Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja"

Transkriptio

1 Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja Artikkeli perustuu viiden asiantuntijayhteisössä toimivan johtajan teemahaastatteluun sekä asiantuntijuutta ja asia n- tuntijaorganisaatioita käsittelevään kirjallisuuteen. Keväällä 2011 toteutetuissa haastatteluissa selvitettiin mitä johtajuus asiantuntijayhteisössä on, mitkä ovat asiantuntijayhteisön johtamisen keskeisiä haasteita ja minkälaisia tuen tarpeita johtajilla näissä yhteisöissä on. Asiantuntijatehtävien määrän lisääntyminen ja työntekijöiden henkilökohtaisen asiantuntijuuden merkityksen kasvu ovat edistäneet perinteisten työyhteisöjen ja tiimien profiloitumista aiempaa selkeämmin asiantuntijayhteisöiksi. Tämä muutos heijastuu yhteisöissä sekä niiden toimintakulttuureihin että dynamiikkaan, mikä haastaa esimiehet ja johtajat löytämään uudenlaisia johtajuuden ja johtamiskulttuurin muotoja. Asiantuntijayhteisöiden luoteeseen soveltuva johtaminen edellyttää esimieheltä riittävästi tietoa ja ymmärrystä niin asiantuntijuudesta kuin asiantuntijoista koostuvien yhteisöjen luonteestakin. Asiantuntijuudesta, asiantuntijaorganisaatioista sekä näiden johtamisesta on saatavilla paljon materiaalia. Hieman yllättävää sen sijaan on, että vaikka hyvin monet yksiköt useilla eri toimialoilla ovat luokiteltavissa asiantuntijayhteisöiksi, ei asiantuntijuutta, työyhteisöjä ja johtajuutta ole juurikaan tarkasteltu yhdessä. Asiantuntijayhteisön määritelmä Asiantuntijayhteisöksi voidaan luokitella työryhmä tai yksikkö, jonka perustehtävän toteuttaminen ja johon kuuluminen edellyttää suurimmalta osalta yhteisön jäseniä korkeaa koulutus- ja/tai osaamistasoa sekä kykyä työskennellä luovasti ja tuottavasti monimutkaisten ilmiöiden parissa. Tyypillisiä asiantuntijayhteisöjä edustavat esimerkiksi useita lyhyitä projekteja toteuttavat tiimit, joiden henkilökunta koostuu eri koulutus- ja osaamistaustan omaavista henkilöistä. Myös monien terveydenhuollon yksiköiden voidaan katsoa kuuluvan asiantuntijayhteisöjen luokkaan. 1 A s i a n t u n t i j a y h t e i s ö t j o h t a m i n e n j a t y ö n o h j a us

2 Asiantuntijayhteisö rakentuu tyypillisesti kahden ääripään, ihmisten henkilökohtaisen ja yhteisöllisen/kollektiivisen asiantuntijuuden välimaastoon. Henkilökohtaisen asiantuntijuuden yhteisössä perustehtävä ja tulos syntyvät jokaisen työntekijän yksilöllisestä osaamisen ja tuloksen summasta, kun taas kollektiivisen asiantuntijuuden yhteisössä perustyön toteuttaminen ja tuloksen tekeminen edellyttää ihmisiltä kiinteää yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Tässä artikkelissa mukana olevat yhteisöt edustivat pääsääntöisesti kollektiivisen asiantuntijuuden yhteisöjä, joissa kollektiivista asiantuntijuutta myös pyrittiin vahvistamaan ja ylläpitämään. Johtaminen asiantuntijayhteisöissä Asiantuntijayhteisöjen keskeinen pääoma on pitkälti aineetonta tietoa ja osaamista. Johtajan keskeisenä tehtävänä on pyrkiä johtamaan siten, että ihmisten henkilökohtainen osaaminen ja tietotaito olisivat tarkoituksenmukaisella tavalla koko yhteisön perustehtävän käytettävissä. Lisäksi johtajan tulee edistää yhteisössä niitä rakenteita, jotka 1) lisäävät työntekijöiden sitoutumista ja henkilökohtaista vastuunottoa, 2) motivoivat ja kannustavat työntekijöitä itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon sekä 3) vahvistavat yhteisen tavoitteen, arvopohjan ja strategian mukaista toimintaa. Asiantuntijayhteisöissä toimivan johtajan kannalta keskeisiä asioita ovat 1. Työskentelyn edellytysten luominen. Erityisen tärkeäksi muodostuu vapauden ja vastuun antaminen alaisille. Vapauden ja vastuun antamisen edellytyksenä kuitenkin on se, että johtaja on selkeyttänyt alaisilleen riittävällä tasolla mikä heidän työtehtävänsä ja roolinsa on organisaatiossa sekä minkälaisilla reunaehdoilla organisaatioissa on mahdollista toimia. Myös organisaation arvojen, mission ja vision välittäminen alaisille kuuluu johtajan tehtäviin, mikä myös korostuu asiantuntijoiden kanssa toimittaessa. sitten se että annetaan ihmisille tilaa tehdä sitä omaa työtään. Et se on mun mielestä tärkeetä. Että totta kai täytyy firmaa johtaa ja täytyy tavoitteita asettaa ja esimerkkiä siinä tarvitaan. Mutta sitten annetaan ihmisille vastuuta ja valtaa tehdä sitä omaa työtä niinku ne itse sitä haluaa. Tietenkin sitten firman rajoituksilla varustettuna. 2. Ylläpitää rakentavaa vuorovaikutusta. Keskustelu, dialogi sekä näitä mahdollistavat rakenteet ovat avain yhteisen asiantuntijuuden luomiseen sekä yhteisöllisten toimintatapojen vakiinnuttamiseen. Johtajan ja asiantuntijan välisen vuorovaikutuksen tulee sisältää paljon motivointia ja kannustamista, sillä asiantuntijat tarvitsevat autonomian tarpeesta huolimatta paljon myönteistä palautetta työstään (vrt. Sipilä 1996, 41) 3. Yhteisöllisten rakenteiden ja rajojen ylläpito. Johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työyhteisössä työn yksilölliset ja yhteisölliset rakenteet ovat 2 A s i a n t u n t i j a y h t e i s ö t j o h t a m i n e n j a t y ö n o h j a us

3 tarkoituksenmukaisesti tasapainossa keskenään. Mikäli pyritään yhteisölliseen asiantuntijuuden vahvistamiseen, tulisi esimerkiksi palkitsemisjärjestelmässä huomioida sekä ihmisten henkilökohtaiset mutta myös yhteisön yhteiset saavutukset. Johtamisen keskeiset haasteet Voiko asiantuntijoita johtaa?, on usein esitetty kysymys, joka kuvastaa ennen kaikkea asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden johtamisen haasteellisuutta. Haastavaksi asiantuntijayhteisön johtamisen tekee haastatteluissa esiin nousseiden vastausten mukaan yksittäisten työntekijöiden, erityisesti asiantuntijuuden kehittymisen myötä korostuneet persoonallisuuden piirteet sekä näiden ilmentyminen laajemmin yhteisöjen dynamiikassa. Keskeistä asiantuntijoiden johtamisessa onkin esimiehen kyky kohdata asiantuntijoiden autonomisuuteen ja sitoutumiseen liittyvät kysymykset ja tunnistaa niiden vaikutukset yhteisöjen toiminnassa. Haastatteluissa esiin nousseet merkittävimmät johtamisen haasteet asiantuntijayhteisössä ovat 1. Asiantuntijan johtaminen. Asiantuntijaa kuvataan usein korkean tietotaidon omaavaksi, vaativaksi, älykkääksi, itsenäiseksi ja ihmiseksi, jossa on piirteitä narsistisesta persoonallisuudesta. Johtajuuden näkökulmasta, keskeinen kysymys on, kuinka johtaa edellä kuvatun kaltaisia ihmisistä koostuvaa yhteisöä, jossa yhdistyvät niin organisaation kuin myös ihmisten henkilökohtaiset päämäärät ja tavoitteet? 2. Sitouttaminen yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Asiantuntijuuteen yleisimmin liitetyt piirteet ovat itseohjautuvuus ja motivoituminen omista sisäisistä lähtökohdista, mikä haastaa johtajan saamaan työntekijät toimimaan organisaation tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Kuten eräs haastateltavista asian ilmaisi, tämmönen niinku asiantuntijajoukko, niin hehän ei ihan ensimmäiseks oo halukkaita meneen tän tyyppiseen systeemiin, vaan he haluaa säilyttää sen oman tapansa ja näkemyksensä tehdä. 3. Tarkoituksenmukaisten yhteisten rakenteiden luominen. Toimiva yhteisö edellyttää aina kaikille yhteisiä rakenteita, kuten tavoitteita, palkitsemisjärjestelmää, palaverikäytäntöjä ja niin edelleen, jotka edistävät ihmisten sitoutumista työhön sekä työyhteisön arvoihin ja toimintakulttuuriin. Lisäksi yhteisten ja selkeiden rakenteiden avulla pystytään edistämään avoimuudelle ja luottamuksellisuudelle perustuvaa organisaatiokulttuuria, mikä puolestaan tukee ihmisten mahdollisuuksia keskittyä omaan perustyöhönsä. 3 A s i a n t u n t i j a y h t e i s ö t j o h t a m i n e n j a t y ö n o h j a us

4 Työnohjaus johtajien tukena Johdolle ja esimiehille suunnatussa työnohjauksessa on mahdollista keskittyä muun muassa niin henkilökohtaiseen johtajuuteen ja oman työn kehittämiseen kuin myös työyhteisön toiminnan selkeyttämiseen. Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa yhteisöllisesti orientoituvien johtajien on opittava, miten he voivat toimia valmentajina ja kehittäjinä (Kärkkäinen 2005, 85). Tämän kaltainen johtajuuden rooli edellyttää esimieheltä riittävän hyvää itsetuntemusta, kykyä tilan, vallan ja vastuun antamiselle sekä luottamusta ihmisten osaamiseen ja ammattitaitoon. Henkilöstön osaamisen kasvun myötä, myös ihmisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen ymmärtämisen merkitys kasvaa johtamisessa (Lönnqvist 2000, 160). Interpersoonallisten taitojen kehittymisen ohella johtajan tulisi myös voida tarkastella ja kehittää omia intrapersoonallisia piirteitä ja taitoja vastaamaan paremmin henkilöstöstä nouseviin haasteisiin. Tässä tehtävässä työnohjauksella kokemuksellisen oppimisen mahdollistajana on selkeästi oma paikkansa. Keskeisin haastatteluissa esiin noussut yhteisödynaaminen ilmiö liittyi erilaisiin valtakysymyksiin, kuten kuinka paljon organisaatio voi määritellä asiantuntijana toimivan henkilön toimintaa. Sipilän mukaan asiantuntijat saattavat tuoda melko suoraan ja aggressiivisesti oman asemansa suhteessa johtajaan, varsinkin jos tällä ei ole samaa substanssiosaamista (Sipilä 1996, 52). Tietynlainen hyökkäävyys tuli paikoitellen myös esille yhteisöjen toimintaan liittyvissä kuvauksissa: minä olen se syväasiantuntija, älä sinä, joka et ole se syväasiantuntija, mene tekemään tätä, koska sinä et osaa tätä. Psykodynaamisesti hyökkäyksessä tapahtuu projektiivinen prosessi, jossa työntekijä vastaa oman autonomisuuden tai ammatillisen position menettämisen pelkoon projisoimalla omat hankaluutensa esimerkiksi arvostelemalla tai kyseenalaistamalla joko työtoveriaan, johtajaa tai organisaatiota. Yhteisöjen dynamiikassa esiintyvien projektiivisten prosessien purkamisessa johtajalla on hyvä olla oma foorumi, työnohjaus, mentori tai jokin muu tila, jossa käsitellä luottamuksellisesti ja rakentavasti työtä, siihen liittyviä ilmiöitä ja näihin liittyviä tunteita. Asiantuntijayhteisöissä, joissa ihmiskeskeinen johtaminen sekä toimiva vuorovaikutus esimiehen ja alaisten välillä korostuvat, johtajan mahdollisuus saada itselleen tämänkaltaista tukea muodostuu perustehtävän toteutuksen kannalta keskeiseksi. 4 A s i a n t u n t i j a y h t e i s ö t j o h t a m i n e n j a t y ö n o h j a us

5 Artikkeli perustuu viiden asiantuntijayrityksessä työskentelevän johtajan haastatteluun. Kursivoidut tekstit on poimittu suoraan haastatteluista. Haastatteluun osallistuneet johtajat työskentelivät seuraavissa yrityksissä: NCC Property Development, Talent Partners ja THL. LÄHTEET JA TAUSTAKIRJALLISUUTTA: Kärkkäinen Merja Yhteisöllinen johtaminen esimiehen työvälineenä. Helsinki: Edita Prima oy Lönnqvist J Johtajan haasteet ja paineet. Työelämä muuttuu muuttuuko johtaminen. Teoksessa: Hyyppä H. & Miettinen A. (toim.) Johtajuus ja organisaatiodynamiikka. Oulu: Kirjapaino Kaleva Odiorne George S Asiantuntijaorganisaation johtaminen osaava henkilökunta ja johtajuus. Helsinki: J-Paino ky Pirttilä I, Nuotio J. & Turjanmäki E Asiantuntijan elämän edellytykset ja kuoleman synnit. Teoksessa: Pirttilä I, Konttinen E, Nuotio J. & Turjanmäki E. (toim.) Asiantuntijuuden anatomia. Pieksämäki: Raamattutalo Sipilä Jorma Asiantuntija ja johtaja Miten hallitsen nämä kaksi roolia? Porvoo: WSOY 5 A s i a n t u n t i j a y h t e i s ö t j o h t a m i n e n j a t y ö n o h j a us

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? SANI KAAJAS - HANNA NORDLUND - ELIISA TROBERG Sani Kaajas - Hanna Nordlund - Eliisa Troberg KTT Eliisa Troberg toimii Senior Advisorina verkostojen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä projekteissa

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011

Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011 Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011 Tässä tekstissä tarkastellaan luovuutta, luovia ihmisiä ja työy h- teisöjä sekä niiden johtamista. Kirjoitus perustuu referaattiin Jorma

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Joukoista joukkueeksi

Joukoista joukkueeksi Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28 KAIJA LIND Joukoista joukkueeksi terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 22.8.2014 HPär 12.8.2014 Lääkärin asema terveydenhuollossa ja terveydenhuollon johtaminen

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Riitta-Liisa Mäkelä Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 26.5.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä Helka Haukkala Pro gradu-tutkielma Kevät 2013 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KOULUTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN AMMATTIALIUPSEEREIDEN JA HEI- DÄN ESIMIESTENSÄ KÄSITYKSIÄ TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISESTÄ Pro gradu -tutkielma Yliluutnantti Juha Leppänen Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ Päivi Lindborg Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kesä 2008 ...erityisoppilaat siellä kouluissa ovat tärkeitä ja heihin

Lisätiedot