Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma LAIN KÄYTTÖTOIMIN TA... 5 Saapuneet asiat Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Annetut ratkaisut Vuodelle 2009 siirtyneet asiat... 8 Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina... 8 Työtilanteen kehitys Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen... 9 Hovioikeuden ratkaisut vuonna TULOKSET JA TALOUDELLISUUS HALLIN TO Toimikunnat ja työryhmät Auskultantit Kirjasto Viestintä Koulutus Laatuhanke Logistiikkatyöryhmä Työterveyshuolto ja työkyvyn huolto Tapahtumia ja vierailuja Kansikuva: Hovioikeudentalo Kuvaaja: Taisto Jantunen

2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuonna 2008 Helsingin hovioikeuden tilanteen voidaan katsoa normalisoituneen. Annettujen ratkaisujen määrä oli noin 200 suurempi kuin saapuneiden asioiden määrä. Vuodelle 2009 siirtyneiden asioiden määrä vastaa laskennallisesti noin puolen vuoden työmäärää. Yli vuoden ikäisiä asioita oli enää vain 171, mitä hovioikeuden jutturakenne huomioon ottaen voidaan pitää normaalina. Kuluneena vuonna annettujen ratkaisujen määrä kuitenkin aleni merkittävästi vuoteen 2007 verrattuna. Tämä johtunee pääosin siitä, että pääkäsittelyprosentti kasvoi 4, 1 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti seulontojen määrä edelleen väheni. Seulonnan merkitys onkin nykyisin varsin marginaalinen hovioikeuden työtilannetta ajatellen. Erityisesti pääkäsittelyjen lisääntyminen merkitsee juttukohtaisen työmäärän kasvamista, mikä tuloksen arvioinnissa on otettava huomioon. Lisäksi hovioikeuden jutturakenne poikkeaa muiden hovioikeuksien jutturakenteesta monin tavoin myös siten, että rikosasioiden suhteellinen osuus asioista on muita hovioikeuksia vähäisempi. Myös tämä trendi vahvistui kuluneena vuotena. Hovioikeuden henkilökunta on annettujen ratkaisujen määrän vähenemisestä huolimatta työskennellyt myös vuonna 2008 ahkerasti ja vastuuntuntoisesti niin, että pitkään jatkunut ruuhkautuminen on kovalla työllä nyt selätetty. Hovioikeus antoi syksyllä 2008 oikeusministeriölle lausunnon jatkokäsittelylupaa koskevasta ehdotuksesta. Lausunnon valmistelun yhteydessä pyrittiin kuukauden ajan testaamaan, miten jatkokäsittelylupajärjestelmä vaikuttaisi hovioikeuden työskentelyyn. Arvioiden mukaan valmisteilla olevan uuden järjestelmän vaikutukset olisivat todennäköisesti varsin vähäiset Helsingin hovioikeudessa. Kun syksyllä 2008 alkaneen taloudellisen taantuman myötä hovioikeuteen saapuvien asioiden määrä ilmeisesti lähivuosina tulee kasvamaan, uudelleen ruuhkautumisen estämiseksi on jatkettava ja tiivistettävä hovioikeuden sisäistä työn kehittämistä. Vuonna 2008 toteutettiin toisen kerran VM -baro työtyytyväisyyskysely. Kyselyn tulosten mukaan tyytyväisyys oli lisääntynyt hovioikeudessa. Lienee niin, että ruuhkan purkautuminen on eräs tekijä, jolla on ollut vaikutusta työtyytyväisyyteen. Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti esittelijöiden kohdalla on edelleen hyvin runsasta. Nuorten esittelijöiden kannalta tilanne on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, mutta se on yksi peruste sille, että

3 2 hovioikeudessa myös tulevaisuudessa tulisi olla esittelijöitä suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin muissa hovioikeuksissa. Vuonna 2008 hovioikeuteen voitiin palkata viskaali määräaikaiseen hallinnollisen lakimiehen toimeen. Jo nyt voidaan todeta, että hovioikeudessa on tarvetta tällaiselle tehtävälle. Tehtävä voi olla myös kiinnostava nuorelle esittelijälle ja avata lainkäyttöön verrattuna laajemman näkökulman tuomioistuinlaitokseen. Vuonna 2008 varmistui, että hovioikeus saa uudet toimitilat Salmisaarentalosta Helsingin käräjäoikeuden naapurista. Hovioikeuden käyttöön kunnostetaan ALKOn entisen pääkonttorin arvokkaat tilat. Muutto Salmisaaren kohtaa valitettavasti hovioikeuden henkilöstöä asuinpaikasta riippuen eri tavoin. Muuton myötä saavutettavat hyödyt hovioikeuden perustehtävää ajatellen tulevat kuitenkin pitkällä tähtäimellä olemaan varsin merkittävät. Salmisaarentalosta muodostuu mittava oikeudellisen osaamisen keskus, jossa työskentelee tuomioistuinlaitoksen palveluksessa yli 500 henkilöä ja heidän lisäkseen syyttäjiä ja oikeusavustajia. Myös asianajotoimistoja on sijoittunut lähistölle. Nämä seikat luovat pohjan lainkäytön laadun, oikeudenkäyntikulttuurin ja monien käytännön toimintojen kehittämiselle.

4 3 HENKILÖSTÖ Vuonna 2008 hovioikeuden lainkäyttöhenkilökuntaan kuului presidentti, seitsemän hovioikeudenlaamannia, 47 hovioikeudenneuvosta, kaksi määräaikaista hovioikeudenneuvosta koko vuoden ja kaksi , seitsemän asessoria, 52 viskaalia ja kaksi määräaikaista viskaalia koko vuoden ja kolme Kansliapäällikön lisäksi kansliahenkilöstöön kuului 53 vakinaista virkamiestä. Hovioikeuden henkilökunnan yhteismäärä oli kertomusvuoden lopussa 173. Tulosneuvotteluissa hovioikeuteen saatiin lupa palkata vuodeksi määräaikainen hallinnollinen lakimies. Lainkäyttöhenkilökunnasta oli vuoden 2008 lopussa virkavapaina 36 henkilöä. Sanottu luku kuvaa koko kertomusvuoden jatkunutta tilannetta. Pääasiallisena syynä tilanteeseen oli lähinnä viskaalikunnan siirtyminen muihin määräaikaisiin lakimiestehtäviin. Tämä on viskaalien urakehityksen kannalta suotavaa, mutta se on johtanut siihen, että esittelijäkunnasta yli puolet toimii määräaikaisessa virkasuhteessa. Henkilöstön vaihtuvuus on omiaan vähentämään käytettävissä olevan henkilöstöresurssin tehokasta hyödyntämistä Hovioikeuden organisaatio Presidentti Johtoryhmä Täysistunto Kansliapäällikkö Hallin Hallintokanslia, kirjasto nollinen Kirjaamo, kopiointi lakimies Virastomestarit osasto!hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset!Asessori Viskaalit II osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori vskaalit III osasto Hovioikeudenlaamanni IHovioikeudenineuvokset!Asessori Viskaalit IV osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset l^sessori I iskaalit V osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori Vskaalit VI osasto VII osasto Hovioikeuden- Hovioikeudenlaamanni laamanni Hovioikeuden- Hovioikeudenneuvokset neuvokset!asessori (Asessori Vskaalit Ivskaalit Osastokanslia Osastokanslia okanslia Osast! Osastokanslia 0 tkanslia Osastokansl Osastokansiå Kanslian-!Kanslian- Kanslian - Kanslian- Kanslian- "Kanslian- Toimistohoitaja hoitaja hoitaja 'hoitaja hoitaja hoitaja sihteerit -^ 'Toimisto- Toimisto- 1Toimisto- (,Toimisto- Toimisto- Toimistosihteerit sihteerit sihteerit, sihteerit sihteerit sihteerit

5 4 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma Tuomareiden keski-ikä on hovioikeudessa verraten korkea. Koko henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuoden lopussa 46,9 vuotta. Jäsenten keski-ikä oli 58,3 vuotta, esittelijöiden 38,6 vuotta ja kansliahenkilökunnan 44,4 vuotta. Yli 60 -vuotiaita oli 31 eli noin 18 % koko henkilöstön määrästä. Ikäryhmä Lkm yht Ikäryhmäjakautumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa työskennelleet henkilöt (ei sisällä virkavapaalla olevia).

6 5 LAINKÄYTTÖTOIMINTA Saapuneet asiat Vuonna 2008 maan hovioikeuksiin saapui yhteensä asiaa. Lisäystä vuodesta 2007 oli 55 asiaa. Helsingin hovioikeuteen saapui 3460 asiaa eli noin 30 prosenttia kaikista hovioikeuksiin saapuneista. Helsingin hovioikeudessa saapuneiden asioiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Saapuneiden rikosasioiden määrä väheni noin 10 prosenttia. Sen sijaan riita-, hakemus- ja 1 asteen asioiden määrät lisääntyivät. Asiarakenne muuttui siten, että riita-asioiden osuus saapuneista oli kertomusvuonna 28 prosenttia, edellisenä vuonna 26 prosenttia, ja rikosasioiden 57 prosenttia, edellisenä vuonna 62 prosenttia. Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Pitkäaik.vankien vap Sotilasoikeudenkäyntiasiat asteen asiat Yhteensä Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. EN: Ulosottoas Pitk.aik.vankien vap. Sot.oik.käynti 1 asteen asiat

7 6 Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Hovioikeuteen vuonna 2008 saapuneista 3460 asiasta yli puolet eli 1868 (54 %) tuli Helsingin käräjäoikeudesta. Espoon käräjäoikeudesta saapui 463 asiaa, Vantaan käräjäoikeudesta 419 asiaa, Tuusulan käräjäoikeudesta 184 asiaa sekä Porvoon ja Loviisan yhdistetystä käräjäoikeudesta 158 asiaa. Seuraavassa taulukossa kohdassa muut ovat Helsingin hovioikeudessa erikoissäännösten perusteella suoraan vireille tulevat hakemus- ym. asiat sekä kaikista sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä alioikeuksista saapuvat ko. asioita koskevat muutoksenhaut. Käräjä- Rikos - Riita- Hakemus -Ulosotto- E-asiat Sot.oik.- V-asiat Yht. oikeudet asiat asiat asiat asiat käyntias Espoo Helsinki Porvoo Tuusula Vantaa Muut Yhteensä Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Espoo Helsinki Muut Porvoo Tuusula Vantaa

8 7 Annetut ratkaisut Asioita on ratkaistu hovioikeuksissa kertomusvuonna , joka on 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (12 241). Helsingin hovioikeudessa ratkaistujen asioiden määrä väheni keskimääräistä enemmän 491 asiaa eli 11,8 prosenttia. Annetut ratkaisut Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Huoneenvuokra-asiat / Pitkäaik.vankien vap, 2006 alk. Sotilasoikeudenkäyntiasiat asteen asiat Yhteensä Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. Ulosottoas. Hv-asN-as 06 Sot.oik. käynti 1 asteen asiat 0= AW ~ Pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden osuus kaikista asioista oli 33,1 prosenttia ja kasvua on yli neljän prosenttiyksikön verran (4,1). Pääkäsittelyihin käytetty aika on lisääntynyt 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 oli seulontaratkaisuja 298, joka on 8,1 prosenttia annetuista ratkaisuista. HOL 9 :n mukaisessa kokoonpanossa ratkaistuja asioita oli 887, joka on 24,1 prosenttia annetuista ratkaisuista.

9 8 Vuodelle 2009 siirtyneet asiat Hovioikeudessa siirtyi vuodelle 2009 asioita Siirtyvien asioiden määrä on vähentynyt noin 69 asialla edelliseen vuoteen verrattuna. Merkillepantavaa on, että yli vuoden vanhoja asioita oli enää 171, kun vuoden 2007 päättyessä niitä oli vielä 295. Siirtyneet asiat Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina Keskimääräinen käsittelyaika lyheni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7,5 kuukautta. Rikosasioissa kesto oli 7,3 kuukautta ja riita-asioissa 9,7 kuukautta. Asioiden käsittelyn kesto lyheni myös eri menettelyissä: esittelystä ratkaistut asiat viipyivät 5,5 kuukautta, pääkäsittelyssä ratkaistut 12,5 kuukautta ja seulonta-asiat 1,8 kuukautta Pääkäsittelyt 17 19,4 18,8 17,5 16,3 12,5 Esittelyt 10, ,9 9,5 7,6 5,5 Seulonnat 0,8 2,6 2,8 2,2 2,1 1,8 Kaikki asiat 11,8 11,4 11,2 10,4 9,5 7,5 25 Asioiden käsittelyajat (kk) Pääkäsittelyt Esittelyt Seulontaratkaisut Kaikki asiat

10 9 Työtilanteen kehitys Saapuneet Annetut Vireillä Helsingin hovioikeuden työtilanteen kehitys Saapuneet w Annetut Vireillä Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuonna 2008 ratkaistiin 3675 asiaa, joihin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta pyydettiin 722 asiassa. Muutoksenhakuprosentti oli 19,6. Valituslupaa ei ole myönnetty 397 asiassa, käsittely on kesken 311 asiassa ja 13 asiassa on annettu ratkaisu.

11 10 Hovioikeuden ratkaisut vuonna 2008 Käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu (ei lopputulokseltaan eikä perusteluiltaan) ,3 % Käräjäoikeuden ratkaisua muutettu perusteluiltaan 327 8,9 % Käräjäoikeuden ratkaisua muutettu lopputulokseltaan - näytön uudelleen arvioinnin johdosta 321 8,7 % - muusta syystä ,0% - vain epäolennaisilta osilta 179 4,9 % Valitus jätetty tutkimatta 43 1,2 % Asia palautettu käräjäoikeuteen 39 1,1 % Vahvistettu sovinto 53 1,4% Lausunnon antaminen rauennut 218 5,9 % Jäänyt sillensä 51 1,4% 1 asteen vaatimus hyväksytty 173 4,7 % 1 asteen vaatimus hylätty 123 3,3 % Valitus seulottu kokonaan 298 8,1 % Muu % 100 % Hovioikeudessa tutkituissa ja ratkaistuissa valitusasioissa käräjäoikeuden tuomiota tai päätöstä muutettiin joitain osin 44,3 %:ssa tapauksista. Lopputulosta muutettiin muutoin kuin vain epäolennaisilta osin noin 28 %:ssa tapauksista. Vastaavasti käräjäoikeuden lopputulos on pääosin jäänyt voimaan noin 72 %:ssa tapauksista. TULOKSET JA TALOUDELLISUUS Henkilöstömäärä ,3 174,5 (henkilötyövuodet) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratk. asia Tavoite Toteutunut Tuottavuus Ratkaistut asiat / htv Tavoite Toteutunut Hovioikeuden toimintamenot olivat kertomusvuonna E. Toimintamenot sisältävät palkat yhteensä , toimitilojen vuokrat ja muut menot E.

12 11 HALLINTO Hovioikeuden täysistunto, johon osallistuvat presidentti, hovioikeudenlaamannit ja hovioikeudenneuvokset, kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Johtoryhmä kokoontui 33 kertaa. Johtoryhmään kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä hovioikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö jäseninä. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 :ssä tarkoitettu hovioikeuden lausuntovaliokunta kokoontui vuoden 2008 aikana yhdeksän kertaa ja antoi lausunnon tuomarinvalintalautakunnalle 23 nimitysasiassa. Lausuntovaliokuntaan kuuluvat presidentti puheenjohtajana, hovioikeudenlaamannit ja kaksi hovioikeuden täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä kansliapäällikkö esittelijänä. Hovioikeuden yhteistyökomitea kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Hovioikeudessa on lisäksi viskaalitoimikunta ja jäsentoimikunta. Toimikunnat ja työryhmät Hovioikeudessa on toiminut pysyväisluonteisina työryhminä: lainkäytön yhtenäisyyden seurantatoimikunta käsikirjatyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää sähköiseen muotoon tehtyä hovioikeuskäsikirjaa viskaalien valintatoimikunta koulutustoimikunta Kertomusvuoden aikana on työskennellyt seuraavia työryhmiä: logistiikkatyöryhmä Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmä (ns käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke) Helsingin hovioikeuspiirin yliopistopainotteisen laatuhankkeen ohjausryhmä kirjoitustapatyöryhmä turvallisuustyöryhmä tietoturvatyöryhmä työhyvinvointityöryhmä Salmisaarentalon suunnitteluryhmä Salmisaarentalon toimintojen suunnitteluryhmä

13 12 Auskultantit Hovioikeuden auskultanteiksi hyväksyttiin 151 oikeustieteen kandidaattia, joista 95 oli naisia ja 56 miehiä. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 33:Ile tuomioistuinharjoittelunsa asianmukaisesti suorittaneelle lakimiehelle. Heistä 16 oli naisia ja 17 miehiä. Kirjasto Hovioikeuden kirjastoon hankittiin 607 uutta kirjaa. Kirjastosta annettiin 3677 lainaa. Kirjaston tietokantaan luetteloitiin 1126 uutta dokumenttia. Kirjastonhoitaja koosti viikoittain katsauksen uusista säädöksistä, hallituksen esityksistä, KKO:n ennakkopäätöksistä ja valitusluvista yms. Se lähetettiin sähköpostitse koko henkilökunnalle ja Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille. Kaikille uusille esittelijöille on pidetty kirjastonkäytön- ja tiedonhaun opetusta. Kirjastonhoitaja osallistui aktiivisesti sekä tuomioistuinkirjastojen että erikoiskirjastojen verkostoon. Hovioikeuden tiloissa kokoontui kerran sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran Erikoiskirjastojen työryhmä että Kirjastojuridiikan työryhmä. Viestintä Finlexissä julkaistiin 21 Helsingin hovioikeuden ratkaisua. Helsingin hovioikeuden kotisivuilla julkaistiin muun muassa hovioikeuspiirin laatuhankkeen julkaisuja ja hovioikeuden vuosikertomus. Kertomusvuonna koostettiin viikottain henkilökunnalle viikkotiedote ajankohtaisista asioista. Henkilöstölehti Juttupuu ilmestyi kerran. Koulutus Hovioikeuden koulutustoimikunta perustettiin Koulutustoimikunnan tehtävänä on koulutustarpeen seuranta, koulutusten suunnittelu ja henkilökunnan nimeäminen kursseille. Koulutustoimikunta laati

14 13 hovioikeudelle koulutussuunnitelman vuodelle 2009 ja kartoitti koulutustarpeita henkilökunnalta ja rooteleilta. Vuonna 2008 koulutustoimikunta järjesti lainkäyttöhenkilökunnalle viisi koulutusiltapäivää ja oli mukana järjestämässä yhtä koko päivän tilaisuutta. Koulutustoimikunta oli myös toteuttamassa esittelijöille järjestettyä muistiokoulutusta. Lisäksi koulutustoimikunta nimesi lainkäyttöhenkilökuntaa lukuisiin koulutustilaisuuksiin. Kansliahenkilökunnalle koulutustoimikunta järjesti hovioikeuspäivän ja ruotsin kielen koulutusta. Laatuhanke Vuonna 2002 aloitettua hovioikeuspiirin laatuhanketta on jatkettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeeseen ovat osallistuneet myös valtakunnansyyttäjänviraston ja Suomen Asianajajaliiton edustajat. Vuonna 2008 järjestettiin koulutusjaksot eurooppaoikeudesta ja työoikeudesta. Käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen työn tuloksena esiteltiin hovioikeuspiirin III Lainkäyttöpäivänä kahden kehittämistyöryhmän raportit. Raportit käsittelivät todistelua prosessinjohdon kannalta ja menettämisseuraamuksia. Työryhmien loppuraportit on julkaistu internetissä Helsingin hovioikeuden kotisivuilla (http://www. oikeus.fi/26140.htm). Logistiikkatyöryhmä Vuonna 2006 asetettu logistiikkatyöryhmä laati tammi-helmikuussa 2008 yhdessä eri osastoilta valittujen yhdyshenkilöiden (muutosagentit) ja Lappeenrannan teknisen yliopiston tutkijoiden kanssa esityksen hovioikeuden uudeksi työnsuunnittelumalliksi ja toiminnanohjaustavaksi. Esitystä nimeltään Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kohti parempaa työnsuunnittelua ja toiminnanohjausta Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin koko henkilökunnalle järjestetyillä Hovioikeustyön kehittämispäivillä. Hovioikeuden johtoryhmä hyväksyi työnkehittämisesityksen uudistusehdotukset uudistusten toteutuksen pohjaksi ja päätti, että osastoja koskevien ehdotusten yksityiskohdista keskustellaan ja sovitaan osastokokouksissa. Kaikilla osastoilla päätettiin siirtyä juttukohtaiseen aikatauluttamiseen mennessä. Logistiikkatyöryhmän esityksen tavoitteena oli työmäärän tasaisempi jakautuminen ja sitä kautta tarvittavan työrauhan saavuttaminen laadukasta lainkäyttöä varten.

15 14 Työterveyshuolto ja työkyvyn huolto Suomen Terveystalo OYJ toimi edelleen työterveyspalvelujen tuottajana. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä rajoitetun, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Vuosittain vahvistettava toimintasuunnitelma sisältää erilaisia toimenpiteitä henkilökunnan työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi. Kertomusvuonna saatiin valmiiksi kokonaisvaltainen työpaikkaselvitys, jota esiteltiin henkilökunnalle Hovioikeustyön kehittämispäivillä Asiaan kuuluvat riskikartoitukset ja kyselyt oli toteutettu yhdessä työpaikkaterveydenhuollon edustajien kanssa. Ensiapuvalmiutta pidettiin yllä työterveyshuollon järjestämillä kursseilla: peruskurssille osallistui kaksi ja kertauskurssille kaksi henkilöä. Ikäryhmätarkastuksia on tehty 40, 45, 50, 55, 60 ja 65 vuotta täyttäneille. Influenssarokotus on annettu kaikille halukkaille. Työterveyshoitajalla on edelleen ollut virastovastaanotto kerran kuukaudessa paitsi kesä - ja heinäkuussa. Vuonna 2008 terveydenhuollon kustannukset olivat euroa, 487 euroa/henkilö. Vuoteen 2007 verrattuna kustannukset nousivat noin 4 prosenttia. Sairaus poissaolotilasto 2008 Paikallisia sairauspäiviä 1163 Osapalkallisia sairauspäiviä 117 Työtapaturmasta johtuvia virkavapauspäiviä 6 Lapsen sairaudesta johtuvia virkavapauspäiviä 116 Työpaikkaliikunta: Viraston oma vesijumpparyhmä jatkoi läheisessä Mäkelänrinteen uintikeskuksessa, jossa kokoontumiskertoja oli 33. Hovioikeudelle saatu käyttöoikeus Pasilan virastokeskuksen kuntosaliin on innostanut monia käyttämään sitä. Jalkapallojoukkue pelasi Mike -sarjassa ja koripalloryhmä jatkoi toimintaansa. Kuntoutus: Yksilökuntoutuksiin on osallistunut kaksi henkilöä, molemmat kaksi jaksoa. Aslak-kuntoutuksen viimeiseen jaksoon osallistui yksi henkilö lainkäytöstä ja yksi kansliahenkilökunnasta. Ergonomia: Medivireen työfysioterapeutti on tehnyt työpaikalla ergonomiaan liittyviä tarkastuksia, joissa on henkilökohtaisesti neuvottu oikeita työasentoja ja tehty huonekaluihin säätöjä. Lisäksi on hankittu useita

16 työtuoleja yksilöllisten mittojen mukaan, ergonomisia apuvälineitä kuten asiakirjatelineitä, kyynär- ja jalkatukia sekä raskaiden asiakirjojen kuljetusta varten asiakirjakärryjä eri kerroksiin. 15 Tapahtumia ja vierailuja Toimintavuoden avajaistilaisuus omalle henkilökunnalle ja kutsuvieraille oli Helsingin hovioikeuden yhdessä asianajajien kanssa järjestämä asianajajapäivä "Valitus Hovioikeuteen" oli Hovioikeustyön kehittämispäivä järjestettiin koko henkilökunnalle lääninhallituksen auditoriossa Arkistolaitoksen edustajat toimittivat hovioikeuden asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastuksen Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki tutustumis - ja tarkastuskäynnin hovioikeuteen Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien ja hovioikeuden kansliahenkilökunnan koulutuspäivä järjestettiin Hertan käyttöönoton vuoksi järjestettiin henkilökunnalle tietoisku Hovioikeuden henkilökunnan virkistysristeily Tallinnaan järjestettiin CIMO:n järjestämässä virkamiesvaihdossa oli Itävaltalainen oikeudellinen virkamies Anita Pamperl. Hän työskentelee Wienissä käräjäoikeutta vastaavassa oikeudessa (Bezirksgericht) pääasiassa perheoikeudellisten kysymysten parissa. Hovioikeuden taholta hänelle järjestettiin hovioikeuden lisäksi tutustumiskäyntejä seuraaviin virastoihin: Helsingin käräjäoikeus, Porvoon käräjäoikeus ja paikallinen sosiaalivirasto, Helsingin hallinto-oikeus, Espoon käräjäoikeus ja CIMO:n toimisto. Suomen Kriminalistiyhdistys ry piti kokouksensa hovioikeuden tiloissa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen liittyvä III lainkäyttöpäivä järjestettiin messukeskuksessa

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 152 Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Tanja Kirjavainen Aki Kangasharju Juho Aaltonen Tutkimukset 152 joulukuu 2009 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 HELSINKI 2002 K 12/2002 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 HELSINKI 2007 K 15/2007 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 Työntäyteinen toimintavuosi 2008 Suvantovaihe Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) toimintavuotta 2008 kuvaavat sanat

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen. Työryhmämietintö 2004:5

Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen. Työryhmämietintö 2004:5 Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen Työryhmämietintö 2004:5 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Hovioikeuksien

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2012

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2012 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2012 Kansliatoimikunta 11.4.2013 Dnro: 4/21/2013 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2012 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 Elisa Valkama & Marjukka Lasola LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA ENGLISH SUMMARY CHILD CUSTODY DISPUTES IN COURTS OF APPEAL Helsinki 2008 ESIPUHE Käsillä

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 3-4 Henkilökunta ja organisaatio 5-6 Hallinto ja muu toiminta 7-11 Toimitilat

Lisätiedot

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä 15.3.2013 Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat!

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 2 Uusi vuosituhat ja vuosikymmen muutoksia ja mahdollisuuksia Kun kymmenen vuotta sitten katselimme uuden vuoden ja uuden vuosituhannen

Lisätiedot