Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0

2 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana.... Henkilöstön ikäryhmäjakauma...9 LAINKÄYTTÖTOIMINTA...0. Saapuneet asiat...0. Annetut ratkaisut...0. Viipymistilasto Keskimääräinen käsittelyaika.... Pääkäsittelyt.... Pääkäsittelyjen lukumäärä Matkakäräjät vuonna Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna Saapuneiden asioiden laatu....0 Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista.... Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen.... Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 0 annettuihin ratkaisuihin.... Tulokset ja taloudellisuus vuosina atkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa MUU TOIMINTA.... Hallinto.... Sisäinen valvonta.... Lausunnot...9. Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta...9. Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus...9. Koulutus...0. Kirjasto...0. Tiedotus....9 Työterveyshuolto ja työsuojelu....0 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta.... Varatuomarin arvonimi.... Kunniamerkit... LIITE: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa... Kannen kuva Seppo Liiimatainen

3 PESIDENTIN KATSAUS. Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta Kertomusvuonna hovioikeuteen saapui 9 asiaa. Määrä olisi ollut huomattavasti alhaisempi, jollei vuoden lopussa olisi saapunut samaan asiakokonaisuuteen kuulunutta velkomusasia. Saapuneiden asioiden määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna, jolloin saapui 9 asiaa. ikosasioita oli eli prosenttia, riita-asioita prosenttia ja muita asioita prosenttia. ikosasioiden suhteellinen osuus on laskenut ja riita-asioiden puolestaan noussut. Koska riita-asioiden käsittely ja ratkaisu edellyttävät keskimäärin suurempaa työmäärää kuin rikosasioiden, tämä on näkynyt hienoisena työmäärän kasvuna edelliseen vuoteen verrattuna. atkaisu annettiin 9 asiassa. Määrä on huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina. Tämä merkitsi myös sitä, että tuottavuudessa ei saavutettu asetettua tavoitetta ratkaistua asiaa henkilötyövuotta kohden. Toteuma oli 9,9 asiaa. Vastaavasti taloudellisuus oli tavoitetta.0 euroa ratkaistua asiaa kohden korkeampi ollen. euroa. Keskeisimmät syyt tavoitteiden toteutumattomuuteen olivat hovioikeuksien yhdistämiseen liittyvät ja siitä seuraavat tekijät: merkittävä henkilökunnan siirtyminen hovioikeudesta muihin tehtäviin ja henkilöstön, erityisesti viskaalien, vajaus vuoden 0 loppupuolen ja alkuvuoden 0 välisenä aikana sekä yhdistämisen suunnittelun vaatima työ, johon koko hovioikeuden henkilökunta joutui osallistumaan kertomusvuonna. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa asioissa oli kuukautta päivää sekä esittelyasioissa, kuukautta ja pääkäsittelyasioissa kuukautta päivää. Käsittelyaika ylitti vuoden parissa asiassa. Näiltä osin hovioikeus saavutti tavoitteensa hyvin yhdistämiseen liittyvistä rasitteista huolimatta. Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi vuoden 0 lopun asiasta asialla ja oli vuoden 0 lopussa 9 asiaa. Tähän lukuun sisältyy vuoden 0 loppupuolella saapunut edellä mainittu velkomusasian ryhmä. Pääkäsittelyjen osuus on laskenut vuoden 00 määrästä pääkäsittelyasiasta merkittävästi joka vuonna. Kertomusvuonna pääkäsittelyjä toimitettiin 9 asiassa eli noin prosentissa ratkaistuista asioista. Lasku on jatkunut vuonna 0 niin, että pääkäsittelyjä on toimitettu hieman alle 0 pro sentissa asioista. Myös pääkäsittelyihin käytetty tuntimäärä on laskenut merkittävästi vaihdellen hieman yli tunnista tuntiin viikossa tuomaria kohden. Esittelijöillä tuntimäärä on ollut alhaisempi, koska jäsenet ovat toimittaneet osan pääkäsittelyistä ilman esittelijää. Lyhyet käsittelyajat, vireillä olevien asioiden vähäinen määrä ja se, ettei hovioikeudessa ole ollut vanhoja asioita, ovat antaneet hyvän lähtökohdan yhdistetyn Itä-Suomen hovioikeuden toiminnan aloittamiselle. Lähes vastaavalla tavalla asia on ollut myös Itä-Suomen hovioikeudessa, mikä niin ikään on ollut hyvä lähtökohta hovioikeuksien yhdistämiselle. Muutoksenhakuprosentti hovioikeuden antamista ratkaisuista on vaihdellut ja 9 välillä viimeisten 0 vuoden aikana. Koska annettujen ratkaisujen määrä oli aikaisempaa alhaisempi, muutoksenhakuprosentti 9 kertomusvuona oli korkeahko, vaikka valituslupaa haettiin aikaisempaa vähäisemmässä asiamäärässä: asiassa, kun määrä on aikaisemmin vaihdellut 0 ja välillä. Korkein oikeus on antanut valitusluvan asiassa. Hovioikeuspiirin käräjäoikeuksista tulleissa asioissa hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun noin prosentissa asioista. Kun lukuun lasketaan mukaan myös sellaiset hovioikeuden ratkaisut, joissa muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa, luku on 9 prosenttia. Aikaisempiin vuosiin verrattuna hovioikeuden lainkäyttö- ja sitä tukeva toiminta ovat pääosin vastanneet sitä, millaisia ne ovat olleet usean viimeisen vuoden aikana. Tuottavuutta ja taloudellisuutta lukuun ottamatta tavoitteet on saavutettu. Tähän on päästy siitä huolimatta, että hovioikeus toimi

4 vajalla henkilöstöllä, henkilöstön vaihtuminen oli merkittävää ja yhdistämisen suunnittelu vei kohtalaisen ison osan resurssien käytöstä.. Toimintaympäristö Viime vuosina on tapahtunut merkittäviä muutoksia tuomioistuinten toimintaympäristössä. Käräjäoikeusuudistus vähensi käräjäoikeuksien määrään puoleen, :ään. Kouvolan ja Itä- Suomen hovioikeuksien yhdistäminen vähensi hovioikeuksien määrän kuudesta viiteen. Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeuksien sekä Oulun ja ovaniemen hallinto-oikeuksien yhdistäminen puolestaan hallinto-oikeuksien määrän kahdeksasta kuuteen. On odotettavaa, että rakenteellisia muutoksia jatketaan ja tuomioistuinten määrää vähennetään. Oikeusministeriö asetti viime vuoden lopussa työryhmän selvittämään korkeimpien oikeuksin mahdollisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja. Oikeusministeriön asettama neuvottelukunta laati keväällä 0 julkaistun oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille 0-0. Ohjelmaan sisältyy lähes 0 toimenpide-ehdotusta muutoksista tuomioistuimille, syyttäjille, asianajajille, julkiseen oikeusapuun ja ulosottoon. Yli kolmasosassa työ on käynnistetty muutosten toteuttamiseksi. Oikeudenkäyntiasiamiesten toiminnan luvanvaraistamisesta ja valvonnan laajentamisesta on säädetty vuonna 0 laissa luvan saaneista oikeudenavustajista. Samalla muutettiin oikeudenkäymiskaaren luvun säännöksiä siitä, keillä on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Muutokset tulivat voimaan..0. Vuoden 0 alusta eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta muilla kuin asianajajilla ja julkisilla oikeusavustajilla pitää olla lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimintaan. Vuonna 0 keväällä ja alkukesällä käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa otettiin käyttöön yleisten tuomioistuinten rikostuomiosovellus, itu, rikosasioiden tuomioiden ja toimituskirjojen tuottamista ja arkistointia sekä ratkaisujen sähköistä jakelua varten. Järjestelmän käyttöönotossa ja toimivuudessa on ollut ongelmia ja puutteita, jotka ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet työskentelyä. Järjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä on kehitetty, ja työ jatkuu edelleen. Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke, AIPA-hanke, on käynnistetty vuonna 00. Tavoitteena on uudistaa syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmät poikkihallinnollisella, yhteisellä ja yhdenmukaisella sähköisellä tietojärjestelmäkokonaisuudella, jossa asianosaiset ja heidän avustajansa voivat seurata asiansa käsittelyä ja hoitaa asiaansa. Järjestelmä on tarkoitus rakentaa ja saada käyttöön vaiheittain: summaarisissa rikosasioissa ja pakkokeinoasioissa vuonna 0, rikosasioissa vuonna 0 sekä riitaja hakemusasioissa viimeistään vuonna 0. Käyttöönotto toteutetaan kussakin sanotussa asiaryhmässä ensin käräjäoikeuksissa, seuraavaksi hovioikeuksissa ja viimeiseksi korkeimmassa oikeudessa. Hanke on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulustaan jonkin verran. AIPA-hankkeen johtoryhmä on linjannut alkukesällä 0, että rakennettava järjestelmä korvaa rikostuomiosovelluksen lukuun ottamatta sitä, että rikostuomiosovelluksen jakelujärjestelmää saatetaan hyödyntää AIPA:ssa. Eduskunnassa on käsiteltävänä yleisiä tuomioistuimia koskevat hallituksen esitykset oikeudenkäymiskaaren lukua ja siihen liittyviä todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, rikoslain 0 luvun muuttamisesta ja syyteneuvottelua koskeva lainsäädäntö. Tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta lainsäädännöstä tuomioistuinlakityöryhmä on antanut väliraportin vuonna 0 ja mietintönsä keväällä 0. Lausuntojen antamisen määräaika on päättynyt Lausuntokooste on odotettavissa loppukesästä 0. Edellä kerrotut muutos- ja uudistushankkeet ovat vain osa oikeuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Niiden ohella vireillä on useita muita. Samanaikaisesti on käynnissä voimakas tuomareiden eläköityminen ja tuomarikunnan sukupolvenvaihdos. Muutama vuosi myöhemmin

5 sama tapahtuu kansliahenkilökunnassa. Kun toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset ovat varsin vaikuttavia, ne asettavat työntekijät tavanomaista kovemman vaatimustason ja paineen alle. Tässä ympäristössä henkilökunnan ammattitaito, jaksaminen ja työhyvinvointi sekä yksikön toiminnan hyvä järjestäminen ja johtaminen ovat ne tekijät, joilla voidaan selviytyä tehtävien hoitamisesta tavoitteiden mukaisesti. Onnistuminen edellyttää lisäksi kaikkien myötävaikutusta ja yh teistä vastuunottoa. Kaikki nämä asiat ovat olleet kohdallaan ja tuottaneet hyvän tuloksen.. Kiitokset On ilo sanoa kiitokset hovioikeuden henkilökunnalle vuoden 0 työstä ja yhteistoiminnasta. Poikkeuksellisissa, osin vaikeissa olosuhteissa hovioikeus on täyttänyt tehtävänsä hyvin. Kaikki ovat tunteneet ja ottaneet vastuun toiminnan onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä hovioikeuksien yhdistämisen tukemisesta. Työilmapiiri on ollut kiitettävä. Esitän parhaimmat kiitokseni henkilökunnalle hienosta panoksestanne ja työtoveruudestanne sekä hyvistä saavutuksista. Esitän kiitokseni myös Itä-Suomen hovioikeuden henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä hovioikeuksien yhdistämisessä. Kuopiossa..0 Presidentti Pertti Nieminen

6 HENKILÖSTÖ Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten hovioikeudessa on kaksi osastoa. Osastoa johtaa hovioikeudenlaamanni ja osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia sekä esittelijöinä asessori ja viskaaleja. Osastoon kuuluu myös notaari ja lainkäyttösihteerejä. Lisäksi hovioikeuden henkilökuntaan kuuluu kansliapäällikkö, kirjaaja, apulaiskirjaaja, kirjaamosihteeri, informaatikko, talous- ja henkilöstösihteerejä sekä virastomestari. Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä virkaa.. Organisaatio Presidentti Presidentti Johtoryhmä Johtoryhmä Täysistunto Täysistunto. osasto. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Hovioikeudenneuvoksia Asessori Asessori Viskaaleja Viskaaleja Notaari Notaari Lainkäyttösihteerejä Lainkäyttösihteerejä. osasto. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Hovioikeudenneuvoksia Asessori Asessori Viskaaleja Viskaaleja Notaari Notaari Lainkäyttösihteerejä Lainkäyttösihteerejä Hallintokanslia Hallintokanslia Kansliapäällikkö Kansliapäällikkö Talousja henkiöstötalousja henkiöstösihteerejä sihteerejä Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri Kirjaamo Kirjaamo Kirjaaja Kirjaaja Apulaiskirjaaja Apulaiskirjaaja Kirjaamosihteeri Kirjaamosihteeri Virastomestari Virastomestari Kirjasto Kirjasto Informaatikko Informaatikko

7 . Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana hovioikeudenneuvos Lolita Tuomainen toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T koko vuoden asessori Minna Mattila toimi edelleen määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena koko vuoden; hän sai Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 alkaen viskaali Merja Tuovinen toimi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina koko vuoden viskaali Pirjo Haaja oli osittaisella virkavapaalla ja toimi määräaikaisena asessorina viskaali Minna Manninen toimi edelleen Kouvolan oikeusaputoimiston määräaikaisena julkisena oikeusavustajana..0 asti; hän sai hallinto-oikeussihteerin viran Oulun hallinto-oikeudesta..0 alkaen viskaali iikka Toiminen hoiti edelleen määräaikaisen asessorin tehtävää..0 asti; hän sai Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 alkaen viskaali Mikko Pennanen toimi edelleen Kymenlaakson käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina koko vuoden; hän sai Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 lukien viskaali Maria Takki toimi määräaikaisena asessorina ja Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina viskaali Janne Arvela toimi edelleen korkeimmassa oikeudessa määräaikaisena oikeussihteerinä ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina määräaikainen viskaali Kimmo Lähtinen toimi määräaikaisena asessorina ja Kymenlaakson käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina määräaikainen viskaali Jussi-Pekka Jutila toimi Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina käräjänotaari Minna Laherto aloitti määräaikaisena viskaalina..0 lukien ja jäi virkavapaalle..0 lukien määräaikainen toimistosihteeri Mira Kyllönen toimi määräaikaisena toimistosihteerinä..0 lukien hallinnon toimistosihteerinä (..0 alkaen nimikkeen muutos: talous- ja henkilöstösihteeri) apulaiskirjaaja Sirkku Värri toimi määräaikaisena kirjaajana arkistonhoitaja aija Koponen toimi määräaikaisena apulaiskirjaajana määräaikainen toimistosihteeri Airi Korpela toimi määräaikaisena arkistonhoitajana....0 (..0 alkaen nimikkeen muutos: kirjaamosihteeri) käräjätuomari Sirpa Pakkala Pirkanmaan käräjäoikeudesta toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T määräaikainen viskaali Silja Leino oli virkavapaalla ja palasi määräaikaiseksi viskaaliksi.9.0 lukien hovioikeudenneuvos Tarja Huossa sai Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen T viran..0 alkaen viskaali Petteri Kosonen toimi edelleen määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena..0 asti, minkä jälkeen hän sai Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran käräjätuomari Hanna Paronen Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T..0 alkaen kirjaaja Annukka Eeva sai viran Kymenlaakson käräjäoikeudesta..0 lukien Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Matti Päivärinta toimi määräaikaisena viskaalina ja Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina.0.0 alkaen käräjänotaari Minna Mielonen toimi määräaikaisena viskaalina käräjänotaari Pauliina atilainen oli tuomioistuinharjoittelijana ja määräaikaisena viskaalina määräaikainen viskaali Antti yynänen toimi määräaikaisena asessorina määräaikainen viskaali Anne Miettinen toimi määräaikaisena asessorina ja Itä-Suomen hovioikeuden määräaikaisena viskaalina..0 lukien määräaikainen viskaali Paula Malanin toimi määräaikaisena asessorina ja jäi virka

8 vapaalle..0 lukien määräaikainen viskaali Elina Syvelä aloitti Kotkan oikeusaputoimistossa määräaikaisena julkisena oikeusavustajana..0 lukien määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tommi Toijonen toimi määräaikaisena viskaalina..0 alkaen hovioikeudenneuvos Timo Palmgren sai Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran.9.0 alkaen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos Jukka Ketola toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T.9.0 lukien määräaikainen viskaali Vesa Toivanen toimi Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina..0 lukien Salpausselän syyttäjänviraston määräaikainen toimistosihteeri Christa Enävuo toimi kirjaamosihteerinä..0 lukien Helsingin hovioikeuden lainkäyttösihteeri Sanna Jonninen toimi..0 alkaen lainkäyttösihteerinä varatuomari Tarja Ylikoski toimi määräaikaisena viskaalina..0 alkaen. Oikeusministeriö antoi.9.0 (ad OM /0/0, OM,,,, ja /0/0) päätöksen virkanimikemuutoksista hovioikeuksissa..0 lukien. Sen mukaan: Kouvolan hovioikeuden osastosihteerin Y ja hallinnon toimistosihteerin Y virkojen nimikkeet muutetaan talous- ja henkilöstösihteerin viroiksi, toimistosihteerin (arkistonhoitaja) Y0 virkanimike muutetaan kirjaamosihteerin viraksi, lisäksi oikeusministeriö päätti, että kaikki muut toimistosihteerin virat paitsi edellä mainitut osastosihteerin ja toimistosihteerien virat muutetaan lainkäyttösihteerin viroiksi.

9 9. Henkilöstön ikäryhmäjakauma Ikäryhmäjakaumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa..0 työskennelleet henkilöt, joten se ei sisällä virkavapaalla olevia. 0 9 Henkilöiden lukumäärä

10 0 Asioiden määrä LAINKÄYTTÖTOIMINTA. Saapuneet asiat ikosasioita Ulosottoasioita 0 iita-asioita I asteen asioita 099 ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä Hakemusasioita Annetut ratkaisut Asioiden määrä ikosasioita Ulosottoasioita ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä iita-asioita I asteen asioita Hakemusasioita

11 . Viipymistilasto....0 <= kk <= kk <= 9kk 9<=kk <= Yli kk Lkm Aika kk 9,, iita-asiat 9 99 ikosasiat, Ulosottoasiat,9 Hakemusasiat 9, 9, Ensimmäisen asteen asiat Yhteensä 99 09,% 0,%,%,% 0,% 0,%. Keskimääräinen käsittelyaika kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kpl 9 kpl kpl kpl kpl kpl kpl 9 kpl kpl 9 kpl. Pääkäsittelyt Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 0 ratkaistuissa asioissa, joissa järjestettiin pääkäsittely, oli viisi kuukautta päivää. Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun 00 asiassa. Asioita saapui 9 kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun 9 asiassa. Vuoden päättyessä ei ollut yhtään yli vuoden vireillä olevaa asiaa ja ratkaisu oli antamatta 9:ssä vuonna 0 saapuneessa asiassa. Hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetussa ns. kevennetyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä, ratkaistiin yhteensä 0 asiaa, mikä on noin % kaikista asioista. Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama.

12 . Pääkäsittelyjen lukumäärä (Nimitys pääkäsittely on tullut käyttöön vuonna 99.). Matkakäräjät vuonna 0 Paikkakunta Hyvinkää Kotka Lahti Lappeenranta Yht. Pääkäsittelyjä Istuntopäiviä 9 9

13 . Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 0 E H S U Yht. 9 0,0% Hyvinkään käräjäoikeus 9,% Kymenlaakson käräjäoikeus 0,% Päijät-Hämeen käräjäoikeus 9 90,% 0,% 0,% Etelä-Karjalan käräjäoikeus Kouvolan hovioikeus Muut Kaikkiaan E = Ensimmäisen asteen asiat H = Hakemusasiat = ikosasiat S = iita-asiat U = Ulosottoasiat Etelä-Karjalan käräjäoikeus Muut Päijät-Hämeen käräjäoikeus Hyvinkään käräjäoikeus Kymenlaakson käräjäoikeus 0

14 .9 Saapuneiden asioiden laatu Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden jutturyhmää vuonna 0 olivat diaarin mukaan seuraavat: iita-asiat: Velkajärjestelyhakemus Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuva velkomus Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita Muu kiinteistöä koskeva riita Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen Muu velkasuhteeseen perustuva saatava Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus Lapsen elatusavun vahvistaminen kpl osuus%, 9,9,,,,,0 0,9 0, 0, 0 9 ikosasiat: kpl Pahoinpitely Törkeä rattijuopumus attijuopumus Huumausainerikos Törkeä pahoinpitely Varkaus Törkeä varkaus Petos, lievä petos Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen yöstö 0 9 osuus %,9,,,,,,9,,, Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita: kpl Menetetyn määräajan palauttaminen Muu hakemusasia Pakkokeinoasia Ulosottovalitus Lähestymiskieltoasia 9 osuus %,0,,,, ikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan.

15 .0 Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista Tkoodi Yht. 9 Osuus %,,,,,, 0,9, Esittely S Muut Pääkäsittely S Muut Yht. 9 0 Osuus %,9,, Kaikkiaan Osuus % 00,, 0,, 9,,, 0,,, 0, 0 Muu Yht ,,, 0, 90 0,,0 0, 0, 0,, 0, 9 T-koodit: Muu Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty Tieto puuttuu

16 . Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuosi Annettuja ratkaisuja Ao. vuonna ratkaistuja asioita, joissa valituslupaa on pyydetty Muutoksenhaku%,,,,,9,9,,, 9,0. Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 0 annettuihin ratkaisuihin ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita Yht. 9 kpl Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Kouvolan hovioikeuden ratkaisemissa asioissa Vuosi Asioiden lkm Vuonna 0 myönnetyistä valitusluvista kuusi koski rikosasiaa, kuusi riita-asiaa sekä yksi hakemusasiaa.

17 . Tulokset ja taloudellisuus vuosina , 9,,9 Tavoite Toteutunut 9 9 Tavoite,0,0,0,,,0 Toteutunut,,,, 0, 9,9 Henkilöstömäärä (htv) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratkaistu asia Tuottavuus atkaistut asiat / htv. atkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa

18 MUU TOIMINTA. Hallinto Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö. Hovioikeusasetuksen..0 voimaan tulleen muutoksen jälkeen täysistunto ei enää ratkaise lainkaan hallintoasioita. Presidentti voi kuitenkin määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa. Kertomusvuoden aikana pidettiin kaksi täysistuntoa. Johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti, hovioikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö, kokoontui kertaa. Vuonna 000 uudistettuun tuomareiden nimittämisjärjestelmään kuuluu, että hovioikeuden lausunnon tuomarin viran hakijoista antaa lausuntovaliokunta. Siihen kuuluivat aikaisemmin presidentti, hovioikeudenlaamannit ja täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemat kaksi hovioikeudenneuvosta, mutta..0 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen lausuntovaliokuntaan kuuluvat vain presidentti ja hovioikeudenlaamannit. Lausuntovaliokunta käsittelee nimitysasiat kansliapäällikön esittelystä. Kertomusvuoden aikana lausuntovaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja kerran yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden lausuntovaltiokunnan kanssa ja antoi kahdeksan lausuntoa sekä kaksi lausuntoa yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa. Vuoden 0 loppuun mennessä lausuntovaliokunta on antanut kaiken kaikkiaan lausuntoa virkanimitysasioissa ja kaksi lausuntoa yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitettuna viraston ja hovioikeuden henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyökomitea. Komitea kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.. Sisäinen valvonta Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä koskeviin säädöksiin sekä työjärjestykseen. Hovioikeus seuraa tulosvastuullisena virastona määrärahojensa käyttöä. Lainkäyttötoiminnassaan hovioikeus pyrkii käsittelemään ja ratkaisemaan asiat lain- ja oikeudenmukaisesti, joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hovioikeudessa on toiminnan kehittämiseen tähtääviä työryhmiä. Hovioikeus pyrkii myös yhdessä yhteistoimintatahojen kanssa järjestettävin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksin edistämään lainkäytön tasoa ja joutuisuutta. Oikeusministeriön ja hovioikeuden välillä käytävissä vuotuisissa tulosneuvotteluissa sovitaan tulostavoitteet seuraavalle vuodelle. Hovioikeuden presidentti ja hovioikeudenlaamannit seuraavat säännöllisesti tulostavoitteiden toteutumista, asioiden käsittelyn etenemistä ja käsittelyaikoja. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja tuloksellisuudesta tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tuottavuusvaatimusten ja henkilökunnan vähentämisen vuoksi hovioikeudessa on välttämätöntä tarkastella jatkuvasti toiminnan laadullista tasoa, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Toimintaympäristön muutosten johdosta on tehtävä kulloinkin tarpeellisiksi todettavat muutokset työnjaossa, työmenetelmissä, ammattitaidon parantamisessa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja muissa toiminnan perusasioissa. Esittelijöiden voimakas vaihtuminen urakierron johdosta, muun henkilökunnan jo alkanut eläköityminen ja tuleva hovioikeusuudistus asettavat entistä suurempia vaatimuksia koko henkilökunnalle. Hovioikeuden nykyinen henkilökunta joutuu ottamaan suuren vastuun tietojensa, taitojensa ja kokemuksensa siirtämisessä uusille työntekijöille.

19 9 Hovioikeus suorittaa sille kuuluvan käräjäoikeuksien valvontatehtävän kautta käräjäoikeuksien toimivuuden ja lainkäytön laadun varmistamistehtävää. Hovioikeus on osaltaan mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuottaa tuomioistuinlaitoksen käyttöön tietoja erityisesti kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on myös tuottaa mittareita, joiden avulla hovioikeuksien käyttöön jaettavat määrärahat pystyttäisiin jakamaan muutoksenhakuasteille kokonaisuutena asetettavat vaatimukset huomioon ottaen nykyistä oikeudenmukaisemmalla tavalla.. Lausunnot Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot: lausunto todistelutoimikunnan mietinnöstä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 9/0) lausunto tulkkaustyöryhmän mietinnöstä "Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) lausunto hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen edellyttämistä asetusmuutoksista lausunto videoneuvottelutyöryhmän mietinnöstä "Videoneuvottelun käytön kehittäminen" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 0/0) lausunto Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 0-0 (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) lausunto yleisten tuomioistuinten pysyvässä arkistotyöryhmässä työstetystä käräjäoikeuksien seulontaohjemallista lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta. lausunto luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta lausunto päätelaitteiden tietoturvaohjeen luonnoksesta.. Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta Vuonna 00 hovioikeuteen perustettiin lainkäytön yhtenäisyystoimikunta, jonka tehtävänä on muun muassa seurata lainsäädäntöä ja antaa suosituksia siinä havaituista ongelmakohdista lainkäytön yhtenäisyyden toteuttamiseksi. Toimikunnan kokoonpano vahvistetaan vuosittain ja kertomusvuonna siihen kuuluivat presidentti Pertti Nieminen puheenjohtajana ja jäseninä hovioikeudenneuvokset Timo Palmgren ( ), Lea Nousiainen, Jukka Ketola ( ) ja Aki asilainen sekä sihteerinä informaatikko Teija Aalto. Kertomusvuonna lainkäytön yhtenäisyystoimikunta kokoontui viisi kertaa.. Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tarkastuksen ovat suorittaneet hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen, asessori Pirjo Haaja sekä viskaali Paula Malanin. Hyvinkään käräjäoikeuden tarkastusta ei vuonna 0 suoritettu, koska Helsingin hovioikeus ilmoitti tarkastavansa Hyvinkään käräjäoikeuden sen siirryttyä Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin..0 lukien. Tarkastus on toimitettu hovioikeuden työjärjestyksen mukaisesti ja se on painottunut käräjäoikeuden eri henkilöstöryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Asiakirjojen tarkastusta on harjoitettu satunnaisotoksin vain vähäisessä määrin.

20 0 Käräjäoikeuden laamannin kanssa on keskusteltu erityisesti siitä, miten lainkäytön yhtenäisyyttä pyritään edistämään käräjäoikeudessa ja miten asioiden joutuisan käsittelyn seuranta ja valvonta on niissä järjestetty. Lisäksi on keskusteltu toimitilakysymyksistä. Kaikkien henkilöstöryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on puolestaan käyty läpi muun ohessa toimitilojen turvallisuutta koskevia kysymyksiä. Erityisesti tuomareiden kanssa on keskusteltu siitä, miten tilajärjestelyt soveltuvat niin sanotun pelkäävän todistajan kuulemiseen ja miten kuuleminen käytännössä toteutetaan. Tuomareiden kanssa on lisäksi keskusteltu salassa pidettävistä ratkaisuista laadittavista julkisista selosteista. Näiden valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin valvontaa koskevassa kirjeessä erityisesti esille nostamien kysymysten lisäksi keskusteluissa on hovioikeuden aloitteesta nostettu esiin kysymys vuonna 0 tapahtuneen organisaatiomuutoksen vaikutuksista henkilöstöön ja työtehtäviin sekä kysymys esitutkinta-aineiston huomioon ottamisesta kirjallisessa rikosprosessissa. Lisäksi on seurattu hovioikeuden työjärjestyksestä ilmeneviä seikkoja kuten oikeusperiaatteiden soveltamista, laintulkinnan yhdenmukaisuutta, tuomioistuinharjoittelun järjestämistä, asioiden jakautumista henkilökunnan kesken, käsittelyn joutuisuutta ja määräaikojen noudattamista. Tarkastuskäynnistä on laadittu erillinen kertomus.. Koulutus Hovioikeuteen perustettiin vuonna 00 koulutustoimikunta, jonka tehtävänä on kartoittaa toivomuksia hovioikeuden järjestämästä koulutuksesta ja olla mukana sen suunnittelussa. Toimikunta järjestää hovioikeuden omissa tiloissa koulutusta muutamana päivänä vuodessa hovioikeuden henkilökunnalle ja yhteistyötahoille. Toimikunta kokoontui vuoden aikana muutaman kerran. Kertomusvuodeksi oli laadittu myös hovioikeuden koulutussuunnitelma. Lisäksi jatkettiin käytäntöä, jonka mukaan muun tahon kuin hovioikeuden järjestämään koulutukseen osallistuvalla on velvollisuus laatia lyhyt muistio koulutuksessa esille tulleista keskeisistä kysymyksistä tai vaihtoehtoisesti hän voi esitellä niitä suullisesti hovioikeuden sisäisessä koulutus- tai tiedotustilaisuudessa. Hovioikeus järjesti kertomusvuoden aikana seuraavat tilaisuudet: Hovioikeuspiirin laamannien kokous Ajankohtaista jäämistöoikeutta oikeuskäytännön valossa EU-oikeus kansallisessa tuomioistuimessa Koulutusmatka Tartoon Käräjänotaaripäivä Hovioikeuspäivä Ajankohtaista konkurssioikeutta Keskustelutilaisuus avustajien, syyttäjien ja hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien kanssa Kirjasto- ja tietopalvelun neuvottelupäivät. Lisäksi hovioikeudessa oli mahdollisuus osallistua videoyhteyden kautta muutamaan muualla järjestettyyn koulutustilaisuuteen.. Kirjasto Henkilökunnan käytössä on oikeudellinen virastokirjasto. Kirjasto on tarkoitettu ensi sijassa hovioikeuden oman henkilökunnan käyttöön, mutta kaukolainoja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan myös muille tuomioistuimille. Hovioikeuteen saapui vuonna 0 noin 0 uutta monografiaa tai muuta hankintanumerolla mer

21 kittyä julkaisua. Kirjastotietokantaan on luetteloitu myös lukuisia elektronisia julkaisuja. Lisäksi kirjastoon on tullut sarjajulkaisuja ja lehtiä. Hovioikeudella on kirjasto-ohjelmana Lotus Notes -ympäristöön tehty kirjastosovellus Justiina. Vuoden päättyessä sen kirjastotietokannassa oli melkein dokumenttia. Hovioikeuden kirjaston uutuusluettelo lähetetään sitä toivoneille hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille.. Tiedotus Sisäinen tiedotus Kertomusvuonna pidettiin koko henkilökunnalle muutama tiedotus- ja kahvitilaisuus, joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista. Eri henkilöstöryhmillä oli lisäksi keskustelutilaisuuksia presidentin ja kansliapäällikön kanssa. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään paljolti hovioikeuden sähköistä ilmoitustaulua sekä sähköpostia. Ulkoinen tiedotus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen b :ssä (0/00) tarkoitetussa viestintäsuunnitelmassa määritellään ne perusteet, joiden mukaisesti hovioikeus toteuttaa sille laissa säädettyä viestintätehtävää. Viestintäsuunnitelman painopiste on hovioikeuden ulkoisessa viestinnässä. Viestintäsuunnitelma on muun muassa hovioikeuden kotisivuilla. Hovioikeus julkaisi kertomusvuonna neljä Finlex-ratkaisua. Hovioikeuden kirjaamo on tiedottanut hovioikeudessa vireillä olevista asioista ja hovioikeuden antamista yksittäisistä ratkaisuista silloin, kun tiedotusvälineet ovat tietoja pyytäneet. Lisäksi kansliapäällikkö on kysyttäessä tiedottanut asioista. Internetissä (www.oikeus.fi/ho/kouvola) olevia hovioikeuden kotisivuja päivitettiin tarpeellisilta osin kuluneen vuoden aikana.

22 .9 Työterveyshuolto ja työsuojelu Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollossa on tehty työhöntulotarkastukset ja ikäryhmittäiset terveystarkastukset. Työterveyshoitajana on toiminut Maarit Kohonen. Työfysioterapeutti Kirsi avi on käynyt tarvittaessa hovioikeudessa tarkastamassa työntekijöiden työpisteiden ergonomiaa. Kertomusvuonna on hankittu näyttöpäätelasit muutamalle työntekijälle. Hovioikeus tarjosi halukkaille ilmaisen influenssarokotteen. Kouvolan Terveystalon järjestämälle ensiapukurssille (EA) osallistui hovioikeudesta yksi esittelijä. Hovioikeudessa tehtiin henkilökunnalle syksyllä 0 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyn tulokset on julkaistu hovioikeuden sähköisellä ilmoitustaululla. Vastausten perusteella hovioikeudessa ei ole ollut sukupuolista ahdistelua tai häirintää. Yksittäiset vastaajat tunsivat tulleensa syrjityiksi ikänsä tai sukupuolensa perusteella. Vuoden aikana on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma sekä päivitetty työsuojelun toimintaohjetta vuosille Lisäksi kertomusvuonna on tehty riskikartoitus ja päivitetty työpaikan riskien hallinnan suunnitelmaa..0 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Hovioikeuden Tyky-ryhmään kuului vuonna 0 kuusi jäsentä ja se kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Henkilökunnan yhteistä liikunnan harrastamista jatkettiin viikoittaisilla sählypeleillä Valkealan Mailapelihallilla. Hovioikeuden henkilökunnan käytössä on ajanmukaisin laittein varustettu kuntosali toimitalon pohjakerroksessa. Lisäksi työkyvyn ylläpitoon tähtäävänä toimena hovioikeus tarjosi mahdollisuuden ostaa 0 kappaletta viiden euron arvoisia pääosin viraston kustantamia liikuntaja kulttuuriseteleitä. Maaliskuussa vietettiin ulkoilupäivää Vierumäellä lumikenkäilyn merkeissä. Toukokuussa Kouvolan hovioikeuden joukkue osallistui Naisten Kympille Helsingissä. Kesäkuussa hovioikeuden kanoottijoukkue Melakouhot oli perinteisesti mukana Suomi Meloo -tapahtumassa. Elokuussa Kouvolan hovioikeuden joukkue osallistui Vaasan hovioikeuden järjestämään jalkapallon Tuomioistuinturnaukseen saavutuksenaan. sija ja Fair Play -palkinto. Lokakuussa saimme lajiopastusta rivitanssiin ja kuntonyrkkeilyyn hovioikeuden tiloissa. Pikkujoulua juhlittiin joulukuussa hovioikeuden omissa tiloissa.

23 . Varatuomarin arvonimi Varatuomarin arvonimi myönnettiin :lle tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneelle lakimiehelle. Heistä naisia oli yhdeksän ja miehiä seitsemän.. Kunniamerkit Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä hovioikeudenneuvos Kari Janhuselle Suomen Valkoisen uusun I luokan ritarimerkin.

24 LIITE Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa Tkoodi Esittely Yht Muut Osuus% Muu Yht.,,9 Kouvolan hovioikeus Muut Esittely Yht Osuus% Hyvinkään käräjäoikeus S Muut 0 0 Esittely S S Pääkäsittely Yht. 0 9,9,9, 0, 0,, Ositt. esitt. / pääkäsitt. Osuus% 0, 0 0 S Muut Ositt. esitt. / pääkäsitt. S Pääkäsittely Yht. Osuus% 0 9,,,,,, 0, 0, 0, 0 S Muut S Muut 9 Esittely Pääkäsittely Esittely Päijät-Hämeen käräjäoikeus,9,9 Kymenlaakson käräjäoikeus 0, 9 9

25 Yht. Osuus%,,9 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 9,,9,, 0,, 0, S Muut 0 0 Esittely 9 9 S Pääkäsittely Yht. 0 0, Ositt. esitt. / pääkäsitt. 9 0,, Osuus%, 9, 9,,,,,,, 0,9 Kaikkiaan Osuus % 00,, 0,,,,, 0,,0 0, 0, 0,, 0,9 9 0, T-koodit: Muu Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty Tieto puuttuu

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä 15.3.2013 Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat!

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Edita

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 YLITUOMARIN KATSAUS... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta erityistuomioistuimeksi...

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS (Sopeuttamisesta)... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Reinikka, Edita Oyj Painopaikka Edita Oyj, Helsinki 2001 2 LUKIJALLE

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 HELSINKI 2000 LUKIJALLE Valtakunnansyyttäjänviraston vuosikertomus on tarkoitettu tiedonlähteeksi ensi sijassa

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeus Toiminta 2013

Helsingin hallinto-oikeus Toiminta 2013 Helsingin hallinto-oikeus Toiminta 203 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 203 Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus 2 Lainkäyttötoiminta 4 Tuomiopiiri ja tehtävät Toiminta-ajatus Ulkoinen ohjaus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 HELSINKI 2002 K 12/2002 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2007

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2007 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2007 HELSINKI 2008 K 16/2008 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot