KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti"

Transkriptio

1 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO.2 1. RAKENNUSHANKE Asemakaava Tontti Rakennukset.3 2. PÄIVÄKOTIRAKENTAMISEN TARVE 3 3. TAVOITTEET AIKATAULU SUUNNITTELUN LAAJUUS 4 5.1Yleistä Arkkitehtisuunnittelu Pääsuunnittelu Geosuunnittelu Rakennesuunnittelu Talotekninen suunnittelu LVIA- suunnittelu Sähkösuunnittelu.5 6. HUOLTOKIRJAN KOKOAMINEN.5 7. RAKENNUTTAJAN PÄÄTÖKSET 5 8. SOPIMUSASIAKIRJAT PÄTEVYYSJÄRJESTYKSESSÄ 5 9. PALKKIOMUOTO JA MAKSUTAPA TYÖTURVALLISUUS MUITA ASIOITA.6

3 3 1 RAKENNUSHANKE 1.1Asemakaava Asemakaava on saanut lainvoiman 1/2014. Tontti on asemakaavassa korttelin 2 tontti 4 ja se on osoitettu asemakaavassa merkinnällä YO II, e= 0,30 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Yleismääräyksenä alueelle kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että istutukset, rakennelmat ja rakentaminen muodoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väreiltään sulautuvat tontilla olevien rakennusten, maiseman ja ympäristön osaksi. 1.2 Tontti Päiväkodin käyttöön suunniteltu alue on osa tonttia 4. Siikalatvan kunta omistaa tontin. Kaava sallii rakentamisen kahteen kerrokseen, mutta päiväkoti halutaan ja on mahdollista toteuttaa yhteen kerrokseen. 1.3 Rakennukset Tontilla sijaitsevat koulurakennus, kirjasto ja liikuntahallirakennus. Suunnittelualue on rajattu tarjouspyyntöasiakirjoissa osalle tonttia 2. PÄIVÄKOTIRAKENTAMISEN TARVE Rantsilassa varhaiskasvatus (päivähoito, esiopetus) toimii kolmessa eri kohteessa, Aleksanterin talossa, Tenavarinteellä ja Aleksanterin koululla. Aleksanterin talossa on tehty kuntokartoitus ja sisäilmatutkimus, joiden perusteella kiinteistö vaatisi huomattavan laajaa ja kallista peruskorjausta ja tämänkin jälkeen jää epävarmuus täyttävätkö tilat päiväkodille asetettavat terveysvaatimukset. Toinen päivähoidon kohde Rantsilassa on Tenavarinne, jossa hoidetaan nuorimpia päivähoidossa olevia lapsia. Tenavarinnekin on alun perin rakennettu asuinkiinteistöksi ja kun se otettiin 90-luvulla päivähoidon käyttöön, niin siinä tehtiin laaja peruskorjaus. Tiloissa ei kuitenkaan ole esim. kunnollista ilmastointia, tilat ovat lisäksi matalat ja epäkäytännölliset. Tilojen tarkastelun yhteydessä on noussut esille myös, että varhaiskasvatuksen toimiminen kolmessa eri kohteessa vaikeuttaa henkilöstön tehokasta yhteiskäyttöä. Edellä olevan perusteella koulutuslautakunta, joka vastaa varhaiskasvatuksesta on tehnyt esityksen, että Rantsilaan rakennettaisiin kokonaan uusi päiväkoti, johon sijoitettaisiin kaikki Varhaiskasvatuksen toiminnat. Valtuusto on hyväksynyt hankkeen suunnittelua varten määrärahan v talousarvioon. 3. TAVOITTEET Suunnittelussa tulee huomioida varhaiskasvatuspalveluiden toimintojensa kuvauksessa asettamat toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet sekä yhteenveto Tarpeita päivähoidon henkilöstön näkökulmasta. Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan tiedostaen ratkaisujen koko elinkaaren aikaiset kustannukset sekä energiataloudellisuus. Suunnittelussa kiinnitetään huomio päiväkotihankkeen monikäyttöisyyteen, muunneltavuuteen sekä piha- ja liikenneratkaisuihin sekä sisäiseen logistiikkaan erityisesti turvallisuuden ja sisäisten toimintojen onnistumiseksi.

4 4 Tuleva rakentaminen toteutetaan kokonaishintaurakkana, jossa urakoitsija vastaa rakennustyöstä kokonaisuudessaan urakkasopimuksen mukaisesti suunnitelmaasiakirjojen pohjalta. Urakoitsija tekee aliurakkasopimukset putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja taloautomaatiourakoista omiin nimiinsä. Urakkasopimusten perusteina käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, RT AIKATAULU Suunnittelijoiden työt alkavat välittömästi suunnittelijavalinnan tapahduttua ja valintapäätöksen saatua lainvoiman. Hankesuunnitelmassa on asetettu alustava aikataulu siten, että maanrakennustyöt aloitettaan joulukuussa 2014 ja tilaaja suorittaa ne omana työnään. Työt uudessa päiväkotirakennuksessa on suunniteltu alkavaksi tammikuussa 2015 ja hanke valmistuisi kesäkuussa Kaikkien suunnitelmien tulee olla valmiit joulukuussa Suunnitteluvaiheen alussa pääsuunnittelija laatii luonnos-, pääpiirustus- ja urakkalaskentasuunnitteluvaiheista yksityiskohtaisen suunnitteluaikataulun. Suunnittelijoiden edellytetään pysyvän annetussa aikataulussa. 5. SUUNNITTELUN LAAJUUS 5.1 Yleistä Suunnittelijat laativat urakkaohjelman, urakkarajaliitteen, työturvallisuus-asiakirjan sekä muut rakennusurakan tarjouspyyntöön liitettävät asiakirjat. Suunnittelijat toimittavat asiakirjatiedostot tilaajalle sähköisesti dwg- ja pdfmuodoissa. Suunnittelu toteutetaan perustuen YSE 1998 mukaiseen toimintamalliin. Suunnitelmat laaditaan suomen kielellä. 5.2 Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu toteutetaan kokonaishintaisena suunnitteluna arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon RT mukaisesti sisältäen erillis- ja täydentävät tehtävät: - rakennusluvan hakeminen ja seuranta - naapureiden kuuleminen ja tiedottamien yhteistyössä Siikalatvan kunnan rakennusvalvonnan ja tilaajan kanssa - rakennuslupahakemuksesta tiedottaminen yhteistyössä Siikalatvan kunnan rakennusvalvonnan ja tilaajan kanssa - piha- ja vihersuunnittelu - opasteiden suunnittelu - työmaataulun suunnittelu - akustinen suunnittelu - palotekninen suunnittelu - keittiölaitesuunnittelu 5.3 Pääsuunnittelu Arkkitehtitoimistosta nimetään pääsuunnittelija, jonka tehtävät ovat pääsuunnittelun tehtäväluettelon RT mukaisesti.

5 5 5.4 Geosuunnittelu Geosuunnittelu toteutetaan kokonaishintaisena suunnitteluna geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelon RT mukaisesti. 5.5 Rakennesuunnittelu Rakennesuunnittelu toteutetaan kokonaishintaisena suunnitteluna rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RT mukaisesti. 5.6 Talotekninen suunnittelu LVIA- suunnittelu LVIA- suunnittelu toteutetaan kokonaishintaisena suunnitteluna taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon RT mukaisesti Sähkösuunnittelu Sähkösuunnittelu toteutetaan kokoanishintaisena suunnitteluna taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon RT mukaisesti 6. HUOLTOKIRJAN KOKOAMINEN Huoltokirjan kokoamisesta vastaa pääurakoitsija. Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan huoltokirjasta annettua viranomaismääräystä/- ohjetta RakMK A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Huoltokirjan kokoaminen toteutetaan RT Toimitilakiinteistön huoltokirja laadintakohdan, Huoltokirjan laadinnasta aiheutuvia tehtäviä ja vastuita, mukaisesti; noudattaen ohjekortin muissa osioissa määriteltyjä ohjeita ja menettelytapoja. Kunkin suunnittelijan tulee toimittaa oman suunnittelualansa tiedot huoltokirjaa varten yllämainittujen tehtäväluettelojen mukaisesti sähköisesti tilaajan valitsemassa sähköisessä formaatissa siten, että ne ovat siirrettävissä tilaajan käyttämään sähköiseen huoltokirjaohjelmistoon, Buildercomin FacilityInfo huoltokirjaan. Huoltokirjatiedot toimitetaan edellä mainitun lisäksi tilaajalle kansioituina tulosteina (3 sarjaa). 7. RAKENNUTTAJAN PÄÄTÖKSET - Suunnittelijoiden valitseminen - Suunnitelmien hyväksyminen - Urakkatarjouksen hyväksyminen ja urakoitsijan valinta - Vastaanottopäätökset - Takuuajan velvoitteista vapautumiset 8. SOPIMUSASIAKIRJAT PÄTEVYYSJÄRJESTYKSESSÄ 1. Suunnittelusopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 3. RT (arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo) 4. RT (pääsuunnittelun tehtäväluettelo) 5. Annettu tarjous 6. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 seuraavin muutoksin ja

6 6 lisäyksin: Lisäys: Konsultti vastaa myös kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä Muutos: Mikäli kysymys on ohjelmallisesta ja toiminnallisesta tai viranomaismääräysten muuttumisesta johtuvista lisä- ja muutostöistä, ei niistä suoriteta erikseen korvausta, mikäli niiden määrä on vähäinen. Mikäli muutosta on pidettävä merkittävänä, rakennuttaja neuvottelee tarjoajan kanssa mahdollisesta lisäpalkkiosta Muutos: Siinä tapauksessa, että hanke keskeytetään, tilaajalla on oikeus katkaista sopimus työn etenemisen mukaisessa vaiheessa, eikä konsultilla ole oikeutta saada muuta kuin tilaajan hyväksymän maksuerän vaihetta vastaava korvaus. Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytymisen johdosta ei suoriteta erillistä korvausta. 7. Maksuerätaulukko 9. PALKKIOMUOTO JA MAKSUTAPA Palkkiomuotona on kokonaispalkkio. Tarjouspyynnön mukaisten tehtävien suorittamisesta korvataan työn etenemisen mukaisina maksuerinä erikseen hyväksyttävän maksuerätaulukon mukaisesti. Suunnitelmien tulostus- ja kopiointikulut maksaa rakennuttaja. Kaikki muut kopio-, posti-, ym. kulut sekä matkustamiskustannukset, päiväja ruokarahat sekä muut kulut tulee sisällyttää tarjottavaan kokonaishintaan. Maksuaika 30 vrk, kun tilaaja on hyväksynyt laskun maksukelpoiseksi. 10. TYÖTURVALLISUUS Rakennuttaja arvostaa turvallista rakentamista. Rakennuttaja nimeää hankkeeseen erillisen turvallisuuskoordinaattorin. Vastaava rakennesuunnittelija toimii pääkoordinaattorina rakenteellisen turvallisuuden varmistustoimenpiteiden toteuttamisessa (alustava riskiarvio, riskianalyysi, tarkastukset jne.). Suunnitelmien laadinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat määräykset ja säännöt: - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/ Työturvallisuuslaki 738/ RakMK A1 / 3.2 Erityismenettely 11. MUITA ASIOITA Työmaa- ja suunnittelukokouksia pidetään suunnittelu- ja rakennusaikana keskimäärien kerran kuukaudessa. Suunnittelijoiden tulee osallistua kyseisiin kokouksiin ja 15 kokouksen kustannukset matkoineen tulee kuulua annettuun kokonaishintaan. Mikäli kokouksia tulee pidettäviksi enemmän, niistä laskutetaan lisää tarjouslomakkeella annettavalla yksikköhinnalla. Suunnittelijan on vastattava työmaan vastuuhenkilön tai hänen sijaisensa kutsuun vasteajassa, joka saa olla enimmillään neljä tuntia. Pyydettäessä suunnittelijan edustajan on oltava työmaalla vuorokauden sisällä rakennuttajan edustajan kutsusta Siikalatvan kunta, Tekniset palvelut

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A 1.3.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET 5 3 URAKAN LAAJUUS 5 3.1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot