IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT"

Transkriptio

1 IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT Tampere Timo Voutilainen

2 IRTISANOMISSUOJA Yleissäännös: Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä Pakottavaa oikeutta Kokonaisarviointi

3 TALOUDELLISET JA TUOTANNOLLISET IRTISANOMISPERUSTEET Työ vähentynyt Taloudellisista Tuotannollisista tai Työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä Olennaisesti ja pysyvästi Molemmat yhtä aikaa Muutoin kuin tilapäisesti ja vähäistä suuremmassa määrin Mitään yleispäteviä prosenttilukuja vähentymisestä ei ole esitettävissä

4 UUDELLEENSIJOITUS- JA KOULUTUSVELVOITE Ei voida sijoittaa tai kouluttaa uusiin tehtäviin Ns. työnantajan työntarjoamisvelvoite Tarjottava ensisijaisesti työsopimuksen mukaista työtä, toissijaisesti vastaavaa työtä ja jos sitäkään ei ole vielä muuta työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta Asiallinen ja vakava tarjous Konsernissa työn tarjoamisvelvollisuus on emoyhtiöillä suhteessa tytäryhtiöihin mutta ei päinvastoin

5 EI IRTISANOMISPERUSTETTA Taloudellisia ja tuotannollisia perusteita ei ole: Uusi työntekijä samankaltaisiin tehtäviin Työsuhteeseen talon ulkopuolinen työntekijä Määräaikaisten vakinaistaminen Alihankinta, harjoittelijat eivät mahdu uuden työntekijän -käsitteeseen Uudelleenjärjestelyt, jotka eivät vähennä työtä

6 Taloudelliset, tuotannolliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt Työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi Ei - jos tt sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin Oikeus irtisanoa Ei - jos töiden uudelleenjärjestelyistä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Ei - jos ennen irtisanomista tai sen jälkeen on palkattu uusi työntekijä samankaltaisiin tehtäviin

7 IRTISANOTTAVIEN VALINTA Irtisanomisjärjestyksestä ei nimenomaisia säännöksiä työsopimuslaissa Lainsäädäntötasolla ohjaa tasapuolisen kohtelun ja syrjinnän kielto, yleistä säännöstä työvoiman vähentämisjärjestystä ei kuitenkaan voida näistä säännöksistä johtaa

8 IRTISANOTTAVIEN VALINTA Työehtosopimuksissa irtisanottavien valintaa ohjaavia määräyksiä Mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä jonka mukaan viimeksi irtisanotaan yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan palveluksessa osan työkyvystään menettäneitä. Lisäksi kiinnitetään huomiota työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään Tässä ei ole kyse yksittäisen työntekijän eduista ja oikeuksista suhteessa työnantajaan vaan valintakriteereistä irtisanottaessa työntekijöitä, määräysten rikkomisesta johtuvien tehosteiden toteuttaminen kuuluu työehtosopimusosapuolille

9 TAKAISINOTTOVELVOLLISUUS Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, jos TA tarvitsee uutta työsuhteista työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin yhdeksän kuukauden kuluttua irtisanotun työntekijän työsuhteen päättymisestä Tuta-peruste vaatimus, EI siis jos itse irtisanoutunut, irtisanottu hlö- syillä tai määräaikaisuus päättynyt Takaisinottoaika yhdeksän kk siitä kun työvoiman tarve ilmenee, ei siis lasketa esim. uuden työntekijän työhöntulopäivästä Sama tai samankaltainen työ Työnantajan tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta onko irtisanottuja työntekijöitä hakemassa töitä sen välityksellä. Irtisanotun oltava työnhakijana työvoimatoimistossa, huom. ei siis tarvitse olla työtön!

10 PALUUOIKEUS Etuoikeus palata samaan tai samankaltaiseen työhön suhteessa muihin työnhakijoihin, irtisanottu syrjäyttää pätevämmänkin hakijan (TT ) Laissa ei säännöksiä takaisinotettavien työntekijöiden keskinäisestä paluujärjestyksestä, työantaja voi siis valita haluamansa heidän joukostaan Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä entisin ehdoin

11 KOEAIKAPURKU Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemminpuolisesti purkaa, ei perustevaatimusta Työsopimusta ei kuitenkaan saa päättää koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisella perusteella Ongelmana todellisten syiden ilmoittaminen Ei juurikaan oikeuskäytäntöä

12 LOMAUTTAMINEN Työnantajan aloitteesta Työnteko keskeytyy Palkanmaksu keskeytyy Työsuhde muutoin voimassa Saa tehdä muuta työtä 5 päivän irtisanomisaika Työntekijällä ei irtisanomisaikaa ei viimeisen 7 päivän aikana

13 LOMAUTUSMENETTELY Ennakkoselvitys ja kuuleminen Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kutsu 5 päivää ennen neuvotteluaika 7 päivää neuvotteluaika 6 viikkoa, jos koskee vähintään 10 työntekijää ja lomauttaminen yli 90 päiväksi Lomautusilmoitus vähintään 14 päivää ennen

14 LOMAUTTAMISEN PERUSTEET Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste Toistaiseksi Päättyminen ilmoitetaan vähintään 7 päivää ennen Määräajaksi Työ vähentynyt tilapäisesti Määräajaksi Sopimalla Määräajaksi Määräaikaista työntekijää ei voi lomauttaa Poikkeus: Sijainen ja vakituinen työntekijä voitaisiin lomauttaa

15 ROIKKOLOMAUTUS Vähintään 200 päivää Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen Oikeus irtisanomisajan palkkaan vähennetään 12 päivän palkka, jos lomautusilmoitusaika oli yli 14 päivää

16 YHTEISTOIMINTALAKI Tarkoitus: henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa työtään ja työolojaan koskevaan päätöksentekoon Erilaiset yt-neuvottelut: 1) lomautus, irtisanominen, osaaikaistaminen (8.luku) 2) muut henkilöstövaikutukset (6.luku)

17 NEUVOTTELUOSAPUOLET 1) työntekijä-esimies 2) henkilöstön edustaja-ta:n edustaja -luottamusmies -luottamusvaltuutettu -yhteistoimintaedustaja

18 6 LUVUN MUKAISET YT:T Yrityksen tai sen osan lopettaminen tai siirtäminen Toiminnan laajentaminen tai supistaminen Kone- ja laitehankinnat Työn järjestelyt Ulkopuolisen työvoiman käyttö YT:t jos muutosten arvioidut vaikutukset työntekijöille olennaisia!

19 8 LUVUN MUKAISET YT:T Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtuvat irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset YTL 50 : Jos työnantajan harkitsemat yritystoimintaa koskevat ratkaisut ilmeisesti johtavat yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osaaikaistamiseen, on yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi näiden toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia, vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi

20 NEUVOTTELUESITYS Käytännössä työnantaja tekee neuvotteluesityksen Kokouskutsu; alkamisaika ja - paikka sekä pääkohdittain ehdotus käsiteltävistä asioista, annettava kirjallisena viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista

21 Lisäksi annettava seuraavat työnantajan käytettävissä olevat tiedot: Aiottujen toimenpiteiden perusteet Alustava arvio vähennysten määrästä ja selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekijät määräytyvät Arvio ajasta jonka kuluessa vähennykset toimeenpannaan Kirjallisesti neuvotteluesityksessä kun TA harkitsee vähintään 10 tt irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista Suullisesti neuvotteluesityksen antamisen yhteydessä kun kyseessä alle 10 tt työvoiman vähentämistilanteet, paitsi tt/hlöstöryhmän edustajan pyynnöstä, annettava kirjallisesti

22 YT-MENETTELYSSÄ NEUVOTELTAVA perusteista vaikutuksista toimintaperiaatteista tai toimintasuunnitelmasta vaihtoehdoista henkilöpiirin rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi Neuvottelut käytävä ennen asian ratkaisemista Huom! Oltava tosiasiallinen neuvottelu

23 NEUVOTTELUAJAT Laajoissa irtisanomisissa, lomautuksissa ja osa-aikaistamisissa neuvotteluaika 6 viikkoa Jos työvoiman vähennystarve koskee alle 10 työntekijää, neuvottelujen vähimmäisaika 14 päivää Neuvotteluajoista mahdollista sopia toisin neuvotteluun osallistuneiden kesken

24 14 PÄIVÄN NEUVOTTELUVELVOITE Irtisanottaessa, osa-aikaistettaessa tai lomautettaessa alle 10 henkilöä Neuvottelu- Neuvottelua Päätös esitys 5 pv 14 pv

25 6 VIIKON NEUVOTTELUVELVOITE Irtisanottaessa tai osaaikaistettaessa vähintään 10 henkilöä Lomautettaessa vähintään 10 henkilöä yli 90 päiväksi Neuvottelu- Neuvottelu- Päätös esitys 5 pv aika 6 viikkoa

26 NEUVOTTELUJEN TULOKSEN KIRJAAMINEN Pöytäkirjaan kirjataan kokouksen ajankohta osallistujat neuvottelun tulos tai osapuolten kannanotot Molemmat osapuolet tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan

27 YLEISIÄ HUOMIOTA Henkilöstöryhmien yhteistyö tärkeää Neuvottelut hoidetaan yhteisesti Vähimmäisajoista ei tule luopua Kokousten määrää ei rajoitettu Henkilöstön edustajalla taustaryhmä Salassapitovelvoite Muutosturva, työttömyysturva

28 YLEISIÄ HUOMIOTA Henkilöstön aloitteet ja esitykset Töiden jakautuminen irtisanomisten jälkeen Asiakirjojen ja aikataulujen oikeellisuus Moittiminen, hyvitysvelvollisuus Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

Säästötoimet kunnissa Aopj- ja lm- neuvottelupäivät 3.-4.2.2014 Helsinki Messukeskus

Säästötoimet kunnissa Aopj- ja lm- neuvottelupäivät 3.-4.2.2014 Helsinki Messukeskus Säästötoimet kunnissa Aopj- ja lm- neuvottelupäivät 3.-4.2.2014 Helsinki Messukeskus Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö Edunvalvonta Tiedossa olevat säästötoimet 1/2014 Akaa, Hamina, Juua, Jyväskylä,

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS Ulkomaanliikenteen liitesopimukset 1/83 LIITESOPIMUKSET ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/83 Ulkomaanliikenteen liitesopimukset

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä

Lisätiedot