Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0

2 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana.... Henkilöstön ikäryhmäjakauma...9 LAINKÄYTTÖTOIMINTA...0. Saapuneet asiat...0. Annetut ratkaisut...0. Viipymistilasto Keskimääräinen käsittelyaika.... Pääkäsittelyt.... Pääkäsittelyjen lukumäärä Matkakäräjät vuonna Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna Saapuneiden asioiden laatu....0 Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista.... Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen.... Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 0 annettuihin ratkaisuihin.... Tulokset ja taloudellisuus vuosina atkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa MUU TOIMINTA.... Hallinto.... Sisäinen valvonta.... Lausunnot...9. Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta...9. Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus...9. Koulutus...0. Kirjasto...0. Tiedotus....9 Työterveyshuolto ja työsuojelu....0 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta.... Varatuomarin arvonimi.... Kunniamerkit... LIITE: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa... Kannen kuva Seppo Liiimatainen

3 PESIDENTIN KATSAUS. Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta Kertomusvuonna hovioikeuteen saapui 9 asiaa. Määrä olisi ollut huomattavasti alhaisempi, jollei vuoden lopussa olisi saapunut samaan asiakokonaisuuteen kuulunutta velkomusasia. Saapuneiden asioiden määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna, jolloin saapui 9 asiaa. ikosasioita oli eli prosenttia, riita-asioita prosenttia ja muita asioita prosenttia. ikosasioiden suhteellinen osuus on laskenut ja riita-asioiden puolestaan noussut. Koska riita-asioiden käsittely ja ratkaisu edellyttävät keskimäärin suurempaa työmäärää kuin rikosasioiden, tämä on näkynyt hienoisena työmäärän kasvuna edelliseen vuoteen verrattuna. atkaisu annettiin 9 asiassa. Määrä on huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina. Tämä merkitsi myös sitä, että tuottavuudessa ei saavutettu asetettua tavoitetta ratkaistua asiaa henkilötyövuotta kohden. Toteuma oli 9,9 asiaa. Vastaavasti taloudellisuus oli tavoitetta.0 euroa ratkaistua asiaa kohden korkeampi ollen. euroa. Keskeisimmät syyt tavoitteiden toteutumattomuuteen olivat hovioikeuksien yhdistämiseen liittyvät ja siitä seuraavat tekijät: merkittävä henkilökunnan siirtyminen hovioikeudesta muihin tehtäviin ja henkilöstön, erityisesti viskaalien, vajaus vuoden 0 loppupuolen ja alkuvuoden 0 välisenä aikana sekä yhdistämisen suunnittelun vaatima työ, johon koko hovioikeuden henkilökunta joutui osallistumaan kertomusvuonna. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa asioissa oli kuukautta päivää sekä esittelyasioissa, kuukautta ja pääkäsittelyasioissa kuukautta päivää. Käsittelyaika ylitti vuoden parissa asiassa. Näiltä osin hovioikeus saavutti tavoitteensa hyvin yhdistämiseen liittyvistä rasitteista huolimatta. Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi vuoden 0 lopun asiasta asialla ja oli vuoden 0 lopussa 9 asiaa. Tähän lukuun sisältyy vuoden 0 loppupuolella saapunut edellä mainittu velkomusasian ryhmä. Pääkäsittelyjen osuus on laskenut vuoden 00 määrästä pääkäsittelyasiasta merkittävästi joka vuonna. Kertomusvuonna pääkäsittelyjä toimitettiin 9 asiassa eli noin prosentissa ratkaistuista asioista. Lasku on jatkunut vuonna 0 niin, että pääkäsittelyjä on toimitettu hieman alle 0 pro sentissa asioista. Myös pääkäsittelyihin käytetty tuntimäärä on laskenut merkittävästi vaihdellen hieman yli tunnista tuntiin viikossa tuomaria kohden. Esittelijöillä tuntimäärä on ollut alhaisempi, koska jäsenet ovat toimittaneet osan pääkäsittelyistä ilman esittelijää. Lyhyet käsittelyajat, vireillä olevien asioiden vähäinen määrä ja se, ettei hovioikeudessa ole ollut vanhoja asioita, ovat antaneet hyvän lähtökohdan yhdistetyn Itä-Suomen hovioikeuden toiminnan aloittamiselle. Lähes vastaavalla tavalla asia on ollut myös Itä-Suomen hovioikeudessa, mikä niin ikään on ollut hyvä lähtökohta hovioikeuksien yhdistämiselle. Muutoksenhakuprosentti hovioikeuden antamista ratkaisuista on vaihdellut ja 9 välillä viimeisten 0 vuoden aikana. Koska annettujen ratkaisujen määrä oli aikaisempaa alhaisempi, muutoksenhakuprosentti 9 kertomusvuona oli korkeahko, vaikka valituslupaa haettiin aikaisempaa vähäisemmässä asiamäärässä: asiassa, kun määrä on aikaisemmin vaihdellut 0 ja välillä. Korkein oikeus on antanut valitusluvan asiassa. Hovioikeuspiirin käräjäoikeuksista tulleissa asioissa hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun noin prosentissa asioista. Kun lukuun lasketaan mukaan myös sellaiset hovioikeuden ratkaisut, joissa muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa, luku on 9 prosenttia. Aikaisempiin vuosiin verrattuna hovioikeuden lainkäyttö- ja sitä tukeva toiminta ovat pääosin vastanneet sitä, millaisia ne ovat olleet usean viimeisen vuoden aikana. Tuottavuutta ja taloudellisuutta lukuun ottamatta tavoitteet on saavutettu. Tähän on päästy siitä huolimatta, että hovioikeus toimi

4 vajalla henkilöstöllä, henkilöstön vaihtuminen oli merkittävää ja yhdistämisen suunnittelu vei kohtalaisen ison osan resurssien käytöstä.. Toimintaympäristö Viime vuosina on tapahtunut merkittäviä muutoksia tuomioistuinten toimintaympäristössä. Käräjäoikeusuudistus vähensi käräjäoikeuksien määrään puoleen, :ään. Kouvolan ja Itä- Suomen hovioikeuksien yhdistäminen vähensi hovioikeuksien määrän kuudesta viiteen. Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeuksien sekä Oulun ja ovaniemen hallinto-oikeuksien yhdistäminen puolestaan hallinto-oikeuksien määrän kahdeksasta kuuteen. On odotettavaa, että rakenteellisia muutoksia jatketaan ja tuomioistuinten määrää vähennetään. Oikeusministeriö asetti viime vuoden lopussa työryhmän selvittämään korkeimpien oikeuksin mahdollisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja. Oikeusministeriön asettama neuvottelukunta laati keväällä 0 julkaistun oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille 0-0. Ohjelmaan sisältyy lähes 0 toimenpide-ehdotusta muutoksista tuomioistuimille, syyttäjille, asianajajille, julkiseen oikeusapuun ja ulosottoon. Yli kolmasosassa työ on käynnistetty muutosten toteuttamiseksi. Oikeudenkäyntiasiamiesten toiminnan luvanvaraistamisesta ja valvonnan laajentamisesta on säädetty vuonna 0 laissa luvan saaneista oikeudenavustajista. Samalla muutettiin oikeudenkäymiskaaren luvun säännöksiä siitä, keillä on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Muutokset tulivat voimaan..0. Vuoden 0 alusta eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta muilla kuin asianajajilla ja julkisilla oikeusavustajilla pitää olla lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimintaan. Vuonna 0 keväällä ja alkukesällä käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa otettiin käyttöön yleisten tuomioistuinten rikostuomiosovellus, itu, rikosasioiden tuomioiden ja toimituskirjojen tuottamista ja arkistointia sekä ratkaisujen sähköistä jakelua varten. Järjestelmän käyttöönotossa ja toimivuudessa on ollut ongelmia ja puutteita, jotka ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet työskentelyä. Järjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä on kehitetty, ja työ jatkuu edelleen. Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke, AIPA-hanke, on käynnistetty vuonna 00. Tavoitteena on uudistaa syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmät poikkihallinnollisella, yhteisellä ja yhdenmukaisella sähköisellä tietojärjestelmäkokonaisuudella, jossa asianosaiset ja heidän avustajansa voivat seurata asiansa käsittelyä ja hoitaa asiaansa. Järjestelmä on tarkoitus rakentaa ja saada käyttöön vaiheittain: summaarisissa rikosasioissa ja pakkokeinoasioissa vuonna 0, rikosasioissa vuonna 0 sekä riitaja hakemusasioissa viimeistään vuonna 0. Käyttöönotto toteutetaan kussakin sanotussa asiaryhmässä ensin käräjäoikeuksissa, seuraavaksi hovioikeuksissa ja viimeiseksi korkeimmassa oikeudessa. Hanke on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulustaan jonkin verran. AIPA-hankkeen johtoryhmä on linjannut alkukesällä 0, että rakennettava järjestelmä korvaa rikostuomiosovelluksen lukuun ottamatta sitä, että rikostuomiosovelluksen jakelujärjestelmää saatetaan hyödyntää AIPA:ssa. Eduskunnassa on käsiteltävänä yleisiä tuomioistuimia koskevat hallituksen esitykset oikeudenkäymiskaaren lukua ja siihen liittyviä todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, rikoslain 0 luvun muuttamisesta ja syyteneuvottelua koskeva lainsäädäntö. Tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta lainsäädännöstä tuomioistuinlakityöryhmä on antanut väliraportin vuonna 0 ja mietintönsä keväällä 0. Lausuntojen antamisen määräaika on päättynyt Lausuntokooste on odotettavissa loppukesästä 0. Edellä kerrotut muutos- ja uudistushankkeet ovat vain osa oikeuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Niiden ohella vireillä on useita muita. Samanaikaisesti on käynnissä voimakas tuomareiden eläköityminen ja tuomarikunnan sukupolvenvaihdos. Muutama vuosi myöhemmin

5 sama tapahtuu kansliahenkilökunnassa. Kun toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset ovat varsin vaikuttavia, ne asettavat työntekijät tavanomaista kovemman vaatimustason ja paineen alle. Tässä ympäristössä henkilökunnan ammattitaito, jaksaminen ja työhyvinvointi sekä yksikön toiminnan hyvä järjestäminen ja johtaminen ovat ne tekijät, joilla voidaan selviytyä tehtävien hoitamisesta tavoitteiden mukaisesti. Onnistuminen edellyttää lisäksi kaikkien myötävaikutusta ja yh teistä vastuunottoa. Kaikki nämä asiat ovat olleet kohdallaan ja tuottaneet hyvän tuloksen.. Kiitokset On ilo sanoa kiitokset hovioikeuden henkilökunnalle vuoden 0 työstä ja yhteistoiminnasta. Poikkeuksellisissa, osin vaikeissa olosuhteissa hovioikeus on täyttänyt tehtävänsä hyvin. Kaikki ovat tunteneet ja ottaneet vastuun toiminnan onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä hovioikeuksien yhdistämisen tukemisesta. Työilmapiiri on ollut kiitettävä. Esitän parhaimmat kiitokseni henkilökunnalle hienosta panoksestanne ja työtoveruudestanne sekä hyvistä saavutuksista. Esitän kiitokseni myös Itä-Suomen hovioikeuden henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä hovioikeuksien yhdistämisessä. Kuopiossa..0 Presidentti Pertti Nieminen

6 HENKILÖSTÖ Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten hovioikeudessa on kaksi osastoa. Osastoa johtaa hovioikeudenlaamanni ja osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia sekä esittelijöinä asessori ja viskaaleja. Osastoon kuuluu myös notaari ja lainkäyttösihteerejä. Lisäksi hovioikeuden henkilökuntaan kuuluu kansliapäällikkö, kirjaaja, apulaiskirjaaja, kirjaamosihteeri, informaatikko, talous- ja henkilöstösihteerejä sekä virastomestari. Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä virkaa.. Organisaatio Presidentti Presidentti Johtoryhmä Johtoryhmä Täysistunto Täysistunto. osasto. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Hovioikeudenneuvoksia Asessori Asessori Viskaaleja Viskaaleja Notaari Notaari Lainkäyttösihteerejä Lainkäyttösihteerejä. osasto. osasto Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenlaamanni Hovioikeudenneuvoksia Hovioikeudenneuvoksia Asessori Asessori Viskaaleja Viskaaleja Notaari Notaari Lainkäyttösihteerejä Lainkäyttösihteerejä Hallintokanslia Hallintokanslia Kansliapäällikkö Kansliapäällikkö Talousja henkiöstötalousja henkiöstösihteerejä sihteerejä Lainkäyttösihteeri Lainkäyttösihteeri Kirjaamo Kirjaamo Kirjaaja Kirjaaja Apulaiskirjaaja Apulaiskirjaaja Kirjaamosihteeri Kirjaamosihteeri Virastomestari Virastomestari Kirjasto Kirjasto Informaatikko Informaatikko

7 . Muutokset henkilökunnassa kertomusvuoden aikana hovioikeudenneuvos Lolita Tuomainen toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T koko vuoden asessori Minna Mattila toimi edelleen määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena koko vuoden; hän sai Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 alkaen viskaali Merja Tuovinen toimi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina koko vuoden viskaali Pirjo Haaja oli osittaisella virkavapaalla ja toimi määräaikaisena asessorina viskaali Minna Manninen toimi edelleen Kouvolan oikeusaputoimiston määräaikaisena julkisena oikeusavustajana..0 asti; hän sai hallinto-oikeussihteerin viran Oulun hallinto-oikeudesta..0 alkaen viskaali iikka Toiminen hoiti edelleen määräaikaisen asessorin tehtävää..0 asti; hän sai Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 alkaen viskaali Mikko Pennanen toimi edelleen Kymenlaakson käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina koko vuoden; hän sai Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran..0 lukien viskaali Maria Takki toimi määräaikaisena asessorina ja Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa määräaikaisena käräjätuomarina viskaali Janne Arvela toimi edelleen korkeimmassa oikeudessa määräaikaisena oikeussihteerinä ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina määräaikainen viskaali Kimmo Lähtinen toimi määräaikaisena asessorina ja Kymenlaakson käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina määräaikainen viskaali Jussi-Pekka Jutila toimi Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina käräjänotaari Minna Laherto aloitti määräaikaisena viskaalina..0 lukien ja jäi virkavapaalle..0 lukien määräaikainen toimistosihteeri Mira Kyllönen toimi määräaikaisena toimistosihteerinä..0 lukien hallinnon toimistosihteerinä (..0 alkaen nimikkeen muutos: talous- ja henkilöstösihteeri) apulaiskirjaaja Sirkku Värri toimi määräaikaisena kirjaajana arkistonhoitaja aija Koponen toimi määräaikaisena apulaiskirjaajana määräaikainen toimistosihteeri Airi Korpela toimi määräaikaisena arkistonhoitajana....0 (..0 alkaen nimikkeen muutos: kirjaamosihteeri) käräjätuomari Sirpa Pakkala Pirkanmaan käräjäoikeudesta toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T määräaikainen viskaali Silja Leino oli virkavapaalla ja palasi määräaikaiseksi viskaaliksi.9.0 lukien hovioikeudenneuvos Tarja Huossa sai Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen T viran..0 alkaen viskaali Petteri Kosonen toimi edelleen määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena..0 asti, minkä jälkeen hän sai Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran käräjätuomari Hanna Paronen Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T..0 alkaen kirjaaja Annukka Eeva sai viran Kymenlaakson käräjäoikeudesta..0 lukien Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Matti Päivärinta toimi määräaikaisena viskaalina ja Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina.0.0 alkaen käräjänotaari Minna Mielonen toimi määräaikaisena viskaalina käräjänotaari Pauliina atilainen oli tuomioistuinharjoittelijana ja määräaikaisena viskaalina määräaikainen viskaali Antti yynänen toimi määräaikaisena asessorina määräaikainen viskaali Anne Miettinen toimi määräaikaisena asessorina ja Itä-Suomen hovioikeuden määräaikaisena viskaalina..0 lukien määräaikainen viskaali Paula Malanin toimi määräaikaisena asessorina ja jäi virka

8 vapaalle..0 lukien määräaikainen viskaali Elina Syvelä aloitti Kotkan oikeusaputoimistossa määräaikaisena julkisena oikeusavustajana..0 lukien määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tommi Toijonen toimi määräaikaisena viskaalina..0 alkaen hovioikeudenneuvos Timo Palmgren sai Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran.9.0 alkaen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos Jukka Ketola toimi määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena T.9.0 lukien määräaikainen viskaali Vesa Toivanen toimi Etelä-Savon käräjäoikeuden määräaikaisena käräjätuomarina..0 lukien Salpausselän syyttäjänviraston määräaikainen toimistosihteeri Christa Enävuo toimi kirjaamosihteerinä..0 lukien Helsingin hovioikeuden lainkäyttösihteeri Sanna Jonninen toimi..0 alkaen lainkäyttösihteerinä varatuomari Tarja Ylikoski toimi määräaikaisena viskaalina..0 alkaen. Oikeusministeriö antoi.9.0 (ad OM /0/0, OM,,,, ja /0/0) päätöksen virkanimikemuutoksista hovioikeuksissa..0 lukien. Sen mukaan: Kouvolan hovioikeuden osastosihteerin Y ja hallinnon toimistosihteerin Y virkojen nimikkeet muutetaan talous- ja henkilöstösihteerin viroiksi, toimistosihteerin (arkistonhoitaja) Y0 virkanimike muutetaan kirjaamosihteerin viraksi, lisäksi oikeusministeriö päätti, että kaikki muut toimistosihteerin virat paitsi edellä mainitut osastosihteerin ja toimistosihteerien virat muutetaan lainkäyttösihteerin viroiksi.

9 9. Henkilöstön ikäryhmäjakauma Ikäryhmäjakaumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa..0 työskennelleet henkilöt, joten se ei sisällä virkavapaalla olevia. 0 9 Henkilöiden lukumäärä

10 0 Asioiden määrä LAINKÄYTTÖTOIMINTA. Saapuneet asiat ikosasioita Ulosottoasioita 0 iita-asioita I asteen asioita 099 ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä Hakemusasioita Annetut ratkaisut Asioiden määrä ikosasioita Ulosottoasioita ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita I asteen asioita Yhteensä iita-asioita I asteen asioita Hakemusasioita

11 . Viipymistilasto....0 <= kk <= kk <= 9kk 9<=kk <= Yli kk Lkm Aika kk 9,, iita-asiat 9 99 ikosasiat, Ulosottoasiat,9 Hakemusasiat 9, 9, Ensimmäisen asteen asiat Yhteensä 99 09,% 0,%,%,% 0,% 0,%. Keskimääräinen käsittelyaika kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kk pv kpl 9 kpl kpl kpl kpl kpl kpl 9 kpl kpl 9 kpl. Pääkäsittelyt Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 0 ratkaistuissa asioissa, joissa järjestettiin pääkäsittely, oli viisi kuukautta päivää. Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun 00 asiassa. Asioita saapui 9 kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun 9 asiassa. Vuoden päättyessä ei ollut yhtään yli vuoden vireillä olevaa asiaa ja ratkaisu oli antamatta 9:ssä vuonna 0 saapuneessa asiassa. Hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetussa ns. kevennetyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä, ratkaistiin yhteensä 0 asiaa, mikä on noin % kaikista asioista. Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama.

12 . Pääkäsittelyjen lukumäärä (Nimitys pääkäsittely on tullut käyttöön vuonna 99.). Matkakäräjät vuonna 0 Paikkakunta Hyvinkää Kotka Lahti Lappeenranta Yht. Pääkäsittelyjä Istuntopäiviä 9 9

13 . Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 0 E H S U Yht. 9 0,0% Hyvinkään käräjäoikeus 9,% Kymenlaakson käräjäoikeus 0,% Päijät-Hämeen käräjäoikeus 9 90,% 0,% 0,% Etelä-Karjalan käräjäoikeus Kouvolan hovioikeus Muut Kaikkiaan E = Ensimmäisen asteen asiat H = Hakemusasiat = ikosasiat S = iita-asiat U = Ulosottoasiat Etelä-Karjalan käräjäoikeus Muut Päijät-Hämeen käräjäoikeus Hyvinkään käräjäoikeus Kymenlaakson käräjäoikeus 0

14 .9 Saapuneiden asioiden laatu Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden jutturyhmää vuonna 0 olivat diaarin mukaan seuraavat: iita-asiat: Velkajärjestelyhakemus Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuva velkomus Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita Muu kiinteistöä koskeva riita Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen Muu velkasuhteeseen perustuva saatava Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus Lapsen elatusavun vahvistaminen kpl osuus%, 9,9,,,,,0 0,9 0, 0, 0 9 ikosasiat: kpl Pahoinpitely Törkeä rattijuopumus attijuopumus Huumausainerikos Törkeä pahoinpitely Varkaus Törkeä varkaus Petos, lievä petos Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen yöstö 0 9 osuus %,9,,,,,,9,,, Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita: kpl Menetetyn määräajan palauttaminen Muu hakemusasia Pakkokeinoasia Ulosottovalitus Lähestymiskieltoasia 9 osuus %,0,,,, ikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan.

15 .0 Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 0 annetuista ratkaisuista Tkoodi Yht. 9 Osuus %,,,,,, 0,9, Esittely S Muut Pääkäsittely S Muut Yht. 9 0 Osuus %,9,, Kaikkiaan Osuus % 00,, 0,, 9,,, 0,,, 0, 0 Muu Yht ,,, 0, 90 0,,0 0, 0, 0,, 0, 9 T-koodit: Muu Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty Tieto puuttuu

16 . Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuosi Annettuja ratkaisuja Ao. vuonna ratkaistuja asioita, joissa valituslupaa on pyydetty Muutoksenhaku%,,,,,9,9,,, 9,0. Korkeimmalta oikeudelta pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin vuonna 0 annettuihin ratkaisuihin ikosasioita iita-asioita Hakemusasioita Ulosottoasioita Yht. 9 kpl Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Kouvolan hovioikeuden ratkaisemissa asioissa Vuosi Asioiden lkm Vuonna 0 myönnetyistä valitusluvista kuusi koski rikosasiaa, kuusi riita-asiaa sekä yksi hakemusasiaa.

17 . Tulokset ja taloudellisuus vuosina , 9,,9 Tavoite Toteutunut 9 9 Tavoite,0,0,0,,,0 Toteutunut,,,, 0, 9,9 Henkilöstömäärä (htv) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratkaistu asia Tuottavuus atkaistut asiat / htv. atkaisematta (julkipanematta) vuoden lopussa

18 MUU TOIMINTA. Hallinto Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö. Hovioikeusasetuksen..0 voimaan tulleen muutoksen jälkeen täysistunto ei enää ratkaise lainkaan hallintoasioita. Presidentti voi kuitenkin määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa. Kertomusvuoden aikana pidettiin kaksi täysistuntoa. Johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti, hovioikeudenlaamannit ja kansliapäällikkö, kokoontui kertaa. Vuonna 000 uudistettuun tuomareiden nimittämisjärjestelmään kuuluu, että hovioikeuden lausunnon tuomarin viran hakijoista antaa lausuntovaliokunta. Siihen kuuluivat aikaisemmin presidentti, hovioikeudenlaamannit ja täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemat kaksi hovioikeudenneuvosta, mutta..0 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen lausuntovaliokuntaan kuuluvat vain presidentti ja hovioikeudenlaamannit. Lausuntovaliokunta käsittelee nimitysasiat kansliapäällikön esittelystä. Kertomusvuoden aikana lausuntovaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja kerran yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden lausuntovaltiokunnan kanssa ja antoi kahdeksan lausuntoa sekä kaksi lausuntoa yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa. Vuoden 0 loppuun mennessä lausuntovaliokunta on antanut kaiken kaikkiaan lausuntoa virkanimitysasioissa ja kaksi lausuntoa yhdessä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitettuna viraston ja hovioikeuden henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyökomitea. Komitea kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.. Sisäinen valvonta Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä koskeviin säädöksiin sekä työjärjestykseen. Hovioikeus seuraa tulosvastuullisena virastona määrärahojensa käyttöä. Lainkäyttötoiminnassaan hovioikeus pyrkii käsittelemään ja ratkaisemaan asiat lain- ja oikeudenmukaisesti, joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hovioikeudessa on toiminnan kehittämiseen tähtääviä työryhmiä. Hovioikeus pyrkii myös yhdessä yhteistoimintatahojen kanssa järjestettävin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksin edistämään lainkäytön tasoa ja joutuisuutta. Oikeusministeriön ja hovioikeuden välillä käytävissä vuotuisissa tulosneuvotteluissa sovitaan tulostavoitteet seuraavalle vuodelle. Hovioikeuden presidentti ja hovioikeudenlaamannit seuraavat säännöllisesti tulostavoitteiden toteutumista, asioiden käsittelyn etenemistä ja käsittelyaikoja. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja tuloksellisuudesta tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tuottavuusvaatimusten ja henkilökunnan vähentämisen vuoksi hovioikeudessa on välttämätöntä tarkastella jatkuvasti toiminnan laadullista tasoa, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Toimintaympäristön muutosten johdosta on tehtävä kulloinkin tarpeellisiksi todettavat muutokset työnjaossa, työmenetelmissä, ammattitaidon parantamisessa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja muissa toiminnan perusasioissa. Esittelijöiden voimakas vaihtuminen urakierron johdosta, muun henkilökunnan jo alkanut eläköityminen ja tuleva hovioikeusuudistus asettavat entistä suurempia vaatimuksia koko henkilökunnalle. Hovioikeuden nykyinen henkilökunta joutuu ottamaan suuren vastuun tietojensa, taitojensa ja kokemuksensa siirtämisessä uusille työntekijöille.

19 9 Hovioikeus suorittaa sille kuuluvan käräjäoikeuksien valvontatehtävän kautta käräjäoikeuksien toimivuuden ja lainkäytön laadun varmistamistehtävää. Hovioikeus on osaltaan mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuottaa tuomioistuinlaitoksen käyttöön tietoja erityisesti kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on myös tuottaa mittareita, joiden avulla hovioikeuksien käyttöön jaettavat määrärahat pystyttäisiin jakamaan muutoksenhakuasteille kokonaisuutena asetettavat vaatimukset huomioon ottaen nykyistä oikeudenmukaisemmalla tavalla.. Lausunnot Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot: lausunto todistelutoimikunnan mietinnöstä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 9/0) lausunto tulkkaustyöryhmän mietinnöstä "Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) lausunto hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen edellyttämistä asetusmuutoksista lausunto videoneuvottelutyöryhmän mietinnöstä "Videoneuvottelun käytön kehittäminen" (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 0/0) lausunto Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 0-0 (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja /0) lausunto yleisten tuomioistuinten pysyvässä arkistotyöryhmässä työstetystä käräjäoikeuksien seulontaohjemallista lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta. lausunto luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta lausunto päätelaitteiden tietoturvaohjeen luonnoksesta.. Lainkäytön yhtenäisyystoimikunta Vuonna 00 hovioikeuteen perustettiin lainkäytön yhtenäisyystoimikunta, jonka tehtävänä on muun muassa seurata lainsäädäntöä ja antaa suosituksia siinä havaituista ongelmakohdista lainkäytön yhtenäisyyden toteuttamiseksi. Toimikunnan kokoonpano vahvistetaan vuosittain ja kertomusvuonna siihen kuuluivat presidentti Pertti Nieminen puheenjohtajana ja jäseninä hovioikeudenneuvokset Timo Palmgren ( ), Lea Nousiainen, Jukka Ketola ( ) ja Aki asilainen sekä sihteerinä informaatikko Teija Aalto. Kertomusvuonna lainkäytön yhtenäisyystoimikunta kokoontui viisi kertaa.. Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien tarkastus Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tarkastuksen ovat suorittaneet hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen, asessori Pirjo Haaja sekä viskaali Paula Malanin. Hyvinkään käräjäoikeuden tarkastusta ei vuonna 0 suoritettu, koska Helsingin hovioikeus ilmoitti tarkastavansa Hyvinkään käräjäoikeuden sen siirryttyä Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin..0 lukien. Tarkastus on toimitettu hovioikeuden työjärjestyksen mukaisesti ja se on painottunut käräjäoikeuden eri henkilöstöryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Asiakirjojen tarkastusta on harjoitettu satunnaisotoksin vain vähäisessä määrin.

20 0 Käräjäoikeuden laamannin kanssa on keskusteltu erityisesti siitä, miten lainkäytön yhtenäisyyttä pyritään edistämään käräjäoikeudessa ja miten asioiden joutuisan käsittelyn seuranta ja valvonta on niissä järjestetty. Lisäksi on keskusteltu toimitilakysymyksistä. Kaikkien henkilöstöryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on puolestaan käyty läpi muun ohessa toimitilojen turvallisuutta koskevia kysymyksiä. Erityisesti tuomareiden kanssa on keskusteltu siitä, miten tilajärjestelyt soveltuvat niin sanotun pelkäävän todistajan kuulemiseen ja miten kuuleminen käytännössä toteutetaan. Tuomareiden kanssa on lisäksi keskusteltu salassa pidettävistä ratkaisuista laadittavista julkisista selosteista. Näiden valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin valvontaa koskevassa kirjeessä erityisesti esille nostamien kysymysten lisäksi keskusteluissa on hovioikeuden aloitteesta nostettu esiin kysymys vuonna 0 tapahtuneen organisaatiomuutoksen vaikutuksista henkilöstöön ja työtehtäviin sekä kysymys esitutkinta-aineiston huomioon ottamisesta kirjallisessa rikosprosessissa. Lisäksi on seurattu hovioikeuden työjärjestyksestä ilmeneviä seikkoja kuten oikeusperiaatteiden soveltamista, laintulkinnan yhdenmukaisuutta, tuomioistuinharjoittelun järjestämistä, asioiden jakautumista henkilökunnan kesken, käsittelyn joutuisuutta ja määräaikojen noudattamista. Tarkastuskäynnistä on laadittu erillinen kertomus.. Koulutus Hovioikeuteen perustettiin vuonna 00 koulutustoimikunta, jonka tehtävänä on kartoittaa toivomuksia hovioikeuden järjestämästä koulutuksesta ja olla mukana sen suunnittelussa. Toimikunta järjestää hovioikeuden omissa tiloissa koulutusta muutamana päivänä vuodessa hovioikeuden henkilökunnalle ja yhteistyötahoille. Toimikunta kokoontui vuoden aikana muutaman kerran. Kertomusvuodeksi oli laadittu myös hovioikeuden koulutussuunnitelma. Lisäksi jatkettiin käytäntöä, jonka mukaan muun tahon kuin hovioikeuden järjestämään koulutukseen osallistuvalla on velvollisuus laatia lyhyt muistio koulutuksessa esille tulleista keskeisistä kysymyksistä tai vaihtoehtoisesti hän voi esitellä niitä suullisesti hovioikeuden sisäisessä koulutus- tai tiedotustilaisuudessa. Hovioikeus järjesti kertomusvuoden aikana seuraavat tilaisuudet: Hovioikeuspiirin laamannien kokous Ajankohtaista jäämistöoikeutta oikeuskäytännön valossa EU-oikeus kansallisessa tuomioistuimessa Koulutusmatka Tartoon Käräjänotaaripäivä Hovioikeuspäivä Ajankohtaista konkurssioikeutta Keskustelutilaisuus avustajien, syyttäjien ja hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien kanssa Kirjasto- ja tietopalvelun neuvottelupäivät. Lisäksi hovioikeudessa oli mahdollisuus osallistua videoyhteyden kautta muutamaan muualla järjestettyyn koulutustilaisuuteen.. Kirjasto Henkilökunnan käytössä on oikeudellinen virastokirjasto. Kirjasto on tarkoitettu ensi sijassa hovioikeuden oman henkilökunnan käyttöön, mutta kaukolainoja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan myös muille tuomioistuimille. Hovioikeuteen saapui vuonna 0 noin 0 uutta monografiaa tai muuta hankintanumerolla mer

21 kittyä julkaisua. Kirjastotietokantaan on luetteloitu myös lukuisia elektronisia julkaisuja. Lisäksi kirjastoon on tullut sarjajulkaisuja ja lehtiä. Hovioikeudella on kirjasto-ohjelmana Lotus Notes -ympäristöön tehty kirjastosovellus Justiina. Vuoden päättyessä sen kirjastotietokannassa oli melkein dokumenttia. Hovioikeuden kirjaston uutuusluettelo lähetetään sitä toivoneille hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille.. Tiedotus Sisäinen tiedotus Kertomusvuonna pidettiin koko henkilökunnalle muutama tiedotus- ja kahvitilaisuus, joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista. Eri henkilöstöryhmillä oli lisäksi keskustelutilaisuuksia presidentin ja kansliapäällikön kanssa. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään paljolti hovioikeuden sähköistä ilmoitustaulua sekä sähköpostia. Ulkoinen tiedotus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen b :ssä (0/00) tarkoitetussa viestintäsuunnitelmassa määritellään ne perusteet, joiden mukaisesti hovioikeus toteuttaa sille laissa säädettyä viestintätehtävää. Viestintäsuunnitelman painopiste on hovioikeuden ulkoisessa viestinnässä. Viestintäsuunnitelma on muun muassa hovioikeuden kotisivuilla. Hovioikeus julkaisi kertomusvuonna neljä Finlex-ratkaisua. Hovioikeuden kirjaamo on tiedottanut hovioikeudessa vireillä olevista asioista ja hovioikeuden antamista yksittäisistä ratkaisuista silloin, kun tiedotusvälineet ovat tietoja pyytäneet. Lisäksi kansliapäällikkö on kysyttäessä tiedottanut asioista. Internetissä (www.oikeus.fi/ho/kouvola) olevia hovioikeuden kotisivuja päivitettiin tarpeellisilta osin kuluneen vuoden aikana.

22 .9 Työterveyshuolto ja työsuojelu Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollossa on tehty työhöntulotarkastukset ja ikäryhmittäiset terveystarkastukset. Työterveyshoitajana on toiminut Maarit Kohonen. Työfysioterapeutti Kirsi avi on käynyt tarvittaessa hovioikeudessa tarkastamassa työntekijöiden työpisteiden ergonomiaa. Kertomusvuonna on hankittu näyttöpäätelasit muutamalle työntekijälle. Hovioikeus tarjosi halukkaille ilmaisen influenssarokotteen. Kouvolan Terveystalon järjestämälle ensiapukurssille (EA) osallistui hovioikeudesta yksi esittelijä. Hovioikeudessa tehtiin henkilökunnalle syksyllä 0 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyn tulokset on julkaistu hovioikeuden sähköisellä ilmoitustaululla. Vastausten perusteella hovioikeudessa ei ole ollut sukupuolista ahdistelua tai häirintää. Yksittäiset vastaajat tunsivat tulleensa syrjityiksi ikänsä tai sukupuolensa perusteella. Vuoden aikana on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma sekä päivitetty työsuojelun toimintaohjetta vuosille Lisäksi kertomusvuonna on tehty riskikartoitus ja päivitetty työpaikan riskien hallinnan suunnitelmaa..0 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Hovioikeuden Tyky-ryhmään kuului vuonna 0 kuusi jäsentä ja se kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Henkilökunnan yhteistä liikunnan harrastamista jatkettiin viikoittaisilla sählypeleillä Valkealan Mailapelihallilla. Hovioikeuden henkilökunnan käytössä on ajanmukaisin laittein varustettu kuntosali toimitalon pohjakerroksessa. Lisäksi työkyvyn ylläpitoon tähtäävänä toimena hovioikeus tarjosi mahdollisuuden ostaa 0 kappaletta viiden euron arvoisia pääosin viraston kustantamia liikuntaja kulttuuriseteleitä. Maaliskuussa vietettiin ulkoilupäivää Vierumäellä lumikenkäilyn merkeissä. Toukokuussa Kouvolan hovioikeuden joukkue osallistui Naisten Kympille Helsingissä. Kesäkuussa hovioikeuden kanoottijoukkue Melakouhot oli perinteisesti mukana Suomi Meloo -tapahtumassa. Elokuussa Kouvolan hovioikeuden joukkue osallistui Vaasan hovioikeuden järjestämään jalkapallon Tuomioistuinturnaukseen saavutuksenaan. sija ja Fair Play -palkinto. Lokakuussa saimme lajiopastusta rivitanssiin ja kuntonyrkkeilyyn hovioikeuden tiloissa. Pikkujoulua juhlittiin joulukuussa hovioikeuden omissa tiloissa.

23 . Varatuomarin arvonimi Varatuomarin arvonimi myönnettiin :lle tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneelle lakimiehelle. Heistä naisia oli yhdeksän ja miehiä seitsemän.. Kunniamerkit Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä hovioikeudenneuvos Kari Janhuselle Suomen Valkoisen uusun I luokan ritarimerkin.

24 LIITE Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 0 annetuissa ratkaisuissa Tkoodi Esittely Yht Muut Osuus% Muu Yht.,,9 Kouvolan hovioikeus Muut Esittely Yht Osuus% Hyvinkään käräjäoikeus S Muut 0 0 Esittely S S Pääkäsittely Yht. 0 9,9,9, 0, 0,, Ositt. esitt. / pääkäsitt. Osuus% 0, 0 0 S Muut Ositt. esitt. / pääkäsitt. S Pääkäsittely Yht. Osuus% 0 9,,,,,, 0, 0, 0, 0 S Muut S Muut 9 Esittely Pääkäsittely Esittely Päijät-Hämeen käräjäoikeus,9,9 Kymenlaakson käräjäoikeus 0, 9 9

25 Yht. Osuus%,,9 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 9,,9,, 0,, 0, S Muut 0 0 Esittely 9 9 S Pääkäsittely Yht. 0 0, Ositt. esitt. / pääkäsitt. 9 0,, Osuus%, 9, 9,,,,,,, 0,9 Kaikkiaan Osuus % 00,, 0,,,,, 0,,0 0, 0, 0,, 0,9 9 0, T-koodit: Muu Ei muutettu Muutettu vain perusteluja Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa Tutkimatta Palautettu Vahvistettu sovinto Lausunnon antaminen rauennut Jäänyt sillensä. asteen vaatimus hyväksytty. asteen vaatimus hylätty Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty Tieto puuttuu

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1 HOVIOIKEUDEN ORGANISAATIOTA SEKÄ HALLINTOA JA HENKI- LÖSTÖN TEHTÄVIÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 1 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tämä Itä-Suomen hovioikeuden presidentin tuomioistuinlain 1 luvun 4 :n ja 8 luvun 3 :n 1 momentin nojalla vahvistama työjärjestys täydentää tuomioistuinlaissa sekä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 00 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 00 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 00 kaikkiaan asiaa, mikä on 0 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu 1.4.216 14 Turvapaikkavalitusten käsittely vuonna 215 Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006 ja 463/2008) 4 :n, 7 :n 13 :n ja 19 :n nojalla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija OM 15/31/2014 Samuli Sillanpää

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija OM 15/31/2014 Samuli Sillanpää OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija 11.9.2015 OM 15/31/2014 Samuli Sillanpää ESITYS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI TUOMAREIDEN NIMITTÄMISESTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN, VALTION VIRKAMIESASETUKSEN

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla käsiteltäväksi saatetut asiat oikeudenmukaisesti, varmasti, nopeasti

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS 1.1.2017 2 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistettu 29.12.2016 Oulun käräjäoikeuden laamanni on tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 4 :n 2 momentin ja 8 luvun 9 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Sisällysluettelo Presidentin katsaus... 3 Hovioikeuden organisaatio... 5 Organisaation uudistaminen... 5 Välijohdon tehtävien määräaikaisuus... 5 Lainkäyttö...

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä. Viite: OM 3/31/2016 OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto arviomuistiosta Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä Viite: OM 3/31/2016 Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry (jäjempänä Tuomariliitto)

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA mikä se on? Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmä (AIneistoPAnkki ) Tulee

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvola 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeimmasta oikeudesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki korkeimmasta oikeudesta. Lakiin otettaisiin keskeiset säännökset

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 257 326 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

viraston toimenpiteistä.

viraston toimenpiteistä. 1(11) POHJOIS SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 19.1.2017 HP 4/17 TYÖJÄRJESTYS I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala II Hallinto-oikeuden johtaminen 2 Ylituomari 3 Johtamisen perusperiaatteet Tässä työjärjestyksessä

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015

Itä-Suomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2015 Itä-uomen hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 isällysluettelo PEIDENTIN KATAU.... Yhdistetyn hovioikeuden toiminta.... Lainkäyttö.... Toimitilat.... Kouvolan istuntopaikka.... Henkilöstö ja kiitokset...

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2(11) Sisällysluettelo Markkinaoikeuden työjärjestys... 1 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Soveltamisala...3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta...3 3 Johtamisen perusperiaatteet...3

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2012

Hovioikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot