Paikasta riippumaton työ yleistyy - johtamisen on muututtava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikasta riippumaton työ yleistyy - johtamisen on muututtava"

Transkriptio

1 Paikasta riippumaton työ yleistyy - johtamisen on muututtava Tutkimus paikasta riippumattomasta palvelu- ja asiantuntijatyöstä Prior Konsultointi Oy Tatu Kauppinen, Hanna Manninen, Jouni Kivikoski

2 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet Paikasta riippumaton työ aiempien tutkimusten perusteella Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tehdään eurooppalaisista vertailumaista eniten etätyötä 1. Pohjoismaiset työpaikat ovat Euroopan mobiileimpia. Suomessa mobiiliteknologiaa hyödyntää neljä viidestä yli 10 hengen työpaikasta. 2 Suomessa työskentelee noin ylempiin toimihenkilöihin kuuluvaa. Heistä 18 % tekee etätöitä viikoittain tai useammin. Kaikkiaan lähes joka toinen ylemmistä toimihenkilöistä tekee etätöitä ainakin satunnaisesti. 3 Työelämätutkijat uskovat, että vuonna 2030 monessa organisaatiossa työskentelystä hajautetusti erilaisissa paikoissa ja erilaisina aikoina päivässä ja viikossa on tullut normaalia 4. Tämän tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia työelämän murroksesta käytävään keskusteluun. Tutkimus vastaa kysymyksiin: 1. Miten työnteko ja työorganisaatiot muuttuvat paikasta riippumattomien palvelu- ja asiointitapojen sekä paikkariippumattoman työnteon myötä? 2. Millaisia hyötyjä ja haasteita paikasta riippumaton työ tuo työntekijöille ja organisaatioille? 3. Millaisia johtamistapoja ja käytäntöjä paikasta riippumaton työ edellyttää? 4. Voiko muutos olla ennakoitua nopeampi ja vaikutuksiltaan suurempi kuin tähän mennessä on nähty? 1 Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa. Satu Ojala ja Pasi Pyöriä. Työpoliittinen Aikakauskirja 1/ Företagens andvändning av it Statistiska centralbyrån Työolobarometri. Syksy 2012, ennakkotietoja. TEM Raportteja 6/ Suomen työelämä vuonna 2030: Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä. Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo. TEM raportteja 14/2012.

3 Tutkimuksen kohderyhmät ja aineistot Tutkimuksessa on kolme pääkohderyhmää: Asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt Johdon edustajat yksityisellä ja julkisella sektorilla Tutkimuksen suunnittelusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Tutkimuksen toimeksiantaja on Elisa Oyj. Ylempien toimihenkilöiden vastaukset koottiin TNS Gallupin organisoimalla nettipaneelilla. Johdon puhelinhaastatteluista vastasi niinikään TNS Gallup. Johdon edustajat 120 ylimmän ja keskijohdon edustajaa yli 50 hengen yrityksistä 30 yrittäjää, joilla on yli 5 hengen yritys; pienyritykset valittiin tietointensiivisiltä aloilta kuten liike-elämän palvelut, ICT, koulutus ja tutkimus 100 ylimmän ja keskijohdon edustajaa yli 50 hengen julkisen sektorin organisaatioista Ylemmät toimihenkilöt 585 asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä toimivaa ylempää toimihenkilöä

4 Tämä tutkimus keskittyy ylempiin toimihenkilöihin, koska heille paikasta riippumaton työ on varteenotettava vaihtoehto Kahdeksan prosenttia palkansaajista tekee etätyötä viikoittain ja neljä prosenttia kuukausittain. Kaikissa ammateissa etätyö ei ole mahdollista. Se on barometrin aineiston valossa varteenotettava työnteon tapa nimenomaan ylemmille toimihenkilöille. Etätyö on yleisempää miehillä kuin naisilla. Lähde: Työolobarometri. Syksy 2012, ennakkotietoja. TEM Raportteja 6/ Prior Konsultointi 4

5 Tutkimuksen teemat Uudet palvelu- ja asiointitavat Miten paljon hyödyntää itse uusia asiointi- ja palvelutapoja? Miten tärkeänä pitää ajasta ja paikasta riippumattomia asiointi- ja palvelutapoja omassa organisaatiossaan? Miten hyvä tilanne tällä hetkellä omassa organisaatiossa on näiden suhteen? Uusien teknologioiden merkitys ja niihin liittyvät odotukset Miten paljon hyödyntää itse mobiileja tietotyön välineitä: Kannettavaa tietokonetta, tablettia, älypuhelinta, videoneuvotteluja, etäyhteyksiä, pilvipalveluja jne. Paikasta riippumaton työ ja muutokset työtapoihin Kuinka paljon oma työ ja työorganisaatio on muuttunut digitalisoitumisen myötä? Kuinka paljon itse / organisaation henkilöstö tekee työtä kotona, asiakkaalla, työmatkoilla tai työpaikan eri työpisteissä? Kuinka suuren osan työstä voisi tehdä muualla kuin työpaikalla? Muutokset johtamiseen Kuinka hyvin työpaikalla on otettu huomioon paikasta riippumatonta työtä tekevät? Onko muutettu tavoitteiden määrittelyä, pelisääntöjä, projektinhallintaa, palaverikäytäntöjä tai muita järjestelmiä? Paikasta riippumattoman työn hyödyt ja haitat Miten paikasta riippumaton työnteko on vaikuttanut seuraaviin asioihin? (heikentänyt / parantanut) Työn ja arjen yhteensovittaminen Aikaa harrastuksille/perheelle Jaksaminen Sitoutuminen työhön ja työyhteisöön Työn tehokkuus ja laatu Tavoitettavuus Asiakkaiden palveleminen Mahdollisuus edetä uralla Työnantajakuva Henkilöstön työtyytyväisyys* Tietoturva* Työnteon valvonta* Muut mahdolliset vaikutukset Miten arvioi paikasta riippumattoman työn tuomia hyötyjä suhteessa haittoihin? Miten paljon joustotyöratkaisuilla on voitu vähentää matkustus- ja toimitilakuluja koko organisaation tasolla?* Millaisiin käytännön ongelmiin on törmännyt? Esimerkkejä ja ratkaisuja Taustatekijät Ikä, sukupuoli, perhetyyppi, paikkakunta, onko säännöllisiä harrastuksia, tekeekö lyhennettyä työpäivää, onko esimiesasemassa, millä toimialalla ja tekeekö itsenäistä asiantuntijatyötä tai kansainvälistä työtä, onko määrättyä työpistettä *Vain johdon haastatteluissa

6 Vastaajien taustatiedot

7 Keskeiset tulokset

8 Keskeiset tulokset 1. Paikkariippumaton on lisääntynyt selvästi viimeisten kahden vuoden aikana ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. 2. Jo nyt paikasta ja ajasta riippumaton työ on normaalia joka kolmannessa työorganisaatiossa ja johdon ennusteiden mukaan viiden vuoden kuluttua joka toisessa. 3. Yli 80 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä voisi tehdä vähintään yhden päivän viikossa työtään muualla kuin työpaikallaan, mikäli heille annettaisiin siihen mahdollisuus. 4. Paikkariippumattoman työn johtamisessa on selviä puutteita. Monilla työpaikoilla paikasta riippumattomaan työhön ei ole määritelty riittävän selkeitä yhteisiä pelisääntöjä ja seurantaa. 5. Hyvin johdettuna paikasta riippumaton työ parantaa työssä jaksamista, tehokkuutta, työn laatua ja työntekijöiden sitoutuneisuutta työhön. 6. Puolet johdosta arvioi, että heidän organisaatiossaan matkustuskulut ovat vähentyneet. Keskimäärin kulut ovat vähentyneet 18 prosenttia.

9 Ajasta ja paikasta riippumattomat asiointi- ja palvelutavat Digitalisoituminen tarjoaa ihmisille mahdollisuuden hoitaa asioitaan ajasta ja paikasta riippumattomasti. Miten paljon ylemmät toimihenkilöt hyödyntävät erilaisia digitaalisia palvelu- ja asiointitapoja? Entä mitä johto ja ylemmät toimihenkilöt odottavat oman organisaationsa palvelutavoilta?

10 Kaksi kolmasosaa ylemmistä toimihenkilöistä suosii sähköistä asiointia aina kun se vain on mahdollista Kuinka paljon itse hyödynnät seuraavia asiointi- tai palvelutapoja tai teknologioita? (%) Ylemmät toimihenkilöt, n=585 Verkkopankki 96 3 Sähköinen asiointi Verkkokauppa Videoneuvottelu, joka mahdollistaa kokousmatkojen vähentämisen Puhelinpalvelu, jossa asiakasneuvojat hoitavat puhelimitse ja sähköisesti tulevat yhteydenotot Sähköinen omahoitopalvelu Chat asiakaspalvelu Videoavusteinen asiakaspalvelu Hyödynnän aina kun se vain on mahdollista Olen käyttänyt 1-2 kertaa Hyödynnän satunnaisesti En ole kokeillutkaan

11 Asiointi- ja palvelutavat omassa organisaatiossa Miten tärkeänä pidät sitä, että omassa työorganisaatiossasi hyödynnetään/hyödynnettäisiin seuraavia palvelutapoja, jotka eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja? Entä miten hyvä tilanne on tällä hetkellä omassa organisaatiossasi näiden palvelutapojen tai teknologioiden suhteen? Ylemmät toimihenkilöt (%, n=564) Hyödyntää 96 % Tärkeys Tilanne nykyisellään Sähköinen asiointi (internetissä itsepalveluna tapahtuva asiointi, esimerkiksi ajanvaraus, vikailmoitus tai hakemusten ja lomakkeiden täyttäminen sekä päätösten seuranta) Hyödyntää 53 % Puhelinpalvelu, jossa asiakasneuvojat hoitavat puhelimitse ja sähköisesti tulevat yhteydenotot Hyödyntää 3 % Videoavusteinen asiakaspalvelu % ylemmistä toimihenkilöistä ei ole kokeillutkaan videoavusteista asiakaspalvelua, mutta moni pitää sitä tärkeänä palvelumuotona omassa organisaatiossaan Erittäin tärkeä Tärkeä Kohtalaisen tärkeä Melko turha Täysin turha Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Huono Erittäin huono

12 Paikasta riippumaton työ Paikasta riippumaton työ on työtä, joka tehdään tietotekniikan avulla joko osin kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona tai matkoilla. Onko paikasta riippumaton työ yleistymässä ylempien toimihenkilöiden keskuudessa?

13 Tekeekö itse paikasta riippumatonta työtä ja kuinka paljon Ylemmät toimihenkilöt (n=585) Kotona Työpaikan eri toimipisteissä Työmatkoilla Päivittäin Noin 3-4 päivänä viikossa Noin 1-2 päivänä viikossa Joitakin tunteja viikossa 1-3 päivänä kuukaudessa Harvemmin En lainkaan Asiakkaalla Muualla, esimerkiksi kahviloissa

14 Lähes puolet ylemmistä toimihenkilöistä tekee viikoittain paikasta riippumatonta työtä Tuloksessa on yhdistetty kotona, työpaikan eri toimipisteissä, työmatkoilla, asiakkaalla tai muualla oman työpaikan ulkopuolella tehty työ. Kuinka paljon tekee nykyisellään paikasta riippumatonta työtä (%) Päivittäin 16 Noin 1-4 päivänä viikossa 27 Joitakin tunteja viikossa tai 1-3 päivänä /kk 34 Ylemmät toimihenkilöt (n=585) Harvemmin 22

15 Ylemmät toimihenkilöt tekevät hieman eri tavoin paikasta riippumatonta työtä eri toimialoilla ja eri tehtävissä Kuinka paljon tekee nykyisellään paikasta riippumatonta työtä (%) KAIKKI (n=585) Järjestöt, seurakunnat, kulttuuriala (n=28) Julkinen hallinto, koulutus ja tutkimus (n=196) Liike-elämän palvelut, finanssialat (n=63) Tietoliikenne, tietotekniikka ja viestintä (n=80) Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (n=40) Teollisuus, rakennus- ja kiinteistöala, logistiikka (n=128) Kaupan ala, hotelli- ja ravintola-ala (n=41) Asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointitehtävät (n=80) Tekee merkittävän osan työstä kansainvälistä yhteistyötä (n=149) Suunnittelu-, tutkimus-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintotehtävät (n=252) Johto tai esimies (n=116) Mies (n=271) Nainen (n=314) Alle 40-vuotta (n=109) vuotta (n=306) Yli 55-vuotta (n=170) Päivittäin Noin 1-4 päivänä viikossa Joitakin tunteja viikossa tai 1-3 päivänä /kk Harvemmin

16 Paikasta riippumaton työnteko on viime vuosina lisääntynyt kahdella viidestä ylemmistä toimihenkilöistä Kuinka paljon paikasta riippumattoman työn tekeminen on omalla kohdallasi muuttunut kahden viime vuoden aikana (%) Ylemmät toimihenkilöt (n=585)

17 Neljä kymmenestä ylemmästä voisi tehdä yli puolet työstään muualla kuin työpaikallaan Arvioi, kuinka suuri osa työstäsi on sellaista, jonka voisit tehdä muualla kuin työpaikalla. Kuinka monta päivää tai tuntia viikossa voisit tehdä muualla kuin työpaikalla, mikäli siihen annettaisiin mahdollisuus? (%) 5 päivää viikossa eli kaiken työni 9 4 päivää viikossa 12 3 päivää viikossa 19 2 päivää viikossa 24 1 päivän viikossa 19 Muutaman tunnin viikon aikana 14 Ylemmät toimihenkilöt (n=574) En lainkaan 3

18 Mobiilien työvälineiden ja etäyhteyksien käyttö

19 Ylempien toimihenkilöiden etätyökalupakki osin puutteellinen Mitä seuraavista mobiileista työvälineistä tai etäyhteyksistä käytät omassa työssäsi? Hyödynnätkö seuraavia tietotyön välineitä? (%) Mitä mobiileita työvälineitä tai etäyhteyksiä käyttää työssä Kannettava tietokone 83 Älypuhelin 67 Etäyhteys kannettavalta tietokoneelta työpaikan tietoverkkoon 60 Etäyhteys älypuhelimesta tai tablet-tietokoneelta Etäyhteys omalta kotitietokoneelta työpaikan tietoverkkoon Tablet-tietokone Ylemmät toimihenkilöt (n=580) Mitä sovelluksia käyttää työssään Sähköisen kalenterin käyttö 76 Sähköpostin käyttö mobiililaitteella 72 Karttapalveluiden hyödyntäminen esimerkiksi matkoilla 66 Verkkokokous tai videoneuvottelu tietokoneella tai mobiililaitteella 53 Tiedostojen hallinta ja jakaminen verkon yli (pilvipalvelun avulla) 37 Skypen tai muun vastaavan ohjelman käyttö puhelimena 28

20 Joka kolmannella työtavat ovat muuttuneet paljon tai erittäin paljon mobiilien työvälineiden myötä Kuinka paljon työtavat ovat muuttuneet mobiilien työvälineiden ja etäyhteyksien myötä (%) Erittäin paljon 8 Paljon 26 Jonkin verran Vähän 5 16 Ylemmät toimihenkilöt (n=580) Eivät lainkaan 2 5

21 Miten paikkariippumaton työ muuttaa koko organisaation toimintatapoja?

22 Organisaation toimintatavat nyt ja tulevaisuudessa Verkkoyhteydet sekä viestinnän ja palvelujen digitalisoituminen muuttavat työelämää. Missä määrin muutokset näkyvät tällä hetkellä sinun omassa työssäsi ja työorganisaatiossasi? Entä missä määrin arvioit muutosten näkyvän omassa työssäsi ja työorganisaatiossasi viiden vuoden kuluttua? Ylemmät toimihenkilöt (%, n=581) Muutokset näkyvät tällä hetkellä Muutokset näkyvät 5 vuoden kuluttua Työntekijät ovat oppineet uudet tekniset työkalut ja tavat tehdä yhteistyötä Oman työpisteen ulkopuolella tapahtuva työskentely on normaali käytäntö työorganisaatiossani Työskentely eri aikoina on normaali käytäntö työorganisaatiossani Organisaationi toiminta on tehostunut ja kilpailukyky parantunut Muutoksen tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin on tartuttu Oman organisaationi tapa tehdä töitä on muuttunut oleellisesti Työni sisältö on muuttunut oleellisesti Johtamis- ja toimintatavat eivät ole muuttuneet riittävästi. Johto on omaksunut uuden tavan johtaa paikkariippumatonta työtä tekeviä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

23 Organisaation toimintatavat nyt ja tulevaisuudessa Verkkoyhteydet sekä viestinnän ja palvelujen digitalisoituminen muuttavat työelämää. Missä määrin muutokset näkyvät tällä hetkellä sinun omassa työssäsi ja työorganisaatiossasi? Entä missä määrin arvioit muutosten näkyvän omassa työssäsi ja työorganisaatiossasi viiden vuoden kuluttua? Johto (%, n=250) Oman työpisteen ulkopuolella tapahtuva työskentely on normaali käytäntö työorganisaatiossani Muutokset näkyvät tällä hetkellä Muutokset näkyvät 5 vuoden kuluttua Työskentely eri aikoina on normaali käytäntö työorganisaatiossani Johto on omaksunut uuden tavan johtaa paikkariippumatonta työtä tekeviä Työntekijät ovat oppineet uudet tekniset työkalut ja tavat tehdä yhteistyötä Organisaationi toiminta on tehostunut ja kilpailukyky parantunut Muutoksen tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin on tartuttu Jo nyt paikasta ja ajasta riippumaton työ on normaalia joka kolmannessa työorganisaatiossa ja viiden vuoden kuluttua joka toisessa. Oman organisaationi tapa tehdä töitä on muuttunut oleellisesti Työni sisältö on muuttunut oleellisesti Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

24 Paikasta riippumattoman työn johtaminen Millaisia johtamistapoja ja käytäntöjä paikasta riippumaton työ edellyttää?

25 Neljännes ylemmistä toimihenkilöistä on tyytymättömiä siihen, miten paikkariippumatonta työtä tekevät on otettu huomioon Kuinka hyvin työorganisaatiossa on otettu huomioon ne, jotka tekevät paikasta riippumatonta työtä (%) Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti

26 Paikasta riippumattoman työn johtaminen tavoitteiden kautta on onnistunut hyvin Joka kolmas kaipaa nykyistä selkeämpiä pelisääntöjä Miten hyvin seuraavat asiat kuvaavat organisaatiosi tilannetta paikasta riippumattoman työnteon suhteen? Ylemmät toimihenkilöt (%, n=537) Työssä minulle on määritelty selkeät tavoitteet, joiden saavuttamisesta olen vastuussa Pääsen työpaikallani oleviin tiedostoihin ja palveluihin ja voin käyttää kaikkia työni kannalta olennaisia tietoja Voin seurata verkon yli projektin tai oman tiimini töiden etenemistä ja kommentoida niitä Pysyn ajan tasalla projektin tai tiimiläisten työtilanteesta verkon yli järjestettävien säännöllisten palavereiden avulla Paikasta riippumattomaan työhön on määritelty yhteiset pelisäännöt ja seuranta Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti

27 Paikasta riippumattoman työn hyödyt ja haitat

28 Paikasta riippumaton työ on parantanut joka toisen tavoitettavuutta ja työn tehokkuutta Sitoutuminen työyhteisöön on heikentynyt joka viidennen kohdalla Miten paikasta riippumaton työn tekeminen on vaikuttanut sinun kohdallasi seuraaviin asioihin? Ylemmät toimihenkilöt (%, n=533) Tavoitettavuus Paikasta riippumaton työ on parantanut selvästi monen vastaajan kohdalla tavoitettavuutta, tehokkuutta ja asiakkaiden palvelemista. Työn tehokkuus Asiakkaiden palveleminen Työn laatu Sitoutuminen työhön Työn ja arjen yhteensovittaminen Jaksaminen Arvostukseni työorganisaatiostani työnantajana Paikasta riippumaton työ on joka viidennen mielestä heikentänyt sitoutumista työyhteisöön. Aikaa perheelle Aikaa harrastuksille Paikasta riippumattoman työn ei uskota olevan este uralla etenemiselle. Sitoutuminen työyhteisöön Mahdollisuus edetä uralla Parantanut selvästi Parantanut jonkin verran Ei heikentänyt eikä parantanut Heikentänyt jonkin verran Heikentänyt selvästi

29 Paikasta riippumattomalla työllä on johdon mielestä monia myönteisiä vaikutuksia Työnteon valvonta on heikentynyt neljänneksessä organisaatioita Miten paikasta riippumaton työn tekeminen on vaikuttanut työorganisaatiossasi seuraaviin asioihin? Johto (%, n=235) Työn tehokkuus Johto arvioi myönteisesti paikasta riippumattoman työn vaikutuksia. Asiakkaiden palveleminen Sitoutuminen työhön Henkilöstön työtyytyväisyys Organisaationi työnantajakuva Tavoitettavuus Henkilöstön jaksaminen Työn laatu Matkustuskulut Toimitilakulut Paikasta riippumaton työ on joka neljännen johtajan mielestä heikentänyt työnteon valvontaa. Sitoutuminen työyhteisöön Työnteon valvonta Parantanut selvästi Parantanut jonkin verran Ei heikentänyt eikä parantanut Heikentänyt jonkin verran Heikentänyt selvästi

30 Niin johto kuin ylemmät toimihenkilöt pitävät paikkariippumattoman työn hyötyjä suurempina kuin haittoja Miten arvioisit paikkariippumattoman työn tuomia hyötyjä suhteessa haittoihin (%) Hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat Hyödyt ovat jonkin verran suuremmat kuin haitat Hyödyt ja haitat ovat yhtä suuret Hyödyt ovat jonkin verran vähäisemmät kuin paikkariippumattomasta työstä aiheutuvat haitat Hyödyt ovat selvästi vähäisemmät kuin paikkariippumattomasta työstä aiheutuvat haitat

31 Myönteisimmät kokemukset paikkariippumattomasta työstä ovat niillä, jotka tekevät viikoittain töitä muualla kuin työpaikallaan Kuinka paikasta riippumaton työnteko on vaikuttanut työn ja arjen yhteensovittamiseen jaksamiseen Parantunut Heikentänyt Harvemmin (n=107) Kuukausittain (n=182) Viikoittain (n=157) - 31 Päivittäin (n=87) Harvemmin (n=107) Kuukausittain (n=182) Viikoittain (n=157) Päivittäin (n=87) Kuinka usein tekee paikasta riippumatonta työtä

32 Viikoittain tehtävällä paikkariippumattomalla työllä on selvä työntekoa tehostava ja laatua parantava vaikutus Kuinka paikasta riippumaton työnteko on vaikuttanut Työn tehokkuuteen Työn laatuun Parantunut Heikentänyt Harvemmin (n=107) Kuukausittain (n=182) Viikoittain (n=157) Päivittäin (n=87) Harvemmin (n=107) Kuukausittain (n=182) Viikoittain (n=157) Päivittäin (n=87) Kuinka usein tekee paikasta riippumatonta työtä

33 Usein toistuva paikkariippumaton työ heikentää monilla sitoutumista työyhteisöön Toisaalta työnantajakuva vahvistuu jos voi tehdä usein paikkariippumatonta työtä Kuinka paikasta riippumaton työnteko on vaikuttanut työyhteisöön sitoutumiseen arvostukseeni työorganisaatiostani työnantajana Parantunut Heikentänyt Harvemmin (n=107) Kuukausittain (n=182) Viikoittain (n=157) Päivittäin (n=87) Harvemmin (n=107) Kuukausittain (n=182) Viikoittain (n=157) Päivittäin (n=87) Kuinka usein tekee paikasta riippumatonta työtä

34 Hyvä johtaminen realisoi paikasta riippumattoman työn hyödyt ja minimoi riskit (%) Johtamisen vaikutus tehokkuuteen (%)* Asiakkaiden palveleminen Tavoitettavuus Laatu Johdetaan erittäin Huonosti (n=71) 45 Johdetaan huonosti (n=118) 60 Johdetaan kohtalaisesti (n=247) Parantaa selvästi + jonkin verran Heikentää selvästi + jonkin verran 74 2 Johdetaan hyvin (n=146) Sitoutuminen työhön Työn ja vapaa-ajan tasapaino Arvostus työnantajana Aika perheelle Sitoutuminen työyhteisöön Jaksaminen *Paikkariippumattoman työn johtamista on mitattu viidellä muuttujalla: Johto on omaksunut uuden tavan johtaa paikkariippumatonta työtä tekeviä, Paikasta riippumatonta työtä tekevät on otettu hyvin huomioon, Paikasta riippumattomaan työhön on määritelty yhteiset pelisäännöt ja seuranta, Pysyn ajan tasalla projektin tai tiimiläisten työtilanteesta verkon yli järjestettävien säännöllisten palavereiden avulla, Voin seurata verkon yli projektin tai oman tiimini töiden etenemistä ja kommentoida niitä.

35 Keskeiset tulokset

36 Keskeiset tulokset 1. Paikkariippumaton on lisääntynyt selvästi viimeisten kahden vuoden aikana ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. 2. Jo nyt paikasta ja ajasta riippumaton työ on normaalia joka kolmannessa työorganisaatiossa ja johdon ennusteiden mukaan viiden vuoden kuluttua joka toisessa. 3. Yli 80 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä voisi tehdä vähintään yhden päivän viikossa työtään muualla kuin työpaikallaan, mikäli heille annettaisiin siihen mahdollisuus. 4. Paikkariippumattoman työn johtamisessa on selviä puutteita. Monilla työpaikoilla paikasta riippumattomaan työhön ei ole määritelty riittävän selkeitä yhteisiä pelisääntöjä ja seurantaa. 5. Hyvin johdettuna paikasta riippumaton työ parantaa työssä jaksamista, tehokkuutta, työn laatua ja työntekijöiden sitoutuneisuutta työhön. 6. Puolet johdosta arvioi, että heidän organisaatiossaan matkustuskulut ovat vähentyneet. Keskimäärin kulut ovat vähentyneet 18 prosenttia.

37 Prior Konsultointi Oy Annankatu 16 B, Helsinki