Työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyn käymistä varten Esitys sisältää työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyn käymistä varten Esitys sisältää työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman"

Transkriptio

1 1 Työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyn käymistä varten Esitys sisältää työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman Ruoveden kunta Yhteistyökomitea klo 8.00 Kunnanhallitus klo Yhteistoimintamenettelyn perusteet Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talouden tasapainottamisohjelman ja uudelleen vahvistanut sen Tasapainottamisohjelma edellyttää vuoden 2016 talousarviota valmisteltaessa toimenpiteitä, jotka aiheuttavat henkilöstövaikutuksia. Ennen päätöksen tekoa talousarviosta 2016 tulee näin ollen käydä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Tässä vaiheessa työnantaja rajaa tarkastelun koskemaan talousarviovuotta 2016 koskevia toimenpiteitä. Työnantajan neuvotteluesitys sisältää seuraavat toimenpiteet (eritellyt tiedot ovat tavoitteellisia ja lopulliset järjestelyt täsmentyvät YT-neuvottelujen tuloksen myötä): - sivistyspalveluiden YT-neuvottelujen kohteena olevat toimenpiteet Visuveden koulun lakkauttaminen mennessä: mahdollinen henkilöstövähennys noin -4 henkilötyövuotta, arvioitu budjettivaikutus on vuoden 2016 osalta Pekkalan koulun lakkauttaminen mennessä: mahdollinen henkilöstövähennys noin -7 henkilötyövuotta, arvioitu budjettivaikutus on vuoden 2016 osalta Visuveden ja Jäminkipohjan ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen mennessä: o mahdollinen henkilöstövähennys Visuveden ryhmäperhepäivähoidon osalta noin -1 henkilötyövuosi, arvioitu budjettivaikutus on vuoden 2016 osalta o mahdollinen henkilöstövähennys Jäminkipohjan ryhmäperhepäivähoidon osalta noin -1 henkilötyövuosi, arvioitu budjettivaikutus on vuoden osalta Kyläkoulujen lakkauttamiseen ja yhtenäiskoulun aloittamiseen liittyvä virkarakenteiden tarkastelu oppilasmäärää ja opetustunteja vastaavaksi. o mahdollinen henkilöstövähennys noin -2 henkilötyövuotta; arvioitu budjettivaikutus vuonna 2016 yhteensä euroa.

2 o KVTES:n luku VIII 4:sta käy ilmi työvoiman vähentämisjärjestys (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) Taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan/kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. o Erityisinä kriteereinä opetustoimessa henkilöstön irtisanomista, osaaikaistamista tai lomauttamista harkittaessa huomioidaan seuraavat tekijät: yleinen kelpoisuus olemassa oleviin opetustoimen virkoihin mahdollinen usean oppiaineen opettajan kelpoisuus suoritetut täydennyskoulutukset tieto- ja viestintätekniikan opetussovellusten käytännön hallintataidot osallistuminen hanketyöhön mahdollinen koulutoimen kokonaiskehittämisen kannalta merkittävä erityisosaaminen Sivistystoimen hallinnon tiivistäminen ja töiden uudelleen järjestely lähtien. - kaikkia hallintokuntia koskien säästöjä haetaan seuraavilla kriteereillä: - palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaamalli - lomarahojen vaihtaminen vapaaksi - pidättäydytään harkinnanvaraisista palkantarkistuksista - hyödynnetään luonnollista poistumaa - sijaisten ja muiden määräaikaisten työsuhteiden käytön vähentäminen mahdollisuuksien mukaan - täyttölupamenettely kaikkiin vakituisten virkojen ja toimien täyttämisiin sekä yli kolmen kuukauden sijaisuuksiin - ylityökielto. Esimiehet voivat antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. - mikäli muut keinot eivät tuota tavoiteltuja säästöjä, siirrytään toissijaisesti neuvottelemaan koko kunnan henkilöstöä koskevista lomautuksista 2

3 3 Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1. Perusteet Yt-lain 9 :n mukaan työnantajan on yhteistoimintaneuvotteluissa annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi, mikäli tarkoituksena on irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Työnantaja toteaa, että vaikka edellä esitettyjen toimenpiteiden tuloksena irtisanottavien määrä ei välttämättä ylitä 10 henkilön rajaa, annetaan työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma tästä huolimatta. 2. Menettelytavat Tämä toimintasuunnitelma sisältää ne suunnitelmat ja toimenpiteet, joita Ruoveden kunta tekee työntekijöidensä työllistymisen tukemiseksi harkitessaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvia toimenpiteitä. Työnantaja on ilmoittanut yhteistoimintaneuvottelujen alkamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle Aikataulu Yhteistoimintaneuvottelut alkavat kunnan yhteistyökomiteassa, joka on yt-lain 14 :n mukainen toimielin. Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät YT-lain 13 :n mukaisesti aikaisintaan kuuden (6) viikon kuluttua neuvottelujen alkamisesta lukien. Neuvottelujen aikataulu on seuraava: Yhteistyökomitealle kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhteistoimintaneuvottelut (tavoiteaikataulu): klo 8.00 Yhteistyökomitea, kunnantalolla Valtuustosalissa klo Kunnanhallitus klo Sivistyspalvelujen osastokohtainen neuvottelutilaisuus Muut sovittavat kokoukset yhteistyökomitea kunnanhallitus Tavoiteaikataulu on ohjeellinen. Osapuolet sopivat tarpeen vaatiessa lisää neuvottelukertoja sen mukaisesti, mitä neuvottelut edellyttävät.

4 Neuvottelujen osapuolet Neuvotteluihin ovat kutsuttuina seuraavat tahot: Työnantajan ensisijaisina edustajina: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita vs. talousjohtaja (oto. henkilöstöpäällikkö) Riina Kivistö vs. sivistystoimenjohtaja Janne Vainikainen tekninen johtaja Harri Apell Työnantajan edustajina toimivat myös entiseen henkilöstöjaostoon kuuluvat kunnanhallituksen edustajat. Mikäli neuvotteluja käydään myös muussa kuin yhteistyökomitean varsinaisessa kokoonpanossa työnantaja soveltaa neuvottelijoiden valinnassa seuraavia periaatteita: Varsinainen työnantajaa edustava pääneuvottelija on mahdollisissa osastokohtaisissa neuvotteluissa osastopäällikkö osastonsa henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa tai tämän ollessa estyneenä henkilöstöpäällikkö. Osastopäälliköt ovat pääsääntöisesti paikalla vain oman osastonsa neuvotteluissa. Elleivät osapuolet nimenomaisesti muuta sovi, henkilöstöpäällikkö toimii kaikissa neuvotteluissa sihteerinä ja laatii pöytäkirjan. Kunnanjohtaja osallistuu osastokohtaisiin neuvotteluihin tarpeen mukaan. Työnantaja voi nimetä neuvotteluihin myös muita edustajia. Työntekijöiden ensisijaisina edustajina: Pääluottamusmies JUKO, Kari Peltoranta Pääluottamusmies JHL, Timo Ruokkeinen Pääluottamusmies TEHY, Tarja Myllykoski Pääluottamusmies JYTY, Veikko Önkki Työntekijöiden edustajina toimivat lisäksi muut heidän edustajansa YTkomiteassa ja työntekijöillä on muutoinkin oikeus käyttää neuvotteluissa edustajia. Työsuojelun edustajina: oto. työsuojelupäällikkö Juha Stenberg työsuojeluvaltuutettu Vesa Ojala Työsuojelun edustajat osallistuvat neuvotteluihin erikseen sovittaessa. 3. Muutosturva ja toimintaperiaatteet julkisia työvoimapalveluita käytettäessä Työnantajan yleisenä toimintaperiaatteena on tukea työntekijöitään mahdollisissa irtisanomistilanteissa. Julkisilla työvoimapalveluilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamaa työnhakupalvelua, työnvälitystä, työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, työkokeilua sekä muita ammatillisia valmiuksia kehittäviä palveluita sekä yleistä työnhakuun liittyvää neuvontaa.

5 5 Julkisia työvoimapalveluja ovat: Työnvälitys Sähköiset verkkopalvelut TE-toimiston asiakaspäätteet ja verkkoneuvojat Urasuunnittelu ja ammatinvalinnanohjaus Työllistymistä edistävät palvelut, esim. työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, työ- ja koulutuskokeilu Tuettu työ, esim. starttiraha, oppisopimus Matka- ja muuttokustannusten korvaus (työttömälle työnhakijalle) Työttömyysturvan vireille laitto Julkisten työvoimapalveluiden saatavuus toteutetaan seuraavalla tavalla: Työnantaja on ollut yhteydessä työvoimaviranomaisiin ja muutosturvayksikköön heidän informoimiseksi ja työnhakutoimenpiteiden käynnistämiseksi. Muutosturva-asioissa TE-toimisto on nimennyt yhteyshenkilöiksi Pirkanmaan alueen muutosturvaasiantuntijat Hannu Järvelinin ja Anne Linnakarin. Irtisanottaville/lomautettaville järjestetään tiedotustilaisuus muutosturvasta ja TE-toimiston palveluista. Lisäksi he saavat asiasta kirjallista materiaalia. 3.1 Työllistymissuunnitelma ja työttömyyspäivärahan korotusosa (KELA) / työttömyyspäivärahan korotettu ansio-osa (työttömyyskassa) Irtisanottu on oikeutettu henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman laadintaan, mikä tehdään yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Työllistymissuunnitelma sisältää työvoimaviranomaisen ja työntekijän kanssa yhdessä sopimia tarpeellisia palveluja ja toimenpiteitä työllistymisen edistämiseksi ja se on velvoittava. Työllistymissuunnitelma edellyttää rekisteröitymistä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömyyspäivärahan korotusosaa / työttömyyspäivärahan korotettua ansio-osaa voidaan maksaa aikaisintaan työttömyyden alkamisesta lukien, enintään 200 päivältä työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa Työllistymisvapaa Kaikilla kunnan työntekijöillä, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja jotka jouduttaisiin irtisanomaan tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla perusteilla, on irtisanomisaikanaan oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen. Vapaata voi pitää myös työpäivän osina. Työnantajalle ei saa aiheutua työllistymisvapaan käytöstä merkittävää haittaa.

6 6 Työnantaja antaa työntekijöilleen työllistymisvapaata irtisanomisajalla voimassa olevan työsopimuslain sekä sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Edellä kuvatun mukaisesti osapuolet sopivat neuvotteluissa siitä, millä tavoin ja millaista ilmoitusmenettelyä noudattaen työntekijät voivat käyttää työaikaansa työllistymisvapaana. Työllistymisvapaata voi käyttää työnhakuun (omatoiminen työnhaku, työhönottohaastattelu, työ- ja elinkeinotoimistossa asiointi, osallistuminen työ- ja elinkeinotoimiston tarjolla oleviin työnhaku- ja uravalmennuksiin, osallistuminen työllistymissuunnitelman laadintaan sekä mm. työvoimapoliittiseen koulutukseen, työ- ja koulutuskokeiluun tai uudelleensijoittumisvalmennukseen, mikäli toimenpiteistä on sovittu irtisanotun työllistymissuunnitelmassa. Muihin tarkoituksiin työllistymisvapaata ei voi käyttää. Työllistymisvapaan pituudet ovat seuraavat: Työllistymisvapaan pituus yhteensä enintään Irtisanomisaika Työsuhteen kesto 5 työpäivää enintään 1 kk alle 4 vuotta 10 työpäivää 2 4 kk 4 12 vuotta 20 työpäivää yli 4 kk yli 12 vuotta 3.3. Sijoittuminen Ruoveden kunnassa muihin tehtäviin Työnantaja kartoittaa yhteistoimintaneuvottelujen kuluessa ja irtisanomisprosessin aikana työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 4 :n sekä viranhaltijalain (304/2003) 8 luvun 37 :n mukaisesti mahdollisuudet työllistää henkilö Ruoveden kuntaan. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuviin irtisanomisiin liittyy ns. takaisinottovelvollisuus, mikäli yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä tarvitaan työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt (TSL 6 luku 6 ) tai viranhaltijan irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen (KVhL 8 luku 46 ) Työterveyspalvelut Työterveyshuolto tarjoaa tietoja, neuvontaa ja ohjausta työpaikkaa koskevissa muutostilanteissa organisaation kaikille tasoille. Tämän tuen takaamiseksi työnantaja ilmoittaa työterveyshuollolle odotettavissa olevista muutoksista. Tarvittavat toimenpiteet perustuvat työpaikan tarpeisiin ja niistä sovitaan yhdessä työpaikan kanssa. Työterveyshuollon palvelut ovat mahdollisissa lomautus- tai irtisanomistilanteissa henkilöstön käytettävissä palvelussuhteen loppuun asti voimassa olevan sopimuksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Peruspalvelujen lisäksi tarjolla on muutokseen liittyvää keskusteluapua ja tarvittaessa myös ryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa. Irtisanottaville tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen ja henkilökohtaisten terveyspalvelujen jatkojärjestelyjen selvittelyyn työn päättyessä.

7 Menettelytavat irtisanomistilanteessa Irtisanomisilmoitus toimitetaan mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista työnantaja lähettää irtisanomisilmoituksen kirjattuna kirjeenä työnantajan rekisterissä olevaan osoitteeseen. Irtisanomistilanteessa työntekijä voi pyytää paikalle haluamiansa tukihenkilöitä (esim. luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu). Työntekijöitä informoidaan oikeudestaan työllistymissuunnitelmaan. Työ- ja elinkeinotoimiston muutosturva-asiantuntijan kanssa sovitaan pidettäväksi tiedotustilaisuus työnsä menettäville muutosturvasta ja työ- ja elinkeinotoimiston palveluista. Tiedotustilaisuus pidetään myös siinä tapauksessa, että työnantaja lomauttaa yli 10 henkilöä Palvelussuhdeasiat Irtisanomisajat määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Irtisanomisaikana on työssäolovelvoite paitsi silloin, jos saa irtisanomisaikana uuden työn tai lähtee TE-palvelujen aktiivitoimenpiteisiin (esim. koulutus). Henkilöstöetuudet ja mahdolliset luontoisedut ovat pääsääntöisesti voimassa palvelussuhteen päättymiseen saakka lukuun ottamatta tilannetta, jossa henkilö siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Matkapuhelin, avaimet sekä muut viranhaltijan / työntekijän käytössä työnantajan työvälineet luovutetaan viimeistään palvelussuhteen päättymispäivänä. Työvuorosuunnitelmat ja liukuvan työajan käyttö tulee suunnitella siten, että työaika tasoittuu säännölliseen työaikaan palvelussuhteen päättymiseen mennessä. Vuosilomien ja säästövapaiden osalta noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. Palkka maksetaan palvelussuhteen päättyessä samoina säännönmukaisina palkanmaksupäivinä kuin virka-/työsuhteen kestäessä.

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö Yliote Yliopistolaisten jäsentiedote 2 2014 26.5.2013 Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Yt-menettelyt ovat rantautuneet yliopistomaailmaan. Henkilöstön edustajien tärkeimpänä

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2011-31.10.2013 Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. (09) 19 231 www.teknologiateollisuus.fi Työsuhdekysymykset:

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 2 SISÄLTÖ Sivu Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY ILMAILUALAN UNIONI IAU RY LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVATYÖEHTOSOPIMUS 15.11.2013-14.11.2015 ja 15.11.2015-15.11.2016 LENTOLIIKENTEEN PALVELUJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Palvelualan työnantajat PALTA ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry PALTA RY ATL RY YTN RY ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (2)

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry

Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ilmailualan Unioni IAU ry Lentoliikenteen palveluja koskeva 26.10.2010 31.10.2013 2. painos, muutokset 1.1.2011 jälkeen 1 SISÄLLYS Lentoliikenteen palveluja koskeva Työehtosopimus

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus NASTOLAN KUNTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.10.1994 42 Muutos: Kv 10.12.2001 71 Kv 29.9.2003 40 Kv 12.6.2006 23 Kh 20.1.2014 1 Voimaantulo: 1.2.1994 1.11.1994 1.1.2002 6.11.2003

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS Ulkomaanliikenteen liitesopimukset 1/83 LIITESOPIMUKSET ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/83 Ulkomaanliikenteen liitesopimukset

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot