YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄSSÄ TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄSSÄ TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄSSÄ TOIMINTASUUNNITELMA 1. Toimenpiteiden perusteet Taustaa ja perusteita neuvotteluiden käynnistämiselle Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus päätti käynnistää koulutusyhtymässä lain 449/2007, 4, 5 ja 7 mukaiset yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Neuvottelut käynnistetään, koska Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimintatuottojen ennakoidaan alenevan ajanjaksolla nykyisestä noin 48,5 milj. euron tasosta noin 43,5 milj. euroon valtiontalouden ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien säästötavoitteiden vuoksi. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoihin ei ole tullut indeksikorotuksia vuosina 2012 ja Samaan aikaan yleinen kustannustason nousu on ollut vuosittain keskimäärin 2-2,5 %:n luokkaa. Valtion talousarvioehdotukseen vuodelle 2014 on kirjattu 1,6 %:n leikkaus ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaan, ammatillisessa lisäkoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä indeksit on jäädytetty, oppisopimuksen lisäkoulutuskiintiön ennakoidaan pienevän koulutusyhtymässä nykyisestä 303 paikasta noin 30:lla paikalla ja EU-ohjelmakauden vaihtuminen saattaa aiheuttaa supistumista tai notkahdusta hanketoiminnassa. Vuosina 2015 ja 2016 koulutusyhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan opiskelijamäärä alenee ensin 100 opiskelijalla ja vuonna 2016 vielä 116 opiskelijalla. Näistä syistä koulutusyhtymässä vuotuista toimintakustannusten tasoa tulee saada vuoteen 2016 mennessä alennettua pysyvästi noin 5 miljoonalla eurolla nykyisestä. Vuotta 2014 koskeva säästötavoite on noin 2,4 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi on tarkoitus neuvotella suunnitteilla olevasta organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta sekä kauppaopiston toimintojen Torkinmäen kampukselle siirtymisestä ja näiden henkilöstövaikutuksista. Näiden muutosten tavoitteena on osaltaan tiivistää ja tehostaa toimintoja sekä saada aikaan pysyviä säästövaikutuksia. Neuvottelujen tavoitteet Tavoitteena on säästötarpeista huolimatta turvata Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tuottaa opiskelijoille ja työelämälle laadukkaita oppimis- ja kehittämispalveluja, jotka tukevat opiskelijoiden ja alueen menestystä. Tavoitteena on toteuttaa ensisijaisesti kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat kustannusrakenteen korjaamisen kestävällä tavalla useamman vuoden kestävässä muutos- ja kehittämisprosessissa. Neuvotteluissa ja yhteistoiminnassa kartoitetaan ja arvioidaan erilaisia säästötoimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvoteltavat asiat

2 Yhteistoimintaneuvottelussa käsiteltävänä ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kaikki toiminnot ja neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, noin 600 henkilöä Säästöjen aikaansaaminen ja toiminnan sopeuttaminen supistuviin toimintatuottoihin vuotta 2014 koskien. Vuotta 2014 koskeva säästötarve on noin 2,4-2,5 milj. euroa. Säästöjen aikaansaaminen ja toiminnan sopeuttaminen supistuviin toimintatuottoihin ja järjestämisluvan opiskelijamäärän alenemiseen vuosia 2015 ja 2016 koskien. Näille vuosille ennakoidaan myös yksikköhinnan alenemisia. Näistä aiheutuen vuotuiset toimintakulut on saatava pysyvästi arviolta 5 miljoonaa euroa nykyistä tasoa alemmaksi vuoteen 2016 mennessä. Suunnitteilla olevan organisaatio- ja johtamisjärjestelmäuudistuksen tuomat vaikutukset henkilöstömäärään ja asemaan Kauppaopiston toimintojen siirtymisestä Torkinmäelle johtuvat vaikutukset henkilöstölle (henkilömäärä ja tehtävät) 2. Yhteistoimintaneuvottelujen aikataulu ja menettelytavat Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät lähtötilannetta ja lähiajan tavoitteita koskevilla ns. kuuden viikon neuvotteluilla. Näissä neuvotteluissa tarkennetaan vuotta 2014 koskevien säästötavoitteiden saavuttamisen keinot. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa tarpeen mukaan tarkentavilla neuvotteluilla. Kutsu yhteistoimintamenettelyn mukaiseen neuvotteluun lähetettiin pääluottamusmiehille ja muille neuvotteluihin osallistujille Neuvotteluissa ovat mukana henkilöstöjärjestöjen luottamusmiehet, opettajien luottamusmiehet yksiköittäin, työnantajan edustajat sekä opistojen rehtorit asiantuntijoina. Pääluottamusmiesten kanssa on sovittu, että lain edellyttämä (L 449/ , 4 mom) neuvottelun aikatauluvelvoite on täytetty, kun neuvottelut saatetaan päätökseen mennessä, jolloin yhtymähallitus päättää yhtymävaltuustolle tehtävästä talousarvioehdotuksesta. Neuvottelujen aikataulu ja käsiteltävät teemat: klo 10, Yhteistoimintaneuvottelujen aloitus klo 12, Eläköityvät, määräaikaiset ja sivutoimiset yksiköittäin (tila vuonna 2014) klo 10, Te-toimiston edustaja mukana, muutosturvamallin esittely klo 10, Esitys hallitukselle. Henkilöstöltä on kartoitettu säästöehdotuksia sähköisellä kyselyllä. Henkilöstölle lähetettiin ensimmäinen tiedote neuvottelujen käynnistämisestä. Jokaisen neuvottelukokouksen jälkeen johtaja tiedottaa henkilöstöä kokouksen keskeisistä sisällöistä. Neuvottelujen päätyttyä henkilöstölle järjestetään infotilaisuus. Työnantaja on ilmoittanut työterveyshuollolle odotettavista olevista muutoksista mahdollisen työterveyshuollon tuen takaamiseksi. 3. Neuvottelujen vaikutukset Neuvotteluissa tavoitellaan noin 40 henkilötyövuoden säästöjä.

3 Säästömahdollisuuksia haetaan eläköitymisten ja määräaikaisuuksien arvioinnin sekä toimintojen uudelleen organisoinnin ja organisaatiorakenteen tiivistämisen kautta. Irtisanomiset kohdistuvat tässä vaiheessa pääosin hallinto- ja tukipalvelutehtäviin. Irtisanomisaikojen osalta noudatetaan työehtosopimusten mukaisia irtisanomisaikoja. Työvoiman vähentämisjärjestyksessä noudatetaan KVTES:n VIII luvun 4 :n mukaista vähentämisjärjestystä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. 4. Toiminta ja yhteistyö työ- ja elinkeinopalvelun kanssa TE-toimistolle on tehty ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa. Henkilöstölle järjestetään yhteinen infotilaisuus ja mahdollisesti myös kohdennettuja infoja TE-toimiston toimesta. Työnantaja antaa tiedot irtisanotuista työntekijöistä TE-toimistolle. Irtisanottavilta henkilöiltä pyydetään suostumus tietojen, taitojen ja koulutustietojen välittämisestä TE-toimistolle. Työnantaja huolehtii suostumuksista. Irtisanotun henkilön tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömänä päivänä. 5. Muutosturvan toimintamalli Irtisanomistilanteiden muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvan toimintamallin on esitetty yhteistoimintaneuvotteluissa Muutosturvasta tullaan pitämään info myös henkilöstölle. Muutosturvan toimintamalli toteutetaan työnantajan, työntekijän ja TE-toimiston yhteistyönä. Irtisanomistilanteessa kartoitetaan muutosturvan piiriin kuuluvat. Näitä ovat: vakituisesta työsuhteesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu henkilö, jolla on vähintään 3 vuoden työhistoria yhden tai useamman työnantajan palveluksessa määräaikaisessa työsuhteessa ollut työntekijä, jolla on vähintään 3 vuoden työhistoria saman työnantajan palveluksessa tai 42 kuukauden aikana 36 kk määräaikaisessa työsuhteessa ollut työntekijä, jolla on työhistoriaa saman tai eri työnantajien palveluksessa vähintään 5 vuotta viimeisen 7 vuoden aikana henkilö, joka lomautetaan vähintään 180 päiväksi ja jolla on lomautusilmoituksen saadessaan työhistoriaa vähintään 3 vuotta yhden tai useamman työnantajan palveluksessa Muutosturva koostuu työllistymisvapaasta, työllistymissuunnitelmasta ja muutosturvan ansio-osasta. Kaikilla vakinaisilla työntekijöillä, jotka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä on oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen omatoimiseen työnhakuun työpäivää irtisanomisaikana. Vapaa voidaan antaa myös työpäivän osina. Asiasta tulee sopia työnantajan kanssa, vapaasta ei saa aiheutua merkittävää haittaa työnantajan toiminnalle. Työllistymisvapaa määräytyy irtisanomisajan perusteella:

4 työllistymisvapaa 5 työpäivää 10 työpäivää 20 työpäivää irtisanomisaika enintään 1 kk 2 4 kk yli 4 kk työsuhteen kesto alle 4 vuotta 4 12 vuotta yli 12 vuotta Työnhakijaksi ilmoittautuneille järjestetään haastattelu työvoimatoimistossa, tämän yhteydessä laaditaan työllistymissuunnitelma. Muutosturvan piiriin kuuluville suunnitelma laaditaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan työnhakijan työllistymistä edistävistä palveluista ja toimenpiteistä sekä tarvittaessa työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä parantavista muista toimenpiteistä kuten omatoiminen työnhaku, koulutushaku tai työnhakuryhmät ja koulutusneuvonta. Ansiopäivärahan muutosturvan ansio-osaan ja peruspäivärahan muutosturvalisään ovat oikeutettuja ne, jotka kuuluvat muutosturvan piirin ja kenelle laaditaan työllistymissuunnitelma. 6. Työnhaun ja koulutuksen edistäminen Koulutusyhtymässä on käytössä täyttölupamenettely. Irtisanottavien henkiöiden osalta tulee selvittää sijoittuminen organisaation muihin tehtäviin. Työnantajalla on työsopimuslain 7 luvun 4 :n mukainen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus myös tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottaessa. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, ei ole tarjota työntekijälle 1 momentissa tarkoitettua työtä, on hänen selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan olevista yrityksistä tai yhteisöistä. Työnantajalla on myös työsopimuslain mukainen takaisinottovelvollisuus. Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen entiselle työntekijälle, joka on työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana, jos työnantaja tarvitsee työtä yhdeksän kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Vastaava takaisinottovelvollisuus koskee myös viranhaltijoita. Viranhaltijalain 46 : Jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 :n mukaisilla perusteilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. 7. Työsuhdeasiat Työterveyshuolto on työntekijän käytettävissä irtisanomisaikana. Muutosturvaan ja työnhakuun liittyviin asioihin lisätietoa saa paikallisesta TE-toimistosta. Muutosturvayhteyshenkilönä on Anne Mäkipeura/ Kokkolan TE-toimisto.

5 Lisätietoja työttömyysturvan lisäpäiväoikeudesta antavat koulutusyhtymän eläkeasiamies (Sirkka Kykyri/YPA), Keva ja TE-toimisto.

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö Yliote Yliopistolaisten jäsentiedote 2 2014 26.5.2013 Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Yt-menettelyt ovat rantautuneet yliopistomaailmaan. Henkilöstön edustajien tärkeimpänä

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ

Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ Viran- ja toimenhaku Opetustyössä käytetään kahta erilaista palvelussuhdelajia: virka- ja työsuhde Virkasuhteisia Valtion ja kunnan

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. (09) 19 231 www.teknologiateollisuus.fi Työsuhdekysymykset:

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 2 SISÄLTÖ Sivu Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012. Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 11.4.2010 31.3.2012 Elintarviketeollisuusliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry SISÄLLYS Sivu Sovintoehdotus 11.4.2010 1 Lisäpöytäkirja 5 I YLEISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Yhteistoimintasopimus PT-AKAVA Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot