Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma LAIN KÄYTTÖTOIMIN TA... 5 Saapuneet asiat Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Annetut ratkaisut Vuodelle 2009 siirtyneet asiat... 8 Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina... 8 Työtilanteen kehitys Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen... 9 Hovioikeuden ratkaisut vuonna TULOKSET JA TALOUDELLISUUS HALLIN TO Toimikunnat ja työryhmät Auskultantit Kirjasto Viestintä Koulutus Laatuhanke Logistiikkatyöryhmä Työterveyshuolto ja työkyvyn huolto Tapahtumia ja vierailuja Kansikuva: Hovioikeudentalo Kuvaaja: Taisto Jantunen

2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuonna 2008 Helsingin hovioikeuden tilanteen voidaan katsoa normalisoituneen. Annettujen ratkaisujen määrä oli noin 200 suurempi kuin saapuneiden asioiden määrä. Vuodelle 2009 siirtyneiden asioiden määrä vastaa laskennallisesti noin puolen vuoden työmäärää. Yli vuoden ikäisiä asioita oli enää vain 171, mitä hovioikeuden jutturakenne huomioon ottaen voidaan pitää normaalina. Kuluneena vuonna annettujen ratkaisujen määrä kuitenkin aleni merkittävästi vuoteen 2007 verrattuna. Tämä johtunee pääosin siitä, että pääkäsittelyprosentti kasvoi 4, 1 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti seulontojen määrä edelleen väheni. Seulonnan merkitys onkin nykyisin varsin marginaalinen hovioikeuden työtilannetta ajatellen. Erityisesti pääkäsittelyjen lisääntyminen merkitsee juttukohtaisen työmäärän kasvamista, mikä tuloksen arvioinnissa on otettava huomioon. Lisäksi hovioikeuden jutturakenne poikkeaa muiden hovioikeuksien jutturakenteesta monin tavoin myös siten, että rikosasioiden suhteellinen osuus asioista on muita hovioikeuksia vähäisempi. Myös tämä trendi vahvistui kuluneena vuotena. Hovioikeuden henkilökunta on annettujen ratkaisujen määrän vähenemisestä huolimatta työskennellyt myös vuonna 2008 ahkerasti ja vastuuntuntoisesti niin, että pitkään jatkunut ruuhkautuminen on kovalla työllä nyt selätetty. Hovioikeus antoi syksyllä 2008 oikeusministeriölle lausunnon jatkokäsittelylupaa koskevasta ehdotuksesta. Lausunnon valmistelun yhteydessä pyrittiin kuukauden ajan testaamaan, miten jatkokäsittelylupajärjestelmä vaikuttaisi hovioikeuden työskentelyyn. Arvioiden mukaan valmisteilla olevan uuden järjestelmän vaikutukset olisivat todennäköisesti varsin vähäiset Helsingin hovioikeudessa. Kun syksyllä 2008 alkaneen taloudellisen taantuman myötä hovioikeuteen saapuvien asioiden määrä ilmeisesti lähivuosina tulee kasvamaan, uudelleen ruuhkautumisen estämiseksi on jatkettava ja tiivistettävä hovioikeuden sisäistä työn kehittämistä. Vuonna 2008 toteutettiin toisen kerran VM -baro työtyytyväisyyskysely. Kyselyn tulosten mukaan tyytyväisyys oli lisääntynyt hovioikeudessa. Lienee niin, että ruuhkan purkautuminen on eräs tekijä, jolla on ollut vaikutusta työtyytyväisyyteen. Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti esittelijöiden kohdalla on edelleen hyvin runsasta. Nuorten esittelijöiden kannalta tilanne on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, mutta se on yksi peruste sille, että

3 2 hovioikeudessa myös tulevaisuudessa tulisi olla esittelijöitä suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin muissa hovioikeuksissa. Vuonna 2008 hovioikeuteen voitiin palkata viskaali määräaikaiseen hallinnollisen lakimiehen toimeen. Jo nyt voidaan todeta, että hovioikeudessa on tarvetta tällaiselle tehtävälle. Tehtävä voi olla myös kiinnostava nuorelle esittelijälle ja avata lainkäyttöön verrattuna laajemman näkökulman tuomioistuinlaitokseen. Vuonna 2008 varmistui, että hovioikeus saa uudet toimitilat Salmisaarentalosta Helsingin käräjäoikeuden naapurista. Hovioikeuden käyttöön kunnostetaan ALKOn entisen pääkonttorin arvokkaat tilat. Muutto Salmisaaren kohtaa valitettavasti hovioikeuden henkilöstöä asuinpaikasta riippuen eri tavoin. Muuton myötä saavutettavat hyödyt hovioikeuden perustehtävää ajatellen tulevat kuitenkin pitkällä tähtäimellä olemaan varsin merkittävät. Salmisaarentalosta muodostuu mittava oikeudellisen osaamisen keskus, jossa työskentelee tuomioistuinlaitoksen palveluksessa yli 500 henkilöä ja heidän lisäkseen syyttäjiä ja oikeusavustajia. Myös asianajotoimistoja on sijoittunut lähistölle. Nämä seikat luovat pohjan lainkäytön laadun, oikeudenkäyntikulttuurin ja monien käytännön toimintojen kehittämiselle.

4 3 HENKILÖSTÖ Vuonna 2008 hovioikeuden lainkäyttöhenkilökuntaan kuului presidentti, seitsemän hovioikeudenlaamannia, 47 hovioikeudenneuvosta, kaksi määräaikaista hovioikeudenneuvosta koko vuoden ja kaksi , seitsemän asessoria, 52 viskaalia ja kaksi määräaikaista viskaalia koko vuoden ja kolme Kansliapäällikön lisäksi kansliahenkilöstöön kuului 53 vakinaista virkamiestä. Hovioikeuden henkilökunnan yhteismäärä oli kertomusvuoden lopussa 173. Tulosneuvotteluissa hovioikeuteen saatiin lupa palkata vuodeksi määräaikainen hallinnollinen lakimies. Lainkäyttöhenkilökunnasta oli vuoden 2008 lopussa virkavapaina 36 henkilöä. Sanottu luku kuvaa koko kertomusvuoden jatkunutta tilannetta. Pääasiallisena syynä tilanteeseen oli lähinnä viskaalikunnan siirtyminen muihin määräaikaisiin lakimiestehtäviin. Tämä on viskaalien urakehityksen kannalta suotavaa, mutta se on johtanut siihen, että esittelijäkunnasta yli puolet toimii määräaikaisessa virkasuhteessa. Henkilöstön vaihtuvuus on omiaan vähentämään käytettävissä olevan henkilöstöresurssin tehokasta hyödyntämistä Hovioikeuden organisaatio Presidentti Johtoryhmä Täysistunto Kansliapäällikkö Hallin Hallintokanslia, kirjasto nollinen Kirjaamo, kopiointi lakimies Virastomestarit osasto!hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset!Asessori Viskaalit II osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori vskaalit III osasto Hovioikeudenlaamanni IHovioikeudenineuvokset!Asessori Viskaalit IV osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset l^sessori I iskaalit V osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori Vskaalit VI osasto VII osasto Hovioikeuden- Hovioikeudenlaamanni laamanni Hovioikeuden- Hovioikeudenneuvokset neuvokset!asessori (Asessori Vskaalit Ivskaalit Osastokanslia Osastokanslia okanslia Osast! Osastokanslia 0 tkanslia Osastokansl Osastokansiå Kanslian-!Kanslian- Kanslian - Kanslian- Kanslian- "Kanslian- Toimistohoitaja hoitaja hoitaja 'hoitaja hoitaja hoitaja sihteerit -^ 'Toimisto- Toimisto- 1Toimisto- (,Toimisto- Toimisto- Toimistosihteerit sihteerit sihteerit, sihteerit sihteerit sihteerit

5 4 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma Tuomareiden keski-ikä on hovioikeudessa verraten korkea. Koko henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuoden lopussa 46,9 vuotta. Jäsenten keski-ikä oli 58,3 vuotta, esittelijöiden 38,6 vuotta ja kansliahenkilökunnan 44,4 vuotta. Yli 60 -vuotiaita oli 31 eli noin 18 % koko henkilöstön määrästä. Ikäryhmä Lkm yht Ikäryhmäjakautumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa työskennelleet henkilöt (ei sisällä virkavapaalla olevia).

6 5 LAINKÄYTTÖTOIMINTA Saapuneet asiat Vuonna 2008 maan hovioikeuksiin saapui yhteensä asiaa. Lisäystä vuodesta 2007 oli 55 asiaa. Helsingin hovioikeuteen saapui 3460 asiaa eli noin 30 prosenttia kaikista hovioikeuksiin saapuneista. Helsingin hovioikeudessa saapuneiden asioiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Saapuneiden rikosasioiden määrä väheni noin 10 prosenttia. Sen sijaan riita-, hakemus- ja 1 asteen asioiden määrät lisääntyivät. Asiarakenne muuttui siten, että riita-asioiden osuus saapuneista oli kertomusvuonna 28 prosenttia, edellisenä vuonna 26 prosenttia, ja rikosasioiden 57 prosenttia, edellisenä vuonna 62 prosenttia. Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Pitkäaik.vankien vap Sotilasoikeudenkäyntiasiat asteen asiat Yhteensä Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. EN: Ulosottoas Pitk.aik.vankien vap. Sot.oik.käynti 1 asteen asiat

7 6 Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Hovioikeuteen vuonna 2008 saapuneista 3460 asiasta yli puolet eli 1868 (54 %) tuli Helsingin käräjäoikeudesta. Espoon käräjäoikeudesta saapui 463 asiaa, Vantaan käräjäoikeudesta 419 asiaa, Tuusulan käräjäoikeudesta 184 asiaa sekä Porvoon ja Loviisan yhdistetystä käräjäoikeudesta 158 asiaa. Seuraavassa taulukossa kohdassa muut ovat Helsingin hovioikeudessa erikoissäännösten perusteella suoraan vireille tulevat hakemus- ym. asiat sekä kaikista sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä alioikeuksista saapuvat ko. asioita koskevat muutoksenhaut. Käräjä- Rikos - Riita- Hakemus -Ulosotto- E-asiat Sot.oik.- V-asiat Yht. oikeudet asiat asiat asiat asiat käyntias Espoo Helsinki Porvoo Tuusula Vantaa Muut Yhteensä Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Espoo Helsinki Muut Porvoo Tuusula Vantaa

8 7 Annetut ratkaisut Asioita on ratkaistu hovioikeuksissa kertomusvuonna , joka on 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (12 241). Helsingin hovioikeudessa ratkaistujen asioiden määrä väheni keskimääräistä enemmän 491 asiaa eli 11,8 prosenttia. Annetut ratkaisut Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Huoneenvuokra-asiat / Pitkäaik.vankien vap, 2006 alk. Sotilasoikeudenkäyntiasiat asteen asiat Yhteensä Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. Ulosottoas. Hv-asN-as 06 Sot.oik. käynti 1 asteen asiat 0= AW ~ Pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden osuus kaikista asioista oli 33,1 prosenttia ja kasvua on yli neljän prosenttiyksikön verran (4,1). Pääkäsittelyihin käytetty aika on lisääntynyt 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 oli seulontaratkaisuja 298, joka on 8,1 prosenttia annetuista ratkaisuista. HOL 9 :n mukaisessa kokoonpanossa ratkaistuja asioita oli 887, joka on 24,1 prosenttia annetuista ratkaisuista.

9 8 Vuodelle 2009 siirtyneet asiat Hovioikeudessa siirtyi vuodelle 2009 asioita Siirtyvien asioiden määrä on vähentynyt noin 69 asialla edelliseen vuoteen verrattuna. Merkillepantavaa on, että yli vuoden vanhoja asioita oli enää 171, kun vuoden 2007 päättyessä niitä oli vielä 295. Siirtyneet asiat Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina Keskimääräinen käsittelyaika lyheni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7,5 kuukautta. Rikosasioissa kesto oli 7,3 kuukautta ja riita-asioissa 9,7 kuukautta. Asioiden käsittelyn kesto lyheni myös eri menettelyissä: esittelystä ratkaistut asiat viipyivät 5,5 kuukautta, pääkäsittelyssä ratkaistut 12,5 kuukautta ja seulonta-asiat 1,8 kuukautta Pääkäsittelyt 17 19,4 18,8 17,5 16,3 12,5 Esittelyt 10, ,9 9,5 7,6 5,5 Seulonnat 0,8 2,6 2,8 2,2 2,1 1,8 Kaikki asiat 11,8 11,4 11,2 10,4 9,5 7,5 25 Asioiden käsittelyajat (kk) Pääkäsittelyt Esittelyt Seulontaratkaisut Kaikki asiat

10 9 Työtilanteen kehitys Saapuneet Annetut Vireillä Helsingin hovioikeuden työtilanteen kehitys Saapuneet w Annetut Vireillä Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuonna 2008 ratkaistiin 3675 asiaa, joihin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta pyydettiin 722 asiassa. Muutoksenhakuprosentti oli 19,6. Valituslupaa ei ole myönnetty 397 asiassa, käsittely on kesken 311 asiassa ja 13 asiassa on annettu ratkaisu.

11 10 Hovioikeuden ratkaisut vuonna 2008 Käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu (ei lopputulokseltaan eikä perusteluiltaan) ,3 % Käräjäoikeuden ratkaisua muutettu perusteluiltaan 327 8,9 % Käräjäoikeuden ratkaisua muutettu lopputulokseltaan - näytön uudelleen arvioinnin johdosta 321 8,7 % - muusta syystä ,0% - vain epäolennaisilta osilta 179 4,9 % Valitus jätetty tutkimatta 43 1,2 % Asia palautettu käräjäoikeuteen 39 1,1 % Vahvistettu sovinto 53 1,4% Lausunnon antaminen rauennut 218 5,9 % Jäänyt sillensä 51 1,4% 1 asteen vaatimus hyväksytty 173 4,7 % 1 asteen vaatimus hylätty 123 3,3 % Valitus seulottu kokonaan 298 8,1 % Muu % 100 % Hovioikeudessa tutkituissa ja ratkaistuissa valitusasioissa käräjäoikeuden tuomiota tai päätöstä muutettiin joitain osin 44,3 %:ssa tapauksista. Lopputulosta muutettiin muutoin kuin vain epäolennaisilta osin noin 28 %:ssa tapauksista. Vastaavasti käräjäoikeuden lopputulos on pääosin jäänyt voimaan noin 72 %:ssa tapauksista. TULOKSET JA TALOUDELLISUUS Henkilöstömäärä ,3 174,5 (henkilötyövuodet) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratk. asia Tavoite Toteutunut Tuottavuus Ratkaistut asiat / htv Tavoite Toteutunut Hovioikeuden toimintamenot olivat kertomusvuonna E. Toimintamenot sisältävät palkat yhteensä , toimitilojen vuokrat ja muut menot E.

12 11 HALLINTO Hovioikeuden täysistunto, johon osallistuvat presidentti, hovioikeudenlaamannit ja hovioikeudenneuvokset, kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Johtoryhmä kokoontui 33 kertaa. Johtoryhmään kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä hovioikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö jäseninä. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 :ssä tarkoitettu hovioikeuden lausuntovaliokunta kokoontui vuoden 2008 aikana yhdeksän kertaa ja antoi lausunnon tuomarinvalintalautakunnalle 23 nimitysasiassa. Lausuntovaliokuntaan kuuluvat presidentti puheenjohtajana, hovioikeudenlaamannit ja kaksi hovioikeuden täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä kansliapäällikkö esittelijänä. Hovioikeuden yhteistyökomitea kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Hovioikeudessa on lisäksi viskaalitoimikunta ja jäsentoimikunta. Toimikunnat ja työryhmät Hovioikeudessa on toiminut pysyväisluonteisina työryhminä: lainkäytön yhtenäisyyden seurantatoimikunta käsikirjatyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää sähköiseen muotoon tehtyä hovioikeuskäsikirjaa viskaalien valintatoimikunta koulutustoimikunta Kertomusvuoden aikana on työskennellyt seuraavia työryhmiä: logistiikkatyöryhmä Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmä (ns käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke) Helsingin hovioikeuspiirin yliopistopainotteisen laatuhankkeen ohjausryhmä kirjoitustapatyöryhmä turvallisuustyöryhmä tietoturvatyöryhmä työhyvinvointityöryhmä Salmisaarentalon suunnitteluryhmä Salmisaarentalon toimintojen suunnitteluryhmä

13 12 Auskultantit Hovioikeuden auskultanteiksi hyväksyttiin 151 oikeustieteen kandidaattia, joista 95 oli naisia ja 56 miehiä. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 33:Ile tuomioistuinharjoittelunsa asianmukaisesti suorittaneelle lakimiehelle. Heistä 16 oli naisia ja 17 miehiä. Kirjasto Hovioikeuden kirjastoon hankittiin 607 uutta kirjaa. Kirjastosta annettiin 3677 lainaa. Kirjaston tietokantaan luetteloitiin 1126 uutta dokumenttia. Kirjastonhoitaja koosti viikoittain katsauksen uusista säädöksistä, hallituksen esityksistä, KKO:n ennakkopäätöksistä ja valitusluvista yms. Se lähetettiin sähköpostitse koko henkilökunnalle ja Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille. Kaikille uusille esittelijöille on pidetty kirjastonkäytön- ja tiedonhaun opetusta. Kirjastonhoitaja osallistui aktiivisesti sekä tuomioistuinkirjastojen että erikoiskirjastojen verkostoon. Hovioikeuden tiloissa kokoontui kerran sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran Erikoiskirjastojen työryhmä että Kirjastojuridiikan työryhmä. Viestintä Finlexissä julkaistiin 21 Helsingin hovioikeuden ratkaisua. Helsingin hovioikeuden kotisivuilla julkaistiin muun muassa hovioikeuspiirin laatuhankkeen julkaisuja ja hovioikeuden vuosikertomus. Kertomusvuonna koostettiin viikottain henkilökunnalle viikkotiedote ajankohtaisista asioista. Henkilöstölehti Juttupuu ilmestyi kerran. Koulutus Hovioikeuden koulutustoimikunta perustettiin Koulutustoimikunnan tehtävänä on koulutustarpeen seuranta, koulutusten suunnittelu ja henkilökunnan nimeäminen kursseille. Koulutustoimikunta laati

14 13 hovioikeudelle koulutussuunnitelman vuodelle 2009 ja kartoitti koulutustarpeita henkilökunnalta ja rooteleilta. Vuonna 2008 koulutustoimikunta järjesti lainkäyttöhenkilökunnalle viisi koulutusiltapäivää ja oli mukana järjestämässä yhtä koko päivän tilaisuutta. Koulutustoimikunta oli myös toteuttamassa esittelijöille järjestettyä muistiokoulutusta. Lisäksi koulutustoimikunta nimesi lainkäyttöhenkilökuntaa lukuisiin koulutustilaisuuksiin. Kansliahenkilökunnalle koulutustoimikunta järjesti hovioikeuspäivän ja ruotsin kielen koulutusta. Laatuhanke Vuonna 2002 aloitettua hovioikeuspiirin laatuhanketta on jatkettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeeseen ovat osallistuneet myös valtakunnansyyttäjänviraston ja Suomen Asianajajaliiton edustajat. Vuonna 2008 järjestettiin koulutusjaksot eurooppaoikeudesta ja työoikeudesta. Käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen työn tuloksena esiteltiin hovioikeuspiirin III Lainkäyttöpäivänä kahden kehittämistyöryhmän raportit. Raportit käsittelivät todistelua prosessinjohdon kannalta ja menettämisseuraamuksia. Työryhmien loppuraportit on julkaistu internetissä Helsingin hovioikeuden kotisivuilla (http://www. oikeus.fi/26140.htm). Logistiikkatyöryhmä Vuonna 2006 asetettu logistiikkatyöryhmä laati tammi-helmikuussa 2008 yhdessä eri osastoilta valittujen yhdyshenkilöiden (muutosagentit) ja Lappeenrannan teknisen yliopiston tutkijoiden kanssa esityksen hovioikeuden uudeksi työnsuunnittelumalliksi ja toiminnanohjaustavaksi. Esitystä nimeltään Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kohti parempaa työnsuunnittelua ja toiminnanohjausta Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin koko henkilökunnalle järjestetyillä Hovioikeustyön kehittämispäivillä. Hovioikeuden johtoryhmä hyväksyi työnkehittämisesityksen uudistusehdotukset uudistusten toteutuksen pohjaksi ja päätti, että osastoja koskevien ehdotusten yksityiskohdista keskustellaan ja sovitaan osastokokouksissa. Kaikilla osastoilla päätettiin siirtyä juttukohtaiseen aikatauluttamiseen mennessä. Logistiikkatyöryhmän esityksen tavoitteena oli työmäärän tasaisempi jakautuminen ja sitä kautta tarvittavan työrauhan saavuttaminen laadukasta lainkäyttöä varten.

15 14 Työterveyshuolto ja työkyvyn huolto Suomen Terveystalo OYJ toimi edelleen työterveyspalvelujen tuottajana. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä rajoitetun, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Vuosittain vahvistettava toimintasuunnitelma sisältää erilaisia toimenpiteitä henkilökunnan työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi. Kertomusvuonna saatiin valmiiksi kokonaisvaltainen työpaikkaselvitys, jota esiteltiin henkilökunnalle Hovioikeustyön kehittämispäivillä Asiaan kuuluvat riskikartoitukset ja kyselyt oli toteutettu yhdessä työpaikkaterveydenhuollon edustajien kanssa. Ensiapuvalmiutta pidettiin yllä työterveyshuollon järjestämillä kursseilla: peruskurssille osallistui kaksi ja kertauskurssille kaksi henkilöä. Ikäryhmätarkastuksia on tehty 40, 45, 50, 55, 60 ja 65 vuotta täyttäneille. Influenssarokotus on annettu kaikille halukkaille. Työterveyshoitajalla on edelleen ollut virastovastaanotto kerran kuukaudessa paitsi kesä - ja heinäkuussa. Vuonna 2008 terveydenhuollon kustannukset olivat euroa, 487 euroa/henkilö. Vuoteen 2007 verrattuna kustannukset nousivat noin 4 prosenttia. Sairaus poissaolotilasto 2008 Paikallisia sairauspäiviä 1163 Osapalkallisia sairauspäiviä 117 Työtapaturmasta johtuvia virkavapauspäiviä 6 Lapsen sairaudesta johtuvia virkavapauspäiviä 116 Työpaikkaliikunta: Viraston oma vesijumpparyhmä jatkoi läheisessä Mäkelänrinteen uintikeskuksessa, jossa kokoontumiskertoja oli 33. Hovioikeudelle saatu käyttöoikeus Pasilan virastokeskuksen kuntosaliin on innostanut monia käyttämään sitä. Jalkapallojoukkue pelasi Mike -sarjassa ja koripalloryhmä jatkoi toimintaansa. Kuntoutus: Yksilökuntoutuksiin on osallistunut kaksi henkilöä, molemmat kaksi jaksoa. Aslak-kuntoutuksen viimeiseen jaksoon osallistui yksi henkilö lainkäytöstä ja yksi kansliahenkilökunnasta. Ergonomia: Medivireen työfysioterapeutti on tehnyt työpaikalla ergonomiaan liittyviä tarkastuksia, joissa on henkilökohtaisesti neuvottu oikeita työasentoja ja tehty huonekaluihin säätöjä. Lisäksi on hankittu useita

16 työtuoleja yksilöllisten mittojen mukaan, ergonomisia apuvälineitä kuten asiakirjatelineitä, kyynär- ja jalkatukia sekä raskaiden asiakirjojen kuljetusta varten asiakirjakärryjä eri kerroksiin. 15 Tapahtumia ja vierailuja Toimintavuoden avajaistilaisuus omalle henkilökunnalle ja kutsuvieraille oli Helsingin hovioikeuden yhdessä asianajajien kanssa järjestämä asianajajapäivä "Valitus Hovioikeuteen" oli Hovioikeustyön kehittämispäivä järjestettiin koko henkilökunnalle lääninhallituksen auditoriossa Arkistolaitoksen edustajat toimittivat hovioikeuden asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastuksen Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki tutustumis - ja tarkastuskäynnin hovioikeuteen Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien ja hovioikeuden kansliahenkilökunnan koulutuspäivä järjestettiin Hertan käyttöönoton vuoksi järjestettiin henkilökunnalle tietoisku Hovioikeuden henkilökunnan virkistysristeily Tallinnaan järjestettiin CIMO:n järjestämässä virkamiesvaihdossa oli Itävaltalainen oikeudellinen virkamies Anita Pamperl. Hän työskentelee Wienissä käräjäoikeutta vastaavassa oikeudessa (Bezirksgericht) pääasiassa perheoikeudellisten kysymysten parissa. Hovioikeuden taholta hänelle järjestettiin hovioikeuden lisäksi tutustumiskäyntejä seuraaviin virastoihin: Helsingin käräjäoikeus, Porvoon käräjäoikeus ja paikallinen sosiaalivirasto, Helsingin hallinto-oikeus, Espoon käräjäoikeus ja CIMO:n toimisto. Suomen Kriminalistiyhdistys ry piti kokouksensa hovioikeuden tiloissa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen liittyvä III lainkäyttöpäivä järjestettiin messukeskuksessa

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu 1.4.216 14 Turvapaikkavalitusten käsittely vuonna 215 Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 1. Johdon katsaus Kuluttajavalituslautakunnan keskeisenä tavoitteena on antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo Presidentin katsaus... 3 Hovioikeuden organisaatio... 5 Organisaation uudistaminen... 5 Välijohdon tehtävien määräaikaisuus... 5 Lainkäyttö...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 1/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 24/2006 7.4.2006 Asia Valtion virkamieslain 56 :n mukainen korvausvaatimus Korvausvaatimus Oikeusaputoimisto on velvoitettava maksamaan

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio Kaupunginhallitus 450 31.10.2016 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 asfalttikartelliasiassa 177/005/2009 KH 450 Valmistelija / lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen puh. 040 703 9227 konsernihallinnon

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Pulkkinen 1. Olen Vastaajien määrä: 201 2. Minkä ikäinen olet? 29 39-vuotiaita yht. 43 40 49-vuotiaita

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Hovioikeuksien tuomiopiirijaon kehittämisehdotus. Työryhmämietintö 2003:1

Hovioikeuksien tuomiopiirijaon kehittämisehdotus. Työryhmämietintö 2003:1 Hovioikeuksien tuomiopiirijaon kehittämisehdotus Työryhmämietintö 2003:1 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Hovioikeuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 42 Oikeudenkäynnit maanvuokraa ym. koskevissa asioissa HEL 2013-004568 T 03 01 01 Päätös Tuomioistuin Kantaja Vastaajat Tuomioistuimen diaarinro:t Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2008:3. Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa

KOMITEANMIETINTÖ 2008:3. Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa KOMITEANMIETINTÖ 2008:3 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa KOMITEANMIETINTÖ 2008:3 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 0356-9470 ISBN 978-952-466-149-2 (nid.) ISBN 978-952-466-150-8

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 58 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 15.09.2015 klo 17:00-19:46 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3 3. Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus...3 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA. Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/41/2015, oikeusministeriön arviomuistio Oikeusprosessin keventäminen LAUSUNNON ANTAMINEN

Lisätiedot

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 1. Palveluntuottajat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2013 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 20.2.2013 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Virkakielikampanja Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen Ulla Tiililä

Virkakielikampanja Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen Ulla Tiililä Virkakielikampanja 13.10.2014 31.12.2015 Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 7.10.2014 Ulla Tiililä Hyvän virkakielen toimintaohjelma http://www.minedu.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/2014/liitteet/tr02.pdf?lang=fi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 1 Tavoite ja toteutus Tavoitteena selvittää: Säteilyturvallisuuteen vaikuttavien määräysten ja ohjeiden toteutumista

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1.1.2017 2 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistettu 29.12.2016 Oulun käräjäoikeuden laamanni on tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 4 :n 2 momentin ja 8 luvun 9 :n

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 326 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 23/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2010 12.3.2010 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Syyttäjänvirasto Korvausvaatimus: Syyttäjänvirasto

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KERTOMUS VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2006 1. VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA JÄSENET SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtion eläkelautakunta

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeimmasta oikeudesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki korkeimmasta oikeudesta. Lakiin otettaisiin keskeiset säännökset

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 Selvityksen laatija: Liisa Välimäki Ihmisoikeusliitto ry Helmikuu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot