Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

2 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS Lainkäyttötoiminnasta Ratkaisukokoonpanot Koulutus ja kehittämistyö Henkilöstö ja työhyvinvointi Käräjäoikeusverkoston uudistaminen Tulevaisuuden näkymistä Kiitokset HENKILÖSTÖ Organisaatio Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana Henkilöstön ikäryhmäjakauma LAINKÄYTTÖTOIMINTA Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Viipymistilasto Keskimääräinen käsittelyaika Pääkäsittelyt Pääkäsittelyjen lukumäärä Matkakäräjät vuonna Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna Saapuneiden asioiden laatu Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 2010 annetuista ratkaisuista Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 2010 annettuihin ratkaisuihin Tulokset ja taloudellisuus vuosina Ratkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa MUU TOIMINTA Hallinto Sisäinen valvonta Lausunnot Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus Koulutus Kirjasto Tiedotus Työterveyshuolto ja työsuojelu Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Auskultantit Kunnia- ja ansiomerkit...27 LIITE: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 2010 annetuissa ratkaisuissa...28

3 HOVIOIKEUS 3 1 PRESIDENTIN KATSAUS 1.1 Lainkäyttötoiminnasta Saapuvien asioiden määrä hovioikeuksissa on jatkunut alenevana. Vuonna 2009 saapui ja vuonna asiaa. Kouvolan hovioikeuteen vuonna 2009 saapui keskimääräistä selvästi vähemmin, vain asiaa. Kertomusvuonna saapuneiden asioiden määrä palautui keskimääräiselle tasolle ollen asiaa. Saapuvien asioiden määrään Kouvolan hovioikeudessa vaikuttanevat useat syyt. Käräjäoikeusverkoston muutosten johdosta hovioikeuspiirin väestömäärä on vähentynyt :lla. Käräjäoikeuksien ratkaisujen laatu on hyvä. Hovioikeuden käsittelyajat ovat lyhyet. Poliisien resursseja esitutkinnassa on vähennetty. Kirjallisessa rikosprosessissa käsitellään huomattava määrä asioita, ja siinä ratkaisut ovat hyvin ennakoituja ja näin asianosaisten tiedossa. Ratkaisujen hyväksyttävyyden taso on korkea. Hovioikeuden antamissa ratkaisuissa noin 68 prosentissa käräjäoikeuden ratkaisua ei ole muutettu tai muutos koskee vain perusteluja tai lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa. Voidaan arvioida, että kaikki nämä seikat vähentävät muutoksenhakualttiutta. Saapuneista asioista rikosasioiden osuus oli 68 prosenttia sekä riita-asioiden, hakemus- ja ulosottoasiat mukaan luettuina, 32 prosenttia. Kuten hovioikeuksissa yleensäkin yleisimmät ratkaistut asiat ovat aikaisempien vuosien tapaan olleet tavanomaisia rikosasioita: pahoinpitely, törkeä rattijuopumus, varkaus, törkeä pahoinpitely, rattijuopumus, törkeä liikennetuvallisuuden vaarantaminen ja huumausainerikos, yhteensä 32 prosenttia. Kertomusvuonna hovioikeuteen saapui kolme varsin laajaa asiaa. Niiden valmistelu alkoi välittömästi asioiden saapumisen jälkeen ja pääkäsittelyt kyettiin pitämään vuoden 2011 alkupuolella niin, että ratkaisut kaikissa näissä asioissa on annettu toukokuun alkuun 2011 mennessä. Kokemukset näiden laajojen asioiden työjärjestelyistä, valmistelusta ja pääkäsittelystä ovat olleet myönteiset. Käsittelyaikojen myönteinen kehitys hovioikeuksissa on jatkunut. Yli vuoden hovioikeuksissa viipyneiden asioiden osuus on edelleen pienentynyt ollen kertomusvuoden lopussa 303 asiaa, kun vastaava luku vuoden 2004 lopussa oli asiaa. Kouvolan hovioikeudessa vuotta vanhempia asioita oli viime vuoden lopussa yksi. Vanhimmat asiat hovioikeuksissa ovat sellaisia, joissa tyypillisesti valittaja tai muu asiaan osallinen on ulkomailla asuva ja tietymättömissä. Tällaisia asioita on vireillä jatkuvasti muutama ja niissä lähinnä kutsumiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat huomattavan lisätyön. Keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli 6,6 kuukautta ja Kouvolan hovioikeudessa 3,9 kuukautta. Hovioikeudessa annetuissa ratkaisussa 80 prosenttia asioista käsiteltiin alle kuudessa kuukaudessa. Yli vuoden käsittely kesti kahdeksassa asiassa. Käsittelyaikojen kannalta oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuu erittäin hyvin. Pääkäsittely hovioikeudessa toimitettiin 38,7 prosentissa ratkaistuista asioista. Määrä on hieman korkeampi kuin hovioikeuksissa yleensä, 34,4 prosenttia. Seulontaratkaisujen määrä oli selvästi aikaisempaa vähäisempi, vain 7 prosenttia.

4 HOVIOIKEUS 4 Kertomusvuonna hovioikeuden antamista ratkaisuista pyydettiin valituslupaa 212 asiassa, ja korkein oikeus myönsi valitusluvan kahdeksassa asiassa. Vuonna 2010 korkein oikeus antoi ratkaisunsa hovioikeuden antamissa ratkaisuissa kymmenessä asiassa. Hovioikeuden ratkaisun lopputulos pysyi seitsemässä asiassa. Hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys on ollut hyvä. Hovioikeuden ratkaisemissa asioissa keskimääräiset kustannukset (taloudellisuus) on ollut euroa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 22,7 asiaa henkilöä kohden (tuottavuus). Asioiden, joissa ei ollut annettu ratkaisua, määrä oli vuoden 2010 lopussa 360 asiaa vastaavan luvun ollessa edellisenä vuonna 369 asiaa. Kun otetaan huomioon edellä sanottujen laajojen asioiden vaatima työmäärä, hovioikeus on saavuttanut tulostavoitteensa hyvin. 1.2 Ratkaisukokoonpanot Annetuissa ratkaisuissa ratkaisukokoonpano 3 jäsentä ja esittelijä oli 38,3 prosentissa, 3 jäsentä 28,6 prosentissa, hovioikeuslain 9 :n mukainen kokoonpano 27,4 prosentissa sekä yksi jäsen tai yksi jäsen ja esittelijä 5,7 prosentissa asioista. 1.3 Koulutus ja kehittämistyö Hovioikeus on asettanut tavoitteekseen hyvän laadun, tuottavuuden, taloudellisuuden, palvelutason, oikeudenhoidon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja työhyvinvoinnin. Näiden saavuttamisessa keskeisiä asioita ovat henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä henkilökunnan vaihtuessa osaavien ja motivoituneiden uusien työntekijöiden rekrytointi. Tietojen ja taitojen kartuttamiseksi hovioikeus järjesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä kannusti henkilökuntaansa osallistumaan oikeusministeriön ja muiden koulutusta järjestävien tahojen koulutustilaisuuksiin. Kertomusvuoden alussa hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien laamannit sekä hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö kokoontuivat vuosittaiseen laamannipäivään. Hovioikeus järjesti myös hovioikeuksien kansliapäälliköiden neuvottelupäivät, hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien ja hovioikeuden kansliahenkilökunnan koulutuspäivän, auskultanttipäivän tuomioistuinharjoittelijoille, hovioikeuspäivän hovioikeuspiirin tuomareille, syyttäjille, asianajajille ja julkisille oikeusavustajille, hovioikeuksien johdon neuvottelupäivät sekä hovioikeuksien lainkäyttösihteerien koulutus- ja neuvottelupäivät. Tilaisuudet osoittautuivat onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Hovioikeus jatkaa muutaman vuoden ajan kestänyttä lähialueyhteistyötä Leningradin alueen oikeushallinnon kanssa. Hovioikeudessa on jatkettu sen tarkastelua, miten työjärjestelyin, työnjaoin ja työmenetelmin voidaan parantaa lainkäytön laatua, viestintää, asiakaspalvelua ja työhyvinvointia sekä nostaa tuottavuutta ja laskea kustannuksia. Hovioikeus on jälkeen annetuissa ratkaisuissa ryhtynyt skannaamaan hovioikeuden ja käräjäoikeuden ratkaisut. Ratkaisuista toimitettavat jäljennökset muille kuin asianosaisille lähetetään nykyisin sähköisenä. Myös asianosaisille toimitetaan pyydettäessä ratkaisu sähköisenä sen lisäksi, että he saavat kappaleen toimitus-

5 HOVIOIKEUS 5 kirjasta entiseen tapaan. Samalla tiedottaminen joukkotiedotusvälineille on helpottunut ja nopeutunut sekä hieman vähentänyt työtä lainkäyttöosastoilla ja kirjaamossa. Asiakaspalvelun taso on kohentunut. Ratkaisujen ja niiden tietojen lähettämisestä aiheutuvien menojen määrän voidaan arvioida laskeneen hieman, koska muille kuin asianosaisille ei enää lähetetä jäljennöksiä kirjeitse. Laajojen asioiden käsittelyssä on pyritty aikaisempaa etupainotteisempaan toimintaan sopimalla pääkäsittelyn ajankohta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja välittömästi asian hovioikeuteen saapumisen jälkeen aloitetulla tehokkaalla valmistelulla. Siinä pyritään rajaamaan pääkäsittelyn kohde ja todistelu asiassa ratkaistaviin oikeudellisesti ja näytöllisesti merkityksellisiin riitaisiin kysymyksiin. Tarpeeton todistelu pyritään rajaamaan pois yhteisymmärryksessä asianosaisten kanssa ja tarvittaessa käsittelyratkaisuin. Näin voidaan rajata pääkäsittely niihin kysymyksiin, joissa pääkäsittelyn toimittaminen on tarpeen. Tehokas valmistelu edellyttää esittelijän ja valmistelusta vastaavan jäsenen vapauttamista muista tehtävistä riittävän varhaisessa vaiheessa niin, että he voivat keskittyä laajan asian täysimittaiseen ja tehokkaaseen valmisteluun ja pääkäsittelyn toimittamiseen. Kokoonpanon kaikki jäsenet on vapautettu riittävässä määrin muista tehtävistä pääkäsittelyn toimittamisen ja ratkaisun työstämisen ajaksi. Kokemukset tällaisesta toiminnasta laajoissa asioissa ovat olleet hyvät. Niitä tullaan hyödyntämään, kun vastaisuudessa tehdään työjärjestelyjä laajojen asioiden käsittelyä varten. Laajoissa asioissa todistelun vastaanottamista varten hovioikeuteen hankittiin dokumenttikamera, jolla kirjalliset todisteet ja muut oikeudenkäynnissä esitettävät asiakirjat voidaan heijastaa näyttönä seinälle tai valkokankaalle niin, että kaikki oikeudenkäyntiin osallistuvat voivat tehdä todisteesta havaintoja samaan aikaan. Näin säästetään aikaa, kun kaikkien oikeudenkäyntiin osallistuvien ei tarvitse etsiä samaa kirjallista todistetta omasta aineistostaan eikä käsittelyssä synny sekaannusta kulloinkin käsiteltävästä asiakirjasta. Teknistä apuvälinettä, esimerkiksi laserosoitinta, käyttäen on mahdollista havainnollistaa asiakirjan perusteella tapahtuvaa esitystä. Kameralla voidaan myös suurentaa todisteen haluttua kohtaa tai parantaa heijasteen kontrastia ja näin helpottaa epäselvien yksityiskohtien havainnoimista. Todistajien kuulemisen yhteydessä kirjallisen todistusaineiston tarkastelu helpottuu, kun aineisto voidaan heijastaa nähtäväksi myös todistajalle. Hovioikeudessa on jatkettu vuonna 2009 alkanutta valmistautumista jatkokäsittelylupajärjestelmään ja uusien pääkäsittelysäännösten soveltamiseen. Yhteistyötä valmistautumisessa on tehty hovioikeuksien kesken sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksilla asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja syyttäjien kanssa. 1.4 Henkilöstö ja työhyvinvointi Vuonna 2010 hovioikeuden henkilökuntaan kuului 19 tuomaria, 15 esittelijää ja 19 kansliahenkilöä. Esittelijöitä ja lainkäyttösihteereitä kumpiakin oli yksi vähemmin kuin vuonna Hovioikeuden henkilökunnassa tapahtui kertomusvuonna aikaisempaan tapaan useita muutoksia, jotka on kerrottu kohdassa 2.2.

6 HOVIOIKEUS 6 Työterveyslaitos tutki yleisten tuomioistuinten tuomareiden ja esittelijöiden työhyvinvointia korkeimmalta oikeudelta saadun toimeksiannon perusteella. Tutkimuksessa selvitettiin yleisissä tuomioistuimissa työskentelevien tuomareiden ja esittelijöiden työoloja ja hyvinvoinnin tilaa. Tutkimukseen osallistui 77 prosenttia kaikista yleisten tuomioistuinten tuomareista ja esittelijöistä. Elokuussa 2010 julkistettujen tulosten mukaan huomattava osa tuomareista ja esittelijöistä koki työn määrällisen kuormituksen kohtuuttomaksi ja työn tekemiseen tarkoitetun ajan riittämättömäksi. Työn itsenäisyydestä ja palkitsevuudesta huolimatta kokemukset työn pakkotahtisuudesta ja lainsäädännön jatkuvasta mutkistumisesta olivat yleisiä. Stressioireilu ja lievä työuupumus olivat tuomareilla ja esittelijöillä yleisiä verrattuna ylempiin toimihenkilöihin Suomessa. Työn sisällölliset vaatimukset yhdistettyinä määrälliseen kuormitukseen uhkaavat työhyvinvointia ja työn laatua. Puolet vastaajista koki, etteivät he ehtineet kouluttautua työssään. Tutkimuksen mukaan töiden organisoinnista löytyi kehitettävää. Vain puolet tuomareista ja esittelijöistä koki, että heillä oli mahdollisuuksia arvioida omaa työssä suoriutumistaan. Työn itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet työhön näyttäytyvät ristiriitaisina. Työ pystyttiin pääosin tekemään halutussa järjestyksessä, mutta vaikutusmahdollisuudet työn määrään koettiin vaatimattomiksi. Arviot työoloista ja hyvinvoinnista vaihtelivat jonkin verran käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa. Vaikka kuormittavuus työssä oli yleistä, koki moni tuomari ja esittelijä työssään myös positiivista työnimua. Työn voimavaroina toimivat työn kehittävyys, merkityksellisyys ja jossain määrin myös vaikutusmahdollisuudet. Sosiaaliset voimavarat ylläpitävät työnimua ja vähentävät työuupumusriskiä. Kehittämishaasteina nähtiin kuormittuneisuuden tunnistaminen ja käsittely koulutuksen, vertaisryhmien, työnjaon ja työterveyshuollon keinoin. Kehittämiskohteina pidettiin myös osaamisen ja ammatillisen kehittymisen turvaamista, palautteen antamiseen panostamista sekä monipuolisen johtamis- ja tuomarikoulutuksen järjestämistä. Kouvolan hovioikeudessa näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan sanotuin keinoin. Työhyvinvoinnin kehittämisen haasteena on erityisesti hovioikeuden tulevaisuus rakennemuutoksessa, joka on jo usean vuoden ajan aiheuttanut epävarmuutta ja heikentänyt työhyvinvointia. Näiden vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi tiedottamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. On koettu tärkeäksi, että henkilökunta saa oikean sisältöistä ja oikea-aikaista tietoa työyhteisöä koskevien asioiden kulloisestakin vaiheesta. Viestinnän ohella myös se, että hovioikeus on hyvin ja arvojensa mukaisesti toimiva asiantuntijaorganisaatio, turvaa osaltaan henkilöstön jaksamista henkilöstön vähentämisen ja jatkuvien muutosten tilanteissa. Vuonna 2010 valmistui myös yleisiä tuomioistuimia koskeva työtyytyväisyystutkimus. Siinä kartoitettiin muun muassa johtamista, työn sisältöä ja haasteellisuutta, palkkausta, kehittymisen tukea, työilmapiiriä, työoloja, tiedonkulkua, työnantajakuvaa, henkilökiertoa ja työhyvinvointia. Vastausprosentti hovioikeudessa oli 51,8, jota voidaan pitää hieman alhaisena. Hovioikeuden tulokset vastaavat keskimäärin muiden hovioikeuksien tuloksia. Verrattuna muiden hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden tuloksiin Kouvolan hovioikeuden tulokset olivat samantasoiset tai hieman paremmat kuin parhaan tuloksen saaneella toisella hovioikeudella töiden yleisessä organisoinnissa, koulutusmahdollisuuksissa ja muussa osaamisen kehittämistoimissa, työtiloissa ja työvälineissä, työyhteisön avoimuudessa, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa, uudistumisessa ja inno-

7 HOVIOIKEUS 7 vatiivisuudessa, mahdollisuuksissa uudistaa työskentelyä ja toimintaympäristöä sekä turvallisuusuhkien kokemuksissa. Tulokset olivat heikoimmat työpaikan varmuudessa nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenet olivat jonkin verran tyytyväisempiä kuin esittelijät ja kansliahenkilökunta. On edelleen aihetta tarkastella kaikkia niitä alueita, joissa työhyvinvoinnissa on parantamista, sekä etsiä korjaavat toimenpiteet ja pyrkiä säilyttämään vahvuudet. 1.5 Käräjäoikeusverkoston uudistaminen Käräjäoikeusverkoston järjestely Kouvolan hovioikeuspiirissä aloitettiin jo vuonna 2007 ja saatettiin päätökseen vuodenvaihteessa Tällöin tapahtui enää Hyvinkään ja Riihimäen käräjäoikeuksien sekä Kotkan ja Kouvolan käräjäoikeuksien yhdistäminen. Riihimäen käräjäoikeuteen kuuluvista kunnista Janakkala siirtyi Kanta-Hämeen käräjäoikeuden ja Pukkila Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Vuodesta 2007 alkaneiden järjestelyjen seurauksena hovioikeuspiirissä on nykyisin neljä käräjäoikeutta: Etelä-Karjalan, Hyvinkään, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Kymenlaakson käräjäoikeuden päätoimipaikka on Kouvolassa ja Kotkassa on pysyvästi toimiva sivukanslia. Hovioikeuspiirissä tapahtuneiden järjestelyjen seurauksena hovioikeuspiirin väestömäärä väheni 2004 lopun noin henkilöstä vuoden 2010 noin henkilöön. 1.6 Tulevaisuuden näkymistä Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämistä suunnitteleva toimikunta on luovuttanut mietintönsä Siinä on esitetty muun ohessa Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien yhdistämistä niiden nykyisiin tuomiopiireihin tehtävillä sellaisilla muutoksilla, että Kainuun käräjäoikeus siirretään Rovaniemen hovioikeuspiiriin ja Hyvinkään käräjäoikeus Turun hovioikeuspiiriin. Sanottujen tuomioistuinten verkoston järjestely keskusteltaneen touko-kesäkuussa 2011 pidettävien hallitusneuvottelujen yhtenä ohjelmakysymyksenä. Mikäli verkoston järjestely päätetään tehdä, tästä tullee kirjaus hallitusohjelmaan ja asian valmistelu edennee oikeusministeriössä eri tahojen kuulemisen päätyttyä. Asia tullee hallituksen ja eduskunnan käsiteltäväksi, jollei kuulemisen jälkeen päädytä siihen ratkaisuun, että ei ole aihetta tehdä muutoksia nykyiseen hovioikeusverkostoon. Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmä luovutti mietintönsä oikeusministerille Työryhmä ehdotti, että rikos- ja riita-asioiden käsittelyjärjestelmät tulisi luoda yhtenäisiksi käräjäoikeuksille, hovioikeuksille ja korkeimmalle oikeudelle sekä yhteensopiviksi oikeuslaitoksen muiden toimijoiden kuten poliisin ja rekisterinpitäjien kanssa. Työmenetelmien parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi tulisi asianhallintajärjestelmien yhteyteen perustaa aineistopankki, josta asian käsittelyssä tarvittavat tiedot ja oikeudenkäyntiaineisto olisivat käytettävissä tuomioistuimilla, syyttäjillä sekä pankkitunnuksin tai muulla luotettavalla järjestelyllä asianosaisilla ja kuultavilla sekä heidän avustajillaan. Aineistopankissa olisi yksilöitynä laillinen oikeudenkäyntiaineisto ja passiivitilassa muu aineisto, josta voitaisiin tarpeen mukaan yksilöidä tarvittavat tiedot oikeudenkäyntiaineistoksi. Näin oikeudenkäyntiaineisto olisi kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Myös arkistointi tulisi sähköiseksi. Suunnitelman

8 HOVIOIKEUS 8 pohjalta on vuoden 2010 syksyllä käynnistetty AIPA-hankkeeksi nimitetty yleisten tuomioistuinten tietojärjestelmien uudistamishanke. Siinä toimivat ohjausryhmä sekä syyttäjälaitoksen että yleisten tuomioistuinten toiminnan kokonaisprosessin hallinnan projekti 1, aineistopankissa tapahtuvan asiakirjatuotannon projekti 2 sekä asiakirjahallinnon toiminnallisuuden ja sähke2-mukaisen arkistonmuodostussuunnitelmien projekti 3. Rikosasioiden osalta työ tehdään tarpeellisin osin yhteistyössä poliisin nykyisin lukuisia tietokantoja käsittävän uuden asiankäsittelyjärjestelmän (VITJA) luomisen kanssa. Työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2014 loppuun niin, että seuraavassa vuodenvaihteessa käytössä olisivat edellä selostetun mukaiset sähköiset järjestelmät. Aineistopankkihankkeeseen liittyy myös huhtikuussa 2010 käynnistetty RITUhanke. Siinä tavoitteena on uudistaa rikostuomion nykyinen rakentaminen sellaiseksi, että rikostuomio sisältää yhdessä järjestelmässä rakenteellisen tuomion, joka käsittää sekä perustelu- että tuomiolauselmaosan. Kokonaisuuteen on tarkoitus liittää myös sähköinen arkistointi sekä ratkaisun tietojen siirtäminen rekisterinpitäjille ja muille vastaanottajille sähköisessä muodossa. AIPA-hankkeen ohjausryhmässä ja projektiryhmissä on tuomioistuinten ja yhteistyötahojen henkilöitä yhteensä yli 70. Myös RITU-hankkeessa on mukana lukuisa määrä tuomioistuinten henkilöstöä. Kouvolan hovioikeudesta hankkeisiin vuonna 2010 on osallistunut viisi henkilöä. Oikeusavun sähköistä asiointia ja asian käsittelyä varten on luotu järjestelmät, joilla sähköisesti voidaan lähettää oikeusapuhakemus oikeusaputoimistoon tai puolustajan määräystä koskeva hakemus tuomioistuimeen sekä avustajan ja puolustajan palkkiolasku tuomioistuimelle. Oikeusavun sähköinen hakeminen oikeusaputoimistoista on käynnistynyt, joskin järjestelmän käytössä on ollut eräitä heikkouksia. Sen sijaan sähköinen laskutus ei ole käytössä, koska siinä on korjausta vaativia epäkohtia. Korjausta varten oikeusministeriössä on keväällä 2011 perustettu työryhmä, joka kartoittaa ongelmat ja tekee korjausehdotukset tarvittavien teknisten muutosten tekemiseksi. On odotettavaa, että korjaukset saadaan tehtyä vuoden 2011 aikana tai vuoden 2012 alkupuolella. Tämän jälkeen järjestelmät ovat kokonaisuudessaan käytössä. Oikeusministeriön tietohallintoyksikön linjausten mukaan on odotettavissa, että aikaa myöten käyttöön tulevat matkapuhelimet lankapuhelinten sijaan ja pöytätietokoneiden sijaan kannettavat tietokoneet telakka-asemin. Kopiointi tulisi pääosin tehtäväksi verkkoyhteyksissä olevilla kopiolaitteilla ja henkilökohtaisista tulostimista luovuttaisiin pääosin. Nykyisin tuomiolauselmien ja rikosrekisteriotteiden tulostamisessa on tarpeen käyttää henkilökohtaisia tulostimia. Vuonna 2012 on tarkoitus tehdä tietojärjestelmiin sellaiset muutokset, jotka mahdollistavat sanotut työt myös verkkotulostimia käyttäen. Tämän myötä tulee harkittavaksi, missä määrin käyttöön jää henkilökohtaisia tulostimia. Edellä kerrotut muutosnäkymät, jotka eivät tuomioistuinten kentässä ole ainoat, ovat varsin mittavat ja merkitsevät huomattavia muutoksia työjärjestelyissä ja -menetelmissä. Uudistushankkeiden haasteet ovat suuret. Ne edellyttävät mittavaa työtä, viestintää ja koulutusta sekä kaikilta myönteistä asennoitumista uudistusten onnistumiseksi. Tähän tuomioistuimien henkilökunnalla on valmius.

9 HOVIOIKEUS Kiitokset Esitän parhaimmat kiitokset hovioikeuden henkilökunnalle laadukkaasta, ammattitaitoisesta ja vastuuntuntoisesta työstä myös vuonna Henkilökunnan sitoutuminen tavoitteisiin sekä toiminnan kehittämiseen on ollut esimerkillisen hyvää. Kiitän myös hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien henkilökuntaa ja oikeudenhoidon muita toimijoita hyvästä yhteistyöstä sekä kehitysmyönteisestä asenteesta. Kouvolassa Pertti Nieminen Presidentti

10 HOVIOIKEUS 10 2 HENKILÖSTÖ Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten hovioikeudessa on kolme osastoa. Osastoa johtaa hovioikeudenlaamanni ja osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia sekä esittelijöinä asessori ja viskaaleja. Osastoon kuuluu myös notaari ja toimistosihteerejä. Lisäksi hovioikeuden henkilökuntaan kuuluu kansliapäällikkö, kirjaaja, apulaiskirjaaja, arkistonhoitaja, atk-suunnittelija, informaatikko, osastosihteeri, toimistosihteerejä sekä virastomestareita. Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä 53 virkaa. Atk-suunnittelija teki kuitenkin työtä pääasiassa muualla kuin hovioikeudessa. 2.1 Organisaatio Presidentti Johtoryhmä Täysistunto 1. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Toimistosihteerejä 2. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Toimistosihteerejä 3. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Asessori Viskaaleja Notaari Toimistosihteerejä Hallintokanslia Kansliapäällikkö Osastosihteeri Toimistosihteerejä Kirjaamo Virastomestarit Kirjasto ATKsuunnittelija Kirjaaja Apulaiskirjaaja Arkistonhoitaja Informaatikko

11 HOVIOIKEUS Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana kihlakunnansyyttäjä Anne Åstedt nimitettiin hovioikeudenneuvokseksi lukien viskaali Outi Lehvä sai vanhemman oikeuskanslerinsihteerin viran lukien oikeuskanslerinvirastosta viskaali Heidi Savurinne siirtyi julkisen oikeusavustan tehtävään lukien viskaali Tero Mikkola oli virkavapaalla Helsingin käräjäoikeuden määräaikaisen käräjätuomarin viran T11 hoitamista varten asessori Kristina Oinonen oli virkavapaalla Kymenlaakson käräjäoikeudessa määräaikaisen käräjätuomarin T11 viran hoitamista varten ja korkeimmassa oikeudessa oikeussihteerin määräaikaisen viran hoitamista varten lukien asessori Aki Rasilainen oli Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina ja hän sai sieltä käräjätuomarin viran lukien, lukien hän on ollut hovioikeudessa määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena viskaali Helena Kesseli oli edelleen virkavapaalla Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin T11 avoimen viran hoitamista varten saakka, hän sai hovioikeudesta asessorin viran lukien ja käräjätuomarin viran lukien Etelä-Karjalan käräjäoikeudesta viskaali Johanna Venemies oli virkavapaalla Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina sekä lukien viskaali Caritha Aspelin oli edelleen virkavapaalla koko vuoden korkeimman oikeuden määräaikaisen esittelijän tehtävän hoitamista varten viskaali Marko Loisa oli virkavapaalla Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran hoitamista varten, palasi määräaikaiseksi viskaaliksi hovioikeuteen , toimi määräaikaisena kansliapäällikkönä ja sai kansliapäällikön viran lukien viskaali Riikka Tuomela oli äitiys- ja vanhempainvapaalla sekä hoitovapaalla koko vuoden, hän sai viskaalin T9 viran lukien notaari Juha Nuutinen oli edelleen palkattomalla virkavapaalla koko vuoden toimistosihteeri Anna-Liisa Ahti toimi edelleen määräaikaisena notaarina koko vuoden Irina Tamminen oli työharjoittelijana toimistosihteeri Tuija Pietikäinen oli vuorotteluvapaalla ja tradenomi Jenna Arvola toimi toimistosihteerinä hänen vuorotteluvapaansa ajan sekä lomasijaisena tradenomi Heini Lehtinen toimi edelleen määräaikaisena toimistosihteerinä koko vuoden viskaali Petteri Kosonen on ollut virkavapaalla lukien, hän sai viskaalin T9 viran lukien viskaali Minna Manninen oli hoitovapaalla viskaali Ritva Hiltunen oli hoitovapaalla ja virkavapaalla Keski- Suomen käräjäoikeuden määräaikaisen käräjätuomarin viran hoitamista varten lukien viskaali Taru Alanaatu oli virkamiesvaihdossa Kouvolan hallintooikeudessa ja hänen tilallaan oli hallinto-oikeussihteeri Maria Takki merkonomi Aulikki Haikala toimi oikeustradenomiharjoittelijana viskaali Jari Ollikainen sai viskaalin T8 viran lukien hovioikeudenneuvos Kari Janhunen oli vuorotteluvapaalla asessori Tarja Huossa toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena lu-

12 HOVIOIKEUS 12 kien viskaali Kaisa Klinga palasi äitiys- ja vanhempainvapaalta hovioikeuteen hovioikeudenlaamanni Jussi Kartimo jäi eläkkeelle lukien hovioikeudenneuvos Tapani Vasama sai hovioikeudenlaamannin viran lukien kansliapäällikkö Anne Hallavainio toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena ja hän sai hallitusneuvoksen viran oikeusministeriöstä lukien viskaali Minna Mattila sai asessorin viran lukien ja hän ollut ollut virkavapaalla korkeimman oikeuden esittelijän T11 viran hoitamista varten lukien viskaali Tomi Mäkelä siirtyi hoitamaan määräaikaisen käräjätuomarin virkaa Hyvinkään käräjäoikeuteen lukien viskaali Teija Kalliomäki siirtyi lakimieheksi asianajotoimistoon lukien osastosihteeri Marja-Helena Virtanen siirtyi osa-aikaeläkkeelle alkaen hovioikeudenneuvos Tuomo Kurki on vuorotteluvapaalla viskaali Tiina Isokääntä toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena julkinen oikeusavustaja Mikko Pennanen sai viskaalin T9 viran lukien, mutta hän oli virkavapaalla toimien Kotkan oikeusaputoimiston määräaikaisena julkisena oikeusavustajana hovioikeudenneuvos Markku Almgrén sai hovioikeudenneuvoksen T14 viran lukien 2.3 Henkilöstön ikäryhmäjakauma Ikäryhmäjakaumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa työskennelleet henkilöt, joten se ei sisällä virkavapaalla olevia Henkilöiden lukumäärä

13 HOVIOIKEUS 13 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA 3.1 Saapuneet asiat Asioiden määrä Rikosasioita Riita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä Annetut ratkaisut 1000 Asioiden määrä Rikosasioita Riita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä

14 HOVIOIKEUS Viipymistilasto <= 3kk 3<= 6kk 6<= 9kk 9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk Riita-asiat ,9 Rikosasiat ,8 Ensimmäisen asteen asiat 1 1 1,7 Ulosottoasiat ,4 Hakemusasiat ,0 Yhteensä ,9 44,0% 36,0% 15,8% 3,5% 0,6% 0,1%

15 HOVIOIKEUS Keskimääräinen käsittelyaika 3.5 Pääkäsittelyt kk 25 pv kk 17 pv kk 13 pv kk 12 pv kk 3 pv kk 27 pv kk 27 pv kk 18 pv kk 6 pv kk 27 pv kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2010 ratkaistuissa asioissa, joissa järjestettiin pääkäsittely, oli viisi kuukautta 18 päivää. Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun asiassa. Asioita saapui kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun asiassa. Vuoden päättyessä oli yksi yli vuoden vireillä oleva asia ja ratkaisu oli antamatta 359:ssä vuonna 2010 saapuneessa asiassa. Hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetussa ns. kevennetyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä, ratkaistiin yhteensä 322 asiaa, mikä on noin 27 % kaikista jutuista. Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama.

16 HOVIOIKEUS Pääkäsittelyjen lukumäärä (Nimitys pääkäsittely on tullut käyttöön vuonna 1998.) 3.7 Matkakäräjät vuonna 2010 Paikkakunta Pääkäsittelyjä Istuntopäiviä Heinola 1 1 Hyvinkää 6 3 Imatra 1 1 Kotka 1 1 Lahti Lappeenranta 8 6 Riihimäki 4 4 Yht

17 HOVIOIKEUS Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 2010 E H R S U Yht Yhteensä ,9 % Kouvolan hovioikeus Yhteensä ,0 % Oikeusaputoimisto Yhteensä 2 2 0,2 % Hyvinkään käräjäoikeus Yhteensä ,4 % Kotkan käräjäoikeus Yhteensä ,0 % Kouvolan käräjäoikeus Kymenlaakson käräjäoikeus Yhteensä ,1 % Lahden käräjäoikeus Päijät-Hämeen käräjäoikeus Yhteensä ,0 % Etelä-Karjalan käräjäoikeus Lappeenrannan käräjäoikeus Yhteensä ,5 % Riihimäen käräjäoikeus Yhteensä ,0 % Kaikkiaan Vuoden 2010 alusta lukien Lappeenrannan käräjäoikeuden nimi muuttui Etelä-Karjalan käräjäoikeudeksi, Hyvinkään käräjäoikeus muodostettiin Hyvinkään ja Riihimäen käräjäoikeuksista (paitsi Janakkalan kunta), Kotkan ja Kouvolan käräjäoikeuksista muodostettiin Kymenlaakson käräjäoikeus ja Lahden käräjäoikeuden nimi muuttui Päijät-Hämeen käräjäoikeudeksi (paitsi Pukkilan kunta).

18 HOVIOIKEUS Saapuneiden asioiden laatu Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden jutturyhmää vuonna 2010 olivat diaarin mukaan seuraavat: Riita-asiat: kpl osuus % Velkajärjestelyhakemus 30 2,6 Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuva velkomus 24 2,1 Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen 20 1,7 Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia 17 1,5 Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 13 1,1 Muu riita-asia 12 1,0 Muu kiinteistöä koskeva riita 10 0,9 Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 10 0,9 Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen 9 0,8 Työntekijän palkkaedut (palkka- ja muut työntekijälle työsuhteesta johtuvat saatavat) 9 0,8 Rikosasiat: kpl osuus % Pahoinpitely 107 9,1 Törkeä rattijuopumus 94 8,0 Varkaus 45 3,8 Törkeä pahoinpitely 40 3,4 Rattijuopumus 36 3,1 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 29 2,5 Huumausainerikos 23 2,0 Tapon, murhan tai surman yritys 23 2,0 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 21 1,8 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 19 1,6 Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita: kpl osuus % Muu hakemusasia 45 3,8 Lähestymiskieltoasia 17 1,5 Ulosottovalitus 16 1,4 Kantelu 15 1,3 Pakkokeinoasia 15 1,3 Rikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan.

19 HOVIOIKEUS Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 2010 annetuista ratkaisuista RTkoodi Muu Yht. Esittely R S Muut Yht Osuus % 37,1 9,8 0,5 18 5,4 1,9 3,2 0,9 8,7 0,4 1,7 0,8 11 0,3 Osuus % 29,4 17,9 29,2 12,9 6,2 1,6 0,2 2,5 Muut 1 1 Yht. 1 1 Osuus % 100 Pääkäsittely R S Muut Yht Kaikkiaan Osuus % 34,3 12,8 11,1 16,1 5,7 1,2 2,0 1,2 5,6 1,2 1,1 0,6 7,0 0,2 RT-koodit: 01 Ei muutettu 02 Muutettu vain perusteluja 03 Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta 04 Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä 05 Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa 06 Tutkimatta 07 Palautettu 08 Vahvistettu sovinto 09 Lausunnon antaminen rauennut 10 Jäänyt sillensä asteen vaatimus hyväksytty asteen vaatimus hylätty 13 Valitus seulottu kokonaan Muu Tieto puuttuu

20 HOVIOIKEUS Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Annettuja ratkaisuja Ao. vuonna ratkaistuja asioita, joissa valituslupaa on pyydetty Muutoksenhaku% Vuosi , , , , , , , , , , Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 2010 annettuihin ratkaisuihin Rikosasioita 112 kpl Riita-asioita 83 Hakemusasioita 11 Ulosottoasioita 6 Yht. 212 Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Kouvolan hovioikeuden ratkaisemissa asioissa Vuosi Asioiden lkm Vuonna 2010 myönnetyistä valitusluvista viisi koski rikosasiaa, kaksi riita-asiaa ja yksi hakemusasiaa.

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Dnro 34/31/06

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Dnro 34/31/06 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 22.10.2008 Dnro 34/31/06 ASIA Hovioikeuden tuomion antaminen määräajassa ASIAN VIREILLETULO Keskusrikospoliisin rikosylikomisario

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o 768 775 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta... 3791 769 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA mikä se on? Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmä (AIneistoPAnkki ) Tulee

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta 8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta Vuonna 2008 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2008 vuonna 2005 tulleita asioita 24 vuonna

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016 OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä Viite: OM 3/31/2016 Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry (jäjempänä Tuomariliitto)

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 61 n perusopetuslinjan opetuspäällikön viran täyttäminen määräajaksi HEL 2016-006700 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa perusopetuslinjan opetuspäällikön

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖ Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Muistio/luonnos 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI Yleisperustelut Johdanto

Lisätiedot

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Tilastot Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2010 vuonna 2006 tulleita asioita 1 vuonna 2007 tulleita asioita 11 vuonna 2008 tulleita asioita

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 1/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 24/2006 7.4.2006 Asia Valtion virkamieslain 56 :n mukainen korvausvaatimus Korvausvaatimus Oikeusaputoimisto on velvoitettava maksamaan

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot