Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4 Saapuneet asiat Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Siirtyneet asiat... 5 Annetut ratkaisut Keskimääräinen käsittelyaika... 6 Työtilanteen kehitys Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen... 7 Käräjäoikeuden ratkaisujen pysyvyys TULOKSET JA TALOUDELLISUUS HALLINTO... 8 Toimikunnat ja työryhmät... 8 Lausunnot... 9 Auskultantit... 9 Kirjasto... 9 Tiedotus Koulutus Logistiikkatyöryhmä KAIKU-hanke Työterveyshuolto, työkyvyn huolto ja virkistys VIERAILUJA JA MUITA TAPAHTUMIA Kansikuva: Helsingin hovioikeus Kuvaaja Pauli Viljakainen

2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuoden 2006 tulostavoitetta asetettaessa oletettiin, että eduskunnalle annettu esitys seulontasäännöstön muuttamisesta tultaisiin eduskunnassa hyväksymään. Tulostavoite oli sen vuoksi jossain määrin ylimitoitettu eikä sitä kuluneena vuonna kyettykään saavuttamaan. Seulontaratkaisujen suhteellinen osuus ja niiden lukumäärä ratkaistuista asioista väheni edelliseen vuoteen verrattuna ja vastaavasti pääkäsittelyjen suhteellinen osuus ja niiden määrä lisääntyi. Kevennetyssä HOL 9 :n mukaisessa kokoonpanossa ratkaistiin suhteellisesti ja määrällisesti vähemmän asioita kuin edellisenä vuonna. Alenevasta tuloskehityksestä huolimatta hovioikeudessa ratkaistiin kuluneena vuonna selvästi enemmän asioita kuin mitä hovioikeuteen saapui. Hovioikeuden ruuhkaa saatiin näin ollen purettua ja myös keskimääräistä käsittelyaikaa lyhennettyä. Ilahduttavaa on, että vuoden vaihteessa vireillä olleiden asioiden määrä oli vähentynyt noin 400:lla vuoteen 2005 verrattuna. Myös vanhojen yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrä oli merkittävästi vähentynyt. Vanhojen asioiden ratkaisemiseen oli hovioikeuden eri osastoilla kiinnitetty erityistä huomiota vuonna Vuoden 2005 alussa toimintansa aloittanut niin sanottu purkkikokoonpano vakiinnutti kuluneena vuonna asemansa. Purkkikokoonpanon tehtävänä on ollut ratkaista vain laajoja asioita, joiden asiakirjavihkojen sivumäärä ylittää 1500 sivua. Purkkikokoonpanoon sitoutuu lainkäyttöhenkilökunnasta olennaisesti suurempi osa kuin sen ratkaisemien asioiden lukumäärän perusteella voitaisiin olettaa. Tämä kuvastaa Helsingin hovioikeudessa käsiteltävien laajojen asioiden vaatimaa erittäin suurta työmäärää. Purkkikokoonpanosta saatujen myönteisten kokemusten johdosta hovioikeus esitti vuotta 2007 koskevissa tulosneuvotteluissa kokoonpanon vakinaistamista muodostamalla hovioikeuteen uusi osasto. Esitys hyväksyttiin ja hovioikeuteen on perustettu seitsemäs osasto lukien. Hovioikeuspiirin laatuhanketta on jatkettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Laatuhankkeen todistusoikeutta koskeneen kurssin kirjallisista lopputöistä koottu teos Kirjoituksia todistusoikeudesta julkaistiin vuonna Edellisenä vuonna julkaistusta teoksesta Rikostuomion perusteleminen otettiin toinen painos. Laatuhankkeen käräjäoikeuspainotteisen osan asettamat kolme kehittämistyöryhmää ovat vuonna 2006 laatineet raportit riita-asiain valmistelusta, uudesta sovittelumenettelystä riita-asioissa ja rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä huumausaine-, lääke- ja dopingrikoksissa. Raportteja on käsitelty hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilöstön yhteisessä Lainkäyttöpäivässä kuluneen vuoden syksyllä. Raportit on julkaistu hovioikeuden kotisivuilla. Hovioikeudessa vuonna 2005 käynnistyneeseen ns. Kaiku-hankkeeseen liittyen on järjestetty esimieskoulutusta, joka on jatkunut keväällä Koulutuksen toivotaan kehittävän esimiestoimintaa hovioikeudessa ja edistävän työhyvinvointia. Kuluneen vuoden syksyllä toteutettiin yhdessä eräiden muiden hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden kanssa VM-baro työtyytyväisyyskysely. Kysely on tarkoitus uudistaa säännöllisin väliajoin.

3 2 Työn kehittämiseen liittyen hovioikeus asetti keväällä 2006 työryhmän suunnittelemaan työn aikatauluttamista tavoitteena työmäärän tasainen jakautuminen. Työhön on osallistunut oikeusministeriön rahoituksella Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijoita. Tulevaisuuden kannalta huolta aiheuttaa henkilöstön ikääntyminen ja viskaalikunnan sinänsä luonnollisista syistä johtuva verraten runsas hakeutuminen muihin oikeuslaitoksen määräaikaisiin tehtäviin. Valtion tuottavuusohjelma on myös tekijä, joka aiheuttaa epävarmuutta erityisesti esittelijöiden keskuudessa. Oikeudenkäyntimenettelyn tietty raskaus, johon lähinnä vain lainsäädäntöä muuttamalla voidaan puuttua, johtaa oikeusturvan kannalta ainakin joiltakin osin ilmeisen tarpeettomaan työhön. Oikeusministeriön asettama selvitysmies, hovioikeuden entinen presidentti Olli Huopaniemi on vuoden vaihteessa julkaistussa mietinnössään ehdottanut, että hovioikeuksissa luovuttaisiin seulontamenettelystä ja otettaisiin käyttöön muutoksenhakulupajärjestelmä. Uudistuksen tarkoituksena olisi helpottaa hovioikeuksien ruuhkautumista. Hovioikeus toivoo, että tämä uudistus mahdollisimman pian voitaisiin toteuttaa ja että se johtaisi tarkoitettuun tulokseen.

4 HENKILÖSTÖ 3 Vuonna 2006 hovioikeuden lainkäyttöhenkilökuntaan kuului presidentti, 6 hovioikeudenlaamannia, 47 hovioikeudenneuvosta, 3 määräaikaista hovioikeudenneuvosta, 6 asessoria, 52 viskaalia ja 2 määräaikaista viskaalia. Kansliapäällikön lisäksi kansliahenkilöstöön kuului 54 vakinaista virkamiestä. Hovioikeuden henkilökunnan yhteismäärä oli kertomusvuoden lopussa 172. Hovioikeuden organisaatio Presidentti Johtoryhmä Täysistunto Kansliapäällikkö Hallintokanslia, kirjasto Kirjaamo, kopiointi Virastomestarit I osasto II osasto III osasto IV osasto V osasto VI osasto ns. Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Purkkiosasto laamanni laamanni laamanni laamanni laamanni laamanni Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeuden- Hovioikeudenneuvokset neuvokset neuvokset neuvokset neuvokset neuvokset neuvokset Asessori Asessori Asessori Asessori Asessori Asessori Viskaalit Viskaalit Viskaalit Viskaalit Viskaalit Viskaalit Viskaalit Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Toimisto- Kanslian- Kanslian- Kanslian- Kanslian- Kanslian- Kanslian- sihteeri hoitaja hoitaja hoitaja hoitaja hoitaja hoitaja Toimisto- Toimisto- Toimisto- Toimisto- Toimisto- Toimistosihteerit sihteerit sihteerit sihteerit sihteerit sihteerit Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma Ikäryhmäjakautumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa työskennelleet henkilöt (ei sisällä virkavapaalla olevia) yht

5 LAINKÄYTTÖTOIMINTA 4 Vuonna 2006 maan hovioikeuksiin saapui yhteensä asiaa. Helsingin hovioikeuteen saapui 3550 asiaa eli noin 30 % kaikista saapuneista. Helsingin hovioikeudessa saapuneiden asioiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 200 asialla. Eräät asiaryhmät on hovioikeudessa rooteloitu tietyille osastoille tai osastoittain tietyille esittelijöille. Näitä asiaryhmiä varten on nimetty vastuutuomareita. Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Huoneenvuokra-asiat 2002/ pitkäaik.vankien vap Sotilasoikeudenkäyntiasiat I asteen asiat Yhteensä Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. Ulosottoas Hv-as /V-as06 Sot.oik.käynti I asteen asiat Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Hovioikeuteen vuonna 2006 saapuneista 3535 asiasta yli puolet eli 2004 tuli Helsingin käräjäoikeudesta. Espoon käräjäoikeudesta saapui 453 asiaa, Vantaan käräjäoikeudesta 463 asiaa, Tuusulan käräjäoikeudesta 203 asiaa, Porvoon käräjäoikeudesta 126 asiaa ja Loviisan käräjäoikeudesta 45 asiaa. Seuraavassa taulukossa kohdassa muut ovat Helsingin hovioikeudessa erikoissäännösten perusteella suoraan vireille tulevat hakemus- ym. asiat sekä kaikista sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä alioikeuksista saapuvat ko. asioita koskevat muutoksenhaut.

6 5 Rikosasiat Käräjäoikeudet Espoo Helsinki Loviisa Porvoo Tuusula Vantaa Muut Yhteensä Riitaasiat Hakemusasiaasiat Ulosotto E-asiat Sot.oik.- käyntias V-asiat Yht Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Espoo Helsinki Muut Loviisa Porvoo Tuusula Vantaa 2004 Siirtyneet asiat Hovioikeudessa siirtyi vuodelle 2007 asioita Siirtyvien asioiden määrä on vähentynyt noin 400 asialla edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtyneet asiat

7 Annetut ratkaisut Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Huoneenvuokra-asiat / Pitkäaik.vankien vap Sotilasoikeudenkäyntiasiat I asteen asiat Yhteensä Annetut ratkaisut Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. Ulosottoas. Hv-as/V-as 06 Sot.oik.käynti I asteen asiat Vuonna 2006 oli seulontaratkaisuja 558, joka on 14,2 % annetuista ratkaisuista. HOL 9 :n mukaisessa kokoonpanossa ratkaistuja asioita oli 1392, joka on 35,4 % annetuista ratkaisuista. Pääkäsittelyjä järjestettiin 1008, mikä on 25,3% vuonna 2006 ratkaistuista asioista. Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina Pääkäsittelyt Esittelyt Seulonnat Kaikki asiat ,4 7,9 9, ,9 8,8 10, ,1 0,8 11, ,4 12 2,6 11, ,8 10,9 2,8 11, ,5 9,5 2,2 10,4 Asioiden käsittelyajat (kk) Pääkäsittelyt Esittelyt Seulontaratkaisut Kaikki asiat

8 Työtilanteen kehitys Saapuneet Annetut Vireillä Helsingin hovioikeuden työtilanteen kehitys Saapuneet Annetut Vireillä Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuonna 2006 ratkaistiin 3936 asiaa, joihin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta pyydettiin 766 asiassa. Muutoksenhakuprosentti oli 19,5 %. Valituslupaa ei ole myönnetty 500 asiassa, käsittely on kesken 254 asiassa ja 12 asiassa on annettu ratkaisu. Käräjäoikeuden ratkaisujen pysyvyys Ratkaisua ei muutettu (ei lopputulokseltaan eikä perusteluiltaan) ,37% Ratkaisua muutettu perusteluiltaan ,9 % Ratkaisua muutettu lopputulokseltaan - näytön uudelleen arvioinnin johdosta 333 8,5 % - muusta syystä ,6 % - vain epäolennaisilta osilta 115 2,9 % Tutkimatta 39 1,0 % Palautettu 42 1,1 % Vahvistettu sovinto 37 0,9 % Lausunnon antaminen rauennut 221 5,6 % Jäänyt sillensä 31 1,0 % Valitus seulottu kokonaan ,2 %

9 8 TULOKSET JA TALOUDELLISUUS Henkilöstömäärä (henkilötyövuodet) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratk. asia Tavoite Toteutunut Tuottavuus Ratkaistut asiat / htv Tavoite Toteutunut Hovioikeuden kokonaismenot olivat kertomusvuonna HALLINTO Täysistunto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa ja johtoryhmä 22 kertaa. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 :ssä tarkoitettu hovioikeuden lausuntovaliokunta kokoontui vuoden 2006 aikana 7 kertaa. Siihen kuuluvat presidentti puheenjohtajana, hovioikeudenlaamannit ja kaksi hovioikeuden täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä kansliapäällikkö esittelijänä. Hovioikeuden yhteistyökomitea kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Toimikunnat ja työryhmät Hovioikeudessa on toiminut pysyväisluonteisina - lainkäytön yhtenäisyyden seurantatoimikunta - käsikirjatyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää sähköiseen muotoon tehtyä hovioikeuskäsikirjaa - viskaalien valintatoimikunta - koulutustoimikunta Kertomusvuoden aikana on työskennellyt seuraavia työryhmiä: - logistiikkatyöryhmä - rootelityöryhmä - kirjoitustapatyöryhmä - turvallisuustyöryhmä - työryhmä hovioikeuspiirin laatuhankkeen laajentamisen suunnittelua ja toteuttamista varten

10 9 Lausunnot Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana lausunnot seuraavista asioista: - Työryhmämietintö: Tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittäminen - Patenttijärjestelmän kehittäminen Euroopassa -konsultaatioasiakirja - Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmän mietintö - Työryhmän ehdotus: Mielenterveyslain tahdosta riippumatonta hoitoa koskevien säännösten uudistaminen - Ehdotus vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaksi lainsäädännöksi - Työryhmämietintö ehdotuksesta laiksi ryhmäkanteesta - Asetusluonnokset vankeudesta ja ehdonalaisen vapauden valvonnasta - Yrityssaneeraustyöryhmän mietintö - Työryhmämietintö: Tulliselvitysrikoksia koskeva lainsäädäntö - Ehdotus hallituksen esitykseksi sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamisesta - Tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskeva työryhmäehdotus - Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmän muistio - Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi - Selvitysmiehen mietintö: Valitusasioiden siirtäminen hovioikeudesta toiseen - hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetun kevennetyn kokoonpanon asema - Työryhmämietintö: Riidattomia saatavia koskevien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen - Hallituksen esityksen luonnos: Mallioikeutta koskevan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan hyväksyminen Auskultantit Hovioikeuden auskultanteiksi hyväksyttiin 123 oikeustieteen kandidaattia, joista 81 oli naisia ja 42 miehiä. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 36:lle tuomioistuinharjoittelunsa asianmukaisesti suorittaneelle lakimiehelle. Heistä 19 oli naisia ja 17 miehiä. Kirjasto Hovioikeuden kirjastoon hankittiin 483 uutta kirjaa. Kirjastosta annettiin 4553 lainaa. Kirjaston tietokantaan luetteloitiin 807 uutta dokumenttia. Kirjastonhoitaja koosti ja lähetti yhteensä 52 kertaa viikkokatsauksen henkilökunnalle sähköpostitse uusista säädöksistä, hallituksen esityksistä, KKO:n ennakkopäätöksistä ja valitusluvista. Hovioikeuden johtoryhmän päätöksen perusteella viikkokatsausta alettiin lähettää myös kaikkiin Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksiin. Viikkokatsauksesta on muodostunut vähitellen tärkeä tiedotuskanava myös joissakin koko hovioikeuspiiriä koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä, esim. laatuhankkeen vaiheitten dokumentoinnissa. Kaikille uusille lainkäyttöhenkilökuntaan kuuluville työntekijöille on pidetty kirjastonkäytön- ja tiedonhaunopetusta. Kirjastonhoitaja osallistui aktiivisesti sekä tuomioistuinkirjastojen että erikoiskirjastojen verkostoon.

11 10 Tiedotus Finlexissä julkaistiin 20 Helsingin hovioikeuden ratkaisua. Helsingin hovioikeuden kotisivuilla julkaistiin mm. hovioikeuspiirin laatuhankkeen julkaisuja ja hovioikeuden vuosikertomus. Kertomusvuonna koostettiin viikoittain henkilökunnalle viikkotiedote ajankohtaisista asioista. Henkilöstölehti Juttupuu ilmestyi kerran. Koulutus Hovioikeuden koulutustoimikunta perustettiin Koulutustoimikunnan tehtävänä on koulutustarpeen seuranta, koulutusten suunnittelu ja henkilökunnan nimeäminen kursseille. Koulutustoimikunta laati hovioikeudelle koulutussuunnitelman vuodelle 2007 ja kartoitti koulutustarpeita henkilökunnalta ja rooteleilta. Vuonna 2006 koulutustoimikunta järjesti kolme koulutusiltapäivää lainkäyttöhenkilökunnalle sekä sopi kahden koulutusiltapäivän järjestämisestä keväällä Myös rootelit ovat järjestäneet oman erityisalansa koulutusta ja muita tilaisuuksia. Oikeusministeriö järjesti loka-joulukuussa kolmijaksoisen hovioikeuksien johtamiskoulutuksen, johon osallistuivat johtoryhmän jäsenet. Logistiikkatyöryhmä Hovioikeus asetti työryhmän, jonka tavoitteena oli pohtia keinoja lainkäyttöhenkilöstön työmäärän tasaisemmaksi jakautumiseksi pitkäjännitteisemmän aikatauluttamisen ja juttukohtaisen kuormitussuunnittelun avulla. Työryhmä, josta käytettiin nimitystä "Logistiikkatyöryhmä", kokoontui toistakymmentä kertaa vuoden aikana tehden tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotaloudellisen osaston logistiikkalaitoksen tutkijoiden kanssa. Työn tuloksena työryhmä antoi vuoden 2007 alussa mietinnön, joka samalla toimii oheismateriaalina aikataulusuunnittelua koskevan kokeilun kanssa. Kaikki kunnossa (KAIKU) -hanke Hovioikeudessa käynnistyi vuonna 2005 Kaikki kunnossa (KAIKU) -hanke. Vuonna 2006 on hankkeeseen liittyen aloitettu esimiestoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä koulutus. Koulutuksen avulla pyritään jäntevöittämään esimiestoimintaa hovioikeudessa ja edistämään kaikkien työhyvinvointia. Hovioikeudessa toteutettiin syksyllä työtyytyväisyyskysely. Työterveyshuolto, työkyvyn huolto ja virkistys

12 11 Medivire Pasila Oy toimii edelleen työterveyspalvelujen tuottajana. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä rajoitetun, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Ikäryhmätarkastuksia on tehty 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta täyttäneille. PSA -tutkimus on tehty 40 vuotta täyttäneille, parillisina vuosina syntyneille miehille. Mammografia -tutkimus on tehty 40 vuotta täyttäneille, parittomina vuosina syntyneille naisille, ei kuitenkaan yhtäaikaa julkisen sektorin toteuttaman tutkimuksen kanssa. Influenssarokotus on annettu kaikille halukkaille, yhteensä 58:lle henkilökunnasta. Työterveyshoitajalla on edelleen ollut virastovastaanotto kerran kuukaudessa paitsi kesäkuussa ja heinäkuussa. Vuonna 2006 terveydenhuollon kustannukset olivat euroa, 493 euroa/henkilö. Vuoteen 2005 verrattuna kustannukset nousivat 20 %. Sairauspoissaolotilasto Palkallisia sairauspäiviä Osapalkallisia sairauspäiviä Työtapaturmasta johtuvia virkavapauspäiviä Lapsen sairaudesta johtuvia virkavapauspäiviä Työpaikkaliikunta: Oma vesijumpparyhmä (10-15 henkilöä) kokoontui 27 kertaa läheisessä Mäkelänrinteen uintikeskuksessa. Kaksi vuotta sitten saatu käyttöoikeus Pasilan virastokeskuksen kuntosaliin on kasvattanut kunnonkohottajien määrää. Jalkapallojoukkue pelasi Mikessä ja koripalloryhmä jatkoi toimintaansa. Kuntoutus: Kelan myöntämä ns. Aslak-kuntoutus kansliahenkilökunnalle jatkui helmikuussa ja viimeinen 5 päivän jakso oli marraskuussa 2006 Siilinjärven kuntoutuskeskuksessa. Hanke on yhteinen vakuutusoikeuden ja Espoon käräjäoikeuden kanssa. Hovioikeudesta kuntoutukseen osallistui 3 henkilöä. Uuteen Aslak-kuntoutuksen aloitusjaksoon osallistui yksi henkilö lainkäytöstä ja yksi kansliahenkilöstöstä. Ergonomia: Medivireen työfysioterapeutti on tehnyt työpaikalla useita ergonomiatarkastuksia, joissa on henkilökohtaisesti neuvottu oikeita työasentoja ja tehty huonekaluihin säätöjä. Tarkastusten perusteella on myös hankittu 5 uutta työtuolia. Ergonomisia apuvälineitä on hankittu: 5 kyynärtukea ja 4 jalkastimulaattoria. Lisäksi hankittiin 50 litteää näyttöä XP-käyttöjärjestelmään siirtymisen vuoksi. VIERAILUJA JA MUITA TAPAHTUMIA Toimintavuoden avajaistilaisuus omalle henkilökunnalle ja kutsuvieraille oli Prosessinjohtopäivä järjestettiin lainkäyttöhenkilökunnalle Työttömyysvakuutusrahasto kävi työrootelin vieraana Helsingin kihlakunnan ulosottoviraston kihlakunnanvoudit ja ylitarkastajat kävivät ulosottorootelin vieraana Pykälä ry:n vierailu oli

13 12 Ulosottoasioiden koulutusiltapäivä oli Hovioikeuksien talous- ja henkilöstöhallintopäivä pidettiin Koulutusiltapäivä, jonka aiheena oli lasten huolto- ja elatusapuriidat, järjestettiin Hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen kuuluneen todistusoikeutta koskevan koulutusjakson kirjallisten lopputöiden "Kirjoituksia todistusoikeudesta" -kirjan julkistamistilaisuus oli HOHTO-projektiin liittyvä laivaseminaari koko henkilökunnalle järjestettiin Espanjalainen tuomari vieraili hovioikeudessa Helsingin käräjäoikeuden notaarit kävivät tutustumassa hovioikeuteen Svean hovioikeuden hallinnollinen yksikkö teki opintokäynnin hovioikeuteen presidentti Johan Hirschfeldtin johdolla Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen liittyvä lainkäyttöpäivä järjestettiin messukeskuksessa Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastaja toimitti työsuojelutarkastuksen Helsingin hovioikeuden syyttäjäpäivä oli HOHTO-koulutuspäivä järjestettiin koko henkilökunnalle

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 152 Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Tanja Kirjavainen Aki Kangasharju Juho Aaltonen Tutkimukset 152 joulukuu 2009 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 Elisa Valkama & Marjukka Lasola LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA ENGLISH SUMMARY CHILD CUSTODY DISPUTES IN COURTS OF APPEAL Helsinki 2008 ESIPUHE Käsillä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 HELSINKI 2002 K 12/2002 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen. Työryhmämietintö 2004:5

Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen. Työryhmämietintö 2004:5 Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen Työryhmämietintö 2004:5 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Hovioikeuksien

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS VASA HOVRÄTT

VAASAN HOVIOIKEUS VASA HOVRÄTT VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2013 VAASAN HOVIOIKEUS / VASA HOVRÄTT Rantakatu / Strandgatan, PL / PB 217 65100 VAASA / VASA Puh./Tel.: 029 564 1600 Fax: 029 564 1695 Sähköposti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Toimintolaskennan kehittämishanke

Toimintolaskennan kehittämishanke Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Oikeusministeriö,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 HELSINKI 2007 K 15/2007 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot