Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...39 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...46 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...47 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...51 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...88 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...91 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...92 Oikaisuja Rättelser...98 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...99

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) HUB LOGISTICS (730) HUBSTOCK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) HANKOOK TIRE CO. LTD., Soul, Seoul, KR (740) Benjon Oy (511) 12

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) THREESOME HOLDING AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 33 (111) (210) T (220) EKOVILLALEVY (730) EKOVILLALEVY OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 16, 17, 19 (111) (210) T (220) KATRIN (730) METSÄ TISSUE OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 37, 39, 40, 42

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) PackageMedia (730) SOLVER PALVELUT OY, Hamina, Fredrikshamn, FI (511) 16, 39 (111) (210) T (220) GAUCHO (730) GAUCHO GRILL LIMITED, Lontoo, London, GB (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 43 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) VENTAPAD

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FINNPILE OY, Raasepori, Raseborg, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20, 24, 27 (111) (210) T (220) (730) FINNPILE OY, Raasepori, Raseborg, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20, 24, 27 (111) (210) T (220) KALDRA (730) AHLSTROM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Coor Service Management Karhula Oy (511) 16, 21 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NORDSTRÖM, RAIMO-R., Espoo, Esbo, FI (740) Reijo Kangasmäki (511) 6 (111) (210) T (220) (730) PSK-ENGINEERING OY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) Project Planet (730) POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKELAITOS, Joensuu, Joensuu, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) FICOM (730) TIETOLIIKENTEEN JA TIETOTEKNIIKAN KESKUSLIITTO, FICOM RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TKR (730) RUTI, TOIVO KAARLO, Savitaipale, Savitaipale, FI (511) 1, 2, 17, 19 (111) (210) T (220) VoimaVirta (730) MSD FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy (511) 5, 10, 38, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) Vinkel (730) OY AIMOHARPPAUS AB, Kristiinankaupunki, Kristinestad, FI (511) 35, 43 (111) (210) T (220) IMAGE

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) liikunnan ammattilainen (730) SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET SLA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) LIIKUNNAN palveluopas (730) SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET SLA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ONEMED GROUP OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 10, 21, 25, 44 (111) (210) T (220) Stagecraft (730) TRIBE STUDIOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 28, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KAPANEN, SINIKKA TUULIKKI, Järvenpää, Träskända, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja musta. - Märket utförs i grönt och svart. (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MUISTILIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 16, 38, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) SORREX OY, Nastola, Nastola, FI (511) 6, 8 (111) (210) T (220) (730) BARNAS HUS NORDIC AS, Oslo, Oslo, NO (740) Berggren Oy Ab (511) 18, 20, 24, 25, 35

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PEAB AKTIEBOLAG, Förslöv, Förslöv, SE (740) Benjon Oy (511) 6, 19, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) PIZZERIA NAPOLI (730) MERLUZZO OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (740) Kimmo Suominen (511) 43 (111) (210) T (220) (730) PIPE-MODUL OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 11

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Sportdate (730) SPORTDATE AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 38, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) SUNRAY INVESTMENT FINLAND OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) ANNALA, MARKOS JUHANI, Helsinki, Helsingfors, FI, PANHELAINEN, VILLE, Vantaa, Vanda, FI, TÖNKYRÄ, HEIKKI, Kuusamo, Kuusamo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 9, 16, 41

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MKE (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 28, 38 (111) (210) T (220) Norinco (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 9, 28, 38 (111) (210) T (220) Mozi (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 15 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TELESTAR OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) itryg (730) TRYG FORSIKRING A/S, Ballerup, Ballerup, DK (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) GleanSet (730) KAIHLASET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 10 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OsaajaPlus (730) KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Rakentavassa seurassa (730) J&J LAKKAPÄÄ OY, Ylitornio, Ylitornio, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) SAARINEN, MIIRA, TOIMINIMEN SISUSTUS KOMERO HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 24, 25, 35 (111) (210) T (220) Onnen Kasvi

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DECSI FAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21 (111) (210) T (220) Pekan lintu (730) KAINULAINEN, PEKKA JUHANI, Lahti, Lahtis, FI (511) 20, 28, 35 (111) (210) T (220) NORTHPROOF (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 25, 35 (111) (210) T (220) NOKIAN ROTIIVA (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning HAKKAPEDIA (730) NOKIAN RENKAAT OYJ (NOKIAN TYRES PLC), Nokia, Nokia, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 37, 41 (111) (210) T (220) (730) STD SYSTEMS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 38, 39, 45 (111) (210) T (220) (730) KALLIOKOSKI, KATJA ANNELI, TOIMINIMEN TMI ALDEBARAN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, punainen ja musta. - Märket utförs i vitt, rött och svart. (511) 35, 41

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) RYTMIBOKSI (730) OY SUOMEN UUTISRADIO AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 25, 38, 41 (111) (210) T (220) Agrimaster (730) MEGAKONE OY, Lapua, Lappo, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) Itsenäistymisen Askeleet (730) MIND ACTIVATE OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Liemessä

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HÄYRINEN, JENNI ANNIKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) YLÖNEN, VILJAMI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) MODEL IT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Duunix (730) DUUNIX OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) ABRO RAHOITUS SUOMI OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) PYTHON (730) DOW AGROSCIENCES LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ZOVIDUO (730) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middlesex, Greenford, Middlesex, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) ATRIA KÄRISTE (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) TALOTAKUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 35, 36

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) POHJOLA, EWO, Sotkamo, Sotkamo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen ja musta. - Märket utförs i rött, gult och svart. (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) rio grande (730) SUOMEN COUNTRY HOTELLIT OY, Vihanti, Vihanti, FI (511) 43 (111) (210) T (220) MOUNTAIN HUT (730) POLAR DESIGN OY, Virrat, Virdois, FI (511) 19, 37 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning AUSTY (730) FENET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) RESTAMARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220) Rulosec (730) MESVAC OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 6 (111) (210) T (220) L&T Vahinkoturva

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LASSILA & TIKANOJA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) Suklaataivas (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY PACKERS LTD, Porvoo, Borgå, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Muksukerho (730) POHJOLAN LAATUTUOTE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OBUNDEN SAMLING PÅ ÅLAND R.F., Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i gult, svart och vitt. (511) 45 (111) (210) T (220) Kasvuväylä (730) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) INNERFLOW (730) JULKUNEN, SANNA MARJAANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) MYOSOTIS (730) ASULG INVESTMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Pyy-Anfo (730) BACKFLASH INTERNATIONAL TRADING HOUSE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 13 (111) (210) T (220) Jobgo (730) TALENTOR GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42, 45 (111) (210) T (220) EBEST (730) STATFINN OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 16, 41, 42 (111) (210) T (220) HMY (730) HMY GROUP, Monéteau, Monéteau, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 20, 35, 37, 42

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Propellerhat (730) PITKÄNEN, MIKKO HENRIK, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) City Beat - Kaupungin Syke (730) CITYSHOPS.FI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Akku-työkykykortti (730) TRAINING & TRAVEL KY FINLAND, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 39, 41 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN LÖYTÖTAVARAPALVELU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen, tummansininen ja tummanharmaa. - Märket utförs i ljusblått, blått, mörkblått och mörkgrått. (511) 39, 40, 45 (111) (210) T (220) Villa Verde (730) PULLINEN, JANA CAROLA, Naantali, Nådendal, FI (511) 20, 24, 37 (111) (210) T (220) (730) WILL-VIDLUND, SAILA MARJAANA, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea ja valkoinen. - Märket utförs i ljusbrunt och vitt. (511) 39, 41, 44 (111) (210) T (220) Mec-Fast (730) OY MECHELIN COMPANY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Mec-Air (730) OY MECHELIN COMPANY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7 (111) (210) T (220) Marinpool system (730) MARINPOOL AB, Kruunupyy, Kronoby, FI (511) 20, 27 (111) (210) T (220) ZEF VAALIKONE (730) ZEF SOLUTIONS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Snowmoto

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FUTURE TREND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 28 (111) (210) T (220) CorentoSystems (730) ATOSTEK OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Huono Äiti (730) HELIN-SARVAMAA, SARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 30 (111) (210) T (220) (730) TREMONDO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIIKENNEVIRASTO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 38, 41 (111) (210) T (220) Mediplaza (730) FENNOMED OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38 (111) (210) T (220) Kansakunnan kahvitunti (730) OY TOM ROSE LTD, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 38, 41 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WILL-VIDLUND, SAILA MARJAANA, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea ja valkoinen. - Märket utförs i ljusbrunt och vitt. (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) ARAJÄRVI, HELVI IRENE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 26 (111) (210) T (220) Kaleva Travel Easy Stay Hotels (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) DRUMNET

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAUSER-WERKE GMBH, Brühl, Brühl, DE (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 6, 37, 40 (111) (210) T (220) Winguard Winspike (730) NEXEN TIRE CORPORATION, Yangsan, Yangsan, KR (740) Papula Oy (511) 12 (111) (210) T (220) Ihminen tavattavissa -Partner (730) ADDICTA OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (511) 35, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Ihminen tavattavissa -Network (730) ADDICTA OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (511) 35, 41, 44, 45 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Ihminen tavattavissa -Mentor (730) ADDICTA OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (511) 35, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) VEHKOMÄKI, PAULA, Keuruu, Keuru, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 24, 25, 26 (111) (210) T (220) (730) SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR, Vaasa, Vasa, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat turkoosi ja musta. - Märket utförs i turkos och svart. (511) 35, 41, 42

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR, Vaasa, Vasa, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat turkoosi ja musta. - Märket utförs i turkos och svart. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Seuramappi (730) M&V SOFTWARE OY, Muurame, Muurame, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) PERÄVAUNU KY VUOLA, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 12, 37, 39

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KENKÄKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen ja ruskea. - Märket utförs i vitt, blått och brunt. (511) 18, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) SVVK SUOMEN VERKKOVIESTINTÄKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja oranssi. - Märket utförs i blått och orange. (511) 35 (111) (210) T (220) FIGUNET (730) MANNELIN, MARJO RIITTA, Turku, Åbo, FI (511) 41, 42, 44

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) UVTEX (730) KORPIVAARA, SANNA, TOIMINIMEN KORPIVAARA TRADE HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 18, 25 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) MECCANO S.N., Calais, Calais, FR (111) 16043, 70669, (730) PINOVA, INC., Delaware, Delaware, US (111) 20540, (730) BEAM GLOBAL UK LIMITED, Horsham, West Sussex, Horsham, West Sussex, GB (111) 29807, 51916, 82790, (730) MEDA AB, Solna, Solna, SE (111) (730) INDESIT COMPANY UK LIMITED, Peterborough, Peterborough, GB (111) (730) H.B. FULLER CONSTRUCTION PRODUCTS INC., Minnesota, Minnesota, US (111) 46003, (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) 49981, 85546, (730) SHIGEKI KANAO, Nishinomiya-shi, Hyogo, Nishinomiya-shi, Hyogo, JP (111) (730) HUHTAMAKI, INC., Kansas, Kansas, US (111) 58104, 76298, (730) TEKNOS GROUP OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) 71662, (730) VISKOTEEPAK BELGIUM NV, Lommel, Lommel, BE (111) (730) RHODIA OPERATIONS, Aubervilliers, Aubervilliers, FR (111) (730) ELIOKEM, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) PROCORDIA FOOD AB (2), Eslöv, Eslöv, SE (111) (730) DOW OLEFINVERBUND GMBH, Schkopau, Schkopau, DE (111) (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) DELORO STELLITE HOLDINGS CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) EURAND N.V., Amsterdam, Amsterdam, NL

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) 84446, (730) CABLE MANAGEMENT PRODUCTS LIMITED, Birmingham, Birmingham, GB (111) (730) DROM FRAGRANCES GMBH & CO. KG, Baierbrunn, Baierbrunn, DE (111) 87696, , (730) LIMITED STORES, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Rottendorf, Rottendorf, DE (111) (730) SAANA, PAAVO, Helsinki, Helsingfors, FI, HYTTINEN, UNTO, Espoo, Esbo, FI, ERLUND, TIMO OLAVI, Vantaa, Vanda, FI (111) , , , (730) BOREALIS AG, Wien, Wien, AT (111) , (730) AVAYA INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FOUR WINNS, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (111) (730) STATOIL FUEL & RETAIL ASA, Oslo, Oslo, NO

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) POLYESTER HIGH PERFORMANCE GMBH, Wuppertal, Wuppertal, DE (111) (730) LUNDIA OY (2), Hausjärvi, Hausjärvi, FI (111) (730) CKF6 HOLDINGS, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) JUKOLAN OSUUSKAUPPA, Nurmes, Nurmes, FI (111) (730) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, Lenzing, Lenzing, AT (111) (730) DSM IP ASSETS B.V., Heerlen, Heerlen, NL (111) (730) OSCAR DE LA RENTA, LLC., Delaware, Delaware, US (111) (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (111) (730) STADA ARZNEIMITTEL AG, Bad Vilbel, Bad Vilbel, DE (111) , , , , , (730) OY LUNAPARK SCANDINAVIA LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PUTZMEISTER ENGINEERING GMBH, Aichtal, Aichtal, DE

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) RECTICEL OY, Kouvola, Kouvola, FI (111) (730) FRANS BAKKER BEHEER B.V., Hengelo, Hengelo, NL (111) , (730) MOTIVA SERVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MONTBLANC-SIMPLO GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (111) (730) AVAYA HOLDINGS LIMITED, Dublin, Dublin, IE (111) (730) VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY, Kuopio, Kuopio, FI (111) (730) STABBURET AS, Kolbotn, Kolbotn, NO (111) (730) HANTULA, SISSEL, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (111) , (730) FINE PORT OY, Kokkola, Karleby, FI (111) (730) OLOFSFORS AB (2), Nordmaling, Nordmaling, SE (111) (730) APETIT KALA OY, Kuopio, Kuopio, FI (111) (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) ACTIW OY, Pieksamäki, Pieksamäki, FI (111) , , , , (730) GRUNDA AB, Ulricehamn, Ulricehamn, SE (111) (730) EMPOWER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FIBERGRATE COMPOSITE STRUCTURES INCORPORATED, Delaware, Delaware, US (111) (730) INVENSYS SYSTEMS, INC., Massachusetts, Massachusetts, US (111) (730) BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) SATMEC OY (2), Vihti, Vichtis, FI (111) (730) LEFT SHOE COMPANY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AKTSIASELTS KALEV CHOCOLATE FACTORY, Harjumaa, Harjumaa, EE

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) MORNINGTON HOTEL GROUP AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) , (730) VOGLIA YHTIÖT OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) ELÄINSOPPI-ANIMALSHOP OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) WILD LAPLAND PRODUCTS OY, Tornio, Torneå, FI (111) (730) FLEETLOGIS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) WANDA TRADING OSAKEYHTIÖ, Haapajärvi, Haapajärvi, FI (111) , (730) AVARA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) POWERKISS OY, Espoo, Esbo, FI (111) , , , (730) DINERS CLUB NORDIC AB (2), Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) DELOITTE Y4 OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , , , (730) MESSINA OY AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (111) (730) COR GROUP OY, Oulu, Uleåborg, FI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (B)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot