L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö"

Transkriptio

1 Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20

2 SSÄLLYSLUETTELO YLESTÄ Raentamistaamääräysten taroitus Kaavan taroitus Korttelialueet Luettelo raentamistaamääräysten liiteasiairjoista... 2 RAKENNUKSET Suojeltavien raennusten orjaaminen Uudisraennusten julisivut Asuntojen sisäänäynnit - ja A-2 -orttelialueilla Asuntoohtaiset uistit ja irtainvarastot -orttelialueilla ortteleissa 8 ja Liie- ym. tilojen suunnittelu uudisraennusissa -orttelialueilla Uudisraennusten ullaot, atot ja ilmanvaihtoonehuoneet -orttelialueilla Uudisraennusten ullaot ja atot A-2 -orttelialueilla Parveeet - ja A-2 -orttelialueilla Raennusen fyysinen liittyminen atutilaan Talousraennuset, atoset ja ergolat -, A-2 ja -orttelialueilla Raennusteniset rataisut... 6 PHAT Yhteisihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Asuntoohtaiset ihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Piha-alue Amiraalistonadun ulmassa orttelissa Yhteisihat suojeltavien raennusten sr-, ja sr- yhteydessä -orttelialueilla, seä A-2- ja -orttelialueilla Asuntoohtaiset ihat suojeltavien raennusten sr-,, ja sr-7 yhteydessä Pihat KTY- ja KTY- -orttelialueilla... 8 YLESELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄLYLLE ARATUT ALUEET TONTELLA ATAAMNEN orttelialueiden uudisraennettavilla alueilla orttelialueilla suojeltavien raennusten alueilla, A-2- ja -orttelialueilla seä KTY- ja KTY- -orttelialueilla ALASTUS TONTELLA alaistus Aavevaununujalla, Onniaujalla ja Diligenssiujalla alaistus ihalla MANOKSET YMPÄRSTÖTADE... 0 LTTEET

3 2 YLESTÄ. Raentamistaamääräysten taroitus Miljöötavoitteiden ja viimeistellyn ilmeen saavuttamisesi Linnanfältin alueelle on laadittu raentamistaamääräyset, joa täydentää äivätyn ja lausuntojen johdosta muutetun asemaaavan merintöjä ja määräysiä seä ohjaa raennusten ja ihatilojen toteuttamisen laatutasoa X auunginosan ortteleissa 5 (osa), 7 (osa), 8, 9, 56 ja 57. Raentamistaamääräysiä noudatetaan asemaaavan toteuttamisessa..2 Kaavan taroitus Asemaaavanmuutos luo edellytyset uuden ModerniPuuKauuni -teeman muaisen asuinalueen toteuttamisesi Linnanfältin alueelle. Alueen teollisuus- ja variotoiminnot väistyvät esustan auuniraenteen laajentumisen myötä. Linnanfältin alueen toteutusen ääteemoja ovat mm. oeellinen uuraentaminen, auuniraennetta eheyttävä ymäristöönsä soeutuva täydennysraentaminen, toiminnallisesti seoitettu raenne seä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle aritehtonisesti modernin yleisilmeen avulla. Alueen suunnittelun tavoitteista on taremmin selostettu aavaselostusen ohdassa. Asemaaavan tavoitteet ja einoista tavoitteiden saavuttamisesi ohdassa. Asemaaavan rataisu ja erusteet.. Korttelialueet altaosa modernin uuauungin uudisraentamisesta sijoittuu asuinraennusten orttelialueille ortteleihin 8, 9, 56 ja 57. Linnanadun varren suojeltava uutaloanta sisältyy ortteleihin 9 ja 56. Uudisraennusissa tulee olla ortteleittain yhtenäinen attomuoto, - materiaali ja -ulma seä raennustyyli. Erityistä huomiota on iinnitettävä ulloisenin atujulisivun oreusasemien soimiseen suojeltaviin raennusiin. Korttelissa 7 asuinraennusten orttelialueilla sijaiee orttelin 7 vanha uutaloanta ja toimitilaraennusten orttelialueella KTY- sijaiee toimisto- ja toimitilaäytössä oleva 99 valmistunut tehdasraennus. Asuinraennusten orttelialueet A-2 ovat orttelin 7 täydennysraennettavia tontteja. Uudisraennusten tulee soeutua oreusasemien, muotojen, mittasuhteiden, auotusen ja väritysen uolesta orttelin yleisilmeeseen ja lähimiin suojeltaviin raennusiin. Toimitilaraennusten orttelialue KTY orttelissa 8 sisältää Maauntamuseon äytössä olevat 800-luvun loulla ja 90-luvun aluvuosina raennetut harja- ja sivellintehtaan jäljellä olevat raennuset. Toimitilaraennusten orttelialueella KTY-2 orttelissa 5 sijaiee unatiiliset 90-luvulla raennetut raitiovaunuhallit, jossa tällä hetellä toimii mm. nuorten työajat, Maauntamuseon varastoja ja irjastoauton tuiohta.

4 . Luettelo raentamistaamääräysten liiteasiairjoista Periaateuvia orttelien 9 ja 56 julisivuista atu- ja torialueiden suuntaan 2 Periaateuvia orttelien 8 ja 57 julisivuista atu- ja torialueiden suuntaan Periaateuvia A-2 -orttelialueiden julisivuista atualueiden suuntaan Liie-, ym. tilat ja näyteiunainnat uudisraennusissa -orttelialueilla 5 Periaateuva moniäyttötilan suunnittelusta 6 Periaateuva itittäin allistetuista laeatoista ortteleissa 8 ja 57 7 Kiinteistöjen tulvasuojausen oreustasot 8 Aluerajauset, joiden laajuudelta äyttösuunnitelmat tulee osoittaa raennusluavaiheessa 9 Aitaaminen -orttelialueiden uudisraennettavilla alueilla 0 Aavevaununujan yleissuunnitelma Onniaujan yleissuunnitelma 2 Diligenssiujan yleissuunnitelma 2 RAKENNUKSET 2. Suojeltavien raennusten orjaaminen Suojeltavat raennuset on aavaartassa jaettu sr -merinnöillä luoiin mm. arvon, suojeluerusteen luonteen ja sen muaan, uina aljon muutosia julisivuille sallitaan ja minä verran raennusia voidaan äyttää liie- ja työtilojen raentamiseen. Korjaustöiden ensisijaisena lähtöohtana tulee olla alueen työläis- ja teollisuushistoriasta ertovien raennusosien ja intojen säilyttäminen. ain orjauselvottomat iunat saa uusia. Uusien iunoiden tulee vastata mitoituseltaan, materiaaliltaan ja intaäsittelyltään alueräisiä. 2.2 Uudisraennusten julisivut Raennusten tulee olla muodoiltaan ja julisivujärjestelyiltään ortteleittain yhtenäisiä. Julisivujen jäsennysessä ja aton muodossa noudatetaan liitteissä, 2 ja esitettyjä julisivuatelmien eriaatteita. Julisivumateriaalina on soelia luuun ottamatta äytettävä uuta, myös alomuurinomaisissa seinissä. Julisivuinnat jäsennetään yhtenäisisi ysty- tai vaaasuorisi entisi. Korostavia nuria ja auojen ielilaudoitusia ei sallita. Julisivuissa ei saa näyä elementtisaumoja. Raennusluavaiheessa tulee esittää raenneleiaus mahdollisen elementtisauman toteuttamistavasta. -orttelialueilla viereäisissä raennusissa tulee äyttää eri värisävyjä. Kortteleittain tulee äyttää yhtenäisesti ääasiallisena julisivumaalina joo eitto-, uulto- tai eittomaalia. unoiden muodon tulee olla elistetty erinteisen uuauuniraentamisen taaan. Puitejaon tulee noudattaa raenteellista uitejaoa eiä ulouolisia irtoristioita sallita. unoiden tulee olla mahdollisimman lähellä julisivuintaa. Jos ortteli jaetaan tonteisi, saa tonttien väliselle rajaseinälle sijoittaa aloturvallisuus huomioiden iunoita ja muita auoja, jollei naauritontilla ole tällä ohdalla, raennusten errosluvut huomioiden, raennusalaa. Raennusissa ei sallita uminaisia äätyjä muutoin uin edellä mainitussa taausessa ja i -merinnän ohdalla maantasoerrosessa. Kadun, torin ja yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatun alueen (Aavevaununuja, Onniauja) reunalla maantasoerroseen tulee ääasiallisesti sijoittaa äääyttötaroitusenmuaisia tiloja. Maantasoerrosen julisivu ei näiden julisten ulotilojen suuntaan saa antaa uminaista vaiutelmaa. Myös ihan uolella soelivaiutelmaa yritään välttämään maantasoerroseen sijoittuvien autilojen auotusella ja julisivuäsittelyllä. Näyteiunainnoista on määrätty asemaaavassa lt- ja lt- -määräysissä ja määräysiä on havainnollistettu liitteessä.

5 Soeliintojen materiaaliin ja äsittelyyn tulee iinnittää erityistä huomiota. Soelit eivät saa olla betonielementtiintaa, ellei betoniintoihin sisälly ymäristötaidetta tai erityistä taiteellista uviointia muottiteniialla. Yli mein oruisissa soeleissa tulee välttää yli 0 mein ituisia yhtenäisiä intoja. Raennusluavaiheessa on atujen ja torien reunoille suunniteltavista raennusista esitettävä julisivuiirustuset, joista äy selville sovitus viereisiin raennusiin. 2. Asuntojen sisäänäynnit - ja A-2 -orttelialueilla Sisäänäynnit asuntoihin järjestetään ääsääntöisesti sisäihan uolelta, oieusena lt- -raennusalalla Aavevaununujan uolelta ja Onniaujan uolelta asierrosisessa Raitioujaan rajoittuvassa raennusessa. Sisäänäynteihin liittyvät ihat sisäihoilla raennetaan atu- tai toritasoa oreammalle niin, että ihan avulla sovitetaan atu- tai toritason ja asunnon lattiatason välinen oreusero. 2. Asuntoohtaiset uistit ja irtainvarastot -orttelialueilla ortteleissa 8 ja 57 Asemaaavassa osoitettujen raennusalojen ja raennusoieuden ylittäen saa raentaa ihan uolelle asuntoohtaiset ääsisäänäyntien uistit/ tuuliaait, enintään uitenin 6 - m 2 / yhden asunnon uisti tai -m 2 / ahden asunnon uisti. Niihin yli 00 h-m 2 maantasoasuntoihin, joihin ei liity edellä mainittuja raennusmassasta ulonevia uisteja tai tuuliaaeja, saa asemaaavassa osoitettujen raennusalojen ja raennusoieuden ylittäen asuntoohtaiselle ihalle raentaa yhteisäyttöisestä ihasta rajaamaan irtainvaraston, enintään uitenin 6 -m 2 / asunto. 2.5 Liie- ym. tilojen suunnittelu uudisraennusissa -orttelialueilla Liietilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen muuntojoustavuus ja mahdollisuus ieniin liietiloihin ooltaan m 2. Liietiloilla voi olla yhteisiä sosiaalitiloja. Liie- ym. tilojen sijoittuminen on esitetty liitteessä ja eriaateuva moniäyttötilan suunnittelusta liitteessä 5. Raitioujalle ja Linnanmalmi-torille avautuvat liie-, ravintola- ja alvelun toimitilat tulee varustaa automaattiovella, miäli niiden lattian oreustaso edellyttää luisia. 2.6 Uudisraennusten ullaot, atot ja ilmanvaihtoonehuoneet -orttelialueilla Kattomuodon, -materiaalin ja -värin tulee olla ortteleittain sama. Katosia ja lasitettuja terasseja ei saa raentaa ylimmän errosen raennusalan ulouolelle. Kaide- ja ergolaraenteita saa raentaa raennusen julisivuinnan ja vesiaton leiausohdasta 0 asteen ulmassa uvitteellisesti ohoavan tason alauolelle. Korttelialueilla 9 ja 56 attointojen tulee muodostaa mahdollisimman ehyttä attointaa ja ilmastointionehuoneet tulee sijoittaa errosiin. Kun raennusten väliset auot raennetaan toisiinsa iinni huonetiloin, atosin tai raentein, ytevien raenteiden tulee liittyä luontevasti yhdistettävien raennusten aritehtuuriin mm. räystäslinjoihin. Katoset ja muut yhdistävät raenteet tulee tuea raennusten äätyseinien raenteista. Korttelialueilla 8 ja 57 attointojen tulee muodostaa mahdollisimman ehyttä attointaa. lmastointionehuoneet ym. tilat ja raenteet tulee sijoittaa yhtenäisen vesiaton alauolelle. Katon räystäslinjan tulee jatua yhtenäisenä myös julisivun sisäänvetojen ja uloeiden ohdalla. Liitteessä 6 on esitetty eriaateuva itittäisistä laeatoista noususuuntineen ja taiteohtineen. 2.7 Uudisraennusten ullaot ja atot A-2 -orttelialueilla Kattomuodon, -materiaalin ja -värin tulee olla orttelialueittain sama. Kattointojen tulee muodostaa mahdollisimman ehyttä attointaa ja attolyhtyjen yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 50 % attoinnan ituudesta.

6 5 2.8 Parveeet - ja A-2 -orttelialueilla Raennusten massoittelussa ja julisivuissa yritään seleään erushahmoon, josta vähäiset ulonevat osat toteutetaan ilmeeltään evyinä. Terästä saa äyttää arveeraenteissa uulle onastisena ja uun lämöä orostavana edellyttäen, että tuiraenteet ovat mahdollisimman siroja ja teräs jää näyväsi innasi. Parveeiden alonestoajan tulee uitenin olla uolet raennusen alonestoajasta. Jos arveeiden tuiraenteet ovat terästä, elastautuminen tulee yli olmierrosisissa raennusissa järjestää muun uin arveeen autta, esim. iunasta. Terästä saa äyttää myös latta- tai innaaiteissa. Julisivut tulee jo lähtöohtaisesti suunnitella arvee- ja terassilasituset huomioiden siellä, missä lasitus on sallittu (oonaan sisäänvedetyt arveeet) tai meluntorjunnan vuosi edellytetty ja arveelasitus on tehtävä oonaisuudessaan raennusvaiheessa. Parveeaiteessa lasin äyttö on sallittu vain varsinaisen uuaiteen tai teräsisen latta- tai innaaiteen taustalla, ei ainoana aidemateriaalina. Oleseluarveeet tulee ääsääntöisesti raentaa oonaan sisäänvedettyinä atualueen, torin ja rautatiealueen uoleisilla julisivuilla. Poieuset tähän on mainittu alla ortteliohtaisesti. Korttelialueilla 9 ja 56 raennusalan saa ylittää arveein sisäihan uolella edellyttäen, että orrashuoneista ja niihin liittyvistä errosauloista suunnitellaan viihtyisiä ja luonnonvaloisia. Uloearveeiden yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 0 % julisivun ituudesta. Julisivulinjasta ulonevia arveeita ei saa lasittaa. Korttelialueilla 8 ja 57 uloeellisia, ysittäisiä, raennusalan ylittäviä asuntoohtaisia oleseluarveeita saa aritehtuurin elävöittämisesi raentaa enintään l/ erros/ atualueen tai torin uoleinen julisivu, uitenin siten, miten raennusjärjestysessä määrätään tontin rajan ylittämisestä. Kadun ja torin uolella viereäisten asuntojen uloearveeita ei saa raentaa toisiinsa iinni ja unin uloearveeen enimmäisoo on m 2. Sisäihan ja yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatun alueen uolella arveeet saavat ulottua raennusalan ulouolelle. Uloearveeiden yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 50 % julisivun ituudesta. Julisivulinjasta ulonevia arveeita ei saa lasittaa. A-2 -orttelialueilla adun uolella saa raentaa ererinomaisen arveeen, jona saa ulottaa enintään 60 cm julisivulinjan ulouolelle uitenin siten, miten raennusjärjestysessä määrätään tontin rajan ylittämisestä. Raennusalan saa ylittää arveein sisäihan uolella. Julisivulinjasta ulonevia arveeita ei saa lasittaa. Kullain julisivulla arveeiden yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 50 % julisivun ituudesta. 2.9 Raennusen fyysinen liittyminen atutilaan Katualueen rajaan iinni raennettavasi määrätty raennus voi esim. oordinaatiston suoraulmaisuudesta oieamisen vuosi jäädä aioitellen vähäisessä määrin irti adun rajasta. Tällöin raennusen ja atualueen väliin jäävä tontin reuna tulee äällystää enttäiveysellä. Liie-, ravintola- ja toimistotilojen, alvelun toimitilojen, työtilojen, asuaiden monitoimitilojen ja orrashuoneiden atosia saa ulottaa enintään mein julisivulinjan ulouolelle. Moniäyttöisiin tiloihin (m -raennusalat) liittyvät ortaat ja luisat saa raentaa yhden mein levyisenä raennusen suuntaisesti atu- tai torialueelle.

7 6 2.0 Talousraennuset, atoset ja ergolat -, A-2 ja -orttelialueilla Talousraennuset, atoset ja ergolat ovat merittäviä orttelioonaisuutta täydentäviä auuniuvallisia elementtejä. Niiden tulee muodostaa asuinraennusten anssa ilmeeltään, materiaaleiltaan, väreiltään ja oreusmaailmaltaan yhtenäinen oonaisuus. iherattojen äyttö on suositeltavaa. 2. Raennusteniset rataisut Uudisraentaminen tulee toteuttaa vesitiiviinä vähintään oreustasoon saaa. Liiteartalla 7 on esitetty eriseen huomioitavat tulvasuojausen oreustasot Amiraalistonadun, Raitioujan, Aavevaununujan ja Linnanmalmi-torin reunalla. Alin viemäröitävä lattiataso on +.25, tämän oreustason alauolella viemärit umataan. Uudisraentamisvaiheessa tulee tehdä varauset liie- ja ravintolatilojen ilmanvaihtoutien atolle viemiseen raennusen sisällä tai suunnitellusti sisäihan uoleiseen julisivuintaan integroiden. Aurinoaneelit, tuuligeneraattorit ja muut energianeräimet tulee integroida osasi raennusten aritehtonista oonaisilmettä. PHAT. Yhteisihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Sisäihat sijaievat ainain osittain ysäöintiellarien ansilla. Sisäihat ovat monimuotoisia asuaiden yhteisiä ihoja vastaainona ortteleiden välisille auunimaisille auioille ja ujille. Piha on jäsenneltävä intamateriaalein, istutusin, alustein ja valaistusen avulla viihtyisisi eri iäryhmien tareet ja esteettömyyden huomioon ottavisi leii- ja oleselualueisi. Tonttirajoja ei saa orostaa orttelin sisällä. Pysäöinti sijoitetaan ihaannen alaisiin ysäöintilaitosiin niin, että ihoille jää myös maanvaraista osaa isojen uiden istuttamista varten. Pihaannen äälle ei saa raentaa autoaioja muutoin uin asemaaavan osoittamille ysäöintiaioille. Pysäöintitiloihin johtavien luisien seä ansiraenteiden oreatasoisesta ilmeestä tulee huolehtia. Kaiien maanalaisiin tiloihin liittyvien maaninnalle näyvien ilmanvaihtohormien ja muiden vastaavien raenteiden soeuttamiseen ymäristöön on iinnitettävä erityistä huomiota. lmanvaihtohormit ja väestönsuojien hätäoistumisluuut suunnitellaan vähäeleisisi ja huomaamattomisi integroimalla osasi ihan muita raenteita ja istutusia. Pihan yleisvaiutelman tulee olla vehreä ja ihan austiset ominaisuudet tulee saada miellyttävisi. Maanvaraiseen asvualustaan istutettava jalo lehtiuu voi olla esim. saarni, lehmus, vaahtera, tammi, jalava tai astanja. stutettavan uun tulee edustaa mahdollisimman isoa taimiooluoaa, minimi runoymärysmitta 6-8 cm. Kasvualustaan tulee iinnittää erityistä huomiota ja uun hoito tulee teettää viheralan ammattilaisella. Maanvaraisten uiden ja nurmion lisäsi istutusia voidaan moniuolistaa oriste- ja hedelmäuilla, ensailla ja öynnösasveilla. Nurmiiven äyttöä suositellaan. Kasvualustat ja asvillisuuden ihaannelle tuottama uorma otetaan huomioon jo raennesuunnittelun aluvaiheessa. Pihaansi tulee varustaa juurisuojalla.

8 7 Hulevesijärjestelyt tulee suunnitella osana ihan erusintaa. Pihan innanmuodot ja hulevesien johtaminen tulee suunnitella oonaisuudesi, joa ei ole riiuvainen intaraenteiden alla olevan betonilaatan allistusista, vedenoistosta ja ansiaivojen sijainnista. Hulevesien johtamista hulevesiverostoon tulee vähentää johtamalla sitä asvillisuusalueille joo intavaluntana tai intaraenteiden alle salaojaerroseen. Joaiselle ihalle suunnitellaan tulvareitti, joita itin tulvavedet ääsevät tarvittaessa tulvimaan aduille tai ujille. Pihojen äällysteinä tulee ääasiallisesti äyttää soraa, mursetta tai iveystä. Asfaltin osuus uluteiden äällystämisessä saa olla enintään 50 %. Raennusten välisissä auoissa uluteiden tulee olla ivettyjä. Murse- ja sorainnat seä nurmiiveys vähentävät aiua ja ihan vedenlääisyyy aranee. Materiaalien rajaaminen on ysi täreimmistä asioista ihan huolitellun ilmeen saavuttamisesi. Nurmen tai istutusten ja viereisen materiaalin välissä äytetään rajaavaa reunaraennetta. Käytettävän reunamateriaalin tulee estää rioontumatta tavanomaista ihan unnossaitoalustoa ja yliajoa. Pelastustiet suunnitellaan alisteisisi muulle ihasuunnitelmalle siten, että elastuslaitos voi toimia ihalla, mutta elastustiet ja elastusaiat eivät orostu ihan oonaisuudessa. Käyttövalmiuden taaamisesi tulee reitin aiien intojen olla aurattavia ja jatuvan unnossaidon ohteena. Pihalle esitetään lumitilat, joille lumi voidaan jättää talviaudesi riastuttamaan ihaymäristöä. Lumitilalle tulee esittää aia, jossa lumiasa ei haittaa ihan muita toimintoja ja ihan raenteet yms. eivät ole vaarassa vaurioitua aurausen taia. Esimerisi ymmenen sentin lumisade tarviisi noin m x m ooisen alueen lumitilaa varten, jos aurattavan alueen inta-ala olisi noin 600 m 2 (aurattavaa lunta 0, m x 600 m 2 = 60 m artiomaisen enintään uolitoistameisen lumiasan tilantarve 20 m 2 ). Jäteeräysisteet tulee sijoittaa raennuseen, raennelmaan tai maanalaiseen tilaan. Tomutus- ja uivaustelineet rajataan ihatilasta ensasaidoin jai säleiöin. Korttelissa 56 leii- ja oleselualueet tulee olla riittävästi suojattu liiennemelua vastaan ennen Linnanadun varren asuinraennusten raentamista. Tonttijao- ja raennusluavaiheessa tulee esittää utain asemaaavassa osoitettua ihaannen () ymärille suunniteltua raennusryhmää oseva äyttösuunnitelma ihan tasolta auto- ja oluyöräaiojen, uluteiden ja muiden ihajärjestelyiden seä hulevesien järjestämisen ja toimivuuden toteamisesi. Liitteessä 8 on esitetty aluerajauset, joiden laajuudelta äyttösuunnitelmat tulee osoittaa raennusluavaiheessa. stutettava asvillisuus, ihojen innat, lumitilat seä alusteet ja varusteet esitetään ihasuunnitelmassa..2 Asuntoohtaiset ihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Maantasoerrosen asuntoohtaiset ihat tulee rajata seleästi muusta ihaymäristöstä rajaavin reunaraentein ja ensas- ja uuaidoin. Puuaidan osuus rajausesta saa olla enintään ½ ysityisen alueen rajasta. Puuaita ei saa olla uminainen. Asuntoohtaisten ihojen rajaaminen tulee tehdä yhtenäisesti raennusvaiheessa. Asuntoihat saavat ulottua raennelmineen enintään 5 meiä julisivulinjan ulouolelle.. Piha-alue Amiraalistonadun ulmassa orttelissa 9 Piha sijaiee auuniuvallisesti merittävällä aialla atujen ja torin muodostamassa solmuohdassa, jolloin ihan suunnitteluun tulee erityisesti anostaa. Alueen tulee olla viimeistelty ja äyttötaroitusen muaan suunnitellusti rajattu.

9 8. Yhteisihat suojeltavien raennusten sr-, ja sr- yhteydessä - orttelialueilla, seä A-2- ja -orttelialueilla Piha on jäsenneltävä intamateriaalein, istutusin, alustein ja valaistusen avulla viihtyisisi eri iäryhmien tareet ja esteettömyyden huomioon ottavisi leii- ja oleselualueisi. Pihojen äällysteinä tulee äyttää soraa, mursetta tai iveystä. Tontteja ei saa asfaltoida. Häiriötä aiheuttavat ihatoiminnot uten tomutustelineet ja jäteeräysisteet rajataan ihatilasta ensasaidoin jai säleiöin..5 Asuntoohtaiset ihat suojeltavien raennusten sr-,, ja sr-7 yhteydessä Asuntoohtaiset ihat tulee rajata maantasaisin iveysin ja istutusin. Korotetut terassit eivät sovi raennusten ominaisiirteisiin..6 Pihat KTY- ja KTY- -orttelialueilla KTY- ja KTY- -orttelialueilla avoin varastointi on ielletty. KTY -orttelialueella autoaiarivit tulee jaaa osiin istutusin. KTY- ja KTY- -orttelialueilla ihalla tulee äyttää vettä lääiseviä intamateriaaleja raennusten uuaalujen vuosi. Pilaantunut maaerä tulee unnostaa aluetta osevan uhdistamisäätösen (dno ) määräysten ja lisäsi vettä lääisevän intamateriaalin vuosi ymäristönsuojelun antamien erillisten ohjeiden muaisesti. Puhdistamista tulee valvoa ymäristöteninen asiantuntija. YLESELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄLYLLE ARATUT ALUEET TONTELLA Yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatuille alueille (Aavevaununuja, Diligenssiuja, Onniauja) tulee suunnitella julinen luonne. Kujien intamateriaaleina on äytettävä samoja tai vastaavan laatutason muaisia aialle soveltuvia materiaaleja uten viereisellä Raitioujalla tai Linnanmalmi-torilla äytetään siten, että ne liittyvät suunnitellusti ja luontevasti toisiinsa. Miäli Onniaujalle suunnitellaan sisäänäyntejä asuntoihin, sisäänäyntiin liittyvä iha saa ulottua enintään mein julisivulinjan ulouolelle. Kujille on tehtävä toteutussuunnitelmat, jota esitetään raennusluvan yhteydessä. Aavevaununujan, Onniaujan ja Diligenssiujan yleissuunnitelmat tehdään auungin toimesta ja se on esitetty liitteissä 0, ja 2. Kujilla ulotarjoilutilat tulee toteuttaa auuniuvallisesti oreatasoisesti. Tarjoilualueet tulee sijoittaa siten, että yleinen jalanulu- ja oluyöräilyalue on leveydeltään vähintään 5 meiä. 5 ATAAMNEN 5. -orttelialueiden uudisraennettavilla alueilla Tontteja ei saa aidata toista asuintonttia eiä yleiselle jalanululle varattua aluetta (Diligenssiuja) vastaan. Katualueen, torin, yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatun alueen (Aavevaununuja, Onniauja), rautatiealueen tai KTY -orttelialueen rajan niillä osilla, joissa raennuset eivät rajaa edellä mainittuja alueita ja jota eivät ole yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatuilla alueilla tai raennuseen jätettävän uluauon tai raennusten välisen auon tai elastustien ohdalla, raennetaan tontin uolella raennusten soeleihin liittyvän, uloasultaan viimeistellyn tuimuurin äälle raennusten julisivuihin oreudeltaan, tyyliltään ja värityseltään liittyvä uinen aita tareellisine ortteineen tai uluortin levyisine vaaine auoineen. Korttelissa 57 lt- -raennusalan toriin rajautuvaa rajaa ja orttelin 9 neljäerrosiseen raennusalaan välittömästi liittyviä atualueiden rajoja ei uitenaan tarvie aidata. Liiteartalla 9 on havainnollistettu aitaamiseriaatteita.

10 Raennusiin jätettävät uluauot Aavevaununujan jatetta luuun ottamatta tai raennusten väliset auot saa sulea uu- tai teräsaidoilla jai -orteilla, joiden läi avautuu näymiä ihalle ja ihalta. Aitojen ja orttien tulee ortteleittain muodostaa materiaaleiltaan, oreudeltaan ja raennustavaltaan yhtenäistä ortteliihan julisivua orttelialueilla suojeltavien raennusten alueilla, A-2- ja -orttelialueilla seä KTY- ja KTY- -orttelialueilla Tontit on adun ja rautatiealueen uolella aidattava raennustaaan ja ymäristöön soivalla tavalla. Katuauiolle/ torille varattua tontin osaa orttelissa 9 ei saa aidata atualuetta vastaan, ellei aita liity asemaaavan mahdollistamaan raennelmaan. 9 6 ALASTUS TONTELLA 6. alaistus Aavevaununujalla, Onniaujalla ja Diligenssiujalla Kujilla valaistus tulee toteuttaa Raitioujalla toteutettavalla ylväsvalaisinmallilla, raennusten luonnetta ja niiden auuniuvallista meritystä tuevana julisivuvalaistusena, ollarivalaisimilla jai raenteisiin sijoitettavilla valaisimilla. Yleisvalaistusen tulee olla riittävä ja yleisvalaistusen lamujen värilämötilan tulee vastata Raitioujan ja Linnanmalmi-torin valaistusen värilämötilaa. Erityisvalaistusen ohteissa, uten taideteosten tai julisivuvalaistusten yhteydessä värilämötila valitaan unin ujatilan luonnetta arhaiten tuevasi. Kujien osalta valaistussuunnitelma tulee hyväsyttää Kiinteistöliielaitosella. Ysi mahdollinen yleisvalaistusen toteutustaa on esitetty Aavevaununujan, Onniaujan ja Diligenssiujan yleissuunnitelmissa. 6.2 alaistus ihalla alaistusella orostetaan ihan toiminnallisuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden annalta täreät ohteet, uten ääulureitit, risteyset, tasoerot, sisääntulot ja leii- ja oleselualueet. alaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho sovitettaan siten, etteivät ne tareettomasti häirie alueen asuaita tai alueella liiuvia. alaistus voidaan toteuttaa ylväsvalaisimella, raennusen luonnetta ja sen auuniuvallista meritystä tuevana julisivuvalaistusena, ollarivalaisimilla jai raenteisiin sijoitettavilla valaisimilla. Pihojen jouluvalaistuseen varaudutaan. 7 MANOKSET Suunniteltaessa raennusta, johon on tulossa liie- ym. tiloja, tulee mainoslaitteiden tarve ottaa huomioon suunnittelussa alusta lähtien, jolloin mainosista tulee luonteva osa julisivun sommittelua. Mahdolliset mainoslaitteet tulee sijoittaa ääasiallisesti liie- ym. tilojen yhteyteen. Laatiomaiset mainoset eivät ole sallittuja. Seinänsuuntaista valomainosta suunniteltaessa tulee äyttää irtoirjaimia. Erillinen irjain eittää seinäintaa mahdollisimman vähän ja on ilmeeltään evyt. Kirjaimien oreus ei saisi ylittää alaerrosissa 00 mm. Mainos voi olla joo valaistu tai valaisematon. alaistujen erillisirjainten sijasta voidaan mainos (esim. metalliset irjaimet) valaista äyttämällä ieniä ohdevalaisimia. alaistusta mainoslaitteesta ei saa aiheutua haittaa asumiselle (esim. häiäisyä). Mainos saa olla myös ohtisuoraan seinää vastaan asennettava uloeellinen yltti. Liie-, ravintola-, toimisto- tai työtilojen seä alvelun toimitilojen unin iunan intaalasta saa eittää mainos- tai muussa vastaavassa taroitusessa enintään uolet.

11 0 8 YMPÄRSTÖTADE Uuden modernin uuauungin identiteettiä ja imagoa yritään vahvistamaan taiteen einoin. Turun auuni tulee toteuttamaan yleisille alueille ymäristötaidetta. Korttelialueiden toteuttajilta toivotaan anostusta ymäristön laatuun ja viihtyvyyteen esimerisi integroimalla taidetta raennusiin jai muuten toteuttamilleen alueille. Kauungilla on taiteilijayhteistyöverosto/ yhteystietoani, joa on äytettävissä ymäristötaiteen edistämisesi aluetta osien. Raentamistaamääräyset on laadittu Turun auungin ymäristötoimialan auunisuunnittelun aavoitusysiössä, Puolalanatu 5, 2000 Turu,. (02) almistelija: aavoitusaritehti Katja Tyni-Kylliö Turussa 28. äivänä tammiuuta 20 Muutettu Toimialajohtaja Maru Toivonen Kaavoitusaritehti Katja Tyni-Kylliö

12 Periaateuvia orttelien 9 ja 56 julisivuista Liite atu- ja torialueiden suuntaan Schauman Aritehdit 20 Asuinraennusten attomuodon tulee olla sisäihan suuntaan allistuva ulettiatto. Katemateriaali saa verhota myös ylimmän, tai viisierrosisen raennusen yseessä ollessa ahden ylimmän errosen julisivun. Erityisesti suojeltavan uutalon vieressä olmierrosisessa raennusessa ylimmän errosen verhoaminen atemateriaalilla on suositeltavaa. Havainneuva Linnanadun ja Linnanmalmi torin ulmasta Julisivuja Linnanadulle Julisivuja Linnanmalmi torille Julisivuja Fleminginadulle

13 Periaateuvia orttelien 8 ja 57 julisivuista Liite 2 atu- ja torialueiden suuntaan Puusta nnovations Oy 20 Asuinraennusten attomuodon tulee ääsääntöisesti olla raennusen itittäissuuntaan allistettu laeatto, oieusena Onniaujan varren asierrosinen raennus, jossa saa olla sisäihan suuntaan allistuva ulettiatto. Havainneuva Onniaujan ja Byygeliulma torin ulmasta Pitittäissuuntaan allistetussa laeatossa harjoja voi raennusessa olla useamia. Merittävimmät attotaitteet on esitetty asemaaavassa ja eriaateuva on esitetty liitteessä 6. Julisivu Byygeliulma torille (Amiraalistonadulle) Havainneuva Fleminginadun ja Raitioujan ulmasta Julisivut Fleminginadulle

14 Periaateuvia A-2 orttelialueiden julisivuista Liite Sigge Oy 2008 Asuinraennusten attomuodon tulee olla satulaatto, attoulma :2.5 :.5. Talousraennusen attomuodon tulee olla ulettiatto, allistus oman ihan suuntaan jos itä sivu rajalla. Ulonevat räystäät tulee toteuttaa siroina avoräystäinä. Havainneuva Kalastajanadun ja Malminadun ulmasta Sisäihan uolella saa raentaa myös uloearveeita. Julisivu Amiraalistonadulle Julisivut Kalastajanadulle Julisivu ihalle ja leiauset raennusista

15 8 sr-7 jt A-2 le Liie-, ym. tilat ja näyteiunainnat 7 Liite vr jt 2 uudisraennusissa -orttelialueilla. le 6 Malminatu Malmgatan t bussihuolto- esus t Byygeliulma Bygelhörnet arai KTY l- lt50 Kalastajanatu sr- t Reti- toaja Nuorten työajat Fisaregatan i Amiraalistonatu /h - t 9 Onniauja Omnibusgränden t 7 KTY- 57 Aavevaununuja Sövagnsgränden Sårgränden lt- m75 m t 0 t t A m50 5 KTY-2 bussihallit Amiralitegatan 5dBA z Linnanmalmi Slotmalmen t Oy Turu Energia s th at Fleminginatu t 2dBA 9 t sr- vr 5dBA muu 2 Fleminsgatan le Linnanatu 2 5dBA t Raitiouja 5dBA /h 5dBA 5dBA 5dBA 5dBA Forum Marinum Diligenssiuja Diligensgränden t m00 56 l- lt- lt t t t sr- 5dBA 5dBA t sr- Forum Marinum lt00 5dBA 5dBA Slotgatan t M Raennusala, jolle tulee sijoittaa lähiymäristöä alvelevia toimintoja, uten esimerisi orttelitalo, äiväoti t t tai liietiloja. Maantasoerros tulee toteuttaa liie-, ravintola-, toimisto- jai alvelun toimitiloina. Julisivujen tulee olla vähintään 0 % näyteiunaintaa Aavevaununujan ja aaoon Linnanmalmi-torin suuntaan. Raennusen maantasoerroseen torin ja adun reunalle tulee raentaa liie-, ravintola-, toimistojai alvelun toimitiloja. Näiden tilojen julisivujen tulee olla näyteiunaintaa vähintään 0 %. t t halli Liie-, ym. tilojen julisivujen tulee olla näyteiunaintaa vähintään 0%. m Raennusen maantasoerroseen torin ja adun reunalle tulee raentaa moniäyttöistä tilaa. Tila-, iuna-, raenne- ja LS -rataisujen tulee mahdollistaa vaihtoehtoisesti asuin-, liie-, ravintola-, toimisto- tai ymäristövaiutusiltaan toimistotiloihin verrattavia työtilojen, alvelun toimitilojen tai asuaiden monitoimitilojen sijoittamisen samaan tilaan. Suomen Jouen Katu- ja torialueisiin seä yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varattuihin alueisiin rajautuviin uudisraennusten maantasoerrosten tiloihin saa raentaa liie-, ravintola-, toimisto- tai ymäristövaiutusiltaan toimistotiloihin verrattavia työtiloja, alvelun toimitiloja tai asuaiden monitoimitiloja. Asemaaavassa raennettavasi edellytetty vähimmäiserrosalaneliömeimäärä on ienemi uin lt- ja m -raennusalan inta-ala.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä.

Ali-Tilkka. Näkymä lännestä. Raentamistapaohje Näymä lännestä. Raentamistapaohje osee Ali-Tilan asemaaavan muaista raentamista Nurmijärven Klaualassa ortteleissa 08-0. Alue sijoittuu Klaualantien länsipuolelle Ropaotien ja Klaualan

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009 KOUKYLÄN KESKUSTA aaatastelu.. Työn sisältö Toimenpide-ehdotuset Tastelun raenne Tässä työssä on tasteltu antaan Koiuylän esustan aupuniraennetta, aupunitilan laatua ja toimiuutta seä näihin liittyiä haasteita

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

kestämään elämää asunto oy Kanttiininkuja 9, 13100 HÄMEENLINNA

kestämään elämää asunto oy Kanttiininkuja 9, 13100 HÄMEENLINNA Tehty estämään elämää asunto oy ANTTNN UMA anttiininuja, 00 HÄMEENNNA UJAOT ON TEHTY ÄMÄÄN EÄMÄÄ Omassa odissa nautit yhteisistä hetistä perheenjäsenten ja ystävien esen. Toimivasi suunniteltu ujaoti estää

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE Korttelisuunnitelman liite Rakentamistapaohjeet KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE 110. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 1-12. 5.10.2015 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3.

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan.

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan. 430 Lintulan lisätontit Sivu 1/5 430 LINTULAN LISÄTONTIT Asemakaavamuutos Rakennustapaohje 14.6.2010 Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja 14.6.2010. päivättyyn

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen.

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen. KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI Näkymä Lusikkatieltä, korttelien 45094 ja 45116 välistä pohjoiseen. Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo, tiivistelmä 2.-3. Asemakaava, määräykset 4.-5 Korttelisuunnitelman

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

KARHUKORTTELI. Porin kaupunkisuunnittelu 31.5.2013 Asemakaavan tunnus 609 1594

KARHUKORTTELI. Porin kaupunkisuunnittelu 31.5.2013 Asemakaavan tunnus 609 1594 KARHUKORTTELI Teljän (2.) aupunginosan ortteleita (osa) ja 9 (osa) seä Nortamonpuistoa (osa) ja Hallitusatua (osa) osevan asemaaavan muutosen selostus Porin aupunisuunnittelu 3.5.203 Asemaaavan tunnus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3 Jyväskylän asuntomessut Mallipiha, tontti / - Vihertehokkuus, - Piharakentamisen kustannusarvio - P- +,, +, (+.) +, (+.9) +, (+,) Korotetut istutusaltaat +, (+,), +, TI +,9 (+,) Grillikatos Kivituhka Tomutus-

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS (LUONNOS)

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS (LUONNOS) Neuoteltaat ohdat a aoinna oleat asiat on esitetty tässä soimusluonnosessa sinisellä ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS (LUONNOS) SOPIJAPUOLET Saariären auuni, Y-tunnus 076975-

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot