SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Vimassa alkaen. Tark

2 2(21) LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen kulutushjelman tai saamisalan surittanut lähihitaja saa suunnitella, tteuttaa ja arviida eri-ikäisten lasten ja nurten hita ja kasvatusta mniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa timintaympäristöissä. Lähihitaja saa myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nurten hita ja kasvatusta. Hän saa hjata yksittäistä lasta ja nurta sekä erilaisia ryhmiä sekä tukea lasten ja nurten välistä vurvaikutusta. Hän saa timia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti. Lähihitaja lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen tietperustaa. Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen kulutushjelman tai saamisalan surittanut lähihitaja saa hjata perheitä yhteiskunnan tarjamien palveluiden ja tukitimien hyödyntämisessä. Hän saa edistää lapsen ja nuren terveyttä, hyvinvintia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä sekä ehkäistä niiden syntymistä. Tyypillisiä lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen kulutushjelman surittaneiden työ-ympäristöjä vat erilaiset varhaiskasvatuksen timintaympäristöt esim. päiväkdit, kulut, lastensujelun yksiköt, lasten ja nurten sairaalat sekä perhetyö. TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS 30 OV Ammattitaitvaatimukset Opiskelija tai tutkinnn surittaja saa suunnitella, tteuttaa ja arviida alle kuluikäisen ja kuluikäisen lapsen sekä nuren hita ja kasvatusta suunnitella, tteuttaa ja arviida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nurten hita kasvatusta ja kuntutusta edistää lasten ja nurten terveyttä ja hyvinvintia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä hjata yksittäistä lasta ja nurta sekä erilaisia ryhmiä ttaa työssään humin lapsen ja nuren kasvuympäristön ja ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle timia lasten ja nurten hit- ja kasvatustyössä ssiaali- ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten hjeiden mukaan ammattietiikkaa nudattaen timia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan hyödyntää kielitaitaan asiakaspalvelussa suunnitella man saamisensa tutteistamista kehittää timintaansa saamansa palautteen phjalta sekä arviida maa saamistaan. Ammatillinen peruskulutus Näyttötutkint Opetuksen eteneminen, ajitus ja järjestäminen Näyttötutkinnn järjestäminen, näyttötutkinnn surittaminen 3. vusi Ammatillinen kasvatustyö Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa Kasvun ja kehityksen tukeminen kuluiässä ja nuruudessa Lapsen ja nuren hittyö Ammatillinen kasvatustyö Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa Kasvun ja kehityksen tukeminen kuluiässä ja nuruudessa Lapsen ja nuren hittyö

3 3(21) Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun rutsi Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun rutsi HOPS Vi hakea saamisen tunnistamista ja tunnustamista aiemman saamisen perusteella. Henkilökhtaistaminen Tutkinnn san sat, laajuudet ja keskeiset sisällöt/ Valmistavan kulutuksen tutkinnn san sat, laajuudet ja keskeiset sisällöt Ammatillinen kasvatustyö 7 v hit- ja kasvatustyön histria Platnin, Cmeniuksen, Russeaun, Pestalzzin yhteiskunnallinen merkitys kasvatuksen uudistajana lasten ja nurten hittyön säädökset YK:n lasten ikeuksien julistus hit- ja kasvatustyön säädöstö: päivähitlaki- ja asetus peruspetuslaki sveltuvin sin tiimi- ja verksttyön periaatteet ammattitait ja ammatillisuus hit- ja kasvatustyössä: mniammatillinen tiimityö ammatillinen kehittyminen työturvallisuus ammatillisen kehittymisen vaiheet prtfli ja reflektinti man työn kehittämisessä palautteen antaminen ja vastaanttaminen (TOP) ammatillinen vurvaikutus työterveyshult, työsujelu, ja työnhjaus työssäjaksamisen tukena, turvallisuussuunnitelma. pelastussuunnitelma, palsuunnitelma perhe yhteiskunnassa ssialisaati, perhe käsitteenä, perhemudt, perheen asema ja merkitys, perheen muuts- ja kehitysvaiheet perheväkivalta lapsikeskeinen/perhekeskeinen hittyö verksttyön kartta, yhteistyöverkstt, perhehit palvelujärjestelmät: perhettä tukevat palvelut: perheneuvla, ktipalvelu, lastensujelu-, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lastenneuvla, kuluterveydenhult perhettä tukeva ssiaaliturvajärjestelmä: lapsilisä, äitiysavustus, äitiys- ja vanhempainraha, ktihidntuki mnikulttuurisuus: kulttuuritaustan vaikutus hit- ja kasvatustyöhön lastensujelun periaatteet: lastensujelulaki perheen ssiaaliset ngelmat ja erityisvaikeudet: perheiden erityisvaikeudet: perhevä-

4 4(21) kivallan, alkhlin, mielenterveysngelmien, henkisen väkivallan yms. vaikutus lapseen työnhakuvalmiudet ja yrittäjyys man työn tutteistaminen: yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa, liike-idea ja timinta-ajatus, yritysmudt, markkinintiajattelu, mielikuvamarkkininti yrittäjyysvalmiudet: yrittäjän persnallisuustekijät sisäinen yrittäjyys: rhkeus elää ja sallistua työehtspimukset: lähihitajaa kskeva työlainsäädäntö ja työehtspimukset työnhakuasiakirjat työspimukset työssäppiminen Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa 9 v varhaiskasvatus mitä n varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen histria (Fröbelin kasvatusajattelu, varhaiskasvatuskkeilut, päivähitlaki 1973), Vasu varhaiskasvatuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti: lapsilähtöinen timinta, päivähidn laatu Hujalan mukaan, päivähidn kasvatustavitteet, päivähittiminnan suunnittelun tast tavitteellinen timinta: yksilölliset kasvatussuunnitelmat ja niiden arviinti lapsen kehitys: fyysinen, psyykkinen, ssiaalinen kehitys, kiintymyssuhde, kulukypsyys, havainninti perustiminnt kasvatuksellisina tilanteina vaka sisällöt ja menetelmät: varhaiskasvatuspedaggisen tietuden hyödyntäminen työssä varhaiskasvatuksen rientaatit sisällöt: äidinkieli, musiikki, kuvallinen ilmaisu, liikunta, matematiikka, ympäristökasvatus ja terveyskasvatus menetelmät: perustiminnt, petus ja hjaus, leikki, juhlat ja retket, työkasvatus, ryhmänhjaus, vurvaikutus hjaava kasvatus: saa hjata yksittäistä lasta ja lapsiryhmää humiiden ryhmän timintaa säätelevät tekijät sekä lasten erilaiset kulttuuritaustat leikin hjaus: leikin lajit, leikin hjauksen menetelmät ppimisympäristöt, turvallinen ppimisympäristö kasvatuskumppanuus esipetuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti esipetuksen perusteiden phjalta työryhmän jäsenenä vaihtehtpedaggiikat Steinner-, Mntessri-,Reggi Emilia- ja pedaggiikat tiednhankinta, pinnäytetyö tiednkeruumenetelmät: ammatillinen lähdekirjallisuus, sähköiset tiednhankintamenetelmät, dkumentinti työssäppiminen

5 5(21) Kasvun ja kehityksen tukeminen kuluiässä ja nuruudessa 3 v kasvun tukeminen kuluiässä: ppimisympäristöt, turvallinen ympäristö, nuriskulttuurit kuluikäisen ja nuren kehitys fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen kehitys, itsetunt, ajattelu luvat timinnt ryhmänhjaus, nurisryhmien hjaus erityisen tuen tarpeet ppimisvaikeudet, kulukiusaaminen, kulupelk, kuluhaluttmuus, syrjäytymisen ehkäiseminen työssäppiminen Lapsen ja nuren hit 9 v vastasyntyneen lapsen hit vastasyntyneen hit ja ktihit, vastasyntyneen infektiiden ja tapaturmien ehkäisy imeväisen rintarukinta sairaan lapsen ja nuren hit perushit tutkimuksiin, timenpiteisiin ja hitihin ja terapiihin valmistaminen (neuvlassa/ sairaalassa käynnit, rtg-tutkimukset, verinäytteiden tt, kirurgisen lapsiptilaan valmistaminen) suunnitelmallinen hittyö: hittyön periaatteet ja prsessi infektisairaudet: infektiita aiheuttavat virukset ja bakteerit, lasten tavallisimmat infektisairaudet: virtsatieinfekti, hengitystieinfekti, tarttuvat ripulitaudit lasten nestetasapain, infuusin hit aseptiikka lasten ja nurten sairaudet ja hitsusitukset sairauksien vaikutus eri ikäkausina, pitkäaikaissairaudet: allergiat, astma, lasten diabetes, neurlgiset sairaudet: epilepsia, migreeni, päänsärky, syöpälasten hit: leukemia, kasvaimet, reuma kulevan lapsen ja nuren hit: surutyö ravitsemus/ perhetyö perhetyön sisällöt, menetelmät ja tteutusmudt ravitsemussusitukset ja erityisrukavali terveydenedistäminen, terveyskasvatus, lapsen ja nuren fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti terveyden edistäminen: terveyttä ja hyvinvintia edistävät elämäntavat, terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijät: tupakka, huumeet, alkhli, lääkkeet, väkivalta, epässiaalinen kaveripiiri, päihteet ja lähisuhdeväkivalta

6 6(21) lasten lääkehit lääkelaskut lasten lääkehidn erityispiirteet annsteluhjeet lääkeaineiden vaikutukset ja sivuvaikutukset lääkkeiden yhteisvaikutukset lasten kivunhit ja siinä käytettävät lääkkeet diabeteksen lääkehit astman lääkehit kuumelääkkeet keskeiset antibitit epilepsian lääkehit erityisen tuen tarve EA kuntutusjärjestelmä ja -palvelut kuntutuksen keskeiset asiakasryhmät: kehitysvammaiset (FAS ja autismi), aistivammaiset, liikuntavammaiset (lihastaudit, MMC, CP-ireyhtymä) lapset ja nuret, heidän timintakykynsä arviiminen, tukeminen ja kuntutus kehitysviivästymät yleisimmät mielenterveyden ngelmat: käytöshäiriöt, neursit, masennus, syömishäiriöt, psyksi tunnistaminen, tukeminen, hit ja kuntutus nurten huumeiden- ja päihteidenkäyttäjien tukeminen ja hit suunnitelmallinen kuntutustyö kuntuttava työte lapsen, nuren ja perheen tavitteisessa tukemisessa perhekeskeisyys ja verksttyö kuntutumisen tukena lähihitajan rli timintakyvyn ja kuntutumisen tukijana, suunnitelmallinen työskentely lasten ja nurten apuvälineet: hankinta, hult ja käytön hjaus kasvatuksellinen kuntutus: arka, ylivilkas, sulkeutunut, aggressiivinen lapsi/ nuri ergnmia peruselvytys lasten ensiapu, hätäensiapu työssäppiminen Asiakaspalvelun englanti 1 v piskelija saa maan kulutushjelmaansa/saamisalaansa liittyvää englanninkielistä ammattisanasta sekä selviytyy maan alaansa liittyvistä asiakastilanteista englanninkielellä Asiakaspalvelun rutsi 1 v piskelija saa maan kulutushjelmaansa/saamisalaansa liittyvää rutisinkielistä ammattisanasta sekä selviytyy maan alaansa liittyvistä asiakastilanteista rutsin kielellä

7 7(21) Opintihin sisältyy työssäppimista sekä ryhmänhjausta, jssa sisältöinä mm. ammatillinen kasvu, ammattietiikka ja elinikäisen ppimisen avaintaidt. Oppimisympäristöt Oppilaits, verkk-ppimisympäristö, työyksiköt, asiakkaan kti Opetusmenetelmät Luent-petus, ppimistehtävät, harjitukset, multimediamateriaali, aidt asiakas- ja työtilanteet, työssäppiminen, tutustumiskäynnit, verkk-ppiminen. Oppimisen arviinti Oppimisen arviinnin tavite n, että piskelija / tutkinnn surittaja tietää, mitä hän saa ja mitä hänen n vielä pittava. Oppimisen arviinnissa pettaja tai työpaikkahjaaja käyttää piskelijaa/ tutkinnn surittajaa mtivivia ja aktivivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja mtividaan piskelijaa / tutkinnn surittajaa ammattitaitvaatimusten tai tavitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään piskelijan / tutkinnn surittajan itsearviintitaita. Opiskelija / tutkinnn surittaja arvii ppimistaan tutkinnn sien ammattitaitvaatimusten, tavitteiden ja arviintikriteereiden perusteella. Oppimisen arviintimenetelmistä piskelijat / tutkinnn surittajat spivat pettajan kanssa tutkinnn san alussa. Oppimista arviidaan kk kulutuksen ja piskelun ajan antamalla piskelijalle / tutkinnn surittajalle suullista tai kirjallista palautetta ppimisen etenemisestä. Ryhmänhjaaja ja piskelija / tutkinnn surittaja käyvät kehityskeskusteluja pintjen edetessä. Palautteella tuetaan ja hjataan piskelijaa / tutkinnn surittajaa mahdllisimman hyviin surituksiin tumalla esille piskelijan vahvuudet. Oppimisen arviinnin perusteella tehdään tarvittavat muutkset piskelijan petukseen ja ppimisen tukemiseen. Muutkset kirjataan henkilökhtaiseen piskelusuunnitelmaan. Oppispimuskulutuksessa tutkinnn san sat arviidaan arviintikriteerein 1-3 ja tietpulisten pintjen arviinnista päättää pettaja /pettajat. Ammattitaidn sittamistavat Opiskelija tai tutkinnn surittaja sittaa lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen ammattitaidn timimalla varhaiskasvatusympäristöissä (esim. päiväkti), kuluissa, lastensujelun yksiköissä, sairaalassa lasten tai nurten sastlla tai perhetyössä. Ammattitait sitetaan seuraavissa työkknaisuuksissa: hidn ja kasvatuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti, saamisen tutteistamisen suunnittelu, alle kuluikäisen lapsen, kulu- ja nuruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuren hit ja kasvatus. Lisäksi n hallittava lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyöhön liittyvä tiet ja kielitait asiakaspalvelutilanteissa sekä elinikäisen ppimisen avaintaidt. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidn vidaan tdeta vastaavan ammattitaitvaatimuksia. Siltä sin kuin tutkinnn sassa vaadittavaa ammattitaita ei vida ammattisaamisen näytössä tai tutkinttilaisuudessa sittaa, sitä täydennetään muulla saamisen arviinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden lutettavien menetelmien avulla. (Opetushallitus, määräys 17/011/2010: Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2010)

8 8(21) Ammattitaidn arviinti Ammattisaamisen näyttö työprsessin hallinta kknaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ttamatta vastasyntyneen hita työn perustana levan tiedn hallinta lukuun ttamatta lasten ja nurten hit- ja kasvatustyön histriaa, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja peruspetuksen perusteita, vaihtehtpedaggiikkja, lasten ja nurten lääkehita sekä kulevan lapsen ja nuren sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkaa elinikäisen ppimisen avaintaidt lukuun ttamatta ensiapua ja peruselvytystä Muu arviinti Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta, numeraalisesti arviidaan (T1-K3) vastasyntyneen hit Tutkinttilaisuus Kaikki saaminen sitetaan tutkinttilaisuudessa tutkinnn perusteissa määritetyn tutkinnn san ammattitaitvaatimusten mukaisesti. Työn perustana levan tiedn hallinta, numeraalisesti arviidaan (T1-K3) lasten ja nurten hit- ja kasvatustyön histria varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja peruspetuksen perusteet vaihtehtpedaggiikat lasten ja nurten lääkehit kulevan lapsen ja nuren hit perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka Elinikäisen ppimisen avaintaidt (ensiapukrtti) ensiapu peruselvytys Arviintimenetelmät Ammattisaamisen näyttö ja muu arviinti Arviijat Opettaja ja/tai työelämän edustaja Arvsanan mudstuminen Ammattisaamisen näytöstä ja muusta arviinnista

9 9(21) Ammattisaamisen näyttöön eteneminen edellyttää hyväksytysti suritettua työssäppimista. Arvsanan krttaminen, uusiminen Arvsanan vi krttaa ja hylätyn arvsanan uusia. Arvsanan krttaminen tai uusiminen edellyttää lisäpiskelua, lisäpintja ja/tai harjituksia. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien piskelijiden sekä erityispiskelijiden humiiminen. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien piskelijiden sekä erityispiskelijiden humiiminen. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä humita ja tarvittaessa annetaan lisähjausta. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä humita ja tarvittaessa annetaan lisähjausta. Sumen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisähjausta. Sumen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisähjausta. Arviinnin khde 1. Työprsessin hallinta Hidn ja kasvatuksen suunnittelu, tteutus ja arviinti Suunnitelmallinen työskentely asettaa lapsen ja nuren kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita ja suunnittelee hidn ja kasvatuksen keinja. timii työryhmän jäsenenä hita ja kasvatusta (ml. varhaiskasvatussuunnitelma) tukevan suunnitelman Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja hankkii tieta lapsen hankkii maalitteisesti hankkii ja nuren kehityksestä, erilaisia alitteisesti yksilöllisistä hidn ja kasvatuksen tarpeista ja sairaudesta. tiednkeruumenetelmiä käyttäen tieta lapsen ja nuren kehityksestä, yksilöllisistä hidn ja kasvatuksen tarpeista ja sairaudesta. asettaa kknaisvaltaisesti lapsen ja nuren kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita ja suunnittelee hidn sekä kasvatuksen keinja. timii työryhmän jäsenenä hita ja kasvatusta (ml. varhaiskasvatussuunnitelma) tukevan suunnitelman ma- erilaisia tiednkeruumenetelmiä käyttäen mnipulista tieta lapsen ja nuren kehityksestä, yksilöllisistä hidn ja kasvatuksen tarpeista ja sairaudesta sekä perustelee keräämänsä tiedn merkityksen. asettaa kknaisvaltaisesti lapsen ja nuren kasvua ja kehitystä tukevia tavitteita sekä suunnittelee mnipulisia hidn ja kasvatuksen keinja. Perustelee suunnitelman merkityksen hit- ja kasvatustyössä. timii jhdnmukaisesti työryhmän jäsenenä hita ja kasvatusta (ml. varhaiskasvatussuunnitelma)

10 10(21) Osaamisen tutteistamisen suunnittelu mukaan ja päivittää sitä tarvittaessa. dkumenti hita ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa vimassa levien hjeiden mukaisesti. tukevan suunnitelman mukaan ja päivittää sitä tarvittaessa. dkumenti asiallisesti hita ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa ja tiedttaa siitä asiansaisille vimassa levien hjeiden mukaisesti. arvii perustellen lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen tteutumista suhteessa asetettuihin tavittei- arvii lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen tteutumista muutamien tavitteiden salta. suunnittelee hjattuna saamisen tutteistamista. mukaan ja päivittää sitä tarvittaessa. dkumenti hita ja kasvatusta tukevaa suunnitelmaa ja tiedttaa siitä asiansaisille vimassa levien hjeiden mukaisesti. arvii lapsen ja nuren hidn ja kasvatuksen tteutumista suhteessa asetettuihin tavitteisiin. suunnittelee ja selvittää työssään man saamisensa tutteistamismahdllisuuksia. siin. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Arvii realistisesti man saamisensa tutteistamismahdllisuuksia. Arviinnin khde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Alle kuluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja hitaa vastasyntynyttä ja auttaa perhettä vastasyntyneen hidssa. hitaa ja hjaa työryhmän jäsenenä lasta päivittäisissä timinnissa (syöminen ja juminen, uni ja lep, pukeutuminen, siisteyskasvatus, liikkuminen ja ulkilu) käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä jitakin varhaiskasvatuksen timintatapja (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kkeminen hitaa ja hjaa lasta päivittäisissä timinnissa käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä matimisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita. hitaa vastasyntynyttä sekä tukee ja hjaa vastasyntyneen perhettä. hitaa vastasyntynyttä sekä tukee ja hjaa vastasyntyneen perhettä ja ttaa humin perheen tarpeet. hitaa ja hjaa lasta päivittäisissä timinnissa käyttäen mnipulisesti terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä mnipulisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita siten, että ttaa

11 11(21) ja ilmaiseminen sekä tutkiminen) ja sisällöllisiä rientaatiita (matemaattinen, lunnntieteellinen, histriallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen ja usknnlliskatsmuksellinen). hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä jitakin varhaiskasvatuksen timintatapja (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kkeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen) ja sisällöllisiä rientaatiita (matemaattinen, lunnntieteellinen, histriallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen ja usknnlliskatsmuksellinen). hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä sekä käyttää leikin mahdllisuuksia erilaisissa tilanteissa. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää siten, että tukee lasten välistä vurvaikutusta. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä matimisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita. kknaisvaltaisesti humin lapsen ja lapsiryhmän tarpeet. hjaa lasten leikkiä mnipulisesti hitja kasvatustyössä, käyttää leikin mahdllisuuksia luvasti erilaisissa tilanteissa sekä tukee leikin kehitystä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä analysi ympäristön tarkituksenmukaisuutta ja esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää ttaen humin ryhmän timintaan vaikuttavat tekijät. Tukee aktiivisesti lasten välistä vurvaikutusta. tukee lapsen ja lapsiryhmän kasvua, kehitystä ja ppimista käyttämällä mnipulisesti varhaiskasvatuksen timintatapja ja sisällöllisiä rientaatiita siten, että ttaa kknaisvaltaisesti humin lapsen ja lapsiryhmän tarpeet.

12 12(21) hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää. tekee yhteistyötä työryhmän, työyhteisön ja perheen kanssa lapsen terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi kasvatuskumppanuuden periaatteita nudattaen. tteuttaa varhaiskasvatussuunnitelmaa lähihitajan vastuualueella. tteuttaa työryhmän jäsenenä esipetusta. hjaa lasten leikkiä hit- ja kasvatustyössä sekä käyttää leikin mahdllisuuksia erilaisissa tilanteissa. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää siten, että tukee lasten välistä vurvaikutusta. tekee yhteistyötä maalitteisesti työyhteisön ja perheen kanssa lapsen terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi kasvatuskumppanuuden periaatteita nudattaen. suunnittelee, tteuttaa ja arvii varhaiskasvatusta lähihitajan vastuualueella. suunnittelee, tteuttaa ja arvii esipetusta työryhmän jäsenenä. hjaa lasten leikkiä mnipulisesti hitja kasvatustyössä, käyttää leikin mahdllisuuksia luvasti erilaisissa tilanteissa sekä tukee leikin kehitystä. edistää malla timinnallaan lapselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä analysi ympäristön tarkituksenmukaisuutta ja esittää jitakin kehittämisideita. hjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmää ttaen humin ryhmän timintaan vaikuttavat tekijät. Tukee aktiivisesti lasten välistä vurvaikutusta. tekee ma-alitteisesti ja tavitteellisesti yhteistyötä työyhteisön ja perheen kanssa lapsen terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi kasvatuskumppanuuden periaatteita nudattaen. suunnittelee, tteuttaa ja arvii varhaiskasvatusta lähihitajan vastuualueella sekä esittää kehittämisideita timintaan. suunnittelee, tteuttaa ja arvii esipetusta työryhmän jäsenenä sekä esittää kehittämisideita timintaan.

13 13(21) Kulu- ja nuruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen tukee työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäisen kasvua ja fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista kehitystä. Ottaa humin ikään liittyviä erityispiirteitä sekä perhetilanteen (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön.) edistää kulu- ja nuruusikäisen terveyttä ja hyvinvintia käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. edistää malla timinnallaan kulu- ja nuruusikäiselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä. hjaa ja tukee kuluja nuruusikäistä itseilmaisussa ja luvassa timinnassa. hjaa kulu- ja nuruusikäisten ryhmiä. tukee ma-alitteisesti työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäisen kasvua ja fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista kehitystä. Ottaa humin ikään liittyviä erityispiirteitä sekä perhetilanteen (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön.). edistää maalitteisesti kulu- ja nuruusikäisen terveyttä ja hyvinvintia käyttäen terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. edistää malla timinnallaan kulu- ja nuruusikäiselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä ja esittää jitakin kehittämisideita. hjaa ja tukee kuluja nuruusikäistä itseilmaisussa ja luvassa timinnassa tavitteellisesti. hjaa kulu- ja nuruusikäisten ryhmiä siten, että tukee ryhmän jäsenten välistä vurvaikutusta. tukee työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäistä kulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksistukee ma-alitteisesti kulu- ja nuruusikäistä kulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa. tukee ma-alitteisesti ja tavitteellisesti työryhmän jäsenenä kulu- ja nuruusikäisen kasvua ja fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista kehitystä. Ottaa humin ikään liittyvät erityispiirteet sekä perhetilanteen (mm. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön). edistää maalitteisesti ja tavitteellisesti kulu- ja nuruusikäisen terveyttä ja hyvinvintia käyttäen mnipulisesti terveyden ja hyvinvinnin edistämisen keinja. edistää malla timinnallaan kulu- ja nuruusikäiselle sutuisaa kasvu- ja ppimisympäristöä sekä esittää mnipulisesti kehittämisideita. hjaa ja tukee kuluja nuruusikäistä itseilmaisussa ja luvassa timinnassa kknaisvaltaisesti yksilön ja ryhmän tarpeet ja tavitteet humin ttaen. hjaa kulu- ja nuruusikäisten ryhmiä siten, että ttaa humin ryhmän timintaan vaikuttavat tekijät. Tukee aktiivisesti ryhmän jäsenten välistä vurvaikutusta. tukee itsenäisesti kulu- ja nuruusikäistä kulunkäynnissä ja siihen liittyvissä vaikeuksissa sekä timii

14 14(21) Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuren hit, kasvatus ja kuntutus sa. tavitteellisesti eri yhteistyötahjen kanssa. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijöitä ja tukee heitä työryhmän jäsenenä. tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä sekä erityisen tuen tarpeita ja vastaa niihin saltaan. valmistaa lapsen ja nuren tavallisimpiin tutkimuksiin, timenpiteisiin ja erilaisiin terapiihin sekä tukee lasta, nurta ja perhettä niissä. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeita sekä ssiaalisia ngelmia (ml. perhe- ja lähisuhdevälivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön) ja auttaa työryhmän jäsenenä heitä selviytymään niistä. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijöitä tukee heitä. sekä tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä sekä erityisen tuen tarpeita. Selvittää, millaisin keinin lasta, nurta ja perhettä tuetaan. valmistaa itsenäisesti ja tavitteellisesti lapsen ja nuren tavallisimpiin tutkimuksiin, timenpiteisiin ja erilaisiin terapiihin sekä tukee lasta, nurta ja perhettä niissä. tunnistaa lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeita sekä ssiaalisia ngelmia (ml. perhe- ja lähisuhdevälivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön) sekä tukee ja auttaa heitä selviytymään niistä. Rhkaisee heitä hakemaan apua. vastaa lähihitajan vastuualueella lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeisiin ja tiedttaa työryhmälle. Hitaa lasten ja nurten sairauksia hit- ja kasvatussuunnitelman phhakee työyhteisössä ratkaisuja ja tukea lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeisiin. Hitaa lasten ja nurten sairauksia hit- ja kasvatussuunnitelman phjalta työryhmän jäse- tunnistaa lapsen, nuren ja perheen terveyden ja hyvinvinnin uhkatekijöitä, tukee heitä sekä hjaa avun hakemisessa ja tarvittaessa yhteistyötahjen piiriin. tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä sekä erityisen tuen tarpeita. Arvii tuen merkitystä kehitykselle ja selvittää, millaisin keinin lasta, nurta ja perhettä tuetaan. valmistaa itsenäisesti ja tavitteellisesti lapsen ja nuren tavallisimpiin tutkimuksiin, timenpiteisiin ja erilaisiin terapiihin sekä tukee lasta, nurta ja perhettä niissä sekä tiedttaa timinnastaan ja phtii kehittämisideita. tunnistaa mnipulisesti lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeita ja ssiaalisia ngelmia (ml. perheja lähisuhdevälivallan uhkan tai haitallisen päihteiden käytön) sekä tukee ja auttaa tavitteellisesti heitä selviytymään niistä. Rhkaisee heitä hakemaan apua. hakee yksilöllisiä ratkaisuja ja mniammatillista tukea lapsen, nuren ja perheen erityisen tuen tarpeisiin. Hitaa lasten ja nurten sairauksia hit- ja kasvatussuunnitelman phjalta

15 15(21) Perheen tukeminen jalta työryhmän jäsenenä erilaisissa ympäristöissä. hitaa tavallisimpia infektisairauksia itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä. nudattaa lääkkeen annsteluhjetta ja tteuttaa lapsen ja nuren lääkehita hjeiden mukaisesti. Tarkkailee työryhmän jäsenenä lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, jista tiedttaa työryhmälle. käyttää kuntuttavaa työtetta lapsen, nuren ja perheen tukemisessa. käyttää ja hultaa apuvälineitä niissä levien hjeiden mukaan sekä hjaa lasta ja nurta niiden käytössä. auttaa perhettä arjessa selviytymisessä jitakin perhetyön menetelmiä käyttäen (esim. kdinhit, ruanvalmistus, lastenhit ja vanhemmuuden tukeminen). nenä erilaisissa ympäristöissä sekä päivittää suunnitelmia ja tiedttaa niistä. hitaa tavallisimpia infektisairauksia itsenäisesti ja ehkäisee niiden leviämistä sekä hjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin. nudattaa lääkkeen annsteluhjetta ja tteuttaa lapsen ja nuren lääkehita hjeiden mukaisesti. Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, jista tiedttaa työryhmälle. käyttää tavitteellisesti kuntuttavaa työtetta lapsen, nuren ja perheen tukemisessa. käyttää ja hultaa apuvälineitä niissä levien hjeiden mukaan sekä hjaa ja mtivi lasta ja nurta niiden tarkituksenmukaiseen käyttöön. tukee ja auttaa perhettä arjessa selviytymisessä perhetyön menetelmiä käyttäen. työryhmän jäsenenä erilaisissa ympäristöissä sekä päivittää suunnitelmia ja tiedttaa niistä kknaisuuden halliten. hitaa eri infektisairauksia itsenäisesti, ehkäisee niiden leviämistä ja hjaa tarvittaessa perhettä tarkempiin tutkimuksiin sekä esittää parannusehdtuksia aseptisen työskentelyn kehittämiseksi. nudattaa lääkkeen annsteluhjetta ja tteuttaa lapsen ja nuren lääkehita hjeiden mukaisesti. Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, jista tiedttaa itsenäisesti työryhmälle. käyttää tavitteellisesti kuntuttavaa työtetta lapsen, nuren ja perheen tukemisessa sekä arvii sen merkitystä kehitykselle. käyttää ja hultaa apuvälineitä niissä levien hjeiden mukaan sekä hjaa ja mtivi lasta ja nurta niiden tarkituksenmukaiseen käyttöön ja ymmärtää niiden merkityksen timintakyvyn edistämisessä. tukee ja auttaa mnipulisesti perhettä arjessa selviytymisessä perhetyön menetelmiä käyttäen.

16 16(21) Arviinnin khde 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Lapsen ja nuren hita, kasvatusta ja kehitystä kskevan tiedn hallinta Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tieta lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyön histriasta. tieta lapsen ja nuren hita ja kasvatusta kskevista säädöksistä ja virallisista hjeista. tieta lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteista. tieta lapsen ja nuren fyysisestä, psyykkisestä ja ssiaalisesta kehityksestä ja niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. tieta lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyön histriasta ja perustelee pääpiirteittäin sen merkityksen hit- ja kasvatustyön kehityksessä. perustelee timintansa lapsen ja nuren hita ja kasvatusta kskevilla säädöksillä ja virallisilla hjeilla. perustelee timintansa lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteilla. perustelee timintansa tiedlla lapsen ja nuren fyysisestä, psyykkisestä ja ssiaalisesta kehityksestä ja niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. tieta lapsen ja nuren hit- ja kasvatustyön histriasta ja perustelee sen merkityksen hit- ja kasvatustyön kehityksessä. perustelee mnipulisesti timintansa lapsen ja nuren hita ja kasvatusta kskevilla säädöksillä ja virallisilla hjeilla. perustelee mnipulisesti timintansa lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteilla. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen ja nuren fyysisestä, psyykkisestä ja ssiaalisesta kehityksestä ja niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. tieta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä varhaiskasvatuksen timintatavista ja sisällöllisistä rientaatiista. tieta esi- ja peruspetuksen perusteista. tieta yleisempien vaihtehtpedaggiikkjen keskeisistä sisällöistä. perustelee timintansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla sekä varhaiskasvatuksen timintatavilla ja sisällöllisillä rientaatiilla. perustelee timintansa tiedlla esi- ja peruspetuksen perusteista. hyödyntää ja perustelee timintaansa tiedlla yleisempien vaihtehtpedaggiikkjen käyttömahdllisuuksista eri ympäristöissä. perustelee mnipulisesti timintansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla sekä varhaiskasvatuksen timintatavilla ja sisällöllisillä rientaatiilla. perustelee mnipulisesti timintansa esija peruspetuksen perusteilla. hyödyntää ja perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla yleisempien vaihtehtpedaggiikkjen käyttömahdllisuuksista eri ympäristöissä.

17 17(21) tieta kasvuympäristön merkityksestä lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle. mniammatillisen tiimi- ja verksttyön periaatteita. perustelee timintansa tiedlla fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen kasvuympäristön merkityksestä lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle. perustelee timintaansa tiimi- ja mniammatillisen verksttyön periaatteilla. perustelee mnipulisesti timintansa tiedlla fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen kasvuympäristön merkityksestä lapsen ja nuren kasvulle ja kehitykselle. perustelee mnipulisesti timintaansa mniammatillisen tiimi- ja verksttyön periaatteilla. Lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämistä kskevan tiedn hallinta tietää lasta, nurta ja perhettä kskevia palveluita ja timeentulturvaa. Kert palveluista ja etuuksista tutuissa asiakastilanteissa. tieta lastensujelun timintaperiaatteista eri työympäristöissä. tieta lapsen, nuren ja perheen ssiaalisista ngelmista ja niissä selviytymisen tukemisesta. tieta lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämisen ja ngelmia ehkäisevän työn sisällöistä ja menetelmistä. tieta aseptisen työskentelyn merkityksestä hit- ja kasvatustyössä. hyödyntää ja perustelee timintaansa tiedlla lastia, nurta ja perhettä kskevasta palvelujärjestelmästä ja timeentulturvasta. perustelee timintaansa tiedlla lastensujelun timintaperiaatteista ja työkäytännöistä eri työympäristöissä. perustelee timintaansa tiedlla lapsen, nuren ja perheen ssiaalisista ngelmista ja niissä selviytymisen tukemisesta. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämisen ja ngelmia ehkäisevän työn sisällöistä ja menetelmistä. perustelee työtään tiedlla aseptisen työskentelyn periaatteista ja niihin liittyvistä säännöksistä. hyödyntää ja perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lasta, nurta ja perhettä kskevasta palvelujärjestelmästä ja timeentulturvasta. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lastensujelun timintaperiaatteista ja keskeisillä eri työympäristöissä svellettavilla työkäytännöillä. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen, nuren ja perheen ssiaalisista ngelmista ja niissä selviytymisen tukemisesta. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen ja nuren terveyden ja hyvinvinnin edistämisen ja ngelmia ehkäisevän työn sisällöistä ja menetelmistä. perustelee timintaansa mnipulisesti tiedlla aseptisen työskentelyn periaatteista ja niihin liittyvistä säännöksistä.

18 18(21) tieta lapsen (ml. imeväisen rintarukinta) ja nuren ravitsemussusituksista ja erityisrukavaliista. tieta eri-ikäisen lapsen ja nuren sairauksista ja niiden hidsta. tieta lapsen ja nuren lääkehidn erityispiirteistä. tieta kulevan lapsen ja nuren hitamiseen ja perheen tukemiseen liittyvistä erityispiirteistä. tieta lapsen ja nuren tavallisimmista tuen tarpeista ja erityiskasvatuksen sekä kuntutuksen auttamiskeinista. Tunnistaa työssään perheja lähisuhdeväkivallan ilmenemisen ja hjaa avun saannissa työryhmän tukemana. perustelee timintaansa tiedlla lapsen (ml. imeväisen rintarukinta) ja nuren ravitsemussusituksista ja erityisrukavaliista. perustelee timintansa tiedlla eri-ikäisen lapsen ja nuren sairauksista ja niiden hidsta. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren lääkehidn erityispiirteistä. perustelee timintaansa tiedlla kulevan lapsen ja nuren hitamiseen ja perheen tukemiseen liittyvillä erityispiirteillä. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren tavallisimmista tuen tarpeista ja erityiskasvatuksen sekä kuntutuksen auttamiskeinista. Ottaa työssään humin perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja päihdengelman, hjaa avun saannissa ja tiedttaa niistä työryhmälle. tieta perhetyön tteutusmudista, siperustelee timintaansa tiedlla perhetyön tteutusmudis- perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen (ml. imeväisen rintarukinta) ja nuren ravitsemussusituksista ja erityisrukavaliista. perustelee mnipulisesti timintansa tiedlla eri-ikäisen lapsen ja nuren sairauksista ja niiden hidsta virallisten hitsusitusten phjalta. perustelee timintaansa tiedlla lapsen ja nuren lääkehidn erityispiirteistä ja lääkkeistä aiheutuvista erilaisista vaikutuksista ja seuraamuksista. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla kulevan lapsen ja nuren hitamiseen ja perheen tukemiseen liittyvillä erityispiirteillä. Ottaa humin perheen yksilölliset tarpeet ja vakaumuksen. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla lapsen ja nuren tavallisimmista tuen tarpeista ja erityiskasvatuksen sekä kuntutuksen auttamiskeinista. Ottaa työssään humin perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja päihdengelman, hjaa avun saannissa ja käsittelee asiaa työryhmän hjeiden mukaan. perustelee mnipulisesti timintaansa tiedlla perhetyön

19 19(21) Yrittäjyyttä ja saamisen tutteistamista kskevan tiedn hallinta Työehtspimusta, työnhakuasiakirjja ja työspimusta kskevan tiedn hallinta Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta sumenkielisillä sällöistä ja menetelmistä. tieta erilaisista kulttuureista ja mnikulttuurisuudesta. hyödyntää hjattuna työssään tieta man alan yrittäjyydestä, saamisen tutteistamisesta ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä. sittaa työssään tietnsa lähihitajan työhön liittyvistä työehtspimuksen mukaisista ikeuksista ja velvllisuuksista sekä työnhakuasiakirjjen ja työspimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita sumen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta rutsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. ta, sisällöistä ja menetelmistä. perustelee timintansa tiedlla erilaisista kulttuureista ja mnikulttuurisuudesta. tieta man alan yrittäjyydestä ja saamisensa tutteistamisesta ja timii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. perustelee timintaansa lähihitajan työtä määrittelevillä työehtspimuksen ikeuksilla ja velvllisuuksilla. Osittaa työssään tietnsa työnhakuasiakirjjen ja työspimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita sumen kielellä ja hitaa palvelutilanteen rutsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. keskeisistä tteutusmudista, sisällöistä ja menetelmistä eri työympäristöissä. perustelee mnipulisesti timintansa tiedlla erilaisista kulttuureista ja mnikulttuurisuudesta. hyödyntää mnipulisesti työssään tieta man alan yrittäjyydestä ja saamisensa tutteistamisesta ja timii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. perustelee mnipulisesti timintaansa lähihitajan työtä määrittelevillä työehtspimuksen ikeuksilla ja velvllisuuksilla. Osittaa työssään tietnsa työnhakuasiakirjjen ja työspimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita sumen kielellä ja hitaa palvelutilanteen justavasti rutsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta rutsinkielisillä palvelee asiakkaita rutsin ja sumen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita rutsin ja sumen kielellä sekä hitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita rutsin ja sumen kielellä ja hitaa palvelutilanteen justavasti yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta muunkielisillä hitaa palvelutilanteen sumen tai rutsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä. hitaa palvelutilanteen sumen tai rutsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti tisella ktimaisella kielellä. palvelee asiakkaita sumen tai rutsin kielellä sekä hitaa palvelutilanteen justavasti tisella ktimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä.

20 20(21) Kielitaidn hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakhtainen kielitaidn hallinta vieraskielisessä kulutuksessa hitaa palvelutilanteen kulutuskielen lisäksi sumen tai rutsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. hitaa palvelutilanteen kulutuskielen lisäksi sumen tai rutsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita kulutuskielen lisäksi sumen tai rutsin kielellä sekä hitaa palvelutilanteen justavasti yhdellä muulla kielellä. Arviinnin khde 4. Elinikäisen ppimisen avaintaidt Oppiminen ja ngelmanratkaisu Vurvaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja timintakyky Arviintikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnn surittaja tunnistaa mia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä asettaa tavitteita ammatilliselle kehittymiselleen. ttaa vastaan palautetta ja muuttaa timintaansa sen perusteella sekä arvii maa saamistaan. timii työryhmän tukemana ystävällisesti, asiallisesti ja tavitteellisesti erilaisissa vurvaikutustilanteissa lapsen, nuren ja perheen sekä työryhmän kanssa. timii ssiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden, lakien ja säännösten mukaisesti. työskentelee ergnmisesti ikein ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammja. tunnistaa mat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa sekä asettaa tavitteita ammatilliselle kehittymiselleen. pyytää ja ttaa vastaan palautetta ja muuttaa timintaansa sen perusteella sekä arvii maa saamistaan. timii ystävällisesti, asiallisesti ja tavitteellisesti erilaisissa vurvaikutustilanteissa lapsen, nuren ja perheen sekä työryhmän kanssa. perustelee timintansa ssiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden, lakien ja säännösten phjalta. käyttää ergnmisesti ikeita työskentelytapja ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammja. tunnistaa mat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa sekä asettaa tavitteita ammatilliselle kehittymiselleen mnipulisesti ja perustellusti. pyytää ja ttaa vastaan palautetta ja muuttaa timintaansa sen perusteella sekä arvii maa saamistaan mnipulisesti ja perustellen. timii ystävällisesti, asiallisesti ja tavitteellisesti erilaisissa vurvaikutustilanteissa lapsen, nuren ja perheen sekä työryhmän kanssa ja arvii mia vurvaikutustaitjaan. perustelee mnipulisesti timintansa ssiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden, lakien ja säännösten phjalta. työskentelee ergnmisesti ikein hyödyntäen asiakkaan vimavarja ja apuvälineitä sekä kehittää työympäristön ergnmista timivuutta.

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VAMMAISTYÖN OSAAMISALASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot