Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Käyttöohje Verio maalikuu 25

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule poitaa Siäoia ei ole käyttäjän huollettavaki oveltuvia oia; antakaa huolto ammattilaiten uoritettavaki Vähentääkenne tulipal tai ähköikun vaaraa ei laitetta aa altitaa ateelle tai koteudelle Laitetta ei aa altitaa roikevedelle, eikä en päälle aa aettaa mitään neteellä täytettyjä eineitä, kuten maljakoita Tämä ymboli varoittaa länäolollaan aina kotel iältämien vaaralliten eritämättömien jännitteiden olemaaolota jännitteiden, jotka aattavat riittää ähköokin aikaan aamieki 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia ohjeita 5) Älä käytä tätä laitetta veden läheiyydeä 6) Puhdita ainoataan kuivalla liinalla 7) Älä peitä tuuletuaukkoja Aenna valmitajan antamien ohjeiden mukaieti 8) Älä aenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvitimet mukaan lukien) lähelle 9) Älä kierrä polarioidun tai maadoitetun pitokkeen turvatoimintaa Polarioidua pitokkeea kaki kieltä, joita toinen toita leveämpi Maadoitetua pitokkeea kaki kieltä ja kolma maadotuterä Leveä kieli tai kolma terä tarkoitettu oman turvalliuutei takaamieki Mikäli mukana toimitettu pitoke ei ovi lähtööi, kyy ähköalan ammattilaien neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamieki uuteen ) Suojaa virtajohto en päällä kävelyn tai purituken varalta erityieti pitokkeiden ja jatkojohtojen kohdia ekä iinä kohdaa, joa ne lähtevät ykikötä Tämä ymboli muituttaa länäolollaan mukana euraavia liitteiä olevita tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita Lukekaa käyttöohjeet Pidätämme oikeuden tekniiin ja ulkoaun muutokiin Kaikki tiedot vataavat tilannetta painohetkellä Tää yhteydeä kuvatut tai mainitut muiden yrityten, intituutioiden tai julkaiujen nimet ja niiden logot ovat omitajiena rekiteröityjä tavaramerkkejä Niiden käyttö ei oikeuta mihinkään kyeitä tavaramerkkiä kokeviin vaatimukiin tai ole merkki minkään yhteyden olemaaolota tavaramerkin omitajan ja BEHRINGER -yhtiön välillä BEHRINGER ei ota minkäänlaita vatuuta tämän käyttöohjeen iältämien kuvauten, piirroten ja tietojen oikeelliuudeta ja täydelliyydetä Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa hieman tuotteeta BEHRINGER -tuotteita aatavilla vain valtuutetuilta kauppiailta Tavarantoimittajat ja kauppiaat eivät ole BEHRINGERin prokuriteja eikä heillä ole minkäänlaita valtaa oikeudellieti itoa BEHRINGERiä tekemiinä kauppoihin Tämä kirja uojattu tekijänoikeukin Sen jäljentäminen tai uudelleenpainanta, otteet mukaan lukien, amoin kuin kuvien kopiointi muunneltunakin allittua ainoataan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:n kirjalliella uotumukella BEHRINGER rekiteröity tavaramerkki KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN 25 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hann-Martin-Schleyer-Str 36-38, Willich-Münchheide II, Saka Puh , Faki ) Käytä ainoataan valmitajan mainitemia kiinnitykiä/ liälaitteita 2) Käytä ainoataan valmitajan mainiteman tai laitteen mukana myydyn cartin, eitatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kana Cartia käytettäeä tulee cart/laite-yhditelmää iirrettäeä varoa kompatumata ite laitteeeen, jotta mahdolliilta vahingoittumiilta vältyttäiiin 3) Irrota laite ähköverkota ukkomyrkyjen aikana ja laitteen ollea pidempään käyttämättä 4) Anna kaikki huolto valtuutettujen huoll ammattilaiten tehtäväki Huoltoa tarvitaan, kun laite jotenkin vaurioitunut, eim kun virtajohto tai pitoke vaurioitunut, laitteen iälle pääyt netettä tai jotakin muuta, ykikkö altitunut ateelle tai koteudelle, e ei toimi tavanomaieti tai pääyt putoamaan 5) HUOMIO - Nämä huolto-ohjeet tarkoitettu ainoataan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön Vähentääkei ähköikun vaaraa ei inun tulii uorittaa mitään muita kuin käyttöohjeea olevia huoltotoimia, ellei inulla ole näihin pätevyyttä 2

3 JOHDANTO Onnittelut FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 -laitteen hankinnata FEEDBACK DESTROYER PRO erittäin kätevä laite äänentoitojärjetelmien valvtaan, ja en aniota voit kekittyä oleellieen eli ite muiikkiin FBQ2496 markkinoiden nopein (>,2 ) ja amalla myö ainoa 96 khz:n kierretäjä Tää kierretolaitteea huippunopea ja älykä kierrtunnitualgoritmi, jka aniota laite pytyy paikantamaan yhdetä kanavata automaattieti jopa 2 eri kiertotaajuutta ja poitamaan ne erittäin kapeilla notchuodattimilla Hyötyignaali jää käytännöllieti katoen ennalleen Set and Forget -toiminn ja Panic-painikkeen aniota kierto voidaan poitaa erittäin helpoti ja nopeati Automaattikäyttö valvoo mikauta jatkuvati ja mukauttaa uodatinaetuket automaattieti Käikäytöä voit aettaa ite jopa 4 täyparametrita uodatinta, joiden taajuu, kaitanlevey ja noto/ laku ovat äädettäviä Avoin MIDI-arkkitehtuuri mahdollitaa ohjelmitopäivityket ja joutavan vietinnän digitaaliten laitteiden keken Mien eri toimintatilojen aniota voit reagoida livekäytöä joutavati eri tilanteiiin ja käyttää laitetta mipuolieti äänenmuodotutyökaluna tudioa Laitteen ja en otopäivän rekiteröinti ivuto helpottaa takuukäittelyä Kiito yhteityötäi! * EU:n jäenvaltioiden aiakkaille aattaa päteä hieman erinlaiet takuuehdot Tarkempia tietoja EU:n alueella auville aiakkaille antaa BEHRINGER Support Saka 2 KUINKA KIERTO MUODOSTUU? Ennen kuin aloitatte Toimitu FBQ2496 tehtaalla pakattu huolellieti turvallien kuljetuken takaamieki Mikäli pakkaulaatikoa tätä huolimatta näkyy vaurioita, tarkatakaa laite heti ulkoiten vaurioiden oalta + ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdolliea vauriotapaukea takaiin meille, vaan ilmoittakaa aiata ehdottomati enin laitteen myyjälle ja kuljetuyritykelle, illä muutoin kaikki vahingkorvauvaateet aattavat raueta + Käytäthän aina alkuperäitä pakkaulaatikkoa äilyttäeäi tai lähettäeäi laitetta, välttyäkei mahdolliilta vahingoilta + Älä ikinä anna lapien käitellä laitetta tai en pakkaumateriaalia ilman valvtaa + Huolehdithan pakkaumateriaalin ympäritöytävällietä hävittämietä 2 Käyttöönotto Huolehtikaa riittävätä ilmanaannita, älkääkä ijoittako FBQ2496:ta pääteateelle tai lähelle lämmitytä, jotta laitteen ylikuumenemielta vältyttäiiin + Vialliet ulakkeet tulee ehdottomati korvata oikean arvoiilla ulakkeilla! Oikean arv löydätte kappaleeta TEKNISET TIEDOT Verkkoliitäntä uoritetaan mukanatoimitetulla verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään Verkkokaapeli edellytettyjen turvalliuumääräyten mukainen + Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomati olla maadotettuja Oman turvalliuutenne vuoki ei laitteiden tai verkkokaapelien maadoituta aa miään tapaukea poitaa tai tehdä tehottomaki 3 Online-rekiteröinti Käy rekiteröimää uui BEHRINGER-laitteei mahdolliimman pian en otamien jälkeen Internet-ooitteea www behringer com (tai www behringer de) ja lue takuuehdot huolellieti BEHRINGER myöntää laitteelle vuoden* takuun otopäivätä lukien Takuu kattaa materiaali- ja valmituvirheet Täydelliet takuuehdot eitetään Internet-ooitteea www behringer com (tai www behringer de) Jo BEHRINGER-laitteeai ilmenee vika, pyrimme korjaamaan en mahdolliimman nopeati Ota yhtey laitteen myyneeeen liikkeeeen Jo liike ijaitee kaukana, voit kääntyä myö uoraan ivukttorimme puoleen BEHRINGERin ivukttorit ja niiden yhteytiedot lueteltu laitteen alkuperäipakkaukea (Global Ctact Informati/European Ctact Informati) Jo pakkaukea ei ole auinmaai yhteytietoja, käänny lähimmän maahantuojan puoleen Yhteytiedot löydät Support-ivuilta Internet-ooitteeta www behringer com Kuva 2 : Kierr muodotuminen Kierto muodotuu, kun mikrofiignaali toitetaan vahvitimen kautta ja kun tämä ignaali iirtyy takaiin (amaa vaihetilaa) mikrofiin, joka vahvitaa ja toitaa ignaalin uudetaan Kierto voi mahdollieti liääntyä Äänentoitojärjetelmää kaki aluetta, joia voi eiintyä kiertoa: Frt-mikau (tai F O H = Frt of Houe) mikeritä yhden tai ueamman vahvitimen kautta yleiökaiuttimiin iirtyvä mikau Mitorimikautarkoittaa mikauta, jolla ohjataan yhtä tai ueita lavamitoreja mikeritä käin Lavamitoria käytetään, toiin kuin frt-mikauta, ykittäiten oittajien äänentoito + Huomaa, että liian voimakkaat äänet voivat vahingoittaa kuuloa ja laitteitoa Pidä äänenvoimakkuu aina riittävän alhaiella taolla 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT 3 Etuivu Kuva 3 : FBQ2496:n vaemman ivun hallintalaitteet LEVEL METER LEVEL METER -näytön avulla voit valvoa tulotaoa Jokaita kanavaa varten käytöä kahdekan LED-valoa Jo Clip- LED-valo välähtää, FBQ2496-laitteen tuloa voi eiintyä digitaaliia äröjä Lake tällöin tuloignaalin taoa LEARN-painike Painamalla painiketta lyhyeti (LED palaa) voit aettaa FBQ2496-laitteen LEARN-tilaan Laite hakee tällöin kriittiet taajuudet heti makiminopeudella ja ottaa käyttöön tarvittavan määrän Single Shot -uodattimia (tätä varten tilaan annettava muiikki- tai kohinaignaali) Single Shot -uodattimien määrä (enint 2 kpl/kanava) voidaan aettaa myö käin äätöpyörällä (luku 4 ) Jo painiketta painetaan yli ekunnin ajan (LED vilkkuu), FBQ2496 tuottaa yhä kovaääniempiä impuleja kierr 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT 3

4 muodotamieki Nämä takaiinkytkennät palaavat takaiin FBQ2496-laitteen tulo, joa ne tunnitetaan ja poitetaan Tämän käyttötilan nimi AUTOLEARN (luku 4 ) PANIC Jo kiertoa muodotuu yllättäen keken tapahtuman, PANICpainikkeeta voi olla apua Kun painiketta pidetään painettuna (enintään yhden ekunnin ajan), laite etii kiertotaajuudet erittäin nopeati ja poitaa ne SPEECH SPEECH-painiketta painamalla kierr poito tehotuu Laite tunnitaa kriittiet taajuudet nopeammin ja ottaa käyttöön taajuutta riittäväti lakevan uodattimen Toiin kuin eim äröilevää kitaraa ihmien puheea ei ole lähe lainkaan ignaalioia, jotka FBQ2496 voii luokitella virheellieti kierroki Sen vuoki tämä käyttötapa oveltuu erityieti tilanteiiin, joia toitetaan vain puhetta Näin äänentoit äänenvoimakkuutta voidaan notaa huomattavati FREEZE Kun olet äätänyt FBQ2496-laitteen juuri haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Tällöin kaikkien Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien aetuket äilyvät muuttumattomina, kunne FREEZE-painiketta painetaan uudetaan FILTER LIFT N "Filter Lifting Time" ilmoittaa, kuinka kauan aetettu uodatin voi olla paiiviea tilaa ennen en arvojen nollautumita Tämä aika aetetaan painamalla enin lyhyeti FILTER LIFT -painiketta ja valitemalla itten aika äätöpyörällä Aikavaihtoehdot: min, min, 5 min, min, 3 min, 6 min RESET Kun RESET-painiketta painetaan lyhyeti, kaikki automaattieti aetetut uodattimet poitetaan Kun painiketta painetaan pitkään, myö Single Shot -uodattimet poitetaan Painamalla painiketta lyhyeti PEQ-tilaa valittu uodatin poitetaan Painamalla painiketta pitkään kaikki parametriet uodattimet voidaan poitaa yhdellä kertaa Kuva 3 2: FBQ2496-laitteen tilanäyttö ja LED-näyttö TILANÄYTTÖ FBQ2496-laitteea yhteenä 4 uodatinta (2 uodatinta/ kanava), joita voit valvoa helpoti TILANÄYTÖN avulla Jatkuvati palava LED tarkoittaa euraavaa: Yki uodatin aetettu : Se etää jo takaiinkytkennän Tai: Yki uodatin parametrieä EQ-modukea, jolloin Gain db PEQ-tilaa jakoittain vilkkuva LED ilmoittaa valitun uodattimen LED-NÄYTTÖ Kolminumeroinen näyttö ilmoittaa muutettavan parametrin aboluuttien arv Ykittäiten parametrien äätö eitetään luvua 4 Hz tai khz palavat uodattimen kekitaajutta muutettaea min-näyttö palaa uodattimen "lift-aikaa" äädettäeä /6-LED palaa, kun käyttöön otetaan uodattimen Q-arvo, joka pienempi kuin, Tällöin voidaan aettaa euraavat arvot: /6, 2/6, 3/6, 4/6 ja 5/6 (6/6 =,) Kun uodatinta notetaan tai laketaan, db-led palaa MIDI-näyttö palaa lyhyen aikaa heti en jälkeen, kun laite vataanottanut MIDI-tietoja Kuva 3 3: FBQ2496:n oikean ivun hallintalaitteet GAIN PEQ-tilaa GAIN-painikkeella voit äätää valitun uodattimen notoa tai lakua deibeleinä (alueella +5 db -5 db äädöt,5 db:n välein, alueella db db:n välein) Säätöpyörällä aetettu db-arvo näkyy näytöä PEQ Painamalla PEQ-painiketta pitkään (PEQ-painikkeen LED vilkkuu) voit aettaa parametriten uodattimien määrän äätöpyörällä Aetu aloitetaan aina uodattimeta nro 2, ja itä voidaan jatkaa vaiheittain aina uodattimeen nro ati (kato kuva 4 2) Samalla näkyvät myö Single Shot - uodattimet Kun painat PEQ-painiketta vain lyhyeti (PEQ-painikkeen LED palaa), voit valita jokaien uodattimen äätöpyörällä Valittu uodatinnumero näkyy näytöä, ja kyeien uodattimen LED vilkkuu Nyt parametrit "vahvitu", "kaitanlevey" ja "kekitaajuu" voidaan näyttää + Vain parametrien uodattimen parametrit voidaan aettaa käin! Tällöin ainoataan Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien aetuket näkyvät FREQUENCY Kun laite PEQ-tilaa (PEQ-painikkeen LED palaa), voit äätää ykittäiten parametriten uodattimien kekitaajuutta Painamalla FREQUENCY-painiketta voit käitellä kekitaajuutta Säätöalue 2 Hz - 2 khz LEFT-RIGHT LEFT-RIGHT-painikkeella voit valita muokattavat kanavat Jo FBQ2496 tereotilaa, molemmat kanavat ovat valittuna Tämän ooitukena kumpikin LED palaa Tää tilaa vain yhden kanavan parametrit äädettävä, illä ne iirtyvät uoraan toieen kanavaan Kun LEFT-RIGHT-painiketta painetaan pitkään, kanavat erotetaan toiitaan Nyt kumpaankin kanavaan voidaan äätää eri parametrit Voit vaihtaa kanavan painamalla LEFT- RIGHT-painiketta lyhyeti Kun LEFT-RIGHT-painiketta painetaan uudelleen pitkään, tereoliitäntä kytketään takaiin toimintaan ja aktiiviena olevan kanavan äädöt kopioidaan toieen kanavaan + FBQ2496 tallentaa mo- tai tereokäytön aetuket ja lataa ne uudetaan ammutuken ja uudelleenkäynnityken jälkeen BANDWIDTH BANDWIDTH-painikkeella voit äätää valitun parametrien uodattimen kaitanleveyden (Q-arvo/hyvyyarvo) Säädettävä Q-arvoalue /6 oktaavia Liäki FBQ2496-laitteen oltava PEQ-tilaa (PEQ-painikkeen LED palaa) BYPASS Painamalla BYPASS-painiketta pitkään voit käynnitää n hard bypa -toiminn Laitteen tulo johdetaan uoraan lähtöön, ja uodattimet ohitetaan + Ole erittäin varovainen käyttäeäi BYPASS-toimintoa, illä uodattimien poikytkentä vapauttaa laitteen poitamat kierrot MIDI Painamalla amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS voit avata MIDI-valik (kummankin painikkeen LEDit palavat) Tää valikoa voit kytkeä MIDIn päälle ja poi päältä ekä valita MIDI-kanavan (luku 7) 4 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT

5 SÄÄTÖPYÖRÄ PORTAATTOMALLA SÄÄTÖPYÖRÄLLÄ voit muuttaa valittuja parametreja Voit notaa arvoja kiertämällä pyörää myötäpäivään Kun kierrät pyörää vatapäivään, arvot pienenevät POWER POWER-kytkimellä otat FEEDBACK DESTROYER PRO - laitteen käyttöön + Huomaa, ettei POWER-kytkin irrota poikytkettäeä laitetta kokaan ähköverkota Irroita laite ähköverkota vetämällä verkkopitoke tai laitteen liitin poi Kun aennat laitteen, huolehdi iitä, että verkkopitoke tai laitteen liitin aina hyvin tavoitettavia Mikäli laite pidempään käyttämättä, irrota verkkopitoke pitoraiata OUTPUT LEFT/RIGHT Myö FBQ2496-laitteen kummatkin lähdöt ovat ymmetriiä jakki- ja XLR-liitäntöjä 4 FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET FBQ2496-laitteen uodattimen kaita voidaan äätää erittäin kapeaki Näin muiikin ointi jää käytännöllieti katoen ennalleen 3 2 Takaivu Kuva 4 : Erittäin kapeakaitaien uodattimen käyrä 2 Kytke laite päälle POWER-painikkeella Näytöä näkyy ilmoitu run (run) Päätä, haluatko käyttää FBQ2496-laitetta tereo- vai dualmokäytöä ( ) Kuva 3 4: Verkkoliitäntä, ulakkeen pidike ja arjanumero Verkkoliitäntä tapahtuu IEC-kylmälaiteholkin avulla Sopiva verkkokaapeli kuuluu toimitukeen FBQ2496:n SULAKKEENPITIMESSÄ voitte vaihtaa ulakkeen Sulaketta vaihdettaea tulee ehdottomati käyttää aman tyyppitä ulaketta Katokaa tätä kappaleea 9 TEKNISET TIEDOT annettuja tietoja SARJANUMERO Seuraavia tilanteia FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteen kummankin kanavan oltava kytkettynä Kummaakin kanavaa 2 uodatinta, jotka muodotuvat Single Shot -uodattimita ekä automaattiita ja parametriita uodattimita (kuva 4 2) + Näiden kolmen uodatintyypin määrä yhteenä aina 2! + Kun ekä kiinteiden että parametriten uodattimien määrä nollataan, FBQ2496:n molemmia kanavia toimii 2 automaattita uodatinta Kuva 3 5: FBQ2496:n MIDI-liitännät FBQ2496P:llä varutettu laajalla MIDI-implantaatiolla Ehdottomien MIDI IN- ja MIDI OUT-liitäntöjen rinnalla MIDIkomentojen edelleen antamita varten vielä olemaa yki MIDI THRU-liitäntä Kuva 3 6: FBQ2496:n takaivun liitännät OPERATING LEVEL-kytkimellä kytket kotiäänityta (- dbv) ja ammattimaien tudiota (+4 dbu) välillä Tämän opeutuken kautta taäytöt iirretään automaattieti kyeielle nominaalitaolle ja FEEDBACK DESTROYER PROta käytetään optimaaliella työalueella INPUT LEFT/RIGHT Nämä ovat FBQ2496-laitteen ymmetriet tulot, jotka toteutettu 6,3-mm:n jakeilla ja XLR-liitäntöillä Kuva 4 2: FBQ2496-laitteen eri uodatintyypit (tää tereokäytöä) 4 Single Shot -uodattimien aetu Jo yhtään Single Shot -uodatinta ei ole ole vielä otettu käyttöön, FBQ2496 etii käynnityken jälkeen kriittiet taajuudet ja aettaa tarvittavan määrän uodattimia Single Shot -uodattimet voidaan aettaa erittäin luotettavati ja helpoti Voit käyttää tää laitteen LEARN- tai AUTOLEARNtoimintoa + LEARN- tai AUTOLEARN-toimintojen käyttämieki FBQ2496 liitettävä äänentoitolaitteeeen + LEARN- tai AUTOLEARN-toimintoja kannattaa käyttää vain yhdeä ellaien äänentoitolaitteen tai tilan kana, joita käytetään myö kerteia tai äänitykeä LEARN-tila Paina LEARN-painiketta lyhyeti Painikkeen LED palaa, ja PANIC-painikkeen LED vilkkuu Näytöä näkyy Single Shot -uodattimien enhetkinen määrä (S = yhtään Single Shot -uodatinta ei ole aetettu, S2 = kaikki uodattimet ovat Single Shot -uodattimia) 4 FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET 5

6 2 3 FBQ2496 etii kriittiet taajuudet heti makiminopeudella ja ottaa käyttöön tarvittavan määrän Single Shot -uodattimia (tilaan annettava ignaali) Näytöä näkyvää uodatinmäärää liätään tarvittaea Single Shot -uodattimien määrää voidaan muuttaa myö jälkikäteen äätöpyörällä Voit päättää toiminn painamalla LEARN-painiketta uudetaan lyhyeti Shot-Filter) AUTOLEARN-tila Tämän toiminn avulla Single Shot -uodattimet voidaan äätää automaattieti ennen live-tapahtumaa (laitteit kiertotaajuukien poitamieki) Paina LEARN-painiketta yli ekunnin ajan Seuraavat toiminnot käynnityvät automaattieti: Painikkeen LED vilkkuu Kaikki Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet nollataan Aika vähenee näytöä 6 ekunnita nollaan (L6, L5,, L, L ) FBQ2496 tuottaa 5 db:n impuleja kierr muodotamieki Laitteen kokaivahvitu notetaan ateittain db:tä 5 db:iin Laite määrittää kriittiet taajuudet ja pienentää ne erittäin kapeakaitaiiki 2 Kriittiet taajuudet tallennetaan Single Shot -uodattimien muitipaikkoihin, joia niitä myö alennetaan 3 Ajan umpeuduttua toiminto päättyy LEARN-painikkeen LED ammuu, ja näytöä näkyy run + Single Shot -uodattimien taajuutta ei voi muuttaa jälkikäteen käin Kierr pienet taajuumuutoket aetetaan kuitenkin automaattieti Myö taajuuden laku mukautuu aina kulloiiinkin oloihin + Kun olet aettanut Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Näytöä näkyy: Parametriten uodattimien aetu Parametriiki uodattimiki voidaan aettaa vain muutama uodatin tai laitteen kaikki 4 uodatinta Suodattimet aetettava erittäin tarkati Säädettävät parametrit ovat taajuu, kaitanlevey ja noto/laku Parametriten uodattimien määrän valinta Paina PEQ-painiketta pitkään PEQ-painikkeen LED vilkkuu, ja näytöä näkyy parametriten uodattimien enhetkinen määrä (P = yhtään parametrita uodatinta ei ole aetettu, P2 = kaikki uodattimet ovat parametriia) Myö aetettujen Single Shot -uodattimien LEDit palavat 2 Parametriten uodattimien määrää voidaan muuttaa äätöpyörällä Näytöä näkyy aetettuna olevien parametriten uodattimien määrä, ja vataavat LEDit palavat tilanäytöä ( ) 3 Voit päättää toiminn painamalla PEQ-painiketta uudelleen lyhyeti + Tilanäytöä palavat nyt vain niiden parametriten uodattimien LEDit, joiden nouu/laku muu kuin nolla Taajuuden, kaitanleveyden ja vahvituken/lakun äätö Jokaien ykittäien uodattimen yhteydeä tehtävä euraavat toimenpiteet: Paina PEQ-painiketta lyhyeti PEQ-painikkeen LED palaa Näytöä näkyy valitun uodattimen numero (eim 9) 2 Valite äätöpyörällä parametrinen uodatin, jka arvoja halutaan muuttaa + Kaikki uodattimet ovat valittavia äätöpyörällä! Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien parametrit voidaan kuitenkin vain näyttää, mutta niitä ei voida muuttaa! 3 FREQUENCY-painiketta painamalla (painikkeen LED vilkkuu) voit äätää uodattimen kekitaajuutta äätöpyörällä Aetettu kekitaajuu voidaan lukea tarkati näytön ja näytön viereä olevan Hz- ja khz-ledin avulla Jotta taajuukaita olii juuri halutunlainen, uodattimen kaitanleveyttä voidaan äätää 4 Paina BANDWIDTH-painiketta lyhyeti 5 Voit muuttaa uodattimen kaitanleveyttä äätöpyörää kiertämällä /6-LED palaa, kun aetettuna oleva Q-arvo alle, ( x /6, 2 x /6 5 x /6) Kun kaitanlevey tätä uurempi, arvot näkyvät uoraan näytöä (, 2, ) Parametrinen uodatin käynnityy vata, kun aetettu taajuu vahvitettu tai taajuutta lakettu: 6 Paina GAIN-painiketta lyhyeti Painikkeen LED yttyy Samaan aikaan kolminumeroien näytön alapuolella oleva db-led palaa 7 Vahvitu/laku voidaan aettaa äätöpyörällä arvo 5 db -36 db (alueella +5 db -5 db äädöt,5 db:n välein, alueella db äädöt db:n välein) Aetu näkyy näytöä + FBQ2496-laitteen näytöä kolme numeropaikkaa Poitiiviet arvot näkyvät näytöä gelmattomati (4, 4 5, 5) Jotta negatiiviet arvot näkyiivät täydellieti, käytöä oltava yhteenä neljä paikkaa Näytöä kuitenkin vain kolme numeropaikkaa, joten deimaalipaikka poitetaan Deimaalipaikkaa ymboloi kahden enimmäien numer jälkeinen pite (-5, -4 (5), -4, -3 (5)) 8 Voit päättää toiminn painamalla PEQ-painiketta lyhyeti uudelleen + Tilanäytöä ilmoitetaan uodattimet, joiden noto/laku muu kuin nolla 4 3 Automaattiten uodattimien aetu Automaattiten uodattimien määrää ei voida aettaa erikeen Se määräytyy kiinteiden ja parametriten uodattimien määrän mukaan (kuva 4 2) + Voit vähentää automaattiten uodattimien määrää liäämällä Single Shot -uodattimien tai parametriten uodattimien määrää Automaattiet uodattimet äätyvät tarvittaea automaattieti tapahtuman tai tallennuken aikana FBQ2496-laitteen pytyttävä reagoimaan jatkuvati vaihtuviin tilanteiiin Tämän aavuttamieki automaattiten uodattimien pyyttävä aktiiviina vain tietyn ajan, minkä jälkeen niiden jälleen nollauduttava uuden taajuuden aettamita varten "Filter Lifting Time" ilmoittaa, kuinka kauan äädetty uodatin voi olla paiiviea tilaa ennen en arvojen nollautumita Voite äätää tämän ajan FBQ2496-laitteella Paina painiketta FILTER LIFT Painikkeen LED vilkkuu 2 "Filter Lifting Time" voidaan kytkeä poi päältä (), tai e voidaan aettaa äätöpyörällä arvo min, 5 min, min, 3 min tai 6 min 3 Painamalla uudelleen FILTER LIFT -painiketta tämä valikko ulkeutuu ja LED ei enää vilku 4 Kun "Filter Lifting Time" äädetty (ei!), painikkeen LED palaa + Kun olet aettanut Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Näytöä näkyy: FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET

7 5 LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET + FEEDBACK DESTROYER PRO ei ole tarkoitettu mikrofin uoraa liitäntää varten! Tähän tarkoitukeen uoittelemme hyväki todettua BEHRINGER SHARK DSP-laitetta, koka tämä laite varutettu omalla mikrofin eivahvitimella + Mikään laite ei pyty korjaamaan vääriä mikrofien paikkoja! Huomioi tämän vuoki aemoinnin aikana mikrofien erilaiet äänikeilan profiilit ja niiden taipumuket takaiinkytkentöihin 5 FBQ2496 ja mitoritiet Kakikanavaien rakenteen aniota FBQ2496 opii täydellieti kahteen mitoritiehen Liitä tätä varten mikerin Pre-Fader Aux Send -lähdöt FBQ2496-laitteen tuloihin kuvaa 5 eitetyllä tavalla Mitorin pääteateiden tulot liitetään en jälkeen FBQ2496-laitteen lähtöihin Kun FBQ2496-laitetta käytetään mitoritien kautta, äänenvoimakkuutta voidaan notaa huomattavati Kuva 5 2: FEEDBACK DESTROYER PRO kanava- ja aliryhmä-inertiä + Käiteltäeä yhdellä ja amalla kanava-inertillä yhtä mikrofiignaalia DSP24P:llä ja yhdellä kompreorilla pitäii FEEDBACK DESTROYER PRO aina aettaa ennen kompreoria Jo mikeriä omilla inert-liitännöillä varutettuja alaryhmiä, voit liittää FBQ2496-laitteen optimaalieti! Aeta kanavat, joia voi eiintyä kiertoa (eim kaikki laulumikrofit), alaryhmään Näin kaikki ignaalit, joia pienempi kierr riki (eim Line-ignaalit, heikommin äädetyt oitinmikrofit), voivat kulkea läpi eteettä Vain kriittiiä mikrofikanavia valvotaan Jo mikeriä ei ole inert-liitännällä varutettuja alaryhmiä, FBQ2496 uoiteltavaa liittää euraavati: liitä alaryhmän lähtö FBQ2496-laitteen tulo Vataava lähtö kytketään puoletaan joko mikerikanavan vapaaeen Line-lähtöön tai mikerin Aux Return -tulo Kun vain toinen FBQ2496-laitteen kanavita kytkettynä, vapaana olevaa kanavaa voidaan käyttää myö muuhun tarkoitukeen (eim kanavan inert-toiminto) Kuva 5 : FBQ2496-laitteen käyttö mitoritien avulla 5 2 FBQ2496 ja kanavan inert-toiminto Koka ainoataan häiritevät, mutta ei kokaan tahallieti tuotetut takaiinkytkennät (eim ähkökitarata) halutaan eliminoida, pitäii DSP24P aina aettaa feedback-altiille ykittäikanaville Näin DSP24P:llä voidaan käitellä eim takaiinkytkennöille alti laulumikrofi kyeiellä kanava-inertillä 5 3 FBQ2496 tudiokäytöä Joutavan kfiguroinnin aniota FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 oveltuu loitavati myö tudiokäyttöön tai kotiäänitykeen Laitteen ollea parametriea EQ-tilaa, yhden audiokanavan käytöä jopa 2 täyparametrita taajuukorjainta Näin laitetta voidaan käyttää mipuolieti aina pienimuotoieta ignaalin käittelytä muiikkiignaalien täydellieen manipulointiin Voit käyttää FBQ2496-laitetta myö tudiomitorien äröjen poito tai mikerikanavan taajuukorjaimen tukemieen, koka nämä ovat uein vain puoliparametriia 6 SÄÄTÖ Varmita, että FBQ2496-laite aina äädetty oikein! Näin laite poitaa kierrot tehokkaati Käytä LEVEL METER -näyttöä Ylimpien Clip-LED-valojen ei pitäii välähtää lainkaan, mikäli mahdollita Clip-LED-valot eivät aa palaa jatkuvati Jo tao liian alhainen, muiikin dynamiikka heikkenee Näin ointi heikko, kohieva ja huolaatuinen Myö FBQ2496:n muuntimen yliohjaamia, liian korkeita taoja ehdottomati vältettävä Digitaaliet äröt ovat (toiin kuin analogiet) erittäin epämiellyttäviä, koka ne eivät muodotu vähitellen vaan yhtäkkiä 6 SÄÄTÖ 7

8 7 MIDI-OHJAUS MIDI lyhenne anoita "Muical Intrument Digital Interface" MIDI kuin kieli, joka mahdollitaa ohjautietojen iirr eri laitteiden, kuten oittimien, tietokeiden, rumpukeiden ja efektilaitteiden välillä Näin laitteen parametreja voidaan muuttaa tiettynä ajankohtana automaattieti Jotta eri laitteet voiivat vietiä kekenään, euraavien edellytyten täytyttyvä: Kaikkien laitteiden oltava kaapeloitu oikein Mater-laite lähettää MIDI-tietoja yhden tai ueamman MIDIkanavan kautta Slave-laite vataanottaa ohjautiedot Slavelaitteen oltava kytkettynä oikeaan MIDI-kanavaan tietojen vataanottamita varten Laitteiden "ymmärrettävä" välitetyt ohjautiedot 7 MIDI-liitännät Laitteen tautapuolella olevat MIDI-liitännät ovat varutettu kanainvälieti normitetuilla 5-napaiilla DIN-holkeilla Tarvitet yhden MIDI-kaapelin FEEDBACK DESTROYER PROn yhditämieen muiden MIDI-laitteiden kana Pääääntöieti käytetään normaaleita, eioptioituja kaapeleita MIDI IN: palvelee MIDI-ohjautietojen vataanottoa varten Vataanottokanava äädetään SETUP-valikoa MIDI THRU: MIDI THRU-holkilla voidaan tulevaan MIDI-ignaaliin tehdä väliotto ilman en muuttumita Näin ueampia FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteita voidaan ketjuttaa yhteen MIDI OUT: MIDI OUT-liitännän kautta voit lähettää tietoja liitettynä olevalle tietokeelle tai muille FEEDBACK DESTROYER PRO - laitteille Ohjelmatiedot ekä tilatiedot ignaalin käittelyä varten välitetään + MIDI-kaapeloinnia ei aa muodotua n ilmukoita, eli mater-laite pytyy lähettämään vain ohjautietoja, jotka lave-laite vataanottaa (tai lave-laitteet vataanottavat) Jotkin laitteet voivat olla käyttötarkoituken mukaan joko mater- tai lave-laitteita 7 2 MIDIn käynnity tai ammutu Joiakin tilanteia MIDI-toiminn ammutu voi olla tarpeen Tällöin laite ei enää reagoi MIDI-ohjautietoihin, mutta aapuva ignaali ohjataan läpi tätä huolimatta FBQ2496 laite voidaan äätää reagoimaan MIDI-komentoihin tai itten ei + Myö MIDIn ollea ammutettuna MIDI-ignaali voidaan läpiohjata laitteen läpi Signaali vaikuttaa liitännää MIDI THRU 2 3 Paina amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS MIDI-valikko käynniä, kun painikkeiden molemmat LEDit vilkkuvat ja kun näytön alapuolella oleva MIDI-LED vilkkuu Paina painiketta BANDWIDTH ja käynnitä tai ammuta MIDItoiminto en jälkeen äätöpyörällä MIDI päällä: MIDI poi päältä: Voit poitua valikota painamalla mitä tahana painiketta 7 3 MIDI-kanavan äätö Mater iirtää MIDI-kaapelin kautta amanaikaieti 6 eri tietolajia, joita jokaielle oma kanava Jotta lave voii vataanottaa vain ille tarkoitetut tiedot, ille ooitettava kyeiet MIDI-kanavat Paina amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS MIDI-valikko käynniä, kun painikkeiden molemmat LEDit vilkkuvat ja kun näytön alapuolella oleva MIDI-LED vilkkuu 2 Paina uudetaan BANDWIDTH-painiketta Nyt voit äätää MIDI-kanavaa äätöpyörällä Kanavanumerot näkyvät näytöä euraavati: c, c4, c5, c6 3 Voit poitua valikota painamalla mitä tahana painiketta 7 4 MIDI-Ctroller Jokaien 6 MIDI-kanavan kautta voidaan iirtää runaati erilaiia tietoja, joita ovat eim nuotin korkeu, lyöntivoimakkuu ja n ctroller-komennot Ctroller komento (eim oitin, äänenvoimakkuu, taapaino, polkimen aento), joka tarvittaea määriteltävä tarkemmin Erilaiia ctroller-komentoja voidaan määrittää yhteenä 28 kappaletta Jotta Ctroller-komennot voitaiiin järjetää Ctrollernumeroita ( 27) varten, käytöä joitain tandardeja ( = Bank elect, 7 = Main volume) muttei mitään pyyvää normia Eri MIDIlaitteet voivat reagoida amaan Ctroller-numero eri tavoin Jotta voiit ohjata FBQ2496-laitetta tarkati, inun tiedettävä, miten Ctroller-numerot vaikuttavat eri parametreihin 3DUDPHWUL &RQWUROOHU QXPHUR.DQDYD 6XRGDWLQ 6LQJOH6KRW VXRGDWWLPLHQPllUl 3DUDPHWULVWHQ VXRGDWWLPLHQPllUl.HVNLWDDMXXV (karkea äätö).hvnlwddmxxv (hienoäätö) 63((&+ ),/7(5/,)7 )5((=( 3$,& 46.DLVWDQOHYH\V 5 RVWR ODVNX %<3$66 /($ Hz 75 2 khz DKGROOLVHWDUYRW vaen oikea tereo (vaen ja oikea) Suodattimet 2 voidaan valita ykitellen. Suodattimia voidaan valita yki tai ueampi (enint. 2) tai ei yhtään. Suodattimia voidaan valita yki tai ueampi (enint. 2) tai ei yhtään. Aiemmin aetettua kekitaajuutta (Ctroller 4) voidaan hienoäätää kahdekaa vaiheea. Vaiheen kaikki luvut antavat aman taajuuarv. /6 oktaavia oktaavia 36 db + 5 db min 5 min min 3 min 6 min Taajuukien logaritminen jako Taul 7 : FBQ2496-laitteen Ctroller-toiminnot 8 7 MIDI-OHJAUS