Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma LAIN KÄYTTÖTOIMIN TA... 5 Saapuneet asiat Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Annetut ratkaisut Vuodelle 2009 siirtyneet asiat... 8 Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina... 8 Työtilanteen kehitys Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen... 9 Hovioikeuden ratkaisut vuonna TULOKSET JA TALOUDELLISUUS HALLIN TO Toimikunnat ja työryhmät Auskultantit Kirjasto Viestintä Koulutus Laatuhanke Logistiikkatyöryhmä Työterveyshuolto ja työkyvyn huolto Tapahtumia ja vierailuja Kansikuva: Hovioikeudentalo Kuvaaja: Taisto Jantunen

2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuonna 2008 Helsingin hovioikeuden tilanteen voidaan katsoa normalisoituneen. Annettujen ratkaisujen määrä oli noin 200 suurempi kuin saapuneiden asioiden määrä. Vuodelle 2009 siirtyneiden asioiden määrä vastaa laskennallisesti noin puolen vuoden työmäärää. Yli vuoden ikäisiä asioita oli enää vain 171, mitä hovioikeuden jutturakenne huomioon ottaen voidaan pitää normaalina. Kuluneena vuonna annettujen ratkaisujen määrä kuitenkin aleni merkittävästi vuoteen 2007 verrattuna. Tämä johtunee pääosin siitä, että pääkäsittelyprosentti kasvoi 4, 1 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti seulontojen määrä edelleen väheni. Seulonnan merkitys onkin nykyisin varsin marginaalinen hovioikeuden työtilannetta ajatellen. Erityisesti pääkäsittelyjen lisääntyminen merkitsee juttukohtaisen työmäärän kasvamista, mikä tuloksen arvioinnissa on otettava huomioon. Lisäksi hovioikeuden jutturakenne poikkeaa muiden hovioikeuksien jutturakenteesta monin tavoin myös siten, että rikosasioiden suhteellinen osuus asioista on muita hovioikeuksia vähäisempi. Myös tämä trendi vahvistui kuluneena vuotena. Hovioikeuden henkilökunta on annettujen ratkaisujen määrän vähenemisestä huolimatta työskennellyt myös vuonna 2008 ahkerasti ja vastuuntuntoisesti niin, että pitkään jatkunut ruuhkautuminen on kovalla työllä nyt selätetty. Hovioikeus antoi syksyllä 2008 oikeusministeriölle lausunnon jatkokäsittelylupaa koskevasta ehdotuksesta. Lausunnon valmistelun yhteydessä pyrittiin kuukauden ajan testaamaan, miten jatkokäsittelylupajärjestelmä vaikuttaisi hovioikeuden työskentelyyn. Arvioiden mukaan valmisteilla olevan uuden järjestelmän vaikutukset olisivat todennäköisesti varsin vähäiset Helsingin hovioikeudessa. Kun syksyllä 2008 alkaneen taloudellisen taantuman myötä hovioikeuteen saapuvien asioiden määrä ilmeisesti lähivuosina tulee kasvamaan, uudelleen ruuhkautumisen estämiseksi on jatkettava ja tiivistettävä hovioikeuden sisäistä työn kehittämistä. Vuonna 2008 toteutettiin toisen kerran VM -baro työtyytyväisyyskysely. Kyselyn tulosten mukaan tyytyväisyys oli lisääntynyt hovioikeudessa. Lienee niin, että ruuhkan purkautuminen on eräs tekijä, jolla on ollut vaikutusta työtyytyväisyyteen. Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti esittelijöiden kohdalla on edelleen hyvin runsasta. Nuorten esittelijöiden kannalta tilanne on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, mutta se on yksi peruste sille, että

3 2 hovioikeudessa myös tulevaisuudessa tulisi olla esittelijöitä suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin muissa hovioikeuksissa. Vuonna 2008 hovioikeuteen voitiin palkata viskaali määräaikaiseen hallinnollisen lakimiehen toimeen. Jo nyt voidaan todeta, että hovioikeudessa on tarvetta tällaiselle tehtävälle. Tehtävä voi olla myös kiinnostava nuorelle esittelijälle ja avata lainkäyttöön verrattuna laajemman näkökulman tuomioistuinlaitokseen. Vuonna 2008 varmistui, että hovioikeus saa uudet toimitilat Salmisaarentalosta Helsingin käräjäoikeuden naapurista. Hovioikeuden käyttöön kunnostetaan ALKOn entisen pääkonttorin arvokkaat tilat. Muutto Salmisaaren kohtaa valitettavasti hovioikeuden henkilöstöä asuinpaikasta riippuen eri tavoin. Muuton myötä saavutettavat hyödyt hovioikeuden perustehtävää ajatellen tulevat kuitenkin pitkällä tähtäimellä olemaan varsin merkittävät. Salmisaarentalosta muodostuu mittava oikeudellisen osaamisen keskus, jossa työskentelee tuomioistuinlaitoksen palveluksessa yli 500 henkilöä ja heidän lisäkseen syyttäjiä ja oikeusavustajia. Myös asianajotoimistoja on sijoittunut lähistölle. Nämä seikat luovat pohjan lainkäytön laadun, oikeudenkäyntikulttuurin ja monien käytännön toimintojen kehittämiselle.

4 3 HENKILÖSTÖ Vuonna 2008 hovioikeuden lainkäyttöhenkilökuntaan kuului presidentti, seitsemän hovioikeudenlaamannia, 47 hovioikeudenneuvosta, kaksi määräaikaista hovioikeudenneuvosta koko vuoden ja kaksi , seitsemän asessoria, 52 viskaalia ja kaksi määräaikaista viskaalia koko vuoden ja kolme Kansliapäällikön lisäksi kansliahenkilöstöön kuului 53 vakinaista virkamiestä. Hovioikeuden henkilökunnan yhteismäärä oli kertomusvuoden lopussa 173. Tulosneuvotteluissa hovioikeuteen saatiin lupa palkata vuodeksi määräaikainen hallinnollinen lakimies. Lainkäyttöhenkilökunnasta oli vuoden 2008 lopussa virkavapaina 36 henkilöä. Sanottu luku kuvaa koko kertomusvuoden jatkunutta tilannetta. Pääasiallisena syynä tilanteeseen oli lähinnä viskaalikunnan siirtyminen muihin määräaikaisiin lakimiestehtäviin. Tämä on viskaalien urakehityksen kannalta suotavaa, mutta se on johtanut siihen, että esittelijäkunnasta yli puolet toimii määräaikaisessa virkasuhteessa. Henkilöstön vaihtuvuus on omiaan vähentämään käytettävissä olevan henkilöstöresurssin tehokasta hyödyntämistä Hovioikeuden organisaatio Presidentti Johtoryhmä Täysistunto Kansliapäällikkö Hallin Hallintokanslia, kirjasto nollinen Kirjaamo, kopiointi lakimies Virastomestarit osasto!hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset!Asessori Viskaalit II osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori vskaalit III osasto Hovioikeudenlaamanni IHovioikeudenineuvokset!Asessori Viskaalit IV osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset l^sessori I iskaalit V osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvokset Asessori Vskaalit VI osasto VII osasto Hovioikeuden- Hovioikeudenlaamanni laamanni Hovioikeuden- Hovioikeudenneuvokset neuvokset!asessori (Asessori Vskaalit Ivskaalit Osastokanslia Osastokanslia okanslia Osast! Osastokanslia 0 tkanslia Osastokansl Osastokansiå Kanslian-!Kanslian- Kanslian - Kanslian- Kanslian- "Kanslian- Toimistohoitaja hoitaja hoitaja 'hoitaja hoitaja hoitaja sihteerit -^ 'Toimisto- Toimisto- 1Toimisto- (,Toimisto- Toimisto- Toimistosihteerit sihteerit sihteerit, sihteerit sihteerit sihteerit

5 4 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma Tuomareiden keski-ikä on hovioikeudessa verraten korkea. Koko henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuoden lopussa 46,9 vuotta. Jäsenten keski-ikä oli 58,3 vuotta, esittelijöiden 38,6 vuotta ja kansliahenkilökunnan 44,4 vuotta. Yli 60 -vuotiaita oli 31 eli noin 18 % koko henkilöstön määrästä. Ikäryhmä Lkm yht Ikäryhmäjakautumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa työskennelleet henkilöt (ei sisällä virkavapaalla olevia).

6 5 LAINKÄYTTÖTOIMINTA Saapuneet asiat Vuonna 2008 maan hovioikeuksiin saapui yhteensä asiaa. Lisäystä vuodesta 2007 oli 55 asiaa. Helsingin hovioikeuteen saapui 3460 asiaa eli noin 30 prosenttia kaikista hovioikeuksiin saapuneista. Helsingin hovioikeudessa saapuneiden asioiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Saapuneiden rikosasioiden määrä väheni noin 10 prosenttia. Sen sijaan riita-, hakemus- ja 1 asteen asioiden määrät lisääntyivät. Asiarakenne muuttui siten, että riita-asioiden osuus saapuneista oli kertomusvuonna 28 prosenttia, edellisenä vuonna 26 prosenttia, ja rikosasioiden 57 prosenttia, edellisenä vuonna 62 prosenttia. Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Pitkäaik.vankien vap Sotilasoikeudenkäyntiasiat asteen asiat Yhteensä Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. EN: Ulosottoas Pitk.aik.vankien vap. Sot.oik.käynti 1 asteen asiat

7 6 Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Hovioikeuteen vuonna 2008 saapuneista 3460 asiasta yli puolet eli 1868 (54 %) tuli Helsingin käräjäoikeudesta. Espoon käräjäoikeudesta saapui 463 asiaa, Vantaan käräjäoikeudesta 419 asiaa, Tuusulan käräjäoikeudesta 184 asiaa sekä Porvoon ja Loviisan yhdistetystä käräjäoikeudesta 158 asiaa. Seuraavassa taulukossa kohdassa muut ovat Helsingin hovioikeudessa erikoissäännösten perusteella suoraan vireille tulevat hakemus- ym. asiat sekä kaikista sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä alioikeuksista saapuvat ko. asioita koskevat muutoksenhaut. Käräjä- Rikos - Riita- Hakemus -Ulosotto- E-asiat Sot.oik.- V-asiat Yht. oikeudet asiat asiat asiat asiat käyntias Espoo Helsinki Porvoo Tuusula Vantaa Muut Yhteensä Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Espoo Helsinki Muut Porvoo Tuusula Vantaa

8 7 Annetut ratkaisut Asioita on ratkaistu hovioikeuksissa kertomusvuonna , joka on 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (12 241). Helsingin hovioikeudessa ratkaistujen asioiden määrä väheni keskimääräistä enemmän 491 asiaa eli 11,8 prosenttia. Annetut ratkaisut Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Huoneenvuokra-asiat / Pitkäaik.vankien vap, 2006 alk. Sotilasoikeudenkäyntiasiat asteen asiat Yhteensä Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. Ulosottoas. Hv-asN-as 06 Sot.oik. käynti 1 asteen asiat 0= AW ~ Pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden osuus kaikista asioista oli 33,1 prosenttia ja kasvua on yli neljän prosenttiyksikön verran (4,1). Pääkäsittelyihin käytetty aika on lisääntynyt 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 oli seulontaratkaisuja 298, joka on 8,1 prosenttia annetuista ratkaisuista. HOL 9 :n mukaisessa kokoonpanossa ratkaistuja asioita oli 887, joka on 24,1 prosenttia annetuista ratkaisuista.

9 8 Vuodelle 2009 siirtyneet asiat Hovioikeudessa siirtyi vuodelle 2009 asioita Siirtyvien asioiden määrä on vähentynyt noin 69 asialla edelliseen vuoteen verrattuna. Merkillepantavaa on, että yli vuoden vanhoja asioita oli enää 171, kun vuoden 2007 päättyessä niitä oli vielä 295. Siirtyneet asiat Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina Keskimääräinen käsittelyaika lyheni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7,5 kuukautta. Rikosasioissa kesto oli 7,3 kuukautta ja riita-asioissa 9,7 kuukautta. Asioiden käsittelyn kesto lyheni myös eri menettelyissä: esittelystä ratkaistut asiat viipyivät 5,5 kuukautta, pääkäsittelyssä ratkaistut 12,5 kuukautta ja seulonta-asiat 1,8 kuukautta Pääkäsittelyt 17 19,4 18,8 17,5 16,3 12,5 Esittelyt 10, ,9 9,5 7,6 5,5 Seulonnat 0,8 2,6 2,8 2,2 2,1 1,8 Kaikki asiat 11,8 11,4 11,2 10,4 9,5 7,5 25 Asioiden käsittelyajat (kk) Pääkäsittelyt Esittelyt Seulontaratkaisut Kaikki asiat

10 9 Työtilanteen kehitys Saapuneet Annetut Vireillä Helsingin hovioikeuden työtilanteen kehitys Saapuneet w Annetut Vireillä Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuonna 2008 ratkaistiin 3675 asiaa, joihin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta pyydettiin 722 asiassa. Muutoksenhakuprosentti oli 19,6. Valituslupaa ei ole myönnetty 397 asiassa, käsittely on kesken 311 asiassa ja 13 asiassa on annettu ratkaisu.

11 10 Hovioikeuden ratkaisut vuonna 2008 Käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu (ei lopputulokseltaan eikä perusteluiltaan) ,3 % Käräjäoikeuden ratkaisua muutettu perusteluiltaan 327 8,9 % Käräjäoikeuden ratkaisua muutettu lopputulokseltaan - näytön uudelleen arvioinnin johdosta 321 8,7 % - muusta syystä ,0% - vain epäolennaisilta osilta 179 4,9 % Valitus jätetty tutkimatta 43 1,2 % Asia palautettu käräjäoikeuteen 39 1,1 % Vahvistettu sovinto 53 1,4% Lausunnon antaminen rauennut 218 5,9 % Jäänyt sillensä 51 1,4% 1 asteen vaatimus hyväksytty 173 4,7 % 1 asteen vaatimus hylätty 123 3,3 % Valitus seulottu kokonaan 298 8,1 % Muu % 100 % Hovioikeudessa tutkituissa ja ratkaistuissa valitusasioissa käräjäoikeuden tuomiota tai päätöstä muutettiin joitain osin 44,3 %:ssa tapauksista. Lopputulosta muutettiin muutoin kuin vain epäolennaisilta osin noin 28 %:ssa tapauksista. Vastaavasti käräjäoikeuden lopputulos on pääosin jäänyt voimaan noin 72 %:ssa tapauksista. TULOKSET JA TALOUDELLISUUS Henkilöstömäärä ,3 174,5 (henkilötyövuodet) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratk. asia Tavoite Toteutunut Tuottavuus Ratkaistut asiat / htv Tavoite Toteutunut Hovioikeuden toimintamenot olivat kertomusvuonna E. Toimintamenot sisältävät palkat yhteensä , toimitilojen vuokrat ja muut menot E.

12 11 HALLINTO Hovioikeuden täysistunto, johon osallistuvat presidentti, hovioikeudenlaamannit ja hovioikeudenneuvokset, kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Johtoryhmä kokoontui 33 kertaa. Johtoryhmään kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä hovioikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö jäseninä. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 :ssä tarkoitettu hovioikeuden lausuntovaliokunta kokoontui vuoden 2008 aikana yhdeksän kertaa ja antoi lausunnon tuomarinvalintalautakunnalle 23 nimitysasiassa. Lausuntovaliokuntaan kuuluvat presidentti puheenjohtajana, hovioikeudenlaamannit ja kaksi hovioikeuden täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä kansliapäällikkö esittelijänä. Hovioikeuden yhteistyökomitea kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Hovioikeudessa on lisäksi viskaalitoimikunta ja jäsentoimikunta. Toimikunnat ja työryhmät Hovioikeudessa on toiminut pysyväisluonteisina työryhminä: lainkäytön yhtenäisyyden seurantatoimikunta käsikirjatyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää sähköiseen muotoon tehtyä hovioikeuskäsikirjaa viskaalien valintatoimikunta koulutustoimikunta Kertomusvuoden aikana on työskennellyt seuraavia työryhmiä: logistiikkatyöryhmä Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketyöryhmä (ns käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke) Helsingin hovioikeuspiirin yliopistopainotteisen laatuhankkeen ohjausryhmä kirjoitustapatyöryhmä turvallisuustyöryhmä tietoturvatyöryhmä työhyvinvointityöryhmä Salmisaarentalon suunnitteluryhmä Salmisaarentalon toimintojen suunnitteluryhmä

13 12 Auskultantit Hovioikeuden auskultanteiksi hyväksyttiin 151 oikeustieteen kandidaattia, joista 95 oli naisia ja 56 miehiä. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 33:Ile tuomioistuinharjoittelunsa asianmukaisesti suorittaneelle lakimiehelle. Heistä 16 oli naisia ja 17 miehiä. Kirjasto Hovioikeuden kirjastoon hankittiin 607 uutta kirjaa. Kirjastosta annettiin 3677 lainaa. Kirjaston tietokantaan luetteloitiin 1126 uutta dokumenttia. Kirjastonhoitaja koosti viikoittain katsauksen uusista säädöksistä, hallituksen esityksistä, KKO:n ennakkopäätöksistä ja valitusluvista yms. Se lähetettiin sähköpostitse koko henkilökunnalle ja Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille. Kaikille uusille esittelijöille on pidetty kirjastonkäytön- ja tiedonhaun opetusta. Kirjastonhoitaja osallistui aktiivisesti sekä tuomioistuinkirjastojen että erikoiskirjastojen verkostoon. Hovioikeuden tiloissa kokoontui kerran sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran Erikoiskirjastojen työryhmä että Kirjastojuridiikan työryhmä. Viestintä Finlexissä julkaistiin 21 Helsingin hovioikeuden ratkaisua. Helsingin hovioikeuden kotisivuilla julkaistiin muun muassa hovioikeuspiirin laatuhankkeen julkaisuja ja hovioikeuden vuosikertomus. Kertomusvuonna koostettiin viikottain henkilökunnalle viikkotiedote ajankohtaisista asioista. Henkilöstölehti Juttupuu ilmestyi kerran. Koulutus Hovioikeuden koulutustoimikunta perustettiin Koulutustoimikunnan tehtävänä on koulutustarpeen seuranta, koulutusten suunnittelu ja henkilökunnan nimeäminen kursseille. Koulutustoimikunta laati

14 13 hovioikeudelle koulutussuunnitelman vuodelle 2009 ja kartoitti koulutustarpeita henkilökunnalta ja rooteleilta. Vuonna 2008 koulutustoimikunta järjesti lainkäyttöhenkilökunnalle viisi koulutusiltapäivää ja oli mukana järjestämässä yhtä koko päivän tilaisuutta. Koulutustoimikunta oli myös toteuttamassa esittelijöille järjestettyä muistiokoulutusta. Lisäksi koulutustoimikunta nimesi lainkäyttöhenkilökuntaa lukuisiin koulutustilaisuuksiin. Kansliahenkilökunnalle koulutustoimikunta järjesti hovioikeuspäivän ja ruotsin kielen koulutusta. Laatuhanke Vuonna 2002 aloitettua hovioikeuspiirin laatuhanketta on jatkettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeeseen ovat osallistuneet myös valtakunnansyyttäjänviraston ja Suomen Asianajajaliiton edustajat. Vuonna 2008 järjestettiin koulutusjaksot eurooppaoikeudesta ja työoikeudesta. Käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen työn tuloksena esiteltiin hovioikeuspiirin III Lainkäyttöpäivänä kahden kehittämistyöryhmän raportit. Raportit käsittelivät todistelua prosessinjohdon kannalta ja menettämisseuraamuksia. Työryhmien loppuraportit on julkaistu internetissä Helsingin hovioikeuden kotisivuilla (http://www. oikeus.fi/26140.htm). Logistiikkatyöryhmä Vuonna 2006 asetettu logistiikkatyöryhmä laati tammi-helmikuussa 2008 yhdessä eri osastoilta valittujen yhdyshenkilöiden (muutosagentit) ja Lappeenrannan teknisen yliopiston tutkijoiden kanssa esityksen hovioikeuden uudeksi työnsuunnittelumalliksi ja toiminnanohjaustavaksi. Esitystä nimeltään Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kohti parempaa työnsuunnittelua ja toiminnanohjausta Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin koko henkilökunnalle järjestetyillä Hovioikeustyön kehittämispäivillä. Hovioikeuden johtoryhmä hyväksyi työnkehittämisesityksen uudistusehdotukset uudistusten toteutuksen pohjaksi ja päätti, että osastoja koskevien ehdotusten yksityiskohdista keskustellaan ja sovitaan osastokokouksissa. Kaikilla osastoilla päätettiin siirtyä juttukohtaiseen aikatauluttamiseen mennessä. Logistiikkatyöryhmän esityksen tavoitteena oli työmäärän tasaisempi jakautuminen ja sitä kautta tarvittavan työrauhan saavuttaminen laadukasta lainkäyttöä varten.

15 14 Työterveyshuolto ja työkyvyn huolto Suomen Terveystalo OYJ toimi edelleen työterveyspalvelujen tuottajana. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä rajoitetun, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Vuosittain vahvistettava toimintasuunnitelma sisältää erilaisia toimenpiteitä henkilökunnan työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi. Kertomusvuonna saatiin valmiiksi kokonaisvaltainen työpaikkaselvitys, jota esiteltiin henkilökunnalle Hovioikeustyön kehittämispäivillä Asiaan kuuluvat riskikartoitukset ja kyselyt oli toteutettu yhdessä työpaikkaterveydenhuollon edustajien kanssa. Ensiapuvalmiutta pidettiin yllä työterveyshuollon järjestämillä kursseilla: peruskurssille osallistui kaksi ja kertauskurssille kaksi henkilöä. Ikäryhmätarkastuksia on tehty 40, 45, 50, 55, 60 ja 65 vuotta täyttäneille. Influenssarokotus on annettu kaikille halukkaille. Työterveyshoitajalla on edelleen ollut virastovastaanotto kerran kuukaudessa paitsi kesä - ja heinäkuussa. Vuonna 2008 terveydenhuollon kustannukset olivat euroa, 487 euroa/henkilö. Vuoteen 2007 verrattuna kustannukset nousivat noin 4 prosenttia. Sairaus poissaolotilasto 2008 Paikallisia sairauspäiviä 1163 Osapalkallisia sairauspäiviä 117 Työtapaturmasta johtuvia virkavapauspäiviä 6 Lapsen sairaudesta johtuvia virkavapauspäiviä 116 Työpaikkaliikunta: Viraston oma vesijumpparyhmä jatkoi läheisessä Mäkelänrinteen uintikeskuksessa, jossa kokoontumiskertoja oli 33. Hovioikeudelle saatu käyttöoikeus Pasilan virastokeskuksen kuntosaliin on innostanut monia käyttämään sitä. Jalkapallojoukkue pelasi Mike -sarjassa ja koripalloryhmä jatkoi toimintaansa. Kuntoutus: Yksilökuntoutuksiin on osallistunut kaksi henkilöä, molemmat kaksi jaksoa. Aslak-kuntoutuksen viimeiseen jaksoon osallistui yksi henkilö lainkäytöstä ja yksi kansliahenkilökunnasta. Ergonomia: Medivireen työfysioterapeutti on tehnyt työpaikalla ergonomiaan liittyviä tarkastuksia, joissa on henkilökohtaisesti neuvottu oikeita työasentoja ja tehty huonekaluihin säätöjä. Lisäksi on hankittu useita

16 työtuoleja yksilöllisten mittojen mukaan, ergonomisia apuvälineitä kuten asiakirjatelineitä, kyynär- ja jalkatukia sekä raskaiden asiakirjojen kuljetusta varten asiakirjakärryjä eri kerroksiin. 15 Tapahtumia ja vierailuja Toimintavuoden avajaistilaisuus omalle henkilökunnalle ja kutsuvieraille oli Helsingin hovioikeuden yhdessä asianajajien kanssa järjestämä asianajajapäivä "Valitus Hovioikeuteen" oli Hovioikeustyön kehittämispäivä järjestettiin koko henkilökunnalle lääninhallituksen auditoriossa Arkistolaitoksen edustajat toimittivat hovioikeuden asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastuksen Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki tutustumis - ja tarkastuskäynnin hovioikeuteen Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien ja hovioikeuden kansliahenkilökunnan koulutuspäivä järjestettiin Hertan käyttöönoton vuoksi järjestettiin henkilökunnalle tietoisku Hovioikeuden henkilökunnan virkistysristeily Tallinnaan järjestettiin CIMO:n järjestämässä virkamiesvaihdossa oli Itävaltalainen oikeudellinen virkamies Anita Pamperl. Hän työskentelee Wienissä käräjäoikeutta vastaavassa oikeudessa (Bezirksgericht) pääasiassa perheoikeudellisten kysymysten parissa. Hovioikeuden taholta hänelle järjestettiin hovioikeuden lisäksi tutustumiskäyntejä seuraaviin virastoihin: Helsingin käräjäoikeus, Porvoon käräjäoikeus ja paikallinen sosiaalivirasto, Helsingin hallinto-oikeus, Espoon käräjäoikeus ja CIMO:n toimisto. Suomen Kriminalistiyhdistys ry piti kokouksensa hovioikeuden tiloissa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen liittyvä III lainkäyttöpäivä järjestettiin messukeskuksessa

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2007... 4... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuksien yhdistämisestä...5 1.3 Kiitokset...6

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 4 3.1. Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2013 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...4 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. TOIMINNAN

Lisätiedot

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014 ROVANIEMEN HOVIOIKEUS ROAVVENJÁRGGA HOAVVARIEKTI Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2014 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 4 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta Sisällysluettelo 1. PRESIDENTIN KATSAUS...1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...3 3.1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt. Toimintakertomus vuodelta 2007

Turun hovioikeus Åbo hovrätt. Toimintakertomus vuodelta 2007 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2007 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. Toiminnan

Lisätiedot

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2009 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu s. 21 Päivi Mutanen-Pirttilä,

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo Presidentin katsaus... 3 Hovioikeuden organisaatio... 5 Organisaation uudistaminen... 5 Välijohdon tehtävien määräaikaisuus... 5 Lainkäyttö...

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Kannen kuva: Yksityiskohta hovioikeuden rullaverhosta (1870-1890) Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa TAVOITTEET 1.1 Jatkokoulutus Tuomioistuinharjoittelun päätarkoituksena käräjäoikeudessa on oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon jälkeinen

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 1. Johdon katsaus Kuluttajavalituslautakunnan keskeisenä tavoitteena on antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin

Lisätiedot

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 10.6.2014 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011 oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Uusi tuomioistuinlaki (Oikeusministeriön

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Kannen kuva: Hovioikeuden tilastointia 1800-luvun puolivälistä Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio Kaupunginhallitus 450 31.10.2016 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 asfalttikartelliasiassa 177/005/2009 KH 450 Valmistelija / lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen puh. 040 703 9227 konsernihallinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

Hovioikeuksien tuomiopiirijaon kehittämisehdotus. Työryhmämietintö 2003:1

Hovioikeuksien tuomiopiirijaon kehittämisehdotus. Työryhmämietintö 2003:1 Hovioikeuksien tuomiopiirijaon kehittämisehdotus Työryhmämietintö 2003:1 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Hovioikeuksien

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 1/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 24/2006 7.4.2006 Asia Valtion virkamieslain 56 :n mukainen korvausvaatimus Korvausvaatimus Oikeusaputoimisto on velvoitettava maksamaan

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 Kuluttajavalituslautakunta 1. Johdon katsaus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3 3. Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus...3 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 42 Oikeudenkäynnit maanvuokraa ym. koskevissa asioissa HEL 2013-004568 T 03 01 01 Päätös Tuomioistuin Kantaja Vastaajat Tuomioistuimen diaarinro:t Päätöksen perustelut

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS Työjärjestys 1 (23) VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

VAKUUTUSOIKEUS Työjärjestys 1 (23) VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Työjärjestys 1 (23) VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Työjärjestys 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 5 2 Tarkentavat määräykset 5 II VAKUUTUSOIKEUDEN ORGANISAATIO 3 Toimintayksiköt

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2008:3. Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa

KOMITEANMIETINTÖ 2008:3. Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa KOMITEANMIETINTÖ 2008:3 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa KOMITEANMIETINTÖ 2008:3 Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 0356-9470 ISBN 978-952-466-149-2 (nid.) ISBN 978-952-466-150-8

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen riita-asioiden määrä lisääntyi kolmanneksen vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 350

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke vuonna 2012 toimintakertomus 1. Yleistä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna 1999. Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot