Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Käyttöohje Verio maalikuu 25

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule poitaa Siäoia ei ole käyttäjän huollettavaki oveltuvia oia; antakaa huolto ammattilaiten uoritettavaki Vähentääkenne tulipal tai ähköikun vaaraa ei laitetta aa altitaa ateelle tai koteudelle Laitetta ei aa altitaa roikevedelle, eikä en päälle aa aettaa mitään neteellä täytettyjä eineitä, kuten maljakoita Tämä ymboli varoittaa länäolollaan aina kotel iältämien vaaralliten eritämättömien jännitteiden olemaaolota jännitteiden, jotka aattavat riittää ähköokin aikaan aamieki 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia ohjeita 5) Älä käytä tätä laitetta veden läheiyydeä 6) Puhdita ainoataan kuivalla liinalla 7) Älä peitä tuuletuaukkoja Aenna valmitajan antamien ohjeiden mukaieti 8) Älä aenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvitimet mukaan lukien) lähelle 9) Älä kierrä polarioidun tai maadoitetun pitokkeen turvatoimintaa Polarioidua pitokkeea kaki kieltä, joita toinen toita leveämpi Maadoitetua pitokkeea kaki kieltä ja kolma maadotuterä Leveä kieli tai kolma terä tarkoitettu oman turvalliuutei takaamieki Mikäli mukana toimitettu pitoke ei ovi lähtööi, kyy ähköalan ammattilaien neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamieki uuteen ) Suojaa virtajohto en päällä kävelyn tai purituken varalta erityieti pitokkeiden ja jatkojohtojen kohdia ekä iinä kohdaa, joa ne lähtevät ykikötä Tämä ymboli muituttaa länäolollaan mukana euraavia liitteiä olevita tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita Lukekaa käyttöohjeet Pidätämme oikeuden tekniiin ja ulkoaun muutokiin Kaikki tiedot vataavat tilannetta painohetkellä Tää yhteydeä kuvatut tai mainitut muiden yrityten, intituutioiden tai julkaiujen nimet ja niiden logot ovat omitajiena rekiteröityjä tavaramerkkejä Niiden käyttö ei oikeuta mihinkään kyeitä tavaramerkkiä kokeviin vaatimukiin tai ole merkki minkään yhteyden olemaaolota tavaramerkin omitajan ja BEHRINGER -yhtiön välillä BEHRINGER ei ota minkäänlaita vatuuta tämän käyttöohjeen iältämien kuvauten, piirroten ja tietojen oikeelliuudeta ja täydelliyydetä Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa hieman tuotteeta BEHRINGER -tuotteita aatavilla vain valtuutetuilta kauppiailta Tavarantoimittajat ja kauppiaat eivät ole BEHRINGERin prokuriteja eikä heillä ole minkäänlaita valtaa oikeudellieti itoa BEHRINGERiä tekemiinä kauppoihin Tämä kirja uojattu tekijänoikeukin Sen jäljentäminen tai uudelleenpainanta, otteet mukaan lukien, amoin kuin kuvien kopiointi muunneltunakin allittua ainoataan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:n kirjalliella uotumukella BEHRINGER rekiteröity tavaramerkki KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN 25 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hann-Martin-Schleyer-Str 36-38, Willich-Münchheide II, Saka Puh , Faki ) Käytä ainoataan valmitajan mainitemia kiinnitykiä/ liälaitteita 2) Käytä ainoataan valmitajan mainiteman tai laitteen mukana myydyn cartin, eitatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kana Cartia käytettäeä tulee cart/laite-yhditelmää iirrettäeä varoa kompatumata ite laitteeeen, jotta mahdolliilta vahingoittumiilta vältyttäiiin 3) Irrota laite ähköverkota ukkomyrkyjen aikana ja laitteen ollea pidempään käyttämättä 4) Anna kaikki huolto valtuutettujen huoll ammattilaiten tehtäväki Huoltoa tarvitaan, kun laite jotenkin vaurioitunut, eim kun virtajohto tai pitoke vaurioitunut, laitteen iälle pääyt netettä tai jotakin muuta, ykikkö altitunut ateelle tai koteudelle, e ei toimi tavanomaieti tai pääyt putoamaan 5) HUOMIO - Nämä huolto-ohjeet tarkoitettu ainoataan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön Vähentääkei ähköikun vaaraa ei inun tulii uorittaa mitään muita kuin käyttöohjeea olevia huoltotoimia, ellei inulla ole näihin pätevyyttä 2

3 JOHDANTO Onnittelut FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 -laitteen hankinnata FEEDBACK DESTROYER PRO erittäin kätevä laite äänentoitojärjetelmien valvtaan, ja en aniota voit kekittyä oleellieen eli ite muiikkiin FBQ2496 markkinoiden nopein (>,2 ) ja amalla myö ainoa 96 khz:n kierretäjä Tää kierretolaitteea huippunopea ja älykä kierrtunnitualgoritmi, jka aniota laite pytyy paikantamaan yhdetä kanavata automaattieti jopa 2 eri kiertotaajuutta ja poitamaan ne erittäin kapeilla notchuodattimilla Hyötyignaali jää käytännöllieti katoen ennalleen Set and Forget -toiminn ja Panic-painikkeen aniota kierto voidaan poitaa erittäin helpoti ja nopeati Automaattikäyttö valvoo mikauta jatkuvati ja mukauttaa uodatinaetuket automaattieti Käikäytöä voit aettaa ite jopa 4 täyparametrita uodatinta, joiden taajuu, kaitanlevey ja noto/ laku ovat äädettäviä Avoin MIDI-arkkitehtuuri mahdollitaa ohjelmitopäivityket ja joutavan vietinnän digitaaliten laitteiden keken Mien eri toimintatilojen aniota voit reagoida livekäytöä joutavati eri tilanteiiin ja käyttää laitetta mipuolieti äänenmuodotutyökaluna tudioa Laitteen ja en otopäivän rekiteröinti ivuto helpottaa takuukäittelyä Kiito yhteityötäi! * EU:n jäenvaltioiden aiakkaille aattaa päteä hieman erinlaiet takuuehdot Tarkempia tietoja EU:n alueella auville aiakkaille antaa BEHRINGER Support Saka 2 KUINKA KIERTO MUODOSTUU? Ennen kuin aloitatte Toimitu FBQ2496 tehtaalla pakattu huolellieti turvallien kuljetuken takaamieki Mikäli pakkaulaatikoa tätä huolimatta näkyy vaurioita, tarkatakaa laite heti ulkoiten vaurioiden oalta + ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdolliea vauriotapaukea takaiin meille, vaan ilmoittakaa aiata ehdottomati enin laitteen myyjälle ja kuljetuyritykelle, illä muutoin kaikki vahingkorvauvaateet aattavat raueta + Käytäthän aina alkuperäitä pakkaulaatikkoa äilyttäeäi tai lähettäeäi laitetta, välttyäkei mahdolliilta vahingoilta + Älä ikinä anna lapien käitellä laitetta tai en pakkaumateriaalia ilman valvtaa + Huolehdithan pakkaumateriaalin ympäritöytävällietä hävittämietä 2 Käyttöönotto Huolehtikaa riittävätä ilmanaannita, älkääkä ijoittako FBQ2496:ta pääteateelle tai lähelle lämmitytä, jotta laitteen ylikuumenemielta vältyttäiiin + Vialliet ulakkeet tulee ehdottomati korvata oikean arvoiilla ulakkeilla! Oikean arv löydätte kappaleeta TEKNISET TIEDOT Verkkoliitäntä uoritetaan mukanatoimitetulla verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään Verkkokaapeli edellytettyjen turvalliuumääräyten mukainen + Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomati olla maadotettuja Oman turvalliuutenne vuoki ei laitteiden tai verkkokaapelien maadoituta aa miään tapaukea poitaa tai tehdä tehottomaki 3 Online-rekiteröinti Käy rekiteröimää uui BEHRINGER-laitteei mahdolliimman pian en otamien jälkeen Internet-ooitteea www behringer com (tai www behringer de) ja lue takuuehdot huolellieti BEHRINGER myöntää laitteelle vuoden* takuun otopäivätä lukien Takuu kattaa materiaali- ja valmituvirheet Täydelliet takuuehdot eitetään Internet-ooitteea www behringer com (tai www behringer de) Jo BEHRINGER-laitteeai ilmenee vika, pyrimme korjaamaan en mahdolliimman nopeati Ota yhtey laitteen myyneeeen liikkeeeen Jo liike ijaitee kaukana, voit kääntyä myö uoraan ivukttorimme puoleen BEHRINGERin ivukttorit ja niiden yhteytiedot lueteltu laitteen alkuperäipakkaukea (Global Ctact Informati/European Ctact Informati) Jo pakkaukea ei ole auinmaai yhteytietoja, käänny lähimmän maahantuojan puoleen Yhteytiedot löydät Support-ivuilta Internet-ooitteeta www behringer com Kuva 2 : Kierr muodotuminen Kierto muodotuu, kun mikrofiignaali toitetaan vahvitimen kautta ja kun tämä ignaali iirtyy takaiin (amaa vaihetilaa) mikrofiin, joka vahvitaa ja toitaa ignaalin uudetaan Kierto voi mahdollieti liääntyä Äänentoitojärjetelmää kaki aluetta, joia voi eiintyä kiertoa: Frt-mikau (tai F O H = Frt of Houe) mikeritä yhden tai ueamman vahvitimen kautta yleiökaiuttimiin iirtyvä mikau Mitorimikautarkoittaa mikauta, jolla ohjataan yhtä tai ueita lavamitoreja mikeritä käin Lavamitoria käytetään, toiin kuin frt-mikauta, ykittäiten oittajien äänentoito + Huomaa, että liian voimakkaat äänet voivat vahingoittaa kuuloa ja laitteitoa Pidä äänenvoimakkuu aina riittävän alhaiella taolla 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT 3 Etuivu Kuva 3 : FBQ2496:n vaemman ivun hallintalaitteet LEVEL METER LEVEL METER -näytön avulla voit valvoa tulotaoa Jokaita kanavaa varten käytöä kahdekan LED-valoa Jo Clip- LED-valo välähtää, FBQ2496-laitteen tuloa voi eiintyä digitaaliia äröjä Lake tällöin tuloignaalin taoa LEARN-painike Painamalla painiketta lyhyeti (LED palaa) voit aettaa FBQ2496-laitteen LEARN-tilaan Laite hakee tällöin kriittiet taajuudet heti makiminopeudella ja ottaa käyttöön tarvittavan määrän Single Shot -uodattimia (tätä varten tilaan annettava muiikki- tai kohinaignaali) Single Shot -uodattimien määrä (enint 2 kpl/kanava) voidaan aettaa myö käin äätöpyörällä (luku 4 ) Jo painiketta painetaan yli ekunnin ajan (LED vilkkuu), FBQ2496 tuottaa yhä kovaääniempiä impuleja kierr 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT 3

4 muodotamieki Nämä takaiinkytkennät palaavat takaiin FBQ2496-laitteen tulo, joa ne tunnitetaan ja poitetaan Tämän käyttötilan nimi AUTOLEARN (luku 4 ) PANIC Jo kiertoa muodotuu yllättäen keken tapahtuman, PANICpainikkeeta voi olla apua Kun painiketta pidetään painettuna (enintään yhden ekunnin ajan), laite etii kiertotaajuudet erittäin nopeati ja poitaa ne SPEECH SPEECH-painiketta painamalla kierr poito tehotuu Laite tunnitaa kriittiet taajuudet nopeammin ja ottaa käyttöön taajuutta riittäväti lakevan uodattimen Toiin kuin eim äröilevää kitaraa ihmien puheea ei ole lähe lainkaan ignaalioia, jotka FBQ2496 voii luokitella virheellieti kierroki Sen vuoki tämä käyttötapa oveltuu erityieti tilanteiiin, joia toitetaan vain puhetta Näin äänentoit äänenvoimakkuutta voidaan notaa huomattavati FREEZE Kun olet äätänyt FBQ2496-laitteen juuri haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Tällöin kaikkien Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien aetuket äilyvät muuttumattomina, kunne FREEZE-painiketta painetaan uudetaan FILTER LIFT N "Filter Lifting Time" ilmoittaa, kuinka kauan aetettu uodatin voi olla paiiviea tilaa ennen en arvojen nollautumita Tämä aika aetetaan painamalla enin lyhyeti FILTER LIFT -painiketta ja valitemalla itten aika äätöpyörällä Aikavaihtoehdot: min, min, 5 min, min, 3 min, 6 min RESET Kun RESET-painiketta painetaan lyhyeti, kaikki automaattieti aetetut uodattimet poitetaan Kun painiketta painetaan pitkään, myö Single Shot -uodattimet poitetaan Painamalla painiketta lyhyeti PEQ-tilaa valittu uodatin poitetaan Painamalla painiketta pitkään kaikki parametriet uodattimet voidaan poitaa yhdellä kertaa Kuva 3 2: FBQ2496-laitteen tilanäyttö ja LED-näyttö TILANÄYTTÖ FBQ2496-laitteea yhteenä 4 uodatinta (2 uodatinta/ kanava), joita voit valvoa helpoti TILANÄYTÖN avulla Jatkuvati palava LED tarkoittaa euraavaa: Yki uodatin aetettu : Se etää jo takaiinkytkennän Tai: Yki uodatin parametrieä EQ-modukea, jolloin Gain db PEQ-tilaa jakoittain vilkkuva LED ilmoittaa valitun uodattimen LED-NÄYTTÖ Kolminumeroinen näyttö ilmoittaa muutettavan parametrin aboluuttien arv Ykittäiten parametrien äätö eitetään luvua 4 Hz tai khz palavat uodattimen kekitaajutta muutettaea min-näyttö palaa uodattimen "lift-aikaa" äädettäeä /6-LED palaa, kun käyttöön otetaan uodattimen Q-arvo, joka pienempi kuin, Tällöin voidaan aettaa euraavat arvot: /6, 2/6, 3/6, 4/6 ja 5/6 (6/6 =,) Kun uodatinta notetaan tai laketaan, db-led palaa MIDI-näyttö palaa lyhyen aikaa heti en jälkeen, kun laite vataanottanut MIDI-tietoja Kuva 3 3: FBQ2496:n oikean ivun hallintalaitteet GAIN PEQ-tilaa GAIN-painikkeella voit äätää valitun uodattimen notoa tai lakua deibeleinä (alueella +5 db -5 db äädöt,5 db:n välein, alueella db db:n välein) Säätöpyörällä aetettu db-arvo näkyy näytöä PEQ Painamalla PEQ-painiketta pitkään (PEQ-painikkeen LED vilkkuu) voit aettaa parametriten uodattimien määrän äätöpyörällä Aetu aloitetaan aina uodattimeta nro 2, ja itä voidaan jatkaa vaiheittain aina uodattimeen nro ati (kato kuva 4 2) Samalla näkyvät myö Single Shot - uodattimet Kun painat PEQ-painiketta vain lyhyeti (PEQ-painikkeen LED palaa), voit valita jokaien uodattimen äätöpyörällä Valittu uodatinnumero näkyy näytöä, ja kyeien uodattimen LED vilkkuu Nyt parametrit "vahvitu", "kaitanlevey" ja "kekitaajuu" voidaan näyttää + Vain parametrien uodattimen parametrit voidaan aettaa käin! Tällöin ainoataan Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien aetuket näkyvät FREQUENCY Kun laite PEQ-tilaa (PEQ-painikkeen LED palaa), voit äätää ykittäiten parametriten uodattimien kekitaajuutta Painamalla FREQUENCY-painiketta voit käitellä kekitaajuutta Säätöalue 2 Hz - 2 khz LEFT-RIGHT LEFT-RIGHT-painikkeella voit valita muokattavat kanavat Jo FBQ2496 tereotilaa, molemmat kanavat ovat valittuna Tämän ooitukena kumpikin LED palaa Tää tilaa vain yhden kanavan parametrit äädettävä, illä ne iirtyvät uoraan toieen kanavaan Kun LEFT-RIGHT-painiketta painetaan pitkään, kanavat erotetaan toiitaan Nyt kumpaankin kanavaan voidaan äätää eri parametrit Voit vaihtaa kanavan painamalla LEFT- RIGHT-painiketta lyhyeti Kun LEFT-RIGHT-painiketta painetaan uudelleen pitkään, tereoliitäntä kytketään takaiin toimintaan ja aktiiviena olevan kanavan äädöt kopioidaan toieen kanavaan + FBQ2496 tallentaa mo- tai tereokäytön aetuket ja lataa ne uudetaan ammutuken ja uudelleenkäynnityken jälkeen BANDWIDTH BANDWIDTH-painikkeella voit äätää valitun parametrien uodattimen kaitanleveyden (Q-arvo/hyvyyarvo) Säädettävä Q-arvoalue /6 oktaavia Liäki FBQ2496-laitteen oltava PEQ-tilaa (PEQ-painikkeen LED palaa) BYPASS Painamalla BYPASS-painiketta pitkään voit käynnitää n hard bypa -toiminn Laitteen tulo johdetaan uoraan lähtöön, ja uodattimet ohitetaan + Ole erittäin varovainen käyttäeäi BYPASS-toimintoa, illä uodattimien poikytkentä vapauttaa laitteen poitamat kierrot MIDI Painamalla amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS voit avata MIDI-valik (kummankin painikkeen LEDit palavat) Tää valikoa voit kytkeä MIDIn päälle ja poi päältä ekä valita MIDI-kanavan (luku 7) 4 3 HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT

5 SÄÄTÖPYÖRÄ PORTAATTOMALLA SÄÄTÖPYÖRÄLLÄ voit muuttaa valittuja parametreja Voit notaa arvoja kiertämällä pyörää myötäpäivään Kun kierrät pyörää vatapäivään, arvot pienenevät POWER POWER-kytkimellä otat FEEDBACK DESTROYER PRO - laitteen käyttöön + Huomaa, ettei POWER-kytkin irrota poikytkettäeä laitetta kokaan ähköverkota Irroita laite ähköverkota vetämällä verkkopitoke tai laitteen liitin poi Kun aennat laitteen, huolehdi iitä, että verkkopitoke tai laitteen liitin aina hyvin tavoitettavia Mikäli laite pidempään käyttämättä, irrota verkkopitoke pitoraiata OUTPUT LEFT/RIGHT Myö FBQ2496-laitteen kummatkin lähdöt ovat ymmetriiä jakki- ja XLR-liitäntöjä 4 FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET FBQ2496-laitteen uodattimen kaita voidaan äätää erittäin kapeaki Näin muiikin ointi jää käytännöllieti katoen ennalleen 3 2 Takaivu Kuva 4 : Erittäin kapeakaitaien uodattimen käyrä 2 Kytke laite päälle POWER-painikkeella Näytöä näkyy ilmoitu run (run) Päätä, haluatko käyttää FBQ2496-laitetta tereo- vai dualmokäytöä ( ) Kuva 3 4: Verkkoliitäntä, ulakkeen pidike ja arjanumero Verkkoliitäntä tapahtuu IEC-kylmälaiteholkin avulla Sopiva verkkokaapeli kuuluu toimitukeen FBQ2496:n SULAKKEENPITIMESSÄ voitte vaihtaa ulakkeen Sulaketta vaihdettaea tulee ehdottomati käyttää aman tyyppitä ulaketta Katokaa tätä kappaleea 9 TEKNISET TIEDOT annettuja tietoja SARJANUMERO Seuraavia tilanteia FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteen kummankin kanavan oltava kytkettynä Kummaakin kanavaa 2 uodatinta, jotka muodotuvat Single Shot -uodattimita ekä automaattiita ja parametriita uodattimita (kuva 4 2) + Näiden kolmen uodatintyypin määrä yhteenä aina 2! + Kun ekä kiinteiden että parametriten uodattimien määrä nollataan, FBQ2496:n molemmia kanavia toimii 2 automaattita uodatinta Kuva 3 5: FBQ2496:n MIDI-liitännät FBQ2496P:llä varutettu laajalla MIDI-implantaatiolla Ehdottomien MIDI IN- ja MIDI OUT-liitäntöjen rinnalla MIDIkomentojen edelleen antamita varten vielä olemaa yki MIDI THRU-liitäntä Kuva 3 6: FBQ2496:n takaivun liitännät OPERATING LEVEL-kytkimellä kytket kotiäänityta (- dbv) ja ammattimaien tudiota (+4 dbu) välillä Tämän opeutuken kautta taäytöt iirretään automaattieti kyeielle nominaalitaolle ja FEEDBACK DESTROYER PROta käytetään optimaaliella työalueella INPUT LEFT/RIGHT Nämä ovat FBQ2496-laitteen ymmetriet tulot, jotka toteutettu 6,3-mm:n jakeilla ja XLR-liitäntöillä Kuva 4 2: FBQ2496-laitteen eri uodatintyypit (tää tereokäytöä) 4 Single Shot -uodattimien aetu Jo yhtään Single Shot -uodatinta ei ole ole vielä otettu käyttöön, FBQ2496 etii käynnityken jälkeen kriittiet taajuudet ja aettaa tarvittavan määrän uodattimia Single Shot -uodattimet voidaan aettaa erittäin luotettavati ja helpoti Voit käyttää tää laitteen LEARN- tai AUTOLEARNtoimintoa + LEARN- tai AUTOLEARN-toimintojen käyttämieki FBQ2496 liitettävä äänentoitolaitteeeen + LEARN- tai AUTOLEARN-toimintoja kannattaa käyttää vain yhdeä ellaien äänentoitolaitteen tai tilan kana, joita käytetään myö kerteia tai äänitykeä LEARN-tila Paina LEARN-painiketta lyhyeti Painikkeen LED palaa, ja PANIC-painikkeen LED vilkkuu Näytöä näkyy Single Shot -uodattimien enhetkinen määrä (S = yhtään Single Shot -uodatinta ei ole aetettu, S2 = kaikki uodattimet ovat Single Shot -uodattimia) 4 FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET 5

6 2 3 FBQ2496 etii kriittiet taajuudet heti makiminopeudella ja ottaa käyttöön tarvittavan määrän Single Shot -uodattimia (tilaan annettava ignaali) Näytöä näkyvää uodatinmäärää liätään tarvittaea Single Shot -uodattimien määrää voidaan muuttaa myö jälkikäteen äätöpyörällä Voit päättää toiminn painamalla LEARN-painiketta uudetaan lyhyeti Shot-Filter) AUTOLEARN-tila Tämän toiminn avulla Single Shot -uodattimet voidaan äätää automaattieti ennen live-tapahtumaa (laitteit kiertotaajuukien poitamieki) Paina LEARN-painiketta yli ekunnin ajan Seuraavat toiminnot käynnityvät automaattieti: Painikkeen LED vilkkuu Kaikki Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet nollataan Aika vähenee näytöä 6 ekunnita nollaan (L6, L5,, L, L ) FBQ2496 tuottaa 5 db:n impuleja kierr muodotamieki Laitteen kokaivahvitu notetaan ateittain db:tä 5 db:iin Laite määrittää kriittiet taajuudet ja pienentää ne erittäin kapeakaitaiiki 2 Kriittiet taajuudet tallennetaan Single Shot -uodattimien muitipaikkoihin, joia niitä myö alennetaan 3 Ajan umpeuduttua toiminto päättyy LEARN-painikkeen LED ammuu, ja näytöä näkyy run + Single Shot -uodattimien taajuutta ei voi muuttaa jälkikäteen käin Kierr pienet taajuumuutoket aetetaan kuitenkin automaattieti Myö taajuuden laku mukautuu aina kulloiiinkin oloihin + Kun olet aettanut Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Näytöä näkyy: Parametriten uodattimien aetu Parametriiki uodattimiki voidaan aettaa vain muutama uodatin tai laitteen kaikki 4 uodatinta Suodattimet aetettava erittäin tarkati Säädettävät parametrit ovat taajuu, kaitanlevey ja noto/laku Parametriten uodattimien määrän valinta Paina PEQ-painiketta pitkään PEQ-painikkeen LED vilkkuu, ja näytöä näkyy parametriten uodattimien enhetkinen määrä (P = yhtään parametrita uodatinta ei ole aetettu, P2 = kaikki uodattimet ovat parametriia) Myö aetettujen Single Shot -uodattimien LEDit palavat 2 Parametriten uodattimien määrää voidaan muuttaa äätöpyörällä Näytöä näkyy aetettuna olevien parametriten uodattimien määrä, ja vataavat LEDit palavat tilanäytöä ( ) 3 Voit päättää toiminn painamalla PEQ-painiketta uudelleen lyhyeti + Tilanäytöä palavat nyt vain niiden parametriten uodattimien LEDit, joiden nouu/laku muu kuin nolla Taajuuden, kaitanleveyden ja vahvituken/lakun äätö Jokaien ykittäien uodattimen yhteydeä tehtävä euraavat toimenpiteet: Paina PEQ-painiketta lyhyeti PEQ-painikkeen LED palaa Näytöä näkyy valitun uodattimen numero (eim 9) 2 Valite äätöpyörällä parametrinen uodatin, jka arvoja halutaan muuttaa + Kaikki uodattimet ovat valittavia äätöpyörällä! Single Shot -uodattimien ja automaattiten uodattimien parametrit voidaan kuitenkin vain näyttää, mutta niitä ei voida muuttaa! 3 FREQUENCY-painiketta painamalla (painikkeen LED vilkkuu) voit äätää uodattimen kekitaajuutta äätöpyörällä Aetettu kekitaajuu voidaan lukea tarkati näytön ja näytön viereä olevan Hz- ja khz-ledin avulla Jotta taajuukaita olii juuri halutunlainen, uodattimen kaitanleveyttä voidaan äätää 4 Paina BANDWIDTH-painiketta lyhyeti 5 Voit muuttaa uodattimen kaitanleveyttä äätöpyörää kiertämällä /6-LED palaa, kun aetettuna oleva Q-arvo alle, ( x /6, 2 x /6 5 x /6) Kun kaitanlevey tätä uurempi, arvot näkyvät uoraan näytöä (, 2, ) Parametrinen uodatin käynnityy vata, kun aetettu taajuu vahvitettu tai taajuutta lakettu: 6 Paina GAIN-painiketta lyhyeti Painikkeen LED yttyy Samaan aikaan kolminumeroien näytön alapuolella oleva db-led palaa 7 Vahvitu/laku voidaan aettaa äätöpyörällä arvo 5 db -36 db (alueella +5 db -5 db äädöt,5 db:n välein, alueella db äädöt db:n välein) Aetu näkyy näytöä + FBQ2496-laitteen näytöä kolme numeropaikkaa Poitiiviet arvot näkyvät näytöä gelmattomati (4, 4 5, 5) Jotta negatiiviet arvot näkyiivät täydellieti, käytöä oltava yhteenä neljä paikkaa Näytöä kuitenkin vain kolme numeropaikkaa, joten deimaalipaikka poitetaan Deimaalipaikkaa ymboloi kahden enimmäien numer jälkeinen pite (-5, -4 (5), -4, -3 (5)) 8 Voit päättää toiminn painamalla PEQ-painiketta lyhyeti uudelleen + Tilanäytöä ilmoitetaan uodattimet, joiden noto/laku muu kuin nolla 4 3 Automaattiten uodattimien aetu Automaattiten uodattimien määrää ei voida aettaa erikeen Se määräytyy kiinteiden ja parametriten uodattimien määrän mukaan (kuva 4 2) + Voit vähentää automaattiten uodattimien määrää liäämällä Single Shot -uodattimien tai parametriten uodattimien määrää Automaattiet uodattimet äätyvät tarvittaea automaattieti tapahtuman tai tallennuken aikana FBQ2496-laitteen pytyttävä reagoimaan jatkuvati vaihtuviin tilanteiiin Tämän aavuttamieki automaattiten uodattimien pyyttävä aktiiviina vain tietyn ajan, minkä jälkeen niiden jälleen nollauduttava uuden taajuuden aettamita varten "Filter Lifting Time" ilmoittaa, kuinka kauan äädetty uodatin voi olla paiiviea tilaa ennen en arvojen nollautumita Voite äätää tämän ajan FBQ2496-laitteella Paina painiketta FILTER LIFT Painikkeen LED vilkkuu 2 "Filter Lifting Time" voidaan kytkeä poi päältä (), tai e voidaan aettaa äätöpyörällä arvo min, 5 min, min, 3 min tai 6 min 3 Painamalla uudelleen FILTER LIFT -painiketta tämä valikko ulkeutuu ja LED ei enää vilku 4 Kun "Filter Lifting Time" äädetty (ei!), painikkeen LED palaa + Kun olet aettanut Single Shot -uodattimet ja automaattiet uodattimet haluamallai tavalla, voit tallentaa äädöt painamalla FREEZE-painiketta Näytöä näkyy: FBQ2496-LAITTEEN SUODATTIMET

7 5 LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET + FEEDBACK DESTROYER PRO ei ole tarkoitettu mikrofin uoraa liitäntää varten! Tähän tarkoitukeen uoittelemme hyväki todettua BEHRINGER SHARK DSP-laitetta, koka tämä laite varutettu omalla mikrofin eivahvitimella + Mikään laite ei pyty korjaamaan vääriä mikrofien paikkoja! Huomioi tämän vuoki aemoinnin aikana mikrofien erilaiet äänikeilan profiilit ja niiden taipumuket takaiinkytkentöihin 5 FBQ2496 ja mitoritiet Kakikanavaien rakenteen aniota FBQ2496 opii täydellieti kahteen mitoritiehen Liitä tätä varten mikerin Pre-Fader Aux Send -lähdöt FBQ2496-laitteen tuloihin kuvaa 5 eitetyllä tavalla Mitorin pääteateiden tulot liitetään en jälkeen FBQ2496-laitteen lähtöihin Kun FBQ2496-laitetta käytetään mitoritien kautta, äänenvoimakkuutta voidaan notaa huomattavati Kuva 5 2: FEEDBACK DESTROYER PRO kanava- ja aliryhmä-inertiä + Käiteltäeä yhdellä ja amalla kanava-inertillä yhtä mikrofiignaalia DSP24P:llä ja yhdellä kompreorilla pitäii FEEDBACK DESTROYER PRO aina aettaa ennen kompreoria Jo mikeriä omilla inert-liitännöillä varutettuja alaryhmiä, voit liittää FBQ2496-laitteen optimaalieti! Aeta kanavat, joia voi eiintyä kiertoa (eim kaikki laulumikrofit), alaryhmään Näin kaikki ignaalit, joia pienempi kierr riki (eim Line-ignaalit, heikommin äädetyt oitinmikrofit), voivat kulkea läpi eteettä Vain kriittiiä mikrofikanavia valvotaan Jo mikeriä ei ole inert-liitännällä varutettuja alaryhmiä, FBQ2496 uoiteltavaa liittää euraavati: liitä alaryhmän lähtö FBQ2496-laitteen tulo Vataava lähtö kytketään puoletaan joko mikerikanavan vapaaeen Line-lähtöön tai mikerin Aux Return -tulo Kun vain toinen FBQ2496-laitteen kanavita kytkettynä, vapaana olevaa kanavaa voidaan käyttää myö muuhun tarkoitukeen (eim kanavan inert-toiminto) Kuva 5 : FBQ2496-laitteen käyttö mitoritien avulla 5 2 FBQ2496 ja kanavan inert-toiminto Koka ainoataan häiritevät, mutta ei kokaan tahallieti tuotetut takaiinkytkennät (eim ähkökitarata) halutaan eliminoida, pitäii DSP24P aina aettaa feedback-altiille ykittäikanaville Näin DSP24P:llä voidaan käitellä eim takaiinkytkennöille alti laulumikrofi kyeiellä kanava-inertillä 5 3 FBQ2496 tudiokäytöä Joutavan kfiguroinnin aniota FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 oveltuu loitavati myö tudiokäyttöön tai kotiäänitykeen Laitteen ollea parametriea EQ-tilaa, yhden audiokanavan käytöä jopa 2 täyparametrita taajuukorjainta Näin laitetta voidaan käyttää mipuolieti aina pienimuotoieta ignaalin käittelytä muiikkiignaalien täydellieen manipulointiin Voit käyttää FBQ2496-laitetta myö tudiomitorien äröjen poito tai mikerikanavan taajuukorjaimen tukemieen, koka nämä ovat uein vain puoliparametriia 6 SÄÄTÖ Varmita, että FBQ2496-laite aina äädetty oikein! Näin laite poitaa kierrot tehokkaati Käytä LEVEL METER -näyttöä Ylimpien Clip-LED-valojen ei pitäii välähtää lainkaan, mikäli mahdollita Clip-LED-valot eivät aa palaa jatkuvati Jo tao liian alhainen, muiikin dynamiikka heikkenee Näin ointi heikko, kohieva ja huolaatuinen Myö FBQ2496:n muuntimen yliohjaamia, liian korkeita taoja ehdottomati vältettävä Digitaaliet äröt ovat (toiin kuin analogiet) erittäin epämiellyttäviä, koka ne eivät muodotu vähitellen vaan yhtäkkiä 6 SÄÄTÖ 7

8 7 MIDI-OHJAUS MIDI lyhenne anoita "Muical Intrument Digital Interface" MIDI kuin kieli, joka mahdollitaa ohjautietojen iirr eri laitteiden, kuten oittimien, tietokeiden, rumpukeiden ja efektilaitteiden välillä Näin laitteen parametreja voidaan muuttaa tiettynä ajankohtana automaattieti Jotta eri laitteet voiivat vietiä kekenään, euraavien edellytyten täytyttyvä: Kaikkien laitteiden oltava kaapeloitu oikein Mater-laite lähettää MIDI-tietoja yhden tai ueamman MIDIkanavan kautta Slave-laite vataanottaa ohjautiedot Slavelaitteen oltava kytkettynä oikeaan MIDI-kanavaan tietojen vataanottamita varten Laitteiden "ymmärrettävä" välitetyt ohjautiedot 7 MIDI-liitännät Laitteen tautapuolella olevat MIDI-liitännät ovat varutettu kanainvälieti normitetuilla 5-napaiilla DIN-holkeilla Tarvitet yhden MIDI-kaapelin FEEDBACK DESTROYER PROn yhditämieen muiden MIDI-laitteiden kana Pääääntöieti käytetään normaaleita, eioptioituja kaapeleita MIDI IN: palvelee MIDI-ohjautietojen vataanottoa varten Vataanottokanava äädetään SETUP-valikoa MIDI THRU: MIDI THRU-holkilla voidaan tulevaan MIDI-ignaaliin tehdä väliotto ilman en muuttumita Näin ueampia FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteita voidaan ketjuttaa yhteen MIDI OUT: MIDI OUT-liitännän kautta voit lähettää tietoja liitettynä olevalle tietokeelle tai muille FEEDBACK DESTROYER PRO - laitteille Ohjelmatiedot ekä tilatiedot ignaalin käittelyä varten välitetään + MIDI-kaapeloinnia ei aa muodotua n ilmukoita, eli mater-laite pytyy lähettämään vain ohjautietoja, jotka lave-laite vataanottaa (tai lave-laitteet vataanottavat) Jotkin laitteet voivat olla käyttötarkoituken mukaan joko mater- tai lave-laitteita 7 2 MIDIn käynnity tai ammutu Joiakin tilanteia MIDI-toiminn ammutu voi olla tarpeen Tällöin laite ei enää reagoi MIDI-ohjautietoihin, mutta aapuva ignaali ohjataan läpi tätä huolimatta FBQ2496 laite voidaan äätää reagoimaan MIDI-komentoihin tai itten ei + Myö MIDIn ollea ammutettuna MIDI-ignaali voidaan läpiohjata laitteen läpi Signaali vaikuttaa liitännää MIDI THRU 2 3 Paina amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS MIDI-valikko käynniä, kun painikkeiden molemmat LEDit vilkkuvat ja kun näytön alapuolella oleva MIDI-LED vilkkuu Paina painiketta BANDWIDTH ja käynnitä tai ammuta MIDItoiminto en jälkeen äätöpyörällä MIDI päällä: MIDI poi päältä: Voit poitua valikota painamalla mitä tahana painiketta 7 3 MIDI-kanavan äätö Mater iirtää MIDI-kaapelin kautta amanaikaieti 6 eri tietolajia, joita jokaielle oma kanava Jotta lave voii vataanottaa vain ille tarkoitetut tiedot, ille ooitettava kyeiet MIDI-kanavat Paina amanaikaieti painikkeita BANDWIDTH ja BYPASS MIDI-valikko käynniä, kun painikkeiden molemmat LEDit vilkkuvat ja kun näytön alapuolella oleva MIDI-LED vilkkuu 2 Paina uudetaan BANDWIDTH-painiketta Nyt voit äätää MIDI-kanavaa äätöpyörällä Kanavanumerot näkyvät näytöä euraavati: c, c4, c5, c6 3 Voit poitua valikota painamalla mitä tahana painiketta 7 4 MIDI-Ctroller Jokaien 6 MIDI-kanavan kautta voidaan iirtää runaati erilaiia tietoja, joita ovat eim nuotin korkeu, lyöntivoimakkuu ja n ctroller-komennot Ctroller komento (eim oitin, äänenvoimakkuu, taapaino, polkimen aento), joka tarvittaea määriteltävä tarkemmin Erilaiia ctroller-komentoja voidaan määrittää yhteenä 28 kappaletta Jotta Ctroller-komennot voitaiiin järjetää Ctrollernumeroita ( 27) varten, käytöä joitain tandardeja ( = Bank elect, 7 = Main volume) muttei mitään pyyvää normia Eri MIDIlaitteet voivat reagoida amaan Ctroller-numero eri tavoin Jotta voiit ohjata FBQ2496-laitetta tarkati, inun tiedettävä, miten Ctroller-numerot vaikuttavat eri parametreihin 3DUDPHWUL &RQWUROOHU QXPHUR.DQDYD 6XRGDWLQ 6LQJOH6KRW VXRGDWWLPLHQPllUl 3DUDPHWULVWHQ VXRGDWWLPLHQPllUl.HVNLWDDMXXV (karkea äätö).hvnlwddmxxv (hienoäätö) 63((&+ ),/7(5/,)7 )5((=( 3$,& 46.DLVWDQOHYH\V 5 RVWR ODVNX %<3$66 /($ Hz 75 2 khz DKGROOLVHWDUYRW vaen oikea tereo (vaen ja oikea) Suodattimet 2 voidaan valita ykitellen. Suodattimia voidaan valita yki tai ueampi (enint. 2) tai ei yhtään. Suodattimia voidaan valita yki tai ueampi (enint. 2) tai ei yhtään. Aiemmin aetettua kekitaajuutta (Ctroller 4) voidaan hienoäätää kahdekaa vaiheea. Vaiheen kaikki luvut antavat aman taajuuarv. /6 oktaavia oktaavia 36 db + 5 db min 5 min min 3 min 6 min Taajuukien logaritminen jako Taul 7 : FBQ2496-laitteen Ctroller-toiminnot 8 7 MIDI-OHJAUS

9 8 ASENNUS 8 Aennu laitekaappiin Jotta FBQ2496 voitaiiin aentaa 9 tuuman laitekaappiin, laitekaapin korkeuden oltava yki rack unit ( U) Varmita, että laitteen takana n cm tilaa liitäntöjen aennuta varten Aenna laite laitekaappiin M6-keruuvien ja mutterien avulla Varmita riittävä ilmanvaihto ja älä aeta FEEDBACK DESTROYER PRO -laitetta eimerkiki päätevaiheeeen, jottei laite ylikuumenii 8 2 Audioliitännät BEHRINGER FEEDBACK DESTROYER PRO -laitteen audiotulot ja -lähdöt ovat täyin ymmetriiä Mikäli mahdollita, muodota tämän laitteen ja muiden laitteiden välille ymmetrinen ignaalinohjau Näin häiriöignaalit voidaan taata mahdolliimman hyvin MIDI-liitännät (IN/OUT/THRU) kytketään tandardoiduilla DINpitoliitännöillä Tiediirto tapahtuu potentiaalittomati optoeritimellä Audiotulot Liitännät Tuloimpedanin nimellinen tulotao Suurin allittu tulotao CMRR 9 TEKNISET TIEDOT XLR-liitäntä ja 6,3-mm:n terojakki elektrieti ymmetrinen tulo 2 kω ymmetrinen - dbv / +4 dbu (äädettävä) +2 dbu, kun +4 dbu nimellitao, +6 dbv, kun nimellitao - dbv tavallieti -4 db Audiolähdöt Liitännät XLR-liitäntä ja 6,3-mm:n terojakki ymmetrinen Lähtöimpedani n 2 Ω ymmetrinen Suurin allittu lähtötao +2 dbu, kun nimellitao +4 dbu, +6 dbv, kun nimellitao - dbv Bypa rele, Hard Bypa virtakatkokia Järjetelmätiedot Taajuuvate < Hz - 44 khz Dynamiikka-alue 7 db THD,7 % +4 dbu, khz, vahvitu Ylikuuluminen < - khz MIDI-Interface Digitaalinen käittely Muunnin Näytteenottotaajuu 5-nap DIN-liitäntä IN / OUT / THRU 24 bittiä / 96 khz 96 khz Kuva 8 : 6,3 mm:n tereojakki Parametrinen taajuukorjain (PEQ) enint 2 riippumatta, täyparametritä uodatinta kanavaa kohti Taajuualue 2 Hz - 2 khz Kaitanlevey /6 - oktaavia Säätöalue db Feedback Detroyer (FBQ) digitaalinen ignaalin analyointi kierr tunnituta varten Suodattimet enint 2 digitaalita Notch-uodatinta kanavaa kohti Taajuualue 2 Hz - 2 khz Kaitanlevey /6 oktaavia Säätöalue -36 db Kuva 8 2: XLR-pitoke + Vain aiantunteva henkilö aa käyttää ja huoltaa laitetta Laitetta käittelevä henkilö (käittelevät henkilöt) maadoitettava riittäväti aennuken ja en jälkeieki ajaki, illä muutoin eim ähkötaattiet purkauket aattavat vahingoittaa laitteen käyttöominaiuukia Näyttö VIRRAN SYÖTTÖ Verkkojännite Tehkulutu Sulakkeet Verkkoliitäntä Mitat/paino Mitat (K x L x S): Paino kolminumeroinen LED-näyttö - 24 V~, 5-6 Hz n W T A H 25 V vakiomallinen kylmälaiteliitäntä n 44,5 mm x 482,6 mm x 9,5 mm n,9 kg BEHRINGER tekee parhaana varmitaakeen korkeimman mahdollien laatuta Vaadittavat muutoket uoritetaan ilman ennakkoilmoitukia Tekniet tiedot ja laitteen ulkäkö aattavat iki poiketa annetuita tiedoita ja kuvaukita 9 TEKNISET TIEDOT 9

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 maalikuu 2003 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa

Lisätiedot

B-CONTROL FADER BCF2000 B-CONTROL ROTARY BCR2000 Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 marrakuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.5 helmikuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.2 kesäkuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Käyttöohje CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Sisällysluettelo Tärkeitä tuallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...5 1. Johdanto...6 2. Kaapelitesti-Modus...6 2.1 Kosketushäiriöiden

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE Lyhyt käyttöopa Verio 1 5 keäkuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300610

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300610 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 huhtikuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 Lyhyt käyttöopa SUOMI Verio 1.0 yykuu 2002 V-AMP PRO DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus.

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus. TL536DSK-algoritmit (J. Laitinen) 6.4.5 Määrittele lyyeti euraavat käitteet a) Kvantiointivire. b) äytetaajuuden interpolointi. ) Adaptiivinen uodatu. a) Kvantiointivire yntyy, kun ignaalin ykittäinen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään

Suunniteltu toimivaksi... rakennettu kestämään - ja netekaaukäyttöiet vatapainotrukit Suunniteltu toimivaki... rakennettu ketämään 4 ja 5 tonnin polttomoottoritrukkien tehokkuu ja legendaarinen luotettavuu vaikeimmiakin olouhteia on jo vuoia ollut

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

EUROLIVE B212A/B215A. Käyttöohje A

EUROLIVE B212A/B215A. Käyttöohje A Käyttöohje A50-19721-00004 * sisältämien! vissa *! Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Rikstone H30W Käyttöohje

Rikstone H30W Käyttöohje H30W Käyttöohje 1 H30W Yleistä: H30W on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita

Lisätiedot

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL 75 95.9.59F 9.. yyppi 5 VAOX yyppi 5 Mallit: VAOX 75 VAOX 75 VK VAOX 95 VAOX 95 VK Huoneitokohtaieen ilanvaihtoon pien-, rivi- ja kerrotaloihin ulo-/poitoilanvaihto läöntalteenotolla Hyvä uodatu Siäänrakennettu

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015 1 DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM 521357A Tietoliikennetekniikka I Oa 21 Kari Kärkkäinen DELTAMODULAATIO M 2 M koodaa näytteen ± polariteetin omaavaki binääripuliki. Idea perutuu ignaalin m(t muutoken

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

MINIMIC MIC800. Käyttöohje. Versio 1.0 lokakuu 2005

MINIMIC MIC800. Käyttöohje. Versio 1.0 lokakuu 2005 Käyttöohje Versio 1.0 lokakuu 2005 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: VAROITUS: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

SUURIKALVOINEN KONDENSAATTORIMIKROFONI C-3. Käyttöohje. Versio 1.0 maaliskuu 2006

SUURIKALVOINEN KONDENSAATTORIMIKROFONI C-3. Käyttöohje. Versio 1.0 maaliskuu 2006 Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2006 1. TURVALLISUUSOHJEET Ennen laitteen käyttöönottoa kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet on luettava tarkasti. Säilytä turvallisuus- ja käyttöohjeet esillä tulevia kysymyksiä

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800 Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box Sisällysluettelo Kiittää te... 2 1.1 Ennen kuin aloitatte... 4 1.1.1 Käyttöönotto... 4 1.1.2 Takuu... 4 1.1.3 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Jakso 4: Dynamiikan perusteet jatkuu, työ ja energia Näiden tehtävien viimeinen palautus- tai näyttöpäivä on maanantaina

Jakso 4: Dynamiikan perusteet jatkuu, työ ja energia Näiden tehtävien viimeinen palautus- tai näyttöpäivä on maanantaina Jako 4: Dynamiikan peruteet jatkuu, työ ja energia Näiden tehtävien viimeinen palautu- tai näyttöpäivä on maanantaina 8.8.2016. Kolmea enimmäieä lakua ovelletaan Newtonin 2. ja 3. lakia. T 4.1 (pakollinen):

Lisätiedot

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Tuotenumero 0 Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Käyttöohje Digital Terrestrial B B V UHF V UHF V UHF 0 GND MULTI CHANNEL POGAMMABLE FILTEAMPLIFIE Digital Terrestrial ef.: 0 + V IN Output (0 db)

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5 y07 Koe 8.9.05 Kuopion yeon lukio (KK) / 5 Vataa kolmeen tehtävään. Vatuken reitani on 60, käämin induktani on 0,60 H ja reitani 8 ja kondenaattorin kapaitani on 80. Komponentit ovat arjaan kytkettyinä

Lisätiedot

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöohje C-1U. USB Studio Condenser Microphone

Käyttöohje C-1U. USB Studio Condenser Microphone Käyttöohje C-1U USB Studio Condenser Microphone 2 C-1U Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran voimakkuus on niin korkea, että ne sisältävät sähköiskun

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot