SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Vimassa alkaen. Tark

2 2(21) LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen kulutushjelman tai saamisalan surittanut lähihitaja saa suunnitella, tteuttaa ja arviida eri-ikäisten lasten ja nurten hita ja kasvatusta mniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa timintaympäristöissä. Lähihitaja saa myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nurten hita ja kasvatusta. Hän saa hjata yksittäistä lasta ja nurta sekä erilaisia ryhmiä sekä tukea lasten ja nurten välistä vurvaikutusta. Hän saa timia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti. Lähihitaja lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen tietperustaa. Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen kulutushjelman tai saamisalan surittanut lähihitaja saa hjata perheitä yhteiskunnan tarjamien palveluiden ja tukitimien hyödyntämisessä. Hän saa edistää lapsen ja nuren terveyttä, hyvinvintia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä sekä ehkäistä niiden syntymistä. Tyypillisiä lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen kulutushjelman surittaneiden työ-ympäristöjä vat erilaiset varhaiskasvatuksen timintaympäristöt esim. päiväkdit, kulut, lastensujelun yksiköt, lasten ja nurten sairaalat sekä perhetyö. TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS 30 OV Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella, tteuttaa ja arviida alle kuluikäisen ja kuluikäisen lapsen sekä nuren hita ja kasvatusta suunnitella, tteuttaa ja arviida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nurten hita kasvatusta ja kuntutusta edistää lasten ja nurten terveyttä ja hyvinvintia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä hjata yksittäistä lasta ja nurta sekä erilaisia ryhmiä ttaa työssään humin lapsen ja nuren kasvuympäristön ja ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle timia lasten ja nurten hit- ja kasvatustyössä ssiaali- ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten hjeiden mukaan ammattietiikkaa nudattaen timia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa suunnitella man saamisensa tutteistamista kehittää timintaansa saamansa palautteen phjalta sekä arviida maa saamistaan. Ammatillinen peruskulutus Näyttötutkint Opetuksen eteneminen, ajitus ja järjestäminen Näyttötutkinnn järjestäminen, näyttötutkinnn surittaminen 3. vusi Ammatillinen kasvatustyö Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa Kasvun ja kehityksen tukeminen kuluiässä ja nuruudessa Lapsen ja nuren hittyö Ammatillinen kasvatustyö Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa Kasvun ja kehityksen tukeminen kuluiässä ja nuruudessa Lapsen ja nuren hittyö

3 3(21) Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun rutsi Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun rutsi HOPS Vi hakea saamisen tunnistamista ja tunnustamista aiemman saamisen perusteella. Henkilökhtaistaminen Tutkinnn san sat, laajuudet ja keskeiset sisällöt/ Valmistavan kulutuksen tutkinnn san sat, laajuudet ja keskeiset sisällöt Ammatillinen kasvatustyö 7 v hit- ja kasvatustyön histria Platnin, Cmeniuksen, Russeaun, Pestalzzin yhteiskunnallinen merkitys kasvatuksen uudistajana lasten ja nurten hittyön säädökset YK:n lasten ikeuksien julistus hit- ja kasvatustyön säädöstö: päivähitlaki- ja asetus peruspetuslaki sveltuvin sin tiimi- ja verksttyön periaatteet ammattitait ja ammatillisuus hit- ja kasvatustyössä: mniammatillinen tiimityö ammatillinen kehittyminen työturvallisuus ammatillisen kehittymisen vaiheet prtfli ja reflektinti man työn kehittämisessä palautteen antaminen ja vastaanttaminen (TOP) ammatillinen vurvaikutus työterveyshult, työsujelu, ja työnhjaus työssäjaksamisen tukena, turvallisuussuunnitelma. pelastussuunnitelma, palsuunnitelma perhe yhteiskunnassa ssialisaati, perhe käsitteenä, perhemudt, perheen asema ja merkitys, perheen muuts- ja kehitysvaiheet perheväkivalta lapsikeskeinen/perhekeskeinen hittyö verksttyön kartta, yhteistyöverkstt, perhehit palvelujärjestelmät: perhettä tukevat palvelut: perheneuvla, ktipalvelu, lastensujelu-, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lastenneuvla, kuluterveydenhult perhettä tukeva ssiaaliturvajärjestelmä: lapsilisä, äitiysavustus, äitiys- ja vanhempainraha, ktihidntuki mnikulttuurisuus: kulttuuritaustan vaikutus hit- ja kasvatustyöhön lastensujelun periaatteet: lastensujelulaki perheen ssiaaliset ngelmat ja erityisvaikeudet: perheiden erityisvaikeudet: perhevä-

4 4(21) kivallan, alkhlin, mielenterveysngelmien, henkisen väkivallan yms. vaikutus lapseen työnhakuvalmiudet ja yrittäjyys man työn tutteistaminen: yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa, liike-idea ja timinta-ajatus, yritysmudt, markkinintiajattelu, mielikuvamarkkininti yrittäjyysvalmiudet: yrittäjän persnallisuustekijät sisäinen yrittäjyys: rhkeus elää ja sallistua työehtspimukset: lähihitajaa kskeva työlainsäädäntö ja työehtspimukset työnhakuasiakirjat työspimukset työssäppiminen Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa 9 v varhaiskasvatus mitä n varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen histria (Fröbelin kasvatusajattelu, varhaiskasvatuskkeilut, päivähitlaki 1973), Vasu varhaiskasvatuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti: lapsilähtöinen timinta, päivähidn laatu Hujalan mukaan, päivähidn kasvatustavitteet, päivähittiminnan suunnittelun tast tavitteellinen timinta: yksilölliset kasvatussuunnitelmat ja niiden arviinti lapsen kehitys: fyysinen, psyykkinen, ssiaalinen kehitys, kiintymyssuhde, kulukypsyys, havainninti perustiminnt kasvatuksellisina tilanteina vaka sisällöt ja menetelmät: varhaiskasvatuspedaggisen tietuden hyödyntäminen työssä varhaiskasvatuksen rientaatit sisällöt: äidinkieli, musiikki, kuvallinen ilmaisu, liikunta, matematiikka, ympäristökasvatus ja terveyskasvatus menetelmät: perustiminnt, petus ja hjaus, leikki, juhlat ja retket, työkasvatus, ryhmänhjaus, vurvaikutus hjaava kasvatus: saa hjata yksittäistä lasta ja lapsiryhmää humiiden ryhmän timintaa säätelevät tekijät sekä lasten erilaiset kulttuuritaustat leikin hjaus: leikin lajit, leikin hjauksen menetelmät ppimisympäristöt, turvallinen ppimisympäristö kasvatuskumppanuus esipetuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti esipetuksen perusteiden phjalta työryhmän jäsenenä vaihtehtpedaggiikat Steinner-, Mntessri-,Reggi Emilia- ja pedaggiikat tiednhankinta, pinnäytetyö tiednkeruumenetelmät: ammatillinen lähdekirjallisuus, sähköiset tiednhankintamenetelmät, dkumentinti työssäppiminen

5 5(21) Kasvun ja kehityksen tukeminen kuluiässä ja nuruudessa 3 v kasvun tukeminen kuluiässä: ppimisympäristöt, turvallinen ympäristö, nuriskulttuurit kuluikäisen ja nuren kehitys fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen kehitys, itsetunt, ajattelu luvat timinnt ryhmänhjaus, nurisryhmien hjaus erityisen tuen tarpeet ppimisvaikeudet, kulukiusaaminen, kulupelk, kuluhaluttmuus, syrjäytymisen ehkäiseminen työssäppiminen Lapsen ja nuren hit 9 v vastasyntyneen lapsen hit vastasyntyneen hit ja ktihit, vastasyntyneen infektiiden ja tapaturmien ehkäisy imeväisen rintarukinta sairaan lapsen ja nuren hit perushit tutkimuksiin, timenpiteisiin ja hitihin ja terapiihin valmistaminen (neuvlassa/ sairaalassa käynnit, rtg-tutkimukset, verinäytteiden tt, kirurgisen lapsiptilaan valmistaminen) suunnitelmallinen hittyö: hittyön periaatteet ja prsessi infektisairaudet: infektiita aiheuttavat virukset ja bakteerit, lasten tavallisimmat infektisairaudet: virtsatieinfekti, hengitystieinfekti, tarttuvat ripulitaudit lasten nestetasapain, infuusin hit aseptiikka lasten ja nurten sairaudet ja hitsusitukset sairauksien vaikutus eri ikäkausina, pitkäaikaissairaudet: allergiat, astma, lasten diabetes, neurlgiset sairaudet: epilepsia, migreeni, päänsärky, syöpälasten hit: leukemia, kasvaimet, reuma kulevan lapsen ja nuren hit: surutyö ravitsemus/ perhetyö perhetyön sisällöt, menetelmät ja tteutusmudt ravitsemussusitukset ja erityisrukavali terveydenedistäminen, terveyskasvatus, lapsen ja nuren fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti terveyden edistäminen: terveyttä ja hyvinvintia edistävät elämäntavat, terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijät: tupakka, huumeet, alkhli, lääkkeet, väkivalta, epässiaalinen kaveripiiri, päihteet ja lähisuhdeväkivalta

6 6(21) lasten lääkehit lääkelaskut lasten lääkehidn erityispiirteet annsteluhjeet lääkeaineiden vaikutukset ja sivuvaikutukset lääkkeiden yhteisvaikutukset lasten kivunhit ja siinä käytettävät lääkkeet diabeteksen lääkehit astman lääkehit kuumelääkkeet keskeiset antibitit epilepsian lääkehit erityisen tuen tarve EA kuntutusjärjestelmä ja -palvelut kuntutuksen keskeiset asiakasryhmät: kehitysvammaiset (FAS ja autismi), aistivammaiset, liikuntavammaiset (lihastaudit, MMC, CP-ireyhtymä) lapset ja nuret, heidän timintakykynsä arviiminen, tukeminen ja kuntutus kehitysviivästymät yleisimmät mielenterveyden ngelmat: käytöshäiriöt, neursit, masennus, syömishäiriöt, psyksi tunnistaminen, tukeminen, hit ja kuntutus nurten huumeiden- ja päihteidenkäyttäjien tukeminen ja hit suunnitelmallinen kuntutustyö kuntuttava työte lapsen, nuren ja perheen tavitteisessa tukemisessa perhekeskeisyys ja verksttyö kuntutumisen tukena lähihitajan rli timintakyvyn ja kuntutumisen tukijana, suunnitelmallinen työskentely lasten ja nurten apuvälineet: hankinta, hult ja käytön hjaus kasvatuksellinen kuntutus: arka, ylivilkas, sulkeutunut, aggressiivinen lapsi/ nuri ergnmia peruselvytys lasten ensiapu, hätäensiapu työssäppiminen Asiakaspalvelun englanti 1 v piskelija saa maan kulutushjelmaansa/saamisalaansa liittyvää englanninkielistä ammattisanasta sekä selviytyy maan alaansa liittyvistä asiakastilanteista englanninkielellä Asiakaspalvelun rutsi 1 v piskelija saa maan kulutushjelmaansa/saamisalaansa liittyvää rutisinkielistä ammattisanasta sekä selviytyy maan alaansa liittyvistä asiakastilanteista rutsin kielellä

7 7(21) Opintihin sisältyy työssäppimista sekä ryhmänhjausta, jssa sisältöinä mm. ammatillinen kasvu, ammattietiikka ja elinikäisen ppimisen avaintaidt. Oppimisympäristöt Oppilaits, verkk-ppimisympäristö, työyksiköt, asiakkaan kti Opetusmenetelmät Luent-petus, ppimistehtävät, harjitukset, multimediamateriaali, aidt asiakas- ja työtilanteet, työssäppiminen, tutustumiskäynnit, verkk-ppiminen. Oppimisen arviinti Oppimisen arviinnin tavite n, että piskelija / tutkinnn surittaja tietää, mitä hän saa ja mitä hänen n vielä pittava. Oppimisen arviinnissa pettaja tai työpaikkahjaaja käyttää piskelijaa/ tutkinnn surittajaa mtivivia ja aktivivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja mtividaan piskelijaa / tutkinnn surittajaa ammattitaitvaatimusten tai tavitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään piskelijan / tutkinnn surittajan itsearviintitaita. Opiskelija / tutkinnn surittaja arvii ppimistaan tutkinnn sien ammattitaitvaatimusten, tavitteiden ja arviintikriteereiden perusteella. Oppimisen arviintimenetelmistä piskelijat / tutkinnn surittajat spivat pettajan kanssa tutkinnn san alussa. Oppimista arviidaan kk kulutuksen ja piskelun ajan antamalla piskelijalle / tutkinnn surittajalle suullista tai kirjallista palautetta ppimisen etenemisestä. Ryhmänhjaaja ja piskelija / tutkinnn surittaja käyvät kehityskeskusteluja pintjen edetessä. Palautteella tuetaan ja hjataan piskelijaa / tutkinnn surittajaa mahdllisimman hyviin surituksiin tumalla esille piskelijan vahvuudet. Oppimisen arviinnin perusteella tehdään tarvittavat muutkset piskelijan petukseen ja ppimisen tukemiseen. Muutkset kirjataan henkilökhtaiseen piskelusuunnitelmaan. Oppispimuskulutuksessa tutkinnn san sat arviidaan arviintikriteerein 1-3 ja tietpulisten pintjen arviinnista päättää pettaja /pettajat. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen ammattitaidn timimalla varhaiskasvatusympäristöissä (esim. päiväkti), kuluissa, lastensujelun yksiköissä, sairaalassa lasten tai nurten sastlla tai perhetyössä. Ammattitait sitetaan seuraavissa työkknaisuuksissa: hidn ja kasvatuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti, saamisen tutteistamisen suunnittelu, alle kuluikäisen lapsen, kulu- ja nuruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuren hit ja kasvatus. Lisäksi n hallittava lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyöhön liittyvä tiet ja kielitait asiakaspalvelutilanteissa sekä elinikäisen ppimisen avaintaidt. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden lutettavien menetelmien avulla. (Opetushallitus, määräys 17/011/2010: Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2010)

8 8(21) Ammattitaidn arviinti Ammattisaamisen näyttö työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ttamatta vastasyntyneen hita työn perustana levan tiedn hallinta lukuun ttamatta lasten ja nurten hit- ja kasvatustyön histriaa, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja peruspetuksen perusteita, vaihtehtpedaggiikkja, lasten ja nurten lääkehita sekä kulevan lapsen ja nuren sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkaa elinikäisen ppimisen avaintaidt lukuun ttamatta ensiapua ja peruselvytystä Muu arviinti Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta, numeraalisesti arviidaan (T1-K3) vastasyntyneen hit Tutkinttilaisuus Kaikki saaminen sitetaan tutkinttilaisuudessa tutkinnn perusteissa määritetyn tutkinnn san ammattitaitvaatimusten mukaisesti. Työn perustana levan tiedn hallinta, numeraalisesti arviidaan (T1-K3) lasten ja nurten hit- ja kasvatustyön histria varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja peruspetuksen perusteet vaihtehtpedaggiikat lasten ja nurten lääkehit kulevan lapsen ja nuren hit perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka Elinikäisen ppimisen avaintaidt (ensiapukrtti) ensiapu peruselvytys Arviintimenetelmät Ammattisaamisen näyttö ja muu arviinti Arviijat Opettaja ja/tai työelämän edustaja Arvsanan mudstuminen Ammattisaamisen näytöstä ja muusta arviinnista

9 9(21) Ammattisaamisen näyttöön eteneminen edellyttää hyväksytysti suritettua työssäppimista. Arvsanan krttaminen, uusiminen Arvsanan vi krttaa ja hylätyn arvsanan uusia. Arvsanan krttaminen tai uusiminen edellyttää lisäpiskelua, lisäpintja ja/tai harjituksia. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien piskelijiden sekä erityispiskelijiden humiiminen. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien piskelijiden sekä erityispiskelijiden humiiminen. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä humita ja tarvittaessa annetaan lisähjausta. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä humita ja tarvittaessa annetaan lisähjausta. Sumen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisähjausta. Sumen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisähjausta. Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Hidn ja kasvatuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti Suunnitelmallinen työskentely asettaa lapsen ja nuren kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita ja suunnittelee hidn ja kasvatuksen keinja. timii työryhmän jäsenenä hita ja kasvatusta (ml. varhaiskasvatussuunnitelma) tukevan suunnitelman Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja hankkii tieta lapsen hankkii maalitteisesti hankkii ja nuren kehityksestä, erilaisia alitteisesti yksilöllisistä hidn ja kasvatuksen tarpeista ja sairaudesta. tiednkeruumenetelmiä käyttäen tieta lapsen ja nuren kehityksestä, yksilöllisistä hidn ja kasvatuksen tarpeista ja sairaudesta. asettaa kknaisvaltaisesti lapsen ja nuren kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita ja suunnittelee hidn sekä kasvatuksen keinja. timii työryhmän jäsenenä hita ja kasvatusta (ml. varhaiskasvatussuunnitelma) tukevan suunnitelman ma- erilaisia tiednkeruumenetelmiä käyttäen mnipulista tieta lapsen ja nuren kehityksestä, yksilöllisistä hidn ja kasvatuksen tarpeista ja sairaudesta sekä perustelee keräämänsä tiedn merkityksen. asettaa kknaisvaltaisesti lapsen ja nuren kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita sekä suunnittelee mnipulisia hidn ja kasvatuksen keinja. Perustelee suunnitelman merkityksen hit- ja kasvatustyössä. timii jhdnmukaisesti työryhmän jäsenenä hita ja kasvatusta (ml. varhaiskasvatussuunnitelma)

10 10(21) Osaamisen tutteistamisen suunnittelu mukaan ja päivittää sitä tarvittaessa. dkumenti hita ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa vimassa levien hjeiden mukaisesti. tukevan suunnitelman mukaan ja päivittää sitä tarvittaessa. dkumenti asiallisesti hita ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa ja tiedttaa siitä asiansaisille vimassa levien hjeiden mukaisesti. arvii perustellen lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen tteutumista suhteessa asetettuihin tavittei- arvii lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen tteutumista muutamien tavitteiden salta. suunnittelee hjattuna saamisen tutteistamista. mukaan ja päivittää sitä tarvittaessa. dkumenti hita ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa ja tiedttaa siitä asiansaisille vimassa levien hjeiden mukaisesti. arvii lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen tteutumista suhteessa asetettuihin tavitteisiin. suunnittelee ja selvittää työssään man saamisensa tutteistamismahdllisuuksia. siin. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Arvii realistisesti man saamisensa tutteistamismahdllisuuksia. Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Alle kuluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja hitaa vastasyntynyttä ja auttaa perhettä vastasyntyneen hidssa. hitaa ja hjaa työryhmän jäsenenä lasta päivittäisissä timinnissa (syöminen ja juminen, uni ja lep, pukeutuminen, siisteyskasvatus, liikkuminen ja ulkilu) käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä jitakin varhaiskasvatuksen timintatapja (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kkeminen hitaa ja hjaa lasta päivittäisissä timinnissa käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä matimisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita. hitaa vastasyntynyttä sekä tukee ja hjaa vastasyntyneen perhettä. hitaa vastasyntynyttä sekä tukee ja hjaa vastasyntyneen perhettä ja ttaa humin perheen tarpeet. hitaa ja hjaa lasta päivittäisissä timinnissa käyttäen mnipulisesti terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä mnipulisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita siten, että ttaa

11 11(21) ja ilmaiseminen sekä tutkiminen) ja sisällöllisiä rientaatiita (matemaattinen, lunnntieteellinen, histriallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen ja usknnlliskatsmuksellinen). hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä jitakin varhaiskasvatuksen timintatapja (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kkeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen) ja sisällöllisiä rientaatiita (matemaattinen, lunnntieteellinen, histriallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen ja usknnlliskatsmuksellinen). hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä sekä käyttää leikin mahdllisuuksia erilaisissa tilanteissa. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää siten, että tukee lasten välistä vurvaikutusta. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä matimisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita. kknaisvaltaisesti humin lapsen ja lapsiryhmän tarpeet. hjaa lasten leikkiä mnipulisesti hitja kasvatustyössä, käyttää leikin mahdllisuuksia luvasti erilaisissa tilanteissa sekä tukee leikin kehitystä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä analysi ympäristön tarkituksenmukaisuutta ja esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää ttaen humin ryhmän timintaan vaikuttavat tekijät. Tukee aktiivisesti lasten välistä vurvaikutusta. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä mnipulisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita siten, että ttaa kknaisvaltaisesti humin lapsen ja lapsiryhmän tarpeet.

12 12(21) hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää. tekee yhteistyötä työryhmän, työyhteisön ja perheen kanssa lapsen terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi kasvatuskumppanuuden periaatteita nudattaen. tteuttaa varhaiskasvatussuunnitelmaa lähihitajan vastuualueella. tteuttaa työryhmän jäsenenä esipetusta. hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä sekä käyttää leikin mahdllisuuksia erilaisissa tilanteissa. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää siten, että tukee lasten välistä vurvaikutusta. tekee yhteistyötä maalitteisesti työyhteisön ja perheen kanssa lapsen terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi kasvatuskumppanuuden periaatteita nudattaen. suunnittelee, tteuttaa ja arvii varhaiskasvatusta lähihitajan vastuualueella. suunnittelee, tteuttaa ja arvii esipetusta työryhmän jäsenenä. hjaa lasten leikkiä mnipulisesti hitja kasvatustyössä, käyttää leikin mahdllisuuksia luvasti erilaisissa tilanteissa sekä tukee leikin kehitystä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä analysi ympäristön tarkituksenmukaisuutta ja esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää ttaen humin ryhmän timintaan vaikuttavat tekijät. Tukee aktiivisesti lasten välistä vurvaikutusta. tekee ma-alitteisesti ja tavitteellisesti yhteistyötä työyhteisön ja perheen kanssa lapsen terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi kasvatuskumppanuuden periaatteita nudattaen. suunnittelee, tteuttaa ja arvii varhaiskasvatusta lähihitajan vastuualueella sekä esittää kehittämisideita timintaan. suunnittelee, tteuttaa ja arvii esipetusta työryhmän jäsenenä sekä esittää kehittämisideita timintaan.

13 13(21) Kulu- ja nuruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen tukee työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäisen kasvua ja fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista kehitystä. Ottaa humin ikään liittyviä erityispiirteitä sekä perhetilanteen (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön.) edistää kulu- ja nuruusikäisen terveyttä ja hyvinvintia käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. edistää malla timinnallaan kulu- ja nuruusikäiselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä. hjaa ja tukee kuluja nuruusikäistä itseilmaisussa ja luvassa timinnassa. hjaa kulu- ja nuruusikäisten ryhmiä. tukee ma-alitteisesti työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäisen kasvua ja fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista kehitystä. Ottaa humin ikään liittyviä erityispiirteitä sekä perhetilanteen (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön.). edistää maalitteisesti kulu- ja nuruusikäisen terveyttä ja hyvinvintia käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. edistää malla timinnallaan kulu- ja nuruusikäiselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä ja esittää jitakin kehittämisideita. hjaa ja tukee kuluja nuruusikäistä itseilmaisussa ja luvassa timinnassa tavitteellisesti. hjaa kulu- ja nuruusikäisten ryhmiä siten, että tukee ryhmän jäsenten välistä vurvaikutusta. tukee työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäistä kulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksistukee ma-alitteisesti kulu- ja nuruusikäistä kulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa. tukee ma-alitteisesti ja tavitteellisesti työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäisen kasvua ja fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista kehitystä. Ottaa humin ikään liittyvät erityispiirteet sekä perhetilanteen (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön). edistää maalitteisesti ja tavitteellisesti kulu- ja nuruusikäisen terveyttä ja hyvinvintia käyttäen mnipulisesti terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. edistää malla timinnallaan kulu- ja nuruusikäiselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä esittää mnipulisesti kehittämisideita. hjaa ja tukee kuluja nuruusikäistä itseilmaisussa ja luvassa timinnassa kknaisvaltaisesti yksilön ja ryhmän tarpeet ja tavitteet humin ttaen. hjaa kulu- ja nuruusikäisten ryhmiä siten, että ttaa humin ryhmän timintaan vaikuttavat tekijät. Tukee aktiivisesti ryhmän jäsenten välistä vurvaikutusta. tukee itsenäisesti kulu- ja nuruusikäistä kulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa sekä timii

14 14(21) Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuren hit, kasvatus ja kuntutus sa. tavitteellisesti eri yhteistyötahjen kanssa. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijöitä ja tukee heitä työryhmän jäsenenä. tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä sekä erityisen tuen tarpeita ja vastaa niihin saltaan. valmistaa lapsen ja nuren tavallisimpiin tutkimuksiin, timenpiteisiin ja erilaisiin terapiihin sekä tukee lasta, nurta ja perhettä niissä. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeita sekä ssiaalisia ngelmia (ml. perhe- ja lähisuhdevälivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön) ja auttaa työryhmän jäsenenä heitä selviytymään niistä. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijöitä tukee heitä. sekä tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä sekä erityisen tuen tarpeita. Selvittää, millaisin keinin lasta, nurta ja perhettä tuetaan. valmistaa itsenäisesti ja tavitteellisesti lapsen ja nuren tavallisimpiin tutkimuksiin, timenpiteisiin ja erilaisiin terapiihin sekä tukee lasta, nurta ja perhettä niissä. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeita sekä ssiaalisia ngelmia (ml. perhe- ja lähisuhdevälivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön) sekä tukee ja auttaa heitä selviytymään niistä. Rhkaisee heitä hakemaan apua. vastaa lähihitajan vastuualueella lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeisiin ja tiedttaa työryhmälle. Hitaa lasten ja nurten sairauksia hit- ja kasvatussuunnitelman phhakee työyhteisössä ratkaisuja ja tukea lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeisiin. Hitaa lasten ja nurten sairauksia hit- ja kasvatussuunnitelman phjalta työryhmän jäse- tunnistaa lapsen, nuren ja perheen terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijöitä, tukee heitä sekä hjaa avun hakemisessa ja tarvittaessa yhteistyötahjen piiriin. tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä sekä erityisen tuen tarpeita. Arvii tuen merkitystä kehitykselle ja selvittää, millaisin keinin lasta, nurta ja perhettä tuetaan. valmistaa itsenäisesti ja tavitteellisesti lapsen ja nuren tavallisimpiin tutkimuksiin, timenpiteisiin ja erilaisiin terapiihin sekä tukee lasta, nurta ja perhettä niissä sekä tiedttaa timinnastaan ja phtii kehittämisideita. tunnistaa mnipulisesti lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeita ja ssiaalisia ngelmia (ml. perheja lähisuhdevälivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön) sekä tukee ja auttaa tavitteellisesti heitä selviytymään niistä. Rhkaisee heitä hakemaan apua. hakee yksilöllisiä ratkaisuja ja mniammatillista tukea lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeisiin. Hitaa lasten ja nurten sairauksia hit- ja kasvatussuunnitelman phjalta

15 15(21) Perheen tukeminen jalta työryhmän jäsenenä erilaisissa ympäristöissä. hitaa tavallisimpia infektisairauksia itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä. nudattaa lääkkeen annsteluhjetta ja tteuttaa lapsen ja nuren lääkehita hjeiden mukaisesti. Tarkkailee työryhmän jäsenenä lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, jista tiedttaa työryhmälle. käyttää kuntuttavaa työtetta lapsen, nuren ja perheen tukemisessa. käyttää ja hultaa apuvälineitä niissä levien hjeiden mukaan sekä hjaa lasta ja nurta niiden käytössä. auttaa perhettä arjessa selviytymisessä jitakin perhetyön menetelmiä käyttäen (esim. kdinhit, ruanvalmistus, lastenhit ja vanhemmuuden tukeminen). nenä erilaisissa ympäristöissä sekä päivittää suunnitelmia ja tiedttaa niistä. hitaa tavallisimpia infektisairauksia itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä sekä hjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin. nudattaa lääkkeen annsteluhjetta ja tteuttaa lapsen ja nuren lääkehita hjeiden mukaisesti. Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, jista tiedttaa työryhmälle. käyttää tavitteellisesti kuntuttavaa työtetta lapsen, nuren ja perheen tukemisessa. käyttää ja hultaa apuvälineitä niissä levien hjeiden mukaan sekä hjaa ja mtivi lasta ja nurta niiden tarkituksenmukaiseen käyttöön. tukee ja auttaa perhettä arjessa selviytymisessä perhetyön menetelmiä käyttäen. työryhmän jäsenenä erilaisissa ympäristöissä sekä päivittää suunnitelmia ja tiedttaa niistä kknaisuuden halliten. hitaa eri infektisairauksia itsenäisesti, ehkäisee niiden leviämistä ja hjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin sekä esittää parannusehdtuksia aseptisen työskentelyn kehittämiseksi. nudattaa lääkkeen annsteluhjetta ja tteuttaa lapsen ja nuren lääkehita hjeiden mukaisesti. Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, jista tiedttaa itsenäisesti työryhmälle. käyttää tavitteellisesti kuntuttavaa työtetta lapsen, nuren ja perheen tukemisessa sekä arvii sen merkitystä kehitykselle. käyttää ja hultaa apuvälineitä niissä levien hjeiden mukaan sekä hjaa ja mtivi lasta ja nurta niiden tarkituksenmukaiseen käyttöön ja ymmärtää niiden merkityksen timintakyvyn edistämisessä. tukee ja auttaa mnipulisesti perhettä arjessa selviytymisessä perhetyön menetelmiä käyttäen.

16 16(21) Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Lapsen ja nuren hita, kasvatusta ja kehitystä kskevan tiedn hallinta Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tieta lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyön histriasta. tieta lapsen ja nuren hita ja kasvatusta kskevista säädöksistä ja virallisista hjeista. tieta lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteista. tieta lapsen ja nuren fyysisestä, psyykkisestä ja ssiaalisesta kehityksestä ja niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. tieta lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyön histriasta ja perustelee pääpiirteittäin sen merkityksen hit- ja kasvatustyön kehityksessä. perustelee timintansa lapsen ja nuren hita ja kasvatusta kskevilla säädöksillä ja virallisilla hjeilla. perustelee timintansa lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteilla. perustelee timintansa tiedlla lapsen ja nuren fyysisestä, psyykkisestä ja ssiaalisesta kehityksestä ja niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. tieta lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyön histriasta ja perustelee sen merkityksen hit- ja kasvatustyön kehityksessä. perustelee mnipulisesti timintansa lapsen ja nuren hita ja kasvatusta kskevilla säädöksillä ja virallisilla hjeilla. perustelee mnipulisesti timintansa lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteilla. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen ja nuren fyysisestä, psyykkisestä ja ssiaalisesta kehityksestä ja niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. tieta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä varhaiskasvatuksen timintatavista ja sisällöllisistä rientaatiista. tieta esi- ja peruspetuksen perusteista. tieta yleisempien vaihtehtpedaggiikkjen keskeisistä sisällöistä. perustelee timintansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla sekä varhaiskasvatuksen timintatavilla ja sisällöllisillä rientaatiilla. perustelee timintansa tiedlla esi- ja peruspetuksen perusteista. hyödyntää ja perustelee timintaansa tiedlla yleisempien vaihtehtpedaggiikkjen käyttömahdllisuuksista eri ympäristöissä. perustelee mnipulisesti timintansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla sekä varhaiskasvatuksen timintatavilla ja sisällöllisillä rientaatiilla. perustelee mnipulisesti timintansa esija peruspetuksen perusteilla. hyödyntää ja perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla yleisempien vaihtehtpedaggiikkjen käyttömahdllisuuksista eri ympäristöissä.

17 17(21) tieta kasvuympäristön merkityksestä lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle. mniammatillisen tiimi- ja verksttyön periaatteita. perustelee timintansa tiedlla fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen kasvuympäristön merkityksestä lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle. perustelee timintaansa tiimi- ja mniammatillisen verksttyön periaatteilla. perustelee mnipulisesti timintansa tiedlla fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen kasvuympäristön merkityksestä lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle. perustelee mnipulisesti timintaansa mniammatillisen tiimi- ja verksttyön periaatteilla. Lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämistä kskevan tiedn hallinta tietää lasta, nurta ja perhettä kskevia palveluita ja timeentulturvaa. Kert palveluista ja etuuksista tutuissa asiakastilanteissa. tieta lastensujelun timintaperiaatteista eri työympäristöissä. tieta lapsen, nuren ja perheen ssiaalisista ngelmista ja niissä selviytymisen tukemisesta. tieta lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämisen ja ngelmia ehkäisevän työn sisällöistä ja menetelmistä. tieta aseptisen työskentelyn merkityksestä hit- ja kasvatustyössä. hyödyntää ja perustelee timintaansa tiedlla lastia, nurta ja perhettä kskevasta palvelujärjestelmästä ja timeentulturvasta. perustelee timintaansa tiedlla lastensujelun timintaperiaatteista ja työkäytännöistä eri työympäristöissä. perustelee timintaansa tiedlla lapsen, nuren ja perheen ssiaalisista ngelmista ja niissä selviytymisen tukemisesta. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämisen ja ngelmia ehkäisevän työn sisällöistä ja menetelmistä. perustelee työtään tiedlla aseptisen työskentelyn periaatteista ja niihin liittyvistä säännöksistä. hyödyntää ja perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lasta, nurta ja perhettä kskevasta palvelujärjestelmästä ja timeentulturvasta. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lastensujelun timintaperiaatteista ja keskeisillä eri työympäristöissä svellettavilla työkäytännöillä. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen, nuren ja perheen ssiaalisista ngelmista ja niissä selviytymisen tukemisesta. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämisen ja ngelmia ehkäisevän työn sisällöistä ja menetelmistä. perustelee timintaansa mnipulisesti tiedlla aseptisen työskentelyn periaatteista ja niihin liittyvistä säännöksistä.

18 18(21) tieta lapsen (ml. imeväisen rintarukinta) ja nuren ravitsemussusituksista ja erityisrukavaliista. tieta eri-ikäisen lapsen ja nuren sairauksista ja niiden hidsta. tieta lapsen ja nuren lääkehidn erityispiirteistä. tieta kulevan lapsen ja nuren hitamiseen ja perheen tukemiseen liittyvistä erityispiirteistä. tieta lapsen ja nuren tavallisimmista tuen tarpeista ja erityiskasvatuksen sekä kuntutuksen auttamiskeinista. Tunnistaa työssään perheja lähisuhdeväkivallan ilmenemisen ja hjaa avun saannissa työryhmän tukemana. perustelee timintaansa tiedlla lapsen (ml. imeväisen rintarukinta) ja nuren ravitsemussusituksista ja erityisrukavaliista. perustelee timintansa tiedlla eri-ikäisen lapsen ja nuren sairauksista ja niiden hidsta. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren lääkehidn erityispiirteistä. perustelee timintaansa tiedlla kulevan lapsen ja nuren hitamiseen ja perheen tukemiseen liittyvillä erityispiirteillä. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren tavallisimmista tuen tarpeista ja erityiskasvatuksen sekä kuntutuksen auttamiskeinista. Ottaa työssään humin perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja päihdengelman, hjaa avun saannissa ja tiedttaa niistä työryhmälle. tieta perhetyön tteutusmudista, siperustelee timintaansa tiedlla perhetyön tteutusmudis- perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen (ml. imeväisen rintarukinta) ja nuren ravitsemussusituksista ja erityisrukavaliista. perustelee mnipulisesti timintansa tiedlla eri-ikäisen lapsen ja nuren sairauksista ja niiden hidsta virallisten hitsusitusten phjalta. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren lääkehidn erityispiirteistä ja lääkkeistä aiheutuvista erilaisista vaikutuksista ja seuraamuksista. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla kulevan lapsen ja nuren hitamiseen ja perheen tukemiseen liittyvillä erityispiirteillä. Ottaa humin perheen yksilölliset tarpeet ja vakaumuksen. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen ja nuren tavallisimmista tuen tarpeista ja erityiskasvatuksen sekä kuntutuksen auttamiskeinista. Ottaa työssään humin perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja päihdengelman, hjaa avun saannissa ja käsittelee asiaa työryhmän hjeiden mukaan. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla perhetyön

19 19(21) Yrittäjyyttä ja saamisen tutteistamista kskevan tiedn hallinta Työehtspimusta, työnhakuasiakirjja ja työspimusta kskevan tiedn hallinta Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta sumenkielisillä sällöistä ja menetelmistä. tieta erilaisista kulttuureista ja mnikulttuurisuudesta. hyödyntää hjattuna työssään tieta man alan yrittäjyydestä, saamisen tutteistamisesta ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä. sittaa työssään tietnsa lähihitajan työhön liittyvistä työehtspimuksen mukaisista ikeuksista ja velvllisuuksista sekä työnhakuasiakirjjen ja työspimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita sumen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta rutsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. ta, sisällöistä ja menetelmistä. perustelee timintansa tiedlla erilaisista kulttuureista ja mnikulttuurisuudesta. tieta man alan yrittäjyydestä ja saamisensa tutteistamisesta ja timii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. perustelee timintaansa lähihitajan työtä määrittelevillä työehtspimuksen ikeuksilla ja velvllisuuksilla. Osittaa työssään tietnsa työnhakuasiakirjjen ja työspimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita sumen kielellä ja hitaa palvelutilanteen rutsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. keskeisistä tteutusmudista, sisällöistä ja menetelmistä eri työympäristöissä. perustelee mnipulisesti timintansa tiedlla erilaisista kulttuureista ja mnikulttuurisuudesta. hyödyntää mnipulisesti työssään tieta man alan yrittäjyydestä ja saamisensa tutteistamisesta ja timii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. perustelee mnipulisesti timintaansa lähihitajan työtä määrittelevillä työehtspimuksen ikeuksilla ja velvllisuuksilla. Osittaa työssään tietnsa työnhakuasiakirjjen ja työspimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita sumen kielellä ja hitaa palvelutilanteen justavasti rutsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta rutsinkielisillä palvelee asiakkaita rutsin ja sumen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita rutsin ja sumen kielellä sekä hitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita rutsin ja sumen kielellä ja hitaa palvelutilanteen justavasti yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta muunkielisillä hitaa palvelutilanteen sumen tai rutsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä. hitaa palvelutilanteen sumen tai rutsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti tisella ktimaisella kielellä. palvelee asiakkaita sumen tai rutsin kielellä sekä hitaa palvelutilanteen justavasti tisella ktimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä.

20 20(21) Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta vieraskielisessä kulutuksessa hitaa palvelutilanteen kulutuskielen lisäksi sumen tai rutsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. hitaa palvelutilanteen kulutuskielen lisäksi sumen tai rutsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita kulutuskielen lisäksi sumen tai rutsin kielellä sekä hitaa palvelutilanteen justavasti yhdellä muulla kielellä. Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja timintakyky Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tunnistaa mia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä asettaa tavitteita ammatilliselle kehittymiselleen. ttaa vastaan palautetta ja muuttaa timintaansa sen perusteella sekä arvii maa saamistaan. timii työryhmän tukemana ystävällisesti, asiallisesti ja tavitteellisesti erilaisissa vurvaikutustilanteissa lapsen, nuren ja perheen sekä työryhmän kanssa. timii ssiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden, lakien ja säännösten mukaisesti. työskentelee ergnmisesti ikein ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammja. tunnistaa mat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa sekä asettaa tavitteita ammatilliselle kehittymiselleen. pyytää ja ttaa vastaan palautetta ja muuttaa timintaansa sen perusteella sekä arvii maa saamistaan. timii ystävällisesti, asiallisesti ja tavitteellisesti erilaisissa vurvaikutustilanteissa lapsen, nuren ja perheen sekä työryhmän kanssa. perustelee timintansa ssiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden, lakien ja säännösten phjalta. käyttää ergnmisesti ikeita työskentelytapja ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammja. tunnistaa mat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa sekä asettaa tavitteita ammatilliselle kehittymiselleen mnipulisesti ja perustellusti. pyytää ja ttaa vastaan palautetta ja muuttaa timintaansa sen perusteella sekä arvii maa saamistaan mnipulisesti ja perustellen. timii ystävällisesti, asiallisesti ja tavitteellisesti erilaisissa vurvaikutustilanteissa lapsen, nuren ja perheen sekä työryhmän kanssa ja arvii mia vurvaikutustaitjaan. perustelee mnipulisesti timintansa ssiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden, lakien ja säännösten phjalta. työskentelee ergnmisesti ikein hyödyntäen asiakkaan vimavarja ja apuvälineitä sekä kehittää työympäristön ergnmista timivuutta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot