Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 11/2014 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 11/2014 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 11/2014 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai noin klo Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaiseksi 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Salo ja Katja Falkstedt 3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja Käydään helmikuussa läpi 5. Edunvalvonta, Kristiina Salo Omistaja-tilaaja-tuottaja-malli Kaupunginhallitukselle esitettävien linjausten mukaan omistaja-tilaaja-tuottaja - menettelystä siirrytään selkeämpään johtamisjärjestelmään. Palvelujen ja toimintojen järjestämistapaa ja sijoittumista kaupunkiorganisaatioon arvioidaan koko kaupungin näkökulmasta. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on taloudellisuus sekä palvelujen ja toiminnan laatu. Mahdollisia organisointitapoja omajohtoisen tuotannon (virastomalli) ohella ovat liikelaitos, kunnallinen osakeyhtiö, ulkoistaminen ja liikkeen luovutus. Tavoitteena on, että kaupunki keskittyy ydintehtäviinsä ja markkinoita hyödynnetään aktiivisesti. Kilpailutus- ja sopimuskäy täntöjä kehitetään siten, että palveluntuottajille syntyy houkuttimia palvelujen ja tuottavuuden kehittämiseen. Muutoksilla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia säästöjä. Kehittämisvisiota kohti kuljetaan vaiheittain vuosien aikana. Valmistelut tehdään yhteistyössä henkilöstöjärjestö jen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa uudelleenjärjesteltäviä kaupungin toimintoja ovat kiinteistöpalve lut ja kaupunkitekniikka. Tarkastelun kohteena ovat teknisen ja ympäristötoimen yksiköistä Tekninen keskus ja Tilakeskus-liikelaitos sekä palveluliiketoimen yksiköistä Espoo Kaupun kitekniikka -liikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos. Käynnistettävän projektin omistajana toimii kaupunginjohtaja ja operatiivisena omistajana palveluliiketoimen toimialajohtaja. Projektin ohjausryhmään nimetään lisäksi teknisen ja ym päristötoimen toimialajohtaja sekä konserniesikunnan ja henkilöstön edustajat. Projekti huo lehtii työskentelyn yhteistoiminnallisuudesta. Projektin tehtävänä on laatia esitys kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan järjestämista vasta ja tarvittavista toimenpiteistä. Projekti valmistelee väliraportin käsiteltäväksi kaupun ginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulussa Tavoitteena on, et tä esitys tuodaan valtuuston päätettäväksi kokoukseen.

2 Espoo Catering -liikelaitoksen toiminnan järjestämistä ehdotetaan selvitettäväksi Espoo Cateringin toiminnan järjestämisen vaihtoehtojen selvittämiseksi on tarkoitus perus taa EsPro-mallin mukainen projekti. Tulevaisuuden organisointivaihtoehdot ovat laaditun suunnitelman mukaan seuraavat: 1. Liikelaitos toimii ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti lopetetaan. 2. Liikelaitos toimii ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti yhtiöitetään ja tämä yhtiö myy dään. 3. Liikelaitoksen ulkoinen myynti kilpailutetaan ulos. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. 4. Yhtiöitetään Espoo Catering in house yhtiöksi. Tämä yhtiö olisi kaupungin oma yhtiö joka tuottaa palveluja vain vähäisissä määrin ulkopuolisille yksiköille. Toiminnan uudelleenjärjestämisen syynä on kuntalain muutos, joka astui voimaan Laki edellyttää, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annet tava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämis velvollisuus). Lain mukainen siirtymäaika päättyy Espoo Cateringin ulkoinen myynti herätti kilpailuviraston huomion jo kesällä ja virasto tutkii liikelaitoksen ulkoista myyn tiä. Asia selostetaan kaupunginhallitukselle Päätös projektin perustamisesta tehdään sen jälkeen kun asianmukaiset neuvottelut ja kuulemiset on pidetty. Projektissa on henkilöstön edustus ja sen kesto on n. 2-3 kuukautta. Molempiin asiakohtiin Yhteisjärjestö on ottanut kantaa ja pyrkinyt vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin heitä tapaamalla ja tekemällä kannanottoja. JHL:n kanta on että tilaajatuottajamallissa pitäisi palata takaisin virastomalliin. Espoo Catering -liikelaitoksen osalta yh teisjärjestön kanta on että ulkoisesta myynnistä tulee luopua. Kuntalaki ei edellytä yhtiöittä mistä vaan vetäytymistä markkinoilta. Kiinteistöpalveluissa ja kaupunkitekniikassa työskentelee noin 1000 työntekijää, joista 700 on JHL:n jäseniä, Espoo Cateringissa työskentelee noin 480 työntekijää joista 257 on JHL:n jäseniä Yhteisjärjestö ja tuntiyhdistys järjestävät jäsenistölle infotilaisuuden klo valtuustosalissa. Talouspalveluiden organisaatiomuutos Muutos on lähdössä käyntiin. Tarkoituksena on selkeyttää talouspalveluiden organisaatiota. Muutoksella on henkilöstövaikutuksia, tiimimuutoksia, tehtävien muuttumisia. Espoo Talous palvelujen toimintaympäristö muuttuu manuaaliprosessien sähköistämisen ja rutiinitehtävien automatisoinnin myötä. Talouspalveluiden sisäisten sekä etenkin kaupunkitasoisten pitkien prosessien kehittäminen edellyttää organisaatiota, joka tukee tätä kehitystä. Espoo kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen Apuvälinekorjauspalvelut -palvelualueen muu tokset Muutokset liittyvät Puolarmetsän sairaalan toiminnan loppumiseen ja Espoon uuden sairaa lan käynnistämiseen. Apuvälineiden huollot siirtyvät vaiheittain HUS AVK:lle. Ensimmäises sä vaiheessa siirtyvät Espoon sairaalan ja avoterveydenhuollon apuvälinehuollot ja toisessa vaihessa vammaispalvelun ja suomenkielisen opetuksen apuvälinehuollot. Ensimmäisessä vaiheessa siirtyviä apuvälinekorjaajia olisi 3.

3 Yt työpaikkakokous Sote-laki Laista on päästy sopimukseen. Lain yksityiskohdat esitellään ja julkistetaan Jol loin mahdollisesti tarkentuu henkilöstön asema muutoksessa. Pääsääntö on että sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan sote-alueella joihin perustetaan kuntayhtymiä tuottamaan palvelua. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyisi kuntayhtymiin pois kaupungin palveluk sesta. Muutoksella on varmastikin vaikutusta myös Espoon yhdistysten rakenteisiin. JHL:n jäseniä työskentelee Espoon Sosiaali- ja terveystoimessa noin 270 Metropolialueen erityiskuntajakoselvitys Selvitysmiesten lausunto julkistetaan Käsitellään yhteistoimintaan liittyvät asiat a) Kaheto, Kristiina Salo, Inka Serpola ESPOO ICT-ORGANISAATIOMUUTOS Vuonna 2013 on ITOMA -projektissa määritelty Espoossa käyttöönotettava uusi ICTtoimintamalli. Kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan linjannut, että uusi ICTtoimintamalli ja organisaatio otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Uuden toimintamallin tavoitteena on tuottaa nopeammin ja parempia ICT-palveluita kaupungin palvelutuotantoon ja hallintoon samalla kun ICT-toiminta tehostuu ja tuottavuus nousee. Kaupungin ICT-kokonaiskustannusten arvioidaan pienenevän usealla miljoonalla eurolla vuoden 2017 loppuun mennessä uuden toimintamallin ansiosta. Palveluliiketoimeen muodostetaan operatiivisiin tehtäviin keskittyvä Espoo ICT-yksikkö, jossa alkuvaiheessa työskentelee noin 60 henkilöä. Yksikön tehtäviin kuuluvat jatkuvat palvelut, ratkaisukehitys yhdessä toimialojen kanssa sekä toimittajahallinta. Toimialojen nykyiset tietohallintotehtävät henkilöineen siirtyvät Espoo ICT:hen, jolloin vältetään päällekkäinen tekeminen. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Päätavoitteet Henkilöstön työkyvyn edistäminen a. Varhainen tunnistaminen - selvillä olemisen periaate b. Hallinta hoitoon ohjaus - varautumisen periaate ja osallistumisen periaate c. Työkykyisyyden seuranta - tilannekohtainen työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittäminen 2. Esimiesyhteistyön kehittäminen 3. Työkykyä tukevien palvelutuotteiden kytkeminen työterveyden prosesseihin 4. Toiminnan seurannan ja raportoinnin kehittäminen 5. Varhaisen tuen toimintamallin toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta toimialojen kanssa. 6. Työyhteisöjen tuen kehittäminen 7. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaan sekä tuloskorttiin kirjattu tavoite on, ettei kaupungin henkilöstömäärä kasva vuonna Tavoitetta toteutetaan kaupunkitasoisesti ottaen

4 huomioon ne kaupungin tehtävät, joissa työvoiman tarve kasvaa. Tällöin muita toimintoja on tarkasteltava vasten tavoitteen toteutumista. Tulevien vuosien työvoiman saannin varmistamiseksi kaupunki tarjoaa jatkuvasti harjoittelupaikkoja ja työmahdollisuuksia opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia kehitetään. Työyhteisöjen monimuotoisuutta edesautetaan rekrytoimalla maahanmuuttajia kaupungin tehtäviin. Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti toiminnan tarpeista lähtien. OMISTAJA-TILAAJA-TUOTTAJA -MENETTELY Esittely kohdassa edunvalvonta HENKILÖSTÖSOPIMUS Hyväksyessään talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman TATU ohjelmasuunnitelman kokouksessaan valtuusto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa neuvottelemaan henkilöstöjärjestöjen kanssa ohjelmasuunnitelmassa mainitun henkilöstösopimuksen. Talouden tasapainotuksen ja tuottavuuden parantamisen tavoitteiden saavuttamiseksi on nähty välttämättömäksi, että työnantaja ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat työnteon sujuvuutta ja työn tuottavuutta edistävään henkilöstöpolitiikkaan. Työnantajan osalta tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja ei työn tuottavuutta ja toiminnan tehostamista tavoitellessaan turvaudu henkilöstön lomautuksiin tai irtisanomisiin taloudellis-tuotannollisin perustein, sopimuksessa tarkemmin mainituin poikkeuksin. Sopimus ei sinänsä koske eikä rajaa työnantajan mahdollisuutta henkilöperusteiseen irtisanomiseen, eikä myöskään mahdollisiin liiketoimintasiirtoihin tai - järjestelyihin, kunhan niihin ei liity taloudellis-tuotannollisin perustein tapahtuvaa irtisanomista tai lomauttamista. Henkilöstön osalta sopimus tarkoittaa sitoutumista oman toiminnan kehittämiseen, sisältäen mm. palvelujen asukas- ja asiakaslähtöisemmän sekä tuottavamman järjestämisen mahdollisesti vaatimat muutokset. Tämä voi tarkoittaa joistakin palveluista tai toimintamalleista ja niihin liittyvistä tehtävistä luopumista, palvelujen tuottamista uusin periaattein sekä roolien ja tehtävien muutoksia ja uuden opettelua. Työnantaja ja henkilöstö sitoutuvat yhdessä Espoo-tarinan tavoitteiden toteuttamiseen, hakemaan arjen sujuvuutta, asukas- ja asiakaslähtöistä toiminnan tarkastelua ja tavoittelemaan vuorovaikutuksen arvostavuutta suhteessa asiakkaaseen, esimieheen, kollegaan ja työntekijään sekä huolehtimaan omasta ja omalta osaltaan koko työyhteisön työhyvinvoinnista. Yhteistyösopimuksen tarkoitus on vahvistaa sitä, että kaikkien sitoutumista ja myönteistä asennetta muutokseen tarvitaan. Yhteinen sitoutuminen ja sopimuksen vastavuoroinen täyttäminen tukee osaltaan henkilöstön työhyvinvointia, joka nähdään keskeisenä työn tuottavuuden parantumisen edellytyksenä. Sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa määräajan, vuoden 2016 loppuun saakka. Sopimuksen liitteeksi otetut, Espoo-tarinaan pohjautuvat henkilöstöpoliittiset periaatteet ovat luonteeltaan yleisemmät kuin itse sopimusteksti ja mainitut henkilöstöpoliittiset periaatteet on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Neuvoteltu sopimus viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi talousarvion käsittelyn yhteydessä; sopimuksen viestintä ja täytäntöönpano odottaa kaupunginhallituksen hyväksyntää. b) Soteheto, Kristiina Salo ESPOO ICT-ORGANISAATIOMUUTOS ( kts. Kaupungin heto)

5 Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyvät ratkaisuasiantuntijan ja järjestelmäasiantuntijan tehtävät sekä tietohallintojohtajan tehtävä. Sosiaali- ja terveystoimen tietohallintoyksikössä on myös muita kuin tietohallintotehtäviä: järjestelmäkoordinaattorin, tilastosuunnittelijan, tilastoasiantuntijan ja toimistosihteerin tehtäviä. Tietohallintoyksikön lopettaessa toimintansa sijoitetaan nämä tehtävät muihin sosiaali- ja terveystoimen yksiköihin. Järjestelmäkoordinaattorit sijoittuvat esikuntaan kehittämisen tulosalueelle. Tilastosuunnittelija ja kaksi tilastoasiantuntijaa sijoittuvat esikuntaan talouden ja hallinnon tulosalueelle talousohjauksen yksikköön. Toimistosihteerille etsitään soveltuva toimistotehtävä sosiaali- ja terveystoimesta. KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTUS JA TUOTTAVUUSOHJELMAN TOIMENPITDEN TOTEUTTAMINEN Aulis Majuri esitteli kolme projektityyppistä kokonaisuutta. Ensimmäinen on palveluliikelaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintatapojen kehittäminen. Toinen projektityyppinen kokonaisuus on toimialan tulojen varmistaminen. Tätä kokonaisuutta vetää projektipäällikkö Marja Pernu, joka aloittaa työt joulukuun alussa. Tavoitteena on 2 miljoonan tulojen lisäys. Kolmas kokonaisuus on tilatehokkuuden nosto. Tilojen tulisi mukautua uusiin toimintatapoihin ja tilatarve mitoittaa entistä tarkemmin. c) Sitoheto, Anna-Maija Kukkonen, Maija Halme d) Paliheto, Hannele Kuosmanen, työtapaturmat ovat vähentyneet e) Johtoryhmät, Raija Vaikkinen (Ru-Pa) Joryt 5.ja esiteltiin uudet työvaatteet; Lindström voitti kilpailutuksen. (Ja nyt, kun sovitusrumba on ohi, 470 henk., on oltu hyvin tyytyväisiä uuteen lookiin. Toim. huom.) - henkilöstön palkitsemistilaisuus Pihatalon henkilöstöravintolassa jory teki päätöksen yhden ruokapalveluohjaajan sisäisestä hausta EC:n toimistolle. Aromitoiminnanohjausjärjestelmä tarvitsee lisäresurssia. yksityisen myynnin loppuminen/väheneminen aiheutti keskustelua, vaikuttaa henkilöstöön mahdollisina siirtoina. ( Kaupungin liikelaitos ei voi osallistua yksityiseen myyntiin. Päättäjät eivät ole vielä tehneet päätöstä siitä, miten toimitaan.) Anna-Maija Kukkonen (Su-Va) 4.11 Kansainvälisen toiminnan käytännöt Suvassa Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta ja aukioloajat jouluna Talous ja Tatu-ohjelma: Kaikki suvan tulostavoitteet toteutuvat. Menot ylittyvät erityisesti avustusten (yksityisen hoidon tuki, kotihoidontuki ja starttiraha) osalta. Investointien ennustetaan toteutuvan. A-hepatiitti-rokote: ei anneta työntekijöille yleisesti työterveyshuoltona, jos sen haluaa, voi hakea reseptin työterveyspalveluista (kustantaa rokotteen itse) Lasten ruokalistan uusiminen 25.11

6 Sairauspoissaoloraportointi: Juhani Grönqvist esitteli asian Hanna Vesalainen (Pe-So), Influenssa-rokotus: kaikkien vauvojen, raskaana olevien ym. kanssa suorassa potilas /asiakaskontaktissa olevien työntekijöiden olisi hyvä ottaa rokotus Uuden sosiaalihuoltolain käsittelyä Työhyvinvointipuntarin käyttö jatkossa 4x /v, jotta saadaan pidemmän aikavälin tuloksia Kristiina Salo (Va-Pa) Puolarkoti lopettaa toimintansa alkuvuodesta, henkilöstö siirretään muihin pisteisiin e) Yhteisjärjestöhallitus, Sisko Rämä, Tiina Takala, Maarit Ohraluoma, Maija Halme, A-M ; f) Henkilöstöneuvosto, g) Työsuojelu, työolojaokset,( Sito, Pali, Soster) Tiina Takala, Hannele Kuosmanen 7. Oravaryhmä a) Tiedotus, Tiina Takala b) Koulutus, Tiina Takala c) Kv-asiat, Zanna Puhakka d) Vapaa-aika, Tuula Viitasaari, (Kristiina Salo) Anu Järvi Tulossa Kylpylämatka Laulasmaalle Viroon sekä Kreetalle 3, Ennakko tulevat tiedot vapaa-aikajaoksen sivuilla. e) Eläkeläisjaos, Sisko Salmi 8. Ammattialajaostojen asiat, koulutus Työväen akatemia a) Varhaiskasvatus b) Sosiaali- ja terveystoimi c) Ruoka- ja puhdistuspalvelu 9. Muut esille tulevat asiat 10. Ilmoitusasiat, 4.12 tilaa-tuottajamalli jäsenilta 11. Kokouksen päättäminen klo Seuraava kokous 3.2 noin klo Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone SAAPUNEET KIRJEET 35/ 14 Viikko 45 - JHL näkyväksi työpaikoilla

7 36/14 Kuntakohde S 2/ /14 Yhdistyskirje 6/ /14 Tiedustelu lehtituesta Demarista ja kansan uutiset 2 kpl LÄHTENEET KIRJEET 29/14 Ovathan yhteystietosi 69 sp. Viestiä pph/rpph 30/14 Päivitä yhteystietosi liiton sivuilla.215 kirjettä 31/14 Tilaustarjoilu- tilaus 32/14 Onnittelut 12 kpl 33/14 Tervetuloa 9 kpl 34/14 vastaus lehtituesta 2 kpl Anna-Maija Kukkonen puheenjohtaja Tiina Takala sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu laaditun kokouksen kulun mukaisesti Espoossa / 2014 Kristiina Salo pöytäkirjan tarkastaja Katja Falkstedt pöytäkirjan tarkastaja

8

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 3.2.15 klo 18.30, Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 5.5.2015 klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA Hannele Kuosmanen 17.2.2014 Aika: 4.2.2014, klo noin 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone.

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone. ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00 Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00 Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00 Paikka Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika 18.05.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

ESTERI. Haaveista totta? Merja Mattila s.7 2/2015. Eläkeuudistus Keva s. 6. Ilmoitukset s. 9-10. Luottamusmiesten yhteystiedot s.

ESTERI. Haaveista totta? Merja Mattila s.7 2/2015. Eläkeuudistus Keva s. 6. Ilmoitukset s. 9-10. Luottamusmiesten yhteystiedot s. JHL 587 ESTERI 2/2015 Haaveista totta? Merja Mattila s.7 Eläkeuudistus Keva s. 6 Ilmoitukset s. 9-10 Luottamusmiesten yhteystiedot s.14 Espoon Hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry 587 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 13.06.2012 Kokoustiedot Aika 13.06.2012 Keskiviikko, klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Perusturvahanke loppuraportti 2(53) Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen - Organisaatiomuutokset - Palveluprosessien uudistaminen PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Versio Pvm

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 ESPOON KAUPUNKI 1 Seurantaraportti I/2012 Selvitykset vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Konserniesikunnan vastaukset Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot