Mahdollisuus tehdä toisin esimerkkejä henkilöjohtamisen valinnoista talouskriisissä. Talousjohtaja Ari Hirvensalo Jyväskylän kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuus tehdä toisin esimerkkejä henkilöjohtamisen valinnoista talouskriisissä. Talousjohtaja Ari Hirvensalo Jyväskylän kaupunki"

Transkriptio

1 Mahdollisuus tehdä toisin esimerkkejä henkilöjohtamisen valinnoista talouskriisissä Talousjohtaja Ari Hirvensalo Jyväskylän kaupunki

2

3 YT-menettelyn taloudellinen tausta Syksy 2013 Jyväskylän kaupungin taloustilanne TA2013 vuosikate-ennuste 10.7 M TA2014 vuosikatetavoite 30 M Vuoden 2016 vuosikatetavoite noin 50 M (= sumu-poistot) Vuosikatevaje on tällä hetkellä noin 40 M Taustalla vaikuttavat talouden epävarmuustekijät Verotulo- ja valtionosuusennusteen heikentyminen vuodelle M keväällä 2013 annetusta kehyksestä Yleisen taloustilanteen kehitys Väestörakenteen muutokset (huoltosuhteen heikentyminen) Jne

4 Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen arvioi, että maan hallituksen hyväksymän rakennepoliittisen ohjelman kahden miljardin euron säästötavoite tarkoittaa kunnissa laskennallisesti ihmisen työpanosta. Jyväskylän osuus => 2,5 % eli ja 1000 htv

5

6 Kaupunginvaltuusto Talouden tasapainottamisohjelma Valtuustokauden tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2016 siten, että vuosikate vastaa poistoja eikä lainakanta enää lisäänny. A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan mm. seuraavasti: Monipalvelupisteet Perusopetus Varhaiskasvatus Kirjastot Museot Kulttuuri ja nuoriso Terveydenhuolto Vanhuspalvelut

7 B. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen Hallinnon henkilöstön poistuman hyödyntäminen Kaupungin johtamisjärjestelmä tiivistetään ja hallinnolliset tehtävät organisoidaan uudelleen vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on hyödyntää johdon ja hallinnon vakituisten henkilöiden poistuma täysimääräisesti vuosien aikana. Muu henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Muun vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen edellyttää mm. palvelupisteiden määrän supistamista. Organisaatio ja johtaminen Palvelukokonaisuuksien organisoitumista ja toimintoja tarkistetaan ja pyritään tiivistämään. Vastuualuejohtajien ja seuraavan tason johtamisen (palvelujohtajat/muu keskijohto) kokoonpano, tehtävät ja työnjako määritellään uudelleen. Koko johtamisjärjestelmän tiivistämisessä otetaan myös huomioon hallinnon ja tukitoimintojen selvitys ja sen pohjalta tehtävät muutokset asiantuntijatyöhön. Uudistus koskee kaikkia organisaation osia ja tasoja

8 Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 150 vuotta kohti eli kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 450 henkilötyövuotta. Henkilötyövuoden kustannukset ovat noin euroa, joten jos poistuma vaikuttaa ensimmäisenä vuonna keskimäärin 6 kuukautta syntyy tästä säästöjä noin 3 miljoonaa euroa. Tavoitteen täysimääräinen toteutuminen tarkoittaa noin 15 miljoonan kuluvaa vuotta pienempiä henkilöstökuluja vuonna VAKITUISEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS vertailukelpoinen muutos VAKITUISEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (LKM) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Vertailukelpoinen muutos ed. vuoteen PÄÄTTYNEET VAKITUISET PALVELUSSUHTEET PÄÄTTYNEET VAKITUISET PALVELUSSUHTEET Eläkkeelle Eronneet Päättyneet palvelussuhteet

9 TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTETYT HALLINNON TEHTÄVÄT Palvelualue / nimike Täyttämättä (alkaen) Sivistys toimistosihteeri hallintosihteeri opetusjohtaja hallintosihteeri hallintosihteeri hallintosihteeri hallinto- ja talousjohtaja palveluesimies henkilöstösihteeri taloussuunnittelija apulaiskaupunginjohtaja hallintopäällikkö johdon sihteeri hallintosihteeri kehittämispäällikkö hallintosihteeri Kaupunkirakenne- hallinnonsuunnittelija palvelut taloussihteeri hankekoordinaattori hallintosihteeri taloussuunnittelija tietohuoltopäällikkö Altek Aluetekniikka toimistosihteeri toimistopäällikkö Pelastuslaitos henkilöstöpäällikkö Toimisto- ja hallintotehtävistä on poistunut vuosina yhteensä 184 henkilöä, kaupungin ulkopuolelta on rekrytoitu 46 henkilötyövuotta ja 123 henkilötyövuotta (67 %) on täytetty sisäisin tehtäväjärjestelyin tai jätetty kokonaan täyttämättä. Palvelualue / nimike Täyttämättä (alkaen) Perusturva toimistosihteeri tiedottaja maksuliikesihteeri kevät 2009 toimistosihteeri henkilöstösihteeri (0,5) henkilöstöpäällikkö hallinto- ja talousjohtaja hallintosihteeri maksuliikesihteeri tekstinkäsittelijä perusturvajohtaja kehittämispäällikkö kevät 2011 maksuliikesihteeri päihdehuollon johtaja kehittämispäällikkö maksuliikesihteeri maksuliikesihteeri asiakasneuvoja materiaalipäällikkö

10 Johtamisjärjestelmä 2013 Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kansliapäällikkö Vastuualuejohtajat, liikelaitosjohtajat, yht Kylän Kattaus Altek Kaupunkirakennepalvelut Johdon tuki-palvelut Kulttuuri ja liikunta Kasvu ja oppiminen Vanhus- ja vammaispalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Johdon tukipalvelut Johdon tukipalvelut Sosiaali palvelut SoTe Terveys palvelut Konsernihallinto Talous Henkilöstö Kaup.kehitys Viestintä ym. Hallinto Tietohallinto Talouskeskus Työterveys K-S Pela Tilapalvelu Palvelujohtajat yht Muu välitaso yht Lähiesimiehet yht Henkilöstö, ml. esimiehet Henkilöstömäärä/esimies, keskimäärin (esimiehet yhteensä): Esimiesasemassa olevat henkilöt + aluerehtorit ja seudullisten terveyspalvelujen vastuualuejohtaja, syyskuu Henkilöstömäärä, vakituiset Lähde: SAP HR Huom. Terveydenhuollon henkilöstö: noin 120 muissa JYTE-kunnissa

11 C. Oman toiminnan tehostaminen ja ostopalvelujen hyödyntäminen Palveluja hankitaan muilta ostopalveluna tai palveluseteleillä silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Ostopalveluja voidaan muuttaa omaksi toiminnaksi silloin kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua

12 Henkilöstön määrän muutos 2014 A. Poistuman hyödyntäminen 150 = 3 M Vapautuvista paikoista täytetään puolet Hallinnon poistuma 100 % Palveluverkkoratkaisujen vaikutukset Sisäiset siirrot mahdollisia, ketjun päässä 1 HTV Säästö = koko palkkakulu B. Ostopalvelujen korvaaminen omalla toiminnalla Säästö = oman toiminnan ja ostopalvelun kustannusten erotus Lastensuojelu. C. Oman toiminnan korvaaminen ostopalveluilla Säästö = oman toiminnan ja ostopalvelun kustannusten erotus Vanhus- ja vammaispalvelut = Henkilöstömäärän muutos yhteensä

13 Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen Henkilöstömenoihin liittyvät säästökeinot vuoden 2014 aikana Henkilöstöjärjestöjen kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut välisenä aikana. Neuvottelut on käyty annetun neuvottelukutsun mukaisena. Työnantaja ei ole sulkenut neuvotteluissa mitään keinoja pois talouden tervehdyttämisessä (mm. eläköitymisen hyödyntäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, yksilötason ratkaisut palvelusuhteiden ehdoissa, organisaatiomuutokset, toimintojen uudelleenjärjestelyt, lomautukset, irtisanomiset ). Lomautukset Mikäli vuoden 2014 aikana ollaan tilanteessa, jossa talousarvioon kohdistuu ylitysuhkia ja talousarvion toteutuminen vaatii kertaluonteisia säästökeinoja voi kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta hallintosäännön 63 :n mukaisesti. Koko organisaatiota koskevassa yhteistoimintamenettelyssä on käyty läpi lomautuksen edellytyksiä ja vaikutuksia. Lomautusten toteuttamisesta tehdään esitys kaupunginhallitukselle yhteistoimintamenettelyssä esitetyn mallin mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätettyä lomautuksen käytöstä ohjeistetaan lomautusten yksityiskohtainen toteuttaminen. Irtisanomiset Sopeuttaminen pyritään esisijaisesti toteuttamaan hyödyntämällä eläkepoistumaa sekä erilaisilla tehtävien ja toimintojen uudelleen järjestelyillä. Tehtävien ja toimintojen järjestelyistä sekä mahdollisista irtisanomisista käydään palvelukokonaisuuksissa tarpeen mukaan erilliset yhteistoimintamenettelyt

14 Näkökulmia lomauttamiseen: Lomautus tulisi toteuttaa koska: Parantaa vuosikatetta ja pienentää velkaantumista 5-6 M Vaikuttaa asenteisiin, tilanne on vakava ja jotain on tehtävä Järjestöt kampanjoivat vapaaehtoisia lomarahavaihtoja ja muita virka- ja työvapaiden käyttöä vastaan Täydentää tarvittaessa muun poistuman tuomaa säästöä Lomautusta ei tulisi tehdä koska: Vaikutus on kertaluonteinen, ei pysyvä Lomautus heikentää palveluja, toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu => valtuuston tulisi hyväksyä tavoitteiden muutokset? Lomautusten suunnittelu ja toimeenpano vaatii paljon resursseja Huomio keskittyy lomautuksiin eikä muutoksiin joilla on pysyviä vaikutuksia Vuosikate voi toteutua myös ilman lomautuksia: Vuoden 2013 käyttömenojen ja verotulojen toteutuminen Palkattomat vapaat, henkilöstöpoistuman hyödyntäminen

15 Lomautus vai ei? Mikäli vuoden 2014 aikana ollaan tilanteessa, jossa talousarvioon kohdistuu ylitysuhkia ja talousarvion toteutuminen vaatii kertaluonteisia säästökeinoja voi kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta hallintosäännön 63 :n mukaisesti. Kriteerinä käyttötalouden / vuosikatteen toteutuminen talousarvion mukaisena: Sairaanhoitopiin laskutus Terveydenhuollon talousarvion toteutuminen Varhaiskasvatuksen talousarvion toteutuminen Valtionosuuksien toteutuminen alle arvion + Vuoden 2013 tilinpäätöksen vaikutus Verotuloarvion kasvu + Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen + Säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat? Kuntien tehtävien vähentäminen? Valtioneuvoston kehyspäätös / valtionosuusarvio 2015

16 Kaupungin johtoryhmän linjaukset Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Poistuman hyödyntämisen vastuu vastuualueiden johtoryhmillä Käsittely etukäteen eli silloin kun päätetään rekrytoinnin käynnistämisestä Käsittely kokouksissa, paikalla HR-vastaava Jokaiselle määrärahalle nimitetään oma HR-vastaava Raportointi kuukausittain: toteutuneet, suunnitellut ja täytetyt Lomien myöntäminen Lomat tulee jaksottaa koko lomakaudelle siten että sijaistarve on mahdollisimman pieni Vastuu toteuttamisesta on johtoryhmillä Palkattomat vapaat Säästösyistä pidettäviä palkattomia vapaita tulee suunnitella etukäteen niin että mahdollisimman moni voi niitä pitää Vastuu toteuttamisesta on johtoryhmillä

17 Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus Käytössä Jyväskylässä varhaiskasvatuksessa Mallin tavoitteet Parantaa talouden ja toiminnan ohjattavuutta Siirtää aito talousvastuu tulosyksikön esimiehille Osallistaa esimiehet taloudesta ja taloussuunnittelusta Mahdollistaa onnistumisesta palkitseminen Uudistaa taloussuunnittelun vuosikelloa Parantaa tuottavuutta Suunnitella ja seurata taloutta suoriteperusteisesti Raha tulee siitä mitä tehdään, ei budjetista Suoriteperusteisuus Tuotteistetaan palvelut, jonka pohjalta hinnoittelu eli suoritehinta Tulosyksikön käytettävissä oleva resurssi määrittyy tuotettujen suoritteiden mukaan Tulosyksikön vastuulla toiminnan ja talouden tasapaino: jos suoritteet vähenevät pienenee käytettävissä oleva resurssi Tulosyksikölle määritellään suoritetavoite henkilötyövuotta kohti, mikä mahdollistaa tuottavuuden kehityksen seurannan

18 Henkilöstötilinpäätös 2013 Vakituisen henkilöstön määrä väheni 8 henkilöllä ja oli vuoden lopussa henkilöä. Henkilöstökustannukset olivat 335,0 M. Henkilöstökustannukset pienenivät edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia. Sijaiskustannukset (ilman sivukuluja) olivat 31,2 miljoonaa, mikä on 1,7 M / 5 % vähemmän kuin 2012 Sairauspoissaoloja oli 14,6 päivää vakituista henkilöä kohden ja ne vähenivät 1,0 päivää/vakituinen työntekijä edelliseen vuoteen verrattuna. Säästösyistä pidetyistä palkattomista vapaista kertyi yhteensä euron säästöt. Kaupungin henkilökunnasta eläköityi vuoden aikana 185 henkilöä ja keskimääräinen eläkeikä on 62,5 vuotta. Muun syyn vuoksi kaupungilta poistui 159 työntekijää joten poistuma oli yhteensä 344 henkilöä

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013 Jyväskylän kaupunki Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013 1. Taloustoimikunnan asettaminen ja toiminta Jyväskylän kaupunginvaltuuston 3.12.2012/131

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 2 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 Sisällys 1 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2014... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2014... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2009 arviointi

Vuoden 2009 arviointi Vuoden 2009 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2010 HUOM! Julkaisuvapaa 11.6.2010 klo 10.00 Etukannen kuvat: Kuva 1: Virastotalo, valokuvaaja: Tatu Hiltunen, kuva 2: Kupittaa 15.jpg, valokuvaaja:

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2014 1 Sisällys 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2014... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2014... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Henkilöstötyöryhmän raportti 17.3.2014 Sisällys Yhteenveto... 3 Toimeksiannon sisältö ja työryhmän

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista Kouvolan kaupunki Selvitys henkilöstöresursseista SISÄLLYS 1 Taustaa... 1 1.1 Kaupunginhallituksen toimeksianto... 1 1.2 Talouden sopeuttamistarpeet... 1 1.3 Toteutettu organisaatiouudistus... 2 1.4 Prosessiorganisaatioon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 17. päivänä 2014 Porin kaupunkisuunnittelusarja B84/2014 ISSN 0357-9948 ISBN 978-952-7020-20-3

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT... 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 3 KATSAUS SEUDULLISEEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2013 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginhallitus 8.12.2014 338 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 72

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginhallitus 8.12.2014 338 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 72 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginhallitus 8.12.2014 338 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 72 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11. Talousarvio 205 Taloussuunnitelma 206-207 Kaupunginhallitus 27.0.204 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 8.3 PALVELUJEN JA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA...

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet 1 YLEISPERUSTELUT 2 1. YLEISPERUSTELUT 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet Jyväskylän väkiluvun kasvu on jatkunut voimakkaana jo kymmenen vuotta ja jatkuu

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot