", og indstil til "MP3" (side 62), og indsæt disken igen. Afspilleren kan afspille ned til 8 biblioteker, herunder et ROOT-bibliotek. Afspilning af disks fortsættes 25 DK

26 Valg af et album og spor DVD TOP MENU/ ALBUM DVD DISPLAY ENTER 7 >10 10/ Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen og disk-navnet på MP3- data-disken vises. 2 Tryk på X/x for at vælge (ALBUM), og tryk derefter på ENTER eller c. Listen over diskens album vises. HOME TOWN ROCK BEST HIT KARAOKE JAZZ R&B MY FAVORITE SONGS CLASSICAL SALSA OF CUBA BOSSANOVA DVD MENU/ ALBUM+ O RETURN C/X/x/c 3 Vælg et album, som du vil afspille med X/x, og tryk derefter på ENTER. MP3 4 Vælg (SPOR) med X/x, og tryk på ENTER. Listen over spor på det aktuelle album vises. Når listen over alle spor eller album ikke kan vises i vinduet på én gang, vises der et rullepanel. Tryk på c for at vælge rullepanelikonet, og brug X/x til at få vist resten af listen. Tryk på C eller O RETURN for at vende tilbage til listen med spor eller album. 5 Vælg et spor med X/x, og tryk på ENTER. Det valgte spor begynder afspilningen. Sådan vender du tilbage til det forrige display Tryk på O RETURN eller C. Sådan slukker du displayet Tryk på DVD DISPLAY. HOME TOWN ROCK BEST HIT 1.HIGHWAY 2. VIEW POINT 3. MY CHILDREN 4. DANCING 5. GOOD TASTE 6. DESTINATION 7. MARATHON 8. PLACE-KICK 9. TAKE IT EASY 10. PORT TOWER 11. STANDARD Bemærk! Navne på album og spor kan kun indeholde bogstaver fra alfabetet og tal. Alt andet vises som " ". Hvis den MP3-fil, du afspiller, har et ID3-navn, vises oplysningerne om ID3-navnet som et spornavn. ID3-navnet gælder kun version 1. Tip Når der indsættes en MP3-datadisk, kan du vælge et album ved at trykke på DVD MENU/ALBUM+ eller DVD TOP MENU/ALBUM på fjernbetjeningen. MP3 26 DK

27 Afspilning af JPEGbilledfiler 2 Tryk på X/x for at vælge (ALBUM), og tryk derefter på ENTER eller c. Listen over diskens album vises. Du kan afspille JPEG-billedfiler på CD- ROM'er, CD-R'er eller CD-RW'er. Disken skal dog være optaget i overensstemmelse med ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet-format, for at afspilleren kan genkende sporene. Du kan også afspille disks optaget i Multi Session. Se vejledningen til CD-R/RW-enheden eller optageprogrammerne (ekstraudstyr) for at få nærmere oplysninger om optageformatet. 1 Læg en data-disk, der er optaget i JPEG, i afspilleren. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen af den første JPEG-billedfil i det første album på disken. Bemærk! Afspilleren kan afspille filer med filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG". Nogle CD-R'er eller CD-RW'er kan ikke afspilles med denne afspiller det af hænger af filformatet. Afspilleren kan afspille ned til 8 biblioteker, herunder et ROOT-bibliotek. Valg af et album og en fil DVD TOP MENU/ ALBUM DVD DISPLAY ENTER 7 >10 10/0 8 9 DVD MENU/ ALBUM+ O RETURN C/X/x/c 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen og disk-navnet på JPEGdatadisken vises. MOUNTAIN FAMILY FLOWER GARDEN TRAIN CAR 3 Vælg et album, som du vil afspille med X/x, og tryk derefter på ENTER. 4 Vælg (FIL) med X/x, og tryk på ENTER. Listen over filer på det aktuelle album vises. Når listen over alle filer eller album ikke kan vises i vinduet på én gang, vises der et rullepanel. Tryk på c for at vælge rullepanelikonet, og brug X/x til at få vist resten af listen. Tryk på C eller O RETURN for at vende tilbage til listen med filer eller album. 5 Vælg en fil med X/x, og tryk på ENTER. Den valgte fil begynder afspilningen. Sådan vender du tilbage til det forrige display Tryk på O RETURN eller C. Sådan slukkes displayet Tryk på DVD DISPLAY. MOUNTAIN FAMILY 1.HAPPY 2. BIRTHDAY 3. CELEBRATION 4. CHRISTMAS 5. MOM 6. BASEBALL 7. PARTY 8. DAD 9. TRAVEL 10. FRIEND 11. DRIVE JPEG JPEG Bemærk! Navne på album og filer kan kun indeholde bogstaver fra alfabetet og tal. Alt andet vises som " ". Maksimum antal album på en disk: 99 (der kan højest være 250 JPEG-billedfiler på et album). Afspilning af disks fortsættes 27 DK

28 Tip Når der indsættes en JPEG-datadisk, kan du vælge et album ved at trykke på DVD MENU/ALBUM+ eller DVD TOP MENU/ALBUM på fjernbetjeningen. Sådan drejer du det aktuelle billede >10 10/0 H C/c Drej det aktuelle billede med C/c Hver gang du trykker på c, drejer billedet 90 º med uret. Hver gang du trykker på C, drejer billedet 90 º mod uret. Bemærk! Du kan ikke dreje et billede under diasshow. Tryk på H for at genoptage normal afspilning. 28 DK

29 Oprettelse af dit eget program (Program-afspilning) Du kan afspille indholdet af en disk i den ønskede rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af spor på disken for at oprette dit eget program. Du kan programmere op til 25 spor. PLAY MODE REPEAT/ FM MODE CLEAR >10 10/0 Nummerknapper 2 Tryk på c. Markøren flytter til sporet (i dette tilfælde, "1"). Før du programmerer MP3-sporene, skal du vælge et album. Program 1 Spor 2 1 SPOR1 3 2 SPOR2 4 3 SPOR3 5 4 SPOR4 6 5 SPOR5 7 6 SPOR6 8 7 SPOR7 9 8 SPOR SPOR9 10 SPOR10 Total Klokken 0:00 Når listen over alle spor eller album ikke kan vises i vinduet, vises der et rullepanel. Tryk på c for at vælge rullepanelikonet, og brug X/x til at få vist resten af listen. Tryk på C eller O RETURN for at vende tilbage til listen med spor eller album. 3 Vælg det spor, du vil programmere. Du kan f.eks. vælge spor "7". Afspilning af disks H ENTER O RETURN C/X/x/c 1 Tryk på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil "PGM" vises på frontpaneldisplayet. Programmenuen vises på TV-skærmen. Program Total Klokken 0: Program 1 Spor 2 1 SPOR1 3 2 SPOR2 4 3 SPOR3 5 4 SPOR4 6 5 SPOR5 7 6 SPOR6 8 7 SPOR7 9 8 SPOR SPOR9 10 SPOR10 Total Klokken 0:00 4 Tryk på X/x eller nummerknapperne for at vælge "7", og tryk derefter på ENTER. Samlet tid for de programmerede spor (undtagen MP3) Program Total Klokken 12:34 1 SPOR Gentag trin 2 til 4 for at programmere andre spor. De programmerede spor vises i den valgte rækkefølge. fortsættes 29 DK

30 6 Tryk på H for at starte Programafspilning. Program-afspilning begynder. Når programmet er udløbet, kan det startes igen ved at trykke på H. Afspilning i vilkårlig rækkefølge (Afspilning i vilkårlig rækkefølge) Andre betjeningsmuligheder Hvis du vil Skal du Skifte til normal afspilning Slå programmenuen fra Annullere den programmerede rækkefølge Trykke på CLEAR under afspilningen. Trykke på PLAY MODE i stoptilstand for at slå programmenuen fra. Trykke på CLEAR i trin 5, og programmerne annulleres et for et (starter med det sidste). Afspilleren kan "blande" sporene og afspille dem i vilkårlig rækkefølge. Sporene afspilles derefter i vilkårlig rækkefølge. PLAY MODE CLEAR >10 10/0 Bemærk! Funktionen Program-afspilning kan ikke bruges til afspilning af DVD'er og JPEG. Når du programmerer MP3-spor, vises "--:--" som den samlede tid for de programmerede spor. Tip Det er muligt at gentage afspilningen af de programmerede spor. Tryk på REPEAT/FM MODE, eller indstil "GENTAG" til "ALLE" i kontrolmenudisplayet under Program-afspilning (side 31). H 1 Tryk på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil "SHUF" vises på frontpaneldisplayet. Når du afspiller en MP3-disk, kan alle spor på albummet afspilles i vilkårlig rækkefølge. Yderligere oplysninger om afspilning af album i vilkårlig rækkefølge findes på side Tryk på H. Sådan vender du tilbage til normal afspilning Tryk på PLAY MODE tre gange for at annullere SHUFFLE eller to gange for at annullere SHUFFLE (ALBUM), når afspilleren er i stoptilstand. Under afspilning skal du trykke på CLEAR for at vende tilbage til normal afspilning. 30 DK

31 Indstilling af afspilning i vilkårlig rækkefølge i kontrolmenuen Afspilning flere gange (Gentag afspilning) Du kan vælge normal afspilning i vilkårlig rækkefølge eller afspilning af album i vilkårlig rækkefølge (kun MP3). H DVD DISPLAY ENTER 7 >10 10/0 8 9 C/X/x/c Du kan afspille alle titler/sport/filer eller en enkelt titel/et enkelt kapitel/spor på en disk. Hvis du har valgt Afspilning i vilkårlig rækkefølge eller Program-afspilning, gentager afspilleren sporene i vilkårlig eller programmeret rækkefølge. Du kan ikke bruge Gentag afspilning med PBCafspilning (Playback Control Afspilningskontrol) af VIDEO CD'er (side 24). Afspilning af disks 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk på X/x for at vælge (INDSTILLING), og tryk derefter på ENTER eller c. HOME TOWN ROCK BEST HIT ( 1 5 ) MP3 REPEAT/ FM MODE CLEAR H DVD DISPLAY >10 10/0 C/X/x/c ENTER FORTSAT FORTSAT(ALBUM) SHUFFLE SHUFFLE(ALBUM) PROGRAM 3 Vælg SHUFFLE eller SHUFFLE (ALBUM) med X/x, og tryk på ENTER. SHUFFLE: Afspiller diskens spor i vilkårlig rækkefølge. SHUFFLE (ALBUM): Afspiller spor fra det valgte album i vilkårlig rækkefølge. 4 Tryk på H. Den valgte afspilning i vilkårlig rækkefølge begynder. Bemærk! Afspilning i vilkårlig rækkefølge annulleres, når du fjerner disken. Afspilningstilstanden ændres på følgende måde: SHUFFLE t FORTSAT SHUFFLE (ALBUM) t FORTSAT (ALBUM) 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk på X/x for at vælge (GENTAG), og tryk derefter på ENTER. Hvis du ikke vælger "FRA", lyser indikatoren "GENTAG" grøn. 3 Vælg indstillingen for gentaget afspilning, og tryk på ENTER. DVD 1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 FRA ALLE TITEL KAPITEL DVD fortsættes 31 DK

32 x Ved afspilning af en DVD FRA: der afspilles ikke flere gange. ALLE: gentager alle titler. TITEL: gentager den aktuelle titel på en disk. KAPITEL: gentager det aktuelle kapitel. x Ved afspilning af en VIDEO CD/Super Audio CD/CD/MP3 og når Programafspilning er indstillet til FRA FRA: der afspilles ikke flere gange. ALLE: gentager alle sporene på disken eller gentager det aktuelle album (kun når der er valgt FORTSAT (ALBUM) eller SHUFFLE (ALBUM) i Playindstilling). SPOR: gentager det aktuelle spor. x Ved afspilning af JPEG FRA: der afspilles ikke flere gange. ALLE: gentager alle filer på disken (når FORTSAT er valgt i Playtilstand) eller gentager det aktuelle album (når FORTSAT (ALBUM) er valgt i Play-tilstand). x Når Program-afspilning er indstillet til TIL FRA: der afspilles ikke flere gange. ALLE: gentager Program-afspilning. Sådan annullerer du gentaget afspilning Tryk på CLEAR. Bemærk! Gentaget afspilning fungerer muligvis ikke, afhængigt af DVD'en. Gentaget afspilning annulleres, når du fjerner disken. Hvis "ALLE" er valgt kan afspilningen højest gentages 5 gange. Tip Du kan vælge gentaget afspilning, når afspilleren er i stop-tilstand Tryk på H, når du har valgt punktet "GENTAG". Afspilleren starter gentaget afspilning. Du kan hurtigt få vist "GENTAG"-status. Tryk på REPEAT/FM MODE på fjernbetjeningen. Gentaget afspilning kan kun bruges i forbindelse med DVD-titler, der indeholder kapitler. Søgning efter et bestemt punkt på en disk (Scan, afspilning i slowmotion, diasshow) Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en disk ved at holde øje med billedet eller afspille i slowmotion. H >10 10/0 SLOW / m/m Bemærk! Det afhænger af den valgte DVD/VIDEO CD, om du kan udføre de beskrevne handlinger. Afspilning i scan eller slowmotion foregår uden lyd. Hurtig søgning efter et punkt med hurtig frem- eller tilbagespoling (Scan) (gælder ikke JPEG) 1 Tryk på m eller M, mens der afspilles en disk. 2 Når du finder det ønskede punkt, skal du trykke på H for at skifte til normal hastighed. 32 DK

33 Sådan ændrer du scanningshastigheden (kun DVD/ VIDEO CD) Afspilningshastigheden ændres, hver gang du trykker på m eller M under scanning. Der findes to hastigheder. Ved hvert tryk ændres angivelsen på følgende måde: Afspilningsretning FF1M t FF2M t Modsat retning FR1m t FR2m t Afspilningshastigheden FF2M/FR2m er hurtigere end FF1M/FR1m. Billede for billede-søgning (afspilning i slowmotion) (kun DVD/VIDEO CD) Tryk på eller, mens afspilleren er i pausetilstand. Tryk på H for at skifte til normal hastighed. Sådan ændrer du hastigheden ved afspilning i slowmotion Afspilningshastigheden ændres, hver gang du trykker på eller under afspilning i slowmotion. Der findes to hastigheder. Ved hvert tryk ændres angivelsen på følgende måde: Afspilningsretning SLOW 2 t SLOW 1 t Diasshow på JPEG-datadisk (kun JPEG) H 1 Tryk på M under afspilning af et JPEG-billede. Diasshowet starter fra det aktuelle billede. 2 Tryk på H for at afslutte diasshowet. Skift til normal afspilning af det aktuelle billede. Sådan ændrer du visningsintervallet Visningsintervallet ændres, hver gang du trykker på M under afspilning af et diasshow. Ved hvert tryk ændres angivelsen på følgende måde: Visningsintervallet FF3M er hurtigere end FF2M. Bemærk! Diasshows kan kun afspilles i én retning. 7 >10 10/0 8 9 FF1M t FF2M t FF3M t Afspilning af disks Modsat retning (kun DVD) SLOW 2 t SLOW 1 t M Afspilningshastigheden SLOW 2 /SLOW 2 er langsommere end SLOW 1 /SLOW DK

34 Søgning efter titel/kapitel/ spor/indeks/album/fil Du kan søge på en titel (DVD), et kapitel (DVD), et spor (CD, VIDEO CD, Super Audio CD, MP3), indeks (VIDEO CD, Super Audio CD) og album (MP3, JPEG) og en fil (JPEG). Titler, spor, album og filer tildeles entydige navne på disken, og du kan således vælge den ønskede titel, det ønskede spor, album eller den ønskede fil i kontrolmenuen. Også kapitler og indekser tildeles entydige numre på disken, så du vælger det ønskede kapitel eller indeks ved at angive det pågældende nummer. Du kan også søge efter et bestemt punkt ved hjælp af tidskoden (TIDSSØGNING). x Ved afspilning af en DVD (TITEL) x Ved afspilning af en VIDEO CD (SPOR) x Ved afspilning af en Super Audio CD (SPOR) x Ved afspilning af en CD (SPOR) x Ved afspilning af en MP3 (SPOR) (ALBUM) eller x Ved visning af en JPEG-fil (ALBUM) eller (FIL) Hvis du f.eks. vælger (SPOR) Der vises en liste over de spor, der findes på disken. CLEAR Nummerknapper >10 10/0 1.HIGHWAY 2. VIEW POINT 3. MY CHILDREN 4. DANCING 5. GOOD TASTE 6. DESTINATION 7. MARATHON 8. PLACE-KICK 9. TAKE IT EASY 10. PORT TOWER 11. STANDARD 12. LADY CD DVD DISPLAY ENTER O RETURN C/X/x/c Når listen over alle spor eller album ikke kan vises i vinduet, vises der et rullepanel. Tryk på c for at vælge rullepanelikonet, og brug X/x til at få vist resten af listen. Tryk på C eller O RETURN for at vende tilbage til listen med spor eller album. Søgning efter titel/spor/album/ fil 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk på X/x for at vælge søgemetode, og tryk derefter på ENTER. 13. STAY 14. BAD 15. BEAUTIFUL 16. HOLD.ME 17. FIRST TIME 18. BLUE SKY 19. OUR EARTH 20. NO NAME 21. SWEETEST 22.KISS ME 23. FIRE 24. ANGEL 3 Tryk på X/x for at vælge det ønskede spor, og tryk derefter på ENTER. Afspilleren begynder afspilning fra det valgte spor. CD 34 DK

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System

DVD Recorder Home Theatre System 2-687-971-32(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI * * fås kun i områder med GUIDE Plus+ service * käytettävissä vain alueilla, joilla on GUIDE Plus+ -palvelu Sony

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot