Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

2 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS Lainkäyttötoiminnasta Ratkaisukokoonpanot Koulutus ja kehittämistyö Henkilöstö ja työhyvinvointi Käräjäoikeusverkoston uudistaminen Tulevaisuuden näkymistä Kiitokset HENKILÖSTÖ Organisaatio Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana Henkilöstön ikäryhmäjakauma LAINKÄYTTÖTOIMINTA Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Viipymistilasto Keskimääräinen käsittelyaika Pääkäsittelyt Pääkäsittelyjen lukumäärä Matkakäräjät vuonna Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna Saapuneiden asioiden laatu Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 2010 annetuista ratkaisuista Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 2010 annettuihin ratkaisuihin Tulokset ja taloudellisuus vuosina Ratkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa MUU TOIMINTA Hallinto Sisäinen valvonta Lausunnot Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus Koulutus Kirjasto Tiedotus Työterveyshuolto ja työsuojelu Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Auskultantit Kunnia- ja ansiomerkit...27 LIITE: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 2010 annetuissa ratkaisuissa...28

3 HOVIOIKEUS 3 1 PRESIDENTIN KATSAUS 1.1 Lainkäyttötoiminnasta Saapuvien asioiden määrä hovioikeuksissa on jatkunut alenevana. Vuonna 2009 saapui ja vuonna asiaa. Kouvolan hovioikeuteen vuonna 2009 saapui keskimääräistä selvästi vähemmin, vain asiaa. Kertomusvuonna saapuneiden asioiden määrä palautui keskimääräiselle tasolle ollen asiaa. Saapuvien asioiden määrään Kouvolan hovioikeudessa vaikuttanevat useat syyt. Käräjäoikeusverkoston muutosten johdosta hovioikeuspiirin väestömäärä on vähentynyt :lla. Käräjäoikeuksien ratkaisujen laatu on hyvä. Hovioikeuden käsittelyajat ovat lyhyet. Poliisien resursseja esitutkinnassa on vähennetty. Kirjallisessa rikosprosessissa käsitellään huomattava määrä asioita, ja siinä ratkaisut ovat hyvin ennakoituja ja näin asianosaisten tiedossa. Ratkaisujen hyväksyttävyyden taso on korkea. Hovioikeuden antamissa ratkaisuissa noin 68 prosentissa käräjäoikeuden ratkaisua ei ole muutettu tai muutos koskee vain perusteluja tai lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa. Voidaan arvioida, että kaikki nämä seikat vähentävät muutoksenhakualttiutta. Saapuneista asioista rikosasioiden osuus oli 68 prosenttia sekä riita-asioiden, hakemus- ja ulosottoasiat mukaan luettuina, 32 prosenttia. Kuten hovioikeuksissa yleensäkin yleisimmät ratkaistut asiat ovat aikaisempien vuosien tapaan olleet tavanomaisia rikosasioita: pahoinpitely, törkeä rattijuopumus, varkaus, törkeä pahoinpitely, rattijuopumus, törkeä liikennetuvallisuuden vaarantaminen ja huumausainerikos, yhteensä 32 prosenttia. Kertomusvuonna hovioikeuteen saapui kolme varsin laajaa asiaa. Niiden valmistelu alkoi välittömästi asioiden saapumisen jälkeen ja pääkäsittelyt kyettiin pitämään vuoden 2011 alkupuolella niin, että ratkaisut kaikissa näissä asioissa on annettu toukokuun alkuun 2011 mennessä. Kokemukset näiden laajojen asioiden työjärjestelyistä, valmistelusta ja pääkäsittelystä ovat olleet myönteiset. Käsittelyaikojen myönteinen kehitys hovioikeuksissa on jatkunut. Yli vuoden hovioikeuksissa viipyneiden asioiden osuus on edelleen pienentynyt ollen kertomusvuoden lopussa 303 asiaa, kun vastaava luku vuoden 2004 lopussa oli asiaa. Kouvolan hovioikeudessa vuotta vanhempia asioita oli viime vuoden lopussa yksi. Vanhimmat asiat hovioikeuksissa ovat sellaisia, joissa tyypillisesti valittaja tai muu asiaan osallinen on ulkomailla asuva ja tietymättömissä. Tällaisia asioita on vireillä jatkuvasti muutama ja niissä lähinnä kutsumiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat huomattavan lisätyön. Keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli 6,6 kuukautta ja Kouvolan hovioikeudessa 3,9 kuukautta. Hovioikeudessa annetuissa ratkaisussa 80 prosenttia asioista käsiteltiin alle kuudessa kuukaudessa. Yli vuoden käsittely kesti kahdeksassa asiassa. Käsittelyaikojen kannalta oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuu erittäin hyvin. Pääkäsittely hovioikeudessa toimitettiin 38,7 prosentissa ratkaistuista asioista. Määrä on hieman korkeampi kuin hovioikeuksissa yleensä, 34,4 prosenttia. Seulontaratkaisujen määrä oli selvästi aikaisempaa vähäisempi, vain 7 prosenttia.

4 HOVIOIKEUS 4 Kertomusvuonna hovioikeuden antamista ratkaisuista pyydettiin valituslupaa 212 asiassa, ja korkein oikeus myönsi valitusluvan kahdeksassa asiassa. Vuonna 2010 korkein oikeus antoi ratkaisunsa hovioikeuden antamissa ratkaisuissa kymmenessä asiassa. Hovioikeuden ratkaisun lopputulos pysyi seitsemässä asiassa. Hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys on ollut hyvä. Hovioikeuden ratkaisemissa asioissa keskimääräiset kustannukset (taloudellisuus) on ollut euroa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 22,7 asiaa henkilöä kohden (tuottavuus). Asioiden, joissa ei ollut annettu ratkaisua, määrä oli vuoden 2010 lopussa 360 asiaa vastaavan luvun ollessa edellisenä vuonna 369 asiaa. Kun otetaan huomioon edellä sanottujen laajojen asioiden vaatima työmäärä, hovioikeus on saavuttanut tulostavoitteensa hyvin. 1.2 Ratkaisukokoonpanot Annetuissa ratkaisuissa ratkaisukokoonpano 3 jäsentä ja esittelijä oli 38,3 prosentissa, 3 jäsentä 28,6 prosentissa, hovioikeuslain 9 :n mukainen kokoonpano 27,4 prosentissa sekä yksi jäsen tai yksi jäsen ja esittelijä 5,7 prosentissa asioista. 1.3 Koulutus ja kehittämistyö Hovioikeus on asettanut tavoitteekseen hyvän laadun, tuottavuuden, taloudellisuuden, palvelutason, oikeudenhoidon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja työhyvinvoinnin. Näiden saavuttamisessa keskeisiä asioita ovat henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä henkilökunnan vaihtuessa osaavien ja motivoituneiden uusien työntekijöiden rekrytointi. Tietojen ja taitojen kartuttamiseksi hovioikeus järjesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä kannusti henkilökuntaansa osallistumaan oikeusministeriön ja muiden koulutusta järjestävien tahojen koulutustilaisuuksiin. Kertomusvuoden alussa hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien laamannit sekä hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö kokoontuivat vuosittaiseen laamannipäivään. Hovioikeus järjesti myös hovioikeuksien kansliapäälliköiden neuvottelupäivät, hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien ja hovioikeuden kansliahenkilökunnan koulutuspäivän, auskultanttipäivän tuomioistuinharjoittelijoille, hovioikeuspäivän hovioikeuspiirin tuomareille, syyttäjille, asianajajille ja julkisille oikeusavustajille, hovioikeuksien johdon neuvottelupäivät sekä hovioikeuksien lainkäyttösihteerien koulutus- ja neuvottelupäivät. Tilaisuudet osoittautuivat onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Hovioikeus jatkaa muutaman vuoden ajan kestänyttä lähialueyhteistyötä Leningradin alueen oikeushallinnon kanssa. Hovioikeudessa on jatkettu sen tarkastelua, miten työjärjestelyin, työnjaoin ja työmenetelmin voidaan parantaa lainkäytön laatua, viestintää, asiakaspalvelua ja työhyvinvointia sekä nostaa tuottavuutta ja laskea kustannuksia. Hovioikeus on jälkeen annetuissa ratkaisuissa ryhtynyt skannaamaan hovioikeuden ja käräjäoikeuden ratkaisut. Ratkaisuista toimitettavat jäljennökset muille kuin asianosaisille lähetetään nykyisin sähköisenä. Myös asianosaisille toimitetaan pyydettäessä ratkaisu sähköisenä sen lisäksi, että he saavat kappaleen toimitus-

5 HOVIOIKEUS 5 kirjasta entiseen tapaan. Samalla tiedottaminen joukkotiedotusvälineille on helpottunut ja nopeutunut sekä hieman vähentänyt työtä lainkäyttöosastoilla ja kirjaamossa. Asiakaspalvelun taso on kohentunut. Ratkaisujen ja niiden tietojen lähettämisestä aiheutuvien menojen määrän voidaan arvioida laskeneen hieman, koska muille kuin asianosaisille ei enää lähetetä jäljennöksiä kirjeitse. Laajojen asioiden käsittelyssä on pyritty aikaisempaa etupainotteisempaan toimintaan sopimalla pääkäsittelyn ajankohta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja välittömästi asian hovioikeuteen saapumisen jälkeen aloitetulla tehokkaalla valmistelulla. Siinä pyritään rajaamaan pääkäsittelyn kohde ja todistelu asiassa ratkaistaviin oikeudellisesti ja näytöllisesti merkityksellisiin riitaisiin kysymyksiin. Tarpeeton todistelu pyritään rajaamaan pois yhteisymmärryksessä asianosaisten kanssa ja tarvittaessa käsittelyratkaisuin. Näin voidaan rajata pääkäsittely niihin kysymyksiin, joissa pääkäsittelyn toimittaminen on tarpeen. Tehokas valmistelu edellyttää esittelijän ja valmistelusta vastaavan jäsenen vapauttamista muista tehtävistä riittävän varhaisessa vaiheessa niin, että he voivat keskittyä laajan asian täysimittaiseen ja tehokkaaseen valmisteluun ja pääkäsittelyn toimittamiseen. Kokoonpanon kaikki jäsenet on vapautettu riittävässä määrin muista tehtävistä pääkäsittelyn toimittamisen ja ratkaisun työstämisen ajaksi. Kokemukset tällaisesta toiminnasta laajoissa asioissa ovat olleet hyvät. Niitä tullaan hyödyntämään, kun vastaisuudessa tehdään työjärjestelyjä laajojen asioiden käsittelyä varten. Laajoissa asioissa todistelun vastaanottamista varten hovioikeuteen hankittiin dokumenttikamera, jolla kirjalliset todisteet ja muut oikeudenkäynnissä esitettävät asiakirjat voidaan heijastaa näyttönä seinälle tai valkokankaalle niin, että kaikki oikeudenkäyntiin osallistuvat voivat tehdä todisteesta havaintoja samaan aikaan. Näin säästetään aikaa, kun kaikkien oikeudenkäyntiin osallistuvien ei tarvitse etsiä samaa kirjallista todistetta omasta aineistostaan eikä käsittelyssä synny sekaannusta kulloinkin käsiteltävästä asiakirjasta. Teknistä apuvälinettä, esimerkiksi laserosoitinta, käyttäen on mahdollista havainnollistaa asiakirjan perusteella tapahtuvaa esitystä. Kameralla voidaan myös suurentaa todisteen haluttua kohtaa tai parantaa heijasteen kontrastia ja näin helpottaa epäselvien yksityiskohtien havainnoimista. Todistajien kuulemisen yhteydessä kirjallisen todistusaineiston tarkastelu helpottuu, kun aineisto voidaan heijastaa nähtäväksi myös todistajalle. Hovioikeudessa on jatkettu vuonna 2009 alkanutta valmistautumista jatkokäsittelylupajärjestelmään ja uusien pääkäsittelysäännösten soveltamiseen. Yhteistyötä valmistautumisessa on tehty hovioikeuksien kesken sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksilla asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja syyttäjien kanssa. 1.4 Henkilöstö ja työhyvinvointi Vuonna 2010 hovioikeuden henkilökuntaan kuului 19 tuomaria, 15 esittelijää ja 19 kansliahenkilöä. Esittelijöitä ja lainkäyttösihteereitä kumpiakin oli yksi vähemmin kuin vuonna Hovioikeuden henkilökunnassa tapahtui kertomusvuonna aikaisempaan tapaan useita muutoksia, jotka on kerrottu kohdassa 2.2.

6 HOVIOIKEUS 6 Työterveyslaitos tutki yleisten tuomioistuinten tuomareiden ja esittelijöiden työhyvinvointia korkeimmalta oikeudelta saadun toimeksiannon perusteella. Tutkimuksessa selvitettiin yleisissä tuomioistuimissa työskentelevien tuomareiden ja esittelijöiden työoloja ja hyvinvoinnin tilaa. Tutkimukseen osallistui 77 prosenttia kaikista yleisten tuomioistuinten tuomareista ja esittelijöistä. Elokuussa 2010 julkistettujen tulosten mukaan huomattava osa tuomareista ja esittelijöistä koki työn määrällisen kuormituksen kohtuuttomaksi ja työn tekemiseen tarkoitetun ajan riittämättömäksi. Työn itsenäisyydestä ja palkitsevuudesta huolimatta kokemukset työn pakkotahtisuudesta ja lainsäädännön jatkuvasta mutkistumisesta olivat yleisiä. Stressioireilu ja lievä työuupumus olivat tuomareilla ja esittelijöillä yleisiä verrattuna ylempiin toimihenkilöihin Suomessa. Työn sisällölliset vaatimukset yhdistettyinä määrälliseen kuormitukseen uhkaavat työhyvinvointia ja työn laatua. Puolet vastaajista koki, etteivät he ehtineet kouluttautua työssään. Tutkimuksen mukaan töiden organisoinnista löytyi kehitettävää. Vain puolet tuomareista ja esittelijöistä koki, että heillä oli mahdollisuuksia arvioida omaa työssä suoriutumistaan. Työn itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet työhön näyttäytyvät ristiriitaisina. Työ pystyttiin pääosin tekemään halutussa järjestyksessä, mutta vaikutusmahdollisuudet työn määrään koettiin vaatimattomiksi. Arviot työoloista ja hyvinvoinnista vaihtelivat jonkin verran käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa. Vaikka kuormittavuus työssä oli yleistä, koki moni tuomari ja esittelijä työssään myös positiivista työnimua. Työn voimavaroina toimivat työn kehittävyys, merkityksellisyys ja jossain määrin myös vaikutusmahdollisuudet. Sosiaaliset voimavarat ylläpitävät työnimua ja vähentävät työuupumusriskiä. Kehittämishaasteina nähtiin kuormittuneisuuden tunnistaminen ja käsittely koulutuksen, vertaisryhmien, työnjaon ja työterveyshuollon keinoin. Kehittämiskohteina pidettiin myös osaamisen ja ammatillisen kehittymisen turvaamista, palautteen antamiseen panostamista sekä monipuolisen johtamis- ja tuomarikoulutuksen järjestämistä. Kouvolan hovioikeudessa näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan sanotuin keinoin. Työhyvinvoinnin kehittämisen haasteena on erityisesti hovioikeuden tulevaisuus rakennemuutoksessa, joka on jo usean vuoden ajan aiheuttanut epävarmuutta ja heikentänyt työhyvinvointia. Näiden vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi tiedottamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. On koettu tärkeäksi, että henkilökunta saa oikean sisältöistä ja oikea-aikaista tietoa työyhteisöä koskevien asioiden kulloisestakin vaiheesta. Viestinnän ohella myös se, että hovioikeus on hyvin ja arvojensa mukaisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio, turvaa osaltaan henkilöstön jaksamista henkilöstön vähentämisen ja jatkuvien muutosten tilanteissa. Vuonna 2010 valmistui myös yleisiä tuomioistuimia koskeva työtyytyväisyystutkimus. Siinä kartoitettiin muun muassa johtamista, työn sisältöä ja haasteellisuutta, palkkausta, kehittymisen tukea, työilmapiiriä, työoloja, tiedonkulkua, työnantajakuvaa, henkilökiertoa ja työhyvinvointia. Vastausprosentti hovioikeudessa oli 51,8, jota voidaan pitää hieman alhaisena. Hovioikeuden tulokset vastaavat keskimäärin muiden hovioikeuksien tuloksia. Verrattuna muiden hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden tuloksiin Kouvolan hovioikeuden tulokset olivat samantasoiset tai hieman paremmat kuin parhaan tuloksen saaneella toisella hovioikeudella töiden yleisessä organisoinnissa, koulutusmahdollisuuksissa ja muussa osaamisen kehittämistoimissa, työtiloissa ja työvälineissä, työyhteisön avoimuudessa, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa, uudistumisessa ja inno-

7 HOVIOIKEUS 7 vatiivisuudessa, mahdollisuuksissa uudistaa työskentelyä ja toimintaympäristöä sekä turvallisuusuhkien kokemuksissa. Tulokset olivat heikoimmat työpaikan varmuudessa nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenet olivat jonkin verran tyytyväisempiä kuin esittelijät ja kansliahenkilökunta. On edelleen aihetta tarkastella kaikkia niitä alueita, joissa työhyvinvoinnissa on parantamista, sekä etsiä korjaavat toimenpiteet ja pyrkiä säilyttämään vahvuudet. 1.5 Käräjäoikeusverkoston uudistaminen Käräjäoikeusverkoston järjestely Kouvolan hovioikeuspiirissä aloitettiin jo vuonna 2007 ja saatettiin päätökseen vuodenvaihteessa Tällöin tapahtui enää Hyvinkään ja Riihimäen käräjäoikeuksien sekä Kotkan ja Kouvolan käräjäoikeuksien yhdistäminen. Riihimäen käräjäoikeuteen kuuluvista kunnista Janakkala siirtyi Kanta-Hämeen käräjäoikeuden ja Pukkila Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Vuodesta 2007 alkaneiden järjestelyjen seurauksena hovioikeuspiirissä on nykyisin neljä käräjäoikeutta: Etelä-Karjalan, Hyvinkään, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Kymenlaakson käräjäoikeuden päätoimipaikka on Kouvolassa ja Kotkassa on pysyvästi toimiva sivukanslia. Hovioikeuspiirissä tapahtuneiden järjestelyjen seurauksena hovioikeuspiirin väestömäärä väheni 2004 lopun noin henkilöstä vuoden 2010 noin henkilöön. 1.6 Tulevaisuuden näkymistä Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämistä suunnitteleva toimikunta on luovuttanut mietintönsä Siinä on esitetty muun ohessa Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien yhdistämistä niiden nykyisiin tuomiopiireihin tehtävillä sellaisilla muutoksilla, että Kainuun käräjäoikeus siirretään Rovaniemen hovioikeuspiiriin ja Hyvinkään käräjäoikeus Turun hovioikeuspiiriin. Sanottujen tuomioistuinten verkoston järjestely keskusteltaneen touko-kesäkuussa 2011 pidettävien hallitusneuvottelujen yhtenä ohjelmakysymyksenä. Mikäli verkoston järjestely päätetään tehdä, tästä tullee kirjaus hallitusohjelmaan ja asian valmistelu edennee oikeusministeriössä eri tahojen kuulemisen päätyttyä. Asia tullee hallituksen ja eduskunnan käsiteltäväksi, jollei kuulemisen jälkeen päädytä siihen ratkaisuun, että ei ole aihetta tehdä muutoksia nykyiseen hovioikeusverkostoon. Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmä luovutti mietintönsä oikeusministerille Työryhmä ehdotti, että rikos- ja riita-asioiden käsittelyjärjestelmät tulisi luoda yhtenäisiksi käräjäoikeuksille, hovioikeuksille ja korkeimmalle oikeudelle sekä yhteensopiviksi oikeuslaitoksen muiden toimijoiden kuten poliisin ja rekisterinpitäjien kanssa. Työmenetelmien parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi tulisi asianhallintajärjestelmien yhteyteen perustaa aineistopankki, josta asian käsittelyssä tarvittavat tiedot ja oikeudenkäyntiaineisto olisivat käytettävissä tuomioistuimilla, syyttäjillä sekä pankkitunnuksin tai muulla luotettavalla järjestelyllä asianosaisilla ja kuultavilla sekä heidän avustajillaan. Aineistopankissa olisi yksilöitynä laillinen oikeudenkäyntiaineisto ja passiivitilassa muu aineisto, josta voitaisiin tarpeen mukaan yksilöidä tarvittavat tiedot oikeudenkäyntiaineistoksi. Näin oikeudenkäyntiaineisto olisi kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Myös arkistointi tulisi sähköiseksi. Suunnitelman

8 HOVIOIKEUS 8 pohjalta on vuoden 2010 syksyllä käynnistetty AIPA-hankkeeksi nimitetty yleisten tuomioistuinten tietojärjestelmien uudistamishanke. Siinä toimivat ohjausryhmä sekä syyttäjälaitoksen että yleisten tuomioistuinten toiminnan kokonaisprosessin hallinnan projekti 1, aineistopankissa tapahtuvan asiakirjatuotannon projekti 2 sekä asiakirjahallinnon toiminnallisuuden ja sähke2-mukaisen arkistonmuodostussuunnitelmien projekti 3. Rikosasioiden osalta työ tehdään tarpeellisin osin yhteistyössä poliisin nykyisin lukuisia tietokantoja käsittävän uuden asiankäsittelyjärjestelmän (VITJA) luomisen kanssa. Työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2014 loppuun niin, että seuraavassa vuodenvaihteessa käytössä olisivat edellä selostetun mukaiset sähköiset järjestelmät. Aineistopankkihankkeeseen liittyy myös huhtikuussa 2010 käynnistetty RITUhanke. Siinä tavoitteena on uudistaa rikostuomion nykyinen rakentaminen sellaiseksi, että rikostuomio sisältää yhdessä järjestelmässä rakenteellisen tuomion, joka käsittää sekä perustelu- että tuomiolauselmaosan. Kokonaisuuteen on tarkoitus liittää myös sähköinen arkistointi sekä ratkaisun tietojen siirtäminen rekisterinpitäjille ja muille vastaanottajille sähköisessä muodossa. AIPA-hankkeen ohjausryhmässä ja projektiryhmissä on tuomioistuinten ja yhteistyötahojen henkilöitä yhteensä yli 70. Myös RITU-hankkeessa on mukana lukuisa määrä tuomioistuinten henkilöstöä. Kouvolan hovioikeudesta hankkeisiin vuonna 2010 on osallistunut viisi henkilöä. Oikeusavun sähköistä asiointia ja asian käsittelyä varten on luotu järjestelmät, joilla sähköisesti voidaan lähettää oikeusapuhakemus oikeusaputoimistoon tai puolustajan määräystä koskeva hakemus tuomioistuimeen sekä avustajan ja puolustajan palkkiolasku tuomioistuimelle. Oikeusavun sähköinen hakeminen oikeusaputoimistoista on käynnistynyt, joskin järjestelmän käytössä on ollut eräitä heikkouksia. Sen sijaan sähköinen laskutus ei ole käytössä, koska siinä on korjausta vaativia epäkohtia. Korjausta varten oikeusministeriössä on keväällä 2011 perustettu työryhmä, joka kartoittaa ongelmat ja tekee korjausehdotukset tarvittavien teknisten muutosten tekemiseksi. On odotettavaa, että korjaukset saadaan tehtyä vuoden 2011 aikana tai vuoden 2012 alkupuolella. Tämän jälkeen järjestelmät ovat kokonaisuudessaan käytössä. Oikeusministeriön tietohallintoyksikön linjausten mukaan on odotettavissa, että aikaa myöten käyttöön tulevat matkapuhelimet lankapuhelinten sijaan ja pöytätietokoneiden sijaan kannettavat tietokoneet telakka-asemin. Kopiointi tulisi pääosin tehtäväksi verkkoyhteyksissä olevilla kopiolaitteilla ja henkilökohtaisista tulostimista luovuttaisiin pääosin. Nykyisin tuomiolauselmien ja rikosrekisteriotteiden tulostamisessa on tarpeen käyttää henkilökohtaisia tulostimia. Vuonna 2012 on tarkoitus tehdä tietojärjestelmiin sellaiset muutokset, jotka mahdollistavat sanotut työt myös verkkotulostimia käyttäen. Tämän myötä tulee harkittavaksi, missä määrin käyttöön jää henkilökohtaisia tulostimia. Edellä kerrotut muutosnäkymät, jotka eivät tuomioistuinten kentässä ole ainoat, ovat varsin mittavat ja merkitsevät huomattavia muutoksia työjärjestelyissä ja -menetelmissä. Uudistushankkeiden haasteet ovat suuret. Ne edellyttävät mittavaa työtä, viestintää ja koulutusta sekä kaikilta myönteistä asennoitumista uudistusten onnistumiseksi. Tähän tuomioistuimien henkilökunnalla on valmius.

9 HOVIOIKEUS Kiitokset Esitän parhaimmat kiitokset hovioikeuden henkilökunnalle laadukkaasta, ammattitaitoisesta ja vastuuntuntoisesta työstä myös vuonna Henkilökunnan sitoutuminen tavoitteisiin sekä toiminnan kehittämiseen on ollut esimerkillisen hyvää. Kiitän myös hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien henkilökuntaa ja oikeudenhoidon muita toimijoita hyvästä yhteistyöstä sekä kehitysmyönteisestä asenteesta. Kouvolassa Pertti Nieminen Presidentti

10 HOVIOIKEUS 10 2 HENKILÖSTÖ Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten hovioikeudessa on kolme osastoa. Osastoa johtaa hovioikeudenlaamanni ja osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia sekä esittelijöinä asessori ja viskaaleja. Osastoon kuuluu myös notaari ja toimistosihteerejä. Lisäksi hovioikeuden henkilökuntaan kuuluu kansliapäällikkö, kirjaaja, apulaiskirjaaja, arkistonhoitaja, atk-suunnittelija, informaatikko, osastosihteeri, toimistosihteerejä sekä virastomestareita. Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä 53 virkaa. Atk-suunnittelija teki kuitenkin työtä pääasiassa muualla kuin hovioikeudessa. 2.1 Organisaatio Presidentti Johtoryhmä Täysistunto 1. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Toimistosihteerejä 2. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Toimistosihteerejä 3. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Toimistosihteerejä Hallintokanslia Kansliapäällikkö Osastosihteeri Toimistosihteerejä Kirjaamo Virastomestarit Kirjasto ATKsuunnittelija Kirjaaja Apulaiskirjaaja Arkistonhoitaja Informaatikko

11 HOVIOIKEUS Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana kihlakunnansyyttäjä Anne Åstedt nimitettiin hovioikeudenneuvokseksi lukien viskaali Outi Lehvä sai vanhemman oikeuskanslerinsihteerin viran lukien oikeuskanslerinvirastosta viskaali Heidi Savurinne siirtyi julkisen oikeusavustan tehtävään lukien viskaali Tero Mikkola oli virkavapaalla Helsingin käräjäoikeuden määräaikaisen käräjätuomarin viran T11 hoitamista varten asessori Kristina Oinonen oli virkavapaalla Kymenlaakson käräjäoikeudessa määräaikaisen käräjätuomarin T11 viran hoitamista varten ja korkeimmassa oikeudessa oikeussihteerin määräaikaisen viran hoitamista varten lukien asessori Aki Rasilainen oli Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina ja hän sai sieltä käräjätuomarin viran lukien, lukien hän on ollut hovioikeudessa määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena viskaali Helena Kesseli oli edelleen virkavapaalla Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin T11 avoimen viran hoitamista varten saakka, hän sai hovioikeudesta asessorin viran lukien ja käräjätuomarin viran lukien Etelä-Karjalan käräjäoikeudesta viskaali Johanna Venemies oli virkavapaalla Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina sekä lukien viskaali Caritha Aspelin oli edelleen virkavapaalla koko vuoden korkeimman oikeuden määräaikaisen esittelijän tehtävän hoitamista varten viskaali Marko Loisa oli virkavapaalla Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran hoitamista varten, palasi määräaikaiseksi viskaaliksi hovioikeuteen , toimi määräaikaisena kansliapäällikkönä ja sai kansliapäällikön viran lukien viskaali Riikka Tuomela oli äitiys- ja vanhempainvapaalla sekä hoitovapaalla koko vuoden, hän sai viskaalin T9 viran lukien notaari Juha Nuutinen oli edelleen palkattomalla virkavapaalla koko vuoden toimistosihteeri Anna-Liisa Ahti toimi edelleen määräaikaisena notaarina koko vuoden Irina Tamminen oli työharjoittelijana toimistosihteeri Tuija Pietikäinen oli vuorotteluvapaalla ja tradenomi Jenna Arvola toimi toimistosihteerinä hänen vuorotteluvapaansa ajan sekä lomasijaisena tradenomi Heini Lehtinen toimi edelleen määräaikaisena toimistosihteerinä koko vuoden viskaali Petteri Kosonen on ollut virkavapaalla lukien, hän sai viskaalin T9 viran lukien viskaali Minna Manninen oli hoitovapaalla viskaali Ritva Hiltunen oli hoitovapaalla ja virkavapaalla Keski- Suomen käräjäoikeuden määräaikaisen käräjätuomarin viran hoitamista varten lukien viskaali Taru Alanaatu oli virkamiesvaihdossa Kouvolan hallintooikeudessa ja hänen tilallaan oli hallinto-oikeussihteeri Maria Takki merkonomi Aulikki Haikala toimi oikeustradenomiharjoittelijana viskaali Jari Ollikainen sai viskaalin T8 viran lukien hovioikeudenneuvos Kari Janhunen oli vuorotteluvapaalla asessori Tarja Huossa toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena lu-

12 HOVIOIKEUS 12 kien viskaali Kaisa Klinga palasi äitiys- ja vanhempainvapaalta hovioikeuteen hovioikeudenlaamanni Jussi Kartimo jäi eläkkeelle lukien hovioikeudenneuvos Tapani Vasama sai hovioikeudenlaamannin viran lukien kansliapäällikkö Anne Hallavainio toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena ja hän sai hallitusneuvoksen viran oikeusministeriöstä lukien viskaali Minna Mattila sai asessorin viran lukien ja hän ollut ollut virkavapaalla korkeimman oikeuden esittelijän T11 viran hoitamista varten lukien viskaali Tomi Mäkelä siirtyi hoitamaan määräaikaisen käräjätuomarin virkaa Hyvinkään käräjäoikeuteen lukien viskaali Teija Kalliomäki siirtyi lakimieheksi asianajotoimistoon lukien osastosihteeri Marja-Helena Virtanen siirtyi osa-aikaeläkkeelle alkaen hovioikeudenneuvos Tuomo Kurki on vuorotteluvapaalla viskaali Tiina Isokääntä toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena julkinen oikeusavustaja Mikko Pennanen sai viskaalin T9 viran lukien, mutta hän oli virkavapaalla toimien Kotkan oikeusaputoimiston määräaikaisena julkisena oikeusavustajana hovioikeudenneuvos Markku Almgrén sai hovioikeudenneuvoksen T14 viran lukien 2.3 Henkilöstön ikäryhmäjakauma Ikäryhmäjakaumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa työskennelleet henkilöt, joten se ei sisällä virkavapaalla olevia Henkilöiden lukumäärä

13 HOVIOIKEUS 13 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA 3.1 Saapuneet asiat Asioiden määrä Rikosasioita Riita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä Annetut ratkaisut 1000 Asioiden määrä Rikosasioita Riita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä

14 HOVIOIKEUS Viipymistilasto <= 3kk 3<= 6kk 6<= 9kk 9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk Riita-asiat ,9 Rikosasiat ,8 Ensimmäisen asteen asiat 1 1 1,7 Ulosottoasiat ,4 Hakemusasiat ,0 Yhteensä ,9 44,0% 36,0% 15,8% 3,5% 0,6% 0,1%

15 HOVIOIKEUS Keskimääräinen käsittelyaika 3.5 Pääkäsittelyt kk 25 pv kk 17 pv kk 13 pv kk 12 pv kk 3 pv kk 27 pv kk 27 pv kk 18 pv kk 6 pv kk 27 pv kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2010 ratkaistuissa asioissa, joissa järjestettiin pääkäsittely, oli viisi kuukautta 18 päivää. Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun asiassa. Asioita saapui kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun asiassa. Vuoden päättyessä oli yksi yli vuoden vireillä oleva asia ja ratkaisu oli antamatta 359:ssä vuonna 2010 saapuneessa asiassa. Hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetussa ns. kevennetyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä, ratkaistiin yhteensä 322 asiaa, mikä on noin 27 % kaikista jutuista. Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama.

16 HOVIOIKEUS Pääkäsittelyjen lukumäärä (Nimitys pääkäsittely on tullut käyttöön vuonna 1998.) 3.7 Matkakäräjät vuonna 2010 Paikkakunta Pääkäsittelyjä Istuntopäiviä Heinola 1 1 Hyvinkää 6 3 Imatra 1 1 Kotka 1 1 Lahti Lappeenranta 8 6 Riihimäki 4 4 Yht

17 HOVIOIKEUS Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 2010 E H R S U Yht Yhteensä ,9 % Kouvolan hovioikeus Yhteensä ,0 % Oikeusaputoimisto Yhteensä 2 2 0,2 % Hyvinkään käräjäoikeus Yhteensä ,4 % Kotkan käräjäoikeus Yhteensä ,0 % Kouvolan käräjäoikeus Kymenlaakson käräjäoikeus Yhteensä ,1 % Lahden käräjäoikeus Päijät-Hämeen käräjäoikeus Yhteensä ,0 % Etelä-Karjalan käräjäoikeus Lappeenrannan käräjäoikeus Yhteensä ,5 % Riihimäen käräjäoikeus Yhteensä ,0 % Kaikkiaan Vuoden 2010 alusta lukien Lappeenrannan käräjäoikeuden nimi muuttui Etelä-Karjalan käräjäoikeudeksi, Hyvinkään käräjäoikeus muodostettiin Hyvinkään ja Riihimäen käräjäoikeuksista (paitsi Janakkalan kunta), Kotkan ja Kouvolan käräjäoikeuksista muodostettiin Kymenlaakson käräjäoikeus ja Lahden käräjäoikeuden nimi muuttui Päijät-Hämeen käräjäoikeudeksi (paitsi Pukkilan kunta).

18 HOVIOIKEUS Saapuneiden asioiden laatu Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden jutturyhmää vuonna 2010 olivat diaarin mukaan seuraavat: Riita-asiat: kpl osuus % Velkajärjestelyhakemus 30 2,6 Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuva velkomus 24 2,1 Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen 20 1,7 Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia 17 1,5 Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 13 1,1 Muu riita-asia 12 1,0 Muu kiinteistöä koskeva riita 10 0,9 Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 10 0,9 Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen 9 0,8 Työntekijän palkkaedut (palkka- ja muut työntekijälle työsuhteesta johtuvat saatavat) 9 0,8 Rikosasiat: kpl osuus % Pahoinpitely 107 9,1 Törkeä rattijuopumus 94 8,0 Varkaus 45 3,8 Törkeä pahoinpitely 40 3,4 Rattijuopumus 36 3,1 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 29 2,5 Huumausainerikos 23 2,0 Tapon, murhan tai surman yritys 23 2,0 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 21 1,8 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 19 1,6 Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita: kpl osuus % Muu hakemusasia 45 3,8 Lähestymiskieltoasia 17 1,5 Ulosottovalitus 16 1,4 Kantelu 15 1,3 Pakkokeinoasia 15 1,3 Rikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan.

19 HOVIOIKEUS Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 2010 annetuista ratkaisuista RTkoodi Muu Yht. Esittely R S Muut Yht Osuus % 37,1 9,8 0,5 18 5,4 1,9 3,2 0,9 8,7 0,4 1,7 0,8 11 0,3 Osuus % 29,4 17,9 29,2 12,9 6,2 1,6 0,2 2,5 Muut 1 1 Yht. 1 1 Osuus % 100 Pääkäsittely R S Muut Yht Kaikkiaan Osuus % 34,3 12,8 11,1 16,1 5,7 1,2 2,0 1,2 5,6 1,2 1,1 0,6 7,0 0,2 RT-koodit: 01 Ei muutettu 02 Muutettu vain perusteluja 03 Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta 04 Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä 05 Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa 06 Tutkimatta 07 Palautettu 08 Vahvistettu sovinto 09 Lausunnon antaminen rauennut 10 Jäänyt sillensä asteen vaatimus hyväksytty asteen vaatimus hylätty 13 Valitus seulottu kokonaan Muu Tieto puuttuu

20 HOVIOIKEUS Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Annettuja ratkaisuja Ao. vuonna ratkaistuja asioita, joissa valituslupaa on pyydetty Muutoksenhaku% Vuosi , , , , , , , , , , Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 2010 annettuihin ratkaisuihin Rikosasioita 112 kpl Riita-asioita 83 Hakemusasioita 11 Ulosottoasioita 6 Yht. 212 Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Kouvolan hovioikeuden ratkaisemissa asioissa Vuosi Asioiden lkm Vuonna 2010 myönnetyistä valitusluvista viisi koski rikosasiaa, kaksi riita-asiaa ja yksi hakemusasiaa.

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuksien yhdistämisestä...5 1.3 Kiitokset...6

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 240/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1751 1764 SISÄLLYS N:o Sivu 1751 käräjäoikeuslain muuttamisesta... 7347 1752 osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2013 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014 ROVANIEMEN HOVIOIKEUS ROAVVENJÁRGGA HOAVVARIEKTI Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2014 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 4 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015 Kaupunginhallitus 224 18.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä 489/00.04.00/2015 KH 224 Valmistelija/lisätiedot konsernihallinnon lakimies

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 4 3.1. Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...4 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. TOIMINNAN

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Presidentti Pertti Nieminen Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kuopio 25.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa

Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa Käräjänotaarin harjoittelusuunnitelma Lapin käräjäoikeudessa TAVOITTEET 1.1 Jatkokoulutus Tuomioistuinharjoittelun päätarkoituksena käräjäoikeudessa on oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon jälkeinen

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

45 Johtajan viran perustaminen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija / lisätiedot: Mäkelä Sarita

45 Johtajan viran perustaminen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija / lisätiedot: Mäkelä Sarita Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) 45 Johtajan viran perustaminen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6790/01.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Mäkelä Sarita

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa. Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnista hallintotuomioistuimissa Rauno Pääkkönen, teemajohtaja Työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisut-teema rauno.paakkonen@ttl.fi Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 . / "..' TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 Antopäivä Diaarinro 11.5.2004 R 03/2449 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Tampereen käräjäoikeus 44. os. 22.9.2003 nro 3673 (liitteenä) ASIA Törkeä kunnianloukkaus

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 10.6.2014 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011 oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Uusi tuomioistuinlaki (Oikeusministeriön

Lisätiedot

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1 rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2016 Sisältö Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock Graafinen asu Seven-1 Johdon katsaus 3 Toimintavuosi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2009 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu s. 21 Päivi Mutanen-Pirttilä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TYÖJÄRJESTYS

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TYÖJÄRJESTYS KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS 1.1.2017 TYÖJÄRJESTYS 1. Käräjäoikeuden tehtävät ja arvot Käräjäoikeuden tehtävänä on tuomiopiirissään antaa säädettyä oikeusturvaa ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatettuja

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o 768 775 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta... 3791 769 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot