Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi"

Transkriptio

1 KULA JHov Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi Tilahankkeen vaiheet Käyttäjätoimialojen ilmaisema tilan tarve käynnistää yksittäisen rakennushankkeen prosessin. Yksittäinen rakennushanke muodostuu viidestä vaiheesta: Tilakeskus, toimitilakäsikirja / Rakennushankkeen vaiheet Tilahankinnan valmistelu Käyttäjähallintokunta tekee tilatarpeeseen tarveselvityksen (KH ). Tilahankinnan alkuvaiheessa tehdään aina tarveselvitys, joka perustuu käyttäjätoimialan tilatarpeeseen. Tarveselvitys on määrämuotoinen, ja se tehdään hankinnan toteutusmuodosta riippumatta lähes kaikista rakennushankkeista. Tarveselvityksellä määritellään käyttäjätoimialan tilatarve, joka perustuu kehitysnäkymiin, ennusteisiin ja strategiaan. Tarveselvitys sisältää selvitykset hankkeen tarpeesta, tarvittavista tiloista ja tilojen laajuudesta, hankkeen soveltuvuudesta tontille sekä kustannuksista. Peruskorjaushankkeissa selvitetään lisäksi olevan rakennuksen tekninen peruskorjaustarve. Tarveselvitys tehdään hankintatavasta riippumatta kaikista investointihankkeista sekä jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. Tarveselvitys voidaan tehdä tätä pienemmistäkin kohteista. Käyttäjätoimiala voi tehdä ehdotuksen, minne se haluaa sijoittaa tulevan toimintansa, mutta TIKE:n tehtävä on selvittää tilan hankintatapa ja toteutusmuoto ja esim. vanhan rakennuksen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. 1. Tarveselvitys hyväksytetään käyttäjätoimialasta vastaavan lautakunnan käsittelyssä. Käyttäjätoimialat tekevät hyväksyttyjen tarveselvitysten pohjalta investointiesitykset TIKE:lle. TIKE:n johtokunta tekee esitykset kaupungin taloussuunnitelmaan toimitilahankkeiden toteuttamisesta. Valtuusto hyväksyy lopulta uudet tilahankkeet päättäessään talousarviosta ja -suunnitelmasta.

2 Tilakeskus, Toimitilakäsikirja / Tarveselvityksen prosessi ja vastuut 1.1 Toiminnallinen tarveselvitys Toiminnallisella tarveselvityksellä tarkoitetaan tilantarpeen määrittelyä lähtien käyttäjätulosyksikön toiminnan tarpeista. Käyttäjän esitys sijoituspaikasta ja hankintatavasta tai niiden vaihtoehdoista voi sisältyä tarveselvitykseen. Tässä vaiheessa on hyödyllistä selvittää saatavilla olevia vaihtoehtoja. Tarveselvityksen jälkeen laadittavassa hankesuunnitelmassa esitetään hankintatapa, toteutustapa ja rahoitus Toiminnallinen tarveselvitys uudisrakennushankkeessa 1. Hankkeen tarve (kiireellisyys, sijainti, mitoitus, toiminnat ja palvelut) Käyttäjätoimiala perustelee toimitilatarpeen, sijainnin ja mitoituksen osana palveluverkkonsa kokonaisuutta, tutkii sijoitusvaihtoehdot ja ehdottaa tonttia sekä sopii asiasta tulosyksiköidensä kanssa ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet. 2. Hankkeen tilatarve ja laajuus Käyttäjätoimiala laatii tarveselvitysvaiheen tilaohjelman ja esittää ulkoalueiden tarpeet, kuten kentät, pihat jne. TIKE selvittää mm. taloteknisten tilojen ja väestönsuojan laajuudet, selvittää tilatehokkuus-tavoitteet sekä esittää bruttoalan. 3. Hankkeen sovittaminen tontille TIKE laatii tarvittavat selvitykset

3 4. Kustannusennuste TIKE laatii kustannusennusteen. 5. Listateksti, oheismateriaalit ja liitteet Käyttäjätoimiala valmistelee asian oman lautakuntansa esityslistalle Toiminnallinen tarveselvitys perusparannus- ja laajennushankkeessa Toiminnalliset muutokset otetaan huomioon toimitilavuokran määräytymisessä. 1. Hankkeen tarve (kiireellisyys, sijainti, mitoitus, toiminnat ja palvelut) Käyttäjätoimiala perustelee toimitilatarpeen säilymisen, sijainnin ja mitoituksen osana palveluverkkonsa kokonaisuutta, selvittää toimivuuden sekä merkityksen palvelujen järjestämisessä ja vertaa kiireellisyyttä muihin hankkeisiin sekä selvittää tarpeen muuttaa mitoitusta ja toimintoja, tilamuutosten tarpeen ja mahdollisen laajennuksen tarpeen. Tarveselvityksen lähtötietoja ovat mm. tiedot rakennuksen kunnosta sekä muista muutostarpeista, esim. esteettömyys 2. Hankkeen laajuus ja tilatarve Käyttäjätoimiala laatii tarveselvitysvaiheen tilaohjelman ja selvittää tarpeen toiminnallisille, esteettömyys- ym. muutoksille, sekä ulkoalueiden peruskorjaustarpeet. 3. Hankkeen sovittaminen tontille TIKE:n johdolla laaditaan harkinnan mukaan esisuunnitelma. 4. Energiatehokkuusvaatimukset 5. Alustava bruttoala ja kustannusennuste TIKE selvittää mm. teknisten tilojen ja väestönsuojan mahdolliset muutostarpeet, muutosten tilatehokkuustavoitteen sekä esittää bruttoalan ja kustannusennusteen. 6. Listateksti, oheismateriaalit ja liitteet Käyttäjätoimiala valmistelee asian oman lautakuntansa esityslistalle Toiminnallinen tarveselvitys ostettavassa, vuokrattavassa/ yksityisrahoitettavassa kohteessa Sovelletaan kaupungin omien tilojen tarveselvityskäytäntöä.

4 1.1.4 Tarveselvityksen käsittely Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat käsitellään valmistelevassa toimitilaryhmässä, toimitilaryhmässä sekä strategisessa toimitilaryhmässä. 2. Hankesuunnittelu Lähtökohtana hankkeen käynnistämiselle on hyväksytty tarveselvitys. Hankesuunnitelma on laadittava kaikista rakennushankkeista, paitsi alle rakennuskustannusarvion 0,6 milj. euroa alittavista hankkeista, toimialalta toiselle siirtyvien tilojen ns. palveluverkkohankkeista ja akuuteista väistötiloista. Tavoitteena on että hankkeen toteutusmuoto päätetään viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitelma laaditaan lähes kaikista rakennushankkeista. Hankesuunnitelma voidaan tehdä niistä hankkeista, jotka sisältyvät kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosan liitteelle. Teknisen toimen johtajan päätöksellä voidaan määrärahojen rajoissa perustellusta syystä suunnitella myös muita hankkeita. Hankesuunnitelma tehdään yhteistyössä tilojen käyttäjien ja TIKE:n kesken. Hankesuunnitelmassa asetetaan toimitilaa koskevat tavoitteet muun muassa tilojen järjestämisestä ja laadusta, kaupunkikuvan muuttumisesta, rakennuksen rakenne- sekä talotekniikasta. Hankesuunnitelmassa asetetaan lisäksi rakennushankkeen laajuus-, kustannus- sekä aikataulutavoitteet. Ennen hankesuunnitelman hyväksymistä pyydetään lausunnot käyttäjätoimialasta vastaavalta lautakunnalta. Lausuntojen jälkeen hankesuunnitelmat käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä (KAJO). TAJA hyväksyy hankesuunnitelmat, jos uudisrakennushankkeen laajuus ei ylitä 2500 kem2 tai vanhojen rakennusten muutostöitä koskevan hankkeen laajuus ei ylitä 5000 kem2. TAJA esittää yllämainittuja suurempien hankkeiden kohdalla Kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hyväksyttämistä Kaupunginvaltuustossa.

5 Tilakeskus, toimitilakäsikirja / Hankesuunnittelun prosessi ja vastuut 3. Esitys talousarvioon Investointiesitykset laaditaan konserniesikunnan, Tilakeskuksen ja käyttäjätoimialojen yhteistyönä. Käyttäjätoimialat tekevät hyväksyttyjen tarveselvitysten pohjalta investointiesitykset TIKE:lle. TIKE:n johtoryhmä valmistelee ja tekee esityksen hankintatavasta. Tilakeskuksen johtokunnan tehtävänä on tehdä kaupungin taloussuunnitelmaan esitykset toimitilahankkeista. Valtuusto hyväksyy uudet tilahankkeet päättäessään talousarviosta ja -suunnitelmasta vuoden lopulla. 4. Tilojen vuokraus ja osto 4.1. Tilojen vuokraus Suurista ja suuria muutostöitä (yli 0,6 milj. ) sisältävistä vuokrahankkeista tehdään hankesuunnitelma edellä kuvattua hankesuunnittelumenettelyä soveltaen. TAJA päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kymmentä vuotta pidemmäksi ajaksi. Tilakeskuksen johtaja/toimitilapäällikkö päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta, kun vuokra-aika on enintään kymmenen vuotta.

6 Toimitilapäällikkö päättää toimitilojen vuokraamisesta ja luovuttamisesta toimialoille sekä toimitilajärjestelyistä enintään 500 m² suuruisten tilojen osalta kerrallaan. Tilakeskus vastaa toimitilojen hankinnasta ja vuokrauksesta pitäen lähtökohtana käyttäjien tekemiä tarveselvityksiä. Kaikki neuvottelut vuokranantajien kanssa käydään Tilakeskuksen Tilahallinta-yksikön toimesta, joka vastaa vuokrasopimuksen teosta. Kaikista vuokrauksista tulee saada vuokrausesitys käyttäjätoimialalta. Merkittävimmistä vuokrahankkeista voidaan laatia myös tarveselvitys ja hankesuunnitelma, kun muutostöiden arvo ylittää hankerajan. Toimitilojen tarve esitetään kirjallisesti tilakeskuksen tilahallintaan. Tilahallinta selvittää esityksen mukaiset toimitilamahdollisuudet ja vuokraa tilakeskukselle tilat, jotka edelleen vuokrataan toimialalle. Tilahallinta sopii vuokranantajan kanssa vuokra-ajasta, vuokrattavan tilan määrästä, vuokrakustannuksesta ja muista sopimusehdoista. Sisäisen vuokran perusteena käytetään nettovuokraa lisättynä tilakeskuksen hallinnollisella kululla ja muutostyökustannuksilla Uudistilojen vuokraus Jos vuokrattavat tilat rakennetaan uudishankkeina kaupungin pitkäaikaiseen käyttöön hankesuunnitelman kanssa hyväksytetään TIKE/Tilahallinnan valmistelema hankesopimus KH:ssa tai KV:ssa. Hankesopimuksen pohjana on hanketarjous, jossa määritellään vuokraaika, toimitilojen enimmäishinta, hankinta- ja ylläpitorajat, referenssilaatu sekä pääoma- ja ylläpitovuokra. Sopimusosapuolet (investori, rakennustyön toteuttaja, TIKE, käyttäjätoimiala) nimeävät näihin hankkeisiin Johtoryhmän ja Ohjausryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on toimeenpanna yhteistyö hankesuunnitelman ja hankesopimuksen mukaisten toimitilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta, laatia osapuolien välillä tarvittavat sopimukset omalla tahollaan hyväksyttäviksi sekä hyväksyä rakennussuunnitelmat ja aikataulu. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja ohjeistaa tila- ym. ratkaisujen suunnittelua Valmiiden tilojen vuokraus TIKE:n ja käyttäjän edustajat tutustuvat yhdessä vuokrattavaksi tarjolla olevaan kiinteistöön. Tässä yhteydessä selvitetään tilojen toiminnallinen ja tekninen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Sen jälkeen otetaan kantaa tilan soveltuvuuteen Tilojen osto Osakkuuksien ja osuuksien ostamisesta päättää kaupunginhallitus tilakeskuksen johtokunnan esityksestä. Kiinteistökaupat valmistelee TYT/Esikunta/Tonttiyksikkö. Suurista ostohankkeista ja ostohankkeissa suuria muutostöitä (yli 0,6 milj. ) sisältävistä kohteista tehdään hankesuunnitelma edellä kuvattua hankesuunnittelumenettelyä soveltaen. TIKE:n ja käyttäjän edustajat tutustuvat yhdessä ostettavaksi tarjolla olevaan kiinteistöön. Kohteen muutostöistä laaditaan kustannusarvio ja tarvittaessa laaditaan suunnitelmaluonnoksia. Tarkistetaan määrärahojen riittävyys ja oikea menokohta.

7 Käyttäjätoimiala tekee myönteisessä tapauksessa ostoesityksen TIKE:lle, joka tarkistaa hinnan ja muut kaupan ehdot. 5. Suunnittelu Rakennussuunnittelun hankinnasta ja työn suorittamisesta vastaa TIKE. Käyttäjätoimialat osallistuvat suunnittelun ohjaukseen. TIKE pyytää suunnitelmaluonnoksista lausunnot mm. toiminnallisuuteen ja terveellisyyteen, yllä- ja kunnossapitoon sekä esteettömyyteen liittyen. Lausuntokierroksen jälkeen TIKE:n toimitusjohtaja hyväksyy yleiset työselostukset, rakennusselostukset ja yksityiskohtaiset suunnitelmat. Tilakeskus, Toimitilakäsikirja / Suunnitteluvaiheen prosessi ja vastuut

8 6. Rakennuttaminen ja vastaanotto TIKE vastaa hankkeen rakennusurakoiden kilpailuttamisesta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta. Vastaanottomenettelyyn osallistuvat myös tilahallinnan ja käyttäjän edustajat. Tilojen käyttäjät sekä ylläpidosta vastuussa oleva taho raportoivat takuuaikana havaituista vioista ja puutteista kohteen valvojalle. Hankkeen valmistumisen jälkeen tehdään hankkeesta loppuyhteenveto TIKE:n sisäiseen käyttöön. Tilakeskus, Toimitilakäsikirja / Rakentamisvaiheen prosessi ja vastuut 7. Käyttö ja ylläpito. Yksittäisen toimitilahankkeen ylläpidosta vastaa yleensä Palveluliiketoimi TIKE:n kanssa solmittuun vuosisopimukseen perustuen. Yleisimmin kiinteistönhoito ja kunnossapito teetetään Espoon Kiinteistöpalvelut - liikelaitoksella (EKI). Tällöin vastuu kohteen kiinteistönhoidosta ja siivouksesta siirtyy EKI:lle vastaanottotarkastuksessa. Vastuu kunnossapidosta siirtyy takuuajan päättyessä. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävistä sovitaan TIKE:n ja EKI:n sekä EKA:n kesken osapuolten välisissä vuosisopimuksissa. Hankintavastuun rajat on määritelty yhdessä käyttäjien kanssa.

9 Kaupungin toimitilojen vuokrauskäytäntö Toiminnalliset muutostyöt Käyttäjän tarpeesta lähtevät muutostyöt sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Korvaus muutostöistä suoritetaan pitkäaikaisissa vuokrasopimuksissa lisävuokran muodossa. Käyttäjä vastaa ennallistamistöiden kustannuksista vuokrasopimuksen päättyessä. Kunnostustyöt Vuokranantaja vastaa huoneiston kunnossapidosta huoneenvuokralain ja vastuunjakotaulukon tai vuokrasopimuksen mukaan. Pienet muutostyöt Pienet muutostyöt hoitaa sopimuksen mukaan joko vuokranantaja tai EKI:n kunnossapito Tilakeskuksen toimeksiannosta. Suuret muutostyöt Suuremmat muutostyöt kilpailutetaan valmiiden suunnitelmien mukaisesti. TIKE vastaa suunnittelusta, elleivät muutostyöt sopimuksen mukaan kuulu vuokranantajalle. Vuokrasopimus Vuokrasopimus tehdään vuokranantajan toimesta. Sopimukseen liitetään ylläpidon vastuunjakotaulukko. Tilojen luovutus tulosyksiköiden käyttöön Vuokrasopimuksen allekirjoituksen ja mahdollisten muutostöiden jälkeen tilat luovutetaan käyttäjälle. Käyttäjä vastaa käyttökuluistaan Sisäinen toimitilavuokrasopimus tulosyksiköiden kanssa Toimitilaluetteloa päivitetään muutosten mukaan. Sisäisen vuokran määrittely Sisäisen toimitilavuokrasopimuksen mukainen omien rakennusten sisäinen toimitilavuokra muodostuu pääoma-, ylläpito- ja muutostyön lisävuokrasta. Pääomavuokran laskentaperusteet on tarkistettu viimeksi kh:ssa Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistönhoidon kustannuksista, rakennuksen ylläpitokustannuksista (lämpö, sähkö, vesi jne) sekä vuosikorjauskustannuksista. Osaketilojen sisäinen vuokran pääoma-osuus lasketaan teknisestä nykyarvosta tai hankintamenosta. Ylläpito-osuus muodostuu vastikemenosta. Vuokratilojen sisäinen vuokra muodostuu kunkin tilan varsinaisen vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta sekä hallinnointikuluerästä. Toiminnallisten muutosten aiheuttamat kustannukset peritään lisävuokrana käyttäjältä sovitussa määräajassa. Tieto uusien tilojen vuokrasta annetaan tulosyksikölle siten, että he voivat käyttää sitä talousarvion ja taloussuunnitelmansa laadinnassa. Tulosyksiköt voivat jakaa sisäisesti vuokraveloitukset haluamallaan tavalla.

10 Tíloista luopuminen TIKE:n omistuksessa olevien käyttäjille vuokrattujen uudis- tai perusparannuskohteiden tilojen määräaikainen vuokra-aika on 20 vuotta ja tämän jälkeen irtisanomisaika on 6 kk. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanottavan osan tulee kuitenkin olla edelleen vuokrattavissa. Lyhyempi sopimus- tai irtisanomisaika voidaan hyväksyä, jos tiloille on tiedossa jatkokäyttäjä siten, että tilojen tyhjänä olo vältetään. Kalusteet ja varusteet Käyttäjätoimialat hankkivat rakennusten ja tilojen ensikertaisen kalustuksen ja varustuksen rakennusurakoihin sisältyviä kiintokalusteita ja -varusteita lukuun ottamatta. TIKE hankkii ensikertaisen kalustamisen suunnittelun TIKE:n taseeseen rakennettaviin rakennuksiin. Vuokrahankkeissa käyttäjätoimialat hankkivat ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen suunnittelun itse. TIKE omistaa Espoo Cateringin käytössä olevat kiinteät keittiölaitteet.

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot