Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Espanjan välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v (1-10) Milj. e (1-10) (1-10) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 Ulkomaankaupan maa- ja toimialakatsaukset; tuoteseloste Käyttötarkoitus Ulkomaankauppatilasto ja siihen pohjautuvat maa- ja toimialakatsaukset ovat tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Tullihallitus julkaisee vuosittain useita maa-, maaryhmä- ja toimialakatsauksia. Julkaisusuunnitelmaan valitaan osaksi muutamia tärkeimpiä maita ja toimialoja, osaksi eri tavoin ajankohtaisia kauppakumppaneita ja toimialoja. Katsausehdotuksia saadaan sekä Tullihallituksen eri yksiköiltä että muilta valtion viranomaisilta, mutta myös tiedotusvälineiltä ja yrityksiltä. Käytetyt käsitteet, määritelmät ja luokitukset Maa- ja toimialakatsauksissa käytetään YK:n kansainvälisen kaupan luokittelustandardia (Standard International Trade Classification (SITC, Rev.3)) sen kansainvälisen vertailukelpoisuuden vuoksi. Tavaroiden tilastointi perustuu yhdistettyyn nimikkeistöön (CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ( free on board ) mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ( cost, insurance and freight ) mukaan. SITC-luokituksen mukaiset tiedot saadaan CN-nimikkeistöstä YK:n määritelmien mukaan (UN/1986: Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev 3; Standard International Trade Classification Revision 3). Toimialakatsauksissa voidaan käyttää myös muita kansainvälisiä luokituksia, esim. tuoteluokittelua toiminnan lajin mukaan (Classification of Products by Activities eli CPA), tai toimialaryhmiä pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (Main Industrial Groupings eli MIG), tai Euroopan yhteisön toimialaluokitusta (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE, rev.1)). Kaikissa toimialakatsauksissa (esim. korkean teknologian katsaus) kerrotaan, mitä tavararyhmiä kyseiseen toimialaan lasketaan kuuluviksi. Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 750/2005) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja. Maaryhmät on määritelty kuukausijulkaisun selityksissä. Kaikissa maaryhmäkatsauksissa (esim. kehitysmaakatsaus) kerrotaan, mitä maita kyseiseen ryhmään lasketaan kuuluviksi. Tilaston luotettavuus ja valmistumisaika Maa- ja toimialakatsauksissa käytetään tuoreimpia tilastotietoja katsauksessa käsiteltävästä ajanjaksosta. Katsausten tietojen luotettavuus riippuu julkaisuajankohdasta. Katsaukset voidaan julkaista heti vastaavan kuukausiaineiston valmistumisen jälkeen, jolloin käytetyt tiedot ovat kuukausikatsauksen tavoin ennakollisia ja voivat lopullisessa tarkastuksessa muuttua. Myöhemmin julkaistaviin katsauksiin sisältyvät kaikki julkaisuajankohtaan mennessä tehdyt korjaukset. Tarkemmat tiedot ulkomaankauppalukujen tarkastamisesta ja valmistumisesta ovat luettavissa esim. Ulkomaankaupan vuosikirjan (osa 1) laatuselosteesta tai Tullihallituksen Internet-sivuilta (www.tulli.fi). Kalenterivuoden tiedot vahvistetaan seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, joten maa- ja toimialakatsaukset, joissa käytetään edellisen vuoden tilastotietoja ja jotka julkaistaan huhtikuun lopun jälkeen, sisältävät näiltä osin lopullisia tietoja.

3 1 VIENTI ESPANJAAN KÄÄNTYI SELVÄÄN KASVUUN Etenkin matkapuhelinten vienti lisääntyi Suomen vienti Espanjaan kääntyi selvään kasvuun viime vuonna. Tammi-lokakuussa viennin arvo oli 17 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Vientiä kasvattivat etenkin matkapuhelimet. Lisäksi paperin ja pahvin vienti palasi vuoden 2005 työtaisteluja edeltäneelle tasolle. Vuosina vienti pysytteli miltei samalla tasolla. Tuonti Espanjasta on kasvanut lähes kymmeneksen vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Tammilokakuussa tuontia kasvattivat etenkin televisiot ja lääkkeet. Viennin arvo Espanjaan oli tammi-lokakuussa 1,2 mrd. euroa ja tuonnin sieltä 642 milj. euroa. Kauppa oli näin Suomelle 589 milj. euroa ylijäämäistä. Espanjan osuus Suomen viennistä ja tuonnista on supistunut hieman viime vuosina. Tammi-lokakuussa sen osuus viennistä oli 2,4 % ja tuonnista 1,4 %. Espanja oli 12. tärkein vientimaista, ja tuontimaista se oli sijalla 16. Vienti Espanjaan kasvoi tammi-lokakuussa miltei samaa vauhtia kuin Suomen koko vienti ja vienti EU-alueelle. Vienti Italiaan oli myös samassa kasvuvauhdissa, kun vienti Ranskaan lisääntyi puolestaan hieman hitaammin. 250 Milj. e Kuvio 2. Vienti Espanjaan, Ranskaan ja Italiaan kuukausittain Ranska Italia Espanja Kuvio 3. Espanjan osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-10) Osuus % 3 Milj. e 800 Kuvio 4. Suomen ja Espanjan välinen kauppatase (1-10) Tuonti Vienti (1-10) (1-10) Suomen ulkomaankauppatilastot julkaistaan alkuperämaan käsitteen mukaisina. EU:n jäsenmaat toimittavat tiedot ulkomaankaupastaan yhteisön tilastovirastolle (Eurostat), joka julkaisee yhteisön ulkomaankauppatilastot lähetysmaan käsitteen mukaisina. Muun muassa maakäsitteen erilaisuudesta johtuen erot tilastojen välillä voivat olla huomattavia. Lisätietoja tilastointiperiaatteista löytyy Tullin Internet-sivuilta (www.tulli.fi) kohdasta Ulkomaankauppatilastot -> Ulkomaankauppatilastojen sisältö -> Laatuseloste. Tullihallitus Tilastoyksikkö

4 2 Taulukko 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v (1-10) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-10) , ,4 589 MATKAPUHELINTEN VIENTI ESPANJAAN LISÄÄNTYI KOLMANNEKSEN Paperin ja pahvin vienti palasi työtaisteluja edeltäneelle tasolle Puhelinlaitteiden viennin arvo Espanjaan kohosi viime vuoden tammi-lokakuussa 213 milj. euroon eli runsaan kolmanneksen edellisvuotista suuremmaksi. Matkapuhelinten osuus tästä viennistä oli 196 milj. euroa. Espanja oli kahdeksanneksi tärkein matkapuhelinten vientimaista, ja sinne vietiin runsas miljoona puhelinta. Kaikkiaan Suomesta vietiin 27 miljoonaa matkapuhelinta, josta Ison-Britannian osuus oli 2,9 milj. kpl, Venäjän 2,8 milj. kpl ja Saksan lähes 2,7 milj. kpl. Puhelinlaitteiden osuus koko viennistä Espanjaan kohosi 17 %:iin. Muiden sähkökoneiden ja laitteiden kuten esimerkiksi sähkömuuntajien ja muuttajien, sähkön kytkentälaitteiden, kaapelien ja sähkölääkintälaitteiden viennin arvo Espanjaan kasvoi kymmeneksen ja kohosi 63 milj. euroon. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti pysytteli miltei edellisvuotisella tasolla 130 milj. eurossa. Maansiirto- ja kaivuukoneiden viennin arvo oli 24 milj. euroa (+ 69 %). Nosto- ja lastauskoneiden ja laitteiden vienti jäi puolestaan vajaaseen 20 milj. euroon eli kymmeneksen edellisvuotista pienemmäksi. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti kohosi 24 milj. eurosta 34 milj. euroon. Paperin ja pahvin viennin arvo oli tammi-lokakuussa 448 milj. euroa. Edellisvuoteen verrattuna tämän tavararyhmän vienti lisääntyi viidenneksen eli vienti palasi vuoden 2005 työtaisteluja edeltäneelle tasolle. Espanja oli näiden tuotteiden neljänneksi tärkein vientimaa hieman yli 6 %:n osuudellaan. Saksa, Iso-Britannia ja Yhdysvallat olivat paperin ja pahvin suurimmat vientimaat. Puutuotteiden viennin arvo kasvoi 12 % ja kohosi 38 milj. euroon. Puutavaran vienti puolestaan pysytteli edellisvuoden tasolla 38 milj. eurossa. Metsäteollisuustuotteiden osuus koko viennistä Espanjaan oli lähes 43 %. Raudan ja teräksen viennin arvo pysytteli edellisvuotisella tasolla 35 milj. eurossa. Nikkelin viennin arvo puolestaan kaksinkertaistui ja kohosi 14 milj. euroon. Kuparin viennin arvo oli 12 milj. euroa eli kolmanneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Kemiallisia aineita ja tuotteita Espanjaan vietiin 61 milj. euron arvosta eli hieman edellisvuotista enemmän. Muovien viennin arvo lisääntyi 16 % ja kohosi lähes 25 milj. euroon. Kemian perusteollisuuden tuotteiden vienti puolestaan jäi 19 milj. euroon eli lähes viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi. Tekstiilituotteiden vienti Espanjaan oli kasvussa vuoteen 2002 asti, jolloin viennin arvo kohosi yli 60 milj. euroon. Sen jälkeen vienti kääntyi laskuun, ja vuonna 2005 viennin arvo oli enää vajaat 20 milj. euroa. Viime vuoden tammi-lokakuussa vienti supistui edelleen jääden 12 milj. euroon eli kolmanneksen pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Tullihallitus Tilastoyksikkö

5 3 Kuvio 5. Vienti Espanjaan v tammi-lokakuussa Muut tavarat 10,2 % (+ 8 %) Puutavara 3,1 % (+ 1 %) Puutuotteet 3,1 % (+ 12 %) Sähkökoneet ja -laitteet 22,7 % (+ 29 %) Paperi ja pahvi 36,4 % ( + 21 %) Teollisuuden koneet ja laitteet 10,6 % (- 2 %) Voimakoneet ja moottorit 2,8 % (+ 41 %) Metallit ja metallituotteet 6,1 % (+ 24 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 5,0 % (+ 2 %) Taulukko 2. Vienti Espanjaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä (1-10) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 24 Puutavara 49 3, ,1 1 5 Kemialliset aineet ja tuotteet 71 5, , Puutuotteet 42 3, , Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , Metallit ja metallituotteet 74 5, , Voimakoneet ja moottorit 29 2, , Teollisuuden koneet ja laitteet , , Sähkökoneet ja -laitteet , ,7 29 Muut tavarat , ,2 8 Yhteensä , ,0 17 TELEVISIOIDEN JA LÄÄKKEIDEN TUONTI ESPANJASTA KASVUSSA Televisioiden tuonnin arvo Espanjasta kohosi viime vuoden tammi-lokakuussa 82 milj. euroon eli 16 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suuremmaksi. Espanja on ollut vuodesta 2004 lähtien televisiovastaanottimien tärkein tuontimaa, ja viime vuonna sen osuus näiden laitteiden koko tuonnista oli runsas neljännes. Slovakia kasvatti osuutensa tästä tuonnista jo lähes neljännekseen, ja Korean tasavallan osuus supistui 9 %:iin. Kaikkiaan televisioiden tuonti Suomeen lisääntyi kolmanneksen. Muiden sähkökoneiden ja laitteiden tuonti Espanjasta supistui. Henkilöautojen tuonti Espanjasta pysytteli miltei edellisvuotisella tasolla 56 milj. eurossa. Espanjasta tuotiin runsaat henkilöautoa, ja Espanjan osuus Suomen koko tuonnista oli hieman yli kaksi prosenttia. Kuorma-, paketti- yms. autojen tuonti puolestaan supistui neljänneksen ja jäi arvoltaan 17 milj. euroon. Tullihallitus Tilastoyksikkö

6 4 Voimakoneiden ja moottoreiden tuonnin arvo kohosi tammi-lokakuussa 37 milj. euroon eli 15 % suuremmaksi kuin vuotta aiemmin. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti lisääntyi lähes viidenneksen ja nousi arvoltaan 39 milj. euroon. Koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä tuotiin Espanjasta kaikkiaan 272 milj. euron arvosta, mikä oli 42 % koko tuonnista sieltä. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kohosi 46 milj. euroon eli lähes kolmanneksen edellisvuotista suuremmaksi. Metallituotteiden tuonti kasvoi kymmeneksen ja kohosi arvoltaan 14 milj. euroon. Lääkkeiden tuonti Espanjasta yli kaksinkertaistui ja kohosi arvoltaan 40 milj. euroon. Muovien tuonnin arvo jäi 13 milj. euroon eli viidenneksen pienemmäksi kuin edellisvuonna. Kaikkiaan kemiallisia aineita ja tuotteita tuotiin lähes 71 milj. euron arvosta, mikä nosti tämän tavararyhmän osuuden koko tuonnista Espanjasta jo 11 %:iin. Kasvisten tuonti pysytteli edellisvuoden tasolla 38 milj. eurossa. Tomaatin osuus tästä oli 9 milj. euroa, salaatin samoin 9 milj. euroa ja kurkun lähes 6 milj. euroa. Espanja oli näiden kasvisten selvästi tärkein tuontimaa. Hedelmien tuonti kasvoi 7 % ja kohosi 23 milj. euroon, josta appelsiinien, mandariinien ja klementiinien osuus oli 8 milj. euroa. Espanjasta tuotiin kasviksia ja hedelmiä kaikkiaan 70 milj. euron arvosta. Niiden osuus koko tuonnista Espanjasta oli lähes 11 %. Espanja oli 15 %:n osuudellaan Alankomaiden jälkeen (17 %) toiseksi tärkein näiden tuotteiden tuontimaista. Viinin tuonnin arvo Espanjasta supistui miltei kymmeneksen ja jäi vajaaseen 17 milj. euroon. Espanja menetti asemiaan viinin tuonnissa, sillä viinin tuonti Suomeen kasvoi 4 % kohoten 111 milj. euroon. Ranskan osuus tuonnista oli 21 %, Chilen 15 % ja Espanjan lähes 15 %. Tekstiilituotteiden tuonti supistui hieman edellisvuodesta ja oli arvoltaan 10 milj. euroa. Vaatteiden tuonnin arvo oli 3 milj. euroa (- 19 %) ja jalkineiden 5 milj. euroa (- 8 %). Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden tuonti Espanjasta on ollut laskussa viimeisten kolmen vuoden aikana. Kuvio 6. Tuonti Espanjasta v tammi-lokakuussa Hedelmät ja kasvikset 10,9 % (+ 2 %) Muut tavarat 20,4 % (+ 19 %) Juomat 2,6 % (- 9 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 11,0 % (+ 38 %) Moottoriajoneuvot 13,7 % (- 5 %) Sähkökoneet ja -laitteet 16,7 % (+ 7 %) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 2,8 % ( - 7 %) Metallit ja metallituotteet 10,0 % (+ 26 %) Voimakoneet ja moottorit 5,8 % (+ 15 %) Teollisuuden koneet ja laitteet 6,1 % (+ 19 %) Tullihallitus Tilastoyksikkö

7 5 Taulukko 3. Tuonti Espanjasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä (1-10) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 05 Hedelmät ja kasvikset 89 12, , Juomat 24 3, ,6-9 5 Kemialliset aineet ja tuotteet 63 9, , ,84,85 Tekstiilituotteet, vaatteet ja jalkineet 23 3, , Metallit ja metallituotteet 60 8, , Voimakoneet ja moottorit 33 4, , Teollisuuden koneet ja laitteet 42 5, , Sähkökoneet ja laitteet , , Moottoriajoneuvot , ,7-5 Muut tavarat , ,4 19 Yhteensä Tullihallitus Tilastoyksikkö

8 VIENTI ESPANJAAN V JA TAMMI-LOKAKUUSSA V (1-10) 2006(1-10) SITC-tavararyhmä 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 01 liha ja lihatuotteet 19 0, , ,0 81 0, maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 6 0,0 31 0, ,0 4 0, vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset 13 0, , ,0 7 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 141 0, , , , rehuaineet 90 0,0 19 0, ,0 9 0, erinäiset elintarvikkeet , , , ,2 1 1 juomat ja tupakka 368 0, , , , juomat 368 0, , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, oljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 49 0,0 24 0, ,0 26 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10 0,0 22 0, ,0 37 0, poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet 600 0, ,0 > , , kaasut 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 35 sähkovirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat 725 0, , , , eläinoljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 42 kasvioljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 43 valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms , , , , kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 102 0, , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 555 0, , ,0 76 0, kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkokoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut 765 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , ,0 84 0, vaatteet , , , , jalkineet 40 0,0 49 0, ,0 31 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 380 0,0 74 0, ,0 20 0, muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,5 98 YHTEENSÄ , , , ,0 17

9 TUONTI ESPANJASTA V JA TAMMI-LOKAKUUSSA V (1-10) 2006(1-10) SITC-tavararyhmä 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 0 0,0 9 0,0 x 8 0,0 1 0, liha ja lihatuotteet 558 0, , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet 860 0, , , , erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 604 0, , , , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, oljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 9 0,0 x 0 0,0 1 0,0 x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki 288 0, , , , paperimassa 914 0, , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 23 0,0 30 0, ,0 29 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu 7 0,0 0 0, ,0 1 0,0 x 29 muut eläin- ja kasviraaka-aineet 408 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms ,1 0 0, ,0 0 0,0 x 33 kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet , , , , kaasut 0 0,0 0 0,0 x 0 0, ,2 x 35 sähkovirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat , , , , eläinoljyt ja -rasvat 21 0,0 1 0, ,0 2 0, kasvioljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms , , , ,0-1 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 45 0, , ,0 44 0, muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,2 9 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkokoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet 93 0,0 66 0, , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,6 148 YHTEENSÄ , , , ,0 11

10 Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kari Tähtivaara p Matti Heiniemi p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista kertovat laatuseloste ja Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen tuoteseloste. Yhteystiedot: Kontaktuppgifter: Contact information: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Erottajankatu A Skillnadsgatan A Erottajankatu A PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FI Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Lukusali Läsesalen Statistics library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

11 Kauppa 2007:M04 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2005 Kuvio 1. Jälleenvienti Venäjälle v. 2005; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennissä useita arviointitapoja) 400 Milj. euroa Autot Matkapuhelimet Radiot, televisiot ym. Kotitalouskoneet Atk-laitteet Lääkkeet Voiteluvalmisteet Käsityökalut Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

12 LÄHES NELJÄNNES SUOMEN VIENNISTÄ VENÄJÄLLE JÄLLEENVIENTIÄ Suomen vienti Venäjälle oli vuonna 2005 n. 5,7 mrd. euroa. Venäjä oli Suomen tärkein vientimaa miltei 11 %:n osuudella Suomen koko viennistä. Vienti Venäjälle sisältää sekä Suomessa valmistettuja että muualla tuotettuja tavaroita. Jossain muualla kuin Suomessa valmistettujen tavaroiden toimitukset Suomen kautta voidaan luokitella tullikohtelun mukaan kolmeen ryhmään: 1) Kauttakuljetus eli transito. Transitotoimitukset kulkevat Suomen tullialueen kautta, mutta niitä ei missään vaiheessa lasketa vapaaseen liikkeeseen Suomessa. Transito ei kuulu tämän selvityksen piiriin, vaan siitä laaditaan oma tilastonsa. Transitoliikenne itään, erityisesti maantietransito, on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuonna 2005 itään suuntautuneen transiton määrä oli miltei 5,6 milj. tonnia. Meritse vietiin lähinnä massatavaraa ja rautatietransitona mm. kemian teollisuuden tuotteita. Maantietransitosta pääosa koostuu kappaletavaroista, kuten henkilöautoista ja kodinkoneista. Vuonna 2005 maantietransiton arvoksi arvioitiin n. 22 mrd. euroa. 2) Tavaroiden tuonti maahan väliaikaisesti esim. säilytettäväksi tullivarastossa, korjattavaksi tai jalostettavaksi. Tämä EU:n säädösten mukaan määritelty jälleenvienti on Venäjän osalta vähäistä. 3) Muualla valmistettujen ja Suomeen tuotujen tavaroiden vienti edelleen. Kyseiset tavarat voivat Suomessa vaihtaa omistajaa, niitä voidaan varastoida, pakata uudelleen ja kenties varustaa esim. venäjänkielisillä käyttöohjeilla. Tavaran olennainen luonne ja CNtavaraluokituksen mukainen tavaranimike ei kuitenkaan käsittelyn aikana muutu. Tällainen jälleenvienti on Suomen ulkomaankaupassa varsin uusi ilmiö. Se alkoi muotoutua vasta 1990-luvulla Venäjän ja Baltian markkinoiden avautuessa. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida, mikä osuus kohdassa 3) määritellyllä viennillä on Suomen viennistä Venäjälle. Selvityksessä on käytetty hyväksi Suomen ulkomaankauppatilastojen lisäksi Tilastokeskuksen tuottamaa tilastoa teollisuuden myydystä tuotannosta (PRODCOM-luokitus) sekä erilaisia teollisuuden ja kaupan alojen tuottamia myyntitilastoja. Kaikista tavararyhmistä myyntitilastoja ei ole ollut saatavilla (autojen myyntitilasto perustuu lähinnä rekisteröintiin kappaleittain; lääkkeiden myyntitilastossa hormoni- ym. lääkkeitä ei ole eroteltu; voiteluvalmisteiden ja käsityövälineiden myyntiä ei tilastoida). Näissä ongelmallisissa tavararyhmissä kotimainen tuotanto on kuitenkin ollut hyvin vähäistä, joten vienti on voitu päätellä jälleenvienniksi, vaikka kotimaan kysynnästä ei ole ollut tietoa. Tarkasteluajanjaksoksi on valittu vuosi 2005 Tilastokeskuksen tuotantotilaston valmistumisaikataulun vuoksi. Venäjälle suuntautuneen viennin rakenne Kymmenen suurinta tavararyhmää kattoivat selvästi yli puolet Suomen koko Venäjänviennistä vuonna Matkapuhelimilla oli viidenneksen osuus viennistä. Liitteessä 1. on esitelty n. 50 suurta tavararyhmää, joilla on lähes 90 %:n osuus viennistä Venäjälle. Jälleenviennin selvittäminen keskittyy näihin ryhmiin. Tarkastelun ulkopuolelle jäävä kymmenesosa

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tutkimuksia 47 Turo Laitinen Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tampere, 2002 Laitinen, Turo. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa / Turo Laitinen. - Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne BOFIT Online 2008 No. 7 Heli Simola ja Simon-Erik Ollus Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN NÄKÖKULMASTA

SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN NÄKÖKULMASTA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 163 2009 SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040 51 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tuomo lapp pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 24 Tuomo Lapp, Pekka Iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen

Lisätiedot

Ranska. Marraskuu 2010

Ranska. Marraskuu 2010 Ranska Marraskuu 2010 Ranskan maaraportti 2 (28) Ranskan maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2005=100

Tuottajahintaindeksit 2005=100 Tuottajahintaindeksit 2005=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2005=100 1. JOHDANTO 2 2. TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

Brasilia. Kesäkuu 2010

Brasilia. Kesäkuu 2010 Brasilia Kesäkuu 2010 2 (54) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot