Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?"

Transkriptio

1 SANI KAAJAS - HANNA NORDLUND - ELIISA TROBERG Sani Kaajas - Hanna Nordlund - Eliisa Troberg KTT Eliisa Troberg toimii Senior Advisorina verkostojen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä projekteissa Helsingin kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimuksessa ja JOKOssa. Hän tekee myös tutkimustyötä yhteisyrittämisen johtamiskysymyksistä monitieteisessä tutkimusryhmässä. Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? O tsikon kysymystä: Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? pohditaan lähes kaikissa organisaatioissa? Tietotyön lisääntyessä merkittävä osa yritysten pääomasta on aineetonta pääomaa, ihmisten osaamista. Osaamisen ollessa avainasemassa organisaation menestyksen kannalta johtajuuden ja esimiestyön merkitys korostuvat, koska niiden avulla on kyettävä ohjaamaan ja motivoimaan ihmisiä käyttämään osaamistaan organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Motivointi, sitouttaminen ja palkitseminen ovat siten keskeisiä asioita ihmisten johtamisessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan asiantuntijoiden motivaatiota kahden Helsingin kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimus Oy:ssä suoritetun tutkimusprojektin tuloksiin peilaten. Tietotyöntekijöiden motivaatio ja strateginen osaamisen johtaminen -tutkimusprojekti suoritettiin vuosien aikana. Se piti sisällään kyselytutkimuksen 515 tietotyöntekijälle 30 yrityksestä sekä haastattelututkimuksen 38 tietotyöntekijälle viidessä tietoyrityksessä. Asiantuntijoiden palkitseminen ja arviointi tieto-organisaatiossa tutkimusprojekti toteutettiin vuoden 2002 aikana, ja siihen osallistui 366 asiantuntijaa viidestä yrityksestä. Kuka sitten on asiantuntija? Asiantuntijan ja tietotyöntekijän käsitteet eivät ole va- Työn Tuuli

2 kiintuneet. Asiantuntijaa on perinteisesti määritelty korkean koulutuksen ja pitkähkön työkokemuksen omaavaksi oman alansa ammattilaiseksi, jonka osaamisessa olennaista on ajankohtainen ongelmanratkaisu ja innovatiivisten ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen. Tietotyöntekijää taas voidaan kuvata tiedon teknisen hallinnan asiantuntijana. Tietotyöntekijä voi olla hyvinkin nuori henkilö, joka on korkeatasoinen oman erityisalansa taitaja. Asiantuntija voi olla tietotyöntekijä, mutta tietotyöntekijä ei välttämättä aina täytä asiantuntijan tunnuspiirteitä (Eriksson & Troberg 2001). Motivaation taustaa Motivaatioon liittyy kaksi keskeistä elementtiä; kohde, johon ihminen suuntaa toimintansa ja vireystaso, jolla ihminen toimii. Ihmisen toiminta voi olla sisäisesti tai ulkoisesti motivoitunutta. Sisäisesti motivoitunut käyttäytyminen on itsessään palkitsevaa, ihminen toimii toiminnan itsensä vuoksi. Ulkoisesti motivoitunut käyttäytyminen tapahtuu sen seurausten takia. Deci (1975, 23) näkee ihmisen olevan ulkoisesti motivoitunut, kun hän saa työstään palkkioksi rahaa, tunnustusta tai välttää toiminnallaan rangaistuksen. Sisäistä motivaatiota kuvataan usein sillä, että ihmisellä on tarve tuntea osaavansa asiat sekä että ihmisellä on valta päättää omista asioistaan (Wiersman 1992, ). Edistyminen, saavutukset, henkinen kasvu, vastuu ja työ itsessään ovat esimerkkejä sisäisistä motivaatiotekijöistä. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat mm. palkka, asema organisaatiossa, ylennys, turvallisuus, hyvät työolosuhteet sekä valvonta (Peltonen & Ruohotie 1989). Sisäisen ja ulkoisen motivaation välinen ero ei ole yksiselitteinen ja selvä. Usein sisäinen ja ulkoinen motivaatio koetaan toisiaan täydentäviksi, ja kokonaismotivaatiota voidaan kuvata jatkumona, jonka toiseen päähän asettuvat sisäiseen motivaatioon liittyvät tekijät ja toiseen päähän ulkoiseen motivaatioon liittyvät tekijät. Niiden välimaastossa ovat sisäisen ja ulkoisen motivaation välimuodot (Kaajas, Miikkulainen & Troberg 2001, 16). Mikä motivoi asiantuntijatyössä? Asiantuntijoiden motivaatiota koskevat tutkimukset tuovat lähes poikkeuksetta esille sisäisten motivaatiotekijöiden merkittävän roolin. Tampoe (1996, 184) havaitsi tutkimuksissaan neljä päämotivaattoria, joista kolme ensimmäistä ovat sisäisiä motivaatiotekijöitä. Tärkein motivaatiotekijä asiantuntijoille oli henkilökohtainen kasvu, jolla ymmärretään mahdollisuutta toteuttaa omaa potentiaaliaan. Toisena motivaatiotekijänä oli itsenäisyys. Kolmanneksi tärkein motivaatiotekijä oli työtehtävän suorittaminen. Neljäs motivaatiotekijä oli raha, jonka vaikutus motivaatioon oli selvästi muita motivaatiotekijöitä vähäisempi. Vartiaisen ym. (1999, 45) tuotekehittäjien motivaatiota koskenut tutkimus toi myös esille sisäisten motivaatiotekijöiden tärkeyden. Uusien asioiden oppiminen ja henkilökohtaiset kasvumahdollisuudet olivat merkittävimpiä motivaatiotekijöitä. Mahdollisuudet itsenäiseen ajatteluun, luovuuden ja mielikuvituksen käyttöön sekä vaihteleva ja haastava työ olivat muita tärkeitä motivaatiotekijöitä. Seuraavina motivaatiotekijöinä tulivat ulkoiset motivaatiotekijät kuten työsuhteen jatkuvuus, korkea palkka sekä muut työsuhde-edut. Motivoiviksi tekijöiksi mainittiin myös ystävälliset työtoverit, mahdollisuus toteuttaa merkittäviä asioita sekä arvostus ja oikeudenmukainen kohtelu. Nopea yleneminen motivoi vähiten. Viereisellä sivulla olevassa kuvassa esitetään Tietotyöntekijöiden motivaatio ja strateginen osaamisen johtaminen tutkimusprojektin haastatteluvaiheessa havaitut tärkeimmät motivaatiotekijät ja niiden toteutuminen tutkimuksen kohdeyrityksissä. Tulokset osoittavat, että erityisesti sisäiset motivaatiotekijät motivoivat; mahdollisuus omien kykyjen käyttöön, hyvä yhteistyö kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, haasteet, tarkoituksellinen työ, palaute ja ei-rahallinen palkitseminen. Ulkoisista motivaatiotekijöistä rahapalkalla on merkitystä motivoivana tekijänä. On myös tärkeää huomioida, että asiantuntijat tulkitsevat usein rahapalkan organisaation arvostuksen osoitukse- 38 Työn Tuuli

3 na, eikä sen merkitystä siten pidä väheksyä. Palkka ja muu aineellinen palkitseminen eivät ole pitkän ajan motivaation lähteitä, mutta ne saattavat olla tyytymättömyyden syitä. Palkan vaikutus motivaatioon on usein suurempi asiantuntijan uran alkuvaiheessa. Kun asiantuntijat ovat saavuttaneet tietyn elintason, palkan merkitys motivaattorina vähenee (Hakala 1990; Sipilä 1996). Tutkimusprojektissa nousi esille vuorovaikutuksen ja tiedon välittymisen tärkeä merkitys paitsi motivaatioon myös työn laatuun ja osaamisten yhdistämiseen edistävästi vaikuttavana tekijänä. Organisaation rakenteiden, prosessien ja kulttuurin tulisi palvella osaamisten jakamista ja yhdistämistä, jonka kautta syntyy strategisesti merkittävää osaamista ja innovaatioita. Tutkimuksessa haastatellut henkilöt pitivät tärkeänä, että tiedonvälitys ja vuorovaikutus toimivat hyvin erilaisten osapuolten kesken. Erityisesti toivottiin hyvää vuorovaikutteista yhteyttä johdon kanssa. Vuorovaikutteisuuden ja sosiaalisten taitojen merkityksen tärkeyttä lisäävät erilaiset verkostot ja kumppanuudet, joissa nykyorganisaatiot toimivat. Voiko työstä innostua? Sisäisen motivaation ytimessä on innostuminen, joka tuottaa ihmiselle energiaa ja iloa. Mistä asiantuntijat löytävät työssään iloa ja innostusta? Tutkimuksessa etsittiin näitä asioita kysymyksellä Mikä Sinua innostaa työssäsi? Vastaukset esitetään seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. Tärkeimpiä innostavia tekijöitä olivat työtoverit, yhteistyö ja hyvä tiimi. Seuraavana tulivat uuden oppiminen ja oman asiantuntemuksen kehittyminen. Sitoutumisen edistämiseksi organisaatiossa tulisi panostaa näihin innostaviin tekijöihin. Asiantuntijaorganisaation työn luonne on muuntumassa yhä itseohjautuvammaksi, vähän suoraa valvontaa ja ohjausta vaativaksi, jolloin omaehtoinen motivaatio tulee yhä tärkeämmäksi. Työn Tuuli

4 Asiantuntijoiden haastattelut osoittivat, että henkilöillä, jotka olivat aktiivisia, pyysivät itse palautetta, pitivät yhteyttä muihin ja olivat kiinnostuneita myös muusta kuin omasta työstään, oli korkea työmotivaatio. Itsenäisten, aktiivisten, kiinnostuneiden ja vuorovaikutustaitoisten ihmisten rekrytointi on avainasemassa asiantuntijaorganisaatiossa. Kun motivaatio ja sitoutuminen vähenevät... Tietotyöntekijöiden motivaatio ja strateginen osaamisen johtaminen tutkimusprojektissa etsittiin myös motivaatiota heikentäviä tilanteita tai tekijöitä. On huomionarvoista, että motivaatiota heikentävät asiat asettuivat lähes kaikki sisäisten motivaatiotekijöiden alueelle. Sisäisen motivaation tärkeyden takia on oleellista, että esimies huomioi ja on ajan tasalla osaajien motivoitumisen tilasta. Pitkäaikainen motivaation lasku saattaa johtaa työpaikan vaihtoon. Motivaatiota heikensivät erityisesti huono työn organisointi, mielenkiinnoton työ, puutteet esimiestoiminnassa, huono johtajuus sekä yhteistyön haasteet. Monet näistä työmotivaatiota heikentävistä asioista ovat sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa esimiestyöllä, esimerkiksi määrittämällä hyvin vastuut ja työtehtävät, luomalla työtehtäviin haasteellisuutta ja kehittämällä vuorovaikutusta ja toimivia yhteistyön muotoja. Asiantuntijoiden motivointi on haasteellista, koska asiantuntijat ovat usein enemmän sitoutuneita omaan ammattikuntaansa kuin organisaatioonsa. Sitoutumista voidaan edistää yhteisillä arvoilla, organisaatiokulttuurilla sekä tyytyväisyyttä tuottavalla yhteistoiminnalla. Luottamuksen ilmapiirin synnyttäminen on tärkeää. Asiantuntijoiden ja johdon vuorovaikutteinen strategiakeskustelu ja yhteisen suunnan kirkastaminen voimistavat organisaatioon sitoutumista. Tehokkaat prosessit, toimiva vuorovaikutus ja strategialähtöinen osaamisen kehittäminen ovat myös keinoja sitoutumisen lisäämiseen. Esimiehellä on tärkeä rooli avoimen ja hyvän organisaatiokulttuurin luomisessa sekä yhteisten arvojen voimistamisessa. Esimies kykenee vaikuttamaan alaistensa motivaatioon ja sitoutumiseen myönteisesti erityisesti kannustamalla, oppimisedellytyksiä luomalla, hyvällä työn organisoinnilla ja haastavien työtehtävien antamisella. Esimiehen tehtävä on nykyorganisaatioissa varsin vaativa ja hän joutuu työskentelemään monien vastakkaisiin suuntiin vievien 40 Työn Tuuli

5 paineiden alaisena solmukohdassa ylimmän johdon ja asiantuntijoiden välillä. Esimiestaitoja voidaan edistää esimies- ja johtajuustaitojen kehittämisen ohella esimerkiksi esimiesverkostoissa, joissa löytää vertaistukea. Sisäinen motivoituminen edistää luovuutta On huomionarvoista, että motivaatiota heikentävät asiat asettuivat lähes kaikki sisäisten motivaatiotekijöiden alueelle. Luovuuden merkitys korostuu asiantuntijoiden työssä. Luovuus ei ilmene vain ideoinnissa vaan monien, jokapäiväisten haasteiden ratkaisemisessa. Luovuutta ja innovatiivisuutta edellytetään yhä enemmän lähes kaikissa työtehtävissä, koska työn sisällöt ovat tulleet monimuotoisimmiksi ja vaatimustaso on kasvanut (Pyöriä 2003). Sisäisellä motivaatiolla on yhteys luovuuteen. Amabile (1997) havaitsi, että ihmiset ovat luovempia silloin, kun he ovat pääasiassa sisäisesti motivoituneita, verrattuna tilanteeseen, jossa heitä motivoivat ulkoiset tekijät, kuten kilpailu, valvonta, arviointi tai esimiehen käskyt ja palkkiot. Deci ja Flaste (1996, 50) puolestaan tekivät huomion, että jos käytetään ulkoista valvontaa niin suoritus, joka edellyttää kekseliäisyyttä, syvää keskittymistä, intuitiota tai luovuutta, todennäköisesti heikkenee. Luovat ratkaisut syntyvät harvoin kiireessä ja voimakkaan paineen alla. Luovuus edellyttää aikaa ja riittävää rauhaa kehitellä asioita. Todelliset innovaatiot syntyvät usein monen vuoden työn tuloksena. Tiukat lyhyen aikavälin tavoitteet ja kiire asettavat haasteita luovalle työlle. Tietotyöntekijöiden motivaatio ja strateginen osaamisen johtaminen tutkimusprojektissa haastellut tietotyöntekijät korostivat palautumisen tärkeyttä vaativien ja vaikeiden työjaksojen jälkeen. Asiantuntijaorganisaatioissa innovaatiot syntyvät usein monen erilaista osaamista omaavan asiantuntijan yhteistyön tuloksena. Innovaatioille hedelmällisen ilmapiirin syntyminen edellyttää hyvää vuorovaikutusta ja luottamusta asiantuntijoiden välillä. Riittävä motivoituminen ja asiantuntijoiden pitkäaikainen sitoutuminen organisaatioon on välttämätöntä toimivien tiimien rakentumiselle. Luovuutta tukevassa johtajuudessa korostuvat innostaminen, valmentaminen ja visionäärisyys. Miten motivoida ja johtaa eri-ikäisiä asiantuntijoita? Erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä motivoivat eri asiat. Asiantuntijat odottavat, että heidän yksilölliset tarpeensa huomioitaisiin säännöllisissä kehityskeskusteluissa ja keskusteluissa esille nousseisiin asioihin tartuttaisiin. Tietotyöntekijöiden motivaatio ja strateginen osaamisen johtaminen -tutkimusprojektin tulokset osoittivat, että urakehitys on tärkeämpää nuoremmille asiantuntijoille kuin vanhemmille. Asiantuntijatyötä tekeviä motivoi usein nimenomaan asiantuntijauralla kehittyminen eikä välttämättä niinkään esimiesaseman kautta uralla eteneminen. Samaten uuden oppiminen motivoi enemmän nuorempia kuin vanhempia asiantuntijoita. Vanhemmille asiantuntijoille oli tärkeää oman osaamisensa hyödyntäminen ja osaamisensa jakaminen muille. Vanhemmat asiantuntijat kokivat motivoivaksi nuorempien mentoroinnin, opetustilaisuudet sekä mestarina toimimisen oppipojille. Nämä menetelmät edesauttoivat myös hiljaisen, kokemusperäisen tiedon ja osaamisen välittymistä vanhemmilta nuoremmille asiantuntijoille. Asiantuntijoiden arviointi ja palkitseminen tutkimusprojektissa tutkittiin palkitsemisen kokonaisuuden tärkeyttä asiantuntijoille, jolloin palkitsemiseen sisällytettiin palkan ja palkkioiden ohella erilaisia osaamisen joh- Työn Tuuli

6 tamisen työkaluja kuten työajan järjestelyt, koulutus ja urakehitys. Alla oleva kuva esittää tutkimuksen tuloksia. Kuvasta havaitaan, että eri ikäryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden näkemyksissä esiintyi eroja. Työsuhteen pysyvyys sekä palaute asiakkaalta korostuivat muihin ryhmiin nähden vuotiaiden asiantuntijoiden ryhmässä. Mahdollisuudet osaamisen uudistamiseen sekä työn ja vapaa-ajan järjestelyt olivat tärkeitä vuotiaille asiantuntijoille. Nuorimpien asiantuntijoiden (30 39-vuotiaat) kohdalla korostuivat muihin ryhmiin nähden työuralla eteneminen, palaute työstä kollegalta sekä aineelliset palkkiot kuten tulospalkkaus, edut, kertaluontoiset erikoispalkkiot ja henkilökohtaiset palkanlisät. Näkymiä tulevaisuuteen Näkyvillä on useita kehitystrendejä, jotka painottavat motivaatiotekijöiden ja niissä erityisesti sisäisten motivaatiotekijöiden huomioonottamisen tärkeyttä organisaatioissa. Yritysten kilpailukyky rakentuu yhä voimakkaammin aineettoman pääoman varaan. Työntekijöiden osaamisista, niiden kehittämisestä ja motivaatiosta huolehtiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Ihmisten johtaminen ja siinä erityisesti vuorovaikutteisuus korostuvat. Väestö ikääntyy ja osaavista työntekijöistä tulee pula useilla toimialoilla. Organisaatioissa tulee pitää huolta siitä, että osaavat työntekijät pysyvät organisaatiossa. Tulee tunnistaa ikääntyneemmän työvoiman tarpeita ja motivaatiotekijöitä sekä toisaalta tulee osata houkutella ja pitää organisaatiossa nuoria työntekijöitä, joista tulee olemaan pula. Nuorilla on monia valinnan mahdollisuuksia väestön ikääntyessä. Tiedon ja osaamisen jakaminen ja siirtäminen ovat myös kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia monessa organisaatiossa. 42 Työn Tuuli

7 Motivaation ja palkitsemisen osalta on selvästi näkyvillä yksilöllistymisen trendi. Erilaisia ja eri-ikäisiä työntekijöitä motivoivat eri asiat ja heitä tulee myös palkita yksilöllisesti. Esimerkiksi uralla kehittyminen motivoi enemmän nuoria kuin ikääntyneitä asiantuntijoita. Työ- ja vapaa-ajan järjestelyillä on merkitystä erityisesti ikääntyneemmille työntekijöille. Työ- ja vapaaajan järjestelyjen merkitys tosin kasvaa jatkuvasti kaikenikäisten työntekijöiden kohdalla. Toisaalta ihmiset toivovat voivansa viettää enemmän vapaata aikaa, toisaalta varsinkin asiantuntija-alueilla palkattoman ylityön määrä on lisääntynyt. Talouselämän kovat vaatimukset, kiihtyvä työtahti ja teknologisen kehityksen mahdollistama saavutettavuus (esim. matkapuhelin) johtavat siihen, että työn tekeminen yliajalla lisääntyy tietotyössä. Luovuuden merkitys työtehtävissä on lisääntynyt ja tulee yhä lisääntymään tulevaisuudessa. Luovuutta ei tarvita vain tutkimuksessa ja tuotekehityksessä vaan luovia, oivaltavia toimintatapoja ja ratkaisuja tarvitaan kasvavassa määrin myös tuotteiden ja palveluiden tuotannossa sekä markkinoinnissa ja myynnissä. Luovuuden merkityksen kasvuun yhteiskunnallisesti vaikuttaa myös se, että kulttuurialojen merkitys kokonaistaloudessa on kasvanut. Kulttuurialojen nousu näkyy mm. musiikin, kirjallisuuden, elokuvateollisuuden ja kuvataiteen alueilla. Luovuus on kiinteässä yhteydessä sisäiseen motivaatioon. Luovuutta ei voida pakottaa ulkoapäin. Se edellyttää intuitiota ja sisäistä motivoitumista. Organisaatiossa voidaan edistää luovuutta sallimalla työntekijöille riittävä vapaus määritellä itse työskentelytapansa, luomalla yhteistoiminnallinen, avoin ja keskusteleva organisaatiokulttuuri ja antamalla aikaa luovan työn edellyttämiin ponnistuksiin. Luovuuden merkitys on erityisen suuri yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvylle mahdollistamalla todellisten innovaatioiden synnyn. Sisäisen motivaation tärkeyttä korostaa muutos perinteisessä esimies/alais asetelmassa. Itsensä johtaminen on voimistunut monessa työroolissa. Työntekijät suorittavat työtehtävänsä yhä itsenäisemmin. Itsenäisyys ja itsejohtoisuus edellyttävät moninaisia taitoja ja aloitekykyä. Aloitekyvyn taustalla on sisäinen motivoituminen. Sisäinen motivaatio on kiinteässä yhteydessä ihmisen vireystilaan ja tätä kautta myös työhyvinvointiin. Hyvä motivaatio edistää positiivista työvirettä. Työhyvinvointi on hyvin monitahoinen asia, johon vaikuttavat varsin monet sekä yksilöön itseensä liittyvät (esim. fyysinen terveys) että työyhteisöön liittyvät tekijät kuten johtajuuden laatu. Organisaation ulkopuoliset tekijät, esimerkiksi maailmanlaajuinen talouselämässä vallitseva kova kilpailu ja sen seurannaisvaikutukset vaikuttavat myös yksittäisten työntekijöiden hyvinvointiin asti. Kovien taloudellisten odotusten ja kilpailun paineessa työntekijöiden määrää vähennetään monessa organisaatiossa ja jäljelle jääneet työntekijät kuormittuvat. Työn käsite on muuttumassa. Työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät ja työn paikallinen sidonnaisuus vähenee esimerkiksi etätyön seurauksena. Moni osaaja kokee työn kiinteäksi osaksi elämäänsä. Työn sulautuessa osaksi elämää on tärkeää, että organisaatiossa vallitsevat arvot eivät ole ristiriidassa osaajan omien arvojen kanssa. Varsinkin pitkäaikainen arvoristiriita heikentää motivaatiota. Näiden edellä kuvattujen kehitystrendien vaikutukset näkyvät yrityksissä, joiden kilpailukyky rakentuu osaajien varaan. Vuorovaikutteinen johtaminen ja ihmisen toiminnan ymmärtäminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Asiantuntijoiden motivaatiotekijöiden tiedostaminen palvelee mm. kokonaispalkitsemista, jossa tulee korostumaan aineettoman palkitsemisen rooli (Luoma, Troberg, Kaajas & Nordlund 2004). Erityisesti hyvään johtajuuteen, toimivaan yhteistyöhön, avoimeen tiedon välitykseen ja organisaatiokulttuuriin panostaminen tuottaa tulosta osaamiskeskeisissä organisaatioissa. Hyvä inhimillinen vuorovaikutus ja toimiva yhteistyö vaikuttavat myönteisesti motivaatioon, työn laatuun, osaamisten Työn Tuuli

8 jakamiseen ja yhdistämiseen sekä innovaatioiden syntymiseen ja mahdollistavat näin yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyvyn. Lähteet: Amabile, T. M Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love And Loving What You Do. California Management Review. Vol 40, No. 1, Fall 1997, Deci, E. L Intrinsic Motivation. New York: Plenum Press. Deci, E. & Flaste, R Why We Do What We Do Understanding Self-Motivation. New York: Penguin Books. Hakala, A Palkitseva Työyhteisö. Helsinki: Tietosanoma Oy. Kaajas, S., Miikkulainen, K. & Troberg, E Tietotyöntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen organisaatioonsa. Kyselytutkimusraportti. Helsinki: LTT-Tutkimus Oy. Kaajas, S., Nordlund, H. & Troberg, E Tietotyöntekijöiden motivaatio ja strateginen osaamisen johtaminen. Tutkimusprojektin loppuraportti. Helsinki: LTT-Tutkimus Oy. Kaajas, S., Nordlund, H., Troberg, E. & Nurmela, K Asiantuntijoiden palkitseminen ja arviointi tieto-organisaatiossa. Loppuraportti. Helsinki: LTT- Tutkimus Oy. Luoma, K., Troberg, E., Kaajas, S. & Nordlund, H Ei ainoastaan rahasta. Osaamisen kokonaispalkitseminen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Peltonen, M. & Ruohotie, P Motivaatio menetelmiä työhalun parantamiseksi. Keuruu: Otava. Pyöriä, P Artikkelissa Tärkeintä on luovuus, toim. Mirva Heiskanen. Talouselämä 16/2003. Sipilä, J Asiantuntija ja johtaja. Miten hallitset nämä kaksi roolia? Porvoo: WSOY. Tampoe, M Motivating Knowledge Workers the Challenge for the 1990s. Teoksessa: Myers, P. (toim.) Knowledge Management and Organizational Design. Newton: Butterworth- Heinemann. Vartiainen, M., Rantamäki, T., Hakonen, M. & Simola, A Tuotekehityksen palkitseminen. Helsinki: Metalliteollisuuden Kustannus Oy. Wiersman, U The Effects of Extrinsic Rewards in Intrinsic Motivation: A Meta-Analysis. Journal of Occupational & Organizational Psychology, Vol. 65, Issue 2, pp Julkaisemattomat lähteet: Eriksson, M. & Troberg, E Johtajuusidentiteetin luominen tieto-organisaation esimiestyössä. LTT-Tutkimus Oy. Tutkimussuunnitelma, Työn Tuuli

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen

Suorituksen johtaminen Suorituksen johtaminen Vaasan yliopisto Kevät 2010 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@hse.fi 3/28/2010 Juhani Kauhanen 1 Suorituksen johtaminen Esityksen tavoitteet: - määritellä asiantuntijuus - kuvata esimieheltä

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä

Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä Katja Ekman, Jenni Kantola ja Susanna Kultalahti Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Henkilöstöjohtamisen tehtävät Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Arttu2 Kuntaseminaari 15.12. 2017 Jari Hakanen, tutkimusprofessori, sosiaalipsykologian dosentti, Twitter: @jari_hakanen ARTTU2: Henkilöstö strategisena resurssina

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Asiantuntijatiimin johtaminen

Asiantuntijatiimin johtaminen Asiantuntijatiimin johtaminen Pia Jaakkola, Product Manager, Nokia Multimedia Tietoyhteiskunnassamme yhä useampi työiässä oleva työntekijä on asiantuntija. Asiantuntija määritellään korkeasti koulutetuksi,

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Henkilöstön kasvun mahdollistaminen muutoksessa haaste esimiestyölle

Henkilöstön kasvun mahdollistaminen muutoksessa haaste esimiestyölle Henkilöstön kasvun mahdollistaminen muutoksessa haaste esimiestyölle Esimiestyö ja muutoksessa selviytyminen 30.5.2008 Eeva-Liisa Antikainen Esimiestyö ja muutoksessa selviytyminen. ela Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja

Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja Artikkeli perustuu viiden asiantuntijayhteisössä toimivan johtajan teemahaastatteluun sekä asiantuntijuutta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Työyhteisö. Viisas vastaus. Työyhteisöllisyys

Työyhteisö. Viisas vastaus. Työyhteisöllisyys Työyhteisö Hyvä kysymys Viisas vastaus? Työyhteisöllisyys Hyvä työyhteisö Hyvän työyhteisön rakentaminen on esimiesten ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, johon liittyvät työn ulkopuoliset yhteistyötahot

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

TULOSROHMUT. Yrityksen kannattavuuden suojaaminen. Alma Talent Helsinki 2017

TULOSROHMUT. Yrityksen kannattavuuden suojaaminen. Alma Talent Helsinki 2017 TULOSROHMUT Yrityksen kannattavuuden suojaaminen Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa TULOSROHMUT Yrityksen kannattavuuden suojaaminen Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Palveleva johtajuus - vetovoimaa varhaiskasvatukseen. Kirsi Rytkönen

Palveleva johtajuus - vetovoimaa varhaiskasvatukseen. Kirsi Rytkönen Palveleva johtajuus - vetovoimaa Kirsi Rytkönen 25.3.2015 Palveleva johtajuus vetovoimaa Lorem ipsum ja dolor sit amet. Joka ei tunne historiaansa on tuomittu toistamaan sitä - Autoritaarinen, omaa etua

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI

YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI Kuntatekniikan Päivät 3.6.2010, Joensuu Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö Oy Suomi Ab tarvitsee uusia innovaatioita Oy Minä Ab puristuksesta kasvuun Oy Työyhteisö Ab puitteet

Lisätiedot

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017 Eveliina Salonen INTUITIO Ja TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa INTUITIO JA TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Shopista: https://shop.almatalent.fi Copyright 2017 Talentum

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Pedagoginen johtaminen Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Kipinöitä organisaatio muutos: pienestä ja matalasta, suureen ja hierarkkiseen globaali näkökulma: kilpailutekijänä osaaminen ja sen kehittäminen

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

OULU Paikallinen työn merkitys, ohjaaminen ja eteneminen

OULU Paikallinen työn merkitys, ohjaaminen ja eteneminen OULU 23.1.2014 Paikallinen työn merkitys, ohjaaminen ja eteneminen Paikallisen työn merkitys ja ohjaaminen Opetussuunnitelmatyön tasot ja strategisen ja pedagogisen johtamisen tehtävät Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI. Anu Järvensivu FT, Erikoistutkija Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi

ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI. Anu Järvensivu FT, Erikoistutkija Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi ESIMIESTEN TYÖHYVINVOINTI Anu Järvensivu FT, Erikoistutkija Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto anu.jarvensivu@uta.fi Esimies ja työhyvinvointi Tavanomainen tarkastelukulma: Esimies alaisten työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

ARVOPERUSTEISEN YRITYSTOIMINNAN VAIKUTUKSET CASE OSUUSKUNNAT

ARVOPERUSTEISEN YRITYSTOIMINNAN VAIKUTUKSET CASE OSUUSKUNNAT ARVOPERUSTEISEN YRITYSTOIMINNAN VAIKUTUKSET CASE OSUUSKUNNAT KTT Eliisa Troberg, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Esityksen sisältö Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi KVALIFIKAATIO, KOMPETENSSI JA AMMATTITAITO Teoriatieto Työn kompetenssikvalifikaatio TYÖ- ELÄMÄ kvalifikaatiovaatimus

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

JOHTAJUUS OSUUSKUNNASSA - IHMISET JA VERKOSTOT

JOHTAJUUS OSUUSKUNNASSA - IHMISET JA VERKOSTOT JOHTAJUUS OSUUSKUNNASSA - IHMISET JA VERKOSTOT Jarmo Hänninen Idekoop osuuskunta Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n juhlaseminaari Helsinki 30.10.2009 JOHTAJUUS, MITÄ SE ON? JOHTAJUUS, MITÄ

Lisätiedot

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Älykäs muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Pohjois-Savon liitto 11.3.2015 Pentti Sydänmaanlakka - Johtamisen suurimmat haasteet - Älykäs vai älytön organisaatio? - Älykäs

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa

Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi, 043 824 7370 Merkittäviä muutoskulkuja, joista ei paljon puhuta

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita?

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? - Verkostotalouden ja nettisukupolven vaikutukset johtamiseen - Tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006

Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Julkistamisseminaari 2.6.2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkistamisseminaari 2.6.2006 Esityksen rakenne! Mitä työolotutkimukset ovat?! Artikkelijulkaisun syntyhistoria! Sisältöalueet! Seminaarista puuttuvat

Lisätiedot