RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v valmistuva koulukeskus, johon siirtyvät suomenkielinen Sipoonjoen koulu ja ruotsinkielinen Kungsvägens skola. Tähän uudiskohteeseen tulee sijoittumaan aluksi n. 750 oppilasta (vaiheessa 2 n oppilasta). Kohteen alustavan tilatarvetaulukon mukaan laajuus on n brm2. Koulukeskuksen alueelta puretaan suurin osa rakennuksista uudisrakennuksen tieltä. Uudisrakennus käsittää Nikkilän sydämen vaiheen 1. Myös vaihe 2, myöhemmin toteutettava laajennus, suunnitellaan hankesuunnittelun yhteydessä ja L1 vaiheessa. Toimeksiantoon kuuluu myös saneeraustöiden suunnitteluttaminen sekä kilpailuttaminen. (toteutusvaiheen työt mahdollisesti erillisellä sopimuksella) 2. HANKINTAMENETTELY Hankinnan lajina käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (248/2007). Rakennuttajakonsultti kilpailutetaan avoimella menettelyllä hinta/laatu- arviointia käyttäen. Kaikissa toimeksiannoissa kommunikoidaan suomen kielellä. 3. RAKENNUTTAMISORGANISAATIO Tilaaja: Sipoon kunta, tekniikka- ja ympäristöosasto, toimitilat Käyttäjä: Sipoon kunta, Sivistysosasto, koulutuspalvelut Rakennuttajatehtävät: Hankkeen rakennuttajatehtävät tulee hoitamaan rakennuttajakonsultti, jonka tehtävät on määritelty tässä asiakirjassa. Rakennuttajakonsultti on sopimussuhteessa tilaajaan samoin kuin suunnittelijat ja valittavat urakoitsijat sekä erillistoimittajat. Hankkeeseen on perustettu projektiryhmä (joka käsittää myös suunnittelijat), joka johtaa ja ohjaa suunnittelua sekä tiedottaa hankkeen etenemisestä sekä seurantaryhmä, joka kommentoi tehtyjä valintoja. Projektiryhmä kokoontuu 1-2 vk välein sekä seurantaryhmä 1-2 kk välein.

2 2 (8) Näissä kokouksissa rakennuttajakonsultti toimii sihteerinä ja valmistelee kokoukset. Tilaajan edustaja toimii kokousten puheenjohtajana. Työmaakokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimii rakennuttajakonsultti. Suunnittelijat: Suunnittelu järjestetään jaettuna suunnitteluna, jossa arkkitehti toimii pääsuunnittelijana. Pää- ja arkkitehtisuunnitteluun sisällytetään akustinen ja palotekninen suunnittelu sekä kustannuslaskentatehtävät tarvittavassa laajuudessa. Muut suunnittelualat ovat mm piha-, geotekninen, rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelu. 4. RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN SISÄLTÖ JA TYÖNJAKO TILAAJAN KANSSA Konsultille kuuluvat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen rakennuskohteen tehtäväluettelon RAP 95 mukaiset rakennuttajatehtävät seuraavassa laajuudessa: Tarveselvitys C1 tehtävät seuraavasti: - Alustava tarveselvitys tehty kevään 2013 aikana. Sitä päivitetään hankesuunnittelun aikana. Hankesuunnittelu tehtävät C arkkitehti aloittanut kesäkuussa rakennuttajatehtäviä hoitanut rakennuttaja, josta rakennuttajakonsultti jatkaa - hankesuunnittelun ohjaus elokuun 2013 alusta alkaen C 2.7 valvotaan ja ohjataan pääsuunnittelijan toimeksiantoon sisältyvän alustavan kustannusarvion laatimista (tavoitehintalaskelma/rakennusosa-arvio) sekä arvioidaan laaditun alustavan kustannusarvion realistisuus ja asetetaan tavoitteet investointi- ja ylläpitokustannuksille C 2.9 valvotaan hankesuunnitelman koontia ja valmistellaan julkisten hankintojen ennakkoilmoitukset Suunnittelun valmistelu tehtävät C Suunnittelun ohjaus tehtävät C suunnittelijoille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on rakennuttajakonsultin tärkein tavoite ja suunnittelun ohjaus tulee toteuttaa siten, että tavoitteet saavutetaan Rakentamisen valmistelu tehtävät C (5.6 sisältää myös käyttäjän irtokalustehankinnat) Rakentamisen ohjaus tehtävät C

3 3 (8) Vastaan- ja käyttöönotto tehtävät C Takuuaika C 8.1 Työmaavalvonta suoritetaan talonrakennuksen työmaavalvonnan tehtäväluettelon RT sekä talorakennustyön laitejärjestelmätöiden valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisessa laajuudessa. Valvontatehtävien osalta tulee huomioida myös takuuajan vaatimat tarkastukset. Valvojat osallistuvat suunnittelunohjaukseen ratkaisuja tehtäessä sekä suunnittelukatselmuksiin jo suunnitteluvaiheessa. Konsultin tulee huolehtia kaikista hankintalainsäädännön edellyttämistä ilmoituksista yms. tehtävistä. Muiltakin osin tulee hankkeessa huomioida, mitä julkisia hankintoja koskevissa määräyksissä todetaan. Rakennuttajakonsultin tehtäviä ei saa siirtää suunnittelu- tai urakkasopimuksilla ao. tahoille. Konsultin tulee ohjata suunnittelua paitsi rakennus- ja käyttökustannustehokkaasti myös hyvään laadulliseen ja sisällölliseen lopputulokseen. Erityisesti tilaaja painottaa, että projektin tavoitteiden saavuttaminen ja suunnitteluryhmän saumattoman yhteistyön luominen on osaltaan konsultin vastuulla. Projektin alkaessa konsultin tulee esittää tilaajalle hankkeen projektisuunnitelma. Pää- ja arkkitehtisuunnittelija on valittu. Muiden suunnittelijoiden ja projektipankin kilpailuttaminen suoritetaan konsultin toimesta välittömästi valituksi tultuaan. Konsultti valmistelee suunnittelusopimukset tilaajalle allekirjoitettavaksi. Konsultin tulee huolehtia siitä, että tilaajan velvollisuudet rakennustyön turvallisuudesta tulevat hoidetuiksi valtioneuvoston päätöksen VNa 205/2009 mukaisesti. Suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan ko. päätöksen velvoitteista. Konsultti toimii suunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina ja laatii yhteistyössä valittavien suunnittelijoiden kanssa suunnittelu- ja rakentamisen valmisteluvaiheissa riskikartoitukset sekä työturvallisuusasiakirjan. Rakennusajan työturvallisuuskoordinaattorina toimii tilaaja. Konsultin huolehtii siitä, että pääsuunnittelijan tehtävään sisältyvä hankkeen jatkuva kustannussuunnittelu tulee tehtyä siten, että eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja punnittaessa myös niiden alustavat vaikutukset ovat valintaperusteena. Tilaaja hyväksyy konsultin esityksestä suunnitelmat ja kustannusarviot. Tilaaja hyväksyy maksuerätaulukot ja muut maksuperusteet konsultin esityksestä. Tilaaja hoitaa hankkeen rahaliikenteen. Konsultti tarkastaa laskut ennen tilaajan hyväksyntää ja suoritusta sekä pitää erillistä omaa kustannusseurantaa ajan tasalla.

4 4 (8) Normaalien projekti- ja seurantakokousten lisäksi järjestetään muutama ideointi- ja informaatiotilaisuus vaikuttajaryhmien kanssa syksyn 2013 ja talven 2014 aikana, joihin konsultin tulee osallistua ja pitää esitetyistä asioista kirjaa. Konsultin valvontahenkilöstön tulee osallistua pääurakoitsijan johtamiin viikoittaisiin urakoitsijakokouksiin. Konsultin tulee nimetä hankkeelle koko sen keston ajaksi vastuullinen vetäjä ja tämän varahenkilö. Tarjouksessa esitettyjen henkilöiden tulee olla käytettävissä em. tehtävissä, eikä heitä voi kesken sopimuskauden ilman tilaajan suostumusta vaihtaa. Mahdollisten alikonsulttien käyttö ja vaihtaminen tulee aina hyväksyttää tilaajalla. Konsultin tulee laatia ja esitellä säännöllisesti projektiraportti tilaajalle hankkeen etenemistä taloudellisesti, teknisesti ja aikataulullisesti. Kohteessa käytetään projektipankkia, jonka kilpailuttamisesta, ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa rakennuttajakonsultti koko hankkeen ajan. Rakennuttajakonsultti huolehtii siitä, että suunnittelijat ja urakoitsijat toimittavat sopimuksen mukaisen loppudokumentaation tilaajan huoltokirjaan. Huoltokirjan koordinoimisesta vastaa huoltokirjan toimittaja. Huoltokirjana käytetään Buildercom Oy:n Facityinfonettipohjaista huoltokirjaa. 5. TARJOAJIEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Taloudelliset edellytykset ja oikeudellinen asema Tarjoaja on merkitty kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa verot, sosiaaliturvamaksut, eläke- ja vastuuvakuutus- sekä tapaturmavakuutusmaksut taikka tarjoaja esittää suunnitelman rästiin jääneiden verojen, sosiaaliturva- tai eläkemaksujen suorittamisesta Tarjoajayritystä tai sen johtohenkilöä tai edustus- tai päätösvaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta Tekniset ja ammatilliset edellytykset: Riittävät henkilöstöresurssit; nimettävä projektinjohtaja/projektipäällikkö ja tämän varahenkilö, rakennus- ja talotekniset asiantuntijat/valvojat. Hankkeeseen nimettäviltä henkilöiltä edellytetään vähintään 5 vuoden kokemusta vastaavissa tehtävissä projektin vetäjältä edellytetään vähintään opistotasoinen tai ylempi rakennusalan tutkinto sekä RAP-pätevyyttä. Rakennusvalvojalta edellytetään rakennusmestarin/vastaava AMK tasoinen koulutus tai ylempi rakennusalan tutkinto sekä rakennusvalvojan pätevyyttä Taloteknisiltä valvojilta edellytetään teknikkotasoinen tai ylempi talotekninen tutkinto (sähkö, lvi) talotekniikan sekä valvojan pätevyyttä

5 5 (8) Vähimmäisvaatimukset, kts liite 2, jossa mainittu myös yleiset vähimmäisvaatimukset sekä alihankinta. 6. TARJOUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja palvelun laatutekijöiden perusteella. Eniten vertailupisteitä saanut tarjous valitaan. Vertailupisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Arvioinnin perusteena ovat ainoastaan tarjouksessa annetut tiedot. 6.1.Hinta, painoarvoltaan 50% Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 100 hintapistettä ja 2 kertaa kalliimpi saa 0 pistettä (lineaarinen laskeva suora) Tarjousten hinnan vertailupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: ( tarjoajan hinta halvin tarjottu hinta ) ( ) x 50% x 100 p = tarjoajan hinnanvertailu (halvin tarjottu hinta) pisteet 6.2.Palvelun laatutekijät, painoarvoltaan 50% Palvelun laatua vertaillaan seuraavien tekijöiden perusteella. Laadultaan paras tarjous voi saada maksimissaan 100 laatupistettä. (Paraskin tarjous voi saada esim. vain 50 pistettä, jos se ei palvele tilaajan tavoitteita) Kunkin kohdan laatupisteet ilmoitetaan tarjouslomakkeen ko kohdassa - hankkeen kustannustehokas toteuttaminen max 30 p - koulutilojen projektisuunnitelman max 20 p mukaisten tavoitteiden täyttyminen - projektipäällikkö/projektijohtaja max 35 p - valvojat max 15 p Laadun vertailupisteet lasketaan kaavasta 0,5 x tarjoajan laatupisteet. 7. VELOITUSPERUSTEET Konsultin tulee antaa tehtävien suorittamisesta kattohintapalkkio, joka tulee eritellä ja antaa tarjouspyynnön mukaisella tarjouslomakkeella. Laskutus suoritetaan kuukausittain toteutuneitten tuntien mukaan, kuitenkin siten, että kattohinnasta varataan maksettavaksi vastaanotossa vähintään 10% ja takuuajan jälkeen vähintään 2%. Maksuaika 21 vrk

6 6 (8) Erillisellä tarjouslomakkeella on ilmoitettava työmääräarviot henkilöittäin ja sekä aikaveloitushinnat mahdollisia lisätehtäviä varten. Tarjoukseen tulee toteutusvaiheen valvonnan osalta sisällyttää seuraavat työmäärät: - rakennusvalvoja 80 tuntia/kuukaudessa - lvia- valvoja 50 tuntia/kuukaudessa - sähkövalvoja 50 tuntia /kuukaudessa - Tilaaja varaa oikeuden suorittaa rakennusvalvojan työt omana työnä tarvittaessa. Matkakustannukset kohteeseen matka-aikoineen tulee sisältyä palkkioon. Piirustus- ja muun suunnitelmamateriaalin kopioinnista vastaa tilaaja. Konsultin toimistolla ottamat kopiot ja tulosteet sisältyvät palkkioon ja tuntihintoihin. Konsultin postituskulut (pl. urakkalaskentaan liittyvät postitukset) sisältyvät palkkioon ja tuntihintoihin. Tuntihinnat ovat kiinteät asti. Tuntiveloitushintoja (ja niiden perusteella laskettua kattohintaa) voidaan tarkastaa RAKLI / SKOL ohjeen mukaisesti alkaen. 8. TARJOUS Tarjous tulee antaa liitteenä olevilla lomakkeilla. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä, että suomen kielelle käännettynä. Käännösten tulee olla virallisen kielenkääntäjän laatimia ja ulkomaisten todistusten asianmukaisesti legalisoituja. Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava kaikki vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Tarjous ei saa sisältää ehtoja. Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen, jos siinä on olennainen virhe tai jos ilmoitettu palkkio on tarvittavaan työmäärään ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä ilmeisesti voida suorittaa työtä sopimuksen mukaisesti (koskee myös tarjouslomakkeessa ilmoitettavia osahintoja/työmääriä) tai jos tarjous saapuu tarjousajan päättymisen jälkeen. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen mukana ei tule toimittaa muita kuin tarjouspyynnössä pyydettyjä tietoja. Yleisiä esitteitä, henkilöluetteloita tai referenssiluetteloita ei oteta huomioon tarjousten käsittelyssä. Tarjoajan on varmennettava tarjous allekirjoituksellaan.

7 7 (8) Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset eikä tarjoajille suoriteta tehdystä laskentatyöstä erikseen korvausta. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjoukset avataan välittömästi tarjousajan päätyttyä. Avaustilaisuus ei ole julkinen. 9. HANKKEEN VAIHEET JA AIKATAULU Hankkeelle on asetettu seuraavat aikataulutavoitteet (kk/v): Alustava tarveselvitys (tehty) Hankesuunnittelun aloitus 06/2013 Hankesuunnitelma valmis 10/2013 Toteutussuunnittelu ja hankesuunnittelu toteutetaan päällekkäin Esirakentamistyöt (purkutyöt, maanrakentaminen, perustustyöt, kunnallistekniikan muutokset) ajoittuvat mahdollisesti tehtäväksi keväällä ja kesällä 2014 Rakennustöiden aloitus syksyllä 2014 Kohteen rakennustyöt valmiit 05/2016 Saneeraustöiden aloitus 06/ HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO JA KOKONAISKUSTANNUKSET Rakentaminen toteutetaan alustavasti rakennus- ja taloteknisten töiden kiinteähintaisena kokonaisurakkana. 11. SOPIMUSEHDOT Toimeksiannossa noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava a) konsulttisopimus b) tarjouspyyntöasiakirjat c) tarjous d) KSE 1995 e) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 1995 (RT ): KSE 1995 kohta Lisäys Konsultti vastaa myös kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. KSE 1995 kohta Muutos Mikäli on kysymys ohjelmallisista ja toiminnallisista tai viranomaismääräyksen muuttamisesta johtuvista lisä- ja muutostöistä, ei niistä suoriteta erikseen korvausta, mikäli niiden määrä on vähäinen.

8 8 (8) KSE 1995 kohta 7.2. Muutos Korvausta viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos viivästyminen on niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta osittain tai kokonaan keskeytettävä työnsä. KSE 1995 kohta 7.5 Muutos Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytymisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. Siinä tapauksessa, että hanke keskeytetään ja päätetään olla toteuttamatta, tilaajalla on oikeus katkaista sopimus em. työn etenemisen mukaisessa vaiheessa. Konsultilla ei ole oikeutta saada muuta kuin korvaus suoritetusta työstä sovitun veloitusperusteen mukaisesti eikä muita korvauksia tai kuluja. 12. HANKINTAPÄÄTÖS JA ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintapäätös perusteluineen, joka annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille. Tiedoksianto toteutetaan ensisijaisesti sähköisenä. Sähköistä tiedonantoa varten tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon hankintapäätöksen liitteineen voi lähettää. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus alkaa vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sipoon kunta lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen päätöksestä oikaisuvaatimusohjein. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli konsulttitoimisto katsoo, että joku tarjouksen osa on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisenaan pidettävä salassa, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioon ottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tästä osin käsitellä sopimuksen allekirjoittamisenkin jälkeen salaisena.

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot