Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 yykuu 2003 SUOMI

2 TURVALLISUUSOHJEET YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoituket. 4) Seuratkaa kaikkia ohjeita. 5) Älkää käyttäkö tätä laitetta veden läheiyydeä. VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa ammattilaien puoleen. 6) Puhditakaa ainoataan kuivalla liinalla. 7) Älkää peittäkö tuuletuaukkoja. Aentakaa valmitajan antamien ohjeiden mukaieti. HUOMIO: Älä jätä tätä laitetta alttiiiki veiateelle tai koteudelle vähentääkei tulipalon tai ähköikun. Tämä ymboli, aina eiintyeään, hälyttää kotelon iäpuolella olevata eritämättömän, vaarallien jännitteen länäolota - jännitteetä, joka voi olla riittävä muodotamaan ähköikun vaaran. Tämä ymboli, aina eiintyeään, hälyttää oheiea kirjalliuudea olevita tärkeitä käyttöja huolto-ohjeita. Lue käikirja. 8) Älkää aentako lämpölähteiden, kuten lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaanlukien vahvitinten), lähelle. 9) Älkää kiertäkö polarioidun tai maadoitetun pitokkeen turvatoimintaa. Polarioidua pitokkeea on kaki kieltä, joita toinen on toita leveämpi. Maadoitetua pitokkeea on kaki kieltä ja kolma maadotuterä. Leveä kieli tai kolma terä on tarkoitettu oman turvalliuutenne takaamieki. Mikäli mukana toimitettu pitoke ei ovi lähtöönne, kyykää ähköalan ammattilaien neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamieki uuteen. 10) Suojatkaa virtajohto en päällä kävelyn tai purituken varalta erityieti pitokkeiden ja jatkojohtojen kohdia ekä iinä kohdaa, joa ne lähtevät ykikötä. 11) Käyttäkää ainoataan valmitajan mainitemia kiinnitykiä / liälaitteita. Tämä ohje on uojattu tekijänoikeudella. Kaikki monitaminen, tai jokainen liäpaino, myö lyhennykenä, ja jokainen kuvien jäljennö, myö muutetua tilaa, on allittu ainoataan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:in kirjalliella uotumukella. BEHRINGER on rekiteröity tavaramerkki BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hann-Martin-Schleyer-Str , Willich-Münchheide II, Saka Puh , Faki ) Käyttäkää ainoataan valmitajan mainiteman tai laitteen mukana myydyn cartin, eiontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kana. Cartia käytettäeä tulee cart/laite-yhditelmää iirrettäeä varoa kompatumata ite laitteeeen ja näin aiheutuvaa mahdollita vahingoittumita. 13) Irrottakaa laite ähköverkota ukkomyrkyjen aikana ja laitteen ollea pidempään käyttämättä. 14) Antakaa kaikki huolto valtuutettujen huollon ammattilaiten tehtäväki. Huoltoa tarvitaan, kun ykikkö on jotekin vaurioitunut, eimerkiki kun virtajohto tai pitoke on vaurioitunut, netettä on roikunut laitteelle tai laitteen päälle on pudonnut jotakin, ykikkö on altitunut ateelle tai koteudelle, e ei toimi tavanomaieti tai on pääyt putoamaan. 2

3 1. JOHDATUS Paljon kiitokia luottamuketanne, jota ooitatte meitä kohtaan ULTRAVOICE DIGITAL VX2496:n hankinnallanne. ULTRAVOICE DIGITALin otamalla olette aaneet itellenne erittäin avuliaan laitteen muiikkinne luovaan työtämieen. Ammattimaien varuteluna aniota on VX2496:n avulla mahdollita aavuttaa erinomaiia tulokia niin tudioalueella kuin live-käytöäkin. Laitteen lukemattomat ominaiuudet, kuten Opto-kompreori tai Voice-Optimized-EQ, tekevät myö erittäin dynaamiten ignaalien työtämien ja iten muiikkinne kokonaioinnin optimaalien taoittamien mahdollieki. Liäki VX2496:ä on korkeahajoitteiella 24-bitin/96 khz A/D-muuntajalla varutettu digitaalinen AES/EBU-lähtö ekä Wordclock-tulo VX2496:n ynkronoimieki ulkoiiin laitteiiin. BEHRINGER ULTRAVOICE DIGITAL on ekoitu mikrofonivahvitinta, äätötaajuita vahvitinta ja taajuukorjainta, ja e oveltuu mitä parhaimmin Harddik Recording järjetelmään liittämieen, eim. laulun tallentamieki uoraan kovalevylle. Näin aavutetaan mitä korkeampitaoiia ignaaleja, illä mikeripöytään limittämietä johtuvat mahdolliet ignaalin huonontumiet jäävät poi. Integroitu A/D-muuntaja huolehtii tämän liäki analogien ignaalin optimaalieta konvertoinnita ointilaatuun vaikuttamatta. Myö live-käytöä oveltuu ULTRAVOICE DIGITAL ammattimaien ignaalityötämienä aniota lauluignaalien optimointiin mitä parhaimmin. VX2496:n toimintoihin tututuakenne tulii teidän ykinkertaieti liittää laitteeeen jokin haluamanne audioignaali ja kokeilla joka ainoata äädintä. Komprimoimaton ignaali, eim. oma tallenteenne, olii optimaaliin voidakenne arvioida myö Opto-kompreorin vaikututapoja paremmin. Mikäli käytätte CD:tä, on tämä yleenä jo valmiiki komprimoitu, ettekä kykene tunnitamaan kompreion aiheuttamia ointimuutokia kovinkaan hyvin. Kun olette aaneet hyvän tuntuman kaikkiin komponentteihin, voitte ykittäiiä toimintoja yhditelemällä päätää luovuutenne irralleen. + Tämän ohjeiton tarkoitukena on tutututtaa teidät enin käytettyihin erikoikäitteiiin, jotta opitte tuntemaan laitteen en kaikia toiminnoia. Kun olette lukeneet ohjeiton huolellieti, äilyttäkää e voidakenne tarvittaea lukea itä yhä uudelleen. 1.1 Ennen kuin aloitatte ULTRAVOICE DIGITAL on tehtaalla pakattu huolellieti turvallien kuljetuken takaamieki. Mikäli pakkaulaatikoa tätä huolimatta näkyy vaurioita, tarkitakaa laite heti ulkoiten vahinkojen oalta. + ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdolliea vauriotapaukea takaiin meille, vaan ilmoittakaa aiata ehdottomati enin laitteen myyjälle ja kuljetuyritykelle, illä muutoin kaikki vahingonkorvauvaateet aattavat raueta. Huolehtikaa riittävätä ilmanaannita älkääkä ijoittako ULTRAVOICE DIGITALia eim. pääteateelle, jotta laitteen ylikuumentumielta vältyttäiiin. Verkkoliitäntä uoritetaan mukana toimitetulla verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään. Verkkokaapeli on edellytettyjen turvalliuumääräyten mukainen. + Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomati olla maadotettuja. Oman turvalliuutenne vuoki ei laitteiden tai verkkokaapelin maadoituta aa miään tapaukea poitaa tai tehdä tehottomaki. ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 Ennen ULTRAVOICE DIGITALin liittämitä ähköverkkoon tarkitakaa huolellieti, että laitteenne on äädetty oikealle ähköjännitteelle! Sähköliitäntäkokettimen ulakkeen pitimeä näkyy 3 kolmikulmaita merkintää. Kaki näitä kolmioita ijaitevat pitimen vatakkaiilla puolilla. VX2496 on äädetty näiden merkintöjen viereä mainitulle käyttöjännitteelle ja äätöä voidaan muuttaa kääntämällä ulakkeen pidintä 180 atetta. HUOMIO: Tämä ei koke vientimalleja, jotka on eim. uunniteltu ainoataan 120 V verkkojännitteelle! 2. KÄYTTÖELEMENTIT 2.1 Dicrete Vintage-tulovaihe Kuva 2.1: Dicrete Vintage-tulovaihe Tämä ULTRAVOICE DIGITALin ektio on eivahvitin, jonka avulla voitte määrätä mikrofoni- tai Line-ignaalin tulotaon. LINE-kytkimen avulla valitaan tuloignaalin laatu (alapainettu = LINE, painamaton = MIC). Painakaa +48 V-kytkintä johtaakenne yöttöjännitettä kondeaattorimikrofoniin (Phantom-yöttö). Dynaamiet mikrofonit eivät tarvite tätä ylimääräitä ähkönyöttöä. GAIN-äätimellä valitaan tulotao. Ateitu db viittaa LINE-tuloon, ateitu db MIC-tuloon. Tämän yläpuolella ijaiteva SIG-LED palaa, kun tuloa ijaitee ignaali. Huomatkaa, että CLIP-LED yttyy ainoataan kovaääniimmiä kohdia. Jo valo palaa jatkuvati tai huomaatte ärinää, tulee tulotaoa alentaa GAIN-äätimen avulla. ULTRAVOICE DIGITALia on Low Cut-uodatin, jonka avulla voidaan poitaa mikrofoniignaalita matalataajuukiia häiriöääniä. LO CUT-kytkimen avulla aktivoidaan tämä toiminto. Tämän uodattimen reunan jyrkkyy on 12dB/oktaavi. FREQUENCY-äätimen avulla voidaan liäki valita e rajataajuu, jonka alapuolinen matalataajuualue halutaan poitaa (15 Hz Hz). Ø INV-kytkin kääntää tuloignaalin vaihetta 180. Hyödyntäkää tätä toimintoa, kun käytätte ueampia mikrofoneja ja tietyt taajuualueet pyyhkiytyvät tämän vuoki. 2. KÄYTTÖELEMENTIT 3

4 2.2 Ekpanderi ja Tube-emulointi 2.3 Opto-kompreori Kuva 2.2: Ekpanderi ja Tube-emulointi Kuva 2.3: Opto-kompreori Ekpanderi vähentää ignaalin äänenvoimakkuutta hiljaiia kohdia. Näin voidaan häiriöäänet, kuten nauhaääni tai päällepuhuminen, korjata. IN/OUT-kytkimen avulla aktivoidaan ekpanderi tai poitetaan e ignaalipolulta. THRESHOLD-kytkin määrää, miltä taolta alkaen ekpanderin tulii alkaa vaikuttaa. Jälkivaimennuken ate määrätään DEPTH-äätimen avulla. Mitä korkeammaki tämä arvo on äädetty, itä voimakkaampaa on jälkivaimennu. Alapainetulla GATE-kytkimellä tulee ekpanderita Noie Gate. Tämä vaikuttaa ointikuvaan erittäin voimakkaati, illä e ei ainoataan vaimenna hiljaiia kohtia, vaan poitaa ne kokonaan. Siki Gate-toimintoa tulii käyttää ennen kaikkea ykittäiignaaleihin, koka tällöin ei ole vaarana vaikuttaa jo olemaaoleviin tallenteiiin. Neljä GAIN REDUCTION-LEDiä näyttävät jälkivaimennuken atetta alueella db. Tube-emulaatiotoiminnon avulla voitte lainata lauluun kevyitä ärähtely- ja nauhankyllätytehoteita, jollaiia analoginauhoilla ja putkivahvitimilla eiintyy. Tähän liätään ylä-ääniä, jolloin ignaalia korotetaan korkeualueella oinnillieti entieen arvoona. IN/OUT-kytkimen avulla aktivoidaan Tube emulaatio. DRIVE-äätimen avulla määrätään kyllätytehoteen voimakkuu. Mitä enemmän itä käännetään oikealle (HOT), itä voimakkaampi tehote on. Ylä-äänien ouu riippuu liäki tulotaota, joka äädetään Dicrete Vintagetulovaiheella. SIG-LED palaa Tube emulaation ollea aktivoituna. Siäiiltä yliohjaukilta välttyäkenne, tulii CLIP-LEDin palaa ainoataan kovaääniimpien kohtien aikana eikä jatkuvati. TUNING-äätimellä määrätään e taajuualue, joka tulii kyllätää. Mihinkään muuhun alueeeen ei vaikuteta, joten tehotetta voidaan käyttää kohditetuti. Koko taajuualueen käittelemieki tulee käyttää FULL BWkytkintä. TUNING-äädin ei tällöin ole toiminnaa. Opto-kompreori vähentää tuloignaalin dynamiikkaa: tämä tarkoittaa itä, että hiljaiten ja kovaääniten kohtien eroa pienennetään. Tietyn arvon ylittävät tehohuiput madalletaan, jolloin ointikuva taaantuu. IN/OUT-kytkin aktivoi kompreorin. Käyttäkää kytkintä komprimoidun ja komprimoimattoman ignaalin välieen uoraan vertailuun. THRESHOLD-äätimellä määrätään, miltä tulotaolta Optokompreori kompreoinnin aloittaa. Kompreori vaikuttaa ignaaliin ainoataan illoin, kun tämä arvo ylitetään. Tämän arvon alapuolella ijaitevia taoja omaavien hiljaiten kohtien dynamiikkaan ei vaikuteta. Mitä alhaiemmaki tämä Threhold-arvo äädetään, itä voimakkaammaki kompreio muuttuu. HARD RATIO-kytkin muuttaa ignaalinvaimennuken ateen makimiin. Näin yntyy voimakkaati komprimoitu, lattea oundi. Mikäli haluatte äilyttää oinnin luonnollien dynamiikan, ei tätä toimintoa tulii käyttää. Painakaa FAST-kytkintä, kun Opto-kompreorin tulee aloittaa kompreio erittäin pian en jälkeen, kun Threholdarvo on ylitetty. Kokonaiointi vaikuttaa huomattavati vahvemmin komprimoidulta ja aavutatte erittäin painokkaan oundin. RELEASE-äätimellä määrätään, kuinka pian en jälkeen kompreio jälleen lopetetaan, kun ignaali jälleen alittaa Threhold-arvon. Mitä pidempi Releae-aika, itä komprimoidummalta, mutta myö rauhalliemmalta ointikuva vaikuttaa. OUTPUT-äädin ohjaa komprimoidun ignaalin lähtöäänenvoimakkuutta. Kompreiotapahtuman vaikutuketa ignaali muuttuu hiljaiemmaki, iki ignaali tulii jälleen voimitaa tämän äätimen avulla. Kompreion vuoki aattavat tietyt taajuualueet kadota. Integroidun Enhancerin avulla voidaan näitä häviöitä taoittaa. Sointikuvata tulee ubjektiivieti pyöritetty ja e aa uutta loitoa. Kuudeta GAIN REDUCTION-LEDitä voidaan lukea kompreoinnin ate. Taonvähenny näytetään alueella db KÄYTTÖELEMENTIT

5 2.4 Voice-Optimized-EQ ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 ACTIVE-LED näyttää, että Opto-De-Eer on aktivoitu. Mitä inteniiviemmin Opto-De-Eer ignaalia käittelee, itä voimakkaammin LED palaa. + Älkää äätäkö Threhold-arvoa Opto-De-Eer:iä käyttäeänne liian alhaieki, näin vältytään oinnin luonteen liian vahvalta muukalaitumielta. Kun arvo on optimaalieti äädetty, kuullaan ero työtämättömään ignaaliin ainoataan uoraan vertaamalla, molempia verioita vuorotellen IN/OUTkytkimen avulla kuuntelemalla. Kuva 2.4: Voice-Optimized EQ (Äänioptimoitu taajuukorjain) Voice-Optimized EQ on kolmiraitainen taajuukorjain, joka palvelee oinninmuodotuta. Taajuualueita voidaan korottaa tai madaltaa tuloignaalin oinnilliten heikkoukien taoittamieki. IN/OUT-kytkimen avulla aktivoidaan Voice-Optimized EQ. TUNING-äätimellä valitaan taajuualue (130 Hz Hz). WARMTH-äätimellä korotetaan tai madalletaan valittua taajuualuetta. Madaltaminen tapahtuu kapeampiraitaiena kuin korottaminen, näin voitte käyttää tätä uodatinta erittäin kohditetuti. Käyttäkää PRESENCE-äädintä liittäkenne ignaaliin korkeutta ja yläkekiääniä (alue 1700 Hz). Laulu iirtyy iten enemmän etualalle ja vaikuttaa kokonaikuvaa enemmän länäolevalta. Käyttäkää BREATH-äädintä taajuualueella korottamaan tai madaltamaan ignaalita äänelle tyypilliiä meluääniä (eim. hengittämitä ) 8 khz:llä. ABSENCE-kytkin madaltaa ne taajuudet, jotka aiheuttavat epäpuhtaan, raa an oinnin. Nämä ijaitevat 4 khz:n alueella. 2.5 Opto-De-Eer ja Mater-ektio Kuva 2.5: Opto-De-Eer ja Mater-ektio Suhinaäänet ovat epätoivottu euralaiilmiö laulukohdia. Opto-De-Eer:in avulla voidaan nämä poitaa ignaalita ongelmitta. Painakaa IN/OUT-kytkintä Opto-De-Eer:in aktivoimieki. THRESHOLD-äädin määrittää, kuinka voimakkaati uhinaäänet tukahdutetaan. Mitä alhaiempi tämä arvo on, itä peruteelliemmin ne poitetaan. CUT FREQ-äätimen avulla valitaan e taajuualue, joka ointikuvata tulee poitaa. MASTER FADER:lla ovitetaan lähtöignaali ignaalikulua liitetyn laitteen tuloherkkyyteen (eim. DATtai Harddik-rekorderin). + Aloittakaa äänenvoimakkuuden hienoäätö alimmalta taolta ja notakaa äänenvoimakkuutta hitaati haluttuun arvoon. Mikäli aloitatte liian korkealta taolta, on vaarana, että euraavan laitteen tulot yliohjataan! Kuui OUTPUT LEVEL-LEDiä näyttävät lähtötaon alueella db. Varokaa, ettei lähtöignaali yliohjaudu, illä tää tapaukea ooittaa myö DIG OUT-lähdöllä ijaiteva digitaalinen ignaali liian korkeata taoa ja äröilee täten. POWER-kytkimellä otetaan ULTRAVOICE DIGITAL käyttöön. 2.6 Tautapuolen liitännät Kuva 2.6: Verkkoliitäntä ja ulakkeen pidin SULAKKEEN PIDIN / JÄNNITTEEN VALINTA. Ennen laitteen kytkemitä verkkoon, tulee tarkitaa, että jännitenäytön arvo vataa paikallita verkkojännitettä. Sulaketta vaihdettaea tulee ehdottomati käyttää aman tyyppitä ulaketta. Monia laitteia voidaan ulakkeen pidin aettaa kahteen eri aentoon valittavaki 230 V ja 120 V välillä. Huomioikaa, että haluteanne käyttää laitetta 120 V:lla Euroopan ulkopuolella tulee pidin kääntää ooittamaan uurempaa ulakearvoa (kato kappaletta 1.1). Verkkoliitäntä tapahtuu IEC-KYLMÄLAITEHOLKIN avulla, opiva verkkokaapeli on toimitettu laitteen mukana. ULTRAVOICE DIGITALIN SARJANUMERO. Varatkaa aikaa takuukortin täyttämieen ja lähettäkää e meille kokonaan täytettynä 14 päivän iällä otopäivätä lukien, muutoin teillä ei ole oikeutta laajennettuun takuueen. Tai käyttäkää ykinkertaieti Online-rekiteröitymitä Internetivuillamme Sarjanumeron löydätte laitteen yläpinnalta. 2. KÄYTTÖELEMENTIT 5

6 Kun ueampia digitaalien tallennujärjetelmän laitteita liitetään eimerkiki digitaalieen mikeripöytään, tulee kaikki liitetyt digitaalilaitteet ynkronioida yhtenäien Wordclock-ignaalin mukaieti. Tätä varten VX2496:ä on Wordclock-tulo, jonka kautta VX2496:a voidaan ynkronioida ulkoien laitteen Wordclock ignaalin mukaieti. Tää laite tukee kaikkia Sample- Rateja 32 ja 96 khz välillä. Kuva 2.7: ULTRAVOICE DIGITALin liitännät Nämä ovat ULTRAVOICE DIGITALin MAIN-lähdöt ymmetriinä XLR- ja holkkiliitäntöinä. XLR-RECORDING-lähtö on tarkoitettu DAT-rekorderin, Harddik-rekorderin tmv. liitäntää varten ja iihen tehdään väliotto ennen Opto-De-Eeriä (pre DE-ESSER). Tämä on INSERT-ektio, joa on kaki 6,3 mm:n monojakkiliitäntää (SEND ja RETURN) ylimääräien efektilaitteen liitäntää varten. Signaaliin tehdään väliotto tulovaiheen Low Cut-uodattimen jälkeen. LINE-tulo on toteutettu ymmetrienä jakkiholkkina. Tämä on mikrofonille (MIC) tai Line-lähteelle tarkoitettu ymmetrinen XLR-liitäntä. + Kun Line-painike on pohjaa, XLR- ja jakkiliitäntä kytketään rinnakkain. Kun molemmat tuloliitännät yötetään amanaikaieti Line-merkillä, lähtöignaalin kokonaitao hiljenee ja molemmat ignaalit ekoittuvat amaa uhteea. + Vältä mikrofoni- ja Line-ignaalin (CD-oittimen, äänikortin) kytkemitä amanaikaieti VX2496- liitäntään, koka mikrofonin pienemmän impedanin vuoki Line-ignaali olii enää tukin lainkaan kuultavia. Liäki mikrofoni voii vaurioitua. 2.7 Digitaalinen AES/EBU-lähtö ja Wordclock-valinta 3. TALLENTAMINEN ULTRAVOICE DIGITALIN AVULLA ULTRAVOICE DIGITALilla tallennettaea tulii pyrkiä aavuttamaan mahdolliimman luonnollinen ointikuva ja para mahdollinen ointikuvan laatu. Jälkiäänitykeä voidaan ignaaliin jälkikäteen ovittaa erityinen oundi, joka ei vaikuta tallennettuun ignaaliin pyyväti. 1) Säätäkää tulotao Dicrete Vintage-tulovaiheen GAINäätimeä opivalle vahvitukelle. 2) Varmitakaa, että eitaolla on tehty kaikki mahdollinen parhaan mahdollien oinnin aavuttamieki. Tähän kuuluu mikrofonin optimaalinen aemointi ja halutun ointikuvan tilaakutien todelliuuden toteuttaminen. Kytkekää enin kaikki ULTRAVOICE DIGITALin komponentit poi päältä, jotta kuiva ignaali voitaiiin optimoida. 3) Opto-kompreorin avulla voitte liäki mikäli tarpeen hieman taoittaa lauluignaalin dynamiikkaa. Varokaa komprimoimata ignaalia liian vahvati, illä voitte käyttää kompreoria vielä toien kerran tallennuken jälkeen. Välttäkää myö Hard Ratio-toimintoa, illä en käyttö voidaan ignaalia kuulla erittäin elväti. Mikäli laulaja muuttaa jatkuvati etäiyyttään mikrofonita tallennuken aikana, aattaa eiintyä voimakkaita dynamiikan vaihteluita. Tää tapaukea tulii käyttää voimakkaampaa kompreiota. Säätäkää liäki Opto-kompreorin Threhold-arvo verraten matalaki, näin aavutetaan taainen äänenvoimakkuuden kulku. + Pyrkikää tallennukea iihen, että laulajan etäiyy mikrofonita pyyii amana koko tallennuken ajan, näin ette joudu komprimoimaan liian voimakkaati. Backing Vocaleja tallennettaea tulee ignaaleja komprimoida vahvati, illä ignaalien tulee olla länä ilman äänenvoimakkuuden muutokia koko tallennuken ajan. Kuva 2.8: ULTRAVOICE DIGITALin digitaaliet rajapinnat DIG OUT (AES/EBU)-lähdöä ijaitee ULTRAVOICE DIGITALin digitaalieti muunnettu audioignaali. SAMPLING RATE-kytkimellä valitaan e Sample-Rate, jolla VX2496:n analoginen ignaali muunnetaan. Sampletaajuudet ijaitevat valinnaieti 44.1, 48, 88.2 ja 96 khz:ä. Jo halutaan yöttää ulkoinen Wordclockignaali, tulee SAMPLING RATE-kytkin olla kytkettynä aentoon EXT. WC IN-tulon kautta voidaan yöttää Wordclock-ignaali VX2496:n ynkronioimieki ulkoien laitteen kautta. Tämä liitäntä on toteutettu BNC-koakaaliholkkina ja e on aktivoituna ainoataan, jo vataava kytkinaetu on aktivoitu (SAMPLING RATE-kytkin aennoa EXT.). ULTRAVOICE DIGITAL VX2496:a on digitaalien AES/EBUlähdön omaava 24-bittinen/96 khz A/D-muuntaja. Tämä tarjoaa mahdolliuuden digitaalieki muunnetun ignaalin tallentamien digitaalielle medialle ilman ulkopuolita A/D-muuntajaa. Näin ULTRAVOICE DIGITAL voidaan optimaalieti liittää Harddik Recording-järjetelmään. 4) Voice-Optimized EQ:lla voidaan taoittaa ellaiia ointiäänen puutteita, joita ei eitaolla pytytä korjaamaan. Älkää käyttäkö tääkään äärimmäiiä aetukia, illä iihen on mahdolliuu vielä jälkiäänitykeä. Voice-Optimized EQ:ta voidaan käyttää euraavien ongelmien korjaamieki: Kun lauluääneä eiintyy baoalueella erottelematon ointi, voidaan ignaalita notaa WARMTH-äätimen avulla eiin matalia taajuuoia. Säätäkää äädin tätä varten täydelle madallukelle ja etikää TUNING-äätimen avulla häiritevää taajuualuetta niin kauan, kunne ääni kuullotaa taaiemmalta. Seuraavaki tulii tätä yrittää Solomodukea. Lopuki kuuntelette ääntä koko mikauken kana ja uoritatte WARMTHäätimellä hienoäätöä, kunne kokonaiointi on kohdallaan. Jo ääni kuullotaa ylettömän karhealta, käyttäkää Voice-Optimized EQ:n ABSENCE-kytkintä. Karheat taajuudet vaimennetaan ilman, että kokonaiointi menettää luonnolliuuttaan. Liäki voitte WARMTHäätimen avulla notaa matalia taajuukia hieman tai tarvittaea poitaa ignaalita BREATH- tai PRESENCE-äätimen avulla korkeita ouukia TALLENTAMINEN ULTRAVOICE DIGITALIN AVULLA

7 Mikäli ääni hukkuu mikaukea, korottakaa PRESENCE-kytkimen äätöä. Tämän alueen korottamien avulla iirtyy ääni enemmän etualalle. Jo lauluignaali ei loita tarpeeki, voitte liätä lauluun korkeita ouukia PRESENCE-äätimen tai BREATH-äätimen avulla. Liäki voitte käyttää Optokompreorin Enhanceria liätäkenne ignaaliin keinotekoiia ylä-ääniä. 5) Mikäli lauluignaalinne iältää ei-toivottuja taajuuouukia, tulii niiden poitamieki käyttää ekpanderia ja Opto-De- Eeriä. Häiritevät uhinaäänet voidaan eliminoida Opto- De-Eerin avulla. Liäki tulee häiriöäänten taajuualue eritää: Aktivoikaa Voice-Optimized EQ ja kääntäkää BREATHäädin auki uhinaäänten taajuualueen notamieki. Mikäli olette jo käyttäneet EQ:ta, huomioikaa äätimen alkuperäinen aento voidakenne palauttaa en jälleen lopuki amaan aentoon. Aktivoikaa Opto-De-Eer ja kääntäkää alhaiella Threhold-arvolla CUT FREQ-äädintä, kunne uhinaäänet kuuluvati madaltuvat. Nyt voitte jälleen ammuttaa Voice-Optimized EQ:n tai kääntää BREATH-äätimen jälleen alkuperäieen aentoona. Säätäkää nyt Threhold-arvo niin, että ACTIVEvalodiodi yttyy palamaan ainoataan uhinaäänten aikana. Ekpanderin avulla voitte poitaa häiriöääniä hiljaiita kohdita. Säätäkää itä varten THRESHOLD-äädin vaempaan ääriaentoona ja kääntäkää itä kekimmäiellä DEPTH-Rate:lla hitaati ylöpäin. Pyykää iinä arvoa, joa huomaatte hiljaiia kohdia kuuluvan vaimennuken ilman, että ääneen negatiivieti vaikuttavia haittoja yntyy. Gate-toimintoa tulee käyttää tallennukeen ainoataan poikkeutapaukia, eim. tietyn tehoteen aavuttamieki. Se tarttuu ointikuvaan erittäin vahvati ja aattaa näin jopa pilata tallennukenne. 6) Käyttäkää Tube emulaatiota haluteanne luoda klaien analogiraitatallenteen oinnin. 7) MASTER FADERilla äädätte lopulta ULTRAVOICE DIGITALin lähtöäänenvoimakkuutta. 4. JÄLKIÄÄNITYS ULTRAVOICE DIGITALIN AVULLA Älkää ujotelko hyödyntää ULTRAVOICE DIGITALin mahdolliuukia jälkiäänitykeä. Uein vaaditaan äärimmäiiä tehote- ja uodatinäätöjä ignaalin optimaalieki ovittamieki olemaaolevaan ointikuvaan. Kun ääni kuulotaa mikaukea lopulta erittäin länäolevalta ja täydeltä, on ignaali ueimmiten ohjattu kunnollieti. Normaalitapaukea liitetään lauluun jälkiäänitykeä Halltehote. Mikäli huomaatte Hall-ignaalia häiriteviä ivuääniä (eim. uhinaääniä), voitte poitaa nämä Opto-De-Eerin avulla euraavalla tavalla: Poitakaa uhinaäänet lauluignaalita edellä kuvatulla tavalla ja ohjatkaa ignaali Hall-laitteeeen yhden Main-lähdön kautta (ei INSERT-väylän kautta, illä iihen vaikutetaan De-Eerillä). Varmitakaa, että Hall-laitteeta lähetetään ainoataan pelkkä tehoteignaali ilman uoraignaalia. Mikatkaa yntynyt Hall-ignaali pöydää iihen lähtöignaaliin, johon teette välioton VX2496:n RECORDING-lähdöä. Tähän ignaaliin tehdään väliotto ennen De-Eeriä. Näin poitetaan häiriöäänet ainoataan Hall-ignaalita, ei hyötyignaalita. ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 Ekpanderia voitte käyttää poitamaan muiden intrumenttien aiheuttamia häiriteviä irontoja, jotka ovat eim. aapuneet mikrofoniin laulajan kuulokkeiden kautta ja näin tallennettu yhdeä lauluäänen kana. Ajatelkaa tää yhteydeä, että tämän ignaalin kompreoinnilla olii juuri päinvatainen vaikutu, koka ignaali rajoitetaan kovaääniimpiin kohtiin. Hiljaiemmat häiriöäänet iirtyiivät iten jopa enemmän etualalle. Vaikka ULTRAVOICE DIGITAL onkin uunniteltu etupäää laulun tallentamieen, voidaan itä luonnollieti käyttää myö muiden ignaalien tallentamieen ja jälkiäänitykeen. 4.1 Vinkkejä analogialähdön taon äätämieen Output Level Meter on kalibroitu lukemaan +4 dbu. Main Out - lukeman oalta tämä merkitee euraavaa: Jo OUTPUT LEVEL METER näyttää lukemaa 0 db, Main Out -lukema on +4 dbu. Silloin olet äätänyt optimaalien lähtötaon makimiohjauken takaamieki illoin, kun käytettäviä on riittäväti reerviä (Headroom). Vinkki: Jotkut laitteet vaativat alhaiemman tuloignaalitaon (-10 dbv, kotinauhoitualueella). Käytä näiden laitteiden tuloignaalitaon näyttöä ja VX2496:n Output Level -äädintä opivan äädön aikaanaamieki. 4.2 Vinkkejä digitaalien lähdön taon äätämieen Digitaaliten ignaalien makimitao on 0 dbfs. VX2496:n digitaaliea lähdöä on tämä tao, kun OUTPUT LEVEL - merkkivalot näyttävät lukemaa +15 db. Huomaa ehdottomati, että yli 0 dbfs/+15 db:n tao aiheuttaa heti voimakkaita vääritymiä. Siki uoittelemme pyymitä aina tämän arvon alapuolella vääritymien välttämieki ja ohjaureervien (Headroom) äilyttämieki ignaalipiikkejä varten. + Varmita aina, että tuloliitännän Clip-merkkivalo ei pala tai palaa vain harvoin. 5. ULTRAVOICE DIGITAL LIVE- KÄYTÖSSÄ Myö Live-käytöä voidaan ULTRAVOICE DIGITALia, tudioa käytön lailla, käyttää monipuolieti oinnimuodotamieen ja ongelmien poitamieen. Pienemmällä lavalla aattaa mikrofonin ja monitorikovaääniten välien liian vähäien etäiyyden vuoki eiintyä epämiellyttävää iteinduktiota. Tää tapaukea voitaiiin VX2496:n Opto- De-Eer:iä käyttää iteinduktion poitamieki. THRESHOLD-äädin aetetaan uhteellien alhaielle arvolle. CUT FREQ-äätimen avulla etitään e taajuualue, joka iteinduktiota aiheuttaa. Nyt äädetään Threhold-arvo niin ylö, että lauluignaalia häiritään mahdolliimman vähän, mutta epämiellyttävä iteinduktioilmukka kuitenkin pyyy poia. Korkeia äänenvoimakkuukia eiintyy eiintymilavalla uuria mitoin päällepuhumita: eli käytöä olevat mikrofonit eivät ieppaa ainoataan yhtä ignaalia (eim. laulua), vaan myö ueita erilaiia ignaaleja ympäritötään. Tätä aattaa tulla ongelma, illä tällöin ei ykittäiiä ignaaleja pytytä enää hyvin äätelemään toiitaan riippumatta. Ekpanderi voidaan ottaa käyttöön ykittäiten ignaalien eritämieen ja päällepuhumien etämieki. Hiljaiempi päällepuhuminen madalletaan äänenvoimakkuudeltaan ja kovaääniempään hyötyignaaliin ei vaikuteta. Tähän käyttöön oveltuu myö Gate-toiminto erittäin hyvin, koka näin voidaan poitaa epätoivotut ignaalit täyin. Täytyy kuitenkin varoa, ettei hyötyignaaliin vaikuteta negatiivieti, illä Gate leikkaa ignaalin en alittaea Threholdarvon. Näin aattavat hiljaiemmaki muuttuvat kohdat äkkiä hävitä, vaikka niiden tulii kuulua. 5. ULTRAVOICE DIGITAL LIVE-KÄYTÖSSÄ 7

8 Gate oveltuu myö erittäin hyvin impuliäänien (eim. Snare, baorumpu, tom-tom jne.) työtämieen, illä nämä ovat uhteellien lyhyitä ignaaleja, jotka eivät paiu tai häivyty kuulumattomiin. 6. TALLENNUSJÄRJESTELMÄÄN INTEGROINTI Kuten alua mainittiin, voidaan ULTRAVOICE DIGITAL liittää erinomaieti uoraan tallennemediaan, kuten eim. DAT rekorderiin, analogiraitakoneeeen taikka Harddik Recordingjärjetelmiin. Näin äätytään mikeripöydän kautta kulkevata kiertotietä ja aadaan ehdottoman puhda ignaali, illä mikeripöydän limittämietä johtuvat mahdolliet ivuäänet jäävät aluta alkaen poi. Voitte yhditää VX2496:n Harddik Recordingjärjetelmään tarvitematta erillitä A/D-muuntajaa. Tällaiia tapaukia varten on ULTRAVOICE DIGITALia AES/EBU-lähdöllä varutettu 24-bittinen/96 khz A/D-muuntaja. Wordclock-tulo mahdollitaa VX2496:n ynkronoinnin ulkoiiin laitteiiin. Luonnollieti voitte integroida ULTRAVOICE DIGITALin tudioonne myö perinteiellä tavalla mikeripöydän kautta. Kuva 7.2: 6,3-mm-monojakkipitoke 7. AUDIOLIITÄNNÄT BEHRINGER ULTRAVOICE DIGITAL VX2496:a on Inertliitäntöjä lukuunottamatta tandardinomaieti ähköiet tehotinymmetroidut tulot ja lähdöt. Kytkentäkonepti ooittaa ymmetriillä ignaaleilla automaattita hurinanvaimennuta ja mahdollitaa jopa korkeimmillakin taoilla ongelmattoman käytön. Ulkoieti induoitu verkkohurina jne. vaimennetaan näin tehokkaati. Samoin automaattieti työkentelevä tehotintoiminto tunnitaa liitetyt epäymmetriet pitokeliitännät ja äätää nimellitaon iäieti uudelleen, jottei tulo- ja lähtöignaalin välillä eiintyii taoeroja (6 db-korjau). + Huolehtikaa ehdottomati iitä, että laitteen aennuketa ja käytötä huolehtivat ainoataan aiantuntevat henkilöt. Aennuken aikana ja en jälkeen on huolehdittava aina käittelevän henkilön (käittelevien henkilöiden) riittävätä maadoituketa, illä muutoin aattavat elektrotaattiet latauket tm. vaikuttaa haitallieti käyttöominaiuukiin. Kuva 7.3: 6,3-mm-tereojakkipitoke 7.1 Vinkki ovittimen käyttöön AES/EBUmuodota S/PDIF-muotoon VX2496 tarjoaa käyttöön digitaalien ignaalin AES/EBUmuodoa. Jo haluat kytkeä järjetelmään laitteita, jotka vataanottavat digitaalien ignaalin S/PDIF-muodoa, tarvitet ovittimen. Tää yhteydeä huomautamme, että näiden muotojen erilaien tandardoinnin vuoki ovittimen käyttö voi olla ongelmallita. Normaaliti AES/EBU-liittimen navoitu on järjetetty euraavati: 1=GND, 2=HOT, 3=COLD Kuva 7.4 elventää ovittimen rakennetta. Ota huomioon, että laitteiden välien liitännän tulee olla mahdolliimman lyhyt. Kuva 7.1: XLR-liitännät Kuva 7.4: Sovitin AES/EBU- ja S/PDIF-formaatin välieen liitäntään 8 7. AUDIOLIITÄNNÄT

9 8. TEKNISET TIEDOT ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 AUDIOSISÄÄNTULOT MIC -liitäntä, HF-häiriöuojattu, ymmetrinen Linja XLR- ja 6,3 mm jakkiliitäntä HF-häiriöuojattu, ymmetrinen Inert Return 6,3 mm jakkiliitäntä, epäymmetrinen Impedani MIC 1,3 kω epäymmetrinen, 2,6 kω ymmetrinen Linja XLR- ja 6,3 mm jakkiliitäntä 10 kω epäymmetrinen, 20 kω ymmetrinen Inert Return 10 kω epäymmetrinen Mak. iääntulotao MIC +11 dbu epäymmetrinen ja ymmetrinen Linja XLR ja holkki +21 dbu ymmetrinen ja epäymmetrinen Inert Return +21 dbu CMRR tavallieti 40 db, >60 1 khz (paiti Inert Return) AUDIOULOSTULOT Recording Out XLR elektronieti ohjatut ervoymmetriet ulotulon pääteateet Main Out XLR elektronieti ohjatut ervoymmetriet ulotulon pääteateet Main Out holkki 6,3 mm jakkiliitäntä, epäymmetrinen Impedani Rec. Out 120 Ω ymmetrinen, 60 Ω 1 khz Main Out XLR 120 Ω ymmetrinen, 60 Ω 1 khz Main Out Klinke 100 Ω 1 khz Inert Send 100 Ω 1 khz Ulotulotao Rec. Out Main Out XLR enint. +21 dbu ymmetrinen ja epäymmetrinen enint. +21 dbu ymmetrinen ja epäymmetrinen Main Out holkki enint. +21 dbu epäymmetrinen Inert Send enint. +21 dbu epäymmetrinen JÄRJESTELMÄTIEDOT Kaitalevey 20 Hz khz, +0/-0,6 db Taajuukäyrä Line: <10 Hz... >200 khz, +0/-1,7 db -> MAIN Out MIC: <10 Hz... >200 khz, +0/-2,5 db -> MAIN Out S/N Ratio 123,6 db dynamiikka -> Inert Send 118,5 db dynamiikka -> Main Out 122 db dynamiikka -> Recording Out 130 db E.I.N, MIC In -> Inert Send 105 db Line -> Inert +4 dbu/1 khz THD 0,006% -30 dbu, 1 khz, Vahvitu 30 db, MIC In -> Inert Send 0,01% -30 dbu, 1 khz, Vahvitu 30 db, MIC In -> MAIN Out 0,001% +4 dbu, 1 khz, Vahvitu 1, Line In -> Inert Send 0,004% +4 dbu, 1 khz, Vahvitu 1, Line In -> Main Out DIGITAALIULOSTULO High-reolution 24-Bit AKM A/D muunnin Vakio AES/EBU / XLR muunnin-ymmetroitu Ulotuloimpedani 110 Ω ymmetrinen Nimellinen ulotulotao 5 V peak to peak SISÄINEN NÄYTETAAJUUS 44,1 / 48 / 88,2 / 96 khz (muutettavia) WORDCLOCK SISÄÄNTULO BNC Taajuuaue khz Siääntuloimpedani 100 kω Nimelliiääntulotao 2-5 V peak to peak EXPANDER/GATE-OSUUS RMS Expander Kynny muunneltava (OFF db) Ratio Expander: muunneltava (1:1-3:1) Gate: 1:oo Attack <1 mec / 20 db, fet Releae 100 mec / 20 db, fet KOMPRESSORIOSUUS Opto-Kompreor Kynny muunneltava ( db) Ratio kytkettävä (3:1 / 9:1) Manuaalinen Releae-aika muunneltava (10 db / 10 mec db / 1,5 ec) Manuaalinen Attack-aika 10 db / 10 mec Fat: 20 db / 10 mec Output muunneltava ( db) DE-ESSER-OSUUS VAD (Voice-Adaptive)-De-Eer Suodatintaajuu 2,7-12 khz Suodatuken laatu ohjelmata riippuen, enint. Q = 4 Laku enint. 18 db TUBE EMULATION-OSUUS Suodatintaajuu Ominaipiirre muunneltava, 800 Hz - 12 khz Huipputaajuu Full Bandwitdh, alempi rajataajuu = 200 Hz Bandpa, 1. järjety (6 db/omuunneltava okt.) Full Bandwidth: Hochpa, 1. järjety (6 db/okt.) muunneltava, enint. 20 db Noto VOICE OPTIMIZED EQ-OSUUS Kaitat 3 Suodatuken laatu laatu notoa 0,4 / laatu lakua 3 Suodatintaajuudet Breath: helving, alempi rajataajuu 10 khz Preence: tyyppi peak, huipputaajuu 1,5 khz Warmth: tyyppi peak, puoliparametrinen Huipputaajuu muunneltavia Hz VIRTASYÖTTÖ Verkkojännite Ottoteho Sulake Verkkoliitäntä MITAT (K x L x S) PAINO KULJETUSPAINO USA/Kanada 120 V~, 60 Hz Eurooppa/U.K./Autralia 230 V~, 50 Hz Japani 100 V~, Hz Yleinen vientimalli 120/230 V~, Hz enint. 25 W V~: T 630 ma H V~: T 315 ma H Vakio-kylmälaiteliitäntä noin 44,5 mm x 482,6 mm x 217 mm noin 2,2 kg noin 3,4 kg BEHRINGER yrittää aina varmitaa korkeimmat laatutandardit. Tarvittavat muutoket uoritetaan ilman ennakkoilmoituta. Laitteen tekniet tiedot ja ulkonäkö aattavat en takia poiketa mainituita tiedoita tai kuvita. 8. TEKNISET TIEDOT 9

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

TUBE ULTRAGAIN MIC100

TUBE ULTRAGAIN MIC100 Käyttöohje Versio 1.0 joulukuu 2002 SUOMI Tervetuloa BEHRINGERin pariin! Paljon kiitoksia BEHRINGER-tuotteita kohtaan MIC100:n hankkimalla osoittamastanne luottamuksesta. MIC100:nne on erittäin monipuolisesti

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

TRUTH / Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TRUTH / TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.1 maalikuu 2003 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.5 helmikuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopa Verio 1.3 heinäkuu 2004 VAMPIRE VAMP PRO VAMP 2 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket.

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.1 Marzo 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huollossa

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.0 Toukokuu 2001 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huollossa ammattilaisen

Lisätiedot

EURORACK PRO RX1602 Lyhyt käyttöopas Versio 1.3 marraskuu 2003 SUOMI EURORACK PRO RX1602 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta

Lisätiedot

B-CONTROL FADER BCF2000 B-CONTROL ROTARY BCR2000 Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 marrakuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta

Lisätiedot

Käyttöohje Versio 1.0 marraskuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: VAROITUS: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai ta

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai ta Pikaohje Versio 1.1 lokakuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.1 Huhtikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 Lyhyt käyttöopa SUOMI Verio 1.0 yykuu 2002 V-AMP PRO DATA-MANSHRT_V-AMP PRO_FIN_Rev_A.pmd 1 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

SUOMI. Pikaohje. Versio 1.1 tammikuu 2003 TUBE ULTRAGAIN T1953

SUOMI. Pikaohje. Versio 1.1 tammikuu 2003 TUBE ULTRAGAIN T1953 Pikaohje Versio 1.1 tammikuu 2003 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huollossa ammattilaisen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion Pikaohje Verio 1.0 helmikuu 2005 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköikulta välttyäkei ei päällykantta (tai tautaektion kantta) tule

Lisätiedot

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus) Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen

Lisätiedot

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä

MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 1. Etupaneeli MACKIE 1402-VLZ PRO -äänipöytä 2. Ominaisuuksia analoginen äänipöytä 6 mono sisääntulokanavaa (kanavat 1-6) 4 stereosisääntulokanavaa (kanavat 7-8, 9-10, 11-12

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.2 kesäkuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

SUOMI. Pikaohje. Versio 1.0 Toukokuu 2001 FIREBIRD GX108

SUOMI. Pikaohje. Versio 1.0 Toukokuu 2001 FIREBIRD GX108 FIREBIRD GX108 Pikaohje Versio 1.0 Toukokuu 2001 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: HUOMIO: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia;

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 syyskuu 2003 ULTRAGRAPH PRO FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet.

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2005 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta)

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Käyttöohje Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Käyttöönotto... 4 2.1 Rakenne rackissa... 4 2.2 Verkkojännite...

Lisätiedot

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001 Käyttöohje A50-A2030-22001 Tärkeitä turvallisuusohjeita * telon Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kosisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll ULTRAGAIN PRO MIC2200 Pikaohje Versio 1.2 Marzo 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 Toukokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa.

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll Pikaohje Versio 1.1 Toukokuu 2001 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huollossa ammattilaisen

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004 Käyttöohje A50-45620-00004 Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus + Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia

Lisätiedot

ULTRA-G GI100 Käyttöohje Versio 1.0 Syyskuu 2001 SUOMI Tervetuloa BEHRINGERlle! Paljon kiitoksia luottamuksestasi BEHRINGERin tuotteita kohtaan, jota olet osoittanut ULTRA-G:n ostolla. GI100 tarjoaa erinomaisen

Lisätiedot

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE

3DLQLNH 0,',WRLPLQWR 1 PRG CHG 1 2 PRG CHG 2 3 PRG CHG 3 4 PRG CHG 4 5 PRG CHG 5 6 CNT 1 7 CNT 2 8 EXP A 9 EXP B 10/0 NOTE Lyhyt käyttöopa Verio 1 5 keäkuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoituket 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudat Lyhyt käyttöopa Verio 1.0 huhtikuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoituket. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus.

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus. TL536DSK-algoritmit (J. Laitinen) 6.4.5 Määrittele lyyeti euraavat käitteet a) Kvantiointivire. b) äytetaajuuden interpolointi. ) Adaptiivinen uodatu. a) Kvantiointivire yntyy, kun ignaalin ykittäinen

Lisätiedot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot

PT-36 Plasmarc-leikkausarvot PT-36 Plamarc-leikkauarvot Leikkauarvojen opa (FI) 0558007661 Verion 8.1 releaed on 28Oct11 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

Versio 1.0 elokuu 2002 www.behringer.com SUOMI DX626 PRO MIXER Käyttöohje PRO MIXER DX626 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Version 1 0 Maaliskuu 2005 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoitukset 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

STUDIO CONDENSER MICROPHONES C 4

STUDIO CONDENSER MICROPHONES C 4 Käyttöohje A50-83031-00001 1. Turvallisuusohjeet Ennen laitteen käyttöönottoa kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet on luettava tarkasti. Säilytä turvallisuus- ja käyttöohjeet esille tulevia kysymyksiä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukse

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukse Käyttöohje Versio 1.1 toukokuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4) Seuratkaa

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset SMG-4200 Sähkömagneettiten järjetelmien lämmöniirto Harjoituken 1 ratkaiuehdotuket Vata 1800-luvun puoliväliä ymmärrettiin että lämpöenergia on atomien ja molekyylien atunnaieen liikkeeeen värähtelyyn

Lisätiedot

Pikaopas Versio 1.0 Syyskuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll ULTRA-GRAPH PRO GEQ3102 Ohjeet lyhyesti Versio 1.0 Toukokuu 2000 SUOMI www.behringer.com TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier

Käyttöohje ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier Käyttöohje ULTRAGAIN PRO MIC2200 Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier 2 ULTRAGAIN PRO MIC2200 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus... 3 1. Johdanto...

Lisätiedot

1LPLW\V 5DNHQQH 2PLQDLVXXV Pistelinssi Läpäisevä lasi 15 pyöreä säteen muoto Kohdelinssi Jyvärasterilasi 19 pyöreä, hiukan hajasädemuoto

1LPLW\V 5DNHQQH 2PLQDLVXXV Pistelinssi Läpäisevä lasi 15 pyöreä säteen muoto Kohdelinssi Jyvärasterilasi 19 pyöreä, hiukan hajasädemuoto ULTRAPAR UP1000 Pikaohje Versio 1.0 heinäkuu 2003 SUOMI TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO: VAROITUS: Sähköiskulla vaarantamisen pois sulkemiseksi valonheitin täytyy erottaa verkosta ennen puhdistamista tai ennen

Lisätiedot

SHARK DSP110 Pikaohje Versio 1.2 Huhtikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: HUOMIO: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

PC MAC Intel tai AMD CPU,400 MHz tai suurempi G3, 300 MHz tai suurempi. Windows XP, 2000. Mac OS 9.0.4 tai suurempi, 10.

PC MAC Intel tai AMD CPU,400 MHz tai suurempi G3, 300 MHz tai suurempi. Windows XP, 2000. Mac OS 9.0.4 tai suurempi, 10. Käyttöohje Versio 1.0 tammikuu 2006 1. JOHDANTO Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan ostaessasi U-CONTROL :n. :ssa olet hankkinut tehokkaan Audio Interfacen, jossa on USB-liitäntä,

Lisätiedot

U-CONTROL UCA200. Käyttöohje. Versio 1.0 tammikuu 2006

U-CONTROL UCA200. Käyttöohje. Versio 1.0 tammikuu 2006 Käyttöohje Versio 1.0 tammikuu 2006 1. JOHDANTO Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan ostaessasi U-CONTROL :n. :ssa olet hankkinut tehokkaan Audio Interfacen, jossa on USB-liitäntä,

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny huoll Pikaopas Versio 1.1 tammikuu 2001 www.behringer.com DEUTSCH SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia;

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää vo

KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää vo Lyhyt käyttöopa Verio 1 0 keäkuu 2005 KÄYTTÖOHJE AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖSTÖLLE PIDIKESANGAN KIINNITTÄMINEN VAROITUS: Kaiutinkotelon käyttäminen virheellieti aennetua riputujärjetelmää voi aiheuttaa vakavan

Lisätiedot

MINIMIC MIC800. Käyttöohje. Versio 1.0 lokakuu 2005

MINIMIC MIC800. Käyttöohje. Versio 1.0 lokakuu 2005 Käyttöohje Versio 1.0 lokakuu 2005 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: VAROITUS: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

TRUTH B2030A/B2031A. Lyhyt käyttöopas. v

TRUTH B2030A/B2031A. Lyhyt käyttöopas. v TRUTH / Lyhyt käyttöopas v03 2007-07 TRUTH / Tärkeitä Turvallisuusohjeita 14) Käytä ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.2 syyskuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TUBE COMPOSER T1952 Pikaohje Versio 1.0 Elokuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System

Käyttöohje ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System Käyttöohje ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System 2 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Käyttöohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: HUOMIO: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; kään

TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: HUOMIO: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; kään Pikaohje SUOMI Versio 1.2 heinäkuu 2002 B300 www.behringer.com TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: HUOMIO: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5 y07 Koe 8.9.05 Kuopion yeon lukio (KK) / 5 Vataa kolmeen tehtävään. Vatuken reitani on 60, käämin induktani on 0,60 H ja reitani 8 ja kondenaattorin kapaitani on 80. Komponentit ovat arjaan kytkettyinä

Lisätiedot

EUROPORT EPA40. Käyttöohje. Versio 1.0 huhtikuu 2007

EUROPORT EPA40. Käyttöohje. Versio 1.0 huhtikuu 2007 Käyttöohje Versio 1.0 huhtikuu 2007 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi

Lisätiedot

TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter INPUT OUTPUT TUBE ULTRAGAIN MIC100 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter 2 TUBE ULTRAGAIN MIC100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

EURORACK MX602A Pikaohje Versio 1.1 Tammikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai ta

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai ta Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI VMX1000 PRO MIXER Käyttöohje TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta

Lisätiedot

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Käyttöohje CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Sisällysluettelo Tärkeitä tuallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...5 1. Johdanto...6 2. Kaapelitesti-Modus...6 2.1 Kosketushäiriöiden

Lisätiedot

Käyttöohje Versio 1.0 lokakuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4) Seuratkaa

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti.9.. e(t) L j(t) Lake vatukea lämmöki muuttuva teho P. = Ω L = mh = 2mF ω = 0 3 rad/ e = ê in(ωt) j = ĵ in(2ωt) ĵ = 0 A ê = 2 2 V. 2. u(t) k Kuvan mukainen taajännitelähteen

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

EURORACK MX802A Ohjeet lyhyesti Versio 1.0 Tammikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia

Lisätiedot

CAUTION REPLACE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING. ATTENTION UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE ET CALIBRE.

CAUTION REPLACE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING. ATTENTION UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE ET CALIBRE. Pikaopas Versio 1 2 heinäkuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet 2) Säilyttäkää nämä ohjeet 3) Huomioikaa kaikki varoitukset 4) Seuratkaa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Echo M inirc Kommunikaattori K ä yttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Kiitos sinulle, kun valitsit Echo MiniRC kommunikaattorin apuvälineeksesi. Ennen kuin otat

Lisätiedot

Käyttöohje DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO. Gold-Sputtered Large Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Käyttöohje DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO. Gold-Sputtered Large Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Käyttöohje DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO Gold-Sputtered Large Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä

Sosiaalihuollon kertomusmerkintä Soiaalihuollon kertomumerkintä Kommentoitava materiaali Terveyden ja hyvinvoinnin laito (THL) L 30 (Mannerheimintie 166) 0071 Helinki Telephone: 09 54 6000 www.thl.fi Siällyluettelo Soiaalihuollon kertomumerkintä...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300610

Käyttöoppaasi. BEHRINGER DSP1200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300610 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöohje MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Käyttöohje MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Käyttöohje MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te...2 Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...3

Lisätiedot

C B A. Kolmessa ensimmäisessä laskussa sovelletaan Newtonin 2. ja 3. lakia.

C B A. Kolmessa ensimmäisessä laskussa sovelletaan Newtonin 2. ja 3. lakia. Jako 4: Dynamiikan peruteet jatkuu, työ ja energia Näiden tehtävien viimeinen palautu- tai näyttöpäivä on tiitaina 23.5.2017. Ektra-tehtävät vataavat kolmea tehtävää, kun kurin lopua laketaan lakuharjoitupiteitä.

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

TUBE ULTRA-Q T1951 Ohjeet lyhyesti Versio 1.0 Elokuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän

Lisätiedot

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015 1 DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM 521357A Tietoliikennetekniikka I Oa 21 Kari Kärkkäinen DELTAMODULAATIO M 2 M koodaa näytteen ± polariteetin omaavaki binääripuliki. Idea perutuu ignaalin m(t muutoken

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800 Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box Sisällysluettelo Kiittää te... 2 1.1 Ennen kuin aloitatte... 4 1.1.1 Käyttöönotto... 4 1.1.2 Takuu... 4 1.1.3 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

S Piirianalyysi 2 2. välikoe

S Piirianalyysi 2 2. välikoe S-55.22 Piirianalyyi 2 2. välikoe 6.5.23 Lake tehtävät 2 eri paperille kuin tehtävät 3 5. Muita kirjoittaa jokaieen paperiin elväti nimi, opikelijanumero, kurin nimi ja koodi. Epäelvät vataupaperit voidaan

Lisätiedot