Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004."

Transkriptio

1 TOIMITILASTRATEGIA

2 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa

3 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ TOIMITILASTRATEGIAN TAVOITTEET YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA OULUN YLIOPISTON TILAT PERUSKORJAUKSET JA TILAMUUTOKSET VUOKRASOPIMUKSET YHTEYDENPITO VUOKRANANTAJIEN JA PALVELUTUOTTAJIEN KANSSA TILOJEN HALLINNOINTI TILAHALLINTAJÄRJESTELMÄT STRATEGISET TAVOITTEET TILOJEN HANKINTA TOIMITILAMENOT INVESTOINTIOHJELMA PERUSKORJAUKSET JA TILAMUUTOKSET TILAKUSTANNUKSET JA SISÄINEN VUOKRAUS TILAMUUTOKSET TILOJEN VUOKRAUS ULKOPUOLISILLE JA PROJEKTEILLE TILAHALLINTAJÄRJESTELMÄT TURVALLISUUS YMPÄRISTÖASIAT ESTEETTÖMYYS ENNUSTEET OPISKELIJA- JA HENKILÖSTÖMÄÄRIEN KEHITYS TOIMITILARISKIT TOIMITILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA SANASTOA...17 LIITE 1 KIINTEISTÖLUETTELO...18 LIITE 2 TILAT TILARYHMITTÄIN...19 LIITE 3 TILAT KOULUTUSALOITTAIN...20

4 3 Alkusanat Oulun yliopiston toimitilastrategiatyöryhmä laati vuosien 2003 ja 2004 aikana selvityksen Oulun yliopiston tiloista ja niiden käytöstä sekä teki esityksen Oulun yliopiston toimitilastrategiaksi. Tavoitteena oli saada toimitilakustannusten nousu hallintaan. Selvitykseen sisältyi laaja kartoitus yliopiston tiloista. Selvitys hyväksyttiin Oulun yliopiston hallituksessa Toimitilastrategiaa on toteutettu syksystä 2004 alkaen. Lisäksi Oulun yliopisto on kohdentanut tilakustannukset yksiköille vuoden 1998 alusta alkaen. Opetusministeriö toimitti päivätyllä kirjeellä yliopistoille ohjeaineiston toimitilastrategioiden laatimiseksi. Oulun yliopiston toimitilastrategiatyöryhmä vertaili tehtyä toimitilastrategiaa opetusministeriön ohjeeseen ja sen pohjalta tarkensi toimitilastrategiaa. Tämä toimitilastrategia on päivitetty vastaamaan nykytilaa ja mukaan on otettu opetusministeriön ohjeeseen liittyviä sitovia osuuksia. Toimitilastrategiatyöryhmä

5 4 Tiivistelmä Toimitilastrategia on osa Oulun yliopiston kokonaisstrategiaa. Toimitilastrategialla tuetaan yliopiston perustoimintaa, johtamista ja yhteisiä ohjausjärjestelmiä. Toimitilastrategian hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Strategiaa tarkistetaan tulossopimuskausittain tai vähintään viiden vuoden välein. Toimitilapalvelut vastaa toimitilastrategian päivittämisestä ja valmistelusta. Oulun yliopisto vuokraa toiminnalleen tarvitsemansa tilat sekä hankkii tai tuottaa itse tarvittavat kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Oulun yliopisto ei pidä tarkoituksenmukaisena omistaa tiloja, nykylainsäädännön mukaan se ei ole edes mahdollista. Tavoitteena on, että yliopiston käytössä on sen toiminnan edellyttämät viihtyisät, terveelliset, turvalliset, esteettömät ja kestävän kehityksen mukaiset tilat. Lisäksi tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaasti ja joustavasti käytettävissä ja että ne jakaantuvat tasapuolisesti yksiköiden tarpeiden mukaan. Tilojen tehokasta käyttöä edistetään mahdollisimman laajalla tilojen yhteiskäytöllä mm. muuttamalla yksiköitten käytössä olevia opetustiloja yhteiskäyttöisiksi tiloiksi. Vastuu toimitilakustannuksista viedään mahdollisimman lähelle tilojen käyttäjiä. Tavoitteena on, että yliopiston toimitilamenot eivät enää tilojen lisääntymisen vuoksi kasva, vaan niitä pyritään supistamaan. Yliopiston nykyiset tai niitä korvaavat ja jo rakenteilla olevat tilat riittävät yliopiston tarpeisiin, ellei tapahdu merkittäviä muutoksia toiminnan laajuudessa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yliopisto luopuu mahdollisista ylimääräisistä tiloista. Toimintaa pyritään keskittämään kampusalueille tai niiden välittömään läheisyyteen, jolloin päästään tehokkaaseen tilojen yhteiskäyttöön sekä yksiköiden muuttuvien tilatarpeiden helpompiin järjestelyihin. Samalla vähennetään riskiä tilojen tyhjäkäytöstä. Täydentävällä rahoituksella tehtävä toiminta tulee lähtökohtaisesti aina hinnoitella siten, että hinnoittelu kattaa täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvat tilakustannukset. Myös sisäiset, maksulliset tukipalvelut on hinnoiteltava siten, että hinta sisältää täysimääräisesti tilakustannukset. Tilakustannusten kohdentamisen ja sisäisen vuokrauksen periaatteet uudistetaan. Vuoden 2007 alusta alkaen siirrytään tilojen sisäiseen vuokraukseen, jolloin yksiköt tulevat kustannusvastuullisiksi käytössään olevista tiloista. Tämä toteutetaan muuttamalla rahanjakomallia ja huomioimalla täydentävä rahoitus. Tilahallintaohjelmistoja sekä taloudellisten tunnuslukujen raportointia kehitetään. Oulun yliopiston vuokraamien tilojen peruskorjaukset ohjelmoidaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Laajat käyttäjälähtöiset muutostyöt sovitetaan peruskorjausten yhteyteen. Tällöin vältetään tai vähennetään muutostöiden aiheuttamia lisävuokravaikutuksia. Peruskorjauksissa pyritään välttämään tarpeettomia tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Rakennusinvestointiohjelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Rakennusinvestointiohjelman laatimisesta vastaa toimitilapalvelut ja sen hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Opiskelijoiden sisäänottomäärissä ei tapahdu suuria muutoksia lähimmän viiden vuoden aikana. Oulun yliopiston opiskelijamäärien ja toimitilojen tarpeen tarkasteluissa on huomioitava muuta Suomea voimakkaampi ikäluokkien pienentyminen Pohjois-Suomen alueella, kilpaileva koulutustarjonta sekä virtuaaliopetuksen lisääntyminen. Opetus- ja koulutusrakenteessa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi aikuis- ja ulkomaalaisopiskelijoiden määrät voivat lisääntyä merkittävästi nykyisestä. Henkilöstömäärien kehitykseen vaikuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Eläkkeelle jäävien vakansseja ei kaikissa tapauksissa täytetä. Henkilöstörakenteessa tapahtuu muutoksia mm. tutkimukseen panostamisen vuoksi.

6 5 1 Toimitilastrategian tavoitteet Toimitilastrategia on osa johtamista ja Oulun yliopiston kokonaisstrategiaa. Toimitilastrategialla tuetaan yliopiston perustoimintaa ja yhteisiä ohjausjärjestelmiä. Tavoitteena on, että yliopiston käytössä on sen toiminnan edellyttämät viihtyisät, terveelliset, turvalliset, esteettömät ja kestävän kehityksen mukaiset tilat. Lisäksi tavoitteena on, että tilat ovat tehokkaasti ja joustavasti käytettävissä sekä tilat jakaantuvat tasapuolisesti yksiköiden tarpeiden mukaan. Tilojen tehokasta käyttöä edistetään mahdollisimman laajalla tilojen yhteiskäytöllä mm. muuttamalla yksiköitten käytössä olevia opetustiloja yhteiskäyttöisiksi tiloiksi. Vastuu toimitilakustannuksista viedään mahdollisimman lähelle tilojen käyttäjiä. 2 Yliopiston tila-asioiden nykytila 2.1 Oulun yliopiston tilat Oulun yliopiston käytössä oli vuonna 2005 toimitiloja n htm 2 (huoneistoala). Budjetoidut tilakustannukset vuodelle 2005 olivat n vuodessa, kokonaistilakustannukset olivat n ja harjoittelukoulut mukaan lukien n Oulun yliopisto aloitti toimintansa vuonna Alkuvuosina Oulun yliopisto toimi eri puolilta kaupunkia vuokratuissa tiloissa. Ensimmäinen Oulun yliopiston käyttöön rakennettu rakennus valmistui Kasarmintie 4:n tontille vuonna 1961 opettajainvalmistuslaitoksen ja harjoituskoulun käyttöön. Kontinkankaalle ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 1972 ja Linnanmaalle vuonna Rakennuttajana ja kiinteistöjen omistajana toimi rakennushallitus. Paikalliset rakennuspiirit vastasivat kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta sisältäen myös siivouksen ja sähkön yms. Yliopisto ei maksanut rakennushallinnon tiloista vuokraa eikä ylläpitokustannuksia. Suuri muutos tapahtui vuonna 1995, jolloin rakennushallitus lakkautettiin ja perustettiin valtiovarainministeriön alainen Valtion kiinteistölaitos (nykyisin Senaatti-kiinteistöt). Yliopistot tulivat Valtion kiinteistölaitoksen vuokralaisiksi ja alkoivat maksaa käytettävissään olevista toimitiloista pääoma- ja hoitovuokraa Valtion kiinteistölaitokselle. Samassa yhteydessä yliopiston vastuulle siirtyi käyttäjäpalveluja mm. sähkö, siivous, valaisinhuolto, pienimuotoiset käyttäjälähtöiset korjaus- ja muutostyöt sekä osa koneiden ja laitteiden huolloista. Vuonna 1995 yliopistojen tilojen rakentamisrahojen budjetointi siirtyi yliopistolaitoksen budjetista Valtion kiinteistölaitokselle, mikä mahdollisti silloiselle Valtion kiinteistölaitokselle paremmat investointimahdollisuudet yliopistojen tilatarpeisiin. Myös peruskorjausten toteuttaminen ja ohjelmointi nopeutui. Yliopistojen siirtyminen vuokralaiseksi toi mukanaan yliopistoille tilojen suhteen valinnan vapautta, mutta myös vastuuta. Oulun yliopiston tilat sijaitsevat pääasiassa Linnanmaan, Kontinkankaan ja Kajaanin kampusalueilla. Oulun kaupunkialueella ovat erillisissä kiinteistöissä arkkitehtuurin osaston tilat sekä musiikkikasvatuksen tilat ja osa varhaiskasvatuksen tiloista. Lisäksi tutkimusasemia tai erillisyksiköitä sijaitsee mm. Kuusamossa, Hailuodossa, Sodankylässä ja Kemissä. Linnanmaan kampusalueen rakennukset on rakennettu vaiheittain. Rakennusvaiheet 1 4 n htm 2 (pinta-alat ovat vuokrauspinta-aloja, eivätkä sisällä Senaatti-kiinteistöjen tiloja) rakennettiin

7 luvun aikana pääasiassa teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan käyttöön. Rakennusvaiheet 5 7 n htm 2 rakennettiin 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alkupuolella luonnontieteellisen, humanistisen, ja kasvatustieteiden tiedekunnan sekä pääkirjaston käyttöön. Rakennusvaihe 8 eli hallintorakennus n htm 2 valmistui vuonna Rakennusvaihe 9 eli Tietotalo 1 n htm 2 valmistui vuonna 2001 sähkö- ja tietotekniikan osaston käyttöön. Rakennusvaihe 10 eli Tietotalo 2 n htm 2 valmistui vuonna 2004 sähkö- ja tietotekniikan osaston ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen käyttöön. Saman hankkeen yhteydessä rakennettiin mikro- ja nanoteknologiakeskuksen tilat. Rakennusvaiheille on ominaista ns. keskusväylä, joka yhdistää kaikki rakennusvaiheet saman katon alle. Harjoittelukoulujen tilat on rakennettu erillisinä rakennuksina kampusalueen läheisyyteen, ala-aste n htm 2 valmistui vuonna 1982 ja yläaste ja lukio n htm 2 valmistui vuonna Kuva 1. Linnanmaan kampusalueen rakennusvaiheet. Kontinkankaan kampusalueen rakennukset on rakennettu kolmena erillisenä rakennuksena ja ne valmistuivat vuosina , yhteensä n htm 2, lääketieteellisen tiedekunnan laitosten käyttöön. Kastellin tutkimuskeskuksen rakennus valmistui Tutkimuskeskuksen tiloista osa n htm 2 on yliopiston käytössä. Vuonna 2003 valmistui lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus n htm 2. Kajaanin kampusalueen vanhimmat rakennukset on rakennettu 1900-luvun alkupuolella, uusin rakennus on valmistunut vuonna Kampusalueella on tiloja n htm 2, sisältäen harjoittelukoulun tilat. Muiden kiinteistöjen ja rakennusten pinta-alat vaihtelevat htm 2 ja ne on rakennettu pääosin ja 1970-luvuilla. Luettelo Oulun yliopiston vuokraamista kiinteistöistä ja rakennuksista on liitteenä. LIITE 1.

8 7 2.2 Peruskorjaukset ja tilamuutokset Linnanmaan kampusalueen rakennuksissa on aloitettu peruskorjaukset pääasiassa ns. teknisinä peruskorjauksina ja vuoden 1996 alusta alkaen on korjattu tai uusittu mm. vesikattoja, ilmanvaihtokonehuoneita, sähköpääkeskuksia, vesijohtoverkkoja ja ikkunoita. Uudisrakennusten valmistuttua on vapautuvien tilojen peruskorjaukset ja muutostyöt toteutettu täydellisempänä, mm. pintarakenteet, kiintokalusteet, sähkönjakeluverkot sekä valaistus on korjattu tai uusittu. Laajimmat muutostyötarpeet ovat aiheuttaneet vuonna 2002 alkanut ns. kirjastojen yhdistämishanke sekä Tietotalo 1:n ja 2:n valmistuttua Linnanmaalta vapautuvien tilojen muutostyöt. Linnanmaalla lisävuokravaikutteisten muutostöiden osuus on toistaiseksi ollut suuri n %. Kontinkankaalla rakennusvaihe 1 on peruskorjattu kokonaisuudessaan vuoden 2005 alkuun mennessä. Rakennusvaihe 2:n peruskorjaus on ohjelmoitu vuosille ja hammaslääketieteen laitosrakennuksen peruskorjaus vuosille Lisävuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut keskimäärin 15 %. Kontinkankaan peruskorjaukset eroavat Linnanmaan peruskorjauksista siinä, että Kontinkankaan peruskorjaukset toteutetaan laajempina kokonaisuuksina ja lähes kaikki rakennusosat korjataan tai uusitaan. Kajaanin kampuksen rakennuksista lähes kaikki on kertaalleen peruskorjattu ja 1990-luvuilla. Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut käytännössä 0 %. Oulangan biologisen aseman päärakennuksen peruskorjaus toteutettiin vuosina Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus oli 0 %. Arkkitehtuurin osaston rakennukset on peruskorjattu viime vuosina vanhaa päärakennusta lukuun ottamatta. Vuokravaikutteisten muutostöiden osuus on ollut 0 %. 2.3 Vuokrasopimukset Oulun yliopisto vuokraa tarvitsemansa tilat pääosin Senaatti-kiinteistöiltä ja osan muilta vuokranantajilta. Senaatti-kiinteistöjen vuokrasopimukset on uusittu takautuvasti valtiovarainministeriön julkaiseman työryhmämuistion 20/2003 (Yliopistojen vuokratyöryhmän muistio) mukaisesti alkaen. Uusitut vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 12 kk ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on viisi vuotta sopimuksen alkamisajankohdasta. Tuottoprosentti voi vaihdella rakennuksen käyttötarkoituksen ja sijainnin mukaan 6 9 %. Elinkustannusindeksistä huomioidaan 100 %. Vuokraan sisältyy pääomavuokra, lämpö, vesi ja kiinteistönhoito. Vuokrasopimuksien, joihin sisältyy jo tehtyjä investointeja, vuokra-aika on alkuperäisen sopimuksen mukainen tai jos tuleviin sopimuksiin sisältyy investointeja, vuokra-aika voi mahdollisesti olla pidempi kuin viisi vuotta.

9 8 2.4 Yhteydenpito vuokranantajien ja palvelutuottajien kanssa Yhteydenpito yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen välillä tapahtuu seuraavilla tasoilla. Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen johto tapaavat säännöllisesti ns. strategiakokouksessa kerran vuodessa. Tapaamisessa käsitellään strategisia asioita, kuten molempien osapuolten kiinteistöjen käyttöön liittyviä strategioita, kiinteistöjen investointeja, ostoja ja myyntejä, vuokra- ja palvelusopimusten ehtoja ja niiden kehittämistä. Kokoukseen osallistuu mm. yliopiston rehtori ja Senaattikiinteistöjen ylin johto. Oulun yliopiston toimitilapalvelujen edustajien ja Senaatti-kiinteistöjen Oulun yliopiston asiakastiimin edustajien välillä pidetään vuosittain kaksi yhteistyökokousta. Kokouksissa käsitellään yliopiston vuokraamien toimitilojen investointi-, korjaus- ja muutostarpeet ja niiden rahoitus, ajankohtaiset vuokrasopimuksiin sekä ostettaviin palveluihin liittyvät asiat. Kokouksiin osallistuvat yliopiston talousjohtaja ja Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja sekä asioita valmistelevat henkilöt. Oulun yliopiston toimitilapalvelujen edustajien ja Senaatti-kiinteistöjen Oulun yliopiston asiakastiimin edustajien välillä pidetään kahden kuukauden välein yhteistyökokouksia. Kokouksissa käsitellään ajankohtaiset yliopiston vuokraamien toimitilojen investointi-, korjaus- ja muutostarpeet ja niiden rahoitus, ajankohtaiset vuokrasopimuksiin sekä ostettaviin palveluihin liittyvät asiat. Kokouksiin osallistuu yliopiston toimitila-asioita valmistelevat henkilöt ja Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö, projektipäälliköt, kiinteistöpäälliköt sekä tarvittaessa Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja. Linnanmaan ja lääketieteellisen tiedekunnan kampusalueiden ohjausryhmä kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä käsitellään peruskorjaus- ja muutostyöhankkeiden sekä taloteknisten asioiden linjaratkaisuja. Kokouksiin osallistuvat yliopiston hankkeita valmistelevat henkilöt sekä Senaatti-kiinteistöjen projektipäälliköt sekä talotekniikan asiantuntijat. Palvelujen yhteistyöryhmä (PM/FM-ryhmä) kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa käsittelemään hankkeita, projektien aikatauluja ja palvelujen toimintaan liittyviä asioita. Osallistujina ovat palvelujen hankintaa ja toimintaa valmistelevat, valvovat sekä suorittavat toimihenkilöt yliopistolta, Senaatti-kiinteistöiltä ja palveluiden tuottajilta. Kokousten sisältöä, aikatauluja ja kokousmääriä tarkistetaan ja kehitetään yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa. Oulun yliopiston hankkimien kiinteistö-, tila- ja liitännäispalveluiden tuottajien kanssa pidetään säännölliset kehitys- ja laatukokoukset. Laatua seurataan päivittäin.

10 Taulukko 1. Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyö. 9 YHTEISTYÖKOKOUKSET RAKENNUSHANKKEET Strategiakokous 1 x vuodessa Yhteistyökokous 2 x vuodessa Yhteistyökokous n. 2 kk välein Ohjausryhmä 4 x vuodessa Palvelujen PM/FMtyöryhmä 4 x vuodessa Suunnittelu ja työmaakokoukset Työmaa- tai ns. viikkopalaverit -strategiset asiat -investoinnit -myynnit -rahoitus -sopimusehdot -investoinnit, korjaus- ja muuostyöt 5 vuoden ajanjaksolta -rahoitus -sopimusasiat Ajankohtaiset: -investoinnit -korjaus- ja muuostyöt -rahoitus -sopimusasiat -rakennus- ja korjaushankkeiden linjaratkaisut -vuosikorjausja kunnossapitohankkeet -palveluhankinnat - rakennushankkeen valmistelu ja ohjaus - rakennushankkeen valmistelu ja ohjaus Rehtori x YLIOPISTON EDUSTAJA TAI- ORG. Tilaasioista vastaava virkamies (talousjohtaja) Toimitilapalveluiden edustaja Yksikön johtaja tai esimies x x x x x x x x Tarvittaessa Tarvittaessa Tilayhdyshenkilö x x SENAATTI-KIINTEISTÖJEN EDUSTAJA TAI ORGANISAATIO Toimitusjohtaja ja / tai yliopistokiinteistöistä vastaava johtaja Aluejohtaja Asiakaspäällikkö Projektipäällikkö Kiinteistöpäällikkö Talotekniikanasiantuntija Rakennuttaja- tai projektikonsultti x x x Tarvittaessa x x x x x x x (x) x x x x (x) x (x) x x x x

11 Tilojen hallinnointi Oulun yliopiston hallitus päättää strategisista tila-asioista toimitiloista vastaavan virkamiehen esittelystä. Rehtori vastaa hallituksen päättämien strategisten toimitila-asioiden toimeenpanosta toimitiloista vastaavan virkamiehen esittelystä. Strategisia tila-asioita ovat mm. rakennusinvestointiohjelman hyväksyminen sekä laajat lisätilavuokraukset. Toimitiloja koskevien strategisten asioiden valmistelua johtaa tiloista vastaava vararehtori toimitilapalveluiden avustamana. Oulun yliopiston tilojen hankinnasta, varustamisesta, kunnossapidosta ja sisäisistä järjestelyistä vastaa toimitilapalvelut. Yksikön johtaja päättää ja vastaa yksikölle osoitettujen tilojen käytöstä. Rehtori jakaa toimitilarahat hallituksen päättämien suuntaviivojen mukaisesti. Tilayhdyshenkilöt toimivat yksikköjensä yhdyshenkilöinä tiloja koskevissa asioissa yliopiston sisällä, toimitilapalveluihin ja Senaatti-kiinteistöihin esimerkiksi peruskorjaushankkeissa sekä palvelun tuottajien kanssa. Taulukko 2. Tiloja koskeva päätöksenteko. PÄÄTÖKSENTEKOELIN TAI VASTUUHENKILÖ- JA ORGANISAATIO Yliopiston hallitus Tilastrategiatyöryhmä Rehtori Tiloista vastaava vararehtori Tilaasioista vastaava virkamies (talousjohtaja) Toimitilapalveluiden edustaja Yksikön johtaja tai esimies Tilayhdyshenkilö Hyväksyminen ja päätöksenteko Esittely hallitukselle Toimitilastrategia Toimitilastrategian valmistelu Valmistelu Johtaminen Valmistelu Valmistelu Toimitilastrategian toimeenpano Vastuu toimeenpanosta Esittely rehtorille TOIMENPIDE TAI TEHTÄVÄ Toimitilarahojen jakaminen Tilojen hankinta, varustaminen, kunnossapito, tilajärjestelyt Uudisrakennusinvestoinnit ja suuret muutostyöhankkeet Jakopäätös hallituksen linjausten mukaisesti Lisätilat ja suurehkot muutostyöhankkeet Valmistelu Esittely hallitukselle ja rehtorille. Sopimusten hyväksyminen. Valmistelu Yksikön tilojen käyttö Tarvittaessa päätöksenteko Valmistelu ja päätökset Vastuu ja päätökset Valmistelu

12 Tilahallintajärjestelmät Oulun yliopistolla on käytössä KOKI-kiinteistönpito-ohjelma. Ohjemaan on liitetty digitaaliset Cadpiirustukset. KOKI-ohjelmalla hallitaan kiinteistö- ja rakennustiedot, tilojen käyttötarkoitukset ja tiloja käyttävät yksiköt sekä lasketaan sisäiset vuokrat yksiköittäin. Piirustusten hallintaan käytetään AutoCad-ohjelmistoja. Tilanvaraustilojen hallintaan käytetään WinTimmi-tilanvarausohjelmistoa. Oulun yliopiston tiloille on määritelty käyttötarkoitukset. Käyttötarkoitukset kuvaavat tilan rakenteellisia ominaisuuksia ja varustetasoa. Käyttötarkoituksista on tehty yliopiston tarvitsemat yhteenvedot tilaryhmittäin: Toimistotilat (normaalivarusteiset toimistotilat, toimistotila-työtilat, toimiston aputilat, kokoushuoneet ja taukotilat), opetus-, erityisopetus-, laboratorio- (laboratoriot, työpajat ja verstaat), yleisö- (kirjasto-, museo- ja kokoelmatilat) sekä liikenne- ja tekniset tilat. LIITE 2. Tilahallintajärjestelmien kehitystarpeet on esitetty strategiaosuudessa. 3 Strategiset tavoitteet 3.1 Tilojen hankinta Oulun yliopisto vuokraa toiminnalleen tarvitsemansa tilat sekä hankkii tai tuottaa itse tarvittavat kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Oulun yliopisto ei pidä tarkoituksenmukaisena omistaa tiloja, nykylainsäädännön mukaan se ei ole edes mahdollista. Tilojen vuokrauksessa turvataan aina ensisijaisesti opetus- ja tutkimustyön tarvitsemat tilat. Yliopiston toimitilarahat varataan vain yliopiston budjettirahoitteisen toiminnan turvaamiseen. Täydentävällä rahoituksella tapahtuvan toiminnan rahoituksen tulee kattaa myös sen aiheuttamat tilakustannukset yliopiston hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan. Oulun yliopiston ja sairaanhoitopiirin välillä käydään neuvottelut kliinisen opetuksen ryhmätyötilojen riittävyydestä. Tavoitteena on saada nykyistä tarvetta vastaavat lisätilat, pyrkien molempien osapuolen kannalta optimaaliseen ratkaisuun. 3.2 Toimitilamenot Toimitilamenojen suunnittelujänne on vähintään viisi vuotta. Tavoitteena on, että yliopiston toimitilamenot eivät enää tilojen lisääntymisen vuoksi kasva vaan niitä pyritään supistamaan. Yliopiston nykyiset tai niitä korvaavat ja jo rakenteilla olevat tilat riittävät yliopiston tarpeisiin, ellei tapahdu merkittäviä muutoksia toiminnan laajuudessa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yliopisto luopuu mahdollisista ylimääräisistä tiloista. Toimintaa pyritään keskittämään kampusalueille tai niiden välittömään läheisyyteen, jolloin päästään tehokkaaseen tilojen yhteiskäyttöön sekä yksiköiden muuttuvien tilatarpeiden helpompiin järjestelyihin. Samalla vähennetään riskiä tilojen tyhjäkäytöstä.

13 12 Tilamuutokset tulee tehdä siten, että niistä ei aiheudu vuokrakustannusten nousua, ensisijaisesti toimintoja uudelleen järjestellen. Materiaali-, kaluste-, varuste- ja laitevalinnoissa on huomioitava kokonaistaloudellisuus. Käyttäjälähtöiset muutos- ja korjaustyöt yliopiston tiloissa sovitetaan yhteen kiinteistön omistajan tekemien tilojen peruskorjausten kanssa lukuun ottamatta vähäisiä muutos- ja korjaustöitä. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä töiden suunnittelussa ja aikatauluttamisessa. Oulun yliopisto on sopeuttamis- ja kehittämisohjelman mukaisesti supistanut vuodesta 2004 alkaen investointiohjelmaa ja irtisanonut tehottomassa käytössä olleita tiloja. On siirrytty määräaikaisesti vuokratuista tiloista tiloihin, joissa on voimassaolevat pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Linnanmaan vapautuvien tilojen uudelleenkohdentamisessa ja ns. tilavyörytyksessä on käytetty toimistotilojen osalta tilatasausmitoituksia, jotta yksiköiden käytössä olevien tilojen määrä saadaan tasapuoliseksi. 3.3 Investointiohjelma Yliopiston rakennusinvestointiohjelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Rakennusinvestointiohjelman laatimisesta vastaa toimitilapalvelut ja sen hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Yliopiston rakennusinvestointiohjelmassa esitetään uudisrakennushankkeet sekä laajat muutostyöt. Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt rakennusinvestointisuunnitelman vuosille toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Yliopisto on varautunut rakennusinvestointiohjelmassa eri vaihtoehtoihin ja voi reagoida muutoksiin nopeasti. Investointisuunnitelmat tehdään viideksi vuodeksi eteenpäin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Investointisuunnitelma sisältää uudisrakennushankkeiden sekä laajojen muutostöiden lisäksi Senaatti-kiinteistöjen omistajalähtöiset peruskorjaushankkeet ja talotekniset korjaustyöt. 3.4 Peruskorjaukset ja tilamuutokset Oulun yliopiston vuokraamien tilojen peruskorjaukset ohjelmoidaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Laajat käyttäjälähtöiset muutostyöt sovitetaan peruskorjausten yhteyteen. Tällöin vältetään tai vähennetään muutostöiden aiheuttamia lisävuokravaikutuksia. Peruskorjauksissa pyritään välttämään tarpeettomia tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Peruskorjaus- ja muutostyöhankkeessa hankkeelle lasketaan kokonaiskustannusarvio, josta yliopiston muutostyöosuus lasketaan euroina ja %-osuutena hankkeen kokonaiskustannuksista. Muutostyöosuuden laskennassa käytetään apuna Senaatti-kiinteistöjen, yliopistojen ja VTT:n kehittämää ns. Ferrari-laskentamallia. Laskentamallia käytetään pääasiassa tilanteissa, jotka käynnistyvät tilojen käyttäjän tarpeista ennen rakennusosien varsinaisia uusimisjaksoja. Laskentamalli ei koske vuosikorjauksia eikä rakenteiden tai talotekniikan normaalia peruskorjausta. Laskentamalli huomioi tilan teknisen arvon tarkasteluhetkellä, muutostöiden aiheuttaman tilan kalleuden muutoksen sekä laskee hankkeen kustannusosuudet yliopistolle ja Senaatti-kiinteistöille. Yliopiston euromääräisestä muutostyöosuudesta lasketaan 6 8 % tuottovaatimuksella lisävuokra /kk.

14 13 Oulun yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen vastuut rakennushankkeissa on sovittu rakennusosittain vuokrasopimuksen liitteenä olevassa hankintarajaliitteessä. Yliopisto toteuttaa omalla rahoituksella pienimuotoisia yksiköiden esittämiä korjaus- ja muutostöitä mm. seinä- ja ovimuutoksia, laiteasennuksia sekä yksittäisten tilojen käyttötarkoitusmuutoksia. Peruskorjauksissa, tilamuutoksissa ja -järjestelyissä otetaan huomioon ravintoloiden lisääntyneet käyttäjämäärät sekä opiskelijoiden taukotilat. 3.5 Tilakustannukset ja sisäinen vuokraus Oulun yliopisto on kohdentanut tilakustannukset yksiköille vuoden 1998 alusta alkaen. Tilakustannusten kohdentaminen ei ole tuottanut toivottuja tuloksia esimerkiksi tilojen käytön tehostumisena. Vuonna 2005 on toteutettu Linnanmaan toimistotilojen tilatasaukset hallinnollisella päätöksellä. Lisäksi vuonna 2005 on toteutettu erityistilojen tilaselvitys, jonka edellyttämien toimenpiteiden toteutustapa vaatii kehittämistä ja hallinnollisia päätöksiä. Tilakustannusten kohdentamisen ja sisäisen vuokrauksen periaatteet uudistetaan. Vuoden 2007 alusta alkaen siirrytään tilojen sisäiseen vuokraukseen, jolloin yksiköt tulevat kustannusvastuullisiksi käytössään olevista tiloista. Tämä toteutetaan muuttamalla rahanjakomallia ja huomioimalla täydentävä rahoitus. Tilahallintaohjelmistoja sekä taloudellisten tunnuslukujen raportointia kehitetään. Taloudellisten tunnuslukujen raportointi ja opetusministeriön ohjeen mukainen kustannuskehikon mukainen toiminnan erittely rahoituslähteittäin, koulutusaloittain sekä tilakustannusten rakenne vaativat nykyisen tilahallintaohjelman sekä todellisten tilakustannusten seurannan kehittämistä. Yhteiskäytössä olevien tilojen vuokraus- ja tilanvarausjärjestelmä (Timmi-salit) säilytetään ja sitä kehitetään. Tavoitteena on, että suuret kokoushuoneet, ATK-luokat ja yhteiskäyttölaboratoriot siirretään tilanvarausjärjestelmään. Jo olemassa oleviin tiloihin pyritään luomaan projekti-hotelli, josta voidaan vuokrata kalustettuja ja varustettuja tiloja yliopiston projektien käyttöön. 3.6 Tilamuutokset Tilat, joista yksiköt luopuvat vuokrasopimuksen päätyttyä tai neuvottelujen kautta, palautuvat yliopiston toimitilapalveluille edelleen vuokrattavaksi muille yksiköille, kasvaville yksiköille, projekteille tai yliopiston toimintaa tukeville ulkopuolisille vuokralaisille. Luopuessaan tiloistaan yksikön tulee luopua yksikön rajoilla olevista tiloista, tilakokonaisuuksista tai tiloista, jotka ovat käyttökelpoisia uudelle vuokralaiselle. Vapautuvista tiloista pyritään kokoamaan laajempia kokonaisuuksia, jotta ne voidaan tarvittaessa vuokrata yliopiston toimintaa tukeville ulkopuolisille tahoille. Koska tavoitteena on tilojen tasapuolinen jakautuminen yliopiston eri yksiköiden tarpeiden mukaan, tarkastellaan eri yksiköiden käytössä olevien tilojen määriä ja laajuuksia määräajoin. Tarkastelun pohjalta tehdään tilojen ja tilakustannusten tarpeelliset uudelleenkohdentamiset.

15 Tilojen vuokraus ulkopuolisille ja projekteille Oulun yliopisto voi tilanteen mukaan alivuokrata vapaita tiloja ulkopuoliselle. Tätä varten laaditaan yliopiston tilojen ulosvuokrauksen periaatteet. Osaamisperusteisen yritystoiminnan osalta noudatetaan ohjetta Osaamisperusteinen toiminta Oulun yliopistossa. Täydentävällä rahoituksella tehtävä toiminta tulee lähtökohtaisesti aina hinnoitella siten, että hinnoittelu vastaa täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia tilakustannuksia. Myös sisäiset, maksulliset tukipalvelut on hinnoiteltava siten, että hinta sisältää täysimääräisesti tilakustannukset. 3.8 Tilahallintajärjestelmät Oulun yliopiston tilahallintajärjestelmiä kehitetään opetusministeriön ohjeen mukaisten tunnuslukujen saamiseksi. Oulun yliopiston tilojen käyttötarkoitukset muutetaan vastaamaan opetusministeriön ohjetta ja yliopistojen tunnuslukutyöryhmän ehdotusta ns. TALO2000-nimikkeistön mukaiseksi. Oulun yliopiston yhteisten tilojen jyvittäminen muutetaan vastaamaan opetusministeriön ohjetta ja yliopistojen tunnuslukutyöryhmän esitystä. 3.9 Turvallisuus Vuokrattavien tilojen tulee olla toimintaa vastaavat, terveelliset, esteettömät ja turvalliset. Turvallisuuskulttuuria luodaan ja lisätään turvallisuustietoisuutta koulutuksen avulla. Varaudutaan tietoturvariskeihin ja ennaltaehkäistään niitä. Omaisuuteen kohdistuva rikollinen toiminta todennäköisesti lisääntyy. Yliopiston sisätiloissa ja ulkoalueilla lisätään videovalvontaa ja muuta turvatekniikkaa Ympäristöasiat Tilojen hankinnassa, rakentamisessa ja ylläpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita Oulun yliopiston ympäristöohjelman mukaisesti. Yliopistolle on laadittu ympäristöohjelma vuonna 2001 ja ympäristöpolitiikka vuonna Ympäristöohjelma uusitaan säännöllisin väliajoin. Painotetaan energian käytön seuraamista, kulutuksen vähentämistä sekä jätehuollon ja kierrätyksen tehostamista Esteettömyys Opetusministeriön julkaisun 2005:6 mukaisesti esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

16 15 Tilojen hankinnassa, varustamisessa ja kalustamisessa sekä uudisrakennusten ja peruskorjaus- ja muutostöiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon esteettömyys. 4 Ennusteet 4.1 Opiskelija- ja henkilöstömäärien kehitys Oulun yliopiston toiminta-alueena on Pohjois-Suomi. Toiminnan aiheuttama tilatarve keskittyy pääasiassa Oulun kampusalueille sekä Kajaanin kampukselle. Opiskelijoiden enemmistö on nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa lähtöisin Pohjois-Suomen alueelta. Opiskelijoiden sisäänottomäärissä ei tapahdu suuria muutoksia lähimmän viiden vuoden aikana. Oulun yliopiston opiskelijamäärien ja toimitilojen tarpeen tarkasteluissa on huomioitava muuta Suomea voimakkaampi ikäluokkien pienentyminen Pohjois-Suomen alueella, kilpaileva koulutustarjonta sekä virtuaaliopetuksen lisääntyminen. Opetus- ja koulutusrakenteessa tapahtuu muutoksia. Aikuis- ja ulkomaalaisopiskelijoiden määrät voivat lisääntyä merkittävästi nykyisestä. Henkilöstömäärien kehitykseen vaikuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelma. Eläkkeelle jäävien vakansseja ei kaikissa tapauksissa täytetä. Henkilöstörakenteessa tapahtuu muutoksia mm. tutkimukseen panostamisen vuoksi. 4.2 Toimitilariskit Toimitilariskejä voivat aiheuttaa sekä yliopiston oma muuttuva toiminta, että ulkopuoliset tekijät. Riskit kohdistuvat niin tilojen määrään, tilatyyppeihin kuin tilojen rahoitukseen. Riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi seuraavat tekijät: - Pohjois-Suomen elinkeinorakenteen ja mahdollisesti muut toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka heijastuvat koulutustarpeeseen ja siten tilatarpeeseen. - Henkilöstö- ja opiskelijamäärien kehityksen ennustaminen voi olla vaikeaa. Muutokset voivat johtua Oulun yliopistosta riippumattomista valtakunnallisista ratkaisuista. Nämä muutokset vaativat tilatarpeen uudelleen tarkastelua. - Koulutus- ja opiskelijarakenteen muutokset, jotka johtuvat mm. aikuiskoulutuksen ja tutkimuksen lisääntymisestä, vaativat erityyppisiä tiloja. - Täydentävän rahoituksen muutokset aiheuttavat riskin tilamäärille ja tilatyypeille. Pitkät vuokrasopimukset sitovat tilamäärät pitkäksi ajaksi, kun taas täydentävän rahoituksen kesto voi vaihdella. Tämä saattaa johtaa tilojen rahoitusongelmiin. - Sisäilmaongelmat aiheuttavat henkilöstölle ja opiskelijoille oireiluja ja ovat siten terveysriski. Oireiluista aiheutuu sairauspoissaoloja sekä oireilevien henkilöiden muuttoja tai yksiköiden muuttoja. Korjaustoimenpiteistä johtuvien korvaavien tilojen saanti on hankalaa. Kiinteistön omistajan kanssa on lisättävä yhteistyötä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisevään toimintaan sekä sisäilmaongelmien ratkaisukeinoja ja korjaustoimenpiteitä on kehitettävä.

17 16 - Tulevien peruskorjauksien vaatimien korvaavien tilojen järjestelyihin on varauduttava hyvissä ajoin. 5 Toimitilastrategian toteuttaminen ja seuranta Toimitilastrategian hyväksyy Oulun yliopiston hallitus. Toimitilastrategiaa tarkistetaan tulossopimuskausittain tai vähintään viiden vuoden välein. Toimitilapalvelut vastaa toimitilastrategian päivittämisestä ja valmistelusta.

18 17 6 Sanastoa Huoneala hum 2 = Huoneala on huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivien seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Huoneen sisällä olevien kantavien ja muiden kiinteiden rakennusosien, kuten hormien rakennusosa-alaa ei lasketa huonealaan. Kaappien ja muiden kiintokalusteiden ala lasketaan huonealaan. RT Huoneistoala htm 2 = Huoneistoala on ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston kantavien ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat. Huoneistoala lasketaan huoneistoon kuuluvien huoneiden huonealojen sekä ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summana. RT Oulun yliopiston pinta-aloja mitattaessa huoneen pinta-ala on rajattu ja mitattu kevyen väliseinän keskeltä. Kun rakennuksen huoneiden pinta-alat (huonekohtaiset huoneistoalat) lasketaan yhteen, saadaan summaksi koko rakennuksen huoneistoala. Huoneistoalaa käytetään Senaatti-kiinteistöjen sopimuksissa vuokran maksun perusteena olevana pinta-alana. Hyötyala hym 2 = Hyötyalaa käytetään rakennuskohteissa, joista laaditaan tilaohjelma. Hyötyala kuvaa tilaohjelmaan kuuluvien tilojen laajuutta. Hyötyala lasketaan huonealojen summana. Hyötyalaan lasketaan kaikki tilaohjelmaan kuuluvat tilat. Tilaohjelman ja hyötyalan ulkopuolelle jäävät yleensä rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevat tilat, kuten käytävät, portaat, porrashuoneet, tuulikaapit, aulat, sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat. RT Tilaohjelma = Tilaohjelmaan luetellaan luettelona esim. uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen käyttöön tarvittavat tilat. Pinta-alat ilmoitetaan huonealoina hum 2. Yhteenlasketusta pinta-alasta käytetään myös nimitystä ohjelma-ala ohm 2. Kun suunnitteluvaiheessa lisätään tarvittavat käytävät, porrashuoneet ja tekniset tilat, saadaan summaksi koko rakennuksen huoneala.

19 18 LIITE 1 Kiinteistöluettelo Oulun yliopiston vuokraamat tilat vuonna Pinta-alat vuokrattuja huoneistoaloja htm 2. Pintaala Kiinteistö, rakennus tai sen osa Htm 2 Liikuntahallit Kajaanin liikuntahalli / Osuus käyttök. 23 % Linnanmaan liikuntahalli / Osuus käyttk. 37 % 977 Liikuntahallit yhteensä Muut vuokratilat Jokimäki Oy / Sammaltie Kajaanin kaupunki / Kajaanin yliopistokeskus / TOL Kemin teollisuuskylä Oy 212 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / Avoin yliopisto, 1. krs. 289 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / TOL 3. krs 74 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / TUPA 228 PSOAS 1 / Rakentajantie 5 / Yhdyskäytävä 390 Utsjoen kunta / Tutkijatilat 35 Vierashuoneistot, ulkopuoliset 220 VTT / F-Siipi / Tutkijantie Muut vuokratilat yhteensä Muut vuokratilat, käyttäjä maksaa Bioworld-hanke Hailuodon kunta / Perämeren tutk.asema Iilaakson teollisuuskylä / Mikroelektroniikka 48 Kainuun osuusmeijeri / Biotekniikan lab Kajaanin teknologiapuisto Oy / Mit. lab Kajaanin teknologiapuisto Oy /Mit.lab Nivalan teollisuuskylä Oy / Oulun Eteläisen inst. 176 PSOAS / KV-yksikkö / KV-opisk. Vuokratut PSOAS 1 / Kolutus- ja tutkimuspalvelut Pudasjärven kaupunki / Meri-Lappi inst Rakentamisteknologian tutkimusryhmä/ Timo Aho 295 Tietomaa / Showroom-projekti Y-daatta / Koulutus- ja tutkimuspalvelut Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / huoneisto Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / huoneisto Ylivieskan Smarthouse YTEK Oy / Origo 139 Muut vuokratilat, käyttäjä maksaa yhteensä Senaatti-kiinteistöt Aleksanterinkatu Aleksanterinkatu 4-6, uudisrakennus Haukiputaan tekokuuasema 200 Kajaanin yliopistokeskus / OKL,KAKE Kastellin tutkimuskeskus Kiimingin observatorio 90 Kiimingin seismologinen asema 15 Kuusamon seismologinen asema 30 Linnanmaa Linnanmaa / Päärakennus Linnanmaa / Tietotalo Linnanmaa / Tietotalo Lääketieteellinen tiedekunta / Päärakennus Lääketieteellinen tiedekunta / Transgeeniset eläimet 591 Lääketieteellinen tiedekunta Oulangan biologinen asema Perämeren tutkimusasema 873 Sodankylän geofysiikan observatorio Sodankylän geofysiikan observatorio, uusi päärakennus 651 Ulkokrunnin tutkimusasema 110 Varhaiskasvatuksen yksikkö VTT / J-Halli 519 Senaatti-kiinteistöt yhteensä Senaatti-kiinteistöt, harjoittelukoulut Kajaanin yliopistokeskus / Kajaanin harjoittelukoulu Normaalikoulun ala-aste Normaalikoulun ylä-aste ja lukio Senaatti-kiinteistöt, harjoittelukoulut yhteensä Kaikki yhteensä

20 19 LIITE 2 Tilat tilaryhmittäin Oulun yliopiston tilaryhmäjakauma vuonna Pinta-alat huonealoja hum 2. 7 LIIIKENNE- JA TEKNISET TILA T 25 % 1 TOIM ISTOTILAT 22 % 2 NORM AALIVARUST. OPETUSTILAT 10 % 6 M UUT TILAT 15 % 3 ERITYISOPETUSTILAT 5 % 5 Y LEISÖTILA T (KIRJASTOT JA MUSEOT) 6 % 4 LABORATORIOT 17 % Tilaryhmä Hum 2 % 1 TOIMISTOTILAT ,6 2 NORMAALIVARUSTEISET OPETUSTILAT ,5 3 ERITYISOPETUSTILAT ,0 4 LABORATORIOT ,3 5 YLEISÖTILAT (KIRJASTOT JA MUSEOT) ,2 6 MUUT TILAT ,1 7 LIIIKENNE- JA TEKNISET TILAT ,3 Kaikki yhteensä ,0

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 Maanmittauslaitoksen viestintäpäällikkö Pirkko Yliselä: Työn iloa Hupissa s. 15 > Hybridihaapa puhdistaa pilaantunutta maata s. 6 > Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Sotilasalueiden kehittäminen Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot