KUVATAIDE VALINNAISAINE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE"

Transkriptio

1 KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja yhdessä arvioiminen ovat keskeisiä. Opetus on teemallista. TAVOITTEET Oppilas oppii tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä sekä oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.

2 302 Kuvailmaisu ja Kuvallinen ajattelu Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu Media ja kuvaviestintä LUOKKA 8 LUOKKA 9 Tekniikat: piirtäminen, maalaaminen, kuvanveisto, Tekniikat: piirtäminen, maalaaminen, grafiikka. keramiikka, kangaspaino. Sommittelu: tasapaino, väri, rytmi, jännite, tila, liike, aika, Sommittelu: muoto, väri, rytmi, tasapaino, jännite, tila, viiva. aksonometria, perspektiivi. Sisällöt: kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa Sisällöt: kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa, omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien kuvailmaisussa, omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. ilmaiseminen kuvallisin keinoin. Kuvien analysointia, taidekuvan rakenteen tutkimista, Kuvien analysointia, taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä. sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä. Tietoverkon kulttuuripalvelujen hyödyntäminen. Keskeisiä piirteitä Suomen taiteessa. Keskeisiä piirteitä nykytaiteessa. Tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua. Arkkitehtuurin ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin, perinteisiin tutustumista. Suomalaisen arkkitehtuurin tärkeimpiin edustajiin tutustumista. Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua. Ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä ja ekologisesta näkökulmasta. Valokuvaus ja digitaalinen kuvaus. Digitaalinen kuvankäsittely. Suunnittelu, muotoiluprosessiin tutustuminen, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua esteettisestä, eettisestä ja ekologisesta näkökulmasta. Tuotteen elinkaari. Videokuvaus ja editointi. Elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. Kuvakerronnan muotoja: kuvitus, sarjakuva, liikkuva kuva Graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistäminen, typografian ja taiton perusteita.

3 ARVIOINTI 303 KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ (ARVOSANA 8) OSAAMISESTA LUOKKA 8 Kuvailmaisu ja Osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin Kuvallinen ajattelu Osaa käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita Osaa valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimman materiaalin ja tekniikan Osaa selostaa kuvan tekemisen prosessin luonnoksista valmiisiin töihin Taiteen tuntemus ja Osaa tunnistaa joitakin nykytaiteen ilmiöitä ja osaa sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen Kulttuurinen osaaminen Osaa tarkastella ja tulkita taiteen kuvia Osaa hyödyntää internetin kulttuuripalveluja Ympäristöestetiikka, Osaa erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen eettisiä, esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia Arkkitehtuuri ja Tuntee suunnittelun eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään muotoilu Tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa Media ja kuvaviestintä Osaa kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta ja digitaalista kuvankäsittelyä Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot Osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saadun palautteen omassa työskentelyssään Osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa Pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa Osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä

4 ARVIOINTI 304 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen Ympäristöestetiikka, Arkkitehtuuri ja muotoilu Osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin Osaa käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita Osaa valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimman materiaalin ja tekniikan Osaa selostaa kuvan tekemisen prosessin luonnoksista valmiisiin töihin Osaa tunnistaa joitakin kuvataiteen ilmiöitä ja osaa sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen Osaa tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia Osaa hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- ja museokäyntejä sekä internetin kulttuuripalveluja Osaa erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia Tuntee suunnittelun ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään Tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä Media ja kuvaviestintä Osaa kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta, videokuvausta ja digitaalista kuvankäsittelyä ja graafista suunnittelua Osaa analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot Osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saadun palautteen omassa työskentelyssään Osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa Pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa Osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä

5 ARVIOINTI 305 Kuvataiteen arviointiperusteet numeroille 4-7 ja Arvioinnin pohjana on kunkin luokkatason opetussuunnitelma. 10 Erinomainen 9 Kiitettävä 7 Tyydyttävä 6 Kohtalainen 5 Välttävä 4 Hylätty Hallitsee erinomaisesti kuvataiteen ops:ssa edellytetyn tieto- ja taitotason Omaa erittäin hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja erilaisiin ryhmätyömuotoihin Kykenee luovaan ilmaisuun ja ongelmanratkaisuun Hallitsee erinomaisesti kuvataiteen vaatimat työtavat, huomioi turvallisuustekijät Pystyy loistavasti soveltamaan oppimaansa Osoittaa erityistä kiinnostusta ja harrastuneisuutta kuvataidetta kohtaan Hallitsee sujuvasti ja keskimääräistä paremmin kuvataiteen ops:ssa edellytetyn tieto- ja taitotason Omaa hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja erilaisiin ryhmätyömuotoihin Kykenee itsenäiseen ongelmanratkaisuun Hallitsee sujuvasti kuvataiteen vaatimat työtavat, huomioi turvallisuustekijät Pystyy sujuvasti soveltamaan oppimaansa Osoittaa erityistä kiinnostusta ja harrastuneisuutta kuvataidetta kohtaan Hallitsee osan kuvataiteen ops:ssa edellytetystä tieto- ja taitotasosta Pystyy osin itsenäiseen työskentelyyn ja kykenee osallistumaan erilaisiin ryhmätyömuotoihin Kykenee tyydyttävästi itsenäiseen ongelmanratkaisuun Työskentely vaatii ohjausta, tiedostaa turvallisuustekijät Pystyy osin soveltamaan oppimaansa Pystyy saavuttamaan osan kuvataiteen ops:ssa edellytetystä tieto- ja taitotasosta Pystyy autettuna itsenäiseen työskentelyyn ja kykenee osallistumaan joihinkin ryhmätyömuotoihin Työskentely vaatii paljon ohjausta ja tukea, turvallisuustekijät eivät kiinnosta Huomattavia vaikeuksia saavuttaa osaakaan kuvataiteen ops:ssa edellytetystä tieto- ja taitotasosta Pystyy autettuna osallistumaan joihinkin ryhmätyömuotoihin Työskentely vaatii vielä paljon harjoitusta, eikä onnistu ilman runsasta ohjausta ja tukea, turvallisuustekijät eivät kiinnosta Ei kykene saavuttamaan kuvataiteen vaatimattomintakaan ops:ssa edellytettyä tieto- ja taitotasoa Ei selviydy asetetuista tavoitteista oppimistaitojen puutteellisuuden vuoksi, turvallisuustekijät eivät kiinnosta

6 ITSEARVIOINTI 306 TAVOITE Osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saadun palautteen omassa työskentelyssään Osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa Osaa keskustella kuvista ja perustella mielipiteensä tavallisella äidinkielellä. TYÖTAVAT Töiden väli- ja loppukatselmus ja keskustelu työn tavoitteiden saavuttamisesta. Prosessikuvaus, portfolio, tehdään aina kotona esim. vihko, kansio jne.: liitä mukaan luonnoksia ja kokeiluja aiheet, miten teit, välineet, mitä halusit sanoa, mistä ideat, helppoa / vaikeaa, mitä opit arvioi oma työsi, mitkä asiat ovat onnistuneita ja miksi, mihin et ole tyytyväinen ja miksi tuo portfolio jokaiselle kuvataiteen tunnille tee portfoliostasi kaunis, kiinnostava ja itsesi näköinen voit liittää portfolioosi kaikenlaisia itseäsi kiinnostavia kuvia. Valmiin median kuvamateriaalin analyysi ryhmässä: esim. lehdet, kirjat, valokuvat, elokuvat ja netin kuvat mitä kuva esittää, listaa kuvatekijät millainen tunnelma kuvassa on ja miksi millainen värimaailma kuvassa on onko kuvassa tarina onko kuva totta, satua vai lavastettu pidätkö kuvasta ja miksi kenelle kuva on tehty miten kuva on tehty.

Musiikinopetuksen tavoitteisiin kuuluu erilaisten soitto- ja lauluesitysten valmistaminen koulun yhteisiin päivänavauksiin ja juhliin.

Musiikinopetuksen tavoitteisiin kuuluu erilaisten soitto- ja lauluesitysten valmistaminen koulun yhteisiin päivänavauksiin ja juhliin. hallintaa harjoitellaan esim. kitara-, basso- tai rumpukerhoissa. Kuorokerhossa harjoitellaan monipuolista laulutaitoa ja tervettä äänenkäyttöä. Soitto- ja laulutaidoissa pitemmälle edistyneet voivat harjoitella

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän - haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi 2.2.24 Musiikki Opetuksen tehtävä Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

78 7.14 Yhteiskuntaoppi. 7.15 Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6.

78 7.14 Yhteiskuntaoppi. 7.15 Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. 78 7.14 Yhteiskuntaoppi Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. Musiikki 7.15 Musiikki M usiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta käyttämään ääntään, kehoaan ja soittimia musiikillisen ilmaisun ja keksinnän

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013 - Koulu Kaikille 1 SEMINAARIN KOULUN ARVOJA... 4 2 OPPIMISYMPÄRISTÖT, TYÖTAVAT, KIELITARJONTA JA PAINOTUKSET... 5 2.1 Fyysiset oppimisympäristöt... 5 2.1.1 Sähköinen

Lisätiedot

7.3.14 Käsityö. Käsityössä korostuvat aihekokonaisuudet

7.3.14 Käsityö. Käsityössä korostuvat aihekokonaisuudet 7.3.14 Käsityö 184 Käsityössä on kysymys kokonaisvaltaisesta toimintaprosessista, joka toteutetaan suunnitelmallisesti ja luovasti erilaisilla materiaaleilla, työvälineillä ja toteutustekniikoilla. Työskentelyssä

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 Laitteen hallinta

oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 Laitteen hallinta Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen tietohallintotyöryhmän asettamat TAITOTASOT oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 * noudattaa annettuja ohjeita ja edetä niiden

Lisätiedot

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1.

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1. 1. Graafinen suunnittelu......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP.............................................................

Lisätiedot

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT 7.17 Käsityö VUOSILUOKAT 5 9 Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5 9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Sisällysluettelo 1. Tuntijako 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 2.1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2.2. Maahanmuuttajien äidinkieli 2.3. Toinen

Lisätiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Toimittaneet: Tuula Ahola, Pirjo Leväniemi Vihdin kunnan opetussuunnitelman

Lisätiedot