Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma LAINKÄYTTÖTOIMINTA... 4 Saapuneet asiat Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Siirtyneet asiat... 5 Annetut ratkaisut Keskimääräinen käsittelyaika... 6 Työtilanteen kehitys Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen... 7 Käräjäoikeuden ratkaisujen pysyvyys TULOKSET JA TALOUDELLISUUS HALLINTO... 8 Toimikunnat ja työryhmät... 8 Lausunnot... 9 Auskultantit... 9 Alioikeuksien tarkastus... 9 Kirjasto Tiedotus Koulutus Työterveyshuolto, työkyvyn huolto ja virkistys VIERAILUJA JA MUITA TAPAHTUMIA Kansikuva: Helsingin hovioikeuden uusi istuntosali Kuvaaja Taisto Jantunen

2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Helsingin hovioikeus on suurin maan kuudesta hovioikeudesta. Hovioikeus ratkaisee noin kolmanneksen kaikkien hovioikeuksien yhteisestä asiamäärästä. Hovioikeuspiiri on muuttovoittoaluetta ja se on maan talous- ja liike-elämän keskus. Nämä seikat heijastuvat merkittävästi hovioikeuden lainkäyttötoimintaan. Hovioikeuden ratkaisutoiminnalle on tyypillistä erittäin laajojen ja vaikeiden asioiden käsittely. Tällaisten asioiden käsittelyyn sitoutuu vuositasolla merkittävä osa lainkäyttöhenkilöstöstä. Hovioikeuden toimivaltaan kuuluu joukko asiaryhmiä, joita ei käsitellä muissa hovioikeuksissa. Helsingin hovioikeus on ainoa sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevä hovioikeus. Helsingin käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu eräitä immateriaalioikeudellisia riitaasioita, joten niitä käsittelevä ainoa hovioikeus on Helsingin hovioikeus. Hovioikeus käsittelee ensiasteena eräät kansainväliset perheoikeusasiat ja niin sanotut lapsikaappausasiat sekä on muutoksenhakuaste valitettaessa Suomen Asianajajaliiton hallituksen päätöksistä eräissä asioissa sekä valvontalautakunnan päätöksistä kurinpitoasioissa. Lisäksi hovioikeus on tuomioistuin useimmissa niistä virkasyyteasioista, jotka vielä kuuluvat hovioikeuksien ensiasteen toimivaltaan. Helsingin hovioikeuspiiri on vuonna 2004 käsittänyt Helsingin, Espoon, Vantaan, Tuusulan, Hyvinkään, Lohjan, Raaseporin, Porvoon ja Loviisan käräjäoikeudet. Hovioikeuspiirien uudelleenjärjestelyn seurauksena Lohjan ja Raaseporin käräjäoikeudet ovat siirtyneet Turun hovioikeuspiiriin sekä Hyvinkään käräjäoikeus Kouvolan hovioikeuspiiriin. Vuonna 2004 hovioikeuden määrällinen tulostavoite on saavutettu ja ylitettykin. Sen sijaan yli vuoden vireille olleiden asioiden määrän suhteen asetettua tavoitetta ei saavutettu. Hovioikeudessa ratkaistiin kuluneena vuonna selvästi enemmän asioita kuin mitä hovioikeuteen on saapunut. Seulontamenettelyn käyttö ja hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetun kevennetyn kokoonpanon käyttömahdollisuuden laajentuminen ovat osaltaan luoneet edellytykset ratkaistujen asioiden määrän kasvulle ja samalla Helsingin hovioikeuden ruuhkautumiskehityksen katkaisemiselle. Henkilökunnan uuttera työskentely on kuitenkin tässä suhteessa ollut tärkein asiaan vaikuttava tekijä. Korkein oikeus on loppusyksyllä ottanut kantaa seulontamenettelyyn. Korkeimman oikeuden kannan perusteella on nähtävissä, että seulontamenettelyn käyttö tulee selvästi vähenemään ja pääkäsittelyjen määrä nousemaan. Tästä seuraa, että ratkaistujen asioiden määrä vähenee ja keskimääräinen käsittelyaika kasvaa. Hovioikeudessa on vuoden 2004 aikana pyritty laaja-alaisesti löytämään keinoja työn ja työmenetelmien kehittämiseksi. Tavoitteena on ollut myös tällä tavoin vaikuttaa ruuhkautumiskierteen katkaisemiseen.

3 2 Hovioikeuspiirin laatuhanketta on jatkettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeeseen ovat osallistuneet myös valtakunnansyyttäjäviraston ja Suomen Asianajajaliiton edustajat. Laatuhankkeen ensimmäiselle kurssille osallistuneiden kirjalliset lopputyöt julkaistiin keväällä artikkelikokoelmana Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit. Syksyllä asetettiin erityinen työryhmä suunnittelemaan laatuhankkeen laajentamista enemmän käräjäoikeuspainotteiseksi. Pyrkimyksenä on, että laatuhanke voisi tavoittaa mahdollisimman laajasti hovioikeuspiirin tuomarit ja hovioikeuden esittelijät. Hovioikeuden valmistelusta vastaavien jäsenten keskuudessa suoritettiin keväällä työterveyshuollon toimesta haastatteluihin perustuva työpaikkaselvitys. Selvitys painottui erityisesti työn henkisen kuormittavuuden ja työuupumuksen riskitekijöiden selvittämiseen. Selvityksen johtopäätöksinä on todettu työn määrällisen paineen olevan terveydellisesti merkitsevä kuormitustekijä. Toisaalta sitoutuminen työhön oli vahvaa, mutta vahva sitoutuminen ja itsenäisyys työssä yhdistyneenä vapaaseen työaikaan ja lisääntyneeseen työmäärään altistaa työterveyshuollon kokemuksen mukaan väsymiselle ja jopa uupumiselle. Hovioikeuden tuomareiden ja kansliahenkilökunnan ikääntymisen ja esittelijäkunnan asemaan liittyvät epävarmuustekijät huomioon ottaen työhyvinvointiin on myös toiminnan tuloksellisuuden kannalta vastaisuudessa kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota.

4 HENKILÖSTÖ 3 Vuonna 2004 hovioikeuden lainkäyttöhenkilökuntaan kuului presidentti, 6 hovioikeudenlaamannia, 47 hovioikeudenneuvosta, 3 määräaikaista hovioikeudenneuvosta, 6 asessoria, 52 viskaalia ja 6 määräaikaista viskaalia. Hovioikeuteen perustettiin 4 uutta hovioikeudenneuvoksen virkaa lukien. Kansliapäällikön lisäksi kansliahenkilöstöön kuului 48 vakinaista virkamiestä. Hovioikeuden henkilökunnan yhteismäärä oli kertomusvuoden lopussa 170. Hovioikeuden organisaatio PRESIDENTTI TÄYSISTUNTO JOHTORYHMÄ I OSASTO laamanni II OSASTO laamanni III OSASTO laamanni IV OSASTO laamanni V OSASTO laamanni VI OSASTO laamanni HALLINTO kansliapäällikkö hovioikeudenneuvokset asessori viskaalit hovioikeudenneuvokset asessori viskaalit hovioikeudenneuvokset asessori viskaalit hovioikeudenneuvokset asessori viskaalit hovioikeudenneuvokset asessori viskaalit hovioikeudenneuvokset asessori viskaalit hallintokanslia kirjaamo kirjasto kopiointi Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Osastokanslia Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma Ikäryhmäjakautumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa työskennelleet henkilöt (ei sisällä virkavapaalla olevia)

5 LAINKÄYTTÖTOIMINTA 4 Vuonna 2004 maan hovioikeuksiin saapui yhteensä noin asiaa. Helsingin hovioikeuteen saapui noin 4035 asiaa eli noin 32 % kaikista saapuneista. Helsingin hovioikeudessa saapuneiden asioiden määrä edelliseen vuoteen verrattuna on pysynyt lähes samana. Saapuneet asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Huoneenvuokra-asiat Sotilasoikeudenkäyntiasiat I asteen asiat Yhteensä Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Hovioikeuteen vuonna 2004 saapuneista asioista yli puolet eli 2048 tuli Helsingin käräjäoikeudesta. Espoon käräjäoikeudesta saapui 452 asiaa ja Vantaan käräjäoikeudesta 423 asiaa. Muista hovioikeuspiirin käräjäoikeuksista saapuneiden määrä vaihteli asiaan. Lisäksi seuraavassa taulukossa kohdassa muut ovat muista hovioikeuspiireistä tulevat sotilasoikeudenkäyntiasiat sekä suoraan hovioikeudessa vireille tulevat asiat.

6 5 Rikosasiat Käräjäoikeudet Espoo Helsinki Hyvinkää Lohja Loviisa Porvoo Raasepori Tuusula Vantaa Muut Yhteensä Riitaasiat Hakemusasiaasiat Ulosotto E-asiat 6 6 Sot.oik.- käyntias Yht Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain Espoo Helsinki Muut Hyvinkää Lohja Loviisa Porvoo Raasepori Tuusula Vantaa Siirtyneet asiat Hovioikeudessa siirtyi vuodelle 2005 asioita Siirtyvien asioiden määrä on vähentynyt lähes 700 asialla edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtyneet asiat

7 Annetut ratkaisut Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat Ulosottoasiat Huoneenvuokra-asiat Sotilasoikeudenkäyntiasiat I asteen asiat Yhteensä Ratkaistut asiat Rikosasiat Riita-asiat Hakemusas. Ulosottoas. Huoneenvuok Sot.oik.käynti I asteen asiat Vuonna 2004 oli seulontaratkaisuja 975, joka on 20,7 % annetuista ratkaisuista. HOL 9 :n mukaisia ratkaisuja oli 1534, joka on 32,5 % annetuista ratkaisuista. Pääkäsittelyjä järjestettiin 805 ratkaistussa asiassa, mikä on noin 17 % annetuista ratkaisuista. Keskimääräinen käsittelyaika kuukausina Pääkäsittelyt Esittelyt Seulonnat Kaikki asiat ,4 6,4 7,4 11,7 7,3 7, ,4 7,9 9, ,9 8,8 10, ,1 0,8 11, ,4 12 2,6 11,4 Asioiden käsittelyajat (kk) Pääkäsittelyt Esittelyt Seulontaratkaisut Kaikki asiat

8 Työtilanteen kehitys Saapuneet Annetut Vireillä Helsingin hovioikeuden työtilanteen kehitys Saapuneet Annetut Vireillä Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Vuonna 2004 ratkaistiin 4716 asiaa, joihin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta pyydettiin 796 asiassa. Valituslupaa ei myönnetty 489 asiassa, käsittely on kesken 292 asiassa ja 15 asiaa on ratkaistu. Korkein oikeus myönsi valitusluvan 49 asiassa. Muutoksenhakuprosentti oli 16,9 %. Käräjäoikeuden ratkaisujen pysyvyys Ratkaisua ei muutettu (ei lopputulokseltaan eikä perusteluiltaan) 1649 Ratkaisua muutettu perusteluiltaan 375 Ratkaisua muutettu lopputulokseltaan - Näytön uudelleen arvioinnin johdosta Muusta syystä Ratkaisua muutettu lopputulokseltaan vain epäolennaisilta osilta 177 Tutkimatta 45 Palautettu 53 Vahvistettu sovinto 17 Lausunnon antaminen rauennut 238 Jäänyt sillensä 47 Valitus seulottu kokonaan 981

9 TULOKSET JA TALOUDELLISUUS Henkilöstömäärä (htv) Taloudellisuus ( ) Nettomenot / ratk. asia Tavoite Toteutunut Tuottavuus Ratkaistut asiat / htv Tavoite Toteutunut Hovioikeuden kokonaismenot olivat kertomusvuonna HALLINTO Täysistunto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa ja johtoryhmä 13 ker taa. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 :ssä tarkoitettu hovioikeuden lausuntovaliokunta, johon kuuluvat presidentti puheenjohtajana, hovioikeudenlaamannit ja kaksi hovioikeuden täysistunnon vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä kansliapäällikkö esittelijänä, kokoontui vuoden 2004 aikana 9 kertaa. Hovioikeuden yhteistyökomitea kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Toimikunnat ja työryhmät Hovioikeudessa on toiminut pysyväisluonteisina - lainkäytön yhtenäisyyden seurantatoimikunta - käsikirjatyöryhmä, jonka tehtävänä oli päivittää sähköiseen muotoon tehtyä hovioikeuskäsikirjaa ja - viskaalien valintatoimikunta Kertomusvuoden aikana on työskennellyt seuraavia työryhmiä: - työnkehittämistyöryhmä ja sen ohjausryhmä - turvallisuustyöryhmä - seulontaohjeiden ja seulontaan liittyvän toimituskirjan suunnittelutyöryhmä - työjärjestystyöryhmä - työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella ohjeet esittelijöiden muistioiden ja hovioikeuden ratkaisujen kirjoittamiseksi - virastomestareiden toimenkuvaa selvittävä työryhmä - työryhmä hovioikeuspiirin laatuhankkeen laajentamisen suunnittelua ja tot euttamista varten

10 9 - työryhmä valmistelemaan ehdotusta, joka mahdollistaa osastojen sekä tuomareiden ja esittelijöiden erikoistumisen - syksyllä 2004 järjestettyjen syyttäjäpäivien suunnittelu- ja järjestelytyöryhmä - keväällä 2005 järjestettävien hovioikeuspiirin XI tuomaripäivien suunnittelu- ja järjestelytyöryhmä - istuntosalien kalustusta suunnitteleva työryhmä Lausunnot Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana lausunnot seuraavista asioista: - Mietintö; Ihmissalakuljetus, lapsipornografia ja Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjat - Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö - Mietintö; Yhteisöpatenttituomioistuimen perustaminen - Tuomarinkoulutustyöryhmän työryhmämietintö - Ympäristörikostyöryhmän mietintö - Öljynpäästömaksutyöryhmän mietintö - Henkilöstötyöryhmän osaraportti - Yrityksen saneerauksesta annettu laki - Raportti; Valtion tietohallinnon ohjaus ja organisointi - Nuorisorikostyöryhmän mietintö, erityisesti nuorisoarestia koskeva ehdotus - Luonnos esitykseksi Euroopan patenttisopimuksen ja uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta Auskultantit Hovioikeuden auskultanteiksi hyväksyttiin 167 oikeustieteen kandidaattia, joista 105 oli naisia ja 62 miehiä. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 48:lle tuomioistuinharjoittelunsa asianmukaisesti suorittaneelle lakimiehelle. Heistä 27 oli naisia ja 21 miehi ä. Alioikeuksien tarkastus Hovioikeuden henkilökunnastaan määräämä alioikeuksien tarkastaja on kertomusvuoden aikana tarkastanut Lohjan, Loviisan, Raaseporin ja Helsingin käräjäoikeudet. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota perusoikeuksien soveltamiseen tuomioistuinkäytännössä ja erityisesti asioiden käsittelyn joutuisuuteen. Lisäksi huomiota on kiinnitetty muun ohessa soveltamiskäytäntöihin koskien uutta lainsäädäntöä, kuten muun muassa rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevien säännösten soveltamiseen. Tarkastuksissa on myös kiinnitetty huomiota tuomioiden perusteluihin muun muassa silmällä pitäen sitä, että hovioikeuden seulontamenettely on mahdollista toteuttaa tarkoitetulla tavalla.

11 10 Kirjasto Hovioikeuden kirjastoon hankittiin 547 uutta kirjaa. Kirjastosta annettiin 4953 lainaa. Kirjaston tietokantaan oli vuoden lopussa luetteloituna noin dokumenttia. Kirjasto osallistui aktiivisesti tuomioistuinkirjastojen verkostoon. Tiedotus Säädösmuutosten seurannan käytäntöä muutettiin. Kirjastonhoitaja lähettää viikoittain henkilöstölle sähköpostitse koosteen, jossa ovat: - otsikoittain uudet säädökset sekä hallituksen esitykset - linkit sähköisiin säädösvihkoihin ja hallituksen esitysten kokoteksteihin - tiivistelmät uusimmista korkeimman oikeuden ratkaisuista sekä linkit kokotekstiratkaisuihin - tiedot uusimmista korkeimman oikeuden myöntämistä valitusluvista. Koulutus Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen kuuluvalle Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävälle todistusoikeuden kurssille osallistui 14 henkilöä. Laatuhankkeeseen kuuluvan Rikosoikeuden yleiset opit -kurssin lopputöistä laadittu artikkelikokoelma julkaistiin kesällä Hovioikeudessa järjestettiin kertomusvuonna lainkäyttöhenkilökunnalle kaksi koulutusiltapäivää, maaliskuussa aiheena oli Ajankohtaista sopimusoikeuden yleisistä opeista ja syyskuussa Rikosoikeuden yleiset opit rangaistuskäytännön näkökulmasta. Oikeusministeriön järjestämään hovioikeuksien kansliahenkilökunnalle tarkoitettuun koulutukseen osallistui 18 henkilöä. Kertomusvuoden aikana hovioikeuden henkilökunta on osallistunut aktiivisesti sekä oikeusministeriön järjestämiin että muihin koulutustilaisuuksiin. Työterveyshuolto, työkyvyn huolto ja virkistys Medivire Pasila Oy toimii edelleen työterveyspalvelujen tuottajana. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä rajoitetun, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Vuonna 2004 kustannukset olivat euroa, 444 euroa/hlö. Vuoteen 2003 verrattuna kustannukset nousivat 25 %. Sairauspoissaolotilastoa: palkallisia sairauspäiviä 1057 päivää, laskua edell.vuoteen 8% osapalkallisia sairauspäiviä % työtapaturmasta johtuvia 10 nousua 10% lapsen sairaudesta johtuvia 114 laskua 9% Ikäryhmätarkastuksia on tehty 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta täyttäneille 17 kpl. PSA -tutkimus on tehty 40 vuotta täyttäneille, parillisina vuosina syntyneille miehille, 12 kpl.

12 11 Mammografia -tutkimus on tehty 40 vuotta täyttäneille, parillisina vuosina syntyneille naisille, ei kuitenkaan yhtäaikaa julkisen sektorin toteuttaman tutkimuksen kanssa, yhteensä 15 kpl. Influenssarokotus on annettu kaikille halukkaille, yhteensä 50. Työterveyshoitajalla on edelleen ollut virastovastaanotto kerran kuukaudessa paitsi kesäkuussa ja heinäkuussa. Liikuntaa harrastettiin monipuolisesti: - oma vesijumpparyhmä on treenannut läheisessä Mäkelänrinteen uintikeskuksessa osallistujamäärän vaihdellessa maanantai-iltapäivisin on järjestetty niskahartia -jumppaa fysioterapeutin opastuksella, välineinä kepit ja kuminauhat ; kevätkaudella hovioikeuden tiloissa ja syyskaudella virastokeskuksen kuntosalilla - kesällä saatiin käyttöoikeus Pasilan virastokeskuksen kuntosaliin, jossa laiteohjausta on annettu siitä kiinnostuneille - jalkapalloa pelattiin Mikessä - koripalloryhmä Kuntoutus: Kelan myöntämä ns. Aslak-kuntoutus jatkui 4 päivää kestäneellä C-vaiheella maaliskuussa 2004 Siilinjärven kuntoutuskeskuksessa. Ergonomia: Medivireen työfysioterapeutti on tehnyt työpaikalla ergonomiatarkastuksia, joissa on henkilökohtaisesti neuvottu oikeita työasentoja ja tehty huonekaluihin säätöjä. Tarkastusten perusteella on myös hankittu 2 uutta työtuolia. Yhteistyössä Medivire työterveyshuollon kanssa tehtiin valmistelusta vastaaville jäsenille työpaikkaselvitys, joka painottui erityisesti työn henkiseen kuormittavuuteen. Satunnaisella otannalla haastateltiin 18 valmistelusta vastaavaa jäsentä ja kolmea hovioikeudenlaamannia. Selvityksen tulokset esiteltiin koko henkilökunnalle. VIERAILUJA JA MUITA TAPAHTUMIA Toimintavuoden avajaistilaisuus omalle henkilökunnalle ja kutsuvieraille oli Eduskunnan kirjastonhoitaja Sari Pajula ja verkkopalveluneuvoja Heikki Vaakanainen olivat antamassa koulutusta esittelijöille oikeuskirjallisuuden hausta eduskunnan kirjastosta sekä eduskunta-asiakirjojen hakemisesta ja Venäläisiä oikeushallinnon virkamiehiä kävi tutustumassa Helsingin hovioikeuteen Uuden istuntosalin (sali 12) valmistuttua järjestettiin siellä ensimmäinen täysistunto , minkä jälkeen henkilökunnalla oli tilaisuus tutustua uuteen saliin.

13 Hovioikeuden presidentti Olli Huopaniemen muotokuvan paljastustilaisuus järjestettiin hovioikeudessa Muotokuvan on maalannut taiteilija Igor Muslimov. Hovioikeuden laatuhankkeeseen liittyvän Rikosoikeuden yleiset opit -kirjan julkistamistilaisuuus oli Helsingin hovioikeuspiirin laamannikokous pidettiin hovioikeudessa Osa hovioikeuden sisäiseen työnkehittämisprojektiin kuuluvista henkilöistä teki opintomatkan Göteborgiin (hovrätten för västra Sverige). Hovioikeuden työnkehittämiseen liittyvä laivaseminaari koko henkilökunnalle järjestettiin Kroatian oikeuslaitoksen kehittämistyöhön keskittyvän Twinning -projektin edustajat vierailivat Helsingin hovioikeudessa Uuden Kellosillan puolella olevan sisäänkäyntiaulan vastaanottotarkastus oli Hovioikeudessa järjestettiin syyttäjäiltapäivä, josta on tarkoitus tulla kahden vuoden välein toistuva tapahtuma. Valtion tulevasta eläkeuudistuksesta oli henkilökunnalle tiedotustilaisuus Asiasta kertoi valtiokonttorin edustaja. Työnkehittämistyöryhmä järjesti koko henkilökunnalle tiedotustilaisuudet työryhmän raportin ehdotusten toteuttamisesta saadun palautteen ja tekeillä olevien lisäselvitysten pohjalta. Presidentti ja kansliapäällikkö kävivät joulukuun loppupuolella tervehdyskäynnillä Lohjan, Raaseporin ja Hyvinkään käräjäoikeuksissa, jotka vuoden 2005 alusta siirtyvät toisiin hovioikeuspiireihin. 12

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS (Sopeuttamisesta)... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 152 Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Tanja Kirjavainen Aki Kangasharju Juho Aaltonen Tutkimukset 152 joulukuu 2009 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 HELSINKI 2000 LUKIJALLE Valtakunnansyyttäjänviraston vuosikertomus on tarkoitettu tiedonlähteeksi ensi sijassa

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen. Työryhmämietintö 2004:5

Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen. Työryhmämietintö 2004:5 Hovioikeuksien oikeustapausrekisterin kehittäminen Työryhmämietintö 2004:5 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Hovioikeuksien

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Reinikka, Edita Oyj Painopaikka Edita Oyj, Helsinki 2001 2 LUKIJALLE

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 234 Elisa Valkama & Marjukka Lasola LASTEN HUOLTORIIDAT HOVIOIKEUKSISSA ENGLISH SUMMARY CHILD CUSTODY DISPUTES IN COURTS OF APPEAL Helsinki 2008 ESIPUHE Käsillä

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 HELSINKI 2002 K 12/2002 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot