Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004."

Transkriptio

1 TOIMITILASTRATEGIA

2 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa

3 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ TOIMITILASTRATEGIAN TAVOITTEET YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA OULUN YLIOPISTON TILAT PERUSKORJAUKSET JA TILAMUUTOKSET VUOKRASOPIMUKSET YHTEYDENPITO VUOKRANANTAJIEN JA PALVELUTUOTTAJIEN KANSSA TILOJEN HALLINNOINTI TILAHALLINTAJÄRJESTELMÄT STRATEGISET TAVOITTEET TILOJEN HANKINTA TOIMITILAMENOT INVESTOINTIOHJELMA PERUSKORJAUKSET JA TILAMUUTOKSET TILAKUSTANNUKSET JA SISÄINEN VUOKRAUS TILAMUUTOKSET TILOJEN VUOKRAUS ULKOPUOLISILLE JA PROJEKTEILLE TILAHALLINTAJÄRJESTELMÄT TURVALLISUUS YMPÄRISTÖASIAT ESTEETTÖMYYS ENNUSTEET OPISKELIJA- JA HENKILÖSTÖMÄÄRIEN KEHITYS TOIMITILARISKIT TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA SANASTOA...17 LIITE 1 KIINTEISTÖLUETTELO...18 LIITE 2 TILAT TILARYHMITTÄIN...19 LIITE 3 TILAT KOULUTUSALOITTAIN...20

4 3 Alkusanat Oulun yliopiston toimitilastrategiatyöryhmä laati vuosien 2003 ja 2004 aikana selvityksen Oulun yliopiston tiloista ja niiden käytöstä sekä teki esityksen Oulun yliopiston toimitilastrategiaksi. Tavoitteena oli saada toimitilakustannusten nousu hallintaan. Selvitykseen sisältyi laaja kartoitus yliopiston tiloista. Selvitys hyväksyttiin Oulun yliopiston hallituksessa Toimitilastrategiaa on toteutettu syksystä 2004 alkaen. Lisäksi Oulun yliopisto on kohdentanut tilakustannukset yksiköille vuoden 1998 alusta alkaen. Opetusministeriö toimitti päivätyllä kirjeellä yliopistoille ohjeaineiston toimitilastrategioiden laatimiseksi. Oulun yliopiston toimitilastrategiatyöryhmä vertaili tehtyä toimitilastrategiaa opetusministeriön ohjeeseen ja sen pohjalta tarkensi toimitilastrategiaa. Tämä toimitilastrategia on päivitetty vastaamaan nykytilaa ja mukaan on otettu opetusministeriön ohjeeseen liittyviä sitovia osuuksia. Toimitilastrategiatyöryhmä

5 4 Tiivistelmä Toimitilastrategia on osa Oulun yliopiston kokonaisstrategiaa. Toimitilastrategialla tuetaan yliopiston perustoimintaa, johtamista ja yhteisiä ohjausjärjestelmiä. Toimitilastrategian hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Strategiaa tarkistetaan tulossopimuskausittain tai vähintään viiden vuoden välein. Toimitilapalvelut vastaa toimitilastrategian päivittämisestä ja valmistelusta. Oulun yliopisto vuokraa toiminnalleen tarvitsemansa tilat sekä hankkii tai tuottaa itse tarvittavat kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Oulun yliopisto ei pidä tarkoituksenmukaisena omistaa tiloja, nykylainsäädännön mukaan se ei ole edes mahdollista. Tavoitteena on, että yliopiston käytössä on sen toiminnan edellyttämät viihtyisät, terveelliset, turvalliset, esteettömät ja kestävän kehityksen mukaiset tilat. Lisäksi tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaasti ja joustavasti käytettävissä ja että ne jakaantuvat tasapuolisesti yksiköiden tarpeiden mukaan. Tilojen tehokasta käyttöä edistetään mahdollisimman laajalla tilojen yhteiskäytöllä mm. muuttamalla yksiköitten käytössä olevia opetustiloja yhteiskäyttöisiksi tiloiksi. Vastuu toimitilakustannuksista viedään mahdollisimman lähelle tilojen käyttäjiä. Tavoitteena on, että yliopiston toimitilamenot eivät enää tilojen lisääntymisen vuoksi kasva, vaan niitä pyritään supistamaan. Yliopiston nykyiset tai niitä korvaavat ja jo rakenteilla olevat tilat riittävät yliopiston tarpeisiin, ellei tapahdu merkittäviä muutoksia toiminnan laajuudessa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yliopisto luopuu mahdollisista ylimääräisistä tiloista. Toimintaa pyritään keskittämään kampusalueille tai niiden välittömään läheisyyteen, jolloin päästään tehokkaaseen tilojen yhteiskäyttöön sekä yksiköiden muuttuvien tilatarpeiden helpompiin järjestelyihin. Samalla vähennetään riskiä tilojen tyhjäkäytöstä. Täydentävällä rahoituksella tehtävä toiminta tulee lähtökohtaisesti aina hinnoitella siten, että hinnoittelu kattaa täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvat tilakustannukset. Myös sisäiset, maksulliset tukipalvelut on hinnoiteltava siten, että hinta sisältää täysimääräisesti tilakustannukset. Tilakustannusten kohdentamisen ja sisäisen vuokrauksen periaatteet uudistetaan. Vuoden 2007 alusta alkaen siirrytään tilojen sisäiseen vuokraukseen, jolloin yksiköt tulevat kustannusvastuullisiksi käytössään olevista tiloista. Tämä toteutetaan muuttamalla rahanjakomallia ja huomioimalla täydentävä rahoitus. Tilahallintaohjelmistoja sekä taloudellisten tunnuslukujen raportointia kehitetään. Oulun yliopiston vuokraamien tilojen peruskorjaukset ohjelmoidaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Laajat käyttäjälähtöiset muutostyöt sovitetaan peruskorjausten yhteyteen. Tällöin vältetään tai vähennetään muutostöiden aiheuttamia lisävuokravaikutuksia. Peruskorjauksissa pyritään välttämään tarpeettomia tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Rakennusinvestointiohjelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Rakennusinvestointiohjelman laatimisesta vastaa toimitilapalvelut ja sen hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Opiskelijoiden sisäänottomäärissä ei tapahdu suuria muutoksia lähimmän viiden vuoden aikana. Oulun yliopiston opiskelijamäärien ja toimitilojen tarpeen tarkasteluissa on huomioitava muuta Suomea voimakkaampi ikäluokkien pienentyminen Pohjois-Suomen alueella, kilpaileva koulutustarjonta sekä virtuaaliopetuksen lisääntyminen. Opetus- ja koulutusrakenteessa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi aikuis- ja ulkomaalaisopiskelijoiden määrät voivat lisääntyä merkittävästi nykyisestä. Henkilöstömäärien kehitykseen vaikuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Eläkkeelle jäävien vakansseja ei kaikissa tapauksissa täytetä. Henkilöstörakenteessa tapahtuu muutoksia mm. tutkimukseen panostamisen vuoksi.

6 5 1 Toimitilastrategian tavoitteet Toimitilastrategia on osa johtamista ja Oulun yliopiston kokonaisstrategiaa. Toimitilastrategialla tuetaan yliopiston perustoimintaa ja yhteisiä ohjausjärjestelmiä. Tavoitteena on, että yliopiston käytössä on sen toiminnan edellyttämät viihtyisät, terveelliset, turvalliset, esteettömät ja kestävän kehityksen mukaiset tilat. Lisäksi tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaasti ja joustavasti käytettävissä sekä tilat jakaantuvat tasapuolisesti yksiköiden tarpeiden mukaan. Tilojen tehokasta käyttöä edistetään mahdollisimman laajalla tilojen yhteiskäytöllä mm. muuttamalla yksiköitten käytössä olevia opetustiloja yhteiskäyttöisiksi tiloiksi. Vastuu toimitilakustannuksista viedään mahdollisimman lähelle tilojen käyttäjiä. 2 Yliopiston tila-asioiden nykytila 2.1 Oulun yliopiston tilat Oulun yliopiston käytössä oli vuonna 2005 toimitiloja n htm 2 (huoneistoala). Budjetoidut tilakustannukset vuodelle 2005 olivat n vuodessa, kokonaistilakustannukset olivat n ja harjoittelukoulut mukaan lukien n Oulun yliopisto aloitti toimintansa vuonna Alkuvuosina Oulun yliopisto toimi eri puolilta kaupunkia vuokratuissa tiloissa. Ensimmäinen Oulun yliopiston käyttöön rakennettu rakennus valmistui Kasarmintie 4:n tontille vuonna 1961 opettajainvalmistuslaitoksen ja harjoituskoulun käyttöön. Kontinkankaalle ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 1972 ja Linnanmaalle vuonna Rakennuttajana ja kiinteistöjen omistajana toimi rakennushallitus. Paikalliset rakennuspiirit vastasivat kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta sisältäen myös siivouksen ja sähkön yms. Yliopisto ei maksanut rakennushallinnon tiloista vuokraa eikä ylläpitokustannuksia. Suuri muutos tapahtui vuonna 1995, jolloin rakennushallitus lakkautettiin ja perustettiin valtiovarainministeriön alainen Valtion kiinteistölaitos (nykyisin Senaatti-kiinteistöt). Yliopistot tulivat Valtion kiinteistölaitoksen vuokralaisiksi ja alkoivat maksaa käytettävissään olevista toimitiloista pääoma- ja hoitovuokraa Valtion kiinteistölaitokselle. Samassa yhteydessä yliopiston vastuulle siirtyi käyttäjäpalveluja mm. sähkö, siivous, valaisinhuolto, pienimuotoiset käyttäjälähtöiset korjaus- ja muutostyöt sekä osa koneiden ja laitteiden huolloista. Vuonna 1995 yliopistojen tilojen rakentamisrahojen budjetointi siirtyi yliopistolaitoksen budjetista Valtion kiinteistölaitokselle, mikä mahdollisti silloiselle Valtion kiinteistölaitokselle paremmat investointimahdollisuudet yliopistojen tilatarpeisiin. Myös peruskorjausten toteuttaminen ja ohjelmointi nopeutui. Yliopistojen siirtyminen vuokralaiseksi toi mukanaan yliopistoille tilojen suhteen valinnan vapautta, mutta myös vastuuta. Oulun yliopiston tilat sijaitsevat pääasiassa Linnanmaan, Kontinkankaan ja Kajaanin kampusalueilla. Oulun kaupunkialueella ovat erillisissä kiinteistöissä arkkitehtuurin osaston tilat sekä musiikkikasvatuksen tilat ja osa varhaiskasvatuksen tiloista. Lisäksi tutkimusasemia tai erillisyksiköitä sijaitsee mm. Kuusamossa, Hailuodossa, Sodankylässä ja Kemissä. Linnanmaan kampusalueen rakennukset on rakennettu vaiheittain. Rakennusvaiheet 1 4 n htm 2 (pinta-alat ovat vuokrauspinta-aloja, eivätkä sisällä Senaatti-kiinteistöjen tiloja) rakennettiin

7 luvun aikana pääasiassa teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan käyttöön. Rakennusvaiheet 5 7 n htm 2 rakennettiin 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alkupuolella luonnontieteellisen, humanistisen, ja kasvatustieteiden tiedekunnan sekä pääkirjaston käyttöön. Rakennusvaihe 8 eli hallintorakennus n htm 2 valmistui vuonna Rakennusvaihe 9 eli Tietotalo 1 n htm 2 valmistui vuonna 2001 sähkö- ja tietotekniikan osaston käyttöön. Rakennusvaihe 10 eli Tietotalo 2 n htm 2 valmistui vuonna 2004 sähkö- ja tietotekniikan osaston ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen käyttöön. Saman hankkeen yhteydessä rakennettiin mikro- ja nanoteknologiakeskuksen tilat. Rakennusvaiheille on ominaista ns. keskusväylä, joka yhdistää kaikki rakennusvaiheet saman katon alle. Harjoittelukoulujen tilat on rakennettu erillisinä rakennuksina kampusalueen läheisyyteen, ala-aste n htm 2 valmistui vuonna 1982 ja yläaste ja lukio n htm 2 valmistui vuonna Kuva 1. Linnanmaan kampusalueen rakennusvaiheet. Kontinkankaan kampusalueen rakennukset on rakennettu kolmena erillisenä rakennuksena ja ne valmistuivat vuosina , yhteensä n htm 2, lääketieteellisen tiedekunnan laitosten käyttöön. Kastellin tutkimuskeskuksen rakennus valmistui Tutkimuskeskuksen tiloista osa n htm 2 on yliopiston käytössä. Vuonna 2003 valmistui lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus n htm 2. Kajaanin kampusalueen vanhimmat rakennukset on rakennettu 1900-luvun alkupuolella, uusin rakennus on valmistunut vuonna Kampusalueella on tiloja n htm 2, sisältäen harjoittelukoulun tilat. Muiden kiinteistöjen ja rakennusten pinta-alat vaihtelevat htm 2 ja ne on rakennettu pääosin ja 1970-luvuilla. Luettelo Oulun yliopiston vuokraamista kiinteistöistä ja rakennuksista on liitteenä. LIITE 1.

8 7 2.2 Peruskorjaukset ja tilamuutokset Linnanmaan kampusalueen rakennuksissa on aloitettu peruskorjaukset pääasiassa ns. teknisinä peruskorjauksina ja vuoden 1996 alusta alkaen on korjattu tai uusittu mm. vesikattoja, ilmanvaihtokonehuoneita, sähköpääkeskuksia, vesijohtoverkkoja ja ikkunoita. Uudisrakennusten valmistuttua on vapautuvien tilojen peruskorjaukset ja muutostyöt toteutettu täydellisempänä, mm. pintarakenteet, kiintokalusteet, sähkönjakeluverkot sekä valaistus on korjattu tai uusittu. Laajimmat muutostyötarpeet ovat aiheuttaneet vuonna 2002 alkanut ns. kirjastojen yhdistämishanke sekä Tietotalo 1:n ja 2:n valmistuttua Linnanmaalta vapautuvien tilojen muutostyöt. Linnanmaalla lisävuokravaikutteisten muutostöiden osuus on toistaiseksi ollut suuri n %. Kontinkankaalla rakennusvaihe 1 on peruskorjattu kokonaisuudessaan vuoden 2005 alkuun mennessä. Rakennusvaihe 2:n peruskorjaus on ohjelmoitu vuosille ja hammaslääketieteen laitosrakennuksen peruskorjaus vuosille Lisävuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut keskimäärin 15 %. Kontinkankaan peruskorjaukset eroavat Linnanmaan peruskorjauksista siinä, että Kontinkankaan peruskorjaukset toteutetaan laajempina kokonaisuuksina ja lähes kaikki rakennusosat korjataan tai uusitaan. Kajaanin kampuksen rakennuksista lähes kaikki on kertaalleen peruskorjattu ja 1990-luvuilla. Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut käytännössä 0 %. Oulangan biologisen aseman päärakennuksen peruskorjaus toteutettiin vuosina Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus oli 0 %. Arkkitehtuurin osaston rakennukset on peruskorjattu viime vuosina vanhaa päärakennusta lukuun ottamatta. Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut 0 %. 2.3 Vuokrasopimukset Oulun yliopisto vuokraa tarvitsemansa tilat pääosin Senaatti-kiinteistöiltä ja osan muilta vuokranantajilta. Senaatti-kiinteistöjen vuokrasopimukset on uusittu takautuvasti valtiovarainministeriön julkaiseman työryhmämuistion 20/2003 (Yliopistojen vuokratyöryhmän muistio) mukaisesti alkaen. Uusitut vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 12 kk ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on viisi vuotta sopimuksen alkamisajankohdasta. Tuottoprosentti voi vaihdella rakennuksen käyttötarkoituksen ja sijainnin mukaan 6 9 %. Elinkustannusindeksistä huomioidaan 100 %. Vuokraan sisältyy pääomavuokra, lämpö, vesi ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimuksien, joihin sisältyy jo tehtyjä investointeja, vuokra-aika on alkuperäisen sopimuksen mukainen tai jos tuleviin sopimuksiin sisältyy investointeja, vuokra-aika voi mahdollisesti olla pidempi kuin viisi vuotta.

9 8 2.4 Yhteydenpito vuokranantajien ja palvelutuottajien kanssa Yhteydenpito yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen välillä tapahtuu seuraavilla tasoilla. Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen johto tapaavat säännöllisesti ns. strategiakokouksessa kerran vuodessa. Tapaamisessa käsitellään strategisia asioita, kuten molempien osapuolten kiinteistöjen käyttöön liittyviä strategioita, kiinteistöjen investointeja, ostoja ja myyntejä, vuokra- ja palvelusopimusten ehtoja ja niiden kehittämistä. Kokoukseen osallistuu mm. yliopiston rehtori ja Senaattikiinteistöjen ylin johto. Oulun yliopiston toimitilapalvelujen edustajien ja Senaatti-kiinteistöjen Oulun yliopiston asiakastiimin edustajien välillä pidetään vuosittain kaksi yhteistyökokousta. Kokouksissa käsitellään yliopiston vuokraamien toimitilojen investointi-, korjaus- ja muutostarpeet ja niiden rahoitus, ajankohtaiset vuokrasopimuksiin sekä ostettaviin palveluihin liittyvät asiat. Kokouksiin osallistuvat yliopiston talousjohtaja ja Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja sekä asioita valmistelevat henkilöt. Oulun yliopiston toimitilapalvelujen edustajien ja Senaatti-kiinteistöjen Oulun yliopiston asiakastiimin edustajien välillä pidetään kahden kuukauden välein yhteistyökokouksia. Kokouksissa käsitellään ajankohtaiset yliopiston vuokraamien toimitilojen investointi-, korjaus- ja muutostarpeet ja niiden rahoitus, ajankohtaiset vuokrasopimuksiin sekä ostettaviin palveluihin liittyvät asiat. Kokouksiin osallistuu yliopiston toimitila-asioita valmistelevat henkilöt ja Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö, projektipäälliköt, kiinteistöpäälliköt sekä tarvittaessa Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja. Linnanmaan ja lääketieteellisen tiedekunnan kampusalueiden ohjausryhmä kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä käsitellään peruskorjaus- ja muutostyöhankkeiden sekä taloteknisten asioiden linjaratkaisuja. Kokouksiin osallistuvat yliopiston hankkeita valmistelevat henkilöt sekä Senaatti-kiinteistöjen projektipäälliköt sekä talotekniikan asiantuntijat. Palvelujen yhteistyöryhmä (PM/FM-ryhmä) kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa käsittelemään hankkeita, projektien aikatauluja ja palvelujen toimintaan liittyviä asioita. Osallistujina ovat palvelujen hankintaa ja toimintaa valmistelevat, valvovat sekä suorittavat toimihenkilöt yliopistolta, Senaatti-kiinteistöiltä ja palveluiden tuottajilta. Kokousten sisältöä, aikatauluja ja kokousmääriä tarkistetaan ja kehitetään yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa. Oulun yliopiston hankkimien kiinteistö-, tila- ja liitännäispalveluiden tuottajien kanssa pidetään säännölliset kehitys- ja laatukokoukset. Laatua seurataan päivittäin.

10 Taulukko 1. Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyö. 9 YHTEISTYÖKOKOUKSET RAKENNUSHANKKEET Strategiakokous 1 x vuodessa Yhteistyökokous 2 x vuodessa Yhteistyökokous n. 2 kk välein Ohjausryhmä 4 x vuodessa Palvelujen PM/FMtyöryhmä 4 x vuodessa Suunnittelu ja työmaakokoukset Työmaa- tai ns. viikkopalaverit -strategiset asiat -investoinnit -myynnit -rahoitus -sopimusehdot -investoinnit, korjaus- ja muuostyöt 5 vuoden ajanjaksolta -rahoitus -sopimusasiat Ajankohtaiset: -investoinnit -korjaus- ja muuostyöt -rahoitus -sopimusasiat -rakennus- ja korjaushankkeiden linjaratkaisut -vuosikorjausja kunnossapitohankkeet -palveluhankinnat - rakennushankkeen valmistelu ja ohjaus - rakennushankkeen valmistelu ja ohjaus Rehtori x YLIOPISTON EDUSTAJA TAI- ORG. Tilaasioista vastaava virkamies (talousjohtaja) Toimitilapalveluiden edustaja Yksikön johtaja tai esimies x x x x x x x x Tarvittaessa Tarvittaessa Tilayhdyshenkilö x x SENAATTI-KIINTEISTÖJEN EDUSTAJA TAI ORGANISAATIO Toimitusjohtaja ja / tai yliopistokiinteistöistä vastaava johtaja Aluejohtaja Asiakaspäällikkö Projektipäällikkö Kiinteistöpäällikkö Talotekniikanasiantuntija Rakennuttaja- tai projektikonsultti x x x Tarvittaessa x x x x x x x (x) x x x x (x) x (x) x x x x

11 Tilojen hallinnointi Oulun yliopiston hallitus päättää strategisista tila-asioista toimitiloista vastaavan virkamiehen esittelystä. Rehtori vastaa hallituksen päättämien strategisten toimitila-asioiden toimeenpanosta toimitiloista vastaavan virkamiehen esittelystä. Strategisia tila-asioita ovat mm. rakennusinvestointiohjelman hyväksyminen sekä laajat lisätilavuokraukset. Toimitiloja koskevien strategisten asioiden valmistelua johtaa tiloista vastaava vararehtori toimitilapalveluiden avustamana. Oulun yliopiston tilojen hankinnasta, varustamisesta, kunnossapidosta ja sisäisistä järjestelyistä vastaa toimitilapalvelut. Yksikön johtaja päättää ja vastaa yksikölle osoitettujen tilojen käytöstä. Rehtori jakaa toimitilarahat hallituksen päättämien suuntaviivojen mukaisesti. Tilayhdyshenkilöt toimivat yksikköjensä yhdyshenkilöinä tiloja koskevissa asioissa yliopiston sisällä, toimitilapalveluihin ja Senaatti-kiinteistöihin esimerkiksi peruskorjaushankkeissa sekä palvelun tuottajien kanssa. Taulukko 2. Tiloja koskeva päätöksenteko. PÄÄTÖKSENTEKOELIN TAI VASTUUHENKILÖ- JA ORGANISAATIO Yliopiston hallitus Tilastrategiatyöryhmä Rehtori Tiloista vastaava vararehtori Tilaasioista vastaava virkamies (talousjohtaja) Toimitilapalveluiden edustaja Yksikön johtaja tai esimies Tilayhdyshenkilö Hyväksyminen ja päätöksenteko Esittely hallitukselle Toimitilastrategia Toimitilastrategian valmistelu Valmistelu Johtaminen Valmistelu Valmistelu Toimitilastrategian toimeenpano Vastuu toimeenpanosta Esittely rehtorille TOIMENPIDE TAI TEHTÄVÄ Toimitilarahojen jakaminen Tilojen hankinta, varustaminen, kunnossapito, tilajärjestelyt Uudisrakennusinvestoinnit ja suuret muutostyöhankkeet Jakopäätös hallituksen linjausten mukaisesti Lisätilat ja suurehkot muutostyöhankkeet Valmistelu Esittely hallitukselle ja rehtorille. Sopimusten hyväksyminen. Valmistelu Yksikön tilojen käyttö Tarvittaessa päätöksenteko Valmistelu ja päätökset Vastuu ja päätökset Valmistelu

12 Tilahallintajärjestelmät Oulun yliopistolla on käytössä KOKI-kiinteistönpito-ohjelma. Ohjemaan on liitetty digitaaliset Cadpiirustukset. KOKI-ohjelmalla hallitaan kiinteistö- ja rakennustiedot, tilojen käyttötarkoitukset ja tiloja käyttävät yksiköt sekä lasketaan sisäiset vuokrat yksiköittäin. Piirustusten hallintaan käytetään AutoCad-ohjelmistoja. Tilanvaraustilojen hallintaan käytetään WinTimmi-tilanvarausohjelmistoa. Oulun yliopiston tiloille on määritelty käyttötarkoitukset. Käyttötarkoitukset kuvaavat tilan rakenteellisia ominaisuuksia ja varustetasoa. Käyttötarkoituksista on tehty yliopiston tarvitsemat yhteenvedot tilaryhmittäin: Toimistotilat (normaalivarusteiset toimistotilat, toimistotila-työtilat, toimiston aputilat, kokoushuoneet ja taukotilat), opetus-, erityisopetus-, laboratorio- (laboratoriot, työpajat ja verstaat), yleisö- (kirjasto-, museo- ja kokoelmatilat) sekä liikenne- ja tekniset tilat. LIITE 2. Tilahallintajärjestelmien kehitystarpeet on esitetty strategiaosuudessa. 3 Strategiset tavoitteet 3.1 Tilojen hankinta Oulun yliopisto vuokraa toiminnalleen tarvitsemansa tilat sekä hankkii tai tuottaa itse tarvittavat kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Oulun yliopisto ei pidä tarkoituksenmukaisena omistaa tiloja, nykylainsäädännön mukaan se ei ole edes mahdollista. Tilojen vuokrauksessa turvataan aina ensisijaisesti opetus- ja tutkimustyön tarvitsemat tilat. Yliopiston toimitilarahat varataan vain yliopiston budjettirahoitteisen toiminnan turvaamiseen. Täydentävällä rahoituksella tapahtuvan toiminnan rahoituksen tulee kattaa myös sen aiheuttamat tilakustannukset yliopiston hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan. Oulun yliopiston ja sairaanhoitopiirin välillä käydään neuvottelut kliinisen opetuksen ryhmätyötilojen riittävyydestä. Tavoitteena on saada nykyistä tarvetta vastaavat lisätilat, pyrkien molempien osapuolen kannalta optimaaliseen ratkaisuun. 3.2 Toimitilamenot Toimitilamenojen suunnittelujänne on vähintään viisi vuotta. Tavoitteena on, että yliopiston toimitilamenot eivät enää tilojen lisääntymisen vuoksi kasva vaan niitä pyritään supistamaan. Yliopiston nykyiset tai niitä korvaavat ja jo rakenteilla olevat tilat riittävät yliopiston tarpeisiin, ellei tapahdu merkittäviä muutoksia toiminnan laajuudessa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yliopisto luopuu mahdollisista ylimääräisistä tiloista. Toimintaa pyritään keskittämään kampusalueille tai niiden välittömään läheisyyteen, jolloin päästään tehokkaaseen tilojen yhteiskäyttöön sekä yksiköiden muuttuvien tilatarpeiden helpompiin järjestelyihin. Samalla vähennetään riskiä tilojen tyhjäkäytöstä.

13 12 Tilamuutokset tulee tehdä siten, että niistä ei aiheudu vuokrakustannusten nousua, ensisijaisesti toimintoja uudelleen järjestellen. Materiaali-, kaluste-, varuste- ja laitevalinnoissa on huomioitava kokonaistaloudellisuus. Käyttäjälähtöiset muutos- ja korjaustyöt yliopiston tiloissa sovitetaan yhteen kiinteistön omistajan tekemien tilojen peruskorjausten kanssa lukuun ottamatta vähäisiä muutos- ja korjaustöitä. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä töiden suunnittelussa ja aikatauluttamisessa. Oulun yliopisto on sopeuttamis- ja kehittämisohjelman mukaisesti supistanut vuodesta 2004 alkaen investointiohjelmaa ja irtisanonut tehottomassa käytössä olleita tiloja. On siirrytty määräaikaisesti vuokratuista tiloista tiloihin, joissa on voimassaolevat pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Linnanmaan vapautuvien tilojen uudelleenkohdentamisessa ja ns. tilavyörytyksessä on käytetty toimistotilojen osalta tilatasausmitoituksia, jotta yksiköiden käytössä olevien tilojen määrä saadaan tasapuoliseksi. 3.3 Investointiohjelma Yliopiston rakennusinvestointiohjelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Rakennusinvestointiohjelman laatimisesta vastaa toimitilapalvelut ja sen hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Yliopiston rakennusinvestointiohjelmassa esitetään uudisrakennushankkeet sekä laajat muutostyöt. Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt rakennusinvestointisuunnitelman vuosille toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Yliopisto on varautunut rakennusinvestointiohjelmassa eri vaihtoehtoihin ja voi reagoida muutoksiin nopeasti. Investointisuunnitelmat tehdään viideksi vuodeksi eteenpäin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Investointisuunnitelma sisältää uudisrakennushankkeiden sekä laajojen muutostöiden lisäksi Senaatti-kiinteistöjen omistajalähtöiset peruskorjaushankkeet ja talotekniset korjaustyöt. 3.4 Peruskorjaukset ja tilamuutokset Oulun yliopiston vuokraamien tilojen peruskorjaukset ohjelmoidaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Laajat käyttäjälähtöiset muutostyöt sovitetaan peruskorjausten yhteyteen. Tällöin vältetään tai vähennetään muutostöiden aiheuttamia lisävuokravaikutuksia. Peruskorjauksissa pyritään välttämään tarpeettomia tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Peruskorjaus- ja muutostyöhankkeessa hankkeelle lasketaan kokonaiskustannusarvio, josta yliopiston muutostyöosuus lasketaan euroina ja %-osuutena hankkeen kokonaiskustannuksista. Muutostyöosuuden laskennassa käytetään apuna Senaatti-kiinteistöjen, yliopistojen ja VTT:n kehittämää ns. Ferrari-laskentamallia. Laskentamallia käytetään pääasiassa tilanteissa, jotka käynnistyvät tilojen käyttäjän tarpeista ennen rakennusosien varsinaisia uusimisjaksoja. Laskentamalli ei koske vuosikorjauksia eikä rakenteiden tai talotekniikan normaalia peruskorjausta. Laskentamalli huomioi tilan teknisen arvon tarkasteluhetkellä, muutostöiden aiheuttaman tilan kalleuden muutoksen sekä laskee hankkeen kustannusosuudet yliopistolle ja Senaatti-kiinteistöille. Yliopiston euromääräisestä muutostyöosuudesta lasketaan 6 8 % tuottovaatimuksella lisävuokra /kk.

14 13 Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen vastuut rakennushankkeissa on sovittu rakennusosittain vuokrasopimuksen liitteenä olevassa hankintarajaliitteessä. Yliopisto toteuttaa omalla rahoituksella pienimuotoisia yksiköiden esittämiä korjaus- ja muutostöitä mm. seinä- ja ovimuutoksia, laiteasennuksia sekä yksittäisten tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Peruskorjauksissa, tilamuutoksissa ja -järjestelyissä otetaan huomioon ravintoloiden lisääntyneet käyttäjämäärät sekä opiskelijoiden taukotilat. 3.5 Tilakustannukset ja sisäinen vuokraus Oulun yliopisto on kohdentanut tilakustannukset yksiköille vuoden 1998 alusta alkaen. Tilakustannusten kohdentaminen ei ole tuottanut toivottuja tuloksia esimerkiksi tilojen käytön tehostumisena. Vuonna 2005 on toteutettu Linnanmaan toimistotilojen tilatasaukset hallinnollisella päätöksellä. Lisäksi vuonna 2005 on toteutettu erityistilojen tilaselvitys, jonka edellyttämien toimenpiteiden toteutustapa vaatii kehittämistä ja hallinnollisia päätöksiä. Tilakustannusten kohdentamisen ja sisäisen vuokrauksen periaatteet uudistetaan. Vuoden 2007 alusta alkaen siirrytään tilojen sisäiseen vuokraukseen, jolloin yksiköt tulevat kustannusvastuullisiksi käytössään olevista tiloista. Tämä toteutetaan muuttamalla rahanjakomallia ja huomioimalla täydentävä rahoitus. Tilahallintaohjelmistoja sekä taloudellisten tunnuslukujen raportointia kehitetään. Taloudellisten tunnuslukujen raportointi ja opetusministeriön ohjeen mukainen kustannuskehikon mukainen toiminnan erittely rahoituslähteittäin, koulutusaloittain sekä tilakustannusten rakenne vaativat nykyisen tilahallintaohjelman sekä todellisten tilakustannusten seurannan kehittämistä. Yhteiskäytössä olevien tilojen vuokraus- ja tilanvarausjärjestelmä (Timmi-salit) säilytetään ja sitä kehitetään. Tavoitteena on, että suuret kokoushuoneet, ATK-luokat ja yhteiskäyttölaboratoriot siirretään tilanvarausjärjestelmään. Jo olemassa oleviin tiloihin pyritään luomaan projekti-hotelli, josta voidaan vuokrata kalustettuja ja varustettuja tiloja yliopiston projektien käyttöön. 3.6 Tilamuutokset Tilat, joista yksiköt luopuvat vuokrasopimuksen päätyttyä tai neuvottelujen kautta, palautuvat yliopiston toimitilapalveluille edelleen vuokrattavaksi muille yksiköille, kasvaville yksiköille, projekteille tai yliopiston toimintaa tukeville ulkopuolisille vuokralaisille. Luopuessaan tiloistaan yksikön tulee luopua yksikön rajoilla olevista tiloista, tilakokonaisuuksista tai tiloista, jotka ovat käyttökelpoisia uudelle vuokralaiselle. Vapautuvista tiloista pyritään kokoamaan laajempia kokonaisuuksia, jotta ne voidaan tarvittaessa vuokrata yliopiston toimintaa tukeville ulkopuolisille tahoille. Koska tavoitteena on tilojen tasapuolinen jakautuminen yliopiston eri yksiköiden tarpeiden mukaan, tarkastellaan eri yksiköiden käytössä olevien tilojen määriä ja laajuuksia määräajoin. Tarkastelun pohjalta tehdään tilojen ja tilakustannusten tarpeelliset uudelleenkohdentamiset.

15 Tilojen vuokraus ulkopuolisille ja projekteille Oulun yliopisto voi tilanteen mukaan alivuokrata vapaita tiloja ulkopuoliselle. Tätä varten laaditaan yliopiston tilojen ulosvuokrauksen periaatteet. Osaamisperusteisen yritystoiminnan osalta noudatetaan ohjetta Osaamisperusteinen toiminta Oulun yliopistossa. Täydentävällä rahoituksella tehtävä toiminta tulee lähtökohtaisesti aina hinnoitella siten, että hinnoittelu vastaa täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia tilakustannuksia. Myös sisäiset, maksulliset tukipalvelut on hinnoiteltava siten, että hinta sisältää täysimääräisesti tilakustannukset. 3.8 Tilahallintajärjestelmät Oulun yliopiston tilahallintajärjestelmiä kehitetään opetusministeriön ohjeen mukaisten tunnuslukujen saamiseksi. Oulun yliopiston tilojen käyttötarkoitukset muutetaan vastaamaan opetusministeriön ohjetta ja yliopistojen tunnuslukutyöryhmän ehdotusta ns. TALO2000-nimikkeistön mukaiseksi. Oulun yliopiston yhteisten tilojen jyvittäminen muutetaan vastaamaan opetusministeriön ohjetta ja yliopistojen tunnuslukutyöryhmän esitystä. 3.9 Turvallisuus Vuokrattavien tilojen tulee olla toimintaa vastaavat, terveelliset, esteettömät ja turvalliset. Turvallisuuskulttuuria luodaan ja lisätään turvallisuustietoisuutta koulutuksen avulla. Varaudutaan tietoturvariskeihin ja ennaltaehkäistään niitä. Omaisuuteen kohdistuva rikollinen toiminta todennäköisesti lisääntyy. Yliopiston sisätiloissa ja ulkoalueilla lisätään videovalvontaa ja muuta turvatekniikkaa Ympäristöasiat Tilojen hankinnassa, rakentamisessa ja ylläpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita Oulun yliopiston ympäristöohjelman mukaisesti. Yliopistolle on laadittu ympäristöohjelma vuonna 2001 ja ympäristöpolitiikka vuonna Ympäristöohjelma uusitaan säännöllisin väliajoin. Painotetaan energian käytön seuraamista, kulutuksen vähentämistä sekä jätehuollon ja kierrätyksen tehostamista Esteettömyys Opetusministeriön julkaisun 2005:6 mukaisesti esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

16 15 Tilojen hankinnassa, varustamisessa ja kalustamisessa sekä uudisrakennusten ja peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon esteettömyys. 4 Ennusteet 4.1 Opiskelija- ja henkilöstömäärien kehitys Oulun yliopiston toiminta-alueena on Pohjois-Suomi. Toiminnan aiheuttama tilatarve keskittyy pääasiassa Oulun kampusalueille sekä Kajaanin kampukselle. Opiskelijoiden enemmistö on nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa lähtöisin Pohjois-Suomen alueelta. Opiskelijoiden sisäänottomäärissä ei tapahdu suuria muutoksia lähimmän viiden vuoden aikana. Oulun yliopiston opiskelijamäärien ja toimitilojen tarpeen tarkasteluissa on huomioitava muuta Suomea voimakkaampi ikäluokkien pienentyminen Pohjois-Suomen alueella, kilpaileva koulutustarjonta sekä virtuaaliopetuksen lisääntyminen. Opetus- ja koulutusrakenteessa tapahtuu muutoksia. Aikuis- ja ulkomaalaisopiskelijoiden määrät voivat lisääntyä merkittävästi nykyisestä. Henkilöstömäärien kehitykseen vaikuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Eläkkeelle jäävien vakansseja ei kaikissa tapauksissa täytetä. Henkilöstörakenteessa tapahtuu muutoksia mm. tutkimukseen panostamisen vuoksi. 4.2 Toimitilariskit Toimitilariskejä voivat aiheuttaa sekä yliopiston oma muuttuva toiminta, että ulkopuoliset tekijät. Riskit kohdistuvat niin tilojen määrään, tilatyyppeihin kuin tilojen rahoitukseen. Riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi seuraavat tekijät: - Pohjois-Suomen elinkeinorakenteen ja mahdollisesti muut toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka heijastuvat koulutustarpeeseen ja siten tilatarpeeseen. - Henkilöstö- ja opiskelijamäärien kehityksen ennustaminen voi olla vaikeaa. Muutokset voivat johtua Oulun yliopistosta riippumattomista valtakunnallisista ratkaisuista. Nämä muutokset vaativat tilatarpeen uudelleen tarkastelua. - Koulutus- ja opiskelijarakenteen muutokset, jotka johtuvat mm. aikuiskoulutuksen ja tutkimuksen lisääntymisestä, vaativat erityyppisiä tiloja. - Täydentävän rahoituksen muutokset aiheuttavat riskin tilamäärille ja tilatyypeille. Pitkät vuokrasopimukset sitovat tilamäärät pitkäksi ajaksi, kun taas täydentävän rahoituksen kesto voi vaihdella. Tämä saattaa johtaa tilojen rahoitusongelmiin. - Sisäilmaongelmat aiheuttavat henkilöstölle ja opiskelijoille oireiluja ja ovat siten terveysriski. Oireiluista aiheutuu sairauspoissaoloja sekä oireilevien henkilöiden muuttoja tai yksiköiden muuttoja. Korjaustoimenpiteistä johtuvien korvaavien tilojen saanti on hankalaa. Kiinteistön omistajan kanssa on lisättävä yhteistyötä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisevään toimintaan sekä sisäilmaongelmien ratkaisukeinoja ja korjaustoimenpiteitä on kehitettävä.

17 16 - Tulevien peruskorjauksien vaatimien korvaavien tilojen järjestelyihin on varauduttava hyvissä ajoin. 5 Toimitilastrategian toteuttaminen ja seuranta Toimitilastrategian hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Toimitilastrategiaa tarkistetaan tulossopimuskausittain tai vähintään viiden vuoden välein. Toimitilapalvelut vastaa toimitilastrategian päivittämisestä ja valmistelusta.

18 17 6 Sanastoa Huoneala hum 2 = Huoneala on huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivien seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Huoneen sisällä olevien kantavien ja muiden kiinteiden rakennusosien, kuten hormien rakennusosa-alaa ei lasketa huonealaan. Kaappien ja muiden kiintokalusteiden ala lasketaan huonealaan. RT Huoneistoala htm 2 = Huoneistoala on ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston kantavien ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat. Huoneistoala lasketaan huoneistoon kuuluvien huoneiden huonealojen sekä ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summana. RT Oulun yliopiston pinta-aloja mitattaessa huoneen pinta-ala on rajattu ja mitattu kevyen väliseinän keskeltä. Kun rakennuksen huoneiden pinta-alat (huonekohtaiset huoneistoalat) lasketaan yhteen, saadaan summaksi koko rakennuksen huoneistoala. Huoneistoalaa käytetään Senaatti-kiinteistöjen sopimuksissa vuokran maksun perusteena olevana pinta-alana. Hyötyala hym 2 = Hyötyalaa käytetään rakennuskohteissa, joista laaditaan tilaohjelma. Hyötyala kuvaa tilaohjelmaan kuuluvien tilojen laajuutta. Hyötyala lasketaan huonealojen summana. Hyötyalaan lasketaan kaikki tilaohjelmaan kuuluvat tilat. Tilaohjelman ja hyötyalan ulkopuolelle jäävät yleensä rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevat tilat, kuten käytävät, portaat, porrashuoneet, tuulikaapit, aulat, sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat. RT Tilaohjelma = Tilaohjelmaan luetellaan luettelona esim. uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen käyttöön tarvittavat tilat. Pinta-alat ilmoitetaan huonealoina hum 2. Yhteenlasketusta pinta-alasta käytetään myös nimitystä ohjelma-ala ohm 2. Kun suunnitteluvaiheessa lisätään tarvittavat käytävät, porrashuoneet ja tekniset tilat, saadaan summaksi koko rakennuksen huoneala.

19 18 LIITE 1 Kiinteistöluettelo Oulun yliopiston vuokraamat tilat vuonna Pinta-alat vuokrattuja huoneistoaloja htm 2. Pintaala Kiinteistö, rakennus tai sen osa Htm 2 Liikuntahallit Kajaanin liikuntahalli / Osuus käyttök. 23 % Linnanmaan liikuntahalli / Osuus käyttk. 37 % 977 Liikuntahallit yhteensä Muut vuokratilat Jokimäki Oy / Sammaltie Kajaanin kaupunki / Kajaanin yliopistokeskus / TOL Kemin teollisuuskylä Oy 212 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / Avoin yliopisto, 1. krs. 289 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / TOL 3. krs 74 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / TUPA 228 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / Yhdyskäytävä 390 Utsjoen kunta / Tutkijatilat 35 Vierashuoneistot, ulkopuoliset 220 VTT / F-Siipi / Tutkijantie Muut vuokratilat yhteensä Muut vuokratilat, käyttäjä maksaa Bioworld-hanke Hailuodon kunta / Perämeren tutk.asema Iilaakson teollisuuskylä / Mikroelektroniikka 48 Kainuun osuusmeijeri / Biotekniikan lab Kajaanin teknologiapuisto Oy / Mit. lab Kajaanin teknologiapuisto Oy /Mit.lab Nivalan teollisuuskylä Oy / Oulun Eteläisen inst. 176 PSOAS / KV-yksikkö / KV-opisk. Vuokratut PSOAS 1 / Kolutus- ja tutkimuspalvelut Pudasjärven kaupunki / Meri-Lappi inst Rakentamisteknologian tutkimusryhmä/ Timo Aho 295 Tietomaa / Showroom-projekti Y-daatta / Koulutus- ja tutkimuspalvelut Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / huoneisto Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / huoneisto Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / Origo 139 Muut vuokratilat, käyttäjä maksaa yhteensä Senaatti-kiinteistöt Aleksanterinkatu Aleksanterinkatu 4-6, uudisrakennus Haukiputaan tekokuuasema 200 Kajaanin yliopistokeskus / OKL,KAKE Kastellin tutkimuskeskus Kiimingin observatorio 90 Kiimingin seismologinen asema 15 Kuusamon seismologinen asema 30 Linnanmaa Linnanmaa / Päärakennus Linnanmaa / Tietotalo Linnanmaa / Tietotalo Lääketieteellinen tiedekunta / Päärakennus Lääketieteellinen tiedekunta / Transgeeniset eläimet 591 Lääketieteellinen tiedekunta Oulangan biologinen asema Perämeren tutkimusasema 873 Sodankylän geofysiikan observatorio Sodankylän geofysiikan observatorio, uusi päärakennus 651 Ulkokrunnin tutkimusasema 110 Varhaiskasvatuksen yksikkö VTT / J-Halli 519 Senaatti-kiinteistöt yhteensä Senaatti-kiinteistöt, harjoittelukoulut Kajaanin yliopistokeskus / Kajaanin harjoittelukoulu Normaalikoulun ala-aste Normaalikoulun ylä-aste ja lukio Senaatti-kiinteistöt, harjoittelukoulut yhteensä Kaikki yhteensä

20 19 LIITE 2 Tilat tilaryhmittäin Oulun yliopiston tilaryhmäjakauma vuonna Pinta-alat huonealoja hum 2. 7 LIIIKENNE- JA TEKNISET TILA T 25 % 1 TOIM ISTOTILAT 22 % 2 NORM AALIVARUST. OPETUSTILAT 10 % 6 M UUT TILAT 15 % 3 ERITYISOPETUSTILAT 5 % 5 Y LEISÖTILA T (KIRJASTOT JA MUSEOT) 6 % 4 LABORATORIOT 17 % Tilaryhmä Hum 2 % 1 TOIMISTOTILAT ,6 2 NORMAALIVARUSTEISET OPETUSTILAT ,5 3 ERITYISOPETUSTILAT ,0 4 LABORATORIOT ,3 5 YLEISÖTILAT (KIRJASTOT JA MUSEOT) ,2 6 MUUT TILAT ,1 7 LIIIKENNE- JA TEKNISET TILAT ,3 Kaikki yhteensä ,0

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ 2017 Lempäälän kunta 2016 / NL Lähtökohdat Pirkanmaan koulutuskonsernin koulutustoiminta siirtyi omistajakuntien

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokous: Keskiviikko 21.8.2013 klo 11.00 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1 9) Viestintäjohtaja Merja Haverinen (läsnä asiat 1

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA 1(6) Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Alustava Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus 1913642-6 Harjukuja 6 59100 PARIKKALA 2.

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 11.4.2016 Tila- ja asuntojaosto palautti Träskändan kartanon vuokrauksen valmisteltavaksi 26.10.2015 kokouksessaan. Jaoston

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen Hallintopäälliköiden päivät avaus Rehtori Lauri Lajunen 2 OULUN YLIOPISTO NUMEROIN Perustettu 1958 Opiskelijat 16 000 Henkilökunta 3 000 Noin 1 200 kansainvälistä opettajaa, tutkijaa ja tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL

THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL THL:n toimitilastrategia ja työympäristöjohtaminen Tutkimuslaitosseminaari Senaatti-kiinteistöt 4.11.2 Mikko Nissinen THL 6.11.2013 THL 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu).

Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu). 1 VUOKRASOPIMUS 1. Osapuolet Vuokranantaja Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu Vuokralainen Nakkilan kunta 2. Vuokrakohde Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu).

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (7) 197 Esitys kiinteistölautakunnalle tilojen vuokraamiseksi Stadin ammattiopiston käyttöön osoitteesta Hattulantie 2 HEL 2014-011028 T 10 06 00 Esitys Käsittely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Valtiokonttorin vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa

Valtiokonttorin vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa 1 (6) n vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa 1 Yleistä n nykyinen vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 13:ssa sijaitsevassa Senaatti-kiinteistöjen omistamassa toimitalossa päättyy 31.12.2017. Sitä silmällä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI NEKALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI NEKALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI NEKALASTA 0 Vihiojantie 20, 33800 Tampere SIJAINTI MYYTÄVÄ KOHDE TONTTI KAAVA RAKENNUS Kohde sijaitsee Nekalan alueella hyvien liikenneyhteyksien päässä mm. Tampereen keskustaan

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ Esitys 4.12.2012 1 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä... 2 2.1. Kuntayhtymä... 2 2.2. Päätehtävä... 2 2.3. Visio ja arvot...

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot