Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA Hannele Kuosmanen Aika: , klo noin Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lea Lyly ja Maarit Ohraluoma. 3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muutokset: Sisko edunvalvonnassa puheenvuoro, Kristiinalla lisää asiaa. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi. 5. Edunvalvonta, Kristiina Salo EKKV Seuraavat seurantaryhmän kokoukset 4.2 ja Kokouksessa käytiin läpi yleishallinto- ja konsernipalvelujen, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen ja ympäristötoimen toimialaryhmien tämän hetken selvityksiä. Yleishallinto- ja konsernipalvelujen selvityksessä on todettu selvityskunnilla olevan jo tällä hetkellä yhteistoimintaa monilla aloilla, mutta yhteistyömahdollisuuksia olisi saatavissa palvelujen järjestämisen skaalaetujen muodossa ja ICT-toimintojen kokonaistarkastelusta. Osana yleishallinto- ja konsernipalveluja on tässä esiselvityksessä tarkasteltu myös henkilöstöhallintoa. sivistystoimen selvityksessä on kuvattu kuntien organisaatioita (Espoon osalta tämän hetken mukainen organisaatiotilanne), lakisääteistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevia tunnuslukuja kunnittain sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjontaa. Myös sivistystoimen selvityksen kohdalla todetaan, että kuntarajojen yli harjoitetaan yhteistyötä jo tälläkin hetkellä. Toimiala on tunnistanut lähipalveluina järjestettävät kuntapalvelut ja muut alueellisesti järjestettävät palvelut. Yhteistyöpotentiaalia löytyy lähes kaikissa sivistystoimen toiminnoissa. Sivistystoimen työryhmä ei ole todennut merkittäviä henkilöstövaikutuksia mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä,

2 sosiaali- ja terveystoimen selvityksessä toimialan haasteet liittyvät erityisesti kestävyysvajeeseen ja väestön rakenteelliseen muutokseen eliniän pidentymisen ja ikääntyvän väestöosuuden kasvun myötä. Toimialalla on myös runsaasti lakisääteisiä velvoitteita. Espoon ja Kauniaisten kaksikielisyydestä johtuen yhteistyömahdollisuuksia on löydettävissä näiden kuntien ruotsinkielisten palveluiden kohdalla. Maahanmuuttajataustainen väestö on korkeimmillaan Espoossa, mutta tulevaisuuden maahanmuuttajaväestön kasvun myötä selvityskunnat voisivat harjoittaa yhteistyötä tässä kysymyksessä. Terveys- ja vanhustenpalveluja kehitetään jatkuvasti ikäihmisten palvelustrategian mukaisesti, Toimiala ei tunnistanut henkilöstövaikutuksia, vaan tiedossa on tämänkin toimialan kohdalla resurssipula. Metropolilainsäädäntötyöryhmän on annettava työstään väliraportti ainakin metropolihallinnon hallintomallia, tehtäviä ja rahoitusta koskevista alustavista ehdotuksistaan. Selvitys koskee 14 kuntaa. kuntien tulee antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 13.3 mennessä. Lakiehdotus on tulossa eduskunnan käsittelyyn keväällä Kuntaliitosselvitysten valmistumisen aikataulu on sidottu järjestämislakia koskevan hallituksen esityksen aikatauluun. Terveysasematoiminta Yhteistoimintaneuvottelu Espoo esittää. Puolarmetsän terveysaseman palvelujen ostamista yksityiseltä palveluntuottajalta. Henkilökunta siirtyisi pääasiassa Matinkylän terveysasemalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta saa ehdotuksen käsiteltäväksi Aikataulu 2014 loppuun mennessä. Puolarmetsän laitosapulaiset Kokous oli Hus-Desikon tarjouksessa huomioon otettavia asioita - Henkilöstöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran helmikuun puolenvälin paikkeilla Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja resurssipoolin laajentamista koskeva yhteistoimintaneuvottelu Kotihoidossa on usean vuoden ajan kehitetty toimintaa niin, että mahdollistetaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, joka nyt parhaillaan on käynnissä. Toiminnanohjausjärjestelmä sekä sähköinen ovenavaus on kilpailutettu ja hankitaan Tieran kautta. Henkilöstöä on informoitu ja henkilöstön kanssa on keskusteltu sekä toiminnanohjausjärjestelmästä että SAKARI -hankkeesta (Sujuva arki kotihoidossa asiakaslähtöisellä resursoinnilla). Henkilökunnalle on hankittu älypuhelimet yhteydenpitoa ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa varten. Älypuhelimia käytetään normaaliin puhelinviestintään, sähköiseen ovenavaukseen sekä toiminnanohjaustiedon vuorovaikutteiseen välittämiseen ja toteuttamiseen. Asiakkaan sähköinen ovenavaus otetaan käyttöön asteittain, pilottialueena Etelä-Leppävaara. Asiakastyö suunnitellaan toiminnanohjausjärjestelmän tultua mm. vastuu- asiakkuuksien ja henkilöstön osaamisen ja asiakkaan tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen lähihoitajan välitön työaika on 65 % ja sairaanhoitajalla 50 %. Tämä edellyttää, että osa tällä hetkellä tehdyistä välillistä töistä toteutetaan asiakkaan luona, jolloin työ on välitöntä asiakastyötä.

3 Toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu otettavaksi käyttöön porrastetusti. Kotihoidon resurssipooli on toiminut alkaen. Poolista hoidetaan Espoonlahden, Espoon keskuksen ja Matinkylä-Olarin akuutit poissaolot. Resurssipoolissa toimii seitsemän lähihoitajaa ja kaksi sairaanhoitajaa. Esimiehenä on kotihoidonohjaaja. Toinen poolin sairaanhoitajista on varaesimies. Resurssipooli on toiminut Matinkylä-Olarin, Espoonlahden ja Espoon Keskuksen alueilla arkiaamuissa. Pääsääntöisesti poolin avulla on voitu peittää tilatut vuorot, kuitenkin niin, että suuret päivittäiset resurssitarpeen muutokset ovat jääneet täyttämättä. Pilottialueet ovat kuitenkin joutuneet turvautumaan Seuren vuokratyövoimaan mm. sen takia, että alueilta siirtyi useita työntekijöitä pooliin ja uusien rekrytointi vei oman aikansa. Resurssipooli laajenee SAKARI-hankkeessa tehtyjen resurssointilaskelmien mukaisesti. Asiakastarpeen vaihtelun tasaava henkilöstö siirtyy resurssipooliin. Pooli vastaa myös akuutteihin henkilöstövajauksiin (esim. akuutit sairauspoissaolot). Resurssipooliin siirtyy yksi sairaanhoitaja jokaiselta alueelta. Työnjärjestelijöitä, jotka ovat lähihoitajavakansseilla, siirtyy 12 kappaletta (1-2/ alue). Tämän lisäksi lähihoitajavakansseja siirtyy alueilta yhteensä arvioilta 21, mikä tarkoittaa yhdestä viiteen vakanssia aluetta kohti. Siirtyvien vakanssien määrä tarkentuu SAKARI-hankkeen aikana. Resurssipoolin siirtyvät vakanssit tulevat ilmoittautumismenettelyyn. Ilmoittautumismenettelyn piirissä on kunkin alueen henkilökunta. Ilmoittautumismenettely järjestetään alue kerrallaan. Osa resurssipooliin siirtyvistä lähihoitajista työskentelee osan ajastaan työnjärjestelijänä. Heidän tehtävänsä on varmistaa toiminnanohjausjärjestelmän avulla, että asiakastarpeeseen kohdistetaan mahdollisimman oikea henkilöstöresurssi. Ennalta määritellyt parametrit ohjaavat resursointia (parametreina esim. vastuuhoitajuus, asiakkaan sairaanhoidollinen tarve). Resurssipoolin esimiehenä toimii kotihoidon ohjaaja. Asiakaspalvelun johtaminen jää edelleen alueelle. Resurssipoolin laajentuessa on pohdittava myös resurssipoolin johtamista sekä nykyisen aluejaon mahdollisia muutostarpeita. Talous Tilikauden tulos -10 milj. Emokaupungin osuus parani. Henkilöstökulut 96,7 %. Palveluiden ostot 102 %. Sisko Rämä Terveysasemien mitoitus, siivouspalvelut: Uusi mitoitusohjelma, jonka pohjalta terveysasemien mitoitukset tehdään. Samalla päivitetään palvelukuvaukset yhdenmukaisiksi päiväkotien ja koulujen kanssa. Vuosihuoltotyöt liitetään mitoitukseen. Työmäärämitoitus - siivoukseen kuluva aika/työaika. Tavoitteena on toiminnan yhdenmukaistaminen, henkilöstön määrän tarkistus ja työn kehittäminen. Tietoturva ja keräyspaperin kerääminen tulee uutena tehtävänä laitoshuoltajille. Asia on käsitelty seurantaryhmässä. Henkilöstölle pidetään info ja Tiimipalaverissä määritellään erityiskohteet. Mitoittaja toimii Marjo Kunnia. Mitoitus alkaa Leppävaarasta. 6. Käsitellään yhteistoimintaan liittyvät asiat a) Kaheto, Kristiina Salo, Inka Serpola Vuoden ensimmäinen kokous

4 b) Soteheto, Kristiina Salo Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelma Lähtökyselyiden kooste Espoon kaupungin palveluksesta lähteviä henkilöitä pyydetään täyttämään sähköinen lähtökysely. Viime vuoden lähtökyselyn yhteenveto on valmistunut. Lähtö-kyselyn oli täyttänyt 74 henkilöä. Poislähdön pääasialliset syyt olivat vaikutusmahdollisuuksien puute, vaihtelun halu ja muut syyt. Vuonna 2012 poislähdön pääasiallisia syitä oli vaihtelunhalu, johtaminen ja vaikutusmahdollisuuksien puute. Yli 90 % lähtijöistä oli keskustellut esimiehensä kanssa poislähtöön vaikuttaneista syistä. Vuonna 2012 oli vain puolet vastanneista keskustellut esimiehensä kanssa poislähdön syistä. Lähtijät pitivät työssään hyvinä työkavereita, asiakkaita sekä työn itsenäisyyttä viime vuonna ja vuonna Lähtijöiden mielestä eniten kehitettävää oli palkkauksessa, työmäärässä ja johtamisessa kuten vuonna c) Sitoheto, Anna-Maija Kukkonen, Maija Halme Talousarvion seuranta Liikahdus, matalan kynnyksen projekti liikuntatottumusten ja elintapojen korjaamiseksi Kunta-10 kehittämis-suunnitelmat Sivistystoimen henkilöstötoimikunnan toimintakertomus 2013 Aluehallintoviraston antamat toimintaohjeet Espoon kaupungille Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014 Sivistystoimen työsuojelun toimintaohjelma Pääkaupunkiseudun ajankohtaiskatsaus- lukekaa Essistä d) Paliheto, Hannele Kuosmanen, työturvallisuusjaoston nimeäminen, kokoontuu ensimmäisen kerran

5 e) Johtoryhmät, Raija Vaikkinen (Ru-Pa) Espoo Cateringin johtoryhmässä aiheutti keskustelua rahatilanne, sekä oleva että tuleva. Henkilöstön koulutukset oli yksi aihe. Hyvät arvioinnit saanut asiakaspalvelukoulutus syksyltä voisi saada jatkoa, jos siihen olisi varaa. Käyttösuunnitelman valmistumisen jälkeen kouluttajalle ilmoitetaan. Päätettiin, että jos rahaa on, niin mieluummin satsataan asiakaspalvelukoulutuksiin kuin henkilökohtaisiin koulutuksiin kokouksessa ei suoranaista henkilöstöasiaa ollut. "Eläkeläisateria - ilmiö" kaikkine media- ja muine selvityksineen on työllistänyt hyvin montaa työntekijää. Tästä myllerryksestä seurasi, että monen muunkin tarjottavan "tuotteen" hinta pitää raportoida listalla oli: Kesätyöntekijät; laitetaan hakuun 10 paikkaa. Kesätyöntekijöistä on hyviä kokemuksia aikaisemmilta vuosilta ja heistä on saatu palkattua EC:lle myöhemmin hyviä vakituisia työntekijöitä. Lomaporrastus? Savuton Espoo; EC on pilotoinnissa mukana ja tällä kertaa pohdinnassa oli, millä tavoin voidaan tukea tupakoinnin lopettamisessa. Esim. olisiko tupakan vieroitusryhmä hyvä ja olisiko siihen osallistujia. Mitä/ kuka maksaisi ja millä ajalla? Aihe jatkuu Sosiaalisen työllistämisen hanke; valtakunnallinen työvoimapankkihanke. EC:lle tulee yksi henkilö ja yhdessä Siivouspalvelun kanssa yksi henkilö. Raha tähän toimintaan tulee Konsernihallinnosta. Palkkarakenteen uudistus; on esitelty TVA- ryhmälle ja seuraavaksi esitellään järjestöille( siis kaupungin TVA- ryhmälle). Toivotaan pikaista kokoontumista. Keskuskeittiöhanke; vaikka asia ei luekaan " henkilöstö"- kohdassa, niin sen vaikutukset tulevat olemaan suuret. Nyt jo on resurssipulaa nykyisissä valmistuskeittiöissä. Lukuisat evakkokohteet lisäävät monella tapaa EC:nkin työtä. Tilakeskuksen henkilöstöpula (lue arkkitehti) on viivästyttänyt hankkeen etenemistä. Nyt myöhennetyn aikataulun mukaisesti uusi keskuskeittiö on valmis vuoden 2016 lopussa., Anna-Maija Kukkonen (Va-Ka) Työsuojeluasiamiesten määrä: 125 Sukossa Hanna Vesalainen (Pe-So) Tulostavoitteiden keskustelu, Lastenoikeuksien Kristiina Salo (Va-Pa)

6 f) Yhteisjärjestöhallitus, Sisko Rämä, Tiina Takala, Maarit Ohraluoma, Maija Halme, A- M Kukkonen; Yhteisjärjestön varapuheenjohtaja on Anu Harsia. KTN tilanne. ICT projekti. EU-vaalit. Koulunkäyntiavustajat koulunkäyntiohjaajaksi. Puolarmetsän yövahtimestarit ostopalveluna Työsopimus yötyöhön. Yhteistoimintaneuvotteluja ei ole. Toiminta ei lopu kokonaan, jolloin ei perusteluja työsopimusmuutokseen. Siirto toukokuun loppuun mennessä. Koulutukset, yhdistyksistä osallistujia. Vapaa-aikavastaavien olisi tärkeää tehdä yhteistoimintaa keskenään. g) Henkilöstöneuvosto, Pj Pekka Pikkarainen, varapj. Katja Vidgren ja siht. Martin Hausen h) Työsuojelu, työolojaokset,( Sito, Pali , Soster) Tiina Takala, Hannele Kuosmanen 7. Oravaryhmä a) tiedotus, Tiina Takala b) Koulutus, Tiina Takala c) Kv-asiat, Zanna Puhakka d) Vapaa-aika, Tuula Viitasaari, Kristiina Salo Teatteri-ilmoittautuminen alkaa viikolla 7. Kaikki äitini ja kaikki tyttäreni, 15 Sambat Viking Line e) Eläkeläisjaos, Sisko Salmi Kesäteatteri Heinola, Ilmaista rahaa. Seuraavaan kokoukseen vieras Intiasta. 8. Ammattialajaostojen asiat a) Varhaiskasvatus PLM-toimisto b) Sosiaali- ja terveystoimi - saunajooga 5.4. Flamingo. Työpaikkakäynneillä käydään. c) Ruoka- ja puhdistuspalvelu 9. Muut esille tulevat asiat

7 Ruokapalvelun jäsenille on mennyt kirje, koskien ammattialakohtaisen luottamusmiehen puuttumista 10. Ilmoitusasiat Olkoon voima kanssamme kilpailu KEVA järjestää koulutusta eläketurvasta Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:41. Seuraava kokous noin klo 18.30, Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone SAAPUNEET KIRJEET - LÄHTENEET KIRJEET 1/14 Tervetuloa yhdistykseen 3 kpl 2/14 Onnittelut 10 kpl Anna-Maija Kukkonen Puheenjohtaja Hannele Kuosmanen Sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu laaditun kokouksen kulun mukaisesti Espoossa /.2014 Lea Lyly pöytäkirjan tarkastaja Maarit Ohraluoma pöytäkirjan tarkastaja

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 5.5.2015 klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 3.2.15 klo 18.30, Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 ESPOON KAUPUNKI 1 Seurantaraportti I/2012 Selvitykset vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Konserniesikunnan vastaukset Rahastosijoitukset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 2.9.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot