PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA"

Transkriptio

1 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA Bilgia ja maantiet Päättöarviinti perustuu valtakunnallisessa petussuunnitelmassa mainittuihin kriteereihin, jissa määritellään hyvän saamisen kriteerit arvsanalle kahdeksan (8). Arviinti perustuu päättövaiheen (8. ja 9. lukat) saamiseen. Maantieta n kahdeksannella ja yhdeksännellä lukalla mlemmilla yksi kurssi. Bilgiaa n kahdeksannella lukalla yksi kurssi ja yhdeksännellä lukalla kaksi kurssia. Bilgian tutkimustaidt saa käyttää mikrskppia näytteitä tutkiessaan työskennellä maastssa ja labratrissa annettujen hjeiden mukaan sekä saa kerätä kasveja hjeiden mukaisesti tteuttaa itsenäisesti pienimutisia tutkimuksia. Lunt ja eksysteemit saa jatella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntmerkkien avulla ja saa tunnistaa lähilunnn kasvi-, eläin- ja sienilajeja kuvata eksysteemin perusrakenteen ja timinnan nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä tehdä pienimutisia metsä-, vesi- tai sueksysteemiin liittyviä tutkimuksia selstaa perusasiita metsänhidsta ja kasvinviljelystä kuvata esimerkein lunnn mnimutisuutta, saa perustella sen merkitystä eklgisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet. Elämä ja evluuti saa kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinslun rakenteesta selstaa ftsynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrbien lisääntymistä selstaa evluutin peruspiirteet ja ihmisen evluutin vaiheet jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn. Ihminen saa kuvata ihmisen tärkeimpien kudsten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja timinnan pääpiirteet selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismutja selstaa pääpiirteissään sukupulislujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun ja synnytyksen käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Yhteinen ympäristö saa kuvata eklgisesti kestävää kehitystä sekä lunnn mnimutisuuden säilymisen ja ympäristösujelun merkitystä tehdä pienimutisia tutkimuksia man elinympäristönsä tilasta kerta esimerkkejä ktiseutunsa lunnnympäristön muuttumisesta ja saa antaa esimerkkejä siitä, millä tavalla vi itse timia kestävän kehityksen tavitteiden mukaisesti. 1

2 Maantieteelliset taidt saa etsiä kartista ja kartastista tutkimiaan paikkja sekä saa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa tulkita fyysisiä karttja, teemakarttja, valkuvia ja tilastja sekä saa käyttää hyväksi uutislähteitä ja tietverkissa levaa tieta havainnllistaa maantieteellistä tieta karttjen ja piirrsten avulla vertailla eri alueiden ilmastdiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastdiagrammin tilasttietjen perusteella. Maailman jäsentäminen saa hahmttaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maansien lunnn- ja kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet sveltaa ppimaansa maantieteellistä tieta eri lähteistä saamiensa ajankhtaisten uutistietjen analysintiin ja saa sijittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle. Eurpan jäsentäminen saa kuvata Eurpan eri alueiden lunnnlja ja ihmisen timintaa sekä ymmärtää Eurpan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden vertailla Eurppaa muihin maansiin ja ymmärtää, että Eurppa n vurvaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa. Sumen jäsentäminen saa selstaa, miten Sumen lunnnmaisemat vat mututuneet ja miten lunnnlt vat vaikuttaneet ihmisen timintaan Sumen eri alueilla kuvata ja analysida asutuksen ja elinkeinelämän alueellisia piirteitä ja sijittumista Sumessa analysida Sumen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä vat arvkkaat kulttuuri- ja perinnemaisemat saa selstaa, miten jkainen kansalainen vi vaikuttaa Sumessa man elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen suunnitella ja tteuttaa pieniä ktiseutunsa lunnnympäristöön ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tutkimuksia tunnistaa man kulttuurin piirteitä sekä tuntee Sumen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit kuvata sitä, miten Sumi n vurvaikutuksessa mien lähialueidensa sekä Eurpan ja kk maailman kanssa. Yhteinen ympäristö saa selstaa lyhyesti, mitä vat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysngelmat, kuten kasvihuneilmiön vimistuminen, tsnikat, aavikituminen, elinympäristöjen saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkängelma kuvata Itämeren alueen ympäristöngelmia ja niiden syitä sekä saa esittää keinja parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa kuvata, mitkä vat hänen mat vaikutusmahdllisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja tietää keinja, jiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä vidaan ratkaista. Päättöarvsana perustuu ppilaan saamisesta kertvaan mnipuliseen näyttöön Oppilaalle annetaan kurssin aikana mnipuliset ja riittävät mahdllisuudet sittaa saamisensa Oppilaan saamista arviidaan suhteuttamalla saaminen hyvän saamisen kriteereihin (ks.edellä) 2

3 Kurssin arviinnissa tetaan humin seuraavaa viittaaminen ktitehtävien tekeminen tunnilla annettujen tehtävien tekeminen vihktyö ke/kkeet kartan käyttö ja tulkinta (maantiedssa) kkeellinen työskentely (bilgiassa) luntharrastuneisuus Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus n sekä tait-, tiet- että taideaine, minkä tulee näkyä arviinnissa. Päättöarvsana perustuu ppilaan saamiseen päättövaiheessa. Yhdeksännen lukan taittas n ratkaiseva. Arvsanaan vaikuttavat äidinkielen ja kirjallisuuden sa-alueiden saamisen lisäksi jatkuva näyttö tunnilla ja asennituminen ppiaineeseen. Oppilaan saaminen suhteessa ppiaineen tavitteisiin alkaa hahmttua j kahdeksannella lukalla, siksi päättöarvita suritettaessa myös kahdeksannen lukan saaminen vaikuttaa päättöarvsanaan. Arviinnissa tetaan humin valtakunnalliset päättöarvin hyvän saamisen kriteerit (Opetushallitus ), jtka määrittelevät tiet- ja taittasn arvsanalle kahdeksan. Työskentelytaidt sisältyvät arviintikriteereihin. Matematiikka, fysiikka ja kemia Matematiikka: - kaikkien kurssien tulee lla hyväksytysti suritettuja - päättönumern phjana n 8. ja 9. lukan kurssien arvsanjen keskiarv, jnka phjalta pettaja päättää arvsanan Fysiikka ja kemia: - kaikkien kurssien tulee lla hyväksytysti suritettuja - päättönumern phjana n 8. ja 9. lukan kurssien arvsanjen keskiarv, jnka phjalta pettaja päättää arvsanan - pitkä valinnainen kurssi vi vaikuttaa päättöarvsanaan pettaja päättää vaikuttaak Ktitalus ARVIOINTI Arviinnin perusteena käytetään petushallituksen petussuunnitelman perusteissa määrittelemiä arviintikriteerejä. Arviinnissa krstetaan taitjen hallintaa, ahkeruutta ja hulellista työn tekemistä. Myös tiedn maksumista ja sveltamista käytännön työhön, tuntiaktiivisuutta sekä asennitumista pidetään tärkeinä. Arviinnissa tetaan humin myös, kuinka vastuullisesti ppilas työskentelee ja miten hän timii yhteistyössä tisten kanssa. Syyslukukaudella n ravint-pin kirjallinen ke. Työkkeita ja muita kkeita pidetään tarvittaessa. Käytännön ktityötehtävät vaikuttavat arviintiin samin ppilaan kyky arviida maa työskentelyään ja ppia virheistään. Ktitaluden klmesta kurssista annetaan erilliset arvsanat, jista mudstuu päättöarvsana yhdeksännen lukan päättötdistukseen. 3

4 Liikunta saa ydintaidt juksuissa, hypyissä ja heitissa saa vimistelun, välinevimistelun ja telinevimistelun liikkeitä sittaa timinnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa saa yleisimpien pallpelien perusteet ja pelaa niitä svittujen sääntöjen mukaan saa suunnistaa karttaa ja kmpassia apuna käyttäen sekä tietää jkamiehen ikeuksista ja velvllisuuksista saa luistella sujuvasti hallitsee hiihdn harrastamiseen tarvittavat perustekniikat hallitsee uimataidn sekä saa vesipelastamisen taitja tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä saa ylläpitää, arviida ja kehittää timintakykyään sittaa ppimis- ja yrittämishalua kululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja hulehtii puhtaudestaan timii vastuullisesti ja ttaa tiset humin sekä nudattaa spimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. Käsityö Käsityössä arviidaan kk työskentelyprsessia: suunnittelua, tutteen valmistusta ja ppilaan itsearviintia. Opetussuunnitelman perusteiden hyvän saamisen kriteerejä käytetään alla levan mukaisesti päättöarvsanaa annettaessa. Oppilaan täytyy sallistua kaikille kursseille ja surittaa ne hyväksytysti. Päättöarvsana annetaan 7. lukalla yhteisen ppimäärän jälkeen ja 9. lukalla valinnaiskurssien jälkeen. 7.lk: arvsana 8 - Suunnittelutait ppilas pystyy tekemään ymmärrettävän suunnitelman työstään suunnitelmat vat tteuttamiskelpisia ja annetut reunaehdt täyttäviä - Työskentely ja valmis tute ppilas työskentelee suunnitelmallisesti ja tavitteiden suuntaisesti ppilas hallitsee eri tekniikita tutteet valmistuvat annetun aikataulun mukaisesti tutteet vat käyttökelpisia ja perustuvat ennalta tehtyyn suunnitelmaan ppilas sallistuu aktiivisesti myös tietaineksen piskeluun - Itsearviinti ppilas pystyy arviimaan realistisesti maa käsityö- ja ppimisprsessiaan ja tunnistaa sen ngelmakhtia ja vahvuuksia 9.lk: arvsana 8 - Suunnittelutait ppilas saa suunnitella tteuttamiskelpisen tutteen ja ilmaista ajatuksiaan visuaalisesti niin, että suunnitelma n ymmärrettävä ja infrmatiivinen suunnitelmassa n humiitu käytettävissä levat resurssit (aika, tekniikka ja materiaalit) - Työskentely ja valmis tute ppilas työskentelee kursseilla suunnitelmallisesti ja aktiivisesti 4

5 ppilas hallitsee erilaisia työmenetelmiä tutteet vat käyttötarkitukseen spivia, viimeisteltyjä ja suunnitelmaan perustuvia tutteet valmistuvat annetun ajan puitteissa ppilas hallitsee käsityön tietainesta ja saa sveltaa sitä työskentelyynsä - Itsearviinti ppilas suhtautuu myönteisesti itsearviintiin ja pyrkii käyttämään sitä man prsessinsa parantamiseen ppilas pystyy realistisesti tunnistamaan mat vahvuutensa ja heikkutensa ppilas pystyy perustelemaan ratkaisujaan Musiikki PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT MUSIIKISSA Kuvaus ppilaan hyvästä saamisesta 8.lukan päätyttyä sallistuu aktiivisesti ja myönteisesti saa timia vastuullisesti ja tiset humiiden musisivan ryhmän jäsenenä hallitsee jnkin rytmi-, meldia tai sintusittimen perustekniikan niin, että pystyy sallistumaan yhteissittn sallistuu yhteislauluun ja saa muutamia ulka saa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan tunnistaa ja saa erttaa eri musiikin lajeja tuntee keskeistä sumalaista musiikkia Hyväksytyn surituksen kriteerit sallistuu musiikkituntien työskentelyyn ja saa timia musisivan ryhmän jäsenenä. Päättöarvsana n 8.lukan arvsana. Valinnaisen kurssin arvsana vi vaikuttaa krttavasti päättöarvsanaan. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT MUSIIKKILUOKKIEN MUSIIKISSA Päättöarviinnin kriteerit arvsanalle 8 sallistuu mniäänisesti lauluun ja pysyy ryhmän mukana massa äänessään hallitsee jnkin rkesteri-, rytmi- tai sintusittimen niin, että pystyy sallistumaan sekä yhteissittn, että lukkarkesteriin saa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja tehdä siitä havaintja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan tunnistaa erilaisia länsimaisen musiikin sittimia tuntee keskeistä sumalaista musiikkia ja musiikkielämää 5

6 tietää ja tuntee jidenkin muiden maiden ja kulttuurien musiikkia saa tteuttaa yksin tai ryhmässä musiikillisen idean, jssa n käytetty musiikin eri elementtejä (meldia, harmnia, rytmi, mut, sintiväri, dynamiikka) saa käyttää musiikin peruskäsitteitä musisinnissa ja kuuntelussa saa laaja-alaisesti laulu- ja sitt hjelmista sisäistää musiikin merkityksen esittävänä taiteena pystyy esiintymään ryhmässä erilaisille yleisöille Musiikkilukkatdistus saa musiikkilukalta 9. lukan jälkeen päättötdistuksen liitteenä erillisen musiikkilukkatdistuksen, jnka kaavan n vahvistanut petuslautakunta. Oppilaan päättötdistukseen merkitään, että ppilas n llut peruspetuksessa musiikkilukalla. Tdistuksessa eritellään ppilaan tiedt ja taidt laulussa, sitssa ja musiikkitietudessa sanallisesti (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinmainen). Lisäksi kerrtaan sallistumisesta kulun musiikkitimintaa, kuten laulu- ja sitinyhtyeisiin, lukkarkesteriin, lukkakurn, kulun kurn ja rkesteriin. Erityismainintina kerrtaan ppilaan mahdllinen sallistuminen slisti- ja säestystehtäviin sekä musiikkitiedn peruskurssin hyväksytty suritus kulussa. Päättöarvsana Musiikkilukkien päättöarvsana n 8. ja 9. lukan musiikkikurssien keskiarv. Kuvataide Päättöarviinti perustuu valtakunnallisessa petussuunnitelmassa mainituille kriteereille, jissa määritellään hyvän saamisen (arvsana 8) arviintiperusteet Päättöarviinnin kriteerit arvsanalle 8 (www.edu.fi) saa Ilmaista itseään kuvallisin keinin käyttää kuvan rakentamisen keinja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentely tekniikita valita työskentelyssään tavitteisiinsa spivimpia materiaaleja ja tekniikita selstaa kuvan tekemisen prsessia lunnksista valmiisiin töihin tunnistaa jitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai musekäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja erttaa, arviida ja arvttaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja eklgisia minaisuuksia tuntee suunnittelu- ja mutiluprsessin eri vaiheet ja saa sveltaa niitä työskentelyssään tunnistaa kulttuuri- ja tyyli piirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä kuvaviestinnän ja mediateknlgian perusteita: valkuvausta tai videkuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua analysida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista tteutusta saa havainnida ja arviida maa ppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta massa työskentelyssään 6

7 saa taltiida työskentelyprsessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearviinnissa pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vurvaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa saa hjatusti käyttää taideteksia, ympäristön kuvia, lunnn- ja rakennettua ympäristöä, kirjja, lehtiä, museita, galleriita ja tietverkka tietjen ja elämysten lähteinä. saa kaikille yhteisen kuvataiteen ppimäärän päättöarviinnin ( 2 kurssia, 7. lukka) 7.lukan keväällä. Arviinti tapahtuu numerasteiklla Arviinti perustuu mlempien kurssien saamiseen.mikäli ppilas n piskellut lisäksi hyväksytysti kuvataiteen valinnaisella lyhytkurssilla, kurssin suritus vi vaikuttaa krttavasti kuvataiteen päättöarvsanaan. Päättöarvsana perustuu ppilaan saamista sittavaan mnipuliseen näyttöön. Kurssien arviinnissa tetaan humin: tuntiaktiivisuus tunneilla tehdyt tehtävät vihk työskentely- ja vurvaikutustaidt Valinnaisaineen ( yhteensä 4 kurssia, 8.lukka: 2 kurssia ja 9.lukka: 2 kurssia ) päättöarviinti tapahtuu 9. lukan keväällä Arviinti perustuu kaikkien neljän kurssin saamiseen. Arviinti tapahtuu numerasteiklla Mikäli ppilas n sallistunut vähintään kahdelle kurssille, saa hän numerarviinnin. Yksittäisen kurssin arviinti n asteiklla hyväksytty hylätty. Päättöarvsana perustuu ppilaan saamista sittavaan mnipuliseen näyttöön. Kuvataiteen valinnaiskurssien sisällöt ja tavitteet vat esitelty Vantaanksken kulun Valinnaisaineet-ppaassa. Kurssien arviinnissa tetaan humin: tuntiaktiivisuus tunneilla tehdyt tehtävät vihk työskentely- ja vurvaikutustaidt Histria ja yhteiskuntappi HISTORIA - arviinti perustuu peruspetuksen petussuunnitelman perusteisiin - arviinnin tehtävänä n ppilaan myönteinen tukeminen, hjaaminen ja kannustaminen - kuvataan, miten ppilas n saavuttanut annetut tavitteet - ppilasta autetaan mudstamaan realistinen kuva ppimisestaan ja kehittymisestään - arviinnin periaatteista tiedtetaan ppilaille - tärkein sisällöllinen arviintikriteeri n pettajan piskelussa krstamien asiiden hallinta - arvsanan mudstumisesssa tärkein tekijä n kemenestys - muita vaikuttavia tekijöitä vat menestyminen kirjallisissa kuulusteluissa, ppilaan aktiivisuus, kiinnstuneisuus ja valmius keskustella eri aiheista - histrian päättöarvsana mudstuu kahdeksannella vusilukalla piskeltavien klmen kurssin arvsanjen keskiarvsta 7

8 YHTEISKUNTAOPPI - arviinti perustuu peruspetuksen petussuunnitelman perusteisiin - arviinnin tehtävänä n ppilaan myönteinen tukeminen, hjaaminen ja kannustaminen - kuvataan, miten ppilas n saavuttanut annetut tavitteet - ppilasta autetaan mudstamaan realistinen kuva ppimisestaan ja kehittymisestään - arviinnin periaatteista tiedtetaan ppilaille - tärkein sisällöllinen arviintikriteeri n pettajan piskelussa krstamien asiiden hallinta - arvsanan mudstumisesssa tärkein tekijä n kemenestys - muita vaikuttavia tekijöitä vat menestyminen kirjallisissa kuulusteluissa, ppilaan aktiivisuus, kiinnstuneisuus ja valmius keskustella eri aiheista - yhteiskuntapin päättöarvsana mudstuu yhdeksännellä vusilukalla piskeltavien klmen kurssin arvsanjen keskiarvsta Tinen ktimainen kieli ja vieraat kielet 1 Päättöarviinnin kriteerit Tisen ktimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarviinti perustuu Opetushallituksen hyväksymiin hyvän saamisen kriteereihin, jtka n määritelty arvsanalle 8. Nämä kriteerit vat eri kielissä seuraavat: 1.1 Tinen ktimainen kieli RUOTSI A-KIELENÄ Kielitait Kielen saamisen tas 9. lukalla kielitaidn tasjen kuvausasteikn mukaan: Kuullun ymmärtäminen A2.2 Kehittyvä peruskielitait Puhuminen Tekstin ymmärtäminen A2.1 Peruskielitaitn A2.2 Kehittyvä peruskielitait alkuvaihe Kirjittaminen A2.1 Peruskielitaidn alkuvaihe 1.2 Tinen ktimainen kieli RUOTSI B-KIELENÄ (B1) Kielitait Kielen saamisen tas 9. lukalla kielitaidn tasjen kuvausasteikn mukaan: Kuullun ymmärtäminen Puhuminen A2.1 Peruskielitaidn alkuvaihe A1.3 Timiva alkeiskielitait Tekstin ymmärtäminen Kirjittaminen A2.1 Peruskielitaidn alkuvaihe A1.3 Timiva alkeiskielitait 8

9 1.3. VIERAAT KIELET Kielitait Kielen saamisen tas 9. lukalla kielitaidn tasjen kuvausasteikn mukaan: Kuullun ymmärtäminen Englanti B1.1 Timiva peruskielitait Muut kielet* A2.2 Kehittyvä peruskielitait Puhuminen Tekstin ymmärtäminen A2.2 Kehittyvä B1.1 Timiva peruskielitait peruskielitait A2.1 Peruskielitaidn A2.2 Kehittyvä alkuvaihe peruskielitait Kirjittaminen A2.2 Kehittyvä peruskielitait A2.1 Peruskielitaidn alkuvaihe * Alakulussa alkanut saksan tai ranskan kieli. VALINNAINEN KIELI (B2) Vantaanksken kulussa ppilaat vivat piskella B2-kielenä espanjaa, ranskaa tai saksaa. Tavitteena n puheen ja kirjittamisen salta saavuttaa tas A1.1 A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen salta tas A1.2 A1.3. Kielitaidn taittasjen kuvaukset n määritelty Peruspetuksen petussuunnitelman perusteet 2004 liitteessä 2. (Kts. OPH: Kielitaidn taittasjen kuvausasteikk.) 2 Kulttuuritaidt ja piskelustrategiat Tisen ktimaisen kielen ja vieraiden kielten arviintiin sisältyvät myös ppilaan kulttuuritaidt ja piskelustrategiat. Nämä n määritelty Peruspetuksen petussuunnitelman perusteissa 2004 kielikhtaisesti seuraavalla tavalla: 2.1 Tinen ktimainen kieli A-rutsi Kulttuuritaidt ppii tuntemaan sumenrutsalaista, rutsalaista ja muuta phjismaista kulttuuria ja ymmärtämään kulttuurierjen syitä viestimään ja timimaan khdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanmaisissa arkipäivän tilanteissa tiedstamaan arvjen kulttuurisidnnaisuuden. Opiskelustrategiat ppii käyttämään erilaisia kielen piskelun ja ppimisen kannalta tehkkaita työtapja ja piskelustrategiita sekä käyttämään hyväksi äidinkielessä ppimaansa hyödyntämään tiet- ja viestintätekniikkaa tiednhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimutisia prjektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arviimaan työskentelyään ja kielitaitnsa eri alueita suhteessa tavitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapjaan. 2.2 Tinen ktimainen kieli B-rutsi Kulttuuritaidt ppii ymmärtämään sumenrutsalaista, rutsalaista ja muuta phjismaista elämänmuta 9

10 viestimään rutsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jkapäiväisissä tilanteissa rutsinkieliselle kulttuurille luntevalla tavalla. Opiskelustrategiat ppii käyttämään erilaisia kielen piskelun ja ppimisen kannalta tehkkaita työtapja, kuten mien viestien laatimista ja tiednhankintavälineiden käyttöä tarkkailemaan ja krjaamaan tutstaan sekä krvaamaan kielitaitnsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategiita arviimaan työskentelyään ja kielitaitnsa eri alueita suhteessa tavitteisiin. 2.3 Vieraat kielet Kulttuuritaidt tuntee khdekielen kielialueen elämänmuta ja histriaa. pystyy viestimään ja timimaan khdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanmaisissa arkipäivän tilanteissa tiedstaa arvjen kulttuurisidnnaisuuden. Opiskelustrategiat ppii käyttämään erilaisia kielen piskelun ja ppimisen kannalta tehkkaita työtapja ja piskelustrategiita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä ppimaansa hyödyntämään tiet- ja viestintätekniikkaa tiednhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimutisia prjektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arviimaan maa työskentelyään ja kielitaitnsa eri alueita suhteessa tavitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapjaan. kielen piskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjittelun merkityksen Valinnainen kieli (B2) Kulttuuritaidt ppii tuntemaan ja ymmärtämään sumalaista kulttuuria ja khdekulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja erihin. Opiskelustrategiat ppii käyttämään rhkeasti kielitaitaan hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietja, taitja ja strategiita arviimaan maa työskentelyään ja kielitaitnsa eri alueita suhteessa tavitteisiin. 3 Kielet kumulatiivisia taitaineita Kielet vat vimakkaasti kumulituvia taitaineita. Vaikka tisen ktimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarviinnissa ppilaan saamista tarkastellaan pidemmältä ajanjakslta, krstuvat ppiaineen kumulatiivisuudesta jhtuen ppilaan taidt yhdeksännen lukan lpussa. (Kts. OPH: Peruspetuksen päättöarviinti uudistuu 2007.) Lähteet: OPH: Peruspetuksen petussuunnitelman perusteet OPH: Päättöarviinti uudistuu 10

11 OPH: Kielitaidn taittasjen kuvausasteikk Terveystiet Päättöarviinti perustuu valtakunnallisessa petussuunnitelmassa mainittuihin kriteereihin, jissa määritellään hyvän saamisen kriteerit arvsanalle kahdeksan (8). Kasvu ja kehitys tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja saa tarkastella niitä terveyden näkökulmasta saa selittää, miten uni ja lep vaikuttavat vireyteen ja hyvinvintiin, antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainisesta ja mnipulisesta ravinnsta ja tietää liikunnan terveysvaikutuksia saa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja timivan yhteisön minaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä keskeisistä vurvaikutuksen taidista tietää, miten vi hitaa itseään ja terveyttään saa phtia ja eritellä nurten ngelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden mahdllisia ratkaisuja. Terveys arkielämän valintatilanteissa tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä saa phtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä saa kuvata ja phtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkhlin, huumeiden ja liuttimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinista välttää niiden käyttöä tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja saa tuttaa käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kmmunikaatista saa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäisyä pääpiirteissään tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja saa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja nnettmuustilanteissa timitaan ja annetaan ensiapua. Vimavarat ja selviytymisen taidt saa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vurvaikutusta vidaan säädellä tilanteeseen spivalla tavalla saa tehdä havaintja tuntemuksistaan ja ireistaan ja tietää lääkkeiden tarkituksenmukaisen käytön perusteet saa phtia elämäntapavalintjen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintja saa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arviida kriittisesti erilaisia terveystiedn tiednhankintalähteitä. Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä saa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinista massa lähiympäristössään tietää man kulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvintipalveluja, saa hakeutua niihin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä timitaan tarkituksenmukaisesti 11

12 saa kuvata keskeisiä lasten ja nurten ikeuksia, timinnan rajituksia ja seuraamuksia kskevaa lainsäädäntöä. Arviinti perustuu päättövaiheen (8. ja 9. lukat) saamiseen. Sekä kahdeksannella että yhdeksännellä lukalla terveystieta n yksi kurssi. Päättöarvsana perustuu ppilaan saamisesta kertvaan mnipuliseen näyttöön Oppilaalle annetaan kurssin aikana mnipuliset ja riittävät mahdllisuudet sittaa saamisensa Oppilaan saamista arviidaan suhteuttamalla saaminen hyvän saamisen kriteereihin (ks.edellä) Kurssin arviinnissa tetaan humin seuraavaa Ke/kkeet Viittaaminen Asenne ja käytös lukkahune- ja petustilanteissa Ktitehtävien tekeminen Tekee annetut tehtävät Muiden humiiminen ja auttaminen Vurvaikutustaidt Osittaa kykyä timia arkisissa ngelmatilanteissa Suvaitsevaisuus muita khtaan Auttaa lukkahengen rakentamisessa On psitiivisella tavalla kiinnstunut man sekä muiden terveyden edistämisestä Ottaa saa keskusteluihin rakentavalla tavalla Osaa kerta mielipiteitään ja perustella niitä Evankelis-luterilainen usknt kykenee hankkimaan syventävää tieta kristinusksta ja evankelisluterilaisesta kirksta tuntee Raamatun keskeisen sisällön tuntee kristinuskn syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkjen mututumisen keskeiset vaiheet tuntee Sumen evankelis-luterilaisen kirkn histriaa ja ymmärtää sumalaisen luterilaisuuden peruslunteen ymmärtää sumalaista usknnllisuutta ja katsmusperinnettä. ymmärtää usknta ilmiönä ymmärtää usknnllista ajattelua sekä usknnllisen kkemuksen ja käyttäytymisen lunnetta tunnistaa uskntjen vaikutuksia sumalaisessa ja eurppalaisessa kulttuurissa tuntee maailmanuskntjen keskeiset piirteet arvstaa eri tavin uskvia ja ajattelevia ihmisiä. saa käyttää usknnllista tieta tuntee uskn ja tiedn peruslunteen sekä niiden keskinäisen suhteen hahmttaa man maailmankatsmukseensa vaikuttavia tekijöitä kykenee keskustelemaan lemassaln perimmäisistä kysymyksistä. saa timia eettisesti vastuullisella tavalla kykenee vastuulliseen eettiseen phdintaan tunnistaa mien valintjensa ja tekjensa seurauksia. 12

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia 9.10 a Biologia Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi LIITE LUKUVUOSITODISTUKSEEN 1. tai 2. vuosiluokka Noudatat koulun sääntöjä ja ohjeita Otat huomioon muut ihmiset Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä Pääset työn alkuun Teet työsi

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2016 2017 VALINNAISAINETARJOTIN 8. lukalle Hyvä 7.lukkalainen! Tämä vihknen esittelee Hämeenkyrön Yhteiskulun valinnaisainetarjnnan 7.lukkalaisille. Valinnaisaineet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina ANTIIKIN KULTTUURI 2015-2017 Antiikin kulttuuri n vapaa sivuaine kaikille ylipistn piskelijiksi hyväksytyillä. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri sa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

6. Oppimisen arviointi Etelä-Pohjanmaalla

6. Oppimisen arviointi Etelä-Pohjanmaalla Eteläphjalainen peruspetuksen petussuunnitelma LUONNOS 11.11.2015 6. Oppimisen arviinti Etelä-Phjanmaalla Peruspetuksen petussuunnitelman perusteet, paikallisesti päätettävät asiat: Oppimisen arviintia

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot