Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0

2 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana.... Henkilöstön ikäryhmäjakauma...9 LAINKÄYTTÖTOIMINTA...0. Saapuneet asiat...0. Annetut ratkaisut...0. Viipymistilasto Keskimääräinen käsittelyaika.... Pääkäsittelyt.... Pääkäsittelyjen lukumäärä Matkakäräjät vuonna Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna Saapuneiden asioiden laatu....0 Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista.... Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen.... Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 0 annettuihin ratkaisuihin.... Tulokset ja taloudellisuus vuosina atkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa MUU TOIMINTA.... Hallinto.... Sisäinen valvonta.... Lausunnot...9. Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta...9. Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus...9. Koulutus...0. Kirjasto...0. Tiedotus....9 Työterveyshuolto ja työsuojelu....0 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta.... Varatuomarin arvonimi.... Kunniamerkit... LIITE: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa... Kannen kuva Seppo Liiimatainen

3 PESIDENTIN KATSAUS. Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta Kertomusvuonna hovioikeuteen saapui 9 asiaa. Määrä olisi ollut huomattavasti alhaisempi, jollei vuoden lopussa olisi saapunut samaan asiakokonaisuuteen kuulunutta velkomusasia. Saapuneiden asioiden määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna, jolloin saapui 9 asiaa. ikosasioita oli eli prosenttia, riita-asioita prosenttia ja muita asioita prosenttia. ikosasioiden suhteellinen osuus on laskenut ja riita-asioiden puolestaan noussut. Koska riita-asioiden käsittely ja ratkaisu edellyttävät keskimäärin suurempaa työmäärää kuin rikosasioiden, tämä on näkynyt hienoisena työmäärän kasvuna edelliseen vuoteen verrattuna. atkaisu annettiin 9 asiassa. Määrä on huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina. Tämä merkitsi myös sitä, että tuottavuudessa ei saavutettu asetettua tavoitetta ratkaistua asiaa henkilötyövuotta kohden. Toteuma oli 9,9 asiaa. Vastaavasti taloudellisuus oli tavoitetta.0 euroa ratkaistua asiaa kohden korkeampi ollen. euroa. Keskeisimmät syyt tavoitteiden toteutumattomuuteen olivat hovioikeuksien yhdistämiseen liittyvät ja siitä seuraavat tekijät: merkittävä henkilökunnan siirtyminen hovioikeudesta muihin tehtäviin ja henkilöstön, erityisesti viskaalien, vajaus vuoden 0 loppupuolen ja alkuvuoden 0 välisenä aikana sekä yhdistämisen suunnittelun vaatima työ, johon koko hovioikeuden henkilökunta joutui osallistumaan kertomusvuonna. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa asioissa oli kuukautta päivää sekä esittelyasioissa, kuukautta ja pääkäsittelyasioissa kuukautta päivää. Käsittelyaika ylitti vuoden parissa asiassa. Näiltä osin hovioikeus saavutti tavoitteensa hyvin yhdistämiseen liittyvistä rasitteista huolimatta. Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi vuoden 0 lopun asiasta asialla ja oli vuoden 0 lopussa 9 asiaa. Tähän lukuun sisältyy vuoden 0 loppupuolella saapunut edellä mainittu velkomusasian ryhmä. Pääkäsittelyjen osuus on laskenut vuoden 00 määrästä pääkäsittelyasiasta merkittävästi joka vuonna. Kertomusvuonna pääkäsittelyjä toimitettiin 9 asiassa eli noin prosentissa ratkaistuista asioista. Lasku on jatkunut vuonna 0 niin, että pääkäsittelyjä on toimitettu hieman alle 0 pro sentissa asioista. Myös pääkäsittelyihin käytetty tuntimäärä on laskenut merkittävästi vaihdellen hieman yli tunnista tuntiin viikossa tuomaria kohden. Esittelijöillä tuntimäärä on ollut alhaisempi, koska jäsenet ovat toimittaneet osan pääkäsittelyistä ilman esittelijää. Lyhyet käsittelyajat, vireillä olevien asioiden vähäinen määrä ja se, ettei hovioikeudessa ole ollut vanhoja asioita, ovat antaneet hyvän lähtökohdan yhdistetyn Itä-Suomen hovioikeuden toiminnan aloittamiselle. Lähes vastaavalla tavalla asia on ollut myös Itä-Suomen hovioikeudessa, mikä niin ikään on ollut hyvä lähtökohta hovioikeuksien yhdistämiselle. Muutoksenhakuprosentti hovioikeuden antamista ratkaisuista on vaihdellut ja 9 välillä viimeisten 0 vuoden aikana. Koska annettujen ratkaisujen määrä oli aikaisempaa alhaisempi, muutoksenhakuprosentti 9 kertomusvuona oli korkeahko, vaikka valituslupaa haettiin aikaisempaa vähäisemmässä asiamäärässä: asiassa, kun määrä on aikaisemmin vaihdellut 0 ja välillä. Korkein oikeus on antanut valitusluvan asiassa. Hovioikeuspiirin käräjäoikeuksista tulleissa asioissa hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun noin prosentissa asioista. Kun lukuun lasketaan mukaan myös sellaiset hovioikeuden ratkaisut, joissa muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa, luku on 9 prosenttia. Aikaisempiin vuosiin verrattuna hovioikeuden lainkäyttö- ja sitä tukeva toiminta ovat pääosin vastanneet sitä, millaisia ne ovat olleet usean viimeisen vuoden aikana. Tuottavuutta ja taloudellisuutta lukuun ottamatta tavoitteet on saavutettu. Tähän on päästy siitä huolimatta, että hovioikeus toimi

4 vajalla henkilöstöllä, henkilöstön vaihtuminen oli merkittävää ja yhdistämisen suunnittelu vei kohtalaisen ison osan resurssien käytöstä.. Toimintaympäristö Viime vuosina on tapahtunut merkittäviä muutoksia tuomioistuinten toimintaympäristössä. Käräjäoikeusuudistus vähensi käräjäoikeuksien määrään puoleen, :ään. Kouvolan ja Itä- Suomen hovioikeuksien yhdistäminen vähensi hovioikeuksien määrän kuudesta viiteen. Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeuksien sekä Oulun ja ovaniemen hallinto-oikeuksien yhdistäminen puolestaan hallinto-oikeuksien määrän kahdeksasta kuuteen. On odotettavaa, että rakenteellisia muutoksia jatketaan ja tuomioistuinten määrää vähennetään. Oikeusministeriö asetti viime vuoden lopussa työryhmän selvittämään korkeimpien oikeuksin mahdollisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja. Oikeusministeriön asettama neuvottelukunta laati keväällä 0 julkaistun oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille 0-0. Ohjelmaan sisältyy lähes 0 toimenpide-ehdotusta muutoksista tuomioistuimille, syyttäjille, asianajajille, julkiseen oikeusapuun ja ulosottoon. Yli kolmasosassa työ on käynnistetty muutosten toteuttamiseksi. Oikeudenkäyntiasiamiesten toiminnan luvanvaraistamisesta ja valvonnan laajentamisesta on säädetty vuonna 0 laissa luvan saaneista oikeudenavustajista. Samalla muutettiin oikeudenkäymiskaaren luvun säännöksiä siitä, keillä on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Muutokset tulivat voimaan..0. Vuoden 0 alusta eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta muilla kuin asianajajilla ja julkisilla oikeusavustajilla pitää olla lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimintaan. Vuonna 0 keväällä ja alkukesällä käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa otettiin käyttöön yleisten tuomioistuinten rikostuomiosovellus, itu, rikosasioiden tuomioiden ja toimituskirjojen tuottamista ja arkistointia sekä ratkaisujen sähköistä jakelua varten. Järjestelmän käyttöönotossa ja toimivuudessa on ollut ongelmia ja puutteita, jotka ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet työskentelyä. Järjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä on kehitetty, ja työ jatkuu edelleen. Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke, AIPA-hanke, on käynnistetty vuonna 00. Tavoitteena on uudistaa syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmät poikkihallinnollisella, yhteisellä ja yhdenmukaisella sähköisellä tietojärjestelmäkokonaisuudella, jossa asianosaiset ja heidän avustajansa voivat seurata asiansa käsittelyä ja hoitaa asiaansa. Järjestelmä on tarkoitus rakentaa ja saada käyttöön vaiheittain: summaarisissa rikosasioissa ja pakkokeinoasioissa vuonna 0, rikosasioissa vuonna 0 sekä riitaja hakemusasioissa viimeistään vuonna 0. Käyttöönotto toteutetaan kussakin sanotussa asiaryhmässä ensin käräjäoikeuksissa, seuraavaksi hovioikeuksissa ja viimeiseksi korkeimmassa oikeudessa. Hanke on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulustaan jonkin verran. AIPA-hankkeen johtoryhmä on linjannut alkukesällä 0, että rakennettava järjestelmä korvaa rikostuomiosovelluksen lukuun ottamatta sitä, että rikostuomiosovelluksen jakelujärjestelmää saatetaan hyödyntää AIPA:ssa. Eduskunnassa on käsiteltävänä yleisiä tuomioistuimia koskevat hallituksen esitykset oikeudenkäymiskaaren lukua ja siihen liittyviä todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, rikoslain 0 luvun muuttamisesta ja syyteneuvottelua koskeva lainsäädäntö. Tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta lainsäädännöstä tuomioistuinlakityöryhmä on antanut väliraportin vuonna 0 ja mietintönsä keväällä 0. Lausuntojen antamisen määräaika on päättynyt Lausuntokooste on odotettavissa loppukesästä 0. Edellä kerrotut muutos- ja uudistushankkeet ovat vain osa oikeuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Niiden ohella vireillä on useita muita. Samanaikaisesti on käynnissä voimakas tuomareiden eläköityminen ja tuomarikunnan sukupolvenvaihdos. Muutama vuosi myöhemmin

5 sama tapahtuu kansliahenkilökunnassa. Kun toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset ovat varsin vaikuttavia, ne asettavat työntekijät tavanomaista kovemman vaatimustason ja paineen alle. Tässä ympäristössä henkilökunnan ammattitaito, jaksaminen ja työhyvinvointi sekä yksikön toiminnan hyvä järjestäminen ja johtaminen ovat ne tekijät, joilla voidaan selviytyä tehtävien hoitamisesta tavoitteiden mukaisesti. Onnistuminen edellyttää lisäksi kaikkien myötävaikutusta ja yh teistä vastuunottoa. Kaikki nämä asiat ovat olleet kohdallaan ja tuottaneet hyvän tuloksen.. Kiitokset On ilo sanoa kiitokset hovioikeuden henkilökunnalle vuoden 0 työstä ja yhteistoiminnasta. Poikkeuksellisissa, osin vaikeissa olosuhteissa hovioikeus on täyttänyt tehtävänsä hyvin. Kaikki ovat tunteneet ja ottaneet vastuun toiminnan onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä hovioikeuksien yhdistämisen tukemisesta. Työilmapiiri on ollut kiitettävä. Esitän parhaimmat kiitokseni henkilökunnalle hienosta panoksestanne ja työtoveruudestanne sekä hyvistä saavutuksista. Esitän kiitokseni myös Itä-Suomen hovioikeuden henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä hovioikeuksien yhdistämisessä. Kuopiossa..0 Presidentti Pertti Nieminen

6 HENKILÖSTÖ Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten hovioikeudessa on kaksi osastoa. Osastoa johtaa hovioikeudenlaamanni ja osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia sekä esittelijöinä asessori ja viskaaleja. Osastoon kuuluu myös notaari ja lainkäyttösihteerejä. Lisäksi hovioikeuden henkilökuntaan kuuluu kansliapäällikkö, kirjaaja, apulaiskirjaaja, kirjaamosihteeri, informaatikko, talous- ja henkilöstösihteerejä sekä virastomestari. Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä virkaa.. Organisaatio Presidentti Presidentti Johtoryhmä Johtoryhmä Täysistunto Täysistunto. osasto. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Hovioikeudenneuvoksia Asessori Asessori Viskaaleja Viskaaleja Notaari Notaari Lainkäyttösihteerejä Lainkäyttösihteerejä. osasto. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Hovioikeudenneuvoksia Asessori Asessori Viskaaleja Viskaaleja Notaari Notaari Lainkäyttösihteerejä Lainkäyttösihteerejä Hallintokanslia Hallintokanslia Kansliapäällikkö Kansliapäällikkö Talousja henkiöstötalousja henkiöstösihteerejä sihteerejä Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri Kirjaamo Kirjaamo Kirjaaja Kirjaaja Apulaiskirjaaja Apulaiskirjaaja Kirjaamosihteeri Kirjaamosihteeri Virastomestari Virastomestari Kirjasto Kirjasto Informaatikko Informaatikko

7 . Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana hovioikeudenneuvos Lolita Tuomainen toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T koko vuoden asessori Minna Mattila toimi edelleen määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena koko vuoden; hän sai Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 alkaen viskaali Merja Tuovinen toimi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina koko vuoden viskaali Pirjo Haaja oli osittaisella virkavapaalla ja toimi määräaikaisena asessorina viskaali Minna Manninen toimi edelleen Kouvolan oikeusaputoimiston määräaikaisena julkisena oikeusavustajana..0 asti; hän sai hallinto-oikeussihteerin viran Oulun hallinto-oikeudesta..0 alkaen viskaali iikka Toiminen hoiti edelleen määräaikaisen asessorin tehtävää..0 asti; hän sai Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 alkaen viskaali Mikko Pennanen toimi edelleen Kymenlaakson käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina koko vuoden; hän sai Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 lukien viskaali Maria Takki toimi määräaikaisena asessorina ja Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina viskaali Janne Arvela toimi edelleen korkeimmassa oikeudessa määräaikaisena oikeussihteerinä ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina määräaikainen viskaali Kimmo Lähtinen toimi määräaikaisena asessorina ja Kymenlaakson käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina määräaikainen viskaali Jussi-Pekka Jutila toimi Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina käräjänotaari Minna Laherto aloitti määräaikaisena viskaalina..0 lukien ja jäi virkavapaalle..0 lukien määräaikainen toimistosihteeri Mira Kyllönen toimi määräaikaisena toimistosihteerinä..0 lukien hallinnon toimistosihteerinä (..0 alkaen nimikkeen muutos: talous- ja henkilöstösihteeri) apulaiskirjaaja Sirkku Värri toimi määräaikaisena kirjaajana arkistonhoitaja aija Koponen toimi määräaikaisena apulaiskirjaajana määräaikainen toimistosihteeri Airi Korpela toimi määräaikaisena arkistonhoitajana....0 (..0 alkaen nimikkeen muutos: kirjaamosihteeri) käräjätuomari Sirpa Pakkala Pirkanmaan käräjäoikeudesta toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T määräaikainen viskaali Silja Leino oli virkavapaalla ja palasi määräaikaiseksi viskaaliksi.9.0 lukien hovioikeudenneuvos Tarja Huossa sai Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen T viran..0 alkaen viskaali Petteri Kosonen toimi edelleen määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena..0 asti, minkä jälkeen hän sai Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran käräjätuomari Hanna Paronen Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T..0 alkaen kirjaaja Annukka Eeva sai viran Kymenlaakson käräjäoikeudesta..0 lukien Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Matti Päivärinta toimi määräaikaisena viskaalina ja Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina.0.0 alkaen käräjänotaari Minna Mielonen toimi määräaikaisena viskaalina käräjänotaari Pauliina atilainen oli tuomioistuinharjoittelijana ja määräaikaisena viskaalina määräaikainen viskaali Antti yynänen toimi määräaikaisena asessorina määräaikainen viskaali Anne Miettinen toimi määräaikaisena asessorina ja Itä-Suomen hovioikeuden määräaikaisena viskaalina..0 lukien määräaikainen viskaali Paula Malanin toimi määräaikaisena asessorina ja jäi virka

8 vapaalle..0 lukien määräaikainen viskaali Elina Syvelä aloitti Kotkan oikeusaputoimistossa määräaikaisena julkisena oikeusavustajana..0 lukien määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tommi Toijonen toimi määräaikaisena viskaalina..0 alkaen hovioikeudenneuvos Timo Palmgren sai Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran.9.0 alkaen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos Jukka Ketola toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T.9.0 lukien määräaikainen viskaali Vesa Toivanen toimi Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina..0 lukien Salpausselän syyttäjänviraston määräaikainen toimistosihteeri Christa Enävuo toimi kirjaamosihteerinä..0 lukien Helsingin hovioikeuden lainkäyttösihteeri Sanna Jonninen toimi..0 alkaen lainkäyttösihteerinä varatuomari Tarja Ylikoski toimi määräaikaisena viskaalina..0 alkaen. Oikeusministeriö antoi.9.0 (ad OM /0/0, OM,,,, ja /0/0) päätöksen virkanimikemuutoksista hovioikeuksissa..0 lukien. Sen mukaan: Kouvolan hovioikeuden osastosihteerin Y ja hallinnon toimistosihteerin Y virkojen nimikkeet muutetaan talous- ja henkilöstösihteerin viroiksi, toimistosihteerin (arkistonhoitaja) Y0 virkanimike muutetaan kirjaamosihteerin viraksi, lisäksi oikeusministeriö päätti, että kaikki muut toimistosihteerin virat paitsi edellä mainitut osastosihteerin ja toimistosihteerien virat muutetaan lainkäyttösihteerin viroiksi.

9 9. Henkilöstön ikäryhmäjakauma Ikäryhmäjakaumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa..0 työskennelleet henkilöt, joten se ei sisällä virkavapaalla olevia. 0 9 Henkilöiden lukumäärä

10 0 Asioiden määrä LAINKÄYTTÖTOIMINTA. Saapuneet asiat ikosasioita Ulosottoasioita 0 iita-asioita I asteen asioita 099 ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä Hakemusasioita Annetut ratkaisut Asioiden määrä ikosasioita Ulosottoasioita ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä iita-asioita I asteen asioita Hakemusasioita

11 . Viipymistilasto....0 <= kk <= kk <= 9kk 9<=kk <= Yli kk Lkm Aika kk 9,, iita-asiat 9 99 ikosasiat, Ulosottoasiat,9 Hakemusasiat 9, 9, Ensimmäisen asteen asiat Yhteensä 99 09,% 0,%,%,% 0,% 0,%. Keskimääräinen käsittelyaika kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kpl 9 kpl kpl kpl kpl kpl kpl 9 kpl kpl 9 kpl. Pääkäsittelyt Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 0 ratkaistuissa asioissa, joissa järjestettiin pääkäsittely, oli viisi kuukautta päivää. Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun 00 asiassa. Asioita saapui 9 kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun 9 asiassa. Vuoden päättyessä ei ollut yhtään yli vuoden vireillä olevaa asiaa ja ratkaisu oli antamatta 9:ssä vuonna 0 saapuneessa asiassa. Hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetussa ns. kevennetyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä, ratkaistiin yhteensä 0 asiaa, mikä on noin % kaikista asioista. Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama.

12 . Pääkäsittelyjen lukumäärä (Nimitys pääkäsittely on tullut käyttöön vuonna 99.). Matkakäräjät vuonna 0 Paikkakunta Hyvinkää Kotka Lahti Lappeenranta Yht. Pääkäsittelyjä Istuntopäiviä 9 9

13 . Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 0 E H S U Yht. 9 0,0% Hyvinkään käräjäoikeus 9,% Kymenlaakson käräjäoikeus 0,% Päijät-Hämeen käräjäoikeus 9 90,% 0,% 0,% Etelä-Karjalan käräjäoikeus Kouvolan hovioikeus Muut Kaikkiaan E = Ensimmäisen asteen asiat H = Hakemusasiat = ikosasiat S = iita-asiat U = Ulosottoasiat Etelä-Karjalan käräjäoikeus Muut Päijät-Hämeen käräjäoikeus Hyvinkään käräjäoikeus Kymenlaakson käräjäoikeus 0

14 .9 Saapuneiden asioiden laatu Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden jutturyhmää vuonna 0 olivat diaarin mukaan seuraavat: iita-asiat: Velkajärjestelyhakemus Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuva velkomus Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita Muu kiinteistöä koskeva riita Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen Muu velkasuhteeseen perustuva saatava Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus Lapsen elatusavun vahvistaminen kpl osuus%, 9,9,,,,,0 0,9 0, 0, 0 9 ikosasiat: kpl Pahoinpitely Törkeä rattijuopumus attijuopumus Huumausainerikos Törkeä pahoinpitely Varkaus Törkeä varkaus Petos, lievä petos Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen yöstö 0 9 osuus %,9,,,,,,9,,, Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita: kpl Menetetyn määräajan palauttaminen Muu hakemusasia Pakkokeinoasia Ulosottovalitus Lähestymiskieltoasia 9 osuus %,0,,,, ikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan.

15 .0 Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista Tkoodi Yht. 9 Osuus %,,,,,, 0,9, Esittely S Muut Pääkäsittely S Muut Yht. 9 0 Osuus %,9,, Kaikkiaan Osuus % 00,, 0,, 9,,, 0,,, 0, 0 Muu Yht ,,, 0, 90 0,,0 0, 0, 0,, 0, 9 T-koodit: Muu Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty Tieto puuttuu

16 . Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuosi Annettuja ratkaisuja Ao. vuonna ratkaistuja asioita, joissa valituslupaa on pyydetty Muutoksenhaku%,,,,,9,9,,, 9,0. Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 0 annettuihin ratkaisuihin ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita Yht. 9 kpl Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Kouvolan hovioikeuden ratkaisemissa asioissa Vuosi Asioiden lkm Vuonna 0 myönnetyistä valitusluvista kuusi koski rikosasiaa, kuusi riita-asiaa sekä yksi hakemusasiaa.

17 . Tulokset ja taloudellisuus vuosina , 9,,9 Tavoite Toteutunut 9 9 Tavoite,0,0,0,,,0 Toteutunut,,,, 0, 9,9 Henkilöstömäärä (htv) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratkaistu asia Tuottavuus atkaistut asiat / htv. atkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa

18 MUU TOIMINTA. Hallinto Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö. Hovioikeusasetuksen..0 voimaan tulleen muutoksen jälkeen täysistunto ei enää ratkaise lainkaan hallintoasioita. Presidentti voi kuitenkin määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa. Kertomusvuoden aikana pidettiin kaksi täysistuntoa. Johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti, hovioikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö, kokoontui kertaa. Vuonna 000 uudistettuun tuomareiden nimittämisjärjestelmään kuuluu, että hovioikeuden lausunnon tuomarin viran hakijoista antaa lausuntovaliokunta. Siihen kuuluivat aikaisemmin presidentti, hovioikeudenlaamannit ja täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemat kaksi hovioikeudenneuvosta, mutta..0 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen lausuntovaliokuntaan kuuluvat vain presidentti ja hovioikeudenlaamannit. Lausuntovaliokunta käsittelee nimitysasiat kansliapäällikön esittelystä. Kertomusvuoden aikana lausuntovaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja kerran yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden lausuntovaltiokunnan kanssa ja antoi kahdeksan lausuntoa sekä kaksi lausuntoa yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa. Vuoden 0 loppuun mennessä lausuntovaliokunta on antanut kaiken kaikkiaan lausuntoa virkanimitysasioissa ja kaksi lausuntoa yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitettuna viraston ja hovioikeuden henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyökomitea. Komitea kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.. Sisäinen valvonta Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä koskeviin säädöksiin sekä työjärjestykseen. Hovioikeus seuraa tulosvastuullisena virastona määrärahojensa käyttöä. Lainkäyttötoiminnassaan hovioikeus pyrkii käsittelemään ja ratkaisemaan asiat lain- ja oikeudenmukaisesti, joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hovioikeudessa on toiminnan kehittämiseen tähtääviä työryhmiä. Hovioikeus pyrkii myös yhdessä yhteistoimintatahojen kanssa järjestettävin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksin edistämään lainkäytön tasoa ja joutuisuutta. Oikeusministeriön ja hovioikeuden välillä käytävissä vuotuisissa tulosneuvotteluissa sovitaan tulostavoitteet seuraavalle vuodelle. Hovioikeuden presidentti ja hovioikeudenlaamannit seuraavat säännöllisesti tulostavoitteiden toteutumista, asioiden käsittelyn etenemistä ja käsittelyaikoja. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja tuloksellisuudesta tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tuottavuusvaatimusten ja henkilökunnan vähentämisen vuoksi hovioikeudessa on välttämätöntä tarkastella jatkuvasti toiminnan laadullista tasoa, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Toimintaympäristön muutosten johdosta on tehtävä kulloinkin tarpeellisiksi todettavat muutokset työnjaossa, työmenetelmissä, ammattitaidon parantamisessa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja muissa toiminnan perusasioissa. Esittelijöiden voimakas vaihtuminen urakierron johdosta, muun henkilökunnan jo alkanut eläköityminen ja tuleva hovioikeusuudistus asettavat entistä suurempia vaatimuksia koko henkilökunnalle. Hovioikeuden nykyinen henkilökunta joutuu ottamaan suuren vastuun tietojensa, taitojensa ja kokemuksensa siirtämisessä uusille työntekijöille.

19 9 Hovioikeus suorittaa sille kuuluvan käräjäoikeuksien valvontatehtävän kautta käräjäoikeuksien toimivuuden ja lainkäytön laadun varmistamistehtävää. Hovioikeus on osaltaan mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuottaa tuomioistuinlaitoksen käyttöön tietoja erityisesti kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on myös tuottaa mittareita, joiden avulla hovioikeuksien käyttöön jaettavat määrärahat pystyttäisiin jakamaan muutoksenhakuasteille kokonaisuutena asetettavat vaatimukset huomioon ottaen nykyistä oikeudenmukaisemmalla tavalla.. Lausunnot Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot: lausunto todistelutoimikunnan mietinnöstä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 9/0) lausunto tulkkaustyöryhmän mietinnöstä "Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) lausunto hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen edellyttämistä asetusmuutoksista lausunto videoneuvottelutyöryhmän mietinnöstä "Videoneuvottelun käytön kehittäminen" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 0/0) lausunto Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 0-0 (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) lausunto yleisten tuomioistuinten pysyvässä arkistotyöryhmässä työstetystä käräjäoikeuksien seulontaohjemallista lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta. lausunto luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta lausunto päätelaitteiden tietoturvaohjeen luonnoksesta.. Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta Vuonna 00 hovioikeuteen perustettiin lainkäytön yhtenäisyystoimikunta, jonka tehtävänä on muun muassa seurata lainsäädäntöä ja antaa suosituksia siinä havaituista ongelmakohdista lainkäytön yhtenäisyyden toteuttamiseksi. Toimikunnan kokoonpano vahvistetaan vuosittain ja kertomusvuonna siihen kuuluivat presidentti Pertti Nieminen puheenjohtajana ja jäseninä hovioikeudenneuvokset Timo Palmgren ( ), Lea Nousiainen, Jukka Ketola ( ) ja Aki asilainen sekä sihteerinä informaatikko Teija Aalto. Kertomusvuonna lainkäytön yhtenäisyystoimikunta kokoontui viisi kertaa.. Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tarkastuksen ovat suorittaneet hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen, asessori Pirjo Haaja sekä viskaali Paula Malanin. Hyvinkään käräjäoikeuden tarkastusta ei vuonna 0 suoritettu, koska Helsingin hovioikeus ilmoitti tarkastavansa Hyvinkään käräjäoikeuden sen siirryttyä Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin..0 lukien. Tarkastus on toimitettu hovioikeuden työjärjestyksen mukaisesti ja se on painottunut käräjäoikeuden eri henkilöstöryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Asiakirjojen tarkastusta on harjoitettu satunnaisotoksin vain vähäisessä määrin.

20 0 Käräjäoikeuden laamannin kanssa on keskusteltu erityisesti siitä, miten lainkäytön yhtenäisyyttä pyritään edistämään käräjäoikeudessa ja miten asioiden joutuisan käsittelyn seuranta ja valvonta on niissä järjestetty. Lisäksi on keskusteltu toimitilakysymyksistä. Kaikkien henkilöstöryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on puolestaan käyty läpi muun ohessa toimitilojen turvallisuutta koskevia kysymyksiä. Erityisesti tuomareiden kanssa on keskusteltu siitä, miten tilajärjestelyt soveltuvat niin sanotun pelkäävän todistajan kuulemiseen ja miten kuuleminen käytännössä toteutetaan. Tuomareiden kanssa on lisäksi keskusteltu salassa pidettävistä ratkaisuista laadittavista julkisista selosteista. Näiden valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin valvontaa koskevassa kirjeessä erityisesti esille nostamien kysymysten lisäksi keskusteluissa on hovioikeuden aloitteesta nostettu esiin kysymys vuonna 0 tapahtuneen organisaatiomuutoksen vaikutuksista henkilöstöön ja työtehtäviin sekä kysymys esitutkinta-aineiston huomioon ottamisesta kirjallisessa rikosprosessissa. Lisäksi on seurattu hovioikeuden työjärjestyksestä ilmeneviä seikkoja kuten oikeusperiaatteiden soveltamista, laintulkinnan yhdenmukaisuutta, tuomioistuinharjoittelun järjestämistä, asioiden jakautumista henkilökunnan kesken, käsittelyn joutuisuutta ja määräaikojen noudattamista. Tarkastuskäynnistä on laadittu erillinen kertomus.. Koulutus Hovioikeuteen perustettiin vuonna 00 koulutustoimikunta, jonka tehtävänä on kartoittaa toivomuksia hovioikeuden järjestämästä koulutuksesta ja olla mukana sen suunnittelussa. Toimikunta järjestää hovioikeuden omissa tiloissa koulutusta muutamana päivänä vuodessa hovioikeuden henkilökunnalle ja yhteistyötahoille. Toimikunta kokoontui vuoden aikana muutaman kerran. Kertomusvuodeksi oli laadittu myös hovioikeuden koulutussuunnitelma. Lisäksi jatkettiin käytäntöä, jonka mukaan muun tahon kuin hovioikeuden järjestämään koulutukseen osallistuvalla on velvollisuus laatia lyhyt muistio koulutuksessa esille tulleista keskeisistä kysymyksistä tai vaihtoehtoisesti hän voi esitellä niitä suullisesti hovioikeuden sisäisessä koulutus- tai tiedotustilaisuudessa. Hovioikeus järjesti kertomusvuoden aikana seuraavat tilaisuudet: Hovioikeuspiirin laamannien kokous Ajankohtaista jäämistöoikeutta oikeuskäytännön valossa EU-oikeus kansallisessa tuomioistuimessa Koulutusmatka Tartoon Käräjänotaaripäivä Hovioikeuspäivä Ajankohtaista konkurssioikeutta Keskustelutilaisuus avustajien, syyttäjien ja hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien kanssa Kirjasto- ja tietopalvelun neuvottelupäivät. Lisäksi hovioikeudessa oli mahdollisuus osallistua videoyhteyden kautta muutamaan muualla järjestettyyn koulutustilaisuuteen.. Kirjasto Henkilökunnan käytössä on oikeudellinen virastokirjasto. Kirjasto on tarkoitettu ensi sijassa hovioikeuden oman henkilökunnan käyttöön, mutta kaukolainoja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan myös muille tuomioistuimille. Hovioikeuteen saapui vuonna 0 noin 0 uutta monografiaa tai muuta hankintanumerolla mer

21 kittyä julkaisua. Kirjastotietokantaan on luetteloitu myös lukuisia elektronisia julkaisuja. Lisäksi kirjastoon on tullut sarjajulkaisuja ja lehtiä. Hovioikeudella on kirjasto-ohjelmana Lotus Notes -ympäristöön tehty kirjastosovellus Justiina. Vuoden päättyessä sen kirjastotietokannassa oli melkein dokumenttia. Hovioikeuden kirjaston uutuusluettelo lähetetään sitä toivoneille hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille.. Tiedotus Sisäinen tiedotus Kertomusvuonna pidettiin koko henkilökunnalle muutama tiedotus- ja kahvitilaisuus, joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista. Eri henkilöstöryhmillä oli lisäksi keskustelutilaisuuksia presidentin ja kansliapäällikön kanssa. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään paljolti hovioikeuden sähköistä ilmoitustaulua sekä sähköpostia. Ulkoinen tiedotus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen b :ssä (0/00) tarkoitetussa viestintäsuunnitelmassa määritellään ne perusteet, joiden mukaisesti hovioikeus toteuttaa sille laissa säädettyä viestintätehtävää. Viestintäsuunnitelman painopiste on hovioikeuden ulkoisessa viestinnässä. Viestintäsuunnitelma on muun muassa hovioikeuden kotisivuilla. Hovioikeus julkaisi kertomusvuonna neljä Finlex-ratkaisua. Hovioikeuden kirjaamo on tiedottanut hovioikeudessa vireillä olevista asioista ja hovioikeuden antamista yksittäisistä ratkaisuista silloin, kun tiedotusvälineet ovat tietoja pyytäneet. Lisäksi kansliapäällikkö on kysyttäessä tiedottanut asioista. Internetissä (www.oikeus.fi/ho/kouvola) olevia hovioikeuden kotisivuja päivitettiin tarpeellisilta osin kuluneen vuoden aikana.

22 .9 Työterveyshuolto ja työsuojelu Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollossa on tehty työhöntulotarkastukset ja ikäryhmittäiset terveystarkastukset. Työterveyshoitajana on toiminut Maarit Kohonen. Työfysioterapeutti Kirsi avi on käynyt tarvittaessa hovioikeudessa tarkastamassa työntekijöiden työpisteiden ergonomiaa. Kertomusvuonna on hankittu näyttöpäätelasit muutamalle työntekijälle. Hovioikeus tarjosi halukkaille ilmaisen influenssarokotteen. Kouvolan Terveystalon järjestämälle ensiapukurssille (EA) osallistui hovioikeudesta yksi esittelijä. Hovioikeudessa tehtiin henkilökunnalle syksyllä 0 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyn tulokset on julkaistu hovioikeuden sähköisellä ilmoitustaululla. Vastausten perusteella hovioikeudessa ei ole ollut sukupuolista ahdistelua tai häirintää. Yksittäiset vastaajat tunsivat tulleensa syrjityiksi ikänsä tai sukupuolensa perusteella. Vuoden aikana on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma sekä päivitetty työsuojelun toimintaohjetta vuosille Lisäksi kertomusvuonna on tehty riskikartoitus ja päivitetty työpaikan riskien hallinnan suunnitelmaa..0 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Hovioikeuden Tyky-ryhmään kuului vuonna 0 kuusi jäsentä ja se kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Henkilökunnan yhteistä liikunnan harrastamista jatkettiin viikoittaisilla sählypeleillä Valkealan Mailapelihallilla. Hovioikeuden henkilökunnan käytössä on ajanmukaisin laittein varustettu kuntosali toimitalon pohjakerroksessa. Lisäksi työkyvyn ylläpitoon tähtäävänä toimena hovioikeus tarjosi mahdollisuuden ostaa 0 kappaletta viiden euron arvoisia pääosin viraston kustantamia liikuntaja kulttuuriseteleitä. Maaliskuussa vietettiin ulkoilupäivää Vierumäellä lumikenkäilyn merkeissä. Toukokuussa Kouvolan hovioikeuden joukkue osallistui Naisten Kympille Helsingissä. Kesäkuussa hovioikeuden kanoottijoukkue Melakouhot oli perinteisesti mukana Suomi Meloo -tapahtumassa. Elokuussa Kouvolan hovioikeuden joukkue osallistui Vaasan hovioikeuden järjestämään jalkapallon Tuomioistuinturnaukseen saavutuksenaan. sija ja Fair Play -palkinto. Lokakuussa saimme lajiopastusta rivitanssiin ja kuntonyrkkeilyyn hovioikeuden tiloissa. Pikkujoulua juhlittiin joulukuussa hovioikeuden omissa tiloissa.

23 . Varatuomarin arvonimi Varatuomarin arvonimi myönnettiin :lle tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneelle lakimiehelle. Heistä naisia oli yhdeksän ja miehiä seitsemän.. Kunniamerkit Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä hovioikeudenneuvos Kari Janhuselle Suomen Valkoisen uusun I luokan ritarimerkin.

24 LIITE Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa Tkoodi Esittely Yht Muut Osuus% Muu Yht.,,9 Kouvolan hovioikeus Muut Esittely Yht Osuus% Hyvinkään käräjäoikeus S Muut 0 0 Esittely S S Pääkäsittely Yht. 0 9,9,9, 0, 0,, Ositt. esitt. / pääkäsitt. Osuus% 0, 0 0 S Muut Ositt. esitt. / pääkäsitt. S Pääkäsittely Yht. Osuus% 0 9,,,,,, 0, 0, 0, 0 S Muut S Muut 9 Esittely Pääkäsittely Esittely Päijät-Hämeen käräjäoikeus,9,9 Kymenlaakson käräjäoikeus 0, 9 9

25 Yht. Osuus%,,9 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 9,,9,, 0,, 0, S Muut 0 0 Esittely 9 9 S Pääkäsittely Yht. 0 0, Ositt. esitt. / pääkäsitt. 9 0,, Osuus%, 9, 9,,,,,,, 0,9 Kaikkiaan Osuus % 00,, 0,,,,, 0,,0 0, 0, 0,, 0,9 9 0, T-koodit: Muu Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty Tieto puuttuu

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2012 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuksien yhdistämisestä...5 1.3 Kiitokset...6

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Hovioikeuden resurssit...6 1.3 Rakenneuudistus...7

Lisätiedot

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014

Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 2014 ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN HOVIOIKEU Itä-uomen ja Kouvolan hovioikeuksien toimintakertomus vuodelta 0 OIKEUDENMUKAIUU - AMMATILLINEN OAAMINEN - VATUULLIUU - HYVÄ TYÖYHTEIÖ ITÄ-UOMEN HOVIOIKEU KOUVOLAN

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2004... 3 LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. käräjäoikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 240/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o käräjäoikeuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1751 1764 SISÄLLYS N:o Sivu 1751 käräjäoikeuslain muuttamisesta... 7347 1752 osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti

rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti rovaniemen hovioikeus roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2013 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 3 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja 1 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen kehittämistyöryhmän kokouspöytäkirja Aika ja paikka Keskiviikko 20.2.2013 videoneuvotteluna Oulun käräjäoikeus - Lapin käräjäoikeus - Kemi-Tornion

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014

Johdon katsaus. Toimintavuosi 2014 ROVANIEMEN HOVIOIKEUS ROAVVENJÁRGGA HOAVVARIEKTI Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Johdon katsaus 3 Toimintavuosi 2014 3 Rovaniemen hovioikeuden tuloksista 4 Muutoksenhakualttius ja käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvola 2013 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 4 3.1. Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen

1. Päällikkötuomarin tehtävien määräaikaistaminen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 10.6.2014 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011 oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Uusi tuomioistuinlaki (Oikeusministeriön

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2010 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATU- HANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa. Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2016

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2016 Itä-uomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 isällysluettelo PEIDENTIN KATAU.... Lainkäyttötoiminta.... Tuomari, esittelijä ja kansliahenkilökunta hovioikeudessa.... Toimitilat.... Kiitokset... TIETOA

Lisätiedot

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ HOVIOIKEUDEN TOIMINTARAKENTEESTA. Presidentillä on johtamisessa tukenaan johtoryhmä, josta määrätään tarkemmin 6 :ssä. HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä annetaan tuomioistuinlain 1 luvun 4 :ssä tarkoitetut lakia täydentävät määräykset hovioikeuden toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto

Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta. Lausunnonantajan lausunto. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto lausunto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Lausunto 30.08.2017 Asia: 1/66/2016 Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

Asia: Hovioikeus- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen (17/2011)

Asia: Hovioikeus- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen (17/2011) 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS LAUSUNTO PL 132, Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 7.7.2011 Oikeusministeriö Viite: Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka

Muutetaan 4 :n liite 1, 8 :n liite 3, 5 ja 10. 4 Peruspalkka Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31 päivänä tammikuuta 2002 oikeusministeriön ja AKAVA-JS ry:n välillä tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija OM 15/31/2014 Samuli Sillanpää

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija OM 15/31/2014 Samuli Sillanpää OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija 11.9.2015 OM 15/31/2014 Samuli Sillanpää ESITYS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI TUOMAREIDEN NIMITTÄMISESTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN, VALTION VIRKAMIESASETUKSEN

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2013 Kannen kuva: Yksityiskohta hovioikeuden rullaverhosta (1870-1890) Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2011 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2011 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu Sisällysluettelo 1. Johdon

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Itä-uomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 isällysluettelo PEIDENTIN KATAU.... Yhdistetyn hovioikeuden toiminta.... Lainkäyttö.... Toimitilat.... Kouvolan istuntopaikka.... Henkilöstö ja kiitokset...

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET OIKEUSMINISTERIÖ Yhteenveto Ylitarkastaja Jennimari Huovinen 4.4.2013 OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1 Johdanto Yleistä Pyydetyt

Lisätiedot

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1

Sisältö. Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock. Graafinen asu Seven-1 rovaniemen hovioikeus Roavvenjárgga hoavvariekti Toimintakertomus 2016 Sisältö Kuvat Helena Rännäli Rovaniemen hovioikeus Pentik Oy Seven-1 Adobe Stock Graafinen asu Seven-1 Johdon katsaus 3 Toimintavuosi

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Presidentti Pertti Nieminen Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kuopio 25.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2012 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta Sisällysluettelo 1. PRESIDENTIN KATSAUS...1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...3 3.1. TOIMINNAN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TYÖJÄRJESTYS

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TYÖJÄRJESTYS KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS 1.1.2017 TYÖJÄRJESTYS 1. Käräjäoikeuden tehtävät ja arvot Käräjäoikeuden tehtävänä on tuomiopiirissään antaa säädettyä oikeusturvaa ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatettuja

Lisätiedot

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN SELVITYS Oikeushallinto-osasto Hallitussihteeri Jennimari Huovinen 10.3.2017 OM 3/31/2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN 3.3.2017 Summaaristen asioiden käsittelyn kehittämishanke

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016 OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä Viite: OM 3/31/2016 Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry (jäjempänä Tuomariliitto)

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008

Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Turun hovioikeus Åbo Hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2008 Sisällysluettelo. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...4 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS...4 3.. TOIMINNAN

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2007... 4... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo Presidentin katsaus... 3 Hovioikeuden organisaatio... 5 Organisaation uudistaminen... 5 Välijohdon tehtävien määräaikaisuus... 5 Lainkäyttö...

Lisätiedot