Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 yykuu 2003 SUOMI

2 TURVALLISUUSOHJEET YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoituket. 4) Seuratkaa kaikkia ohjeita. 5) Älkää käyttäkö tätä laitetta veden läheiyydeä. VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa ammattilaien puoleen. 6) Puhditakaa ainoataan kuivalla liinalla. 7) Älkää peittäkö tuuletuaukkoja. Aentakaa valmitajan antamien ohjeiden mukaieti. HUOMIO: Älä jätä tätä laitetta alttiiiki veiateelle tai koteudelle vähentääkei tulipalon tai ähköikun. Tämä ymboli, aina eiintyeään, hälyttää kotelon iäpuolella olevata eritämättömän, vaarallien jännitteen länäolota - jännitteetä, joka voi olla riittävä muodotamaan ähköikun vaaran. Tämä ymboli, aina eiintyeään, hälyttää oheiea kirjalliuudea olevita tärkeitä käyttöja huolto-ohjeita. Lue käikirja. 8) Älkää aentako lämpölähteiden, kuten lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaanlukien vahvitinten), lähelle. 9) Älkää kiertäkö polarioidun tai maadoitetun pitokkeen turvatoimintaa. Polarioidua pitokkeea on kaki kieltä, joita toinen on toita leveämpi. Maadoitetua pitokkeea on kaki kieltä ja kolma maadotuterä. Leveä kieli tai kolma terä on tarkoitettu oman turvalliuutenne takaamieki. Mikäli mukana toimitettu pitoke ei ovi lähtöönne, kyykää ähköalan ammattilaien neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamieki uuteen. 10) Suojatkaa virtajohto en päällä kävelyn tai purituken varalta erityieti pitokkeiden ja jatkojohtojen kohdia ekä iinä kohdaa, joa ne lähtevät ykikötä. 11) Käyttäkää ainoataan valmitajan mainitemia kiinnitykiä / liälaitteita. Tämä ohje on uojattu tekijänoikeudella. Kaikki monitaminen, tai jokainen liäpaino, myö lyhennykenä, ja jokainen kuvien jäljennö, myö muutetua tilaa, on allittu ainoataan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:in kirjalliella uotumukella. BEHRINGER on rekiteröity tavaramerkki BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hann-Martin-Schleyer-Str , Willich-Münchheide II, Saka Puh , Faki ) Käyttäkää ainoataan valmitajan mainiteman tai laitteen mukana myydyn cartin, eiontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kana. Cartia käytettäeä tulee cart/laite-yhditelmää iirrettäeä varoa kompatumata ite laitteeeen ja näin aiheutuvaa mahdollita vahingoittumita. 13) Irrottakaa laite ähköverkota ukkomyrkyjen aikana ja laitteen ollea pidempään käyttämättä. 14) Antakaa kaikki huolto valtuutettujen huollon ammattilaiten tehtäväki. Huoltoa tarvitaan, kun ykikkö on jotekin vaurioitunut, eimerkiki kun virtajohto tai pitoke on vaurioitunut, netettä on roikunut laitteelle tai laitteen päälle on pudonnut jotakin, ykikkö on altitunut ateelle tai koteudelle, e ei toimi tavanomaieti tai on pääyt putoamaan. 2

3 1. JOHDATUS Paljon kiitokia luottamuketanne, jota ooitatte meitä kohtaan ULTRAVOICE DIGITAL VX2496:n hankinnallanne. ULTRAVOICE DIGITALin otamalla olette aaneet itellenne erittäin avuliaan laitteen muiikkinne luovaan työtämieen. Ammattimaien varuteluna aniota on VX2496:n avulla mahdollita aavuttaa erinomaiia tulokia niin tudioalueella kuin live-käytöäkin. Laitteen lukemattomat ominaiuudet, kuten Opto-kompreori tai Voice-Optimized-EQ, tekevät myö erittäin dynaamiten ignaalien työtämien ja iten muiikkinne kokonaioinnin optimaalien taoittamien mahdollieki. Liäki VX2496:ä on korkeahajoitteiella 24-bitin/96 khz A/D-muuntajalla varutettu digitaalinen AES/EBU-lähtö ekä Wordclock-tulo VX2496:n ynkronoimieki ulkoiiin laitteiiin. BEHRINGER ULTRAVOICE DIGITAL on ekoitu mikrofonivahvitinta, äätötaajuita vahvitinta ja taajuukorjainta, ja e oveltuu mitä parhaimmin Harddik Recording järjetelmään liittämieen, eim. laulun tallentamieki uoraan kovalevylle. Näin aavutetaan mitä korkeampitaoiia ignaaleja, illä mikeripöytään limittämietä johtuvat mahdolliet ignaalin huonontumiet jäävät poi. Integroitu A/D-muuntaja huolehtii tämän liäki analogien ignaalin optimaalieta konvertoinnita ointilaatuun vaikuttamatta. Myö live-käytöä oveltuu ULTRAVOICE DIGITAL ammattimaien ignaalityötämienä aniota lauluignaalien optimointiin mitä parhaimmin. VX2496:n toimintoihin tututuakenne tulii teidän ykinkertaieti liittää laitteeeen jokin haluamanne audioignaali ja kokeilla joka ainoata äädintä. Komprimoimaton ignaali, eim. oma tallenteenne, olii optimaaliin voidakenne arvioida myö Opto-kompreorin vaikututapoja paremmin. Mikäli käytätte CD:tä, on tämä yleenä jo valmiiki komprimoitu, ettekä kykene tunnitamaan kompreion aiheuttamia ointimuutokia kovinkaan hyvin. Kun olette aaneet hyvän tuntuman kaikkiin komponentteihin, voitte ykittäiiä toimintoja yhditelemällä päätää luovuutenne irralleen. + Tämän ohjeiton tarkoitukena on tutututtaa teidät enin käytettyihin erikoikäitteiiin, jotta opitte tuntemaan laitteen en kaikia toiminnoia. Kun olette lukeneet ohjeiton huolellieti, äilyttäkää e voidakenne tarvittaea lukea itä yhä uudelleen. 1.1 Ennen kuin aloitatte ULTRAVOICE DIGITAL on tehtaalla pakattu huolellieti turvallien kuljetuken takaamieki. Mikäli pakkaulaatikoa tätä huolimatta näkyy vaurioita, tarkitakaa laite heti ulkoiten vahinkojen oalta. + ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdolliea vauriotapaukea takaiin meille, vaan ilmoittakaa aiata ehdottomati enin laitteen myyjälle ja kuljetuyritykelle, illä muutoin kaikki vahingonkorvauvaateet aattavat raueta. Huolehtikaa riittävätä ilmanaannita älkääkä ijoittako ULTRAVOICE DIGITALia eim. pääteateelle, jotta laitteen ylikuumentumielta vältyttäiiin. Verkkoliitäntä uoritetaan mukana toimitetulla verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään. Verkkokaapeli on edellytettyjen turvalliuumääräyten mukainen. + Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomati olla maadotettuja. Oman turvalliuutenne vuoki ei laitteiden tai verkkokaapelin maadoituta aa miään tapaukea poitaa tai tehdä tehottomaki. ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 Ennen ULTRAVOICE DIGITALin liittämitä ähköverkkoon tarkitakaa huolellieti, että laitteenne on äädetty oikealle ähköjännitteelle! Sähköliitäntäkokettimen ulakkeen pitimeä näkyy 3 kolmikulmaita merkintää. Kaki näitä kolmioita ijaitevat pitimen vatakkaiilla puolilla. VX2496 on äädetty näiden merkintöjen viereä mainitulle käyttöjännitteelle ja äätöä voidaan muuttaa kääntämällä ulakkeen pidintä 180 atetta. HUOMIO: Tämä ei koke vientimalleja, jotka on eim. uunniteltu ainoataan 120 V verkkojännitteelle! 2. KÄYTTÖELEMENTIT 2.1 Dicrete Vintage-tulovaihe Kuva 2.1: Dicrete Vintage-tulovaihe Tämä ULTRAVOICE DIGITALin ektio on eivahvitin, jonka avulla voitte määrätä mikrofoni- tai Line-ignaalin tulotaon. LINE-kytkimen avulla valitaan tuloignaalin laatu (alapainettu = LINE, painamaton = MIC). Painakaa +48 V-kytkintä johtaakenne yöttöjännitettä kondeaattorimikrofoniin (Phantom-yöttö). Dynaamiet mikrofonit eivät tarvite tätä ylimääräitä ähkönyöttöä. GAIN-äätimellä valitaan tulotao. Ateitu db viittaa LINE-tuloon, ateitu db MIC-tuloon. Tämän yläpuolella ijaiteva SIG-LED palaa, kun tuloa ijaitee ignaali. Huomatkaa, että CLIP-LED yttyy ainoataan kovaääniimmiä kohdia. Jo valo palaa jatkuvati tai huomaatte ärinää, tulee tulotaoa alentaa GAIN-äätimen avulla. ULTRAVOICE DIGITALia on Low Cut-uodatin, jonka avulla voidaan poitaa mikrofoniignaalita matalataajuukiia häiriöääniä. LO CUT-kytkimen avulla aktivoidaan tämä toiminto. Tämän uodattimen reunan jyrkkyy on 12dB/oktaavi. FREQUENCY-äätimen avulla voidaan liäki valita e rajataajuu, jonka alapuolinen matalataajuualue halutaan poitaa (15 Hz Hz). Ø INV-kytkin kääntää tuloignaalin vaihetta 180. Hyödyntäkää tätä toimintoa, kun käytätte ueampia mikrofoneja ja tietyt taajuualueet pyyhkiytyvät tämän vuoki. 2. KÄYTTÖELEMENTIT 3

4 2.2 Ekpanderi ja Tube-emulointi 2.3 Opto-kompreori Kuva 2.2: Ekpanderi ja Tube-emulointi Kuva 2.3: Opto-kompreori Ekpanderi vähentää ignaalin äänenvoimakkuutta hiljaiia kohdia. Näin voidaan häiriöäänet, kuten nauhaääni tai päällepuhuminen, korjata. IN/OUT-kytkimen avulla aktivoidaan ekpanderi tai poitetaan e ignaalipolulta. THRESHOLD-kytkin määrää, miltä taolta alkaen ekpanderin tulii alkaa vaikuttaa. Jälkivaimennuken ate määrätään DEPTH-äätimen avulla. Mitä korkeammaki tämä arvo on äädetty, itä voimakkaampaa on jälkivaimennu. Alapainetulla GATE-kytkimellä tulee ekpanderita Noie Gate. Tämä vaikuttaa ointikuvaan erittäin voimakkaati, illä e ei ainoataan vaimenna hiljaiia kohtia, vaan poitaa ne kokonaan. Siki Gate-toimintoa tulii käyttää ennen kaikkea ykittäiignaaleihin, koka tällöin ei ole vaarana vaikuttaa jo olemaaoleviin tallenteiiin. Neljä GAIN REDUCTION-LEDiä näyttävät jälkivaimennuken atetta alueella db. Tube-emulaatiotoiminnon avulla voitte lainata lauluun kevyitä ärähtely- ja nauhankyllätytehoteita, jollaiia analoginauhoilla ja putkivahvitimilla eiintyy. Tähän liätään ylä-ääniä, jolloin ignaalia korotetaan korkeualueella oinnillieti entieen arvoona. IN/OUT-kytkimen avulla aktivoidaan Tube emulaatio. DRIVE-äätimen avulla määrätään kyllätytehoteen voimakkuu. Mitä enemmän itä käännetään oikealle (HOT), itä voimakkaampi tehote on. Ylä-äänien ouu riippuu liäki tulotaota, joka äädetään Dicrete Vintagetulovaiheella. SIG-LED palaa Tube emulaation ollea aktivoituna. Siäiiltä yliohjaukilta välttyäkenne, tulii CLIP-LEDin palaa ainoataan kovaääniimpien kohtien aikana eikä jatkuvati. TUNING-äätimellä määrätään e taajuualue, joka tulii kyllätää. Mihinkään muuhun alueeeen ei vaikuteta, joten tehotetta voidaan käyttää kohditetuti. Koko taajuualueen käittelemieki tulee käyttää FULL BWkytkintä. TUNING-äädin ei tällöin ole toiminnaa. Opto-kompreori vähentää tuloignaalin dynamiikkaa: tämä tarkoittaa itä, että hiljaiten ja kovaääniten kohtien eroa pienennetään. Tietyn arvon ylittävät tehohuiput madalletaan, jolloin ointikuva taaantuu. IN/OUT-kytkin aktivoi kompreorin. Käyttäkää kytkintä komprimoidun ja komprimoimattoman ignaalin välieen uoraan vertailuun. THRESHOLD-äätimellä määrätään, miltä tulotaolta Optokompreori kompreoinnin aloittaa. Kompreori vaikuttaa ignaaliin ainoataan illoin, kun tämä arvo ylitetään. Tämän arvon alapuolella ijaitevia taoja omaavien hiljaiten kohtien dynamiikkaan ei vaikuteta. Mitä alhaiemmaki tämä Threhold-arvo äädetään, itä voimakkaammaki kompreio muuttuu. HARD RATIO-kytkin muuttaa ignaalinvaimennuken ateen makimiin. Näin yntyy voimakkaati komprimoitu, lattea oundi. Mikäli haluatte äilyttää oinnin luonnollien dynamiikan, ei tätä toimintoa tulii käyttää. Painakaa FAST-kytkintä, kun Opto-kompreorin tulee aloittaa kompreio erittäin pian en jälkeen, kun Threholdarvo on ylitetty. Kokonaiointi vaikuttaa huomattavati vahvemmin komprimoidulta ja aavutatte erittäin painokkaan oundin. RELEASE-äätimellä määrätään, kuinka pian en jälkeen kompreio jälleen lopetetaan, kun ignaali jälleen alittaa Threhold-arvon. Mitä pidempi Releae-aika, itä komprimoidummalta, mutta myö rauhalliemmalta ointikuva vaikuttaa. OUTPUT-äädin ohjaa komprimoidun ignaalin lähtöäänenvoimakkuutta. Kompreiotapahtuman vaikutuketa ignaali muuttuu hiljaiemmaki, iki ignaali tulii jälleen voimitaa tämän äätimen avulla. Kompreion vuoki aattavat tietyt taajuualueet kadota. Integroidun Enhancerin avulla voidaan näitä häviöitä taoittaa. Sointikuvata tulee ubjektiivieti pyöritetty ja e aa uutta loitoa. Kuudeta GAIN REDUCTION-LEDitä voidaan lukea kompreoinnin ate. Taonvähenny näytetään alueella db KÄYTTÖELEMENTIT

5 2.4 Voice-Optimized-EQ ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 ACTIVE-LED näyttää, että Opto-De-Eer on aktivoitu. Mitä inteniiviemmin Opto-De-Eer ignaalia käittelee, itä voimakkaammin LED palaa. + Älkää äätäkö Threhold-arvoa Opto-De-Eer:iä käyttäeänne liian alhaieki, näin vältytään oinnin luonteen liian vahvalta muukalaitumielta. Kun arvo on optimaalieti äädetty, kuullaan ero työtämättömään ignaaliin ainoataan uoraan vertaamalla, molempia verioita vuorotellen IN/OUTkytkimen avulla kuuntelemalla. Kuva 2.4: Voice-Optimized EQ (Äänioptimoitu taajuukorjain) Voice-Optimized EQ on kolmiraitainen taajuukorjain, joka palvelee oinninmuodotuta. Taajuualueita voidaan korottaa tai madaltaa tuloignaalin oinnilliten heikkoukien taoittamieki. IN/OUT-kytkimen avulla aktivoidaan Voice-Optimized EQ. TUNING-äätimellä valitaan taajuualue (130 Hz Hz). WARMTH-äätimellä korotetaan tai madalletaan valittua taajuualuetta. Madaltaminen tapahtuu kapeampiraitaiena kuin korottaminen, näin voitte käyttää tätä uodatinta erittäin kohditetuti. Käyttäkää PRESENCE-äädintä liittäkenne ignaaliin korkeutta ja yläkekiääniä (alue 1700 Hz). Laulu iirtyy iten enemmän etualalle ja vaikuttaa kokonaikuvaa enemmän länäolevalta. Käyttäkää BREATH-äädintä taajuualueella korottamaan tai madaltamaan ignaalita äänelle tyypilliiä meluääniä (eim. hengittämitä ) 8 khz:llä. ABSENCE-kytkin madaltaa ne taajuudet, jotka aiheuttavat epäpuhtaan, raa an oinnin. Nämä ijaitevat 4 khz:n alueella. 2.5 Opto-De-Eer ja Mater-ektio Kuva 2.5: Opto-De-Eer ja Mater-ektio Suhinaäänet ovat epätoivottu euralaiilmiö laulukohdia. Opto-De-Eer:in avulla voidaan nämä poitaa ignaalita ongelmitta. Painakaa IN/OUT-kytkintä Opto-De-Eer:in aktivoimieki. THRESHOLD-äädin määrittää, kuinka voimakkaati uhinaäänet tukahdutetaan. Mitä alhaiempi tämä arvo on, itä peruteelliemmin ne poitetaan. CUT FREQ-äätimen avulla valitaan e taajuualue, joka ointikuvata tulee poitaa. MASTER FADER:lla ovitetaan lähtöignaali ignaalikulua liitetyn laitteen tuloherkkyyteen (eim. DATtai Harddik-rekorderin). + Aloittakaa äänenvoimakkuuden hienoäätö alimmalta taolta ja notakaa äänenvoimakkuutta hitaati haluttuun arvoon. Mikäli aloitatte liian korkealta taolta, on vaarana, että euraavan laitteen tulot yliohjataan! Kuui OUTPUT LEVEL-LEDiä näyttävät lähtötaon alueella db. Varokaa, ettei lähtöignaali yliohjaudu, illä tää tapaukea ooittaa myö DIG OUT-lähdöllä ijaiteva digitaalinen ignaali liian korkeata taoa ja äröilee täten. POWER-kytkimellä otetaan ULTRAVOICE DIGITAL käyttöön. 2.6 Tautapuolen liitännät Kuva 2.6: Verkkoliitäntä ja ulakkeen pidin SULAKKEEN PIDIN / JÄNNITTEEN VALINTA. Ennen laitteen kytkemitä verkkoon, tulee tarkitaa, että jännitenäytön arvo vataa paikallita verkkojännitettä. Sulaketta vaihdettaea tulee ehdottomati käyttää aman tyyppitä ulaketta. Monia laitteia voidaan ulakkeen pidin aettaa kahteen eri aentoon valittavaki 230 V ja 120 V välillä. Huomioikaa, että haluteanne käyttää laitetta 120 V:lla Euroopan ulkopuolella tulee pidin kääntää ooittamaan uurempaa ulakearvoa (kato kappaletta 1.1). Verkkoliitäntä tapahtuu IEC-KYLMÄLAITEHOLKIN avulla, opiva verkkokaapeli on toimitettu laitteen mukana. ULTRAVOICE DIGITALIN SARJANUMERO. Varatkaa aikaa takuukortin täyttämieen ja lähettäkää e meille kokonaan täytettynä 14 päivän iällä otopäivätä lukien, muutoin teillä ei ole oikeutta laajennettuun takuueen. Tai käyttäkää ykinkertaieti Online-rekiteröitymitä Internetivuillamme Sarjanumeron löydätte laitteen yläpinnalta. 2. KÄYTTÖELEMENTIT 5

6 Kun ueampia digitaalien tallennujärjetelmän laitteita liitetään eimerkiki digitaalieen mikeripöytään, tulee kaikki liitetyt digitaalilaitteet ynkronioida yhtenäien Wordclock-ignaalin mukaieti. Tätä varten VX2496:ä on Wordclock-tulo, jonka kautta VX2496:a voidaan ynkronioida ulkoien laitteen Wordclock ignaalin mukaieti. Tää laite tukee kaikkia Sample- Rateja 32 ja 96 khz välillä. Kuva 2.7: ULTRAVOICE DIGITALin liitännät Nämä ovat ULTRAVOICE DIGITALin MAIN-lähdöt ymmetriinä XLR- ja holkkiliitäntöinä. XLR-RECORDING-lähtö on tarkoitettu DAT-rekorderin, Harddik-rekorderin tmv. liitäntää varten ja iihen tehdään väliotto ennen Opto-De-Eeriä (pre DE-ESSER). Tämä on INSERT-ektio, joa on kaki 6,3 mm:n monojakkiliitäntää (SEND ja RETURN) ylimääräien efektilaitteen liitäntää varten. Signaaliin tehdään väliotto tulovaiheen Low Cut-uodattimen jälkeen. LINE-tulo on toteutettu ymmetrienä jakkiholkkina. Tämä on mikrofonille (MIC) tai Line-lähteelle tarkoitettu ymmetrinen XLR-liitäntä. + Kun Line-painike on pohjaa, XLR- ja jakkiliitäntä kytketään rinnakkain. Kun molemmat tuloliitännät yötetään amanaikaieti Line-merkillä, lähtöignaalin kokonaitao hiljenee ja molemmat ignaalit ekoittuvat amaa uhteea. + Vältä mikrofoni- ja Line-ignaalin (CD-oittimen, äänikortin) kytkemitä amanaikaieti VX2496- liitäntään, koka mikrofonin pienemmän impedanin vuoki Line-ignaali olii enää tukin lainkaan kuultavia. Liäki mikrofoni voii vaurioitua. 2.7 Digitaalinen AES/EBU-lähtö ja Wordclock-valinta 3. TALLENTAMINEN ULTRAVOICE DIGITALIN AVULLA ULTRAVOICE DIGITALilla tallennettaea tulii pyrkiä aavuttamaan mahdolliimman luonnollinen ointikuva ja para mahdollinen ointikuvan laatu. Jälkiäänitykeä voidaan ignaaliin jälkikäteen ovittaa erityinen oundi, joka ei vaikuta tallennettuun ignaaliin pyyväti. 1) Säätäkää tulotao Dicrete Vintage-tulovaiheen GAINäätimeä opivalle vahvitukelle. 2) Varmitakaa, että eitaolla on tehty kaikki mahdollinen parhaan mahdollien oinnin aavuttamieki. Tähän kuuluu mikrofonin optimaalinen aemointi ja halutun ointikuvan tilaakutien todelliuuden toteuttaminen. Kytkekää enin kaikki ULTRAVOICE DIGITALin komponentit poi päältä, jotta kuiva ignaali voitaiiin optimoida. 3) Opto-kompreorin avulla voitte liäki mikäli tarpeen hieman taoittaa lauluignaalin dynamiikkaa. Varokaa komprimoimata ignaalia liian vahvati, illä voitte käyttää kompreoria vielä toien kerran tallennuken jälkeen. Välttäkää myö Hard Ratio-toimintoa, illä en käyttö voidaan ignaalia kuulla erittäin elväti. Mikäli laulaja muuttaa jatkuvati etäiyyttään mikrofonita tallennuken aikana, aattaa eiintyä voimakkaita dynamiikan vaihteluita. Tää tapaukea tulii käyttää voimakkaampaa kompreiota. Säätäkää liäki Opto-kompreorin Threhold-arvo verraten matalaki, näin aavutetaan taainen äänenvoimakkuuden kulku. + Pyrkikää tallennukea iihen, että laulajan etäiyy mikrofonita pyyii amana koko tallennuken ajan, näin ette joudu komprimoimaan liian voimakkaati. Backing Vocaleja tallennettaea tulee ignaaleja komprimoida vahvati, illä ignaalien tulee olla länä ilman äänenvoimakkuuden muutokia koko tallennuken ajan. Kuva 2.8: ULTRAVOICE DIGITALin digitaaliet rajapinnat DIG OUT (AES/EBU)-lähdöä ijaitee ULTRAVOICE DIGITALin digitaalieti muunnettu audioignaali. SAMPLING RATE-kytkimellä valitaan e Sample-Rate, jolla VX2496:n analoginen ignaali muunnetaan. Sampletaajuudet ijaitevat valinnaieti 44.1, 48, 88.2 ja 96 khz:ä. Jo halutaan yöttää ulkoinen Wordclockignaali, tulee SAMPLING RATE-kytkin olla kytkettynä aentoon EXT. WC IN-tulon kautta voidaan yöttää Wordclock-ignaali VX2496:n ynkronioimieki ulkoien laitteen kautta. Tämä liitäntä on toteutettu BNC-koakaaliholkkina ja e on aktivoituna ainoataan, jo vataava kytkinaetu on aktivoitu (SAMPLING RATE-kytkin aennoa EXT.). ULTRAVOICE DIGITAL VX2496:a on digitaalien AES/EBUlähdön omaava 24-bittinen/96 khz A/D-muuntaja. Tämä tarjoaa mahdolliuuden digitaalieki muunnetun ignaalin tallentamien digitaalielle medialle ilman ulkopuolita A/D-muuntajaa. Näin ULTRAVOICE DIGITAL voidaan optimaalieti liittää Harddik Recording-järjetelmään. 4) Voice-Optimized EQ:lla voidaan taoittaa ellaiia ointiäänen puutteita, joita ei eitaolla pytytä korjaamaan. Älkää käyttäkö tääkään äärimmäiiä aetukia, illä iihen on mahdolliuu vielä jälkiäänitykeä. Voice-Optimized EQ:ta voidaan käyttää euraavien ongelmien korjaamieki: Kun lauluääneä eiintyy baoalueella erottelematon ointi, voidaan ignaalita notaa WARMTH-äätimen avulla eiin matalia taajuuoia. Säätäkää äädin tätä varten täydelle madallukelle ja etikää TUNING-äätimen avulla häiritevää taajuualuetta niin kauan, kunne ääni kuullotaa taaiemmalta. Seuraavaki tulii tätä yrittää Solomodukea. Lopuki kuuntelette ääntä koko mikauken kana ja uoritatte WARMTHäätimellä hienoäätöä, kunne kokonaiointi on kohdallaan. Jo ääni kuullotaa ylettömän karhealta, käyttäkää Voice-Optimized EQ:n ABSENCE-kytkintä. Karheat taajuudet vaimennetaan ilman, että kokonaiointi menettää luonnolliuuttaan. Liäki voitte WARMTHäätimen avulla notaa matalia taajuukia hieman tai tarvittaea poitaa ignaalita BREATH- tai PRESENCE-äätimen avulla korkeita ouukia TALLENTAMINEN ULTRAVOICE DIGITALIN AVULLA

7 Mikäli ääni hukkuu mikaukea, korottakaa PRESENCE-kytkimen äätöä. Tämän alueen korottamien avulla iirtyy ääni enemmän etualalle. Jo lauluignaali ei loita tarpeeki, voitte liätä lauluun korkeita ouukia PRESENCE-äätimen tai BREATH-äätimen avulla. Liäki voitte käyttää Optokompreorin Enhanceria liätäkenne ignaaliin keinotekoiia ylä-ääniä. 5) Mikäli lauluignaalinne iältää ei-toivottuja taajuuouukia, tulii niiden poitamieki käyttää ekpanderia ja Opto-De- Eeriä. Häiritevät uhinaäänet voidaan eliminoida Opto- De-Eerin avulla. Liäki tulee häiriöäänten taajuualue eritää: Aktivoikaa Voice-Optimized EQ ja kääntäkää BREATHäädin auki uhinaäänten taajuualueen notamieki. Mikäli olette jo käyttäneet EQ:ta, huomioikaa äätimen alkuperäinen aento voidakenne palauttaa en jälleen lopuki amaan aentoon. Aktivoikaa Opto-De-Eer ja kääntäkää alhaiella Threhold-arvolla CUT FREQ-äädintä, kunne uhinaäänet kuuluvati madaltuvat. Nyt voitte jälleen ammuttaa Voice-Optimized EQ:n tai kääntää BREATH-äätimen jälleen alkuperäieen aentoona. Säätäkää nyt Threhold-arvo niin, että ACTIVEvalodiodi yttyy palamaan ainoataan uhinaäänten aikana. Ekpanderin avulla voitte poitaa häiriöääniä hiljaiita kohdita. Säätäkää itä varten THRESHOLD-äädin vaempaan ääriaentoona ja kääntäkää itä kekimmäiellä DEPTH-Rate:lla hitaati ylöpäin. Pyykää iinä arvoa, joa huomaatte hiljaiia kohdia kuuluvan vaimennuken ilman, että ääneen negatiivieti vaikuttavia haittoja yntyy. Gate-toimintoa tulee käyttää tallennukeen ainoataan poikkeutapaukia, eim. tietyn tehoteen aavuttamieki. Se tarttuu ointikuvaan erittäin vahvati ja aattaa näin jopa pilata tallennukenne. 6) Käyttäkää Tube emulaatiota haluteanne luoda klaien analogiraitatallenteen oinnin. 7) MASTER FADERilla äädätte lopulta ULTRAVOICE DIGITALin lähtöäänenvoimakkuutta. 4. JÄLKIÄÄNITYS ULTRAVOICE DIGITALIN AVULLA Älkää ujotelko hyödyntää ULTRAVOICE DIGITALin mahdolliuukia jälkiäänitykeä. Uein vaaditaan äärimmäiiä tehote- ja uodatinäätöjä ignaalin optimaalieki ovittamieki olemaaolevaan ointikuvaan. Kun ääni kuulotaa mikaukea lopulta erittäin länäolevalta ja täydeltä, on ignaali ueimmiten ohjattu kunnollieti. Normaalitapaukea liitetään lauluun jälkiäänitykeä Halltehote. Mikäli huomaatte Hall-ignaalia häiriteviä ivuääniä (eim. uhinaääniä), voitte poitaa nämä Opto-De-Eerin avulla euraavalla tavalla: Poitakaa uhinaäänet lauluignaalita edellä kuvatulla tavalla ja ohjatkaa ignaali Hall-laitteeeen yhden Main-lähdön kautta (ei INSERT-väylän kautta, illä iihen vaikutetaan De-Eerillä). Varmitakaa, että Hall-laitteeta lähetetään ainoataan pelkkä tehoteignaali ilman uoraignaalia. Mikatkaa yntynyt Hall-ignaali pöydää iihen lähtöignaaliin, johon teette välioton VX2496:n RECORDING-lähdöä. Tähän ignaaliin tehdään väliotto ennen De-Eeriä. Näin poitetaan häiriöäänet ainoataan Hall-ignaalita, ei hyötyignaalita. ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 Ekpanderia voitte käyttää poitamaan muiden intrumenttien aiheuttamia häiriteviä irontoja, jotka ovat eim. aapuneet mikrofoniin laulajan kuulokkeiden kautta ja näin tallennettu yhdeä lauluäänen kana. Ajatelkaa tää yhteydeä, että tämän ignaalin kompreoinnilla olii juuri päinvatainen vaikutu, koka ignaali rajoitetaan kovaääniimpiin kohtiin. Hiljaiemmat häiriöäänet iirtyiivät iten jopa enemmän etualalle. Vaikka ULTRAVOICE DIGITAL onkin uunniteltu etupäää laulun tallentamieen, voidaan itä luonnollieti käyttää myö muiden ignaalien tallentamieen ja jälkiäänitykeen. 4.1 Vinkkejä analogialähdön taon äätämieen Output Level Meter on kalibroitu lukemaan +4 dbu. Main Out - lukeman oalta tämä merkitee euraavaa: Jo OUTPUT LEVEL METER näyttää lukemaa 0 db, Main Out -lukema on +4 dbu. Silloin olet äätänyt optimaalien lähtötaon makimiohjauken takaamieki illoin, kun käytettäviä on riittäväti reerviä (Headroom). Vinkki: Jotkut laitteet vaativat alhaiemman tuloignaalitaon (-10 dbv, kotinauhoitualueella). Käytä näiden laitteiden tuloignaalitaon näyttöä ja VX2496:n Output Level -äädintä opivan äädön aikaanaamieki. 4.2 Vinkkejä digitaalien lähdön taon äätämieen Digitaaliten ignaalien makimitao on 0 dbfs. VX2496:n digitaaliea lähdöä on tämä tao, kun OUTPUT LEVEL - merkkivalot näyttävät lukemaa +15 db. Huomaa ehdottomati, että yli 0 dbfs/+15 db:n tao aiheuttaa heti voimakkaita vääritymiä. Siki uoittelemme pyymitä aina tämän arvon alapuolella vääritymien välttämieki ja ohjaureervien (Headroom) äilyttämieki ignaalipiikkejä varten. + Varmita aina, että tuloliitännän Clip-merkkivalo ei pala tai palaa vain harvoin. 5. ULTRAVOICE DIGITAL LIVE- KÄYTÖSSÄ Myö Live-käytöä voidaan ULTRAVOICE DIGITALia, tudioa käytön lailla, käyttää monipuolieti oinnimuodotamieen ja ongelmien poitamieen. Pienemmällä lavalla aattaa mikrofonin ja monitorikovaääniten välien liian vähäien etäiyyden vuoki eiintyä epämiellyttävää iteinduktiota. Tää tapaukea voitaiiin VX2496:n Opto- De-Eer:iä käyttää iteinduktion poitamieki. THRESHOLD-äädin aetetaan uhteellien alhaielle arvolle. CUT FREQ-äätimen avulla etitään e taajuualue, joka iteinduktiota aiheuttaa. Nyt äädetään Threhold-arvo niin ylö, että lauluignaalia häiritään mahdolliimman vähän, mutta epämiellyttävä iteinduktioilmukka kuitenkin pyyy poia. Korkeia äänenvoimakkuukia eiintyy eiintymilavalla uuria mitoin päällepuhumita: eli käytöä olevat mikrofonit eivät ieppaa ainoataan yhtä ignaalia (eim. laulua), vaan myö ueita erilaiia ignaaleja ympäritötään. Tätä aattaa tulla ongelma, illä tällöin ei ykittäiiä ignaaleja pytytä enää hyvin äätelemään toiitaan riippumatta. Ekpanderi voidaan ottaa käyttöön ykittäiten ignaalien eritämieen ja päällepuhumien etämieki. Hiljaiempi päällepuhuminen madalletaan äänenvoimakkuudeltaan ja kovaääniempään hyötyignaaliin ei vaikuteta. Tähän käyttöön oveltuu myö Gate-toiminto erittäin hyvin, koka näin voidaan poitaa epätoivotut ignaalit täyin. Täytyy kuitenkin varoa, ettei hyötyignaaliin vaikuteta negatiivieti, illä Gate leikkaa ignaalin en alittaea Threholdarvon. Näin aattavat hiljaiemmaki muuttuvat kohdat äkkiä hävitä, vaikka niiden tulii kuulua. 5. ULTRAVOICE DIGITAL LIVE-KÄYTÖSSÄ 7

8 Gate oveltuu myö erittäin hyvin impuliäänien (eim. Snare, baorumpu, tom-tom jne.) työtämieen, illä nämä ovat uhteellien lyhyitä ignaaleja, jotka eivät paiu tai häivyty kuulumattomiin. 6. TALLENNUSJÄRJESTELMÄÄN INTEGROINTI Kuten alua mainittiin, voidaan ULTRAVOICE DIGITAL liittää erinomaieti uoraan tallennemediaan, kuten eim. DAT rekorderiin, analogiraitakoneeeen taikka Harddik Recordingjärjetelmiin. Näin äätytään mikeripöydän kautta kulkevata kiertotietä ja aadaan ehdottoman puhda ignaali, illä mikeripöydän limittämietä johtuvat mahdolliet ivuäänet jäävät aluta alkaen poi. Voitte yhditää VX2496:n Harddik Recordingjärjetelmään tarvitematta erillitä A/D-muuntajaa. Tällaiia tapaukia varten on ULTRAVOICE DIGITALia AES/EBU-lähdöllä varutettu 24-bittinen/96 khz A/D-muuntaja. Wordclock-tulo mahdollitaa VX2496:n ynkronoinnin ulkoiiin laitteiiin. Luonnollieti voitte integroida ULTRAVOICE DIGITALin tudioonne myö perinteiellä tavalla mikeripöydän kautta. Kuva 7.2: 6,3-mm-monojakkipitoke 7. AUDIOLIITÄNNÄT BEHRINGER ULTRAVOICE DIGITAL VX2496:a on Inertliitäntöjä lukuunottamatta tandardinomaieti ähköiet tehotinymmetroidut tulot ja lähdöt. Kytkentäkonepti ooittaa ymmetriillä ignaaleilla automaattita hurinanvaimennuta ja mahdollitaa jopa korkeimmillakin taoilla ongelmattoman käytön. Ulkoieti induoitu verkkohurina jne. vaimennetaan näin tehokkaati. Samoin automaattieti työkentelevä tehotintoiminto tunnitaa liitetyt epäymmetriet pitokeliitännät ja äätää nimellitaon iäieti uudelleen, jottei tulo- ja lähtöignaalin välillä eiintyii taoeroja (6 db-korjau). + Huolehtikaa ehdottomati iitä, että laitteen aennuketa ja käytötä huolehtivat ainoataan aiantuntevat henkilöt. Aennuken aikana ja en jälkeen on huolehdittava aina käittelevän henkilön (käittelevien henkilöiden) riittävätä maadoituketa, illä muutoin aattavat elektrotaattiet latauket tm. vaikuttaa haitallieti käyttöominaiuukiin. Kuva 7.3: 6,3-mm-tereojakkipitoke 7.1 Vinkki ovittimen käyttöön AES/EBUmuodota S/PDIF-muotoon VX2496 tarjoaa käyttöön digitaalien ignaalin AES/EBUmuodoa. Jo haluat kytkeä järjetelmään laitteita, jotka vataanottavat digitaalien ignaalin S/PDIF-muodoa, tarvitet ovittimen. Tää yhteydeä huomautamme, että näiden muotojen erilaien tandardoinnin vuoki ovittimen käyttö voi olla ongelmallita. Normaaliti AES/EBU-liittimen navoitu on järjetetty euraavati: 1=GND, 2=HOT, 3=COLD Kuva 7.4 elventää ovittimen rakennetta. Ota huomioon, että laitteiden välien liitännän tulee olla mahdolliimman lyhyt. Kuva 7.1: XLR-liitännät Kuva 7.4: Sovitin AES/EBU- ja S/PDIF-formaatin välieen liitäntään 8 7. AUDIOLIITÄNNÄT

9 8. TEKNISET TIEDOT ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 AUDIOSISÄÄNTULOT MIC -liitäntä, HF-häiriöuojattu, ymmetrinen Linja XLR- ja 6,3 mm jakkiliitäntä HF-häiriöuojattu, ymmetrinen Inert Return 6,3 mm jakkiliitäntä, epäymmetrinen Impedani MIC 1,3 kω epäymmetrinen, 2,6 kω ymmetrinen Linja XLR- ja 6,3 mm jakkiliitäntä 10 kω epäymmetrinen, 20 kω ymmetrinen Inert Return 10 kω epäymmetrinen Mak. iääntulotao MIC +11 dbu epäymmetrinen ja ymmetrinen Linja XLR ja holkki +21 dbu ymmetrinen ja epäymmetrinen Inert Return +21 dbu CMRR tavallieti 40 db, >60 1 khz (paiti Inert Return) AUDIOULOSTULOT Recording Out XLR elektronieti ohjatut ervoymmetriet ulotulon pääteateet Main Out XLR elektronieti ohjatut ervoymmetriet ulotulon pääteateet Main Out holkki 6,3 mm jakkiliitäntä, epäymmetrinen Impedani Rec. Out 120 Ω ymmetrinen, 60 Ω 1 khz Main Out XLR 120 Ω ymmetrinen, 60 Ω 1 khz Main Out Klinke 100 Ω 1 khz Inert Send 100 Ω 1 khz Ulotulotao Rec. Out Main Out XLR enint. +21 dbu ymmetrinen ja epäymmetrinen enint. +21 dbu ymmetrinen ja epäymmetrinen Main Out holkki enint. +21 dbu epäymmetrinen Inert Send enint. +21 dbu epäymmetrinen JÄRJESTELMÄTIEDOT Kaitalevey 20 Hz khz, +0/-0,6 db Taajuukäyrä Line: <10 Hz... >200 khz, +0/-1,7 db -> MAIN Out MIC: <10 Hz... >200 khz, +0/-2,5 db -> MAIN Out S/N Ratio 123,6 db dynamiikka -> Inert Send 118,5 db dynamiikka -> Main Out 122 db dynamiikka -> Recording Out 130 db E.I.N, MIC In -> Inert Send 105 db Line -> Inert +4 dbu/1 khz THD 0,006% -30 dbu, 1 khz, Vahvitu 30 db, MIC In -> Inert Send 0,01% -30 dbu, 1 khz, Vahvitu 30 db, MIC In -> MAIN Out 0,001% +4 dbu, 1 khz, Vahvitu 1, Line In -> Inert Send 0,004% +4 dbu, 1 khz, Vahvitu 1, Line In -> Main Out DIGITAALIULOSTULO High-reolution 24-Bit AKM A/D muunnin Vakio AES/EBU / XLR muunnin-ymmetroitu Ulotuloimpedani 110 Ω ymmetrinen Nimellinen ulotulotao 5 V peak to peak SISÄINEN NÄYTETAAJUUS 44,1 / 48 / 88,2 / 96 khz (muutettavia) WORDCLOCK SISÄÄNTULO BNC Taajuuaue khz Siääntuloimpedani 100 kω Nimelliiääntulotao 2-5 V peak to peak EXPANDER/GATE-OSUUS RMS Expander Kynny muunneltava (OFF db) Ratio Expander: muunneltava (1:1-3:1) Gate: 1:oo Attack <1 mec / 20 db, fet Releae 100 mec / 20 db, fet KOMPRESSORIOSUUS Opto-Kompreor Kynny muunneltava ( db) Ratio kytkettävä (3:1 / 9:1) Manuaalinen Releae-aika muunneltava (10 db / 10 mec db / 1,5 ec) Manuaalinen Attack-aika 10 db / 10 mec Fat: 20 db / 10 mec Output muunneltava ( db) DE-ESSER-OSUUS VAD (Voice-Adaptive)-De-Eer Suodatintaajuu 2,7-12 khz Suodatuken laatu ohjelmata riippuen, enint. Q = 4 Laku enint. 18 db TUBE EMULATION-OSUUS Suodatintaajuu Ominaipiirre muunneltava, 800 Hz - 12 khz Huipputaajuu Full Bandwitdh, alempi rajataajuu = 200 Hz Bandpa, 1. järjety (6 db/omuunneltava okt.) Full Bandwidth: Hochpa, 1. järjety (6 db/okt.) muunneltava, enint. 20 db Noto VOICE OPTIMIZED EQ-OSUUS Kaitat 3 Suodatuken laatu laatu notoa 0,4 / laatu lakua 3 Suodatintaajuudet Breath: helving, alempi rajataajuu 10 khz Preence: tyyppi peak, huipputaajuu 1,5 khz Warmth: tyyppi peak, puoliparametrinen Huipputaajuu muunneltavia Hz VIRTASYÖTTÖ Verkkojännite Ottoteho Sulake Verkkoliitäntä MITAT (K x L x S) PAINO KULJETUSPAINO USA/Kanada 120 V~, 60 Hz Eurooppa/U.K./Autralia 230 V~, 50 Hz Japani 100 V~, Hz Yleinen vientimalli 120/230 V~, Hz enint. 25 W V~: T 630 ma H V~: T 315 ma H Vakio-kylmälaiteliitäntä noin 44,5 mm x 482,6 mm x 217 mm noin 2,2 kg noin 3,4 kg BEHRINGER yrittää aina varmitaa korkeimmat laatutandardit. Tarvittavat muutoket uoritetaan ilman ennakkoilmoituta. Laitteen tekniet tiedot ja ulkonäkö aattavat en takia poiketa mainituita tiedoita tai kuvita. 8. TEKNISET TIEDOT 9

Pikaohje Versio 1.5 helmikuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 maalikuu 2003 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa

Lisätiedot

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 Lyhyt käyttöopa SUOMI Verio 1.0 yykuu 2002 V-AMP PRO DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll Pikaohje Versio 1.1 Toukokuu 2001 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huollossa ammattilaisen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 Toukokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa.

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll ULTRAGAIN PRO MIC2200 Pikaohje Versio 1.2 Marzo 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus.

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus. TL536DSK-algoritmit (J. Laitinen) 6.4.5 Määrittele lyyeti euraavat käitteet a) Kvantiointivire. b) äytetaajuuden interpolointi. ) Adaptiivinen uodatu. a) Kvantiointivire yntyy, kun ignaalin ykittäinen

Lisätiedot

Pikaopas Versio 1.0 Syyskuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5 y07 Koe 8.9.05 Kuopion yeon lukio (KK) / 5 Vataa kolmeen tehtävään. Vatuken reitani on 60, käämin induktani on 0,60 H ja reitani 8 ja kondenaattorin kapaitani on 80. Komponentit ovat arjaan kytkettyinä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 huhtikuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE Lyhyt käyttöopa Verio 1 5 keäkuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä

aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä Profel aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä PROFEL aktiivikaiuttimet www.profel.fi Aktiivinen High End

Lisätiedot

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015 1 DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM 521357A Tietoliikennetekniikka I Oa 21 Kari Kärkkäinen DELTAMODULAATIO M 2 M koodaa näytteen ± polariteetin omaavaki binääripuliki. Idea perutuu ignaalin m(t muutoken

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll DUALFEX PRO EX2200 Pikaohje Versio 1.1 Huhtikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Jakso 4: Dynamiikan perusteet jatkuu, työ ja energia Näiden tehtävien viimeinen palautus- tai näyttöpäivä on maanantaina

Jakso 4: Dynamiikan perusteet jatkuu, työ ja energia Näiden tehtävien viimeinen palautus- tai näyttöpäivä on maanantaina Jako 4: Dynamiikan peruteet jatkuu, työ ja energia Näiden tehtävien viimeinen palautu- tai näyttöpäivä on maanantaina 8.8.2016. Kolmea enimmäieä lakua ovelletaan Newtonin 2. ja 3. lakia. T 4.1 (pakollinen):

Lisätiedot

Viikkotehtävät IV, ratkaisut

Viikkotehtävät IV, ratkaisut Viikkotehtävät IV, ratkaiut. 7,40 V (pariton napajännite) I 7 ma (lampun A ähkövirta rinnankytkennää) I 5 ma (lampun B ähkövirta rinnankytkennää) a) eitani on, joten lamppujen reitanit voidaan lakea tehtävää

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll Pikaopas Versio 1.0 heinäkuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohje XL3200/XL2400/XL1600. Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Käyttöohje XL3200/XL2400/XL1600. Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Käyttöohje XL3200/XL2400/XL1600 Premium 32/24/16-Input 4-Bus Live Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX XL3200/XL2400/XL1600 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 1. Ennen Kuin Aloitat...

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit 7.48 TY Juha Pyrhönen 7. Tahtikone Tahtikoneet muootavat kokonaien ähkökoneperheen. Päätyyppejä ovat vieramagnetoiut tahtikoneet, ynkroniet reluktanikoneet ja ketomagneettitahtikoneet. Vieramagnetoiut

Lisätiedot

EUROLIVE B212A/B215A. Käyttöohje A

EUROLIVE B212A/B215A. Käyttöohje A Käyttöohje A50-19721-00004 * sisältämien! vissa *! Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöohje TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor

Käyttöohje TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor Käyttöohje TRUTH / High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus... 3 1. Johdatus...

Lisätiedot

SUURIKALVOINEN KONDENSAATTORIMIKROFONI C-3. Käyttöohje. Versio 1.0 maaliskuu 2006

SUURIKALVOINEN KONDENSAATTORIMIKROFONI C-3. Käyttöohje. Versio 1.0 maaliskuu 2006 Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2006 1. TURVALLISUUSOHJEET Ennen laitteen käyttöönottoa kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet on luettava tarkasti. Säilytä turvallisuus- ja käyttöohjeet esillä tulevia kysymyksiä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus

Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Tuotenumero 0 Kiinteistön ohjelmoitava vahvistinkeskus Käyttöohje Digital Terrestrial B B V UHF V UHF V UHF 0 GND MULTI CHANNEL POGAMMABLE FILTEAMPLIFIE Digital Terrestrial ef.: 0 + V IN Output (0 db)

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöohje

Suomenkielinen käyttöohje M1A.4150 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä 1 Y6 Lakuharjoituket 3 alautu ma 3.. klo 16 menneä Harjoitu 1. Lue enin Vihmo, Jouni (006) Alkoholijuomien hintajoutot uomea vuoina 199 00, Yhteikuntaolitiikka 71, 006/1 ivut 9 ja vataa itten kyymykiin.

Lisätiedot

DC IN 18V 3A. Käyttöohje EUROPORT EPA Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery

DC IN 18V 3A. Käyttöohje EUROPORT EPA Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery DC IN 18V 3A Käyttöohje EUROPORT EPA40 40-Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery 2 EUROPORT EPA40 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te...2 Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Juridinen

Lisätiedot

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen.

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen. T-79.148 yky 2003 Tietojenkäittelyteorian peruteet Harjoitu 7 Demontraatiotehtävien ratkaiut 4. Tehtävä: Ooita, että yhteydettömien kielten luokka on uljettu yhdite-, katenaatioja ulkeumaoperaatioiden

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Tehtävä 1. Vaihtoehtotehtävät.

Tehtävä 1. Vaihtoehtotehtävät. Kem-9.7 Proeiautomaation peruteet Perutehtävät Tentti 9.. Tehtävä. Vaihtoehtotehtävät. Oikea vatau,p, väärä vatau -,p ja ei vatauta p Makimi,p ja minimi p TÄMÄ PAPERI TÄYTYY EHDOTTOMASTI PALAUTTAA TENTIN

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohje SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Käyttöohje SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones Käyttöohje SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä

Lisätiedot

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI)

WR-15 & WR-15BT Käyttöohje (FI) Bluetooth -sana ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja SANGEAN ELECTRONICS INC käyttää näitä merkkejä lisenssillä. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet 2.

Lisätiedot

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5 5573-5 YDISPEKTROMETRIA TETTI 9.5.05 mallivatauket ja arvotelu max 30 p, piterajat 5p, 8p, p 3, 4p 4, 7p - 5. Mittautehokkuu ja iihen vaikuttavat aiat/ilmiöt gammapektrometriaa (yht. 6 p) Vatau: ilmaiimea

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Tuotetiedot C: Asennus

Tuotetiedot C: Asennus Tuotetiedot A: Analogiset tulot ja lähdöt B: Digitaalinen S/PDIF-lähtö ja -tulo C: Sisäiset analogiset tulot C A B Asennus Ennen asennusta: Jos sinulla on äänikortti järjestelmässä, poista se käytöstä

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE SEISOVAT AALLOT TAVOITE Tässä harjoituksessa opit käyttämään rakolinjaa. Toteat myös seisovan aallon kuvion kolmella eri kuormalla: oikosuljetulla, sovittamattomalla ja sovitetulla kuormalla. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kiittää te

Sisällysluettelo. Kiittää te Käyttöohje EUROLIVE PROFESSIONAL B2520 PRO High-Performance 2,200-Watt PA Loudspeaker System with Dual 15" Woofers B1800X PRO Professional 1,800-Watt 18" PA Subwoofer B1520 PRO/B1220 PRO Professional 1,200-Watt

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Pinta-alan variaatio. Rakenteiden Mekaniikka Vol. 44, Nro 1, 2011, s Eero-Matti Salonen ja Mika Reivinen

Pinta-alan variaatio. Rakenteiden Mekaniikka Vol. 44, Nro 1, 2011, s Eero-Matti Salonen ja Mika Reivinen Rakenteien Mekaniikka Vol. 44, Nro, 0,. 93-97 Pinta-alan variaatio Eero-Matti Salonen ja Mika Reivinen Tiivitelmä. Artikkelia tarkatellaan taoalueen pinta-alan variaation eittämitä vektorilakennan avulla.

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

N p Katseluavaruudessa tehtävät operaatiot. Karsinta eli takasivueliminointi. Katselutilavuus

N p Katseluavaruudessa tehtävät operaatiot. Karsinta eli takasivueliminointi. Katselutilavuus 5.2. Kateluaaruuea tehtäät operaatiot Karinta eli takaiueliminointi Karinta eli takaiueliminointi on toimenpie, joka ertaa monikulmioien uuntaa katelupiteen eli projektion kekipiteen kana. Jo näkmä käittää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRAGRAPH DIGITAL DEQ1024. Ultra-High Precision 24-Bit/96 khz Equalizer, Feedback Destroyer and Dynamics Processor

Käyttöohje ULTRAGRAPH DIGITAL DEQ1024. Ultra-High Precision 24-Bit/96 khz Equalizer, Feedback Destroyer and Dynamics Processor Käyttöohje ULTRAGRAPH DIGITAL DEQ1024 Ultra-High Precision 24-Bit/96 khz Equalizer, Feedback Destroyer and Dynamics Processor 2 ULTRAGRAPH DIGITAL DEQ1024 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä

Lisätiedot

4/6-kanavainen mikrofoni/linjamikseri Käyttöopas

4/6-kanavainen mikrofoni/linjamikseri Käyttöopas 4/6-kanavainen mikrofoni/linjamikseri Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SUOJELE LAITETTA VESIPISAROILTA TAI

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Käyttöohje SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction

Käyttöohje SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction Käyttöohje SUPER-X PRO CX3400 High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction 2 SUPER-X PRO CX3400 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll FEEDBACK DESTROYER PRO DSP1124P Pikaohje Versio 1.0 Helmikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

SERVO-DRIVE Asennusohjeet

SERVO-DRIVE Asennusohjeet SERVO-DRIVE Asennusohjeet Muuntajakotelo, pohjakiinnitys Muuntajakotelo, seinäkiinnitys Julius Blum GmbH A 697 Höchst, Austria Puh. +4 5578 705-0 Fax +4 5578 705-44 E-Mail: info@blum.com www.blum.com Oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot