MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND"

Transkriptio

1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/ (6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa yritysten henkilöstötarpeeseen. Selvitämme seuraavassa mitä asioita työnantajan tulee huomioida, mikäli henkilöstöä työn vähenemisen perusteella lomautetaan tai irtisanotaan. TYÖN TILAPÄINEN VÄHENTYMINEN Yrityksessä tehtävät työt voivat vähentyä johtuen tuotteiden tai palveluiden kysynnän alentumisesta. Yritystoiminnan kausiluonteisuus saattaa aiheuttaa töiden vähentymistä esim. vuodenajoittain. Em. tapauksissa on usein kysymys töiden tilapäisestä vähentymisestä, koska työnantajan arvion mukaan on odotettavissa töiden lisääntyminen tulevaisuudessa. Lain mukaan työn vähentyminen on tilapäistä, jos sen arvioidaan kestävän enintään 90 päivää. Työn tilapäinen vähentyminen muodostaa perusteen työntekijän lomauttamiselle, mutta ei työsopimuksen irtisanomiselle. Lomauttaminen Työn tilapäisesti vähentyessä työntekijä voidaan lomauttaa enintään 90 päiväksi. Mikäli työn vähentyminen kestää yli 90 päivää, työntekijä voidaan irtisanomisen sijasta lomauttaa määräajaksi tai toistaiseksi, jos työnantajalla ei ole tietoa työn vähentymisen kestosta. Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Ennen lomauttamista työnantajan on kuitenkin pyrittävä selvittämään, voisiko hän kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai tarpeitansa vastaavaa koulutusta. Lomautuksesta ilmoittaminen Kun lomautustarve tulee työnantajan tietoon, tulee siitä ilmoittaa henkilöstölle ja luottamusmiehelle. Ennakkoselvitys lomautuksen kestosta, laajuudesta ja toteuttamistavasta voidaan tarvittaessa antaa työntekijöille yhteisesti. Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos työnantaja on velvollinen yhteistoimintalain tai muun häntä sitovan määräyksen perusteella neuvottelemaan lomautuksesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Annankatu/Annegatan C 48 Puhelin/Telefon (09) Y-tunnus/FO-nummer HELSINKI/HELSINGFORS Faksi/Fax (09) Internet:

2 2(6) Varsinainen lomautusilmoitus annetaan työntekijälle kirjallisena vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Sopimalla työntekijän kanssa voidaan noudattaa lyhyempää ilmoitusaikaa. Lomautusilmoituksessa todetaan lomautuksen peruste, alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto, jos lomautus on toistaiseksi voimassa oleva. Mikäli lomautus koskee vähintään 10 työntekijää, on siitä lisäksi annettava ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistoon. Lomautuksen muoto Lomautus voidaan toteuttaa siten, että työntekijän työ keskeytetään kokonaan tai siten, että lyhennetään työntekijän viikkotyöaikaa. Työnantaja arvioi miten lomautus on töiden järjestelyjen kannalta tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Lomautusjärjestys Mikäli lomautustarve kohdistuu vain osaan samaa työtä tekeviä työntekijöitä, tulee työnantajan ottaa huomioon työehtosopimuksessa määritelty lomautusja irtisanomisjärjestys. Tämän mukaisesti viimeiseksi irtisanotaan tai lomautetaan yritykselle tärkeitä ammattityöntekijöitä, sotavammaisia tai saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Em. seikkojen lisäksi otetaan huomioon työsuhteen kesto ja työntekijän huoltovelvollisuus. Siten esim. kahdesta samanlaisen ammattitaidon omaavasta työntekijästä lomautetaan se, jolla on lyhyempi työsuhde. Lomauttaminen määräaikaisessa työsuhteessa Määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Työntekijän oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä Työntekijällä on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä ja hänellä on oikeus irtisanoa toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Lomautuksen päättymisestä ilmoittaminen Kun työntekijä on lomautettu toistaiseksi, tulee työnantajan ilmoittaa lomautuksen päättymisestä niin aikaisin kun mahdollista, kuitenkin seitsemän päivää ennen lomautuksen päättymistä, jollei toisin ole sovittu. Työsopimuksen irtisanominen lomautuksen aikana Työntekijän työsopimus voidaan lomautuksen kestäessä irtisanoa, mikäli irtisanomisperusteet ovat olemassa. Lomautus ei kuitenkaan vähennä työnantajalle säädettyä velvollisuutta maksaa irtisanomisajan palkka, vaikka työtä ei olisikaan tarjolla irtisanomisaikana. Irtisanomisajan palkasta työnantaja saa kuitenkin vähentää 14 päivän palkan, jos työntekijä on

3 3(6) lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Jos työnantaja on soveltanut esim. kolmen viikon (21 päivän) lomautusilmoitusaikaa, voidaan irtisanomisajan palkasta vähentää em. 14 päivän palkka. Jos lomautus on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään 200 päivää, ja työntekijä itse irtisanoutuu, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa työnantajan noudatettavaksi tulevan irtisanomisajan mukaisesti. Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Jos työntekijälle on ilmoitettu lomautuksen päättymisestä, irtisanomisoikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Työsuhteen ehdot lomautuksen aikana Lomautuksen ajaksi sekä työnteko että palkanmaksu keskeytyy. Palkkaan voi sisältyä rahapalkan lisäksi luontoisetuja, joiden tarjoamiseen työnantaja voi harkintansa mukaan puuttua. Lyhyehköissä lomautuksissa (muutama viikko) tämä ei liene perusteltua, mutta pitempiaikaisissa lomautuksissa voidaan esim. työsuhdeauton käyttöoikeus keskeyttää. Lomautuksen ajalta kertyy vuosilomaa 30 päivältä lomautuksen alusta laskettuna. Em. 30 päivää lasketaan työpäivinä. Jos lomautus on toteutettu työviikkoa lyhentämällä, kertyy vuosilomaa 6 kk ajalta työaikajärjestelyn alusta laskettuna. Lomautus ei vähennä kyseiseltä vuodelta mahdollisesti maksettavaa palvelusvuosilisää. TYÖN PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen työ voi vähentyä olennaisesti ja pysyvästi. Työn pysyvä vähentyminen muodostaa perusteen työsopimuksen irtisanomiselle. Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Työsopimuslaissa irtisanomisperusteeksi katsotaan taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva työn olennainen ja pysyvä vähentyminen. Laissa on toisaalta todettu, että perustetta irtisanomiseen ei ole silloin, kun 1) on ennen irtisanomista tai sen jälkeen otettu uusi työntekijä samankaltaisiin tehtäviin vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet tai 2) töiden uudelleenjärjestelyistä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

4 4(6) Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus irtisanomisen yhteydessä Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, jos hänet voidaan sijoittaa tai kouluttaa toisiin työtehtäviin. Jos työntekijälle ei ole tarjota kokoaikaista tai pysyvää työtä, on myös mahdollisia määräaikaisia tai osa-aikaisia töitä tarjottava irtisanomisen sijasta. Jos yrityksellä on useita toimipisteitä, on työnantajan selvitettävä työmahdollisuuksia irtisanomisen sijasta myös näissä muissa toimipisteissä. Konsernissa työn tarjoamisvelvollisuus ulottuu emoyhtiöstä tytäryhtiöön. Koulutuksella uusiin työtehtäviin tarkoitetaan uusien työtehtävien edellyttämää lyhytaikaista koulutusta, jota voidaan molempien osapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena ja joka vastaa työnantajan tarpeita. Lomauttaminen irtisanomisen vaihtoehtona Jos työnantajan mahdollisuus tarjota työtä on vähentynyt pysyvästi, työnantajalla on oikeus sanoa työntekijä irti taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella. Irtisanomisen sijaan työnantaja voi käyttää lievempää keinoa ja lomauttaa työntekijän. Mikäli määräaikaiseen työsopimukseen sisältyy irtisanomisehto eli on sovittu irtisanomisajoista (ns. sekamuotoinen työsopimus), voidaan lomauttaminen toteuttaa tapauksissa, joissa työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste, mutta ei työn tilapäisesti vähentyessä. Työnantajan selvitysvelvollisuus työntekijälle Ennen kuin työnantaja irtisanoo työntekijän työsopimuksen taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä TE-toimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai, jollei tällaista ole valittu, työntekijöille yhteisesti. Irtisanomisen toimittaminen Työsopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Ilmoituksen katsotaan tulleen työntekijän tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty. YT-lain noudattamisvelvollisuus Yrityksissä, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 henkilöä, on sekä työntekijöitä irtisanottaessa että lomautettaessa toteutettava yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut ennen kuin päätökset irtisanomisista ja lomauttamisista tehdään (ks. jäsenkirjeet Y/5/2007 ja Y/2/2008), eikä yrityksellä tällöin ole em. selvitysvelvollisuutta vaan selvitys- ym. menettely toteutetaan YT-lain mukaisesti.

5 5(6) Työnantajan ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolle ns. muutosturvan piirissä olevista työntekijöistä Työnantajan, joka irtisanoo taloudellisella tai tuotannollisella perusteella työntekijän on velvollinen ilmoittamaan viipymättä irtisanomisesta TEtoimistolle silloin kun irtisanominen kohdistuu työntekijään: 1) jolle ennen irtisanomisajan päätymistä kertyisi yhteensä vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria saman tai eri työnantajien työssä 2) joka on työsuhteen päättyessä ollut määräaikaisessa työsuhteessa samaan työnantajaan keskeytyksittä vähintään kolme vuotta tai määräaikaisissa työsuhteissa samaan työnantajaan yhteensä vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana. Työnantajan on, työntekijän suostumuksella, liitettävä tähän ilmoitukseen käytettävissä olevat tiedot työntekijän koulutuksesta, työtehtävistä ja työkokemuksesta. Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa edellä mainitulle irtisanotulle työntekijälle tämän oikeudesta julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työllistymisohjelmaan sekä työllistymisohjelman aikaiseen työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymisohjelmalisään eli korotettuun työttömyysturvaan. Työllistymisvapaa Työnantajan on annettava, ellei työnantajan ja työntekijän kesken ole muuta sovittu, taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanomalleen työntekijälle työllistymisvapaata täydellä palkalla työn etsimistä tai uudelleen työllistymistä edistäviin muihin toimenpiteisiin osallistumista varten. Työllistymisvapaata tulee antaa ko. työntekijöille riippumatta siitä, kuinka pitkä työhistoria heillä on. Työllistymisvapaan pituus riippuu irtisanomisajan pituudesta seuraavasti: 1) enintään yhteensä viisi työpäivää, jos irtisanomistaika on enintään yksi kuukausi 2) enintään yhteensä 10 työpäivää, jos irtisanomisaika on 1 4 kuukautta 3) enintään yhteensä 20 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli neljä kuukautta. Työntekijä voi käyttää työllistymisvapaata vain osallistuakseen työllistymistään tukeviin toimenpiteisiin eikä siitä saa aiheutua työnantajan toiminnalle merkittävää haittaa. Vapaan ajankohdasta sovitaan työnantajan kanssa ja työntekijän on esitettävä pyydettäessä luotettava selvitys kunkin vapaan perusteesta.

6 6(6) Irtisanotun työntekijän takaisinottaminen Jos työnantaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, on työnantajalla takaisinottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa työntekijän irtisanomisajan päättymisestä työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt, on työnantajan otettava yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon ja selvitettävä, onko ko. työntekijä edelleen siellä työnhakijana. Jos näin on, tätä työtä on tarjottava entiselle työntekijälle, joko suoraan tai työvoimatoimiston kautta. Kunnioittavasti MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO Veli-Matti Rekola

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Ammattiliitto Pro TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Pidät kädessäsi Viestinnän Keskusliiton,

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY Sari Anetjärvi Lomauttaminen Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun

Lisätiedot

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT Tampere 10.2.2009 Timo Voutilainen IRTISANOMISSUOJA Yleissäännös: Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS Ulkomaanliikenteen liitesopimukset 1/83 LIITESOPIMUKSET ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/83 Ulkomaanliikenteen liitesopimukset

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 1 / 29 4.10.2013 Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 2 / 29 Sisältö 1. PROSESSIAIKATAULU... 4 2. PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE... 5 3. OHJEITA LOMAUTTAMISEEN... 6 Mitä lomauttaminen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.3.2013

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.3.2013 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.3.2013 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 Hakemisto 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007

Teknologiateollisuus ry Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 Teknologiateollisuus ry Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot