Komulainen, J. Jyrki Komulainen PS-kustannus Onnismaa, J. Gaudeamus kirja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuske skus (TYT).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010. PS-kustannus 2009. Onnismaa, J. Gaudeamus kirja 2007. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuske skus (TYT)."

Transkriptio

1 Ohjauskirjallisuus Nimike Kirjoittaja Kustantaja Vuosi Kuvaus Ohjattu harjoittelu luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukena Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010 Ohjaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu opetusharjoittelussa. Kasvatus 5/2009 Jyrhämä, R. & Syrjäläinen, E. Koulutuksen tutkimuslaitos 2009 KASVATUS - Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, Opettajuuteen ohjaaminen Blomberg, Komulainen, Lange, Lapinoja, Patrikainen, Rohiola, Sahi & Turunen PS-kustannus 2009 Kouluttajana kehittyminen Kupias, P. Gaudeamus kirja 2007 Hyvä, paha arviointi Päivi Atjonen Tammi 2007 Ohjaus- ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta Onnismaa, J. Gaudeamus kirja 2007 Tampereen yliopiston verkko - tutor -sivut Mäkinen,P. Nokelainen,P. Raittinen,V. Peräkylä,L. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuske skus (TYT) Kohtaamisia ja kasvun paikkoja opetusharjoittelussa. Vuoropuhelua ohjauksen kehittämisestä Väisänen, P., Atjonen, P. (toim.) Suomen harjoittelukoulut 2005 Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja N:o 3. Joensuu. Joensuun yliopistopaino.

2 Opettajaprofession muutos ja opettajankoulutus Hämäläinen, S. (toim.) Jyväskylän yliopisto 2004 Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 81. Praktikumkäsikirja Toim. Syrjäläinen,E.Jyrhämä,R. Helsingin yliopisto 2004 Praktikumkäsikirja on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen opas. Se on tarkoitettu opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen yliopiston laitoksilla, normaalikouluissa ja kenttäoppilaitoksissa. Opettajuus -Ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? Luukkainen, O. Tampereen yliopisto 2004 Kasvatustieteiden laitos. Tampereen yliopistopaino Oy. Juvenes Print. Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina Atjonen, P. Painosalama 2004 Opetusharjoittelun ohjauksen retoriikka ja todellisuus Väisänen, P. Joensuun yliopisto 2003 Teoksessa P. Nuutinen ja E. Savolainen (toim.) 50-vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjauksesta Silkelä, R. (toim.) Joensuun yliopisto 2003 Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja N: Joensuu. Joensuun yliopistopaino. Erheitä ja virheitä Ollila, M-R. WSOY 2003 Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) Helsinki: WSOY 2003 Miksi opetusharjoittelun ohjaajien pitäisi perustella toimintaansa? Jyrhämä, R. Lapin yliopisto 2003 Teoksessa H. Sinevaara-Niskanen & R. Rajala (toim.) Kasvatuksen yhteisöt uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2. Artikkeli PDF-muodossa Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjauksesta Toim. Silkelä,R.Salo,P. Suomen harjoittelukoulut 2003 Teokseen on koottu suomalaisia opetusharjoittelun ohjausta käsitteleviä tutkimuksia Ovatko teoria ja käytäntö yhdistyneet opetusharjoittelussa? Ojanen, S. Joensuun yliopisto 2003 Teoksessa P. Nuutinen & E. Savolainen (toim.) 50- vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos,

3 Yrittävä elämänasenne Luukkainen, O. & Wuorinen, J. WS Bookwell Oy 2002 Menestyvän kouluttajan mallia etsimässä. Tutkimus suomalaisten huippukouluttajien koulutusnäkemyksistä Jokela, P. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutukse n yksikkö 2002 Ohjaus pedagogisena päätöksentekona Jyrhämä, R. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslait os 2002 Tutkimuksia 236. Internet-osoitteessa: Dialogi -avain innovatiivisuuteen Heikkilä, J. & Heikkilä K. WSOY 2001 Ohjaus vuorovaikutuksena Vehviläinen, S. Helsinki: Gaudeamus 2001 Elämäni työkirja, Konstruktivististen ohjausperiaatteiden soveltaminen: tehtäviä ja harjoituksia. Peavy, R. V. Työministeriö, Helsinki 2001 Psykologien kustannus ry. Muutoksista mahdollisuuksiin Lairio, M. & Puukari, S. Jyväskylän yliopisto 2001 Intuitio ja tunneviestintä.ihmisten välinen näkymätön yhteys. Dunderfelt, T. Dialogia Oy 2001 Ohjauksesta oivallukseen.ohjausteorian kehittelyä. Ojanen, S. Palmenia-kustannus 2000 Saarijärven Offset Oy. Opettaja vuonna 2010 Luukkainen, O. (toim.) Hakapaino Oy 2000 Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 15. Loppuraportti. Opetushallitus. Opettajan työtodellisuus haasteena opettajankoulutukselle. Kiviniemi, K. Opetushallitus 2000 Opettajien ja opettajankouluttajien käsityksiä opettajan työstä, opettajuuden muuttumisesta sekä opettajankoulutuksen kehittämishaasteista. Opetushallitus. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 14. Verkko-ohjauksen kehittäminen opetusharjoittelussa Helin, E., Okkonen-Sotka, P. & Vesisenaho, M. Joensuun yliopisto 2000 Teoksessa R. Vuorinen (toim.) Opiskelun ohjaus ja arviointi verkkoympäristöissä korkea-asteen koulutuksessa. Joensuu. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteiden tiedekunnan selostuksia 77, 31-44

4 Verkko-ohjauksen käsikirja opiskelun ja opetuksen kehittämiseen Vänskä,M. Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2000 Laaja lähestyminen opiskelun problematiikkaan ja pyrkimyksenä innostaa opiskelijaa opiskelussaan. Minna Vänskä, Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston verkkojulkaisu Ohjaus ammattina ja tieteenalana Onnismaa, J., Pasanen H., Spangar T., (toim.) Juva: PS-kustannus Oy 2000 Ohjaus ammattina ja tieteenalana, I+II, I = Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus, II= Ohjauksen toimintakentät. Arviointi ja kehityskeskustelu. Koko kuva oppijasta. Vuorinen, J. Opetus PS- KUSTANNUS 2000 Oppiminen ja ammatillinen kasvu Ruohotie, P. Juva: WSOY 2000 Sosiodynaaminen ohjaus Peavy, R. V. Työministeriö, Helsinki 1999 Psykologien kustannus ry Projektioppimisen haasteet ja mahdollisuudet Eteläpelto, A. & Rasku- Peltonen, H. WSOY 1999 Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY, Portfolio yliopistotyön kehittämisen ja arvioinnin väline Tenhula, T., Fant, B., Lonka, K., Vaananen, A., Åberg, L-M. & Honkanen, M. Tieteentekijöiden liitto.helsinki 1999 Tutkiva oppiminen Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. Porvoo: WSOY 1999 Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa Patrikainen, R. PS-KUSTANNUS 1999 Akateemisen opettajan tiedonalueista Niikko, A. Joensuun yliopisto 1999 Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia N:o 77. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Oppiminen ja asiantuntijuus Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.) Juva:WSOY 1999 Teaching for quality learning at university Biggs, J Buckingham 1999 Buckingham: Society for Research into Higher Education.

5 Oppiva organisaatio oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen Sarala, U. & Sarala, A. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 1998 Korkealaatuisen oppimisen perustekijöitä Åhlberg, M. Helsinki: Edita 1998 Teoksessa Hämäläinen, K. & Moitus, S. (toim.) Laatua korkeakoulutukseen teoriaa ja käytäntöä. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 6:1998, Portfolio itsenäisen opiskelijan tukena Tolonen, K. Otava 1998 Teoksessa Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (toim.) Sosiaalinen vuorovaikutus Rauni Myllyniemen juhlakirja. Helsinki: Otava, Arvioidaan opetusta, parennetaan oppimista Squires, G. Helsinki: Edita 1998 Teoksessa Hämäläinen, K. & Moitus, S. (toim.) Laatua korkeakoulutukseen teoriaa ja käytäntöä. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 6:1998. Helsinki: Edita, Opettaja tienhaarassa konstruktivismia käytännössä. Rauste-von Wright, M. Juva: WSOY 1997 Assessing student learning in higher education Brown, G London: Routledge 1997 Ohjauskeskustelu: Opetusharjoittelun ohjauskeskustelun toimintamallien tarkastelua Krokfors, L. Helsingin yliopisto 1997 Counseling: A comprehensive profession Gladding, S. T. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Theory and practice of counseling and psychotherapy Corey, G. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole The quality of talk in children s collaborative activity in the classroom Mercer, N. Elsevier 1996 Learning and Instruction 6 (4), Opettaja ja työyhteisö huomaa, ymmärrä, uskalla Himberg, L. Opetus WSOY 1996 Oppiminen ja koulutus Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. Juva: WSOY Opettaja opissa. Opetuksen monimuotoistaminen Suortamo, M. & Valli, R. Opetus WSOY 1993

6 (toim.) Dialogue in teaching: Theory and practice Burbules, N. New York; Teachers College Press 1993 Hyväksi opettajaksi kasvu ja kasvaminen Luukkainen, O. (toim.) Opetus WSOY 1993 Client-Centred Consulting. A Practical Guide for Internal Advisers and Trainers. Cockman, P., Evans, B. & Reynolds, B. London: McGraw Hill 1992 Peruskoulun toiminta- ja työmuotoja kehittämässä Sava, I. & Linnansaari, H. (toim.) Helsingin yliopisto 1991 Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisuja 2/1991. Ohjausprosessi opettajankoulutuksessa Ojanen, S. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Akateeminen opettaja Ojanen, S. (toim.) Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 1990 Täydennyskoulutusjulkaisuja 5/1990. Salpausselän Kirjapaino Oy Täydennyskoulutusjulkaisuja 4/1989. Yliopistopaino. The helping relationship Kurpius, D.J. New York: Pergamon 1986 Teoksessa F.H.Kanfer & A.P.Goldstein (toim.) Helping people change. New York: Pergamon, The helping relationship Brammer, L NJ: Prentice-Hall 1985 Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Florida studies in the helping professions Combs, A. W. Gainesville,FL: University of Florida Press. 1969

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008

Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 Tutkintovaatimukset Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008 KASVATUSTIETEEN (DIDAKTINEN LINJA) MAISTERIN TUTKINTO Aineenopettajakoulutuksen maisteritutkinnossa

Lisätiedot

VERKKOMENTOROINTI PEDAGOGISENA INNOVAATIONA

VERKKOMENTOROINTI PEDAGOGISENA INNOVAATIONA VERKKOMENTOROINTI PEDAGOGISENA INNOVAATIONA Irja Leppisaari/KPAMK/AVERKO irja.leppisaari@cop.fi Riina Helenius/KPAMK/AVERKO riina.helenius@cop.fi Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät 13.10.2005

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

VERKKOMENTOROINTI KOULUTUKSELLISENA KOKEILUNA

VERKKOMENTOROINTI KOULUTUKSELLISENA KOKEILUNA VERKKOMENTOROINTI KOULUTUKSELLISENA KOKEILUNA Riina Helenius/KPAMK/AVERKO riina.helenius@cop.fi Irja Leppisaari/KPAMK/AVERKO irja.leppisaari@cop.fi Monimuotoinen verkkomentorointi -seminaari 2.2.2006 Kokkola

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen 1 Jokaisen ihmisen tulisi tänään ajatella omaa työtään yrittäjämäisesti. On tärkeää päättää mitä haluaa ja mihin pyrkii, sekä pitää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

SYNNYT ORIGINS 4 2007

SYNNYT ORIGINS 4 2007 39 llecttiio Sinikka Rusanen TAIDEKASVATTAJAKSI VARHAISKASVATUKSEEN Lähdin syksyllä 1998 mukaan taidekasvatuksen osaston tutkimusprojektiin Kuvat, kasvatus ja identiteetit, jonka tehtävänä oli selvittää

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen Tutkivan oppimisen malli ja yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen Kaarina Ranne Yliopettaja, työnohjaaja, KT Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu kaarina.ranne@tamk.fi Pekka Kalli Yliopettaja,

Lisätiedot

Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti

Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ OHJAUKSESTA - lyhennelmä samannimisestä Helsingin yliopiston pro gradusta Elina Arasola / Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-insituutti SISÄLLYS 1. Johdanto

Lisätiedot

Työnohjauksen prosessitutkimus

Työnohjauksen prosessitutkimus Työnohjauksen prosessitutkimus auttaa kysymään käytännön kannalta tärkeitä asioita Rauno Lehtonen ja Risto Puutio Lähteet: [jälleen verkkoon] Avdi, E. (2005) Negotiation a pathological identity in the

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA Heidi Jelonen Kehittämishankeraportti Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t)

Lisätiedot

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Mitä opetus on? Erilaiset oppimisnäkemykset. Opetuksen sisältö. Opetus. Oppimisprosessi. Opetuksella kaksi pääaspektia: sisältö ja oppimisprosessi

Mitä opetus on? Erilaiset oppimisnäkemykset. Opetuksen sisältö. Opetus. Oppimisprosessi. Opetuksella kaksi pääaspektia: sisältö ja oppimisprosessi Opetuksen sisältö Oppimisnäkemykset Opettajan osaaminen Opetus Oppimisstrategiat Opetusmenetelmät Opiskelu Oppimisprosessi Oppimisympäristö Oppiminen Mitä opetus on? Miten opetus eroaa opiskelusta? Oppimateriaali,

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA Taina Rytkönen Suontausta VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN VAIHEET Multimediaopintokokonaisuuden CL seminaariraportti 18.1.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa

Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-1898959 OPStuki 2016 työpajan 3 sisällöt Tulevaisuuden

Lisätiedot

ERILAISEN OPPIJAN TUKEMINEN JA OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN

ERILAISEN OPPIJAN TUKEMINEN JA OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN NIILO MÄKI INSTITUUTIN LAATIMA LISTA: ERILAISEN OPPIJAN TUKEMINEN JA OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN KIELELLISET VAIKEUDET Adenius-Jokivuori, M. 2004. Kielen ja kommunikaation kehityksen tukeminen. Teoksessa

Lisätiedot

OHJAUS LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLISSA

OHJAUS LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLISSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 67 Arja Piirainen (toim.) OHJAUS LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLISSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A 67 Ohjaus Learning by Developing -toimintamallissa

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kansanen, P. (2012), Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kasvatus ja Aika, 2/2012. www.kasvatus-ja-aika.fi Taustaa Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Pertti Kansanen Suomalaisen

Lisätiedot

Aamulehti (2007) Internet levitti runsaasti tietoa Jokelan epäillystä ampujasta, artikkeli Aamulehden verkkolehdessä, 7.11.2007.

Aamulehti (2007) Internet levitti runsaasti tietoa Jokelan epäillystä ampujasta, artikkeli Aamulehden verkkolehdessä, 7.11.2007. Lähteet Aamulehti (2007) Internet levitti runsaasti tietoa Jokelan epäillystä ampujasta, artikkeli Aamulehden verkkolehdessä, 7.11.2007. Ahola M. ja Paakkanen M. (2007) Koulukiusattu nuorukainen rakensi

Lisätiedot