Henkilöstökertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2014"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus Hämeenlinna Puh Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie HÄMEENLINNA vaihde Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, RIIHIMÄKI PL 140, RIIHIMÄKI vaihde

2

3 3 Sisältö Saatteeksi - Tiukkaa meininkiä vuonna Yhteistoiminta Neuvottelu- ja yhteistoiminta Työsuojelutoiminnan painopisteet vuonna Henkilöstömäärä Henkilötyövuosi Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön työpanos ja poissaolot Vuosityöpanos ammattiryhmittäin ja tulosalueittain Poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Työterveyshuollon kustannukset Henkilöstön vaihtuvuus Rekrytointi Palautetta lähteneiltä lähtökyselyn vastaukset Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Työvoimakustannukset Osaamisen kehittäminen Henkilöstökoulutus Osaamismittaus Työhyvinvointi Hyvinvointitutkimus Henkilöstöetuudet... 22

4 Saatteeksi - Tiukkaa meininkiä vuonna Vuosi 2014 kului sairaanhoitopiirissä tiukan taloustilanteen vallitessa. Tämä tiukkuus on koskettanut varmasti ainakin välillisesti koko henkilöstöä. Vaikeutettua rekrytointia ja sen tarkempaa muotoa täyttölupamenettelyä toteutettiin koko vuoden 2014 ajan. Vuoden 2014 aikana sairaanhoitopiiri vähensi n. 40 henkilötyövuotta. Suurin osa tästä vähennyksestä kohdistui määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Lisäksi tehtiin paljon muitakin toimia taloustilanteen kohentamiseksi. Viime vuoden aikana sairaanhoitopiiri käynnisti kiinteistöjensä myynnin, mm. yksi henkilöstön vapaa-ajan viettopaikoista kaupattiin. Kaikki nämä säästöja myyntitoimet tehtiin vakavampien ja rajumpien henkilöstöön kohdistuvien säästötoimien välttämiseksi. Nämä viime vuonna toteutetut toimet ovat riittäneet ja on siten voitu välttää yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen henkilöstökulujen karsimiseksi. Henkilöstön työtyytyväisyyttä on mitattu kattavalla sairaalahenkilöstön työhyvinvointitutkimuksella vuonna Tulokset ovat pääsääntöisesti parantuneet edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna. Tulosten perusteella yksiköiden ja tulosalueiden laatimien työhyvinvointisuunnitelmien toteutumista ja vaikutuksia seurataan johtoryhmätasolla säännöllisesti. Sairaanhoitopiirin henkilöstön hyvinvointia kuvaavista sairauspoissaolotilastoista voidaan todeta, että sairastavuus ei ole vuonna 2014 muuttunut olennaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen suurimpana syynä ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Vuonna 2014 sairastavuutta ei valitettavasti tältä osin ole pystytty vähentämään. Tavoitteellista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi tulee siis edelleen tehostaa ja myös kohdentaa tarkemmin. Viime vuonna valmisteltiin sairaanhoitopiirin uusi strategia vuosille Tämän strategian valmistelussa henkilöstö on ollut mukana aktiivisesti, jo lähtien 2013 toteutetusta avoimesta kyselystä, jossa haettiin ideoita taloustilanteen parantamiseksi. Näiden ideoiden pohjalta valitut teemat toimivat uuden strategian kehyksenä. Uuden strategian mukainen työnantajakuva on tavoitetila, johon pääseminen ei ole helppoa. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että jokainen keskussairaalassa työtä tekevä yksilö kokee olevansa osa tärkeää ja vaikuttavaa kokonaisuutta. Tämän kokemuksen vahvistamiseksi tarvitaan luottamusta. Palvelevuus, ystävällisyys ja vastuullisuus kaikissa vuorovaikutustilanteissa organisaation kaikilla tasoilla edistävät luottamuksen kokemista. Vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaa arvostus, jota on hyvä osoittaa sekä työnantajaettä työntekijäpuolella. Petri Alaluusua henkilöstöjohtaja

5 5 1. Yhteistoiminta 1.1. Neuvottelu- ja yhteistoiminta Sairaanhoitopiirin yhteistoimintaohje määrittelee yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat. Edustuksellinen yhteistoiminta tapahtuu yhteistyötoimikunnassa, johon on nimetyt työnantajan ja työntekijöiden edustajat. Yhteistyötoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuoden 2014 aikana. Käsittelyssä olivat mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja talousarvio, tukipalveluiden järjestämistä koskeva selvitys sekä sairaanhoitopiirin uusi strategia. Yhteistyötoimikunnan lisäksi yhteistoiminta-asioita käsitellään ns. pääluottamusmiesneuvottelussa. Tämä neuvotteluryhmä kokoontui kymmenen kertaa vuoden 2014 aikana. Pääluottamusmiesten lisäksi työnantajan edustajina ryhmässä ovat hallintoylihoitaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja palvelussuhdepäällikkö. Pääluottamusmiesneuvotteluissa käsitellyt asiat vuonna 2014 liittyivät pääsääntöisesti strategiatyöhön, työaikapankkijärjestelmän kehittämiseen, tukipalveluselvitykseen ja paikallisiin palkkausta koskeviin sopimusneuvotteluihin Työsuojelutoiminnan painopisteet vuonna 2014 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöstä vaihtui vuonna 2014 alkavalle nelivuotiskaudelle 70 %, mikä vaikutti oleellisesti vuoden 2014 toimintaan. Pääpaino on ollut uusien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen perehtymisessä ja kouluttautumisessa uusiin tehtäviinsä. Vuoden 2014 alusta käynnistettiin työtapaturmien ja niiden syiden selvittelymenettely ja dokumentointi, jossa dokumentoitua tietoa hyödynnetään vastaavien tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Tutkinta on toteutettu mahdollisimman kattavasti työssä sattuneiden työtapaturmien ja sairaala-alueella sattuneiden työmatkatapaturmien tutkinnassa. Sairaaloiden piha-alueiden kulkureittien turvallisuutta on parannettu vuoden 2013 lopussa tehdyn turvallisuuskierroksen raportin pohjalta mm. valaistusta tehostettu, risteys- ja kulkualueiden istutuksia madallettu tai poistettu sekä liikenteen ohjausta parannettu liikennemerkein. Syksyllä 2014 käynnistettiin sairaanhoitopiirin yksiköissä fyysisten riskien hallinnan kartoitus, joka jatkuu keväällä Kartoitus on suunniteltu ja toteutettu yhdessä työfysioterapeutin kanssa. Käynneillä on havainnoitu ja kartoitettu yksiköiden työergonomiaa, ergonomiaa parantavien apuvälineiden saatavuutta ja käyttöä sekä apuvälineiden käytön osaamista. Käyntien yhteydessä on tarpeen mukaan annettu henkilöstölle myös ohjausta. Käynneillä on lisäksi huomioitu työtilojen ergonomista toimivuutta ja turvallisuutta sekä tilojen siisteyttä ja järjestystä. Käynneillä tehdyistä huomioista on tehty yksikkökohtaiset raportit. Raporteista kootaan sairaanhoitopiiritasoinen raportti toimenpide-esityksineen loppukevään 2015 aikana.

6 6 2. Henkilöstömäärä 2.2 Henkilötyövuosi Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. HENKILÖTYÖVUODET PALVELUSSUHTEESSA 2014 Henkilötyövuodet Muutos-% Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 2013/2014 Lääkärit 142,2 93,5 235,7 4,7 Tutkimushenkilöstö 85,7 14,9 100,6-0,2 Hoitohenkilöstö 861,2 206, ,6-1,6 Toimistohenkilöstö 188,2 35,5 223,7-5,4 Huoltohenkilöstö 304,5 52,6 357,1-5,6 Yhteensä 1 581,8 402, ,7-2,0 Vuonna 2014 sairaanhoitopiirin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 1 984,7 työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuonna 2013 henkilötyövuosia oli yhteensä 2 025,7 ja määräaikaisia niistä oli 439,4 henkilötyövuotta. Viime vuonna määräaikaisten palvelussuhteiden osuus oli 25,5 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus on kasvanut huomattavasti, 17,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet vain lääkärihenkilöstössä, 4,7 %. Hoitohenkilöstön henkilötyövuodet ovat vähentyneet 1,6 %. Toimisto- ja huoltohenkilöstön palvelujaksot ovat vähentyneet noin 5 %. Tutkimushenkilöstön henkilötyövuodet ovat pysyneet ennallaan vuosina YLEISIMMÄT TEHTÄVÄNIMIKKEET AMMATTIRYHMITTÄIN VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Hoitohenkilöstö Määrä Tutkimushenkilöstö Määrä Toimistohenkilöstö Määrä Sairaanhoitaja 728 Psykologi 21 Osastonsihteeri 112 Perushoitaja 71 Sosiaalityöntekijä 12 Toimistosihteeri 39 Lääkärit Määrä Huoltohenkilöstö Määrä Erikoistuva lääkäri 70 Sairaalahuoltaja 149 Osastonlääkäri 41 Ravitsemistyöntekijä 45

7 Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikärakennetta seurataan ammattiryhmittäin ja koko organisaation tasolla. Vakinaisen henkilöstön keski-iässä ollut vain vähäisiä muutoksia on kahtena viime vuonna. Vuonna 2014 vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 35,3 vuotta eli 11,6 vuotta vähemmän kuin vakinaisella henkilöstöllä. Ikärakennetta kuvaavissa tilastoissa ammattiryhmittäin on vain pientä vaihtelua vuosittain. Vuonna 2014 lääkäreiden keski-ikä on pysynyt lähes ennallaan 47 vuodessa. Myös tutkimushenkilöstön keski-ikä on säilynyt samalla tasolla ja on tällä hetkellä 46 vuotta. Keski-iältään nuorinta on hoitohenkilöstö 44,6 vuotta. Huoltohenkilöstö on iältään keskimäärin 50,4 vuotta. Toimistohenkilöstön keski-ikä on korkein 51,6 vuotta. Myös määräaikaisesta henkilöstöstä alhaisin keski-ikä on hoitohenkilöstöllä 33,8 vuotta ja korkein toimistohenkilöstöllä 40,8 vuotta. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ VUOSINA AMMATTIRYHMITTÄIN ,6 50, ,0 46,0 46, , Lääkärit Tutkimushlöstö Hoitohenkilöstö Toimistohlöstö Huoltohlöstö SHP yht KSvak-keikä1/siku Vuonna 2014 alle 31 vuotiaiden työntekijöiden osuus koko henkilöstöstä oli 6,0 %. Eniten nuorten työntekijöiden ryhmään kuuluvia oli hoitohenkilöstössä. Heidän osuutensa hoitohenkilöstöstä oli 9,1 %. Lukumääräisesti eniten yli 61-vuotiaita oli huoltohenkilöstössä. 61-vuotta täyttäneiden osuus koko henkilöstöstä oli 11,1 %. Ammattiryhmittäinen keski-iän sukupuolijakauma on tasainen eikä miesten ja naisten välillä iässä ole merkittäviä eroja.

8 VAKINAINEN HENKILÖSTÖ AMMATTIRYHMITTÄIN JA IKÄRYHMITTÄIN Ammattiryhmä Yht. Lääkärihenkilöstö Tutkimushenkilöstö Hoitohenkilöstö Toimistohenkilöstö Huoltohenkilöstö Yhteensä VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLIJAKAUMA Ammattiryhmä Miehet Naiset Yhteensä Lääkärihenkilöstö 48,5 45,6 47,0 Tutkimushenkilöstö 48,3 45,5 46,0 Hoitohenkilöstö 43,6 44,8 44,6 Toimistohenkilöstö 50,4 51,7 51,6 Huoltohenkilöstö 49,2 50,7 50,4 Yhteensä 47,2 46,8 46,9 3. Henkilöstön työpanos ja poissaolot 3.1. Vuosityöpanos ammattiryhmittäin ja tulosalueittain Työajan jakautumista työntekoon ja poissaoloihin kuvataan työpanoksella. Vuosityöpanokseen lasketaan mukaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palvelussuhdepäivät, joista on vähennetty henkilöstön poissaolopäivät. Henkilöstön käyttöä kuvataan tulosalueittain ja ammattiryhmittäin. Konservatiivisen ja operatiivisen tulosalueen työpanos on yli puolet kokonaistyöpanoksesta. Tukipalvelujen työpanos on 22 %. TYÖPANOS LASKENNALLISINA VAKANSSEINA TULOSALUEITTAIN JA AMMATTIRYHMITTÄIN 2014 Tulosalue Ammattiryhmä Konserva- Opera- Psykiatria Sairaanhoid. Tuki- Työpanos tiivinen tiivinen palvelut palvelut yhteensä Lääkärihenkilöstö 74 70,6 18,3 13,2 1,7 177,8 Tutkimushenkilöstö 30,8 6,9 18,1 18,7 0 74,5 Hoitohenkilöstö 288,9 265,8 156,4 54,9 23,6 789,6 Toimistohenkilöstö 0,9 1, ,8 56,6 176,4 Huoltohenkilöstö 0 27, ,2 275 Yhteensä 394,6 372,2 193,8 203,6 329,1 1493,3 Muutos edelliseen vuoteen % -2,64 % -1,27 % 2,81 % -3,60 % -6,77 % 75,2 %

9 9 VUOSITYÖPANOKSEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 2014 Vuosityöpanos tulosalueittain HENKILÖSTÖN TYÖPANOS-% VUOSINA ,6 % 22,0 % 26,4 % Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Psykiatrian tulosalue Sairaanhoid.palv.tulosalue Tukipalvelujen tulosalue Vuosi Työpanos-% , , , , ,2 13,0 % 24,9 % 3.2. Poissaolot Vuonna 2014 poissaolojen kokonaismäärä oli ja niiden osuus palvelussuhteiden kalenteripäivistä oli 24,8 %. Palvelujaksojen kalenteripäivistä saatiin 75,2 %:n suuruinen työpanos. Sairauslomien osuus on 4,3 % poissaoloista, joka on pysynyt viime vuosina suunnilleen samalla tasolla. Vuosilomat, lakisääteiset poissaolot ja lääkäreiden aktiivivapaat ovat hieman lisääntyneet vuoteen 2013 verrattuna. Lakisääteisiä palkallisia ja palkattomia poissaoloja ovat muun muassa perhevapaat ja opintovapaa. Muihin poissaoloihin kuuluvat esimerkiksi saldo- ja kannustevapaa sekä harkinnanvaraiset palkattomat virka- ja työvapaat.

10 10 TYÖPANOS JA POISSAOLOJEN SYYRYHMÄT 2014 Työpanos 75,2 % Vuosilomat 10,9 % Sairaslomat 4,3 % Lakisääteiset poissaolot 7,1 % Muut poissaolot 2,3 % Aktiivivapaat 0,3 % POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ HENKILÖÄ KOHTI 2014 Poissaolon syy Kalenteripäiviä/henkilö Vuosilomat 39,8 Sairauslomat 15,6 Lakisäät. poissaolot 25,7 Muut poissaolot 8,2 Aktiivivapaat 8,0 Yhteensä 97,3 Viime vuonna poissaoloja oli henkilöä kohti laskettuna 97,3 kalenteripäivää. Vertailutietona kerrotaan, että vuonna 2013 poissaoloja oli 88,4 päivää ja 98,0 päivää vuonna Poissaolot keskimäärin henkilöä kohti kalenteripäivinä kasvoi 10,1 % vuodesta 2013 vuoteen Poissaolojen lukumäärissä syyryhmittäin jaoteltuna on ollut vain vähän vaihtelua viimeisen viiden vuoden aikana. POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ SYYRYHMITTÄIN Vuosilomat Sairauslomat Lakisäät. poissaolot Muut poissaolot Aktiivivapaat Yhteensä

11 Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot ja työtapaturmista, työmatkatapaturmista sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen määrä oli 15,6 kalenteripäivää henkilöä kohti. Taulukossa näkyy kuuden viime vuoden aikana tapahtunut sairauspoissaolojen määrän vakiintuminen noin 15,5 kalenteripäivään vuodessa. Vuosi Sairauspoissaolot Henkilöä kalenteripäivinä kohti, pv , , , , , ,6 Sairauspoissaolojen määrää on aiheellista tarkastella ammattiryhmittäin ja tulosalueittain, jotta saadaan tarkempi kuva niiden jakautumisesta. Ammattiryhmien väliset selkeät erot sairauspoissaolojen kalenteripäivien lukumäärissä säilyvät joka vuosi ennallaan. Lääkärihenkilöstöllä on vähiten sairauspoissaoloja, vain 5,9 päivää henkilöä kohti. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet eniten vuodessa tutkimushenkilöstöllä 31,0 %, ja ovat palanneet takaisin 8,0 päivän tasolle. Hoitohenkilöstön sairauspoissaolot, 16,4 päivää, ovat lisääntyneet yhdellä päivällä verrattuna vuoteen Toimistohenkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 0,4 päivää. Eniten sairauspoissaoloja oli huoltohenkilöstöllä 22,8 päivää henkilö kohti laskettuna. Tulosalueittain tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat kasvaneet eniten psykiatrian tulosalueella 27,4 %. Kun verrataan vuotta 2014 vuoteen 2012, on 14,4 päivää on yhtä paljon kuin silloin oli. Konservatiivisella ja operatiivisella tulosalueella ovat sairauspoissaolot vähentyneet 0,6 päivällä. Sairaanhoidollisten palvelujen ja tukipalvelujen tulosalueella on sairauslomapäivien lukumäärässä vähäistä kasvua verrattuna edelliseen 10:17 vuoteen. SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ AMMATTIRYHMITTÄIN HENKILÖÄ KOHTI ,0 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin henkilöä kohti ,0 22,8 20,0 15,0 16,4 13,7 10,0 5,0 5,9 8,0 0,0 Lääkärit Tutkimushenkilökunta Hoitohenkilökunta Toimistohenkilökunta Huoltohenkilökunta Sivu

12 10:18 SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ TULOSALUEITTAIN VUOSINA ,0 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä tulosalueittain henkilöä kohti ,0 20,0 18,2 20,8 15,0 13,5 12,6 14,4 10,0 5,0 0,0 Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Psykiatrian tulosalue Sairaanhoidon palvelujen tulosalue Tukipalvelujen tulosalue SAIRAUSPOISSAOLOJEN KESTOJAKAUMA KALENTERIPÄIVINÄ AMMATTIRYHMITTÄIN Lääkärit Sivu Tutkimushenkilöstö päivää 4-30 päivää päivää yli 60 päivää päivää 4-30 päivää päivää yli 60 päivää 0 Hoitohenkilöstö Toimistohenkilöstö päivää 4-30 päivää päivää yli 60 päivää 1-3 päivää 4-30 päivää päivää yli 60 päivää Huoltohenkilöstö päivää 4-30 päivää päivää yli 60 päivää

13 13 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisin sairauspoissaolojen syyryhmä 29 %:n osuudella ja mielenterveyden häiriöt ovat toiseksi yleisin syy 15 %:n osuudella. Vammat ja tapaturmat muodostavat 12 % sairauspoissaoloista. Ne ovat jäljempänä eritelty työtapaturmiin ja työmatkatapaturmiin. Sairauslomat työntekijän omalla ilmoituksella ja esimiehen luvalla muodostavat 11 % sairauslomien syistä. Ne ovat lyhytkestoisia enintään 3 kalenteripäivää kestäviä sairauspoissaoloja. SAIRAUSPOISSAOLOJEN YLEISIMMÄT SYYT JA NIISTÄ AIHEUTUNEIDEN SAIRAUSLOMAPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄT Raskauteen liittyvät 3 % Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 2 % Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt Ruuansulatus-elinten sairaudet 4 % Kaikki muut 7 % Verenkiertoelinten sairaudet 1 % TULES 29 % Hermoston sairaudet 2 % Kasvaimet 5 % Hengityselinten sairaudet 9 % Mielenterveyden häiriöt 15 % Vammat ja tapaturmat Esimiehen 12 % luvalla/oma ilmoitus 11 % Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt sairauslomapäivinä

14 14 TYÖ- JA VERITAPATURMIEN KAPPALEMÄÄRÄT JA NIISTÄ AIHEUTUNEET SAIRAUSLOMAT KALENTERIPÄIVINÄ SEKÄ AMMATTITAUDIT VUOSINA Työtapaturmat Veritapaturmat Sairauslomapäivät Ammattitaudit Työterveyshuollon kustannukset ja Kelan korvaukset Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korvauksen saamiselle. Kela korvaa 60 % korvausluokassa I ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia, kun työterveyshuolto ja organisaatio ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Korvausluokassa II Kela korvaa 50 % yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannuksista. TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET VUOSINA Työterveyshuollon kustannukset Korvausluokka 1 Korvausluokka 2 Yhteensä

15 KELASTA SAADUT KORVAUKSET TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ Kelan korvaukset työterveyshuollosta Korvausluokka 1 Korvausluokka 2 Yhteensä Henkilöstön vaihtuvuus Vuonna 2014 alkoi uusia vakituisia palvelussuhteita 103 kappaletta, jolloin vaihtuvuus oli 6,4 % vakituisesta henkilöstöstä. Samana vuonna päättyneiden toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden lukumäärä oli 121. Vakituisesta henkilöstöstä poislähteneiden osuus on 7,6 % Rekrytointi Rekrytointiyksikkö palvelee kaikkia sairaanhoitopiirin yksiköitä rekrytoinnissa, hoitohenkilöstön sijaishaussa ja Hämeenlinnan yksikön henkilöstöä mm. kulkutunnisteissa, toimikorteissa ja henkilökorteissa. Rekrytointiyksikkö toimii väestörekisterikeskuksen varmennekorttien rekisteröintipisteenä. Rekrytointiyksikkö vastaa osaltaan sairaanhoitopiirin yleisperehdytyksestä (tulokasinfot), ennakoivasta rekrytoinnista, harjoittelijoiden sijoittumisesta sairaalaan sekä osallistumisesta rekrytointitapahtumiin. Rekrytointiyksikkö tukee, avustaa ja ohjaa työnhakijoita, työntekijöitä, esimiehiä ja ylintä johtoa rekrytoinnissa ja perehdytysprosesseissa. Lisäksi se tekee yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien, viranomaisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli vuonna 2014 julkisessa haussa 113 toistaiseksi voimassa olevaa palvelussuhdetta ja 60 määräaikaista tehtävää (sijaisuuksia), joihin oli hakijoita yhteensä Haussa olleista vakituisista paikoista täytettiin 85 % ja määräaikaisista 30 %. Hoito- ja tutkimushenkilöstön avoinna olleista vakinaisista palvelussuhteista täytettiin 94 % ja lääkäreiden viroista 63 %. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarjosi muutamalle nuorelle kesätyöpaikan. Keväällä ja syksyllä keskussairaalan yksiköissä oli TET-harjoittelijoita tutustumassa työelämään. Hoito- ja toimistohenkilöstön sijaispyynnöistä pystyttiin toteuttamaan 87 % sijoittamalla vakituisia varahenkilöitä tai ulkopuolisia sijaisia poissaoloihin. Varahenkilöstöstä pystyttiin järjestämään sijaiset 78%:iin akuuteista sijaispyynnöistä ja ulkopuolelta 8,7 %:iin pyynnöistä.

16 16 Rekrytointiyksikön varahenkilöt työskentelivät pääasiassa lyhytaikaisissa ja äkillisissä sijaistarpeissa kiertoalueensa mukaisissa yksiköissä. Yhden hoitajan kiertoalueena oli pääsääntöisesti 1 7 yksikköä. Vuoden 2014 aikana sairaanhoitajien työpanos jakautui 47 yksikköön, mielenterveyshoitajien 7 yksikköön ja perushoitajien 12 yksikköön. Rekrytointiyksikön varahenkilöiden käyttöaste vuonna 2014 oli noin 90 %. Rekrytointiyksikön varahenkilöstössä oli yhteensä 23 vakanssia Palautetta lähteneiltä lähtökyselyn vastaukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä pyydetään palvelussuhteen päättäviä vastaamaan sähköiseen lähtökyselyyn anonyymisti. Lähtökyselyn tuloksia verrataan vuosittain aikaisempien vuosien tuloksiin ja vastausten perusteella pyritään kehittämään erityisesti esimiestoimintaa. Lomakkeessa kysytään palvelussuhteen päättymiseen liittyviä syitä, kokemuksia työtehtävistä, työyhteisöstä, omista kehittymismahdollisuuksista sekä asioista, joita arvostaa työpaikkaa valitessa. Kysymyksenasettelu on, että miten kokee kyseessä olevien asioiden olevan omassa työyksikössä ja työssä. Vastausasteikon vaihteluväli on 5 = täysin samaa mieltä 1 = täysin eri mieltä. Vuonna 2014 kyselyyn vastanneita henkilöitä oli yhteensä 91 ja edellisenä vuonna 94 henkeä. Vastaajista 87 oli työntekijöitä ja kolme oli esimiehiä. Kyselyyn vastanneista 38 % oli ollut alle 12 kuukautta sairaanhoitopiirin palveluksessa ja 20 % yli 10 vuotta. Määräaikaisessa työsuhteessa oli ollut 40 % vastanneista. Iältään alle 35-vuotiaita oli 46 % vastanneista ja eläkkeelle jääviä oli vastanneista 8 %. Suurin ammattiryhmä tutkimus- ja hoitohenkilöstö oli myös isoin vastaajaryhmä 59 %:n osuudella. Lääkärihenkilöstöä vastaajista oli 19 % ja hallinto-, toimisto- ja huoltohenkilöstöä edusti 11 % vastaajista. Työtehtävä vastasi koulutusta ja työn monipuolisuus olivat työssä hyvinä pidettyjä ominaisuuksia. Samoin tehtävät olivat riittävän haasteellisia ja vastuullisia. Ne saivat parhaat arvosanat kyselyyn vastanneilta. Myös työtehtävän sisältö vastasi odotuksia ja käytössä olevia työvälineitä pidettiin ajanmukaisina. Työyhteisöä koskevista kysymyksistä suurimmat pisteet annettiin hyvistä suhteista työtovereihin. Myös yhteistyö esimiehen kanssa sujui hyvin. Sairaanhoitopiiriä suosittelisi työpaikaksi ystävilleen väittämä sai arvon 3,55. Työpaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkeimmäksi nousi työn sisältö, toiselle sijalle tuli työhyvinvointi ja kolmannelle sijalle perhe ja sosiaaliset suhteet. Palkka työpaikan valintaan vaikuttavana tekijänä oli keskiarvoltaan 3,96. Työaikajärjestelyjä ja sopivaa työmatkaa pidettiin tärkeänä muuna työntekoon liittyvänä asiana.

17 17 5. Eläköityminen 5.1. Eläkkeelle siirtyminen Vuoden 2014 aikana eläkkeelle siirtyi 4,1 % vakinaisesta henkilöstä. Vanhuuseläkkeelle jäi 62,1 % kaikista eläkkeelle siirtyneistä. Osa-aikaeläkkeelle jäi vain 4 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle tai määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 20 henkilöä, joka on 1,25 % vakinaisen henkilöstön määrästä. ELÄKKEELLE SIIRTYNEET HENKILÖT ELÄKEMUODOITTAIN Eläkemuoto Työkyvyttömyyseläke Määräaikainen työkyvyttömyyseläke* Varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Vanhuuseläke Yhteensä * sisältää osatyökyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet Eläkepoistumaennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoiman tarvetta. Kevan eläkerekisterin ennuste eläkepoistumaksi ammattiryhmittäin kuvaa henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän tai 65-vuoden iässä eläkkeelle siirtyvien määrää vuosina VANHUUSELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT AMMATTIRYHMITTÄIN Ammattiryhmä Yht. Lääkärihenkilöstö Tutkimushenkilöstö Hoitohenkilöstö Toimistohenkilöstö Huoltohenkilöstö Yhteensä Osatyökykyisten tukeminen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta maksua eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, sillä siitä ei aiheudu varhe-maksua työnantajalle. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Uudet eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun tasan 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta. Näin ollen maksut voivat jakautua neljälle vuodelle.

18 18 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT KEVALLE ennakko Työnantaja voi pyrkiä pienentämään varhe-maksujaan tukemalla eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä työhön palaamisessa. Jos työntekijä, joka on siirtynyt varhe-maksua aiheuttavalle eläkkeelle, palaa kolmen vuoden sisällä takaisin työhön esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen avulla, lopuille vuosille jaetaan vain siihen mennessä aiheutunut eläkemeno. Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva työntekijä palaa osa-aikatyöhön, työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, ja varhe-maksun kasvu pysähtyy hänen osaltaan. Erityisesti kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työntekijöitä pyritään tukemaan työhön palaamisessa. Työnantajaa palkitaan ns. kuntoutumishyvityksellä, jos kuntoutustuella oleva työntekijä palaa takaisin työhön tai alkaa saada osatyökyvyttömyyseläkettä kuntoutustuen päätyttyä. Työntekijästä aiheutuu tällöin varhe-maksua vain siltä ajalta, jona hän oli kuntoutustuella. Hyvityksen vaikutus on suurimmillaan silloin, kun paluu työmarkkinoille on pysyvää. Myös lyhyistä työkokeiluista tulevat hyvitykset ovat merkittäviä. Sairaanhoitopiirissä onnistuminen aktiivisen tuen ratkaisuissa on vaihdellut, vaikka pyrkimys on löytää toimia ratkaisuja osatyökykyisten työhön sijoittamiseksi.

19 19 6. Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset vuodelta 2014 varsinaisesta toiminnasta olivat 78,6 milj. euroa ja sivukulut 22,9 ilj. euroa sekä projektit (kehittämis- ja koulutushankkeet) euroa ja sivukulut euroa, kaikki yhteensä 101,6 milj. euroa. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET VUOSINA Vuosi Varsinainen Sotu Projektit Sotu Yhteensä Muutos % /vuositoiminta työntekijä , , , , , , , , , ,27 7. Osaamisen kehittäminen 7.1. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on täydennyskoulutuksen avulla sairaanhoitopiirin strategian ja henkilöstöohjelman mukainen sisäisten toimintojen kehittäminen, korkeatasoisen osaamisen turvaaminen sekä osaamisen oikea kohdentaminen. Effica-potilastietojärjestelmän päivityskoulutukset jatkuivat eri henkilöstöryhmille ja koulutustilaisuuksia oli yhteensä 20. Effica-koulutus siirtyi Medi-it Oy:n tuottamaksi palveluksi alkaen. Kansalliseen terveysarkistoon (Kanta) liittymisen vuoksi sairaanhoitopiirissä järjestettiin potilastiedon arkistoon liittyen yhteensä 26 koulutustilaisuutta. Lääkehoidon verkkokoulutus, LOVe, on jatkuvaa koulutustoimintaa. LOVe starttitilaisuuksia järjestettiin 6 ja tenttitilaisuuksia toteutui 55 kappaletta. Vuoden 2014 aikana verkkokoulutuksen suoritti hyväksytysti 174 hoitajaa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri voi antaa oikeudet käyttää LOVe-oppimateriaalia terveydenhuollon ja sosiaalitoimen julkisen ja yksityisen toimintayksikön sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten henkilökunnalle. Vuonna 2013 sairaanhoitopiirin ulkopuolisille toimijoille annettiin 207 LOVe-tunnusta ja vuonna 2014 tunnuksia annettiin 465 kappaletta. Alueellisen yhteistyön laajeneminen jatkuu edelleen vuonna Hoitotyön meeting koulutuksissa hyödynnettiin TAYS:n ja Tampereen yliopiston yhteisiä hoitotieteen alan eri teemojen tutkimusesittelyjä ja omien hoitajien tutkimuksia. Tilaisuudet välitettiin TAYSista videoyhteydellä. Tilaisuuksia järjestettiin neljä, joista kaksi peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Myös opiskelijaohjauksen koulutus jatkui. Seitsemäs ohjauksen osaajat koulutus toteutui vuonna Koulutus on suunniteltu valtakunnallisesti sovitun opetussuunnitelman mukaisesti kolmen opintopisteen laajuiseksi. Myös tässä opetuksessa on hyödynnetty lähiopetuksen lisäksi verkko-oppimisympäristöä. Toimintaa jatketaan yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Koulutuksen toteutuksesta on vastannut yhteistyöyliopettaja.

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 13530 Hämeenlinna Puh. 03 6291 Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA vaihde 03 6291 Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI PL 140, 11101 RIIHIMÄKI vaihde

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 13530 Hämeenlinna Puh. 03 6291 Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA vaihde 03 6291 Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI PL 140, 11101 RIIHIMÄKI vaihde

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 20.6.2017 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot