1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen muuttuminen hovioikeudessa 11 Myönnetyt valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys Toiminnan taloudellisuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulosanalyysi ja toiminnan vaikuttavuus SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN HOVIOIKEUDEN MUU TOIMINTA 17 Hallinto 17 Lausuntovaliokunta 17 Lausunnot 17 Lainkäytön kehittämistyö (laatutyö) 17 Alioikeuksien tarkastus 17 Osallistumisia eri luento- ja koulutustilaisuuksiin 17 Koulutus 17 Muita tapahtumia ja tilaisuuksia 18 Kehityskeskustelut 18 Toimikunnat 18 Kirjasto 19 Auskultantit 19 Työterveyshuolto 19 Työsuojelu 19 Liikunta ja virkistystoiminta 19 Hankinnat 20 Tiedotus 20 Yhteistyö 20 Vierailut 20 Hovioikeuden henkilökunta TURUN HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIO Hovioikeuden henkilökunta Alioikeuksiin vuonna 2006 kohdistuneesta tarkastustoiminnasta 26

2 1 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN Turun hovioikeuden tuomiopiirissä oli vuonna 2006 noin 1,3 miljoonaa asukasta ja 15 käräjäoikeutta. Hovioikeuspiirin suurimmat käräjäoikeudet olivat Tampereen, Turun, Turunseudun ja Hämeenlinnan käräjäoikeudet. Kertomusvuoden alusta Forssan ja Loimaan käräjäoikeudet yhdistettiin Forssa-Loimaan käräjäoikeudeksi. Vuonna 2006 tehtiin päätös Kokemäen käräjäoikeuden lakkauttamisesta. Päätöksen mukaan Kokemäen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat kunnat Punkalaidunta lukuunottamatta siirretään Porin käräjäoikeuden tuomiopiiriin ja Punkalaitumen kunta liitetään Tampereen käräjäoikeuden alaisuuteen. Päätös tulee voimaan Päätös merkitsee sitä, että noin asukasta siirtyy Turun hovioikeuspiiristä Vaasan hovioikeuden tuomiovaltaan. Vuoden 2006 tilastotietojen perusteella Kokemäen käräjäoikeudesta tuli hovioikeuteen 3,3 prosenttia saapuneista asioista eli 96 asiaa. Kertomusvuonna päätettiin myös yhdistää Turun ja Turunseudun käräjäoikeudet Turun käräjäoikeudeksi. Tämä muutos toteutetaan Se ei vaikuta hovioikeuteen saapuvien asioiden lukumäärään. Vuonna 2006 hovioikeudessa oli 4 hovioikeudenlaamannia, 35 ta, neljä asessoria ja 33 a. Presidentin ja kansliapäällikön lisäksi muuta henkilökuntaa oli 36. Yhteensä hovioikeudessa oli 114 viranhaltijaa. Tulosneuvotteluissa sovittiin, että mikäli kansliahenkilökunnasta joku jää vuonna 2007 eläkkeelle, tätä virkaa ei enää täytetä. Hovioikeuteen saapui syyskesällä Salon käräjäoikeudesta kaksi erittäin laajaa asiaa. Kummatkin asiat ovat työmäärältään niin suuria, että niihin molempiin oli määrättävä oma kokoonpanonsa, 3 ta ja 2 a. Näiden asioiden tuleminen hovioikeuden tutkittaviksi merkitsi hovioikeuden ratkaisutehon alenemista. Jotta hovioikeuden työtilanne säilyisi hyvänä, hovioikeus pyysi oikeusministeriölle lähettämässään kirjeessä määrärahaa 4 jäsenen ja 4 n palkkaamiseen ajaksi Oikeusministeriöltä saadun vastauksen mukaan sillä ei ollut mahdollisuuksia osoittaa hovioikeudelle määrärahoja lisähenkilökunnan palkkaukseen. Hovioikeuden alkuperäinen tulostavoite vuodeksi 2006 oli ratkaista asiaa ja antaa tuomio tai päätös yhtä monessa jutussa. Syksyllä käydyissä tulosneuvotteluissa sovittiin edellisessä kappaleessa kerrotun perusteella, että hovioikeus ratkaisee asiaa. Kertomusvuonna hovioikeudessa ratkaistiin asiaa ja annettuja tuomioita tai päätöksiä oli Vuoden alussa hovioikeudessa oli vireillä asiaa ja vuoden lopussa asiaa. Vireillä olevien asioiden määrä oli siis kasvanut 262 jutulla. Alennetun tulostavoitteen mukainen vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden tavoiteluku oli Vuonna 2006 asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 kuukautta, vuotta aikaisemmin se oli 6,2 kuukautta. Keskimääräistä käsittelyaikaa koskeva tavoite oli kertomusvuonna 6,0 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2006 oli esittelystä ratkaistuissa asioissa 5,7, pääkäsittelyasioissa 8,8 ja seulotuissa asioissa 1,6 kuukautta. Vuoden 2005 vastaavat ajat olivat 5,6, 9,5 ja 1,6 kuukautta. Tavoitteena kumpanakin vuonna oli, että seulontaratkaisu tehdään kahden kuukauden kuluessa valituksen hovioikeuteen saapumisesta. Todettakoon, että ennen kuin edellä tarkoitetut Salon käräjäoikeudesta tulleet asiat alkoivat vaikuttaa hovioikeuden työtehoon, ratkaisu oli antamatta asiassa, keskimääräinen asioiden käsittelyaika oli 5,7 kuukautta, sama aika esittelyasioissa oli 5,5 ja pääkäsittelyssä ratkaistuissa asioissa 8,4 kuukautta. Luvun osalta on huomattava, että hovioikeuden tulostavoite vuonna 2006 oli ratkaista 400 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pääkäsittelyssä ratkaistuja asioita oli hovioikeudessa 705 vuonna 2006 ja pääkäsittelyratkaisujen osuus oli 28,0 prosenttia. Vuonna 2005 pääkäsittelyasioita oli 792 ja niiden prosentuaalinen osuus kaikista ratkaistuista asioista oli 27,2. Matkakäräjillä hovioikeus ratkaisi kertomusvuonna 152 asiaa. Näiden asioiden osuus pääkäsittelyasioista oli 21,6 prosenttia. Vuonna 2005 matkakäräjillä ratkaistiin 177 asiaa

3 2 eli 22,3 prosenttia pääkäsittelyasioista. Tampereella pidetyissä pääkäsittelyissä ratkaistiin kertomusvuonna 131 asiaa, vuotta aikaisemmin tämä luku oli 145. Vuoden 2006 lopussa hovioikeudessa oli vireillä 25 asiaa, joiden kirjaamoon saapumisesta oli kulunut enemmän kuin vuosi. Vuoden 2006 lopussa näitä vuotta vanhempia asioita oli niin ikään 25. Arvioitaessa edellä esitettyjen lukujen perusteella hovioikeuden toimintaa vuonna 2006 hovioikeuden voidaan todeta onnistuneen työssään vähintäänkin hyvin. Asetettu tulostavoite saavutettiin, annetuissa ratkaisuissa tavoite ylitettiin 132 asialla, vuotta vanhempien asioiden luku oli sama kuin vuoden 2005 lopussa ja asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa niin kaikissa asioissa kuin pääkäsittelyssä ratkaistuissa jutuissa kyettiin lyhentämään edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän päästiin siitä huolimatta, että kolmasosan vuotta hovioikeus joutui Salon käräjäoikeudesta tulleiden asioiden takia tekemään normaalia työtään vajaalla miehityksellä ja että matkakäräjien toimittaminen vähensi hovioikeuden ratkaisutehoa. Hovioikeuden kiitettävä toiminta on johtunut jälleen kerran siitä, että koko hovioikeuden henkilökunta ja ennen kaikkea jäsenet ja esittelijät ovat täyttäneet velvollisuutensa tinkimättä ja erittäin hyvin. Verrattaessa hovioikeuden toimintaa muissa hovioikeuksissa saavutettuihin tuloksiin voidaan todeta seuraavaa ( suluissa Turun hovioikeuden luvut ). Keskimääräinen käsittelyaika oli 7,7 kuukautta (6,1), keskimääräinen käsittelyaika esittelystä ratkaistuissa asioissa 7,0 kuukautta ( 5,7 ) ja pääkäsittelyasioissa 12,0 kuukautta ( 8,8 ). Pääkäsittelyssä ratkaistiin kaikissa hovioikeuksissa 29,1 prosenttia asioista ( 28,0 ). Matkakäräjillä ratkaistiin 20,7 prosenttia asioista ( 21,6 ). Hovioikeuksissa seulottiin 13,8 prosenttia ratkaistuista valituksista ( 13,0 ). Vuotta vanhempia asioita Vaasan hovioikeudessa oli 102, Itä-Suomen hovioikeudessa 84, Helsingin hovioikeudessa 718, Kouvolan hovioikeudessa 9 ja Rovaniemen hovioikeudessa 63. Turun hovioikeudessa vastaava luku oli edellä sanotun mukaisesti 25. Hovioikeuteen saapui vuonna 2006 asioita Tämä oli 62 asiaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttää siltä, että vuosina 2003 ja 2004 tapahtunut saapuneiden asioiden vähentyminen ( sanottuina vuosina yhteensä 400 asiaa ) on taittunut. Saapuneiden asioiden määrällä on luonnollisesti merkitystä hovioikeuden henkilökunnan tarpeeseen. Hovioikeudessa aiheutti edelleen vuonna 2006 huolta oikeusministeriön omaksuma asenne pitkään hovioikeuden palveluksessa olleiden määräaikaisten en aseman turvaamisessa. Jonkin verran parannusta saatiin aikaan, kun tulosneuvotteluissa sovittiin hovioikeuden saavan vuonna 2007 täyttää vakinaisesti kolme T 8 palkkausluokan n virkaa. Kielteisesti hovioikeuden työilmapiiriin vaikutti myös valtioneuvoston päätös niin sanotusta tuottavuusohjelmasta. Sen mukaan tuomioistuinlaitoksesta vähennetään vuosina kaikkiaan 207 virkaa. Hovioikeuteen ei ole saatua tietoa siitä, miten hovioikeuden osuus tästä vähennyksestä aiotaan toteuttaa. Vuonna 2005 jäsen- ja kunnan kanssa sovitun mukaisesti hovioikeudessa ryhdyttiin noudattamaan huhtikuun alusta uusia työmenetelmiä. Toukokuussa 2004 valmistuneessa hovioikeuksien työmenetelmien kehittämisselvityksessä suositellut toimintatavat otettiin suurimmaksi osaksi käyttöön. Hovioikeus ja hovioikeuspiirin käräjäoikeudet eivät ole kertomusvuonna jatkaneet yhteistyötään lainkäytön kehittämisessä ( laatutyö ). Kukin käräjäoikeus ja myös hovioikeus keskittyi oman sisäisen laatutyönsä tehostamiseen. Hovioikeudessa suoritettiin marraskuussa työtyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastasi 59 prosenttia hovioikeuden henkilökunnasta. Niissä asioissa, joihin hovioikeus voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, oltiin tyytymättömiä johtamiseen, ennen kaikkea töiden organisointiin ja palautteen saamiseen, koulutustoimintaan, tiedon kulkuun, etenkin sisäiseen viestintään ja avoimuuden puutteeseen asioiden valmistelussa sekä hovioikeudessa vahvistettujen arvojen toteutumiseen. Kertomusvuonna jatkui hovioikeuden ja Turun hallinto-oikeuden välinen esittelijöiden vaihto. Yksi

4 3 hovioikeuden oli esittelijänä hallinto-oikeudessa ja yksi hallinto-oikeussihteeri oli na hovioikeudessa. Hovioikeuden esittelijäkunnassa ei ollut innokkuutta vaihdon jatkamiseen, joten tämä hovioikeuden ja hallinto-oikeuden välinen yhteistyö päättyi lokakuun alussa ainakin toistaiseksi. 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tuomioistuinten ja siten myös hovioikeuden tehtävänä voidaan sanoa olevan oikeus- ja yhteiskuntarauhan turvaaminen. Hovioikeuden on ratkaistava sen tutkittavaksi saatetut riita- ja rikosasiat oikein. Hovioikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että sen toimintatavat ja hovioikeudessa noudatettava menettely täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hovioikeus toimii tehokkaasti, toimintavuoden aikana on ratkaistava riittävä määrä asioita kohtuullisessa ajassa ja että asianosaisia, heidän asiamiehiään ja muita hovioikeusprosessissa esiintyviä henkilöitä kohdellaan asianmukaisella tavalla. Hyvään hallintoon sisältyvän palveluperiaatteen mukaisesti hovioikeudessa asioivien on saatava mahdollisimman laadukasta palvelua. Hovioikeuden käytettävissä ei ole tietoa siitä, miten sen toiminnan onnistumista voidaan arvioida kaikissa edellisessä kappaleessa mainituissa asioissa. Hovioikeudessa ei esimerkiksi ole tehty tutkimusta siitä, millaista asianosaisten tai heidän asianajajiensa kohtelu on ollut ja miten hyvin hovioikeudessa asioineita henkilöitä on palveltu. Hovioikeuden käytettävissä olevat tiedot kuvaavat paremmin toiminnallista tehokkuutta ja tuottavuutta kuin toiminnan suoranaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida seuraavassa jaksossa HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS tietojen perusteella. Erityisesti viitataan tulostavoitteen saavuttamista, ratkaistujen asioiden lukumäärää, käsittelyaikoja, käräjäoikeuksien tuomioiden muuttumista hovioikeudessa sekä valituslupahakemusten määrää ja hovioikeuden tuomioiden muuttumista korkeimmassa oikeudessa koskeviin tietoihin.

5 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 3.1. Toiminnan tehokkuus Taulukossa 1 on esitetty kertomusvuoden aikana määritetyt tavoitteet ja toteutuneet luvut saapuneiden asioiden, annettujen ratkaisujen, pääkäsittelyiden ja seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden osalta. Taulukko 1 4 Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Pääkäsittelyt Siirtyneet asiat tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut Tavoitteena oli, että asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6 kuukautta. Toteutunut käsittelyaika oli 6.1 kuukautta. Toiminnan tuottavuus saadaan, kun annetut ratkaisut jaetaan henkilötyövuosilla. Toiminnan tavoitteena ollut tuottavuus oli 24 ja toteutunut tuottavuus oli 23. Taulukossa 2 on verrattu saapuneita asioita, annettuja ratkaisuja ja siirtyneitä asioita tavoitteeksi asetettuihin lukuihin vuosina Taulukko 2 Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Siirtyneet asiat tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut Taulukossa 3 on esitetty saapuneiden, ratkaistujen ja ratkaisematta olevien asioiden sekä annettujen ratkaisujen ja siirtyneiden ja tarkastettavina olevien asioiden kehitys vuosina Taulukko 3 Saapuneet Ratkaistut Ratkaisematta Annetut ratkaisut Siirtyneet Tarkastettavana

6 Taulukossa 4 on esitetty saapuneiden asioiden jakauma vuosina Taulukko 4 Saapuneet asiat riita rikos muut (ulosotto-, hakemus ym.) Yhteensä Hovioikeuteen vuonna 2006 saapuneista asioista rikosjuttuja oli 69,7 % ja riita-asioita 25,4 %. 5 Taulukko osoittaa rikosasioiden vähittäisen prosentuaalisen kasvun ja riita-asioiden vastaavan vähenemisen. Taulukon 5 luvut kuvaavat annettujen ratkaisujen jakaumaa vuosina Taulukko 5 Annetut ratkaisut riita rikos muut Yhteensä Annetut ratkaisut riita- ja rikosasioissa ovat jakautuneet prosentuaalisesti tasaisemmin eri vuosina kuin saapuneissa asioissa taulukossa 4 todettu ero.

7 6 Taulukossa 6 on esitetty saapuneet asiat ja annetut ratkaisut vuosina Taulukko 6

8 7 Taulukko 7 kuvaa ratkaisematta olevien asioiden määrän kehittymistä vuoden lopussa vuosina Taulukko 7 Taulukko 8 kuvaa antamatta olevien asioiden määrän kehittymistä vuoden lopussa vuosina Taulukko

9 Taulukossa 9 esitetään saapuneet asiat alioikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 2005 Taulukko 9 E= virkasyyteasia H= hakemusasia R= rikosasia S= siviiliasia U= ulosottoasia 8 E H R S U Yht. Forssan-Loimaan käräjäoikeus Hämeenlinnan käräjäoikeus Ikaalisten käräjäoikeus Kokemäen käräjäoikeus Lohjan käräjäoikeus Loimaan käräjäoikeus Paraisten käräjäoikeus Pargas tingsrätt Porin käräjäoikeus 1 1 Raaseporin käräjäoikeus Raseporgs tingrätt Rauman käräjäoikeus Salon käräjäoikeus Tampereen käräjäoikeus Toijalan käräjäoikeus Turun hovioikeus Turun käräjäoikeus Turunseudun käräjäoikeus Vakka-Suomen käräjäoikeus Åbo tingsrätt 2 2 Ålands tingsrätt Muita Yhteensä Hovioikeuteen saapuneista asioista Tampereen käräjäoikeudesta tuli 28,3, Turun käräjäoikeudesta 18,9 ja Turunseudun käräjäoikeudesta 6,7 prosenttia. Ruotsinkielisiä asioita saapui 110 kappaletta eli 3,9 prosenttia hovioikeuteen tulleista asioista. Taulukko 10 osoittaa esittelystä ja pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden määriä sekä pääkäsittelyihin käytettyjä tunteja vuosina Taulukko 10 Ratkaistu esittelystä pääkäsittelyssä ratkaistu yhteensä annettu ratkaisuja Pääkäsittelyjen aika t t t t t Ratkaisuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistiin vuonna ,5, vuonna ,2 ja vuonna ,0 prosenttia.

10 9 Taulukko 11 kuvaa pääkäsittelyiden ja annettujen ratkaistujen suhdetta vuosina Taulukko 11

11 Taulukossa 12 kuvataan asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa asiaryhmittäin vuosina Taulukko Diaariryhmä Käsittely aika (kpl) kpl Keskimääräinen käsittelyaika < 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk > 18 kk 2002 S kk 23 pv R kk 5 pv A kk 7 pv E kk 6 pv H kk 14 pv U kk 9 pv Yht kk 14 pv 2003 S kk 20 pv R kk 27 pv A kk 10 pv E kk 23 pv H kk 6 pv U kk 26 pv Yht kk 9 pv 2004 S ,7 kk R ,3 kk A 1 1 3,8 kk E ,8 kk H ,3 kk U ,8 kk Yht kk 2005 S ,5 kk R ,8 kk E 2 2 1,6 kk H ,2 kk U ,5 kk Yht ,2 kk 2006 S ,6 kk R ,7 kk E ,6 kk H ,3 kk U ,7 kk Yht ,1 kk

12 Taulukossa 13 esitetään asioiden viipymistilasto kertomusvuonna. Taulukko Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen muuttuminen hovioikeudessa Oikeusministeriön tilaston mukaan ratkaisua ei kertomusvuonna muutettu 766 asiassa eli 29,5 prosentissa hovioikeudessa ratkaistuista asioista. Alioikeuden ratkaisun lopputulosta muutettiin olennaisesti 758 asiassa eli 28,8 prosentissa jutuista. Vain alioikeuden perusteluja muutettiin 404 asiassa eli 15,3 prosentissa ratkaistuista asioista. Ratkaisun perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioimisen johdosta 348 tapauksessa, perusteluja ja lopputulosta muutettiin muun syyn kuin näytön arvioimisen takia 410 jutussa. Ratkaisun lopputulosta muutettiin epäolennaiselta osalta 55 asiassa. Valitus jätettiin tutkimatta 23 asiassa, palauttamispäätöksiä tehtiin 33 ja lausunnon antaminen raukesi 152 jutussa sekä asia jäi sillensä 31 asiassa. Sovintoja vahvistettiin 16 asiassa. Sovitteluasioita ei hovioikeudessa kertomusvuonna ollut.

13 12 Taulukossa 14 on esitetty korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupapyynnöt vuosina Taulukko 14 Rikos (R) ja riita (S), joista velkajärjestely- ja yrityssaneeraus (V) Annettu Valituslupaa pyydetty % 2002 R = 10,0 S = 31,0 (V) (124) - = - Muut = 22,3 Yhteensä = 15, R = 11,5 S = 27,5 Muut = 24,2 Yhteensä = 17, R = 9,8 S = 27,6 Muut = 20,6 Yhteensä = 15, R = 11,7 S = 28,0 Muut = 24,8 Yhteensä = 16, R = 11,8 S = 26,8 Muut = 22,3 Yhteensä = 16,3 Myönnetyt valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys Korkein oikeus on vuonna 2006 antanut valitusluvan 39 hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Valituslupahakemuksia on hylätty 464. Kertomusvuonna korkein oikeus on asioissa, joissa valituslupa on myönnetty, muuttanut hovioikeuden tuomiota 21 kertaa, 9 asiassa hovioikeuden tuomiota ei muutettu.

14 Toiminnan taloudellisuus Hovioikeuden toiminnan taloudellisuus vuosina ilmenee taulukosta 15. Taulukko euro 2003 euro 2004 euro 2005 euro 2006 euro Toimintamenomääräraha myönnetty ( ) (sis. Kaiku+cclaite) siirtyneet ed. vuodelta ( ) käytetty ( ) siirtyneet seur. vuodelle ( ) (sis. Kaiku ) Henkilöstömäärä Saapuneet asiat arvio toteutunut Annetut asiat tavoite toteutunut Siirtyneet asiat arvio toteutunut Taloudellisuus tavoite (13 907) toteutunut (13 663)

15 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstö: Keski-ikä henkilöstöryhmittäin: Vakinaiset viranhaltijat: Johtoryhmä (6) Laamannit (4) T14 (20) T12 (12) Tuomareiden keski-ikä on Asessorit (4) T9 t (23) T8 t (10) Esittelijöiden keski-ikä on Kansliahenkilökunta (35) Määräaikaiset virkamiehet: T12 hovioikeudenneuvokset (2) t (12) kansliahenkilökunta (5) 60 vuotta 62 vuotta 59 vuotta 7 kuukautta 56 vuotta 9 kuukautta 58 vuotta 11 kuukautta 56 vuotta 47 vuotta 4 kuukautta 38 vuotta 45 vuotta 9 kuukautta 51 vuotta 54 vuotta 6 kuukautta 35 vuotta 7 kuukautta 45 vuotta 10 kuukautta Koko henkilöstön keski-ikä on 50 vuotta 2 kuukautta. Keski-ikä on noussut tasaisesti edellisestä vuodesta, mikä osoittaa ettei henkilöstössä ole tapahtunut juurikaan muutosta. Kohonnut keski-ikä ja tulevat eläkkeelle jäännit edellyttävät kuitenkin jatkossa henkilöstösuunnittelua erityisesti kansliahenkilökunnan osalta. Osa-aikaeläkkeellä henkilökunnasta oli seitsemän henkilöä ja osa-aikaisella virkavapaalla kolme henkilöä. Koko henkilökunnasta ylempi korkeakoulututkinto oli 93 henkilöllä, alempi korkeakoulututkinto 7 henkilöllä ja ammattitutkinto 14 henkilöllä. Poissaolot (suluissa vuosi 2005): lainkäyttöhenkilökunta: - palkallinen sairausloma 712 päivää, 53 kertaa, 24 henkilöä (290) (37) (24) - alle kolmen päivän sairausloma 29 päivää, 21 kertaa, 18 henkilöä (73) (51) (29) Kansliahenkilökunta: - palkallinen sairausloma 472 päivää, 52 kertaa, 23 henkilöä (251) (22) (10) -alle kolmen päivän sairausloma 70 päivää, 52 kertaa, 25 henkilöä (29) (19) (22) Lainkäyttöhenkilökunnan ja kansliahenkilökunnan sairauslomat päivinä lisääntyivät useamman pitkän sairausloman vuoksi. Kansliahenkilökunnan lyhyet poissaolot lisääntyivät niin ikään huomattavasti. Kansliahenkilökuntaa on henkilöstöstä noin kolmannes ja heidän lyhyet poissaolonsa ovat suuremmat kuin lainkäyttöhenkilöstöllä. Kansliahenkilökunnasta noin 70 prosenttia on ollut pitkällä ja lyhyellä sairauslomalla. Kansliahenkilökunnan poissaolot eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa toiminnalle. Tähän on saattanut vaikuttaa ratkaistujen asioiden lukumäärän vähäisyys edellisiin vuosiin verrattuna. Työterveyspalvelut tuottava Medivire Oy ei ole syksyn 2006 neuvottelussa kiinnittänyt huomiota kansliahenkilökunnan poissaoloihin. Muutokset viranhaltijoiden osalta: Hovioikeudenneuvos Pertti Kajanen kuoli Informaatikko Hilkka Karpela-Uusitalo siirtyi eläk-

16 15 keelle Informaatikon virka muutettiin kirjastonhoitaja-informaatikon viraksi ja virkaan nimitettiin valtiotieteiden maisteri Pauliina Ruusu lukien. 3.4 Tulosanalyysi ja toiminnan vaikuttavuus Hovioikeuden keskeiset tavoitteet ja toteuma vuodelle 2006 olivat tavoite: toteutunut: - ratkaistavat asiat asiaa asiaa - vireillä asiaa asiaa - käsittelyaika 6,0 kk 6,1 kk - taloudellisuus euroa euroa - tuottavuus 24 asiaa 23 asiaa Hovioikeus ja oikeusministeriö muuttivat syksyn tulosneuvotteluissa tavoitteet yllä oleviksi. Vuonna 2006 hovioikeuteen saapui asiaa. Kertomusvuoden alussa antamattomia asioita oli asiaa. Ratkaistuja juttuja, joissa hovioikeuden tuomiota tai päätöstä ei ollut annettu (antamatta oleva asia) oli vuoden alussa Vuonna 2006 hovioikeus ratkaisi asiaa ja annettujen ratkaisujen lukumäärä oli asiaa. Ratkaisemattomien asioiden lukumäärä kasvoi 373 jutulla ja antamattomien asioiden määrä 262 asialla. Hovioikeuden ratkaisujen lukumäärässä näkyi kahden ratkaisukokoonpanon puuttuminen normaalijuttujen ratkaisutehosta. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2006 oli 6,1 kuukautta, kun tavoite oli 6,0 kuukautta. Tavoitteena oli, että vuoden 2006 loppuun mennessä hovioikeudessa ei ole vireillä asioita, jotka ovat olleet vireillä yli vuoden. Vuoden lopussa näitä asioita oli vireillä 25. Kertomusvuonna pääkäsittelyjen määrä oli 705 eli 89 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hovioikeus saavutti kertomusvuonna tavoitteensa. Kun ottaa huomioon Salon käräjäoikeudesta saapuneen kahden oman ratkaisukokoonpanon vaatineen jutun saapuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen, hovioikeuden tulosta voi kokonaisuutena arvostellen pitää erittäin hyvänä. Hovioikeus on jatkanut työhyvinvoinnin edistämistä ja kertomusvuonna hovioikeuteen valmistui jo toinen Valtiokonttorin kouluttama työnhyvinvointikehittäjä. Työturvallisuuskoulutus on edelleen ollut laajaa ja jatkuvaa. Hovioikeus aloitti osaamisen kehittämiseen tähtäävän koulutusyhteistyön Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Yhteistyötä koskevat menettelytavat päivitettiin Lounais-Suomen vankilan kanssa kokouksessa keväällä Yhteistyö poliisin ja vankilaviranomaisten kanssa on ollut hyvä ja toimiva. Hovioikeuden oma koulutus painottui kertomusvuonna työturvallisuuskoulutukseen ja kansliahenkilökunnan kieliopetukseen. Lainkäyttöhenkilökunta osallistui runsaasti Turun yliopiston järjestämiin täydennyskoulutuksiin. Hovioikeus osallistui yhdessä Korkeimman oikeuden, Helsingin hovioikeuden ja Itä-Suomen hovioikeuden kanssa työtyytyväisyyskyselyyn.

17 4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 16 Hovioikeuden johdon käsityksen mukaan viraston sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti ja riittävästi. 5. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyn edellä olevan Turun hovioikeuden toimintakertomuksen vuodelta Antero Palaja hovioikeuden presidentti

18 17 6. HOVIOIKEUDEN MUU TOIMINTA Hallinto Täysistunto kokoontui 11 kertaa ja johtoryhmä 6 kertaa. Lausuntovaliokunta Lausuntovaliokunta kokoontui 8 kertaa ja antoi lausunnon 13 virasta. Lausunnot Hovioikeus antoi lausunnon seuraavista asioista: Tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittäminen Raaseporin käräjäoikeuden Hangon istuntopaikan lopettamisesta Yrityssaneeraustyöryhmän mietinnöstä Turunseudun käräjäoikeuden yhdistämisestä Turun käräjäoikeuteen Ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ryhmäkannetta koskevaksi laiksi Kokemäen käräjäoikeuden tuomiopiirin uudelleen järjestelystä Lainkäytön kehittämistyö (laatutyö) Kertomusvuonna Turun hovioikeuspiirissä ei ole tehty hovioikeuden ja sen alaisten käräjäoikeuksien yhteistä lainkäytön kehittämistyötä. Kukin tuomioistuin on suorittanut omaa sisäistä laatutyötään. Hovioikeudessa paneuduttiin erityisesti työmenetelmien uudistamiseen. Alioikeuksien tarkastus Alioikeuksien valvojana toimi hovioikeuden tarkastus. Tarkastusna oli Juha Karvinen. Tarkastusn yhteenveto alioikeuksiin vuonna 2006 kohdistuneesta tarkastustoiminnasta on tämän toiminnankertomuksen liitteenä. Osallistumisia eri luento- ja koulutustilaisuuksiin Palvo-hankkeen tiedotustilaisuus oli Mauno Koivisto -keskuksessa Hovioikeuden presidentti, kansliapäällikkö ja laamannit olivat hovioikeuksien johtamiskoulutuksessa , ja Koulutus Turvallisuuskoulutus: Puhumalla rauhoittaminen. Puhe-judo. Luennoitsijana Totti Karpela EA-koulutusta 25 henkilölle. Kouluttaja Vesa Truhponen

19 18 Paloharjoitus hovioikeuden osalle henkilökuntaa, teoriatunti ja alkusammutusharjoitus Elyseeareenan maastossa. Voimankäyttö-, ensiapu- ja palokoulutusta annettiin turvallisuushenkilöstölle (9 henkilöä). Osakeyhtiölakiuudistusta koskeva luento oli Sen piti professori Seppo Villa. Kansliahenkilökunnalle oli ruotsin kielen opetusta kerran viikossa Talentum Oyj:n edustaja antoi lainkäyttöhenkilökunnalle Suomenlaki com-koulutusta Kirjastonhoitaja-informaatikko Pauliina Ruusu antoi opetusta koko henkilökunnalle aiheista: Internetin perusteet, Edilexin perusteet ja kirjastojärjestelmä Mikrotukihenkilö Sirpa Kahela antoi lainkäyttösihteereille koulutusta taulukkolaskennasta ja koko henkilökunnalle koulutusta NicLog-järjestelmästä, atk-alkeista, tekstinkäsittelystä ja HelpNettiä. Poissaolot koulutuksen vuoksi (suluissa vuosi 2005): Lainkäyttöhenkilökunta 64 (93) päivää, 32 (136) kertaa, 59 (53) henkilöä Kansliahenkilökunta 44 (31) päivää, 28 (45) kertaa, 49 (18) henkilöä Lainkäyttöhenkilökunta osallistui aktiivisesti Turun yliopiston järjestämiin täydennyskoulutustilaisuuksiin. Muita tapahtumia ja tilaisuuksia Hovioikeuden presidentin ja hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien laamannien kokous Arvoristeilyt koko henkilökunnalle Maarianhaminaan osastoittain helmi - maaliskuu Käräjä- ja syyttäjäsihteeripäivä Virastopäällikköpäivät 17. ja Tuomariliiton vuosikokous Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen vierailu Esitelmän Akatemiatalon juhlasalissa piti EYtuomioistuimen presidentti Vassilios Skouris Hovioikeuksien laamannipäivä 1.9. Tuomariliiton tuomaripäivät Turussa Kehityskeskustelut Laamannit ja asessorit pitivät oman osaston henkilökunnalle Hallinto-osastolle työskenteleville piti kansliapäällikkö Kirjaamon henkilökunnalle piti kirjaaja Virastomestareille piti virastomestarien esimies Toimikunnat Yhteistyökomitea kokoontui 12 kertaa. Komitean puheenjohtajana toimi hovioikeudenlaamanni Pertti Liesivuori ja jäseninä Päivi Hirsikangas, Elise Mäki ja notaari Leena Lundelin.

20 19 Koulutustoimikunta kokoontui yhden kerran. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana hovioikeudenlaamanni Simo Simola sekä jäseninä Mikko Suvanto, Juha Karvinen, ma kirjaaja/notaari Merja Nauma-Ilo, mikrotukihenkilö Sirpa Kahela ja kansliapäällikkö Kai Kokko. Lainkäyttötoimikunta kokoontui neljä kertaa. Siihen kuuluvat puheenjohtajana hovioikeuden presidentti Antero Palaja sekä jäseninä hovioikeudenneuvokset Juhani Saarinen, Riitta Jousi, Teppo Hurme ja Sirpa Saarnilehto sekä asessori jokaiselta osastolta. Työkykyä ylläpitävä toimikunta kokoontui kerran. Sen jäseninä olivat kansliapäällikkö Kai Kokko, hovioikeudenlaamanni Tapio Kilpi, hovioikeudenneuvokset Pirkko Mikkola ja Raimo Kyllästinen, työsuojelupäällikkö Matti Jalava, työsuojeluvaltuutettu Seija Uitto, Virpi Vuorinen, notaari Nina Ovaska ja virastomestari Jouko Laine. Kirjasto Hovioikeuden kirjaston kokoelmien suuruus on noin nidettä ja hyllymetrejä kokoelmilla on käytössä noin 520. Kertomusvuonna kirjastoon hankittiin 584 uutta monografiaa tai aikakausijulkaisua. Akatemiatalossa kirjasto sijaitsee pääosiltaan 2. ja 3. kerroksessa erillisissä kirjastohuoneissa. Istuntosaleihin on sijoitettuina lähinnä antiikkikirjoja ja vanhempaa kirjallisuutta. Sivukirjasto sijaitsee hovioikeuden tiloissa Kiinteistö Oy Gripenissä ja siellä kokoelmissa on n. 590 kirjaa. Hovioikeuksien oikeustapausrekisterissä (FHOT) julkaistiin 17 oikeustapausta. Auskultantit Tuomarinvalan vannoi tai tuomarinvakuutuksen antoi 68 oikeustieteen kandidaattia. Naisia heistä oli 41 ja miehiä 27. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 29 naiselle ja 24 miehelle. Varatuomarin arvon sai kaikkiaan 53 hovioikeuden auskultanttia. Työterveyshuolto Medivire työterveyspalvelut Oy:n terveydenhoitajalla oli vastaanotto hovioikeudessa 10 kertaa. Ikäryhmätarkastus suoritettiin 35, 40, 45, 50, 55 ja 60- vuotiaille. Influenssarokotus järjestettiin halukkaille. Työsuojelu Työsuojelupäällikkönä oli asessori Matti Jalava ja työsuojeluvaltuutettuna Seija Uitto. Liikunta ja virkistystoiminta Hovioikeus osallistui taloudellisesti uimahalli- ja kuntosalilippujen hankintaan. Lentopalloa pelattiin kerran viikossa. Ulkoilupäivä vietettiin TPS:n majalla Ruissalossa Pikkujoulut vietettiin hovioikeudessa Verenluovutustempaus järjestettiin Läntinen Pitkäkatu 33 SPR-tiloissa

21 20 Arkkipiispan kanslia ja tuomiokapituli järjestivät Akatemiatalon jouluhartauden tuomiokirkossa, jonka jälkeen hovioikeudessa oli joulukahvitilaisuus. Hankinnat Hovioikeuteen hankittiin tila-auto Ford Galaxy hv Ghia M5. Tiedotus Hovioikeuden sisäinen tiedotuslehti Scriptura ilmestyi kolme kertaa. Yhteistyö Yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa jatkettiin lakimiesharjoittelua. Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa hovioikeudessa kuukauden pituisen harjoittelujakson, jolloin heitä perehdytetään käytännön lakimiestehtäviin. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelunsa tiedekunnan opintojaksoihin ja tutkintoonsa. Lokakuun alkuun asti jatkettiin Turun hallinto-oikeuden kanssa esittelijöiden vaihtoa. Vierailut Kertomusvuonna hovioikeudessa ovat vierailleet muun muassa: Sirkkalan rotaryklubi Turun Naiskasvattajat Lions-kierto 3.3. Turun hovioikeuden seniorit ja tuomiokapitulin henkilökunta 8.3. Oikeusministeriön edustajat Svenska Klubbenin naiset Raaseporin käräjäoikeuden lautamiehet YV-Rakentajat 7.6. Museovirasto Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo Vanhalinnan rotaryklubi Tuomiokirkkoseurakunnan ryhmä Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki Turun käräjäoikeus Hovioikeuden henkilökunta 2006 Hovioikeudenneuvos Pertti Kajanen kuoli Hilkka Karpela-Uusitalo jäi eläkkeelle informaatikon virasta Hovioikeudenneuvos Pekka Tuomaala Kokemäen käräjäoikeudessa määräaikaisena laamannina Tuomaala nimitettiin Salon käräjäoikeuden laamannin virkaan alkaen. Viskaali Leena Alanne Forssa-Loimaan käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina Alanne nimitettiin Turunseudun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien.

22 Viskaali Kirsi Kanerva nimitettiin Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien. Viskaali Marjukka Hulkkonen virkamiesvaihdossa Turun hallinto-oikeudessa määräaikaisena hallintooikeussihteerinä Viskaali Liisa-Maija Mikkonen Rauman käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina Viskaali Matti Kolehmainen Turun käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina Viskaali Vesa Karttunen Turunseudun käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina Viskaali Lea Rosa Pohjola Ikaalisten käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina Viskaali Sanna Kunnas Salon käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina Viskaali Atso Sinervo Turun käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina Hovioikeudenneuvos Elise Suvanto vuorotteluvapaalla Hovioikeudenneuvos Mikko Suvanto vuorotteluvapaalla Toimistosihteeri Auli Hovikorpi opintovapaalla Turun kauppakorkeakoulussa Kari Hirvonen nimitettiin hovioikeudenneuvoksen T14 virkaan. Asessori Matti Jalava nimitettiin hovioikeudenneuvoksen T12 virkaan. Viskaali Seija Uitto nimitettiin asessorin T10 virkaan. Anna-Liisa Autio nimitettiin ja Pirjo Tammio nimitettiin n T9 virkaan. Atso Sinervo nimitettiin , Teija Vainiopää nimitettiin ja Katja Mäki nimitettiin n T8 virkaan. Määräaikaiseksi viskaaleiksi otettiin Valtteri Kartio , Elise Salpaoja , Antti Karanko ja Minnimari Saari Hallinto-oikeussihteeri Tiina Saari virkamiesvaihdossa Kirjantonhoitaja-informaatikon virkaan nimitettiin lukien valtiotieteen maisteri Pauliina Ruusu. Määräaiseksi toimistosihteeriksi otettiin Tanja Kuntonen. Kuntoselle myönnettiin pyynnöstään ero määräaikaisesta toimistosihteerin virasta Määräaikaisena virastomestarina toimi Ismo Montonen. Valtionhallinnon harjoittelijoina olivat Johan Huldén ja Henri Hätönen. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lakimiesharjoittelijoina olivat Kati Vainio, Maria Jokela, Hanna Holst, Niina Toivanen, Terhi Virnes ja Mari Karsio.

23 22 TURUN HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIO 2006 TÄYSISTUNTO Presidentti Hovioikeudenlaamannit ja -neuvokset Kansliapäällikkö esittelijänä PRESIDENTTI Antero Palaja JOHTORYHMÄ LAUSUNTOVALIOKUNTA Presidentti Presidentti 4 hovioikeudenlaamannia 4 hovioikeudenlaamannia Kansliapäällikkö 2 täysistunnon valitsemaa jäsentä hovioikeudenneuvokset Päivi Hirsikangas, Allan Ahnger Kansliapäällikkö esittelijänä I OSASTO II OSASTO III OSASTO IV OSASTO Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Pertti Liesivuori Heikki Impivaara Tapio Kilpi Simo Simola 8 ta 8 ta 11 ta 8 ta asessori asessori asessori asessori 8 a 8 a 9 a 8 a KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Kai Kokko Notaari Notaari Notaari Notaari Leena Lundelin Anja Savolainen Tuula Hellman Nina Ovaska 2 toimistosihteeriä Notaari Anne Hiltunen ( os.) 3 toimistosihteeriä 2 toimistosihteeriä 2 toimistosihteeriä 2 toimistosihteeriä 1 toimistosihteeri Kiinteistö Oy Gripenissä HALLINTOKANSLIA KIRJAAMO/ARKISTO KIRJASTO 2 osastosihteeriä Kirjaaja Informaatikko (oa.) 1 hallintosihteeri Päivi Koskinen Hilkka Karpela-Uusitalo 2 toimistosihteeriä Apulaiskirjaaja Informaatikko 7 virastomestaria Tarja Yli-Huikko Pauliina Ruusu 1 mikrotukihenkilö 3 toimistosihteeriä 4 hovioikeudenlaamannia 29 kansliahenkilökuntaa 35 ta 7 virastomestaria 4 asessoria a yhteensä 114 henkilöä.

24 23 Hovioikeuden henkilökunta Antero Palaja Pertti Liesivuori Heikki Impivaara Tapio Kilpi Simo Simola hovioikeuden presidentti hovioikeudenlaamanni hovioikeudenlaamanni hovioikeudenlaamanni hovioikeudenlaamanni Juhani Saarinen Heikki Särkilä Markku Aarola Päivi Hirsikangas Jouko Nikula Riitta Jousi Juhani Leinonen Allan Ahnger Pirkko Mikkola Peter Sandholm Mariitta Lehmus Teppo Hurme Lauri Vihervaara Elise Suvanto Maile Åkerberg (vv.) Saara Laapas Mikko Suvanto Raimo Kyllästinen Kari Hirvonen Ahti Ikola Kim Fröman Hannu Rimmanen Jukka Uusitupa Markku Nieminen Riitta Sandholm Sirpa Saarnilehto Salla-Maaret Keränen Eeva Perho Pentti Mäkinen Arto Suomi Matti Jalava Jouko Valtonen Leena Virtanen-Salonen Riitta Santo Seija Uitto Kaarlo Mikkola Sinikka Linnavuori Marianne Salonen Kai Kokko määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen määräaikainen kansliapäällikkö Elise Mäki asessori (ma.) Hannele Satopää asessori (ma.) Jussi Isotalo asessori (ma.) Kristiina Mäenpää (vv.)

25 24 Nina Porkka asessori (ma.) Elina Paasivirta Leena Mikkonen Juha Laaksonen Katriina Heiskanen Marjukka Hulkkonen Mika Herhi Kaarina Syysvirta Kari Lahdenperä Liisa-Maija Mikkonen Pekka Varjus Erkki Reijonen Ari Prykäri Anna-Liisa Autio Pirjo Tammio Virpi Vuorinen Juha Karvinen Vesa Karttunen (vv.) Rita Melartin (vv) Lea Pohjola Sanna Kunnas (vv.) Anne Laine Atso Sinervo (vv.) Teija Vainiopää Katja Mäki Hanna Väliaho Nora Viikari Kirsti Avola Mika Koivunen Nina Wahlstedt Merja Maunuksela Taina Martti Paula Virrankoski Esko Junnila Juha Suvanto Camilla Mäkinen Valtteri Kartio Samuli Sillanpää Hanna Finne Elise Salpaoja Paula Pajula Minnimari Saari Riitta Pakarinen Pirkko Leino Sari Isotalo (ma. vv.) (ma.) (ma. vv.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) (ma.) hallintosihteeri osastosihteeri osastosihteeri Päivi Koskinen kirjaaja (60 %) Tarja Yli-Huikko apulaiskirjaaja Merja Nauma-Ilo kirjaaja (ma. 80 %) Pauliina Ruusu kirjastonhoitaja-informaatikko

26 25 Anja Savolainen notaari Nina Ovaska notaari (80 %) Tuula Hellman notaari Leena Lundelin notaari Anne Hiltunen notaari Merja Nauma-Ilo notaari (ma. 20 %) Pertti Pasala virastomestari Marja-Leena Haavisto virastomestari Ilmo Onninen virastomestari (60 % vv.) Seppo Tuominen virastomestari Jouko Laine virastomestari Harri Grönvall virastomestari Risto Nila virastomestari Ismo Montonen virastomestari (ma.) Uri Seera virastomestari (ma. 60 %)? Marja-Leena Nieminen toimistosihteeri (60 %) Terttu Hakulinen toimistosihteeri (60 %) Terttu Jansson toimistosihteeri Aila Hietamies toimistosihteeri Iiris Varjonen toimistosihteeri Merja Harju toimistosihteeri Kaija Mäntymäki toimistosihteeri Aila Kotoneva toimistosihteeri Tiina Rinne toimistosihteeri (80 %) Auli Hovikorpi toimistosihteeri Minna Lahtinen toimistosihteeri Ann-Mari Hällfors toimistosihteeri (60 %) Sari Silén toimistosihteeri Mervi Törö toimistosihteeri Ulla-Maija Groth toimistosihteeri Sirpa Kahela mikrotukihenkilö Ritva Blumberg toimistosihteeri Ulla Vieru toimistosihteeri (ma. 60 %) Annina Heikkinen toimistosihteeri (ma.) Maarit Voutilainen toimistosihteeri (ma.) vv. = virkavapaa ma. = määräaikainen

27 Alioikeuksiin vuonna 2006 kohdistuneesta tarkastustoiminnasta 26 Hovioikeuslain 2 :n 3 momentin mukaan hovioikeus muun ohella valvoo alaistensa tuomioistuinten toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Hovioikeusasetuksen 23 :n 1 momentin mukaan hovioikeuden työjärjestyksessä on määrättävä, miten alioikeuksien valvonta on suoritettava. Pykälän 2 momentin mukaan hovioikeuden on laadittava alioikeuden valvonnassa havaitsemistaan asioista kertomus, joka on toimitettava tiedoksi valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lisäksi hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille tietoonsa tulleista seikoista, jotka saattavat johtaa virkasyytteen nostamiseen hovioikeudessa. Turun hovioikeuden työjärjestyksen 40 :n mukaan alioikeuksien valvonnan tarkoituksena on erityisesti seurata lainkäytön tasoa sekä oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta, asioiden jakautumista lainkäyttöhenkilökunnan kesken, käsittelyn joutuisuutta ja säädettyjen määräaikojen noudattamista sekä tuomioistuinharjoittelun järjestämistä. Työjärjestyksen 42 :n mukaan hovioikeuden presidentti määrää jonkun hovioikeudenneuvoksen tai esittelijän määräaikaisena päätoimisesti tai muun työn ohella tarkastamaan alioikeuksien toimintaa. Kansliapäällikkö määrää tarvittavan avustavan henkilökunnan. Alioikeuksien tarkastajana on vuonna 2006 toiminut Juha Karvinen, joka on hoitanut tehtävää myös vuosina 2004 ja Tarkastajana toimiminen on hovioikeuden työjärjestyksen mukaan otettu n muuta työvelvollisuutta alentavana seikkana huomioon siten, että tarkastajan esittelyvelvollisuus on ollut puolta pienempi kuin muilla viskaaleilla. Käytännössä tarkastajan työajan käytöstä on vuonna 2006 kulunut noin yksi kolmasosa tarkastustoimintaan muun osan kuluessa lainkäyttötoiminnassa. Lisäksi tarkastaja on toiminut lyhyitä jaksoja kansliapäällikön vuosilomansijaisena. Tarkastustoimintaa ei voi luonnollisestikaan täysin selväpiirteisesti erottaa lainkäyttö- ja hallintotoiminnasta, vaan viimeksi mainituissa tehtävissä tehdyt havainnot ovat osaltaan välittyneet tarkastustoimintaan ja tarkastuskertomukseen. Avustavaa henkilökuntaa ei ole varsinaisen tarkastustoiminnan ja tarkastuskertomuksen laatimisen aikana käytetty, vaan sen käyttö on rajoittunut käännös- ja tulkkaustehtäviin, jotka ovat pääosin liittyneet tarkastajan toukokuussa käräjäsihteereille ja syyttäjien sihteereille järjestämään koulutus- ja keskustelutilaisuuteen, sekä kertomuksen jakeluvaiheen toimenpiteisiin. Tarkastaja on tehnyt työjärjestyksen 41 :n mukaiset tarkastuskäynnit hovioikeuspiirin kaikkiin 15 käräjäoikeuteen. Käynneistä neljä on tehty keväällä ja 11 syksyllä. Enintään neljän tuomarin käräjäoikeuksissa tarkastus on kestänyt yhden päivän (poikkeuksina matkustusteknisistä syistä Ahvenanmaa ja kahden kansliapaikkakunnan vuoksi Vakka-Suomi), 5-10 tuomarin käräjäoikeuksissa kaksi päivää ja sitä suuremmissa kolme päivää. Yhteensä tarkastuskäyntipäiviä on ollut 27. Ennen tarkastuskäyntejä käräjäoikeudet ovat toimittaneet tarkastajalle tilastotietoja saapuneista, vireillä olevista ja ratkaistuista Tuomas-asioista. Tarkastaja on itse hankkinut oikeusministeriön tietojärjestelmistä (ns. BO-raporteista) rikosasioita koskevia käräjäoikeus- ja tuomarikohtaisia tilastotietoja. Lisäksi oikeushallinnon intranetin kautta käytettävissä olevasta Ilona-portaalista saatavia tietoja on hyödynnetty tarkastustoiminnassa. Tarkastaja on tutustunut hovioikeuden kirjaamossa kaikkiin hovioikeuden vuonna 2006 antamiin ratkaisuihin. Ratkaisujen suuren määrän (yli 2.700, lukuun sisältyy lopullisten ratkaisujen lisäksi noin 100 ratkaisunumeroitua osaratkaisua) vuoksi valtaosassa ratkaisuja läpi käyminen on ollut erityisesti hovioikeuden ratkaisun liitteenä olleen käräjäoikeuden ratkaisun osalta silmäilynomaista, ja tarkemmin on tarkasteltu lähinnä sellaisia asioita, joissa hovioikeuden perusteluista on ilmennyt viitteitä käräjäoikeuden menettelyn virheellisyyteen tai puutteellisuuteen.

28 27 Hovioikeuden lainkäyttö-, hallinto- ja kansliahenkilökunta on lisäksi kiinnittänyt tarkastajan huomiota seikkoihin, joiden esille ottamista tarkastusten yhteydessä he ovat pitäneet tarpeellisina. Tarkastuskäynneillä tarkastaja on käynyt keskusteluja käräjäoikeuden henkilökunnan kanssa. Aikaisempina vuosina pääsääntönä on ollut, että laamannin, kunkin käräjätuomarin ja -n sekä notaarin kanssa on käyty kahdenkeskinen, yleensä puolesta tunnista tuntiin kestänyt keskustelu. Vuonna 2006 on monien käräjäoikeuksien osalta siirrytty käräjätuomareiden ja -en kuulemisessa siihen, että useampia henkilöitä on ollut paikalla yhtä aikaa, ja keskusteluun varattu aika on ollut pidempi. Notaarien kanssa on keskusteltu yleensä yhtenä ryhmänä. Henkilöstöryhmäkohtaisia keskusteluja on käyty myös käräjäsihteereiden, summaaristen kanslian, hakemuskanslian, insolvenssikanslian, kiinteistökanslian, yleiskanslian, käräjäoikeuden hallinnossa työskentelevien henkilöiden ja haastemiesten kanssa. Systemaattista koko henkilökunnan haastattelemista ei ole kuitenkaan tällä kertaa pyritty toteuttamaan, vaan keskusteluihin ovat valikoituneet ne henkilöt/henkilöstöryhmät, joiden työtä alla lueteltavat vuoden 2006 tarkastusteemat ovat luontevasti koskeneet. Tarkastus/keskusteluteemoina ovat olleet: * käsittelyajat * perus- ja ihmisoikeuksien soveltaminen tuomioistuinkäytännössä * notaarien koulutuksen sisältö ja erityisesti notaarien virkojen vähentämisestä aiheutuva kompensointitarve käräjäoikeuksien työtavoissa/työnjaossa (niissä käräjäoikeuksissa, joissa virkoja on vähennetty tai ollaan vähentämässä) * liikennerikosten rangaistus- ja ajokieltokäytäntö (mahdolliset virastokohtaiset taulukot ja niihin ajokieltojen osalta tehdyt muutokset) * ajoneuvon tuomitseminen valtiolle menetetyksi tai sitä vastaava arvokonfiskaatio * rikosasioiden asiakirja-aineiston seulonta ja arkistointi * järjestyssakko (OK 14:7, lainmuutos ), soveltamiskynnys ja menettely * istunnot pakkokeinoasioissa * tuomioistuinsovittelu riita-asioissa (esille tulleet soveltamistilanteet; miltä osin sovintoneuvotteluja käydään siten, että paikalla on kerrallaan vain toinen asianosaisista ja/tai yleisön läsnä olematta) * forumkysymyksissä esille tulleet (alueelliset, asialliset ja kansainväliset) ongelmat * väliaikaismääräykset lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa * istunnot velkajärjestelyasioissa * kuulutuslainhuudot * maakaaren siirtymäkauden viimeisen vuoden aiheuttamat ongelmat Osa teemoista perustuu apulaisoikeuskanslerin Turun hovioikeudelle osoittamaan, saapuneeseen kirjeeseen, osa on tarkastajan itsensä esille ottamia. Lisäksi syksyn mittaan on ollut voimakkaasti esillä rikosprosessin voimaan tulleiden uudistusten käyttöönotto (kirjallinen rikosprosessi, jäännösrangaistus jne.). Varsinaisesti sen on tarkoitus olla vasta vuoden 2007 teemoja, mutta tarkastaja on jo kerännyt alustavia kokemuksia, päästäkseen vuoden 2007 kierroksella kaivamaan ensimmäisestä käräjäoikeudesta alkaen esille keskeisiä kohtia. Tarkastuskäyntien aikana tarkastaja on myös tutustunut rikosasioiden arkistoihin sen selvittämiseksi, miltä osin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien arkistointikäytännöt poikkeavat toisistaan. Tarkastaja on laatinut alioikeuksien valvonnassa havaitsemistaan asioista tarkastuskertomuksen, joka toimitetaan hovioikeuden työjärjestyksen mukaisesti tiedoksi valtioneuvoston oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille. Lisäksi tarkastuskertomus lähetetään tiedoksi oikeusministeriölle ja muille hovioikeuksille.

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3 3. Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus...3 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 1(11) KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 Tasavallan Presidentille 2(11) Esitys Korkeimman oikeuden jäsenen viran täyttämiseksi Virkaan ilmoittautuneet 1. Korkeimmassa oikeudessa on tullut avoimeksi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla käsiteltäväksi saatetut asiat oikeudenmukaisesti, varmasti, nopeasti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot