Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskien arviointi työpaikalla. työkirja"

Transkriptio

1 Riskien arviointi työpaikalla työkirja

2 Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus 2

3 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 3 ALKUSANAT... 5 MÄÄRITELMÄT TAUSTA MITÄ RISKIEN ARVIOINTI ON? HYVIN TEHDYN RISKIEN ARVIOINNIN TUNNUSMERKKEJÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Työnantajan velvoitteet Työterveyshuollon tehtävät RISKIEN ARVIOINTI JA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU JA VALMISTAUTUMINEN TAVOITE PÄÄTÖS ARVIOINNIN TOTEUTTAMISESTA ARVIOINTIRYHMÄ Arviointiryhmän muodostaminen Työtekijöiden osallistuminen Asiantuntijoiden käyttö TOIMINTATAVAT JA PELISÄÄNNÖT TAVOITTEET, AIKATAULU JA RESURSSIT LÄHTÖTIEDOT JA KOULUTUS ARVIOINTIKOHTEIDEN VALINTA TIEDOTTAMINEN RISKIEN ARVIOINNIN TEKEMINEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN Tavoite Vaaratekijöiden kirjaaminen Vaaratilanteen kuvaaminen Vaaralle altistuvien henkilöiden tunnistaminen RISKIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMINEN Tavoite Riskien luokittelu Vakavuus ja todennäköisyys Riskitaulukko RISKIN MERKITTÄVYYDESTÄ PÄÄTTÄMINEN Tavoite Keinoja merkittävyyden määrittämiseen TOIMENPITEIDEN VALINTA Tavoite Toimenpiteiden valinta SEURANTA JA PALAUTE

4 3.5.1 Tavoite Tulosten hyödyntäminen Arvioinnin päivittäminen RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA TYÖKIRJAN KÄYTTÖ MIHIN TYÖKIRJA SOVELTUU? TYÖVÄLINEET Tarkistuslistat Toimenpidelomake Muut lomakkeet FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) TARKISTUSLISTAN SISÄLTÖ RISKIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMINEN TOIMENPITEET FYSIKAALISTEN RISKIEN HALLITSEMISEKSI TAPATURMAN VAARAT (T) TARKISTUSLISTAN SISÄLTÖ RISKIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMINEN TOIMENPITEET TAPATURMARISKIEN HALLITSEMISEKSI FYYSINEN KUORMITTUMINEN (E) TARKISTUSLISTOJEN SISÄLTÖ RISKIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMINEN TOIMENPITEET ERGONOMIAN AIHEUTTAMIEN RISKIEN HALLITSEMISEKSI KEMIALLISET JA BIOLOGISET VAARATEKIJÄT (K, B) TARKISTUSLISTOJEN SISÄLTÖ RISKIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMINEN TOIMENPITEET KEMIALLISTEN RISKIEN HALLITSEMISEKSI HENKINEN KUORMITTUMINEN (H) TARKISTUSLISTOJEN SISÄLTÖ RISKIN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMINEN TOIMENPITEET HENKISEN KUORMITTUMISEN RISKIEN HALLITSEMISEKSI

5 Alkusanat Tämä työkirja on tarkoitettu oppaaksi työpaikalla esiintyvien vaarojen tunnistamisessa ja en suuruuden määrittämisessä. Työkirja on tarkoitettu yrityksen oman henkilöstön käyttöön ja oman työn en arviointiin. Työkirjassa annetaan raamit ja ohjeet en arvioinnin toteuttamiseksi tapa, jolla en arviointi yrityksessä käytännössä toteutetaan voidaan valita joustavasti. Tämä on työkirjan kahdeksas painos. Työkirja perustuu Mervi Murtosen vuonna 1997 laatimaan materiaaliin. Ensimmäisen painoksen jälkeen työkirjan sisältöä on tarkennettu ja päivitetty vastaamaan lainsäädännön muuttuneita vaatimuksia. Myös tarkistuslistoja on päivitetty ja tarkistuslistojen sisältöjen kuvauksia on tarkennettu. Riskien arvioinnin periaatteet ja toimintatavat eivät ole muuttuneet. Työkirja on käytössä lukuisissa eri kokoisissa yrityksissä. Työkirjasta ja en arvioinnin toteuttamisesta on saatu lukuisia toteutuskelpoisia kommentteja yrityksiltä ja muilta en arvioinnin parissa toimivilta henkilöiltä. Kiitos niistä! Työkirjasta on näiden kommenttien perusteella pyritty tekemään entistä selkeämpi ja käyttökelpoisempi. Toivomme edelleenkin palautetta Riskien arviointi työpaikalla -työkirjasta ja en arvioinnin toteuttamisesta erilaisissa organisaatioissa. Palautetta voi antaa sähköpostiosoitteeseen Menestystä en arviointiin! Tekijä 5

6 Määritelmät Vaara Vaaroilla tai vaaratekijöillä tarkoitetaan työssä esiintyviä tekijöitä, ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, esimerkiksi tapaturman, onnettomuuden, ammattitaudin tai liiallista ruumiillista tai henkistä kuormittumista. Vaaratekijöitä ovat esimerkiksi melu, liukkaat lattiat, jatkuva kiire tai huono työasento. Vaaratilanne Vaaratilanteessa henkilöön kohdistuu yksi tai useampia vaaratekijöitä. Vaaralle altistuminen Vaaralle altistuminen tarkoittaa, että henkilö joutuu vaaran vaikutusalueelle eli vaaravyöhykkeelle ja on alttiina vaaran aiheuttamille haitallisille seurauksille. Riski Riski on vaaratilanteen aiheuttamien vahinkojen vakavuuden ja todennäköisyyden yhdistelmä. Riski kuvaa vaaran suuruutta. Turvallisuus Turvallisuus kuvaa varmuutta siitä, että mahdollisia vahinkoja ei esiinny. Työpaikkaa voidaan pitää turvallisena, mikäli siellä esiintyvät t ovat hyväksyttäviä. Riskien arviointi Riskien arviointi on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien en suuruuden määrittämistä. Riskien arvioinnin tavoitteena on työn turvallisuuden tehokas parantaminen. Riskienhallinta Riskienhallinta on systemaattista työtä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinta tarkoittaa kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa en pienentämiseksi tai poistamiseksi. 6

7 Välittömät toimenpiteet Seuranta ja palaute 1 Tausta 1.1 Mitä en arviointi on? Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien en suuruuden määrittämistä ja en merkityksen arviointia. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan. Arvioinnissa tarkastellaan paitsi aikaisemmin sattuneita tapaturmia ja onnettomuuksia, myös sellaisia riskejä, jotka eivät ole vielä toteutuneet tai aiheuttaneet vahinkoa. Riskien arvioinnin avulla voidaan havaita toiminnassa esiintyvät t ajoissa, ennen kuin vahinkoja pääsee tapahtumaan. Arvioinnin suunnittelu Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen Riskin suuruuden määrittäminen Seuraukset Todennäköisyys Riskien merkittävyydestä päättäminen Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen Kuva 1. Riskien arvioinnin ja hallinnan vaiheet. Riskien arviointi on systemaattinen prosessi. Arviointi etenee vaiheittain, noudattaen hyviksi havaittuja en arvioinnin vaiheita (Kuva 1). Riskien arvioinnin perusta on työssä esiintyvien vaarojen tunnistaminen. Jos havaittuja vaaroja ei voida täysin poistaa arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Arvioinnin perusteella voidaan tehdä perusteltuja valintoja turvallisuuden parantamiseksi. 7

8 Väli tömä toimenpit et Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen Riskien suuruuden m äärittäm inen Seuraukset Todennäköisyys Riskien merkittävyydestä päättäminen Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen Seuranta ja palaute Arvioinnin suunnittelu Jotta en arviointi johtaisi työturvallisuuden paranemiseen käytännössä, tulee arvioinnin perusteella määrittää tärkeimmät työturvallisuuden kehittämistarpeet. Kun toimenpiteet kohdistetaan suurimpien en poistamiseen, saadaan toimenpiteillä aikaan tehokkain turvallisuustason paraneminen. Ehdotettujen toimenpiteiden tulee olla konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia. Jatkuvuutta en arviointiin tuo toimenpiteiden vaikutusten arviointi, tilanteen jatkuva seuranta ja palaute arvioinnin tuloksista työntekijöille. 1.2 Hyvin tehdyn en arvioinnin tunnusmerkkejä Hyvä en arviointi on työnantajan organisoima ja siihen osallistuvat yrityksen eri tahot omien toimenkuviensa mukaisesti. Hyvä en arviointi noudattaa PATperiaatetta, eli siihen osallistuu sekä päättäjiä, asiantuntijoita että työntekijöitä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemä en arviointi tulee aina tehdä yhteistyössä yrityksen oman henkilöstön kanssa. Henkilöstön mukaan ottamiseen kuuluu aktiivinen tiedottaminen en arvioinnin toteuttamisesta ja tuloksista henkilöstölle. Hyvin tehty en arviointi on totuudenmukainen eli siinä kuvataan rehellisesti työolosuhteet ja työtehtävät sellaisena kuin ne käytännössä esiintyvät. Riskien arvioinnin aikana työtä tulee tarkastella puolueettomasti ja totuudenmukaisesti. Aiemmin toteutetut toimenpiteet en hallitsemiseksi otetaan huomioon niiltä osin, kuin ne todellisuudessa ovat käytössä. Esimerkiksi melun aiheuttaman n suuruutta arvioitaessa meluntorjuntatoimenpiteiden vaikutus otetaan huomioon vain, mikäli toimenpiteet todella on toteutettu. Hyvä en arviointi on järjestelmällinen. Riskien arviointi on tehty hyvin, jos siinä on systemaattisesti tunnistettu vaarat ja arvioitu t kaikista keskeisistä yrityksen toiminnoista. Riskien arvioinnin tulee kattaa kaikki yritykselle merkittävät alueet. Arviointi tulee laatia siten, että tärkeimpiä ja suurimpia alueita tarkastellaan muita tarkemmin. Yleisluontoista arviointia tulee täydentää yksityiskohtaisemmilla selvityksillä. Hyvä en arviointi on erotteleva, ja se paljastaa keskeisimmät työturvallisuuden kehittämistarpeet. Riskin suuruuden määrittäminen tulee toteuttaa niin, että joukosta erottuvat isoimmat ja työturvallisuuden kannalta merkittävimmät t. Toisaalta arvioinnista tulee erottua ne t, joiden suhteen ei tarvita erityistoimenpiteitä tai jatkoselvityksiä. Arvioinnin tulokset ovat tehokkaimmin hyödynnettävissä, mikäli arvioinnin perusteella voidaan päätyä muutamiin keskeisiin ja yritykselle toteuttamiskelpoisiin toimenpiteisiin en hallitsemiseksi. 8

9 Hyvä en arviointi on ennakoiva. Se perustuu tietoihin yrityksen riskeistä ja aiemmista vaaratilanteista ja onnettomuuksista sekä läheltä piti -tilanteista. Tapahtumahistorian lisäksi siinä otetaan huomioon myös ne vaarat, joita vielä ei ole esiintynyt, mutta joiden esiintyminen työssä on mahdollista. Samalla arvioidaan aiemmin toteutettujen turvallisuustoimenpiteiden riittävyys. Hyvä en arviointi on käytännönläheinen. Sen tärkein tehtävä on tuottaa selkeitä ja toteuttamiskelpoisia toimenpide-ehdotuksia työturvallisuuden parantamiseksi. Hyvään en arviointikäytäntöön kuuluu, että sen tuloksia hyödynnetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja lisäksi muissa työsuojelun kehittämisen eri muodoissa, esimerkiksi työohjeissa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Hyvä en arviointi on dokumentoitu. Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset esitetään kirjallisena. Dokumentteihin kannattaa täydentää tiedot toimenpiteiden toteutumisesta. Toteutuneet toimenpiteet osoittavat en arvioinnin olleen tuloksekasta. Hyvä en arviointi on kehittyvä ja yrityksen mukana elävä toiminto. Hyvään en arviointiin kuuluu toimenpiteiden toteutumisen seuranta, en uudelleenarviointi toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi ja jatkuva työympäristön tarkkailu en ennaltaehkäisemiseksi. Riskien arvioinnin sisältämiä tietoja tulee ylläpitää uusimalla arviointi säännöllisesti. 9

10 1.3 Lainsäädäntö Työnantajan velvoitteet Työnantajan on työturvallisuuslain (TTL 738/2002) mukaan huolehdittava työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työturvallisuuslain 10 :ssä en arvioinnista säädetään seuraavasti: Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella: 1. Tapaturman ja muun terveyden menettämisen vaara 2. Esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet 3. Työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä 4. Työn kuormitustekijät ja 5. Mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. Työssä esiintyvät vaara- ja haittatekijät on tunnistettava ja arvioitava kaikilla työpaikoilla, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, riippumatta työpaikan koosta tai toimialasta. Selvityksen laajuus, toteutustavat ja menetelmät voidaan valita työpaikkakohtaisesti, mutta niiden tulee kattaa kaikki työt ja kaikenlaiset vaara- ja haittatekijät. Kertaluontoinen selvitys ei riitä, vaan vaarojen selvittämisen tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Jos työpaikalla ei ole riittävää asiantuntemusta vaara- ja haittatekijöiden tunnistamiseen tai en arvioinnin suorittamiseen, tehtävään on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Tunnistetut vaara- ja haittatekijät on mahdollisuuksien mukaan poistettava. Jäljelle jääneiden haittojen tai vaarojen merkitys työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle tulee arvioida (en arviointi). Arvioinnin on johdettava toimenpiteisiin, eli jäljelle jääneiden vaaratekijöiden vaikutuksia työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle on pienennettävä niin että lain ja säädösten asettamat minimivaatimukset täyttyvät ja että työntekijöiden terveys ja turvallisuus vaarantuvat mahdollisimman vähän. 10

11 Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava hallussaan selvitys ja arviointi työpaikalla esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan on kyettävä osoittamaan, että en arviointi on tehty, mutta selvitystä ei edellytetä määrämuotoisena tai kirjallisena. Käytännön syistä en arviointi tulee tehdä kirjallisena tai sähköisesti tallennutussa muodossa, jolloin pystytään helposti osoittamaan viranomaiselle, että selvitys on tehty. Kun en arviointi tehdään tämän työkirjan avulla, täytetyistä tarkistuslistoista ja lomakkeista muodostuu en arvioinnin dokumentaatio. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys, työpaikalla suoritetut mittaukset ja muut selvitykset täydentävät osaltaan en arvioinnin dokumentaatiota. Useissa valtioneuvoston päätöksissä on yksityiskohtaisempia vaatimuksia vaarojen tunnistamisesta ja niiden merkityksen arvioinnista. Nämäkin ovat osa työpaikan en arviointia ja niiden tulokset ovat vaadittua dokumentaatiota. Selvitystä työpaikan vaara- ja haittatekijöistä on päivitettävä olosuhteiden muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla. Vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen ei rajaudu pelkästään en arviointityöhön, vaan työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tapaturmien, terveyshaittojen ja vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Jatkuvan ja järjestelmällisen tarkkailun avulla voidaan varmistaa työolojen pysyminen turvallisena tai toisaalta havaita aiemmin huomaamatta jääneitä vaaroja tai puutteita. Riskien arviointiin liittyviä yksityiskohtaisempia määräyksiä ja velvoitteita on työturvallisuuslain lisäksi useissa valtioneuvoston päätöksissä (VNp) ja asetuksissa (VNa) mm. seuraavista asioista: Asbestityöstä (VNp 1380/1994) Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (VNp 1407/1993) Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista (VNa 1484/2001) Kemiallisista tekijöistä työssä (VNa 715/2001) Koneiden turvallisuudesta (VNa 400/2008) Käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (VNp 1409/1993) Lyijytyöstä (VNp 1154/1993) Näyttöpäätetyöstä (VNp 1405/1993) Rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (VNp 410/1986) Työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VNa 716/2000) Työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä (VNp 976/1994) Työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (VNa 85/2006) Työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta (VNp 1155/1993) Työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta (VNa 48/2005) 11

12 Työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (VNp 922/1999) Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) Työturvallisuuslain, työterveyshuoltolain ja valtioneuvoston päätösten noudattamista ja siten myös en arvioinnin toteuttamista yrityksissä valvovat aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueet. Kysy tarvittaessa lisää omasta aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueesta! Työterveyshuollon tehtävät Työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon palveluksessaan oleville työntekijöille. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy ja työntekijöiden terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Yksi työterveyshuollon tehtävistä on työssä esiintyvien vaarojen ja -haittojen selvittäminen, arviointi ja seuranta toistuvien työpaikkakäyntien, työpaikkaselvitysten tai muiden toimenpiteiden avulla (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Työterveyshuolto on osa yrityksen työsuojelutoimintaa. Riskien arvioinnissa tarvitaan yhteistyötä yrityksen työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kesken. Yrityksessä on käytännön tuntemus ja tieto työssä esiintyvistä riskeistä, mutta niiden tarkempaan analysointiin tarvitaan usein työterveyshuollon asiantuntemusta. Työterveyshuolto on puolueeton ja luotettava asiantuntijataho, joka voi tukea yritystä erityisesti työssä esiintyvien vaara- ja haittatekijöiden terveydellisen merkityksen arvioinnissa ja toimenpiteiden valinnassa ja suunnittelussa. Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset ja työpaikkojen omat en arvioinnit ovat rinnakkaisia ja toisiaan tukevia toimintoja. Työpaikalla tehtävät en arvioinnit ovat työturvallisuuslain mukaan työnantajan vastuulla, työpaikkaselvitykset työterveyshuoltolain mukaan taas työterveyshuollon vastuulla. Niillä on sama kohde ja tavoite: työn turvallisuuden ja terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Riskien arviointi on yleensä laaja-alaisempi ja systemaattisempi. Siinä lähtökohtana on työnantajan velvollisuus selvittää kaikki työssä esiintyvät vaara- ja kuormitustekijät. Työterveyshuolto voi tukea työnantajaa tässä tehtävässä. Työterveyshuollon oma työpaikkaselvitys on puolestaan asiantuntijalähtöisempi ja vapaamuotoisempi. Se pureutuu usein tarkemmin yksityiskohtiin ja vaara- ja haittatekijöiden terveydellisen merkityksen arviointiin. Riskien arvioinnit ja työpaikkaselvitykset ovat toisiaan täydentäviä aineistoja, joita kannattaa käyttää toinen toisensa lähtötietoina ja kehittää molempia yhdessä. 12

13 1.4 Riskien arviointi ja työsuojelun toimintaohjelma Yrityksen työturvallisuustoiminnan tulee perustua työssä esiintyviin riskeihin ja niiden hallintaan. Riskien arviointi on siten koko työturvallisuustoiminnan kulmakiviä. Vasta kun tunnetaan työn turvallisuuden nykytilanne ja ongelmakohdat, voidaan yrityksen turvallisuustoimintaa ohjata ja hallita tehokkaasti ja tuloksellisesti. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteena on tehostaa ennakoivaa työsuojelua ja parantaa suunnitelmallisesti työoloja työpaikan omien edellytysten mukaisesti. Työsuojelun toimintaohjelma antaa puitteet, joiden varaan voidaan rakentaa yrityksen turvallisuustoimintaa (kuva 2). Työsuojelun toimintaohjelma Tavoitteet, pelisäännöt, vastuut ja velvoitteet Riskien arviointi Suunnitelmat ja toimenpiteet Kuva 2. Riskien arviointia voidaan käyttää apuna työsuojelun toimintaohjelmaa laadittaessa. Toimintaohjelmassa puolestaan määritetään en arvioinnin ja muun työsuojelutoiminnan yleiset linjaukset. Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen. Toimintaohjelmassa työnantaja kuvaa toimenpiteet työsuojelutoiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi työpaikalla. Toimintaohjelma voi olla yleinen työsuojelun toimintapolitiikka tai yksityiskohtaisempi ja konkreettisempi toimintasuunnitelma. Riskien arvioinnin avulla määritetään 13

14 toimintaohjelmaan kirjattavat työsuojelun kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmaan kirjataan käytännössä toimiviksi osoittautuneet käytännöt sekä mietitään toimintatavoissa olevat puutteet ja kehittämisen painopisteet. Työsuojelun toimintaohjelmasta johdetaan tavoitteet ja toimenpiteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi työpaikalla. 14

15 Välittömät toimenpiteet Seuranta ja palaute 2 Riskien arvioinnin suunnittelu ja valmistautuminen 2.1 Tavoite Riskien arvioinnin sujumista helpottaa sen huolellinen suunnittelu, varsinkin jos en arviointi on yrityksille uutta. Hyvin suunniteltu arviointi on helpompi ja nopeampi toteuttaa. Käytännössä on havaittu, että on muutamia asioita, jotka tulee selvittää ennen varsinaiseen en arviointiin ryhtymistä. Tämän työkirjan osana olevaa Riskien arvioinnin suunnittelu -lomaketta voidaan käyttää työpohjana näiden asioiden käsittelyyn. Arvioinnin suunnittelu Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen Riskin suuruuden määrittäminen Seuraukset Todennäköisyys Riskien merkittävyydestä päättäminen Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen 2.2 Päätös arvioinnin toteuttamisesta Päätös en arvioinnin toteuttamisesta tehdään yrityksen johdossa. Ilman yritysjohdossa tehtyä päätöstä en arviointi on turhaa. Johdon sitoutuminen en arviointiin tarkoittaa paitsi muodollista lupaa tehdä arviointi, myös käytännön tekoja arvioinnin onnistumisen varmistamiseksi. Johdon sitoutumista tarvitaan riittävien resurssien varaamiseksi, käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi arvioinnin jälkeen ja arvioinnin jatkuvuuden varmistamiseksi. Työpaikan turvallisuustoiminta ja en arviointi on työnantajan vastuulla. Työnantajan on varattava riittävät resurssit en arvioinnin toteuttamiseen, määriteltävä arviointiin liittyvät tehtävät ja nimettävä näihin tehtäviin henkilöt. Työnjaossa tulee määritellä tehtävien sisältö, vastuut, oikeudet päätösten tekemiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen sekä tehtäviin käytössä olevat resurssit. 2.3 Arviointiryhmä Arviointiryhmän muodostaminen Riskien arviointi on yhteisten asioiden kehittämistä, ja siksi se kannattaa tehdä ryhmätyönä. Riskien arviointiin tarvitaan eri henkilöstöryhmien osallistumista, ja arviointiryhmän tulisikin noudattaa yleistä ryhmätöiden PAT-periaatetta. Sen mukaan tehokkaaseen kehittämistoimintaan osallistuu päättäjiä, asiantuntijoita ja työntekijöitä (Kuva 3). PAT-periaate ei tarkoita sitä, että kaikki osallistuisivat arviointiin yhtä aikaa 15

16 ja samanlaisella panoksella. Eri osapuolten sitoutuminen ja työ yhteisen tavoitteen eteen on PAT-periaatteen lähtökohta. Päättäjät Ylin johto Linjaorganisaatio Konsultit Viranomaiset Tutkimuslaitokset Ulkopuoliset asiantuntijat Omat asiantuntijat Työsuojeluorganisaatio Työterveyshuolto Riskien arviointiryhmä Työntekijät Kuva 3. PAT-periaate en arvioinnissa Arviointi voidaan toteuttaa joko yrityksessä toimivan työsuojeluorganisaation tai kehitysryhmien voimin, tai en arviointia varten voidaan perustaa erillinen arviointiryhmä. Tehokkaimmillaan en arviointiin osallistuvan ryhmän koko on 3-5 henkilöä. Käytännön asioiden järjestämiseksi arviointiryhmälle tulisi nimetä vetäjä, joka toimii samalla en arvioinnin yhteyshenkilönä sekä johdon että henkilöstön suuntaan Työtekijöiden osallistuminen Työntekijöiden osallistuminen en arviointiin on tärkeää. Tarkastellaanhan arvioinnissa juuri työntekijöihin kohdistuvia riskejä. Yksi Riskien arviointi työpaikalla -työkirjan keskeisistä periaatteista on yrityksen henkilöstön tekemä en arviointi ja työntekijöiden osaamisen ja kokemusten hyödyntäminen en arvioinnissa. Erityisesti vaarojen tunnistusvaiheessa on syytä kuulla työntekijöiden mielipiteitä. Arviointiryhmään tulee osallistua yksi tai useampia työntekijöiden edustajia. Työntekijöiden edustajana voi toimia työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies, pääluottamusmies tai kuka tahansa työntekijä, jolla on riittävästi kokemusta tarkasteltavasta työstä ja työssä esiintyvistä riskeistä. Arviointiryhmään kuuluvien työntekijöiden li- 16

17 säksi en arvioinnissa tulee kuulla mahdollisimman monia tarkastelun kohteena olevien työpisteiden työntekijöitä. Työntekijöiden näkemyksiä heidän omassa työssään esiintyvistä riskeistä voidaan koota esimerkiksi erilaisten kyselyjen ja haastattelujen avulla tai antamalla työntekijöiden itse tunnistaa työssä esiintyvät vaarat tarkistuslistojen avulla Asiantuntijoiden käyttö Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee käyttää asiantuntijoita apuna sellaisten en arvioinnissa, joista itsellä ei ole riittävästi tietoa. Asiantuntijoita voidaan myös käyttää yksityiskohtaisempien analyysien, selvitysten tai mittausten tekemisessä tärkeimmistä alueista. Riskien arviointi työpaikalla aineiston perusajatuksena on kuitenkin se, että en arviointia ei annettaisi yksinomaan asiantuntijoiden tehtäväksi, vaan asiantuntijoita käytettäisiin vain tarvittaessa täydennystä tai lisätietoa yrityksen henkilöstön tekemän en arvioinnin tueksi. Tiettyjen erityisen yksityiskohtaiseen arviointiin voidaan tarvita asiantuntijaapua. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi henkiseen kuormittumiseen ja kemikaalien käyttöön liittyvät erityist. Näiden en osalta voidaan oheisten tarkistuslistojen avulla tehdä alustava en arviointi työpaikan oman henkilöstön voimin, ja tämän alustavan kartoituksen avulla päättää yksityiskohtaisempien analyysien ja asiantuntijaavun tarpeesta. Työterveyshuolto on monen yrityksen tutuin ja läheisin työturvallisuuden asiantuntija. Työterveyshuollon asiantuntemusta kannattaa hyödyntää havaittujen vaarojen merkittävyyden arvioinnissa, turvallisuustoimenpiteiden tarpeen arvioinnissa ja oikeiden toimenpiteiden valinnassa. 2.4 Toimintatavat ja pelisäännöt Yritys voi organisoida en arvioinnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Riskien arvioinnin toteuttamiseen on olemassa lukuisia vaihtoehtoisia toimintatapoja. Arvioinnissa kannattaa hyödyntää yrityksessä jo käytössä olevia toimintatapoja (esim. viikkopalaverit, ilmoitustaulut, kehittämisryhmät, dokumentointikäytännöt jne). Arviointia ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan arviointituokioita voidaan pitää joustavasti muun toiminnan lomassa. Työpaikalla voidaan järjestää esimerkiksi 1-2 tunnin mittaisia arviointipalavereita ruokatunnin jatkeeksi tai vuoronvaihdon yhteydessä. 17

18 Arviointiryhmän vetäjän tehtävänä on koota arviointiryhmä, hankkia tarvittavat menetelmät ja tarvikkeet arviointia varten, määrittää arviointiin osallistuvien henkilöiden koulutustarve ja järjestää tarvittava koulutus. Arviointiryhmän tehtävänä on arvioinnin suunnittelu ja organisointi, tehtävien jakaminen, henkilöstön opastaminen ja avustaminen ja johtopäätösten tekeminen arvioinnin tuloksista. Käytännössä arviointiryhmän vetäjän kannattaa selvittää yhteistyössä työnantajan ja arviointiryhmän kanssa, miten en arviointi yrityksessä toteutetaan. Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat esimerkiksi: Arviointiryhmä toteuttaa koko en arvioinnin itse: Työpaikalla kootaan en arviointiryhmä, jossa on työnantajan, työntekijöiden ja tarvittavien asiantuntijoiden edustajat. Sopiva ryhmäkoko on työpaikan koosta riippuen n. 3-7 henkilöä. Arviointiryhmä perehtyy en arvioinnin periaatteisiin ja toteutustapaan, hankkii mahdollisesti koulutuksen avulla riittävän asiantuntemuksen ja toteuttaa arvioinnin ryhmän sisäisenä työnä. Arviointiryhmä voi tarvittaessa haastatella työntekijöitä. Tämä menettely soveltuu erityisesti pienille työpaikoille. Arvioinnin koordinointiryhmä, joka jakaa arviointityön muille: Riskien arviointia varten kootaan 2-4 henkilön koordinointiryhmä, jonka tarkoituksena on organisoida en arvioinnin toteutus työpaikalla. Koordinointiryhmän jäsenet jakavat tietoa en arvioinnin periaatteista ja menettelyistä työpaikalla, ja varsinaisen en arviointityön tekee kunkin arviointikohteen työntekijöistä koottu en arvioinnin työryhmä. Koordinointiryhmän tehtävänä on auttaa arvioinnin käytännön järjestelyissä, antaa arviointiryhmille tukea asiakysymyksissä, tehdä yhteenveto arvioinneista ja määrittää esitettyjen toimenpideehdotusten toteuttamiskelpoisuus ja lisäselvitysten tarve. Tehtävät voidaan jakaa myös siten, että vaarojen tunnistaminen annetaan työntekijöiden tehtäväksi, mutta arviointiryhmä arvioi en suuruuden ja määrittää tarvittavat toimenpiteet. Menettely sopii selkeästi organisoituneille isommille työpaikoille sekä monen toimipisteen työpaikoille. Kyselyt ja henkilökohtaiset arvioinnit: Arviointi voidaan tehdä joko suljettuna kyselynä tai avoimena vakanssikohtaisena arviointina. Kyselyjä on käytetty erityisesti henkisen kuormittumisen arviointiin. Ne soveltuvatkin parhaiten arkaluontoisten asioiden tarkasteluun tai kommenttien keräämiseen tilanteessa, jossa työyhteisön ilmapiiri on tulehtunut tai on muita syitä, jotka estävät asioiden käsittelyn ryhmässä. Käytännössä kyselyjen tulokset tulisikin aina purkaa ryhmätyönä, jolloin voidaan tarkentaa esiin nousseita ongelmakohtia ja etsiä niille yhdessä ratkaisuja. 18

19 Riskien arviointiin osallistuvien henkilöiden tulisi kyetä mahdollisimman objektiivisesti arvioimaan eri arviointikohteissa ja töissä esiintyviä vaaratekijöitä ja etsimään havaituille puutteille parhaita mahdollisia parannustoimenpiteitä. Riskien arvioinnin onnistumista vaarantavia tekijöitä ovat etu- ja arvoristiriidat, epäolennaisiin pikkuasioihin takertuminen ja en tahallinen yli- tai aliarviointi. Näiden välttämiseen tulisi kiinnittää huomiota jo arviointia suunniteltaessa ja sen aikana. 2.5 Tavoitteet, aikataulu ja resurssit Riskien arviointi on tavoitteellista työpaikan kehittämistä. Tavoitteiden asettaminen jäntevöittää arvioinnin tekemistä ja helpottaa toteutumisen seurantaa. Tavoitteet voidaan sitoa esimerkiksi aikatauluihin, tehtyjen arviointien määrään tai löydettyjen en tai parannustoimenpiteiden määrään. Tavoitteiden asettamisessa tulee olla realistinen: en arviointi tuottaa suuren joukon toimenpide-ehdotuksia, joista jokaista ei voida hoitaa kuntoon, ei ainakaan saman tien. Riskien arviointi ei ratkaise yrityksen kaikkia työsuojeluongelmia kerralla. Yleensä en arvioinnin avulla saadaan selville kipeimmin toimenpiteitä vaativat kohdat. Tavoitteet tulee suhteuttaa käytettävissä olevaan aikaan. Huolellisesti tehty en arviointi vie aikaa. Karkeana yleistyksenä voidaan todeta, että yhden tässä työkirjassa olevan lomakkeen avulla tehty vaarojen tunnistaminen ja n suuruuden määrittäminen vie aikaa noin tunnin. Ajankäyttöä voi hallita varaamalla arviointiin ennakolta riittävät aika- ja henkilöresurssit. Arviointiryhmän vetäjän tai arvioinnista vastaavan henkilön tulee huolehtia siitä, että arvioinnin aikana keskitytään olennaisimpiin asiakokonaisuuksiin ja jätetään merkityksettömän pienten en käsittely arvioinnin ulkopuolelle. Johdon päätös ja henkilöstön innostuneisuus eivät vielä riitä en arvioinnin toteutumiseen, ellei sen tekemiseen löydy riittävästi resursseja. Resurssien käyttö tulisi miettiä jo ennen arvioinnin aloittamista. Resurssien hallinnassa auttaa tehtävien jakaminen henkilöstölle, niin että arviointiryhmä tai työsuojeluhenkilöstö ei itse vastaa kaikesta. Vaarojen tunnistamista voidaan osittaa pitkällekin aikavälille, niin että tehdään arviointia esimerkiksi muutama tunti viikossa. Myös järkevä arviointikohteiden valinta helpottaa resurssien hallintaa (ks. kohta 2.7). 19

20 2.6 Lähtötiedot ja koulutus Yrityksissä on paljon käyttökelpoista materiaalia, jota voidaan hyödyntää en arvioinnin kohdentamisessa ja arvioinnin aikana. Periaatteena on, että päällekkäistä työtä ei kannata tehdä, jos tieto löytyy jo jostain muualta. Riskien arviointi antaa myös tilaisuuden arvioida tietojen paikkansapitävyyttä ja riittävyyttä. Riskien arvioinnin lähtötietoina voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tietolähteitä: Aiemmat turvallisuustarkastelut Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset Työsuojelutarkastusten pöytäkirjat Kemikaaliluettelot ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet Tapaturma- ja läheltä piti tilastot. Riskien arviointi ei edellytä erityistä koulutusta, mutta arviointiin osallistuvien henkilöiden on kuitenkin syytä tuntea en arvioinnin yleiset periaatteet. Arviointimenetelmien kokeilu erilaisten harjoitustöiden avulla on havaittu tehokkaaksi tavaksi perehdyttää henkilöstöä arvioinnin tekemiseen. Riskien arviointiin on tarjolla eri koulutustahojen järjestämää maksullista koulutusta, mutta yrityksessä voidaan arviointiin osallistuvien henkilöiden perehdyttäminen järjestää myös omin voimin. 2.7 Arviointikohteiden valinta Aivan pienimpiä yrityksiä lukuun ottamatta en arviointia ei voida tehdä kerralla koko yrityksen toiminnasta, vaan arviointi on yleensä syytä jakaa osiin. Arvioinnin jakaminen pienempiin kohteisiin helpottaa arviointiin käytetyn ajan hallintaa ja samalla arvioinnissa voidaan keskittyä kulloiseenkin arviointikohteeseen yksityiskohtaisemmin. Arviointikohteiden rajaamisessa on monta vaihtoehtoista, yrityksen koosta ja toiminnan luonteesta riippuvaa tapaa. Arviointia voidaan rajata työtehtävien, työpisteiden, tiimien, prosessin osien, linjojen, osastojen tai rakennusten mukaisesti. Kohteita voi myös etsiä kysymällä Mitä meidän yrityksessämme tehdään?. Kerralla tarkasteltavan en arvioinnin kohteen tulisi olla selkeästi rajattu, riittävän kokoinen, mutta kuitenkin helposti hallittavissa oleva toiminnan osa. Arviointikohteet voidaan määrittää esimerkiksi tähän työkirjaan kuuluvan Riskien arviointikohteiden valinta -lomakkeen avulla. 20