Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä."

Transkriptio

1 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne alla mainitun rakennushankkeen suunnittelusta. Tarjousta pyydetään kokonaisuuksina (TJÄ,SÄ,TEL) ja (LVI,RAU,TATEpääsuunnittelu).Tarjottaessa molempia osa-alueita, on kummastakin jätettävä oma tarjous. Tarjous tehdään eriteltynä TATE lomakkeelle liite Rakennuskohde Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakentaminen ja saneeraus toteutetaan nykyisen leikkaussalien ja ensiavun laajennuksena ja peruskorjauksena. Uudisrakennuksesta tulee kolmikerroksinen. Lisäksi neljänteen kerrokseen rakennetaan tarvittavat konehuoneet. Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. 3. Laajuustiedot ja kustannusarvio Uudisrakennus noin 2900 m 2, vanhan leikkausosaston peruskorjaus noin 980 m 2 ja yhteispäivystykseen liittyen poliklinikoiden muutossuunnittelua noin 200 m 2. Lisäksi tarvittavat konehuoneet leikkausosaston yläpuolelle. Hankkeen kustannusarvio noin 11,5 milj., alv 0 %. 4. Suunnittelun laajuus Talotekniikka Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelon TATE 95/RT ja TATE 95/ RT mukaiset tehtävät suunnittelijoittain. Kiinteät kokonais- ja osahinnat ilmoitettava suunnittelutarjouslomakkeille suunnittelualoittain (TATE -, liite nro 1.) TATE -pääsuunnittelu Talotekniikan pääsuunnittelijalle kuuluvat vähintään alla luetellut tehtävät: 1

2 koordinoida talotekniikan eri suunnittelualojen työ (mm. tiedonvaihtoaikataulu) valvoa, että talotekniikan suunnittelussa noudatetaan rakennuttajan suunnitteluohjeita. koordinoida talotekniikan osalta suunnitteluaikataulun laadinta ja valvonta (lähtötiedot, tehtävät, keskinäinen tiedonsiirto) koordinoida talotekniikan eri suunnittelualojen laatusuunnitelmien tekeminen sekä varmistetaan niiden yhdenmukaisuus. järjestelmien ideointi ja tarkasteluvaihtoehtojen määrittely yhdessä muiden talotekniikan suunnittelijoiden kanssa. koordinoida, että talotekniikan eri suunnittelualojen laatutaso- ja kustannustavoitteet ovat yhdenmukaiset (pohjana eri suunnittelualojen laatimat ehdotukset ja luonnokset) investointien kokoaminen talotekniikan osalta yhdessä muiden talotekniikan suunnittelijoiden kanssa. selvitetään teknisten järjestelmien integrointitarpeet yhteistyössä talotekniikan eri suunnittelualojen kanssa. avustetaan rakennuttajaa talotekniikan hankintamuotojen valinnassa. koordinoidaan urakkarajaliitteen laatiminen talotekniikan osalta koordinoidaan taloteknisten suunnitelmien keskinäinen vertailu virheettömyyden, ristiriidattomuuden ja tavoitteenmukaisuuden varmistamiseksi (käytännön vertailutyön suorittavat ao. suunnittelijat) toimintakokeiden suunnittelu ja koordinointi teknisten tilojen käytön koordinointi tunnusjärjestelmien yhtenäistäminen ja valvonta. LVI-suunnittelu Seinäprojektiosuunnitelmat tarvittavissa määrin ja 4 kokonaan

3 Em. kohtiin LVI-tehtävät ja tulosteet. Sähkösuunnittelu TATE 95/RT taulukon laajuus 2 mukaisesti, edellyttäen, että siihen kuuluvat seinäprojektiosuunnitelmat tarvittavissa määrin ja 4 Kokonaan Rakennusautomaatiosuunnittelu ja 4 kokonaan Tietojärjestelmälaitesuunnittelu ja 4 kokonaan 3

4 Tele- ja Turvasuunnittelu ja 4 kokonaan Vähäinen lisä- ja muutossuunnittelu Kaikkien suunnittelijoiden toimeksiantoihin kuuluu lisäksi mahdollisten suunnitteluperusteiden, esim. huoneohjelman, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, teknisten järjestelmien ja viranomaismääräysten muutoksista johtuva vähäinen lisä- ja muutossuunnittelu. 5. AIKATAULU JA TOTEUTTAMISTAPA 5.1 Aikataulu Suunnittelu tulee edetä niin, että koko kohteen suunnitelmat ovat urakkalaskentaan valmiina Suunnittelusopimus jaetaan suunnitteluvaiheisiin, joista tehdään yhteinen suunnittelusopimus. Vaiheet ovat seuraavat: Luonnosvaihe (L1, L2 ) Työpiirustusvaihe (T1, T2 ) 4

5 Rakentamisvaihe (T3) Kohteen suunniteltu rakentamisaika on Suunnittelutyön toteuttamistapa Rakennuttaja nimeää kohteen suunnittelutyöryhmän, jota täydennetään valituilla suunnittelijoilla. Suunnittelukokouksia pidetään tarvittaessa, arviolta kerran kuukaudessa. Suunnittelijoiden tulee rakennuttajan johdolla laatia yksityiskohtainen hankkeen toteuttamistapaan sopeutettu suunnitteluaikataulu suunnitteluvaiheittain. Siinä esitetään kulloinkin suunnittelun etenemisen ja ajankäytön kannalta merkittävät toimenpiteet, kuten rakennuttajalta, käyttäjältä ja viranomaisilta tarvittavien tietojen, ohjeiden ja kannanottojen vaihto, suunnitelmien yhteensovitus, asiakirjojen kopiointi. 3 Rakentamistyön toteuttamistapa Rakentaminen toteutetaan kokonaishintaisina urakoina, jossa rakennusurakoitsijalle alistetaan sivu-urakoina putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, kiintokaluste- ja kiinteiden sairaalalaitteiden työt. 6. Sopimus ja kustannukset Suunnittelun toimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 (RT ) täydennettynä seuraavin muutoksin: Konsulttien vahingonkorvausten ylärajat: pääsuunnittelija, arkkitehti- ja rakennesuunnittelija euroa talotekniikan suunnittelijat euroa muut KSE:n mukaisesti. Konsultilla tulee olla vähintään vastuunsa suuruinen vakuutus. Konsultti vastaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutetuista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä. Sopijaosapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytymisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. Suunnittelusopimuksessa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja: suunnittelusopimus tarjouspyyntöasiapaperit tarjous KSE 1995 järjestöjen vahvistamat tehtäväluettelot muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. Asiakirjojen keskinäinen järjestys on edellä mainittu. Suunnitelmien mahdollisesta myöhästymisestä, tilaaja on oikeutettu saamaan hyvitystä, Konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista poiketen, 0,5 % jokaiselta myöhästymispäivältä. 5

6 1 Veloitusperusteet ja maksusuoritukset Kohdassa 4 mainittujen tehtävien suorittaminen korvataan kiinteällä kokonaispalkkiolla erikseen sovittamina työn etenemisen mukaisina maksuerinä. Viimeinen maksuerä, joka on vähintään 10 % ko. suunnitteluvaiheen palkkiosta ja se maksetaan, kun kaikki ko. vaiheen suunnitelma-asiakirjat ja huoltokirjat on luovutettu ja hyväksytty tai työ on muuten todettu suoritetuksi. Suunnitteluvälineistön esim. tietokonejärjestelmien käytöstä ei makseta eri korvausta, vaan se sisältyy kokonaispalkkioon. Lisä- ja muutostyösuunnittelu korvataan suunnittelijan kanssa sovittavan henkilöryhmittäisten tuntiveloitushintojen mukaan. Henkilöryhmät ovat SKOL / SAFA / RAKLI:n rakennusalan suunnittelussa käyttämiä tehtävään ja henkilön pätevyyteen perustuvan ryhmittelyn mukaisia. Suunnittelijan tulee antaa yksilöity tarjous lisä- ja muutossuunnittelusta. Hankkeeseen liittyvien työmatkojen, joista on sovittu tilaajan kanssa, kulut ja päivärahat korvataan erikseen kulloinkin voimassa olevan verohallituksen vahvistamien korvausten mukaisesti. Matkakustannuksista esitetään tarjouksessa arvio. Suunnittelukokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa, työmaakokouksia keskimäärin kerran kuukaudessa sekä lisäksi käynnistys- ja vastaanottokokoukset. Matkalaskut on esitettävä viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Paikallisesti suoritettavia matkoja (konsultin kotipaikkakunnalla) ei korvata. Tuntiveloituksella korvattavien tehtävien osalta konsultille korvataan enintään kahdeksan (8) työtuntia kultakin matkapäivältä. Suunnittelijan laatimien piirustusten ja asiakirjojen tavanomaisesta kopioinnista ja kopioiden lähettämisestä aiheutuneet kulut korvataan. Kopiointityöt teetetään tilaajan osoittamalta toimittajalta tilaajan laskuun. Erikoiskopioinnin, tietokonetulosteiden kopioinnin, suurennos-, pienennys- ja konekirjoitustyön sekä pikalähetyksen käyttämisestä aiheutuvat kulut korvataan Suunnittelutarjouksen tulee sisällyttää 10 suunnittelu- ja työmaakäyntiä yhteensä. Tämän ylimenevät käynnit korvataan edellä mainituin perustein. 7. Tarjoushinta Tarjoushinnat tulee eritellä tarjouspyynnön liitteenä olevalle TATE-lomakkeelle. 8. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, kuitenkin asianosaisille päätöksenteon jälkeen. Tämä koskee myös tarjoushintaa. Mikäli tarjous sisältää liikesalaisuuksia, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava ja ne tulee olla erillisellä liitteellä 9. Valintaperusteet Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oheisten painoarvojen mukaan. Suunnittelija valitaan tarjoushinnan ja soveltuvuusarvioinnin painotettujen yhteispistemäärien perusteella. Soveltuvuus/hinta painotussuhde on 70/30. 6

7 Soveltuvuusarvioinnissa käytetään soveltuvin osin Suunnittelu ja konsulttitoimintojen liiton SKOL ry:n suosittelemaa suunnittelijan ja konsultin valinnan arviointimenettelyä. Soveltuvuusarviointi tehdään ennen hintatarjouskuorien avaamista. Soveltuvuusarviointiperusteet ovat: 1. YRITYS arvioidaan alan suunnittelureferenssit teknisesti vastaavista kohteista 2. PROJEKTIN JOHTO projektin johtajan arviointi: mm. koulutus, kokemus ja alan referenssit 3. PROJEKTIN HENKILÖSTÖ henkilöstön koulutus, alan referenssit ja kokemus tarjouksessa annetaan selvitys suunnittelun vastuuhenkilöistä sekä muista suunnitteluun osallistuvista henkilöistä sekä henkilöstön paikallistuntemuksesta. 4. PROJEKTISUUNNITELMA JA TARJOUS työmääräarvio ja tarjous 10. Muita sopimukseen liittyviä asioita Suunnittelijoiden tulee huolehtia siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta, RT STM Pääsuunnittelijan velvollisuus on koordinoida työturvallisuusasioita suunnitteluvaiheessa 11. Tarjouksen jättäminen Tarjoukset tulee jättää Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Keskussairaalantie Savonlinna mennessä osoitteeseen: Kuoreen merkintä Leikkausosaston talotekniikan suunnittelutarjous Tarjous voidaan jättää hyväksymättä. jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen, siinä on olennainen virhe, ilmoitettu palkkio on tarvittavaan työmäärään ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suorittaa työtä sopimuksen mukaisesti tai jos tarjous on saapunut tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousavaustilaisuuden jälkeen saapuneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pidättää itselleen myös oikeuden olla hyväksymättä yhtään tehdyistä tarjouksista. Tarjousten jättöaika mennessä. 7

8 Lisätiedot: Lisätietoja antaa: rakennusmestari Viljo Alapuranen, puh. (015) lomalla sairaalainsinööri Unto Tolvanen puh käyttöpäällikkö Hannu Kosonen puh Liitteet: - alustavat luonnossuunnitelmat -TATE-lomake Savonlinnassa Viljo Alapuranen rakennusmestari 8

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1 (10) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Järvenpään kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää Käyntiosoite: Seutulantie 12, Järvenpää

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta Alakorkalon jäteaseman laajennus, vaihe 2 Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen jätteen kuormauskatokselle, ajoneuvovaa alle ja lajitteluhallille alueen liikennejärjestelyineen 1. Tehtävän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET

YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET TARJOUKSENPYYTÄJÄORGANISAATION TARJOUSPYYNTÖ YHTEYSTIEDOT (KOKONAISTALOUDELLISUUS) pp.kk.vvvv YKSILÖIMÄTTÖMÄT SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET YKSIKKÖHINNAT 1.Yleistä Tarjouksenpyytäjäorganisaatio

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot