L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö"

Transkriptio

1 Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20

2 SSÄLLYSLUETTELO YLESTÄ Raentamistaamääräysten taroitus Kaavan taroitus Korttelialueet Luettelo raentamistaamääräysten liiteasiairjoista... 2 RAKENNUKSET Suojeltavien raennusten orjaaminen Uudisraennusten julisivut Asuntojen sisäänäynnit - ja A-2 -orttelialueilla Asuntoohtaiset uistit ja irtainvarastot -orttelialueilla ortteleissa 8 ja Liie- ym. tilojen suunnittelu uudisraennusissa -orttelialueilla Uudisraennusten ullaot, atot ja ilmanvaihtoonehuoneet -orttelialueilla Uudisraennusten ullaot ja atot A-2 -orttelialueilla Parveeet - ja A-2 -orttelialueilla Raennusen fyysinen liittyminen atutilaan Talousraennuset, atoset ja ergolat -, A-2 ja -orttelialueilla Raennusteniset rataisut... 6 PHAT Yhteisihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Asuntoohtaiset ihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Piha-alue Amiraalistonadun ulmassa orttelissa Yhteisihat suojeltavien raennusten sr-, ja sr- yhteydessä -orttelialueilla, seä A-2- ja -orttelialueilla Asuntoohtaiset ihat suojeltavien raennusten sr-,, ja sr-7 yhteydessä Pihat KTY- ja KTY- -orttelialueilla... 8 YLESELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄLYLLE ARATUT ALUEET TONTELLA ATAAMNEN orttelialueiden uudisraennettavilla alueilla orttelialueilla suojeltavien raennusten alueilla, A-2- ja -orttelialueilla seä KTY- ja KTY- -orttelialueilla ALASTUS TONTELLA alaistus Aavevaununujalla, Onniaujalla ja Diligenssiujalla alaistus ihalla MANOKSET YMPÄRSTÖTADE... 0 LTTEET

3 2 YLESTÄ. Raentamistaamääräysten taroitus Miljöötavoitteiden ja viimeistellyn ilmeen saavuttamisesi Linnanfältin alueelle on laadittu raentamistaamääräyset, joa täydentää äivätyn ja lausuntojen johdosta muutetun asemaaavan merintöjä ja määräysiä seä ohjaa raennusten ja ihatilojen toteuttamisen laatutasoa X auunginosan ortteleissa 5 (osa), 7 (osa), 8, 9, 56 ja 57. Raentamistaamääräysiä noudatetaan asemaaavan toteuttamisessa..2 Kaavan taroitus Asemaaavanmuutos luo edellytyset uuden ModerniPuuKauuni -teeman muaisen asuinalueen toteuttamisesi Linnanfältin alueelle. Alueen teollisuus- ja variotoiminnot väistyvät esustan auuniraenteen laajentumisen myötä. Linnanfältin alueen toteutusen ääteemoja ovat mm. oeellinen uuraentaminen, auuniraennetta eheyttävä ymäristöönsä soeutuva täydennysraentaminen, toiminnallisesti seoitettu raenne seä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle aritehtonisesti modernin yleisilmeen avulla. Alueen suunnittelun tavoitteista on taremmin selostettu aavaselostusen ohdassa. Asemaaavan tavoitteet ja einoista tavoitteiden saavuttamisesi ohdassa. Asemaaavan rataisu ja erusteet.. Korttelialueet altaosa modernin uuauungin uudisraentamisesta sijoittuu asuinraennusten orttelialueille ortteleihin 8, 9, 56 ja 57. Linnanadun varren suojeltava uutaloanta sisältyy ortteleihin 9 ja 56. Uudisraennusissa tulee olla ortteleittain yhtenäinen attomuoto, - materiaali ja -ulma seä raennustyyli. Erityistä huomiota on iinnitettävä ulloisenin atujulisivun oreusasemien soimiseen suojeltaviin raennusiin. Korttelissa 7 asuinraennusten orttelialueilla sijaiee orttelin 7 vanha uutaloanta ja toimitilaraennusten orttelialueella KTY- sijaiee toimisto- ja toimitilaäytössä oleva 99 valmistunut tehdasraennus. Asuinraennusten orttelialueet A-2 ovat orttelin 7 täydennysraennettavia tontteja. Uudisraennusten tulee soeutua oreusasemien, muotojen, mittasuhteiden, auotusen ja väritysen uolesta orttelin yleisilmeeseen ja lähimiin suojeltaviin raennusiin. Toimitilaraennusten orttelialue KTY orttelissa 8 sisältää Maauntamuseon äytössä olevat 800-luvun loulla ja 90-luvun aluvuosina raennetut harja- ja sivellintehtaan jäljellä olevat raennuset. Toimitilaraennusten orttelialueella KTY-2 orttelissa 5 sijaiee unatiiliset 90-luvulla raennetut raitiovaunuhallit, jossa tällä hetellä toimii mm. nuorten työajat, Maauntamuseon varastoja ja irjastoauton tuiohta.

4 . Luettelo raentamistaamääräysten liiteasiairjoista Periaateuvia orttelien 9 ja 56 julisivuista atu- ja torialueiden suuntaan 2 Periaateuvia orttelien 8 ja 57 julisivuista atu- ja torialueiden suuntaan Periaateuvia A-2 -orttelialueiden julisivuista atualueiden suuntaan Liie-, ym. tilat ja näyteiunainnat uudisraennusissa -orttelialueilla 5 Periaateuva moniäyttötilan suunnittelusta 6 Periaateuva itittäin allistetuista laeatoista ortteleissa 8 ja 57 7 Kiinteistöjen tulvasuojausen oreustasot 8 Aluerajauset, joiden laajuudelta äyttösuunnitelmat tulee osoittaa raennusluavaiheessa 9 Aitaaminen -orttelialueiden uudisraennettavilla alueilla 0 Aavevaununujan yleissuunnitelma Onniaujan yleissuunnitelma 2 Diligenssiujan yleissuunnitelma 2 RAKENNUKSET 2. Suojeltavien raennusten orjaaminen Suojeltavat raennuset on aavaartassa jaettu sr -merinnöillä luoiin mm. arvon, suojeluerusteen luonteen ja sen muaan, uina aljon muutosia julisivuille sallitaan ja minä verran raennusia voidaan äyttää liie- ja työtilojen raentamiseen. Korjaustöiden ensisijaisena lähtöohtana tulee olla alueen työläis- ja teollisuushistoriasta ertovien raennusosien ja intojen säilyttäminen. ain orjauselvottomat iunat saa uusia. Uusien iunoiden tulee vastata mitoituseltaan, materiaaliltaan ja intaäsittelyltään alueräisiä. 2.2 Uudisraennusten julisivut Raennusten tulee olla muodoiltaan ja julisivujärjestelyiltään ortteleittain yhtenäisiä. Julisivujen jäsennysessä ja aton muodossa noudatetaan liitteissä, 2 ja esitettyjä julisivuatelmien eriaatteita. Julisivumateriaalina on soelia luuun ottamatta äytettävä uuta, myös alomuurinomaisissa seinissä. Julisivuinnat jäsennetään yhtenäisisi ysty- tai vaaasuorisi entisi. Korostavia nuria ja auojen ielilaudoitusia ei sallita. Julisivuissa ei saa näyä elementtisaumoja. Raennusluavaiheessa tulee esittää raenneleiaus mahdollisen elementtisauman toteuttamistavasta. -orttelialueilla viereäisissä raennusissa tulee äyttää eri värisävyjä. Kortteleittain tulee äyttää yhtenäisesti ääasiallisena julisivumaalina joo eitto-, uulto- tai eittomaalia. unoiden muodon tulee olla elistetty erinteisen uuauuniraentamisen taaan. Puitejaon tulee noudattaa raenteellista uitejaoa eiä ulouolisia irtoristioita sallita. unoiden tulee olla mahdollisimman lähellä julisivuintaa. Jos ortteli jaetaan tonteisi, saa tonttien väliselle rajaseinälle sijoittaa aloturvallisuus huomioiden iunoita ja muita auoja, jollei naauritontilla ole tällä ohdalla, raennusten errosluvut huomioiden, raennusalaa. Raennusissa ei sallita uminaisia äätyjä muutoin uin edellä mainitussa taausessa ja i -merinnän ohdalla maantasoerrosessa. Kadun, torin ja yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatun alueen (Aavevaununuja, Onniauja) reunalla maantasoerroseen tulee ääasiallisesti sijoittaa äääyttötaroitusenmuaisia tiloja. Maantasoerrosen julisivu ei näiden julisten ulotilojen suuntaan saa antaa uminaista vaiutelmaa. Myös ihan uolella soelivaiutelmaa yritään välttämään maantasoerroseen sijoittuvien autilojen auotusella ja julisivuäsittelyllä. Näyteiunainnoista on määrätty asemaaavassa lt- ja lt- -määräysissä ja määräysiä on havainnollistettu liitteessä.

5 Soeliintojen materiaaliin ja äsittelyyn tulee iinnittää erityistä huomiota. Soelit eivät saa olla betonielementtiintaa, ellei betoniintoihin sisälly ymäristötaidetta tai erityistä taiteellista uviointia muottiteniialla. Yli mein oruisissa soeleissa tulee välttää yli 0 mein ituisia yhtenäisiä intoja. Raennusluavaiheessa on atujen ja torien reunoille suunniteltavista raennusista esitettävä julisivuiirustuset, joista äy selville sovitus viereisiin raennusiin. 2. Asuntojen sisäänäynnit - ja A-2 -orttelialueilla Sisäänäynnit asuntoihin järjestetään ääsääntöisesti sisäihan uolelta, oieusena lt- -raennusalalla Aavevaununujan uolelta ja Onniaujan uolelta asierrosisessa Raitioujaan rajoittuvassa raennusessa. Sisäänäynteihin liittyvät ihat sisäihoilla raennetaan atu- tai toritasoa oreammalle niin, että ihan avulla sovitetaan atu- tai toritason ja asunnon lattiatason välinen oreusero. 2. Asuntoohtaiset uistit ja irtainvarastot -orttelialueilla ortteleissa 8 ja 57 Asemaaavassa osoitettujen raennusalojen ja raennusoieuden ylittäen saa raentaa ihan uolelle asuntoohtaiset ääsisäänäyntien uistit/ tuuliaait, enintään uitenin 6 - m 2 / yhden asunnon uisti tai -m 2 / ahden asunnon uisti. Niihin yli 00 h-m 2 maantasoasuntoihin, joihin ei liity edellä mainittuja raennusmassasta ulonevia uisteja tai tuuliaaeja, saa asemaaavassa osoitettujen raennusalojen ja raennusoieuden ylittäen asuntoohtaiselle ihalle raentaa yhteisäyttöisestä ihasta rajaamaan irtainvaraston, enintään uitenin 6 -m 2 / asunto. 2.5 Liie- ym. tilojen suunnittelu uudisraennusissa -orttelialueilla Liietilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen muuntojoustavuus ja mahdollisuus ieniin liietiloihin ooltaan m 2. Liietiloilla voi olla yhteisiä sosiaalitiloja. Liie- ym. tilojen sijoittuminen on esitetty liitteessä ja eriaateuva moniäyttötilan suunnittelusta liitteessä 5. Raitioujalle ja Linnanmalmi-torille avautuvat liie-, ravintola- ja alvelun toimitilat tulee varustaa automaattiovella, miäli niiden lattian oreustaso edellyttää luisia. 2.6 Uudisraennusten ullaot, atot ja ilmanvaihtoonehuoneet -orttelialueilla Kattomuodon, -materiaalin ja -värin tulee olla ortteleittain sama. Katosia ja lasitettuja terasseja ei saa raentaa ylimmän errosen raennusalan ulouolelle. Kaide- ja ergolaraenteita saa raentaa raennusen julisivuinnan ja vesiaton leiausohdasta 0 asteen ulmassa uvitteellisesti ohoavan tason alauolelle. Korttelialueilla 9 ja 56 attointojen tulee muodostaa mahdollisimman ehyttä attointaa ja ilmastointionehuoneet tulee sijoittaa errosiin. Kun raennusten väliset auot raennetaan toisiinsa iinni huonetiloin, atosin tai raentein, ytevien raenteiden tulee liittyä luontevasti yhdistettävien raennusten aritehtuuriin mm. räystäslinjoihin. Katoset ja muut yhdistävät raenteet tulee tuea raennusten äätyseinien raenteista. Korttelialueilla 8 ja 57 attointojen tulee muodostaa mahdollisimman ehyttä attointaa. lmastointionehuoneet ym. tilat ja raenteet tulee sijoittaa yhtenäisen vesiaton alauolelle. Katon räystäslinjan tulee jatua yhtenäisenä myös julisivun sisäänvetojen ja uloeiden ohdalla. Liitteessä 6 on esitetty eriaateuva itittäisistä laeatoista noususuuntineen ja taiteohtineen. 2.7 Uudisraennusten ullaot ja atot A-2 -orttelialueilla Kattomuodon, -materiaalin ja -värin tulee olla orttelialueittain sama. Kattointojen tulee muodostaa mahdollisimman ehyttä attointaa ja attolyhtyjen yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 50 % attoinnan ituudesta.

6 5 2.8 Parveeet - ja A-2 -orttelialueilla Raennusten massoittelussa ja julisivuissa yritään seleään erushahmoon, josta vähäiset ulonevat osat toteutetaan ilmeeltään evyinä. Terästä saa äyttää arveeraenteissa uulle onastisena ja uun lämöä orostavana edellyttäen, että tuiraenteet ovat mahdollisimman siroja ja teräs jää näyväsi innasi. Parveeiden alonestoajan tulee uitenin olla uolet raennusen alonestoajasta. Jos arveeiden tuiraenteet ovat terästä, elastautuminen tulee yli olmierrosisissa raennusissa järjestää muun uin arveeen autta, esim. iunasta. Terästä saa äyttää myös latta- tai innaaiteissa. Julisivut tulee jo lähtöohtaisesti suunnitella arvee- ja terassilasituset huomioiden siellä, missä lasitus on sallittu (oonaan sisäänvedetyt arveeet) tai meluntorjunnan vuosi edellytetty ja arveelasitus on tehtävä oonaisuudessaan raennusvaiheessa. Parveeaiteessa lasin äyttö on sallittu vain varsinaisen uuaiteen tai teräsisen latta- tai innaaiteen taustalla, ei ainoana aidemateriaalina. Oleseluarveeet tulee ääsääntöisesti raentaa oonaan sisäänvedettyinä atualueen, torin ja rautatiealueen uoleisilla julisivuilla. Poieuset tähän on mainittu alla ortteliohtaisesti. Korttelialueilla 9 ja 56 raennusalan saa ylittää arveein sisäihan uolella edellyttäen, että orrashuoneista ja niihin liittyvistä errosauloista suunnitellaan viihtyisiä ja luonnonvaloisia. Uloearveeiden yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 0 % julisivun ituudesta. Julisivulinjasta ulonevia arveeita ei saa lasittaa. Korttelialueilla 8 ja 57 uloeellisia, ysittäisiä, raennusalan ylittäviä asuntoohtaisia oleseluarveeita saa aritehtuurin elävöittämisesi raentaa enintään l/ erros/ atualueen tai torin uoleinen julisivu, uitenin siten, miten raennusjärjestysessä määrätään tontin rajan ylittämisestä. Kadun ja torin uolella viereäisten asuntojen uloearveeita ei saa raentaa toisiinsa iinni ja unin uloearveeen enimmäisoo on m 2. Sisäihan ja yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatun alueen uolella arveeet saavat ulottua raennusalan ulouolelle. Uloearveeiden yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 50 % julisivun ituudesta. Julisivulinjasta ulonevia arveeita ei saa lasittaa. A-2 -orttelialueilla adun uolella saa raentaa ererinomaisen arveeen, jona saa ulottaa enintään 60 cm julisivulinjan ulouolelle uitenin siten, miten raennusjärjestysessä määrätään tontin rajan ylittämisestä. Raennusalan saa ylittää arveein sisäihan uolella. Julisivulinjasta ulonevia arveeita ei saa lasittaa. Kullain julisivulla arveeiden yhteenlasettu leveys ei saa olla suuremi uin 50 % julisivun ituudesta. 2.9 Raennusen fyysinen liittyminen atutilaan Katualueen rajaan iinni raennettavasi määrätty raennus voi esim. oordinaatiston suoraulmaisuudesta oieamisen vuosi jäädä aioitellen vähäisessä määrin irti adun rajasta. Tällöin raennusen ja atualueen väliin jäävä tontin reuna tulee äällystää enttäiveysellä. Liie-, ravintola- ja toimistotilojen, alvelun toimitilojen, työtilojen, asuaiden monitoimitilojen ja orrashuoneiden atosia saa ulottaa enintään mein julisivulinjan ulouolelle. Moniäyttöisiin tiloihin (m -raennusalat) liittyvät ortaat ja luisat saa raentaa yhden mein levyisenä raennusen suuntaisesti atu- tai torialueelle.

7 6 2.0 Talousraennuset, atoset ja ergolat -, A-2 ja -orttelialueilla Talousraennuset, atoset ja ergolat ovat merittäviä orttelioonaisuutta täydentäviä auuniuvallisia elementtejä. Niiden tulee muodostaa asuinraennusten anssa ilmeeltään, materiaaleiltaan, väreiltään ja oreusmaailmaltaan yhtenäinen oonaisuus. iherattojen äyttö on suositeltavaa. 2. Raennusteniset rataisut Uudisraentaminen tulee toteuttaa vesitiiviinä vähintään oreustasoon saaa. Liiteartalla 7 on esitetty eriseen huomioitavat tulvasuojausen oreustasot Amiraalistonadun, Raitioujan, Aavevaununujan ja Linnanmalmi-torin reunalla. Alin viemäröitävä lattiataso on +.25, tämän oreustason alauolella viemärit umataan. Uudisraentamisvaiheessa tulee tehdä varauset liie- ja ravintolatilojen ilmanvaihtoutien atolle viemiseen raennusen sisällä tai suunnitellusti sisäihan uoleiseen julisivuintaan integroiden. Aurinoaneelit, tuuligeneraattorit ja muut energianeräimet tulee integroida osasi raennusten aritehtonista oonaisilmettä. PHAT. Yhteisihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Sisäihat sijaievat ainain osittain ysäöintiellarien ansilla. Sisäihat ovat monimuotoisia asuaiden yhteisiä ihoja vastaainona ortteleiden välisille auunimaisille auioille ja ujille. Piha on jäsenneltävä intamateriaalein, istutusin, alustein ja valaistusen avulla viihtyisisi eri iäryhmien tareet ja esteettömyyden huomioon ottavisi leii- ja oleselualueisi. Tonttirajoja ei saa orostaa orttelin sisällä. Pysäöinti sijoitetaan ihaannen alaisiin ysäöintilaitosiin niin, että ihoille jää myös maanvaraista osaa isojen uiden istuttamista varten. Pihaannen äälle ei saa raentaa autoaioja muutoin uin asemaaavan osoittamille ysäöintiaioille. Pysäöintitiloihin johtavien luisien seä ansiraenteiden oreatasoisesta ilmeestä tulee huolehtia. Kaiien maanalaisiin tiloihin liittyvien maaninnalle näyvien ilmanvaihtohormien ja muiden vastaavien raenteiden soeuttamiseen ymäristöön on iinnitettävä erityistä huomiota. lmanvaihtohormit ja väestönsuojien hätäoistumisluuut suunnitellaan vähäeleisisi ja huomaamattomisi integroimalla osasi ihan muita raenteita ja istutusia. Pihan yleisvaiutelman tulee olla vehreä ja ihan austiset ominaisuudet tulee saada miellyttävisi. Maanvaraiseen asvualustaan istutettava jalo lehtiuu voi olla esim. saarni, lehmus, vaahtera, tammi, jalava tai astanja. stutettavan uun tulee edustaa mahdollisimman isoa taimiooluoaa, minimi runoymärysmitta 6-8 cm. Kasvualustaan tulee iinnittää erityistä huomiota ja uun hoito tulee teettää viheralan ammattilaisella. Maanvaraisten uiden ja nurmion lisäsi istutusia voidaan moniuolistaa oriste- ja hedelmäuilla, ensailla ja öynnösasveilla. Nurmiiven äyttöä suositellaan. Kasvualustat ja asvillisuuden ihaannelle tuottama uorma otetaan huomioon jo raennesuunnittelun aluvaiheessa. Pihaansi tulee varustaa juurisuojalla.

8 7 Hulevesijärjestelyt tulee suunnitella osana ihan erusintaa. Pihan innanmuodot ja hulevesien johtaminen tulee suunnitella oonaisuudesi, joa ei ole riiuvainen intaraenteiden alla olevan betonilaatan allistusista, vedenoistosta ja ansiaivojen sijainnista. Hulevesien johtamista hulevesiverostoon tulee vähentää johtamalla sitä asvillisuusalueille joo intavaluntana tai intaraenteiden alle salaojaerroseen. Joaiselle ihalle suunnitellaan tulvareitti, joita itin tulvavedet ääsevät tarvittaessa tulvimaan aduille tai ujille. Pihojen äällysteinä tulee ääasiallisesti äyttää soraa, mursetta tai iveystä. Asfaltin osuus uluteiden äällystämisessä saa olla enintään 50 %. Raennusten välisissä auoissa uluteiden tulee olla ivettyjä. Murse- ja sorainnat seä nurmiiveys vähentävät aiua ja ihan vedenlääisyyy aranee. Materiaalien rajaaminen on ysi täreimmistä asioista ihan huolitellun ilmeen saavuttamisesi. Nurmen tai istutusten ja viereisen materiaalin välissä äytetään rajaavaa reunaraennetta. Käytettävän reunamateriaalin tulee estää rioontumatta tavanomaista ihan unnossaitoalustoa ja yliajoa. Pelastustiet suunnitellaan alisteisisi muulle ihasuunnitelmalle siten, että elastuslaitos voi toimia ihalla, mutta elastustiet ja elastusaiat eivät orostu ihan oonaisuudessa. Käyttövalmiuden taaamisesi tulee reitin aiien intojen olla aurattavia ja jatuvan unnossaidon ohteena. Pihalle esitetään lumitilat, joille lumi voidaan jättää talviaudesi riastuttamaan ihaymäristöä. Lumitilalle tulee esittää aia, jossa lumiasa ei haittaa ihan muita toimintoja ja ihan raenteet yms. eivät ole vaarassa vaurioitua aurausen taia. Esimerisi ymmenen sentin lumisade tarviisi noin m x m ooisen alueen lumitilaa varten, jos aurattavan alueen inta-ala olisi noin 600 m 2 (aurattavaa lunta 0, m x 600 m 2 = 60 m artiomaisen enintään uolitoistameisen lumiasan tilantarve 20 m 2 ). Jäteeräysisteet tulee sijoittaa raennuseen, raennelmaan tai maanalaiseen tilaan. Tomutus- ja uivaustelineet rajataan ihatilasta ensasaidoin jai säleiöin. Korttelissa 56 leii- ja oleselualueet tulee olla riittävästi suojattu liiennemelua vastaan ennen Linnanadun varren asuinraennusten raentamista. Tonttijao- ja raennusluavaiheessa tulee esittää utain asemaaavassa osoitettua ihaannen () ymärille suunniteltua raennusryhmää oseva äyttösuunnitelma ihan tasolta auto- ja oluyöräaiojen, uluteiden ja muiden ihajärjestelyiden seä hulevesien järjestämisen ja toimivuuden toteamisesi. Liitteessä 8 on esitetty aluerajauset, joiden laajuudelta äyttösuunnitelmat tulee osoittaa raennusluavaiheessa. stutettava asvillisuus, ihojen innat, lumitilat seä alusteet ja varusteet esitetään ihasuunnitelmassa..2 Asuntoohtaiset ihat uudisraennusten yhteydessä -orttelialueilla Maantasoerrosen asuntoohtaiset ihat tulee rajata seleästi muusta ihaymäristöstä rajaavin reunaraentein ja ensas- ja uuaidoin. Puuaidan osuus rajausesta saa olla enintään ½ ysityisen alueen rajasta. Puuaita ei saa olla uminainen. Asuntoohtaisten ihojen rajaaminen tulee tehdä yhtenäisesti raennusvaiheessa. Asuntoihat saavat ulottua raennelmineen enintään 5 meiä julisivulinjan ulouolelle.. Piha-alue Amiraalistonadun ulmassa orttelissa 9 Piha sijaiee auuniuvallisesti merittävällä aialla atujen ja torin muodostamassa solmuohdassa, jolloin ihan suunnitteluun tulee erityisesti anostaa. Alueen tulee olla viimeistelty ja äyttötaroitusen muaan suunnitellusti rajattu.

9 8. Yhteisihat suojeltavien raennusten sr-, ja sr- yhteydessä - orttelialueilla, seä A-2- ja -orttelialueilla Piha on jäsenneltävä intamateriaalein, istutusin, alustein ja valaistusen avulla viihtyisisi eri iäryhmien tareet ja esteettömyyden huomioon ottavisi leii- ja oleselualueisi. Pihojen äällysteinä tulee äyttää soraa, mursetta tai iveystä. Tontteja ei saa asfaltoida. Häiriötä aiheuttavat ihatoiminnot uten tomutustelineet ja jäteeräysisteet rajataan ihatilasta ensasaidoin jai säleiöin..5 Asuntoohtaiset ihat suojeltavien raennusten sr-,, ja sr-7 yhteydessä Asuntoohtaiset ihat tulee rajata maantasaisin iveysin ja istutusin. Korotetut terassit eivät sovi raennusten ominaisiirteisiin..6 Pihat KTY- ja KTY- -orttelialueilla KTY- ja KTY- -orttelialueilla avoin varastointi on ielletty. KTY -orttelialueella autoaiarivit tulee jaaa osiin istutusin. KTY- ja KTY- -orttelialueilla ihalla tulee äyttää vettä lääiseviä intamateriaaleja raennusten uuaalujen vuosi. Pilaantunut maaerä tulee unnostaa aluetta osevan uhdistamisäätösen (dno ) määräysten ja lisäsi vettä lääisevän intamateriaalin vuosi ymäristönsuojelun antamien erillisten ohjeiden muaisesti. Puhdistamista tulee valvoa ymäristöteninen asiantuntija. YLESELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄLYLLE ARATUT ALUEET TONTELLA Yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatuille alueille (Aavevaununuja, Diligenssiuja, Onniauja) tulee suunnitella julinen luonne. Kujien intamateriaaleina on äytettävä samoja tai vastaavan laatutason muaisia aialle soveltuvia materiaaleja uten viereisellä Raitioujalla tai Linnanmalmi-torilla äytetään siten, että ne liittyvät suunnitellusti ja luontevasti toisiinsa. Miäli Onniaujalle suunnitellaan sisäänäyntejä asuntoihin, sisäänäyntiin liittyvä iha saa ulottua enintään mein julisivulinjan ulouolelle. Kujille on tehtävä toteutussuunnitelmat, jota esitetään raennusluvan yhteydessä. Aavevaununujan, Onniaujan ja Diligenssiujan yleissuunnitelmat tehdään auungin toimesta ja se on esitetty liitteissä 0, ja 2. Kujilla ulotarjoilutilat tulee toteuttaa auuniuvallisesti oreatasoisesti. Tarjoilualueet tulee sijoittaa siten, että yleinen jalanulu- ja oluyöräilyalue on leveydeltään vähintään 5 meiä. 5 ATAAMNEN 5. -orttelialueiden uudisraennettavilla alueilla Tontteja ei saa aidata toista asuintonttia eiä yleiselle jalanululle varattua aluetta (Diligenssiuja) vastaan. Katualueen, torin, yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatun alueen (Aavevaununuja, Onniauja), rautatiealueen tai KTY -orttelialueen rajan niillä osilla, joissa raennuset eivät rajaa edellä mainittuja alueita ja jota eivät ole yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varatuilla alueilla tai raennuseen jätettävän uluauon tai raennusten välisen auon tai elastustien ohdalla, raennetaan tontin uolella raennusten soeleihin liittyvän, uloasultaan viimeistellyn tuimuurin äälle raennusten julisivuihin oreudeltaan, tyyliltään ja värityseltään liittyvä uinen aita tareellisine ortteineen tai uluortin levyisine vaaine auoineen. Korttelissa 57 lt- -raennusalan toriin rajautuvaa rajaa ja orttelin 9 neljäerrosiseen raennusalaan välittömästi liittyviä atualueiden rajoja ei uitenaan tarvie aidata. Liiteartalla 9 on havainnollistettu aitaamiseriaatteita.

10 Raennusiin jätettävät uluauot Aavevaununujan jatetta luuun ottamatta tai raennusten väliset auot saa sulea uu- tai teräsaidoilla jai -orteilla, joiden läi avautuu näymiä ihalle ja ihalta. Aitojen ja orttien tulee ortteleittain muodostaa materiaaleiltaan, oreudeltaan ja raennustavaltaan yhtenäistä ortteliihan julisivua orttelialueilla suojeltavien raennusten alueilla, A-2- ja -orttelialueilla seä KTY- ja KTY- -orttelialueilla Tontit on adun ja rautatiealueen uolella aidattava raennustaaan ja ymäristöön soivalla tavalla. Katuauiolle/ torille varattua tontin osaa orttelissa 9 ei saa aidata atualuetta vastaan, ellei aita liity asemaaavan mahdollistamaan raennelmaan. 9 6 ALASTUS TONTELLA 6. alaistus Aavevaununujalla, Onniaujalla ja Diligenssiujalla Kujilla valaistus tulee toteuttaa Raitioujalla toteutettavalla ylväsvalaisinmallilla, raennusten luonnetta ja niiden auuniuvallista meritystä tuevana julisivuvalaistusena, ollarivalaisimilla jai raenteisiin sijoitettavilla valaisimilla. Yleisvalaistusen tulee olla riittävä ja yleisvalaistusen lamujen värilämötilan tulee vastata Raitioujan ja Linnanmalmi-torin valaistusen värilämötilaa. Erityisvalaistusen ohteissa, uten taideteosten tai julisivuvalaistusten yhteydessä värilämötila valitaan unin ujatilan luonnetta arhaiten tuevasi. Kujien osalta valaistussuunnitelma tulee hyväsyttää Kiinteistöliielaitosella. Ysi mahdollinen yleisvalaistusen toteutustaa on esitetty Aavevaununujan, Onniaujan ja Diligenssiujan yleissuunnitelmissa. 6.2 alaistus ihalla alaistusella orostetaan ihan toiminnallisuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden annalta täreät ohteet, uten ääulureitit, risteyset, tasoerot, sisääntulot ja leii- ja oleselualueet. alaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho sovitettaan siten, etteivät ne tareettomasti häirie alueen asuaita tai alueella liiuvia. alaistus voidaan toteuttaa ylväsvalaisimella, raennusen luonnetta ja sen auuniuvallista meritystä tuevana julisivuvalaistusena, ollarivalaisimilla jai raenteisiin sijoitettavilla valaisimilla. Pihojen jouluvalaistuseen varaudutaan. 7 MANOKSET Suunniteltaessa raennusta, johon on tulossa liie- ym. tiloja, tulee mainoslaitteiden tarve ottaa huomioon suunnittelussa alusta lähtien, jolloin mainosista tulee luonteva osa julisivun sommittelua. Mahdolliset mainoslaitteet tulee sijoittaa ääasiallisesti liie- ym. tilojen yhteyteen. Laatiomaiset mainoset eivät ole sallittuja. Seinänsuuntaista valomainosta suunniteltaessa tulee äyttää irtoirjaimia. Erillinen irjain eittää seinäintaa mahdollisimman vähän ja on ilmeeltään evyt. Kirjaimien oreus ei saisi ylittää alaerrosissa 00 mm. Mainos voi olla joo valaistu tai valaisematon. alaistujen erillisirjainten sijasta voidaan mainos (esim. metalliset irjaimet) valaista äyttämällä ieniä ohdevalaisimia. alaistusta mainoslaitteesta ei saa aiheutua haittaa asumiselle (esim. häiäisyä). Mainos saa olla myös ohtisuoraan seinää vastaan asennettava uloeellinen yltti. Liie-, ravintola-, toimisto- tai työtilojen seä alvelun toimitilojen unin iunan intaalasta saa eittää mainos- tai muussa vastaavassa taroitusessa enintään uolet.

11 0 8 YMPÄRSTÖTADE Uuden modernin uuauungin identiteettiä ja imagoa yritään vahvistamaan taiteen einoin. Turun auuni tulee toteuttamaan yleisille alueille ymäristötaidetta. Korttelialueiden toteuttajilta toivotaan anostusta ymäristön laatuun ja viihtyvyyteen esimerisi integroimalla taidetta raennusiin jai muuten toteuttamilleen alueille. Kauungilla on taiteilijayhteistyöverosto/ yhteystietoani, joa on äytettävissä ymäristötaiteen edistämisesi aluetta osien. Raentamistaamääräyset on laadittu Turun auungin ymäristötoimialan auunisuunnittelun aavoitusysiössä, Puolalanatu 5, 2000 Turu,. (02) almistelija: aavoitusaritehti Katja Tyni-Kylliö Turussa 28. äivänä tammiuuta 20 Muutettu Toimialajohtaja Maru Toivonen Kaavoitusaritehti Katja Tyni-Kylliö

12 Periaateuvia orttelien 9 ja 56 julisivuista Liite atu- ja torialueiden suuntaan Schauman Aritehdit 20 Asuinraennusten attomuodon tulee olla sisäihan suuntaan allistuva ulettiatto. Katemateriaali saa verhota myös ylimmän, tai viisierrosisen raennusen yseessä ollessa ahden ylimmän errosen julisivun. Erityisesti suojeltavan uutalon vieressä olmierrosisessa raennusessa ylimmän errosen verhoaminen atemateriaalilla on suositeltavaa. Havainneuva Linnanadun ja Linnanmalmi torin ulmasta Julisivuja Linnanadulle Julisivuja Linnanmalmi torille Julisivuja Fleminginadulle

13 Periaateuvia orttelien 8 ja 57 julisivuista Liite 2 atu- ja torialueiden suuntaan Puusta nnovations Oy 20 Asuinraennusten attomuodon tulee ääsääntöisesti olla raennusen itittäissuuntaan allistettu laeatto, oieusena Onniaujan varren asierrosinen raennus, jossa saa olla sisäihan suuntaan allistuva ulettiatto. Havainneuva Onniaujan ja Byygeliulma torin ulmasta Pitittäissuuntaan allistetussa laeatossa harjoja voi raennusessa olla useamia. Merittävimmät attotaitteet on esitetty asemaaavassa ja eriaateuva on esitetty liitteessä 6. Julisivu Byygeliulma torille (Amiraalistonadulle) Havainneuva Fleminginadun ja Raitioujan ulmasta Julisivut Fleminginadulle

14 Periaateuvia A-2 orttelialueiden julisivuista Liite Sigge Oy 2008 Asuinraennusten attomuodon tulee olla satulaatto, attoulma :2.5 :.5. Talousraennusen attomuodon tulee olla ulettiatto, allistus oman ihan suuntaan jos itä sivu rajalla. Ulonevat räystäät tulee toteuttaa siroina avoräystäinä. Havainneuva Kalastajanadun ja Malminadun ulmasta Sisäihan uolella saa raentaa myös uloearveeita. Julisivu Amiraalistonadulle Julisivut Kalastajanadulle Julisivu ihalle ja leiauset raennusista

15 8 sr-7 jt A-2 le Liie-, ym. tilat ja näyteiunainnat 7 Liite vr jt 2 uudisraennusissa -orttelialueilla. le 6 Malminatu Malmgatan t bussihuolto- esus t Byygeliulma Bygelhörnet arai KTY l- lt50 Kalastajanatu sr- t Reti- toaja Nuorten työajat Fisaregatan i Amiraalistonatu /h - t 9 Onniauja Omnibusgränden t 7 KTY- 57 Aavevaununuja Sövagnsgränden Sårgränden lt- m75 m t 0 t t A m50 5 KTY-2 bussihallit Amiralitegatan 5dBA z Linnanmalmi Slotmalmen t Oy Turu Energia s th at Fleminginatu t 2dBA 9 t sr- vr 5dBA muu 2 Fleminsgatan le Linnanatu 2 5dBA t Raitiouja 5dBA /h 5dBA 5dBA 5dBA 5dBA Forum Marinum Diligenssiuja Diligensgränden t m00 56 l- lt- lt t t t sr- 5dBA 5dBA t sr- Forum Marinum lt00 5dBA 5dBA Slotgatan t M Raennusala, jolle tulee sijoittaa lähiymäristöä alvelevia toimintoja, uten esimerisi orttelitalo, äiväoti t t tai liietiloja. Maantasoerros tulee toteuttaa liie-, ravintola-, toimisto- jai alvelun toimitiloina. Julisivujen tulee olla vähintään 0 % näyteiunaintaa Aavevaununujan ja aaoon Linnanmalmi-torin suuntaan. Raennusen maantasoerroseen torin ja adun reunalle tulee raentaa liie-, ravintola-, toimistojai alvelun toimitiloja. Näiden tilojen julisivujen tulee olla näyteiunaintaa vähintään 0 %. t t halli Liie-, ym. tilojen julisivujen tulee olla näyteiunaintaa vähintään 0%. m Raennusen maantasoerroseen torin ja adun reunalle tulee raentaa moniäyttöistä tilaa. Tila-, iuna-, raenne- ja LS -rataisujen tulee mahdollistaa vaihtoehtoisesti asuin-, liie-, ravintola-, toimisto- tai ymäristövaiutusiltaan toimistotiloihin verrattavia työtilojen, alvelun toimitilojen tai asuaiden monitoimitilojen sijoittamisen samaan tilaan. Suomen Jouen Katu- ja torialueisiin seä yleiselle jalanululle ja oluyöräilylle varattuihin alueisiin rajautuviin uudisraennusten maantasoerrosten tiloihin saa raentaa liie-, ravintola-, toimisto- tai ymäristövaiutusiltaan toimistotiloihin verrattavia työtiloja, alvelun toimitiloja tai asuaiden monitoimitiloja. Asemaaavassa raennettavasi edellytetty vähimmäiserrosalaneliömeimäärä on ienemi uin lt- ja m -raennusalan inta-ala.

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3

Jyväskylän asuntomessut 2014 Mallipiha, tontti 213 / 3 Jyväskylän asuntomessut Mallipiha, tontti / - Vihertehokkuus, - Piharakentamisen kustannusarvio - P- +,, +, (+.) +, (+.9) +, (+,) Korotetut istutusaltaat +, (+,), +, TI +,9 (+,) Grillikatos Kivituhka Tomutus-

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 )

OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) 5.2.2008 / mk 11.08.2008 / jv OHJE ULKOTARJOILUALUEISTA ( Vahvistettu ympäristölautakunnassa 21.02.2008 ) Frenckellin aukion terassi Tampere YLEISTÄ Tämä ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä että

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS (LUONNOS)

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS (LUONNOS) Neuoteltaat ohdat a aoinna oleat asiat on esitetty tässä soimusluonnosessa sinisellä ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS (LUONNOS) SOPIJAPUOLET Saariären auuni, Y-tunnus 076975-

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA

XIV K-6 K-6. Oppipojankuja k-3. k pp/h SEUNALANKUJA 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0- -0- -0- -0-0 -0- -0- Kauatori leiipaia Keravan auio Kaupungintalo Posti Pysäöintitalo t t t t t t t t t t t t V XV V XV XV V V Allas --K000 --K000 Niinuja Sibeliusentie

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1.

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. 45-27 V 007 V 60 maa- 80 260 23 459 700 6 704 200 0 25 50 00 POSTUVA KAAVA Merkintöjen selite: 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat

Lisätiedot