SERVICE DESK MITTARIT. Versio HDI Nordic Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERVICE DESK MITTARIT. Versio 1.0. www.hdin.fi 010 387 8280 HDI Nordic Oy"

Transkriptio

1 SERVICE DESK MITTARIT Versio HDI Nordic Oy

2 Sisältö ALKUSANAT JOHDANTO TAUSTAA MÄÄRITTELYILLE SLA- MITTARIT Reaaliaikaisten palvelukanavien mittarit Ei- reaaliaikaisten palvelukanavien mittarit Ensikontaktin ratkaisuaste Kohtaamiskyselyt OLA- MITTARIT tason ratkaisuaste Ratkaisuaika Avoimien ja suljettujen tukipyyntöjen lukumäärä Suljettujen tukipyyntöjen lukumäärä Asiakastyytyväisyys PALVELUTUOTTAJAN SISÄISET MITTARIT Kustannukset tukipyyntöä kohti Tukipyynnön käsittelijöiden määrä Käsiteltyjen tukipyyntöjen kokonaismäärä asiantuntijaa kohden Volyymit kanavittain Volyymijakauma - palvelupyynnöt ja häiriöt Puhelun kesto Keskimääräinen vastausaika Keskimääräinen vastausaika Ratkaisujen laatu Luokittelun oikeellisuus Uudelleen avatut tukipyynnöt MITTARITAULUKK0 - KÄYTTÖOHJEET MITTAREIDEN LUOKITTELU KÄYTETYT TERMIT TAUSTAMATERIAALI

3 ALKUSANAT Tämän dokumentin rakentaminen sai alkunsa Yhteys konferenssissa käydystä taukokeskustelusta. Keskustelussa todettiin, että termit ja service deskin mittarit eivät ole yksiselitteisiä. Pelkästään service desk termillä tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia. HDI Nordic kutsui koolle muutamia osallistujia keskustelemaan, voisiko termistöä selkeyttää. Dokumenttia ovat olleet koostamassa HDI- jäsenorganisaatioiden edustajat: Minna Nousiainen, Enfo Oyj Petri Lausi ja Janne Kalliomäki, Fujitsu Finland Oy Laura Hassel ja Heidi Olanterä, HDI Nordic Oy Altti Salomäki, Logica Juhani Vuorijärvi jatuomo Koskenvaara, Tieto Liisa Torkkeli, Wakaru Ryhmä on kokoontunut välisenä aikana. Taustamateriaalina on käytetty mm. Yhdysvaltojen HDI:n tuottamaa materiaalia, joka on ladattavissa HDI- jäsenalueelta. Osallistujat ovat myös tutustuneet JHS- suositukseen 174. Käytäväkeskustelu Yhteys konferenssista: - Olemme parantaneet ensiratkaisuamme asiakkaalle n prosenttia - Anteeksi, mutta miten mittaatte ensiratkaisun? - Siihen kuuluu kaikki työpyynnöt, jotka on ratkaistu soiton aikana, eli työpyyntöä ei ohjata edelleen vaan ratkaistaan puhelun aikana. - Jahas. Lasketteko mukaan myös ne työpyynnöt, joita deskin ei edes oleta ratkaisevan? Ja keskustelu jatkuu - Ja asiakastyytyväisyytemme taas on n prosenttia. - Anteeksi, mutta kuinka pääsette tuohon lukuun, miten mittaatte? - Se pitää sisällään kaikkien työpyyntöjen palautteet jotka " Ja keskustelu jatkuu ***** Jokaisessa service deskissä on käytössä lukuisa määrä mittareita, joiden sisältö ei ulkopuoliselle avaudu pelkän nimen perusteella. Benchmark tiedon hyödyntämiseen tarvitaan syvempää tietämystä mittareiden sisällöstä ja yksityiskohdista. Toivomme oppaan tuovan apua tämän sisällön selkiyttämiseksi. 3

4 1 JOHDANTO Dokumentin tuottamisen motivaattorina on ollut halu service desk - alan kehittämiseen ja viimekädessä service desk palveluja käyttävien hyöty. Dokumentti on tarkoitettu kehittämisen välineeksi, eikä se millään tavoin sido tekijöitään, heidän taustaorganisaatioitaan tai näiden asiakkaita. On huomattava, että service deskit toimivat erilaisissa ympäristöissä, ja niiden palvelut ovat jokaisella omanlaisensa. Tämän vuoksi mittareita ei voida rajata tarkasti yhden mallin mukaisesti. Dokumentissa on annettu esimerkkejä, mitä mittayksiköitä, trendijaksoja, laskentakaavoja, vastuurooleja jne. asiaan kytkeytyy. Tavoitearvot ovat aina organisaatiokohtaisia, joten niitä ei voida tässä dokumentissa määritellä. Tavoitteena on ollut kuvata keskeiset mittarit, joita voidaan käyttää erilaisissa service deskeissä olivatpa ne sitten sisäisiä, ulkoisia tai ulkoistettuja. Työskentelyn keskeinen oivallus on ollut jaotella mittarit sen mukaan, mihin tuotantoketjun vaiheeseen ne parhaiten sopivat - SLA- mittareihin, OLA- mittareihin ja palvelutuottajan sisäisiin mittareihin. Ks. kohta 1. Lukija voi käyttää hyödykseen mittarien taulukkopohjia siten, että täydentää oman organisaationsa tiedot taulukkoon. 2 TAUSTAA MÄÄRITTELYILLE Alla kuvataan service deskin määritelmä, jota on käytetty tämän työn pohjana. Tämän lisäksi alla määritellään yhteistyötasot ja sopimusten rajapinnat. Määritelmät ovat ITIL painoksen sanaston mukaiset. Muu keskeinen sanasto löytyy dokumentin loppuosasta. Palvelupiste (service desk) Keskitetty yhteydenottopiste (single point of contact, SPOC) palvelutuottajan ja käyttäjien välillä. Palvelupisteen tehtävänä on palauttaa häiriötilanteissa normaali palvelutuotanto niin pian kuin mahdollista. Se on toiminto, joka muodostuu nimetystä joukosta asiantuntijoita, jotka vastaavat eri kanavien kautta tulleisiin tuki- ja neuvontapyyntöihin. Palvelupiste käsittelee tukipyyntöjä ja eskaloi tarvittaessa muille asiantuntijaryhmille tai prosesseille. ITIL: service desk = 1. tason yhteydenottopiste (SPOC). Service desk on funktio, eikä se sisällä tukipalvelun 2. ja 3. tasoja. Palvelutasosopimus (service level agreement, SLA) Sopimus IT- palvelutuottajan ja asiakkaan välillä. SLA kuvaa IT- palvelun, dokumentoi palvelutasotavoitteet, ja yksilöi IT- palvelutuottajan ja asiakkaan vastuut. Yksittäinen SLA voi kattaa useita IT- palveluja tai useita asiakkaita. Sisäinen hankintasopimus (operational level agreement, OLA) Sopimus IT- palvelutuottaja (sisäisen tai ulkoisen) ja toisen saman organisaation osan välillä. OLA tukee IT- palvelutuottajan IT- palvelujen tuottamista asiakkaalle, määrittelee tarjottavat hyödykkeet tai palvelut ja molempien osapuolten vastuut. OLA- sopimus voi olla esimerkiksi: IT- palvelutuottajan ja hankintaosaston välillä laitteiston saamiseksi sovitussa ajassa Service deskin ja tukiryhmän välillä häiriön ratkaisemiseksi sovitussa ajassa Ulkoinen hankintasopimus (underpinning contract, UC) IT- palvelutuottajan (sisäisen tai ulkoisen) ja kolmannen osapuolen välinen sopimus. Kolmas osapuoli tuottaa hyödykkeitä tai palveluja, jotka tukevat IT- palvelun tuottamista asiakkaalle. Ulkoinen hankintasopimus määrittelee vaadittavat tavoitteet ja vastuut yhdessä tai useammassa palvelutasosopimuksessa sovittujen palvelutasotavoitteiden saavuttamiseksi. 4

5 Kuva 1: IT- palvelunhallinnan sopimusrajapinnat Asiakas Ulkoinen palvelutuottaja Sisäinen asiakas SLA OLA Tietohallinto / Sisäinen palvelutuottaja Sisäiset yksiköt UC / SLA Palvelutuottajayksikkö Sisäiset yksiköt OLA Kuva 1 esittää eri sopimustyyppien perusmallit. Ulkoisen palvelutuottajan palvelutuottajayksiköllä tarkoitetaan osapuolta, joka tekee UC- ja SLA- sopimuksen ulkoisen asiakkaan kanssa. Palvelutuottajayksikkö voi vastata myös palvelutuottajan sisäiselle asiakkaalle tarjottavasta palvelusta, jolloin sisäisen asiakkaan kanssa tehdään vain SLA. Ulkoinen palvelutuottaja voi käyttää palvelun tuottamisessa kumppaneita, joiden kanssa heillä on ulkoinen hankintasopimus (UC) ja SLA. Mittarit on jaettu luonteensa mukaan erilaisiin ryhmiin. Sisäiset mittarit ovat palvelutuottajan omaan käyttöön, ja SLA- mittareita käytetään asiakkaan ja palvelutuottajan välisessä palvelutasomittauksessa. Tämä dokumentti on kirjoitettu service deskin, ei kokonaispalvelun näkökulmasta. Siten SLA- mittareiksi on luokiteltu ne mittarit, jotka mittaavat ainoastaan service deskin kyvykkyyttä. OLA- mittarien arvoihin vaikuttaa koko palveluketju (mm. prosessi) (kuva2). Kuva 2: Dokumentin mittarirajapinnat Asiakas Palvelutuottaja Service desk Sisäiset yksiköt SLA SISÄISET MITTARIT OLA SLA- mittarit ovat usein sanktion peruste toimittajan ja asiakkaan välillä. OLA- mittarit eivät yleensä ole sanktion peruste toimittajan ja sisäisen alihankkijan välillä. Sisäiset mittarit on tarkoitettu palvelutuottajan tehokkuuden ja laadun seurantaan, eli ne eivät sovellu sanktion perusteiksi. Mittareita määriteltäessä ja mittaustuloksia analysoitaessa on otettava huomioon eri mittareiden keskinäiset riippuvuudet ja vaikutukset; 1. tason ratkaisuasteen nostamistavoite voi johtaa siihen, ettei tukipyyntöjä eskaloida ajoissa 2. tai 3. tasolle, jolloin läpimenoaika pitenee tai ylittyy. Usein yhden mittarin tuloksia voidaan myös tulkita toisen mittarin tulosten kautta; esimerkiksi ensikontaktin ratkaisuasteen aleneminen voi olla seurausta tehostuneensa ongelmanhallinnasta, joka on poistanut usein toistuvat ja helpot häiriöt, ja service deskin ratkaistavaksi tulee haasteellisempia tukipyyntöjä. 5

6 3 SLA- MITTARIT SLA eli palvelutasosopimus on sopimus IT- palvelutuottajan ja asiakkaan välillä. SLA kuvaa IT- palvelun, dokumentoi palvelutasotavoitteet ja yksilöi IT- palvelutuottajan ja asiakkaan vastuut. Yksittäinen SLA voi kattaa useita IT- palveluja tai useita asiakkaita. Tämän otsikon alla SLA on jaettu erilaisiin kokonaisuuksiin palvelukanavan mukaisesti. 3.1 Reaaliaikaisten palvelukanavien mittarit Reaaliaikaisella palvelukanavalla tarkoitetaan palvelukanavaa, johon edellytetään suhteellisen nopeaa vastausta. Sekä asiakas että service desk - asiantuntija ovat aktiivisesti mukana palvelutapahtumassa. Näitä palvelukanavia ovat esimerkiksi puhelin ja pikaviestimet (kuten chat). Vastaamisen tavoiteaika on yleensä sekunteja/minuutteja. Kts. taulukon käyttöohjeet dokumentin loppuosassa. Tavoiteajassa vastatut kontaktit Reaaliaikaiset palvelukanavat Prosessit/toiminnallisuus Asiakaspalvelun esimies / johtaja Palvelun tavoitettavuus (reaaliaikainen) Strategia Markkina- aseman vahvistaminen Laadukas palvelu Tavoite Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen/ säilyttäminen Mittari kuvaa palvelun prosentuaalista onnistumista asiakkaan kanssa sovittua tavoitetasoa vasten. kuvataan kahdella tekijällä: onnistumisprosentilla sekä tavoiteajalla. Esimerkiksi tavoitetaso voi olla %:iin kontakteista vastataan y sekunnissa tai alle. Kuukausi Mittarilla on merkitystä asiakastyytyväisyyteen ja palvelun saatavuuteen. Mittausjakso Mittausyksikkö Prosenttiluku (esimerkiksi %) Raportointitarkkuus ja desimaalit on sovittava asiakkaan kanssa. Tavoiteltava suunta Laskentakaava Prosenteissa korkeammat arvot hyviä (Kontaktien määrä, joihin vastattu tavoiteajan mukaisesti / Kaikkien kontaktien määrä) * 100 Ennen tavoiteaikaa luopuneita kontakteja ei lasketa mukaan kontaktien kokonaismäärään. Tietolähde Tiedon luotettavuus/ Tiedon keräys- ja Tavoitearvon perustelut Tieto kerätään järjestelmästä, jolla kontakteja hallitaan. Kontaktien vastausnopeus kirjautuu järjestelmän tietokantaan. Järjestelmän erityistoiminnot (häiriönauhoitteet, IVR tai ylivuoto) pitää huomioida laskentakaavassa. Korkea, kun erityistoiminnot huomioidaan laskentakaavassa. Raportoinnista vastaava yksikkö Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta, tai tavoite sovitun palvelutason mukainen Sama tai hieman yli sovitun palvelutason 6 Keskiarvoa laskettaessa tarvitaan riittävä volyymimäärä. Mittarin käyttö edellyttää, että metriikka kontaktien mittaamiseen on käytettävissä.

7 Muita huomioita Asiakaspalvelun resursointi ja resurssien kohdistaminen Palvelun jatkuvasti kuormittuessa (keskimääräisen vastausajan pidentyessä) kannattaa analysoida asiakaspalvelun toimintamallia, kanavia ja rooleja, ja harkita jatkotoimenpiteitä. 3.2 Ensikontaktin ratkaisuaste Service deskin kykyä ja nopeutta ratkaista häiriöitä ja palvelupyyntöjä mitataan ensikontaktin ratkaisuasteella. Ensikontaktilla tarkoitetaan yhteydenottoa, jota ei eskaloida eteenpäin. Tämä mittari liittyy yleensä reaaliaikaisiin palvelukanaviin. Ensikontaktin ratkaisuaste / Häiriöt ja palvelupyynnöt Prosessit/toiminnallisuus Asiakaspalvelun esimies/johtaja Service deskin ratkaisukyky Strategia Suorituskyky Asiakastyytyväisyys Tavoite Palauttaa normaali palvelutaso niin pian kuin mahdollista (häiriöt). Palvelupyyntöjen osalta tavoitteena on käsitellä ne mahdollisimman nopeasti (SLA:ssa sovitun mukaisesti). Mittari kuvaa service deskin kykyä ratkaista häiriöitä ja palvelupyyntöjä ensimmäisen yhteydenoton (kontaktin) aikana. Ratkaisu tapahtuu yhteydenoton aikana tai välittömästi sen jälkeen. Tällä mittarilla on asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeä merkitys. Normaali palvelutaso on määritelty SLA:ssa. SLA sisältää myös palvelupyyntöjen käsittelyaikatavoitteet. Lasketaan service deskin ratkaistavissa olevista häiriöistä ja palvelupyynnöistä eskaloimatta yhteydenottoa. Mittausjakso SLA: kuukausi Sisäinen mittari: tarpeen mukaan päivästä ylöspäin (viikko, kuukausi, vuosi) Mittausyksikkö Prosentti Tavoiteltava suunta Korkeammat arvot tavoiteltavia a asetettaessa on syytä huomioida kustannustehokkuus ja asiakasystävällisyys (ajankäyttö). Laskentakaava 1. (Service deskin ensikontaktin aikana ratkaisemien häiriöiden määrä / service deskin vastaanottamien ja sen ratkaistaviksi kuuluvien häiriöiden määrä ) * (Service deskin ensikontaktin aikana ratkaisemien palvelupyyntöjen määrä / Service deskin vastaanottamien ja sen ratkaistaviksi kuuluvien palvelupyyntöjen määrä ) *100 Toiminnanohjausjärjestelmä Tiedon luotettavuus/ laatu ja riskit Tiedon keräys- ja Korkea, riskeinä kirjaamisen laatu ja kirjaamiskäytäntöjen epäyhtenäisyys. Service desk/vastuuhenkilö Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta 7 Service desk voi vastaanottaa myös häiriöitä ja palvelupyyntöjä, joita sen ei kuulu ratkaista. Mittari voi myös johtaa osaoptimointiin, mikäli seurauksena on eskaloinnin viivästyminen.

8 Vähintään SLA- taso sovitaan asiakkaan ja toimittajan kesken. Tavoitearvon perustelut Häiriöiden vaikutuksen minimointi asiakkaan liiketoimintaan, käyttäjätyytyväisyys paranee; toisaalta korkeampi arvo rajoittaa mahdollisuuksia resurssien optimointiin, ja nostaa service deskin osaamisvaatimuksia/valtuuksia, ja sitä kautta henkilöstökustannuksia. ja aloitteet (sisäinen ja Muita huomioita Asiakasraportointi, sisäinen kyvykkyyden seuranta, markkinointi, tuotantomallin optimointi Service deskin ratkaistavissa olevat häiriöt ja palvelupyynnöt tulee määritellä ja sopia, koska mittarissa on herkästi tulkinnanvaraisuutta. Myös tukipalvelun kokonaisorganisointi voi vaikuttaa tämän mittarin tuloksiin. 3.3 Ei- reaaliaikaisten palvelukanavien mittarit Ei- reaaliaikaisella palvelukanavalla tarkoitetaan palvelukanavaa, johon ei edellytetä välitöntä vastausta. Näitä palvelukanavia ovat esimerkiksi sähköposti ja itsepalvelu. Vastaamisen tavoiteaika on yleensä tunteja/päiviä. Tavoiteajassa vastatut kontaktit - Ei- reaaliaikaiset palvelukanavat Prosessit/toiminnallisuus Asiakaspalvelun esimies / johtaja Palvelun tavoitettavuus (reaaliaikainen) Strategia Markkina- aseman vahvistaminen Laadukas palvelu Tavoite Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen/ säilyttäminen Mittari kuvaa palvelun prosentuaalista onnistumista asiakkaan kanssa sovittua tavoitetasoa vasten. kuvataan kahdella tekijällä: onnistumisprosentilla sekä tavoiteajalla. Esimerkiksi tavoitetaso voi olla %:iin kontakteista vastataan y tunnissa tai alle. Kuukausi 8 Mittarilla on merkitystä asiakastyytyväisyyteen ja palvelun saatavuuteen. Mittausjakso Mittausyksikkö Prosenttiluku (esimerkiksi %) Raportointitarkkuus ja desimaalit on sovittava asiakkaan kanssa. Tavoiteltava suunta Laskentakaava Tietolähde Tiedon luotettavuus/ Tiedon keräys- ja Prosenteissa korkeammat arvot hyviä (Kontaktien määrä, joihin vastattu tavoiteajan mukaisesti / Kaikkien kontaktien määrä) * 100 Tieto kerätään siitä järjestelmästä, johon mitattavat tiedot kirjautuvat. Yleisemmin järjestelmä on toiminnanohjausjärjestelmä. Korkea, kun erityistoiminnot huomioidaan laskentakaavassa. Raportoinnista vastaava yksikkö Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta, tai tavoite sovitun palvelutason mukainen Keskiarvoa laskettaessa tarvitaan riittävä volyymimäärä. Mittarin käyttö edellyttää, että tarvittava metriikka on käytettävissä.

9 Tavoitearvon perustelut Muita huomioita Sama tai hieman yli sovitun palvelutason Asiakaspalvelun resursointi ja resurssien kohdistaminen Palvelun jatkuvasti kuormittuessa (keskimääräisen vastausajan pidentyessä) kannattaa analysoida asiakaspalvelun toimintamallia, kanavia ja rooleja, ja harkita jatkotoimenpiteitä. 3.4 Kohtaamiskyselyt Kohtaamiskyselyt ovat keskeisimpiä asiakastyytyväisyyden mittareita. Kohtaamiskyselyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttäjältä kysytään välittömästi häiriön tai palvelupyynnön ratkaisun jälkeen kokemusta tilanteesta. Kysely toteutetaan ratkaisun viestimisen yhteydessä yleensä sähköisellä lomakkeella. Kohtaamiskysely, SLA Asiakkuudet Asiakaspalvelun esimies/johtaja Asiakastyytyväisyys Strategia Asiakastyytyväisyyden parantaminen, IT:n ja service deskin roolin kirkastaminen Tavoite Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen/ säilyttäminen Asiakaspalvelun kehittäminen Ratkaisujen laadun parantaminen Mittari kuvaa asiakkaiden ja käyttäjien tyytyväisyyttä palvelutasoon ja tukipyyntöjen ratkaisuihin. Mittausjakso Mittausyksikkö Tavoiteltava suunta Laskentakaava Tiedon luotettavuus/ Tiedon keräys- ja Joko jatkuvana mittauksena tai säännöllisesti toistuvina otantaan perustuvina kyselyinä Yleensä muutama lyhyt, nopeasti vastattava kysymys, jotka kohdistetaan ratkaistuihin/ suljettuihin häiriöihin ja palvelupyyntöihin Korkeammat esimerkiksi ns. kouluarvosanat hyviä Tyypillinen asteikko 1 (heikko) 4 (kiitettävä); %- jakauma Kyselylomake, joka lähetetään service deskin kanssa asioineelle henkilölle esimerkiksi sähköpostitse, web- kyselynä tai tekstiviestikyselynä; joissakin tapauksessa puhelimitse tehty kysely. Tietoa voidaan pitää suhteellisen luotettavana, mutta tulosten arvioinnissa on otettava huomioon vastaus- % ja otannan suuruus; riskinä vastaus- %:n aleneminen, mikäli kyselyitä tehdään liian tiheästi. Service desk/nimetty vastuuhenkilö/ulkopuolinen mittauksen suorittaja Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta Ei mittaa ainoastaan service deskin ratkaisutaitoja, koska muutkin tukitiimit voivat osallistua tukipyyntöjen käsittelyyn. Esimerkiksi kysymys Oliko palvelu ystävällistä? kohdistuu suoraan service deskiin. Mittaus voidaan sopia myös asiakaskohtaisesti. Kyselyitä ei saisi tulla liian tiheästi samalle henkilölle. Muita asteikkoja esimerkiksi 1 10 tai

10 Tavoitearvon perustelut Muita huomioita Organisaatiokohtainen, hyvä/erinomainen Asiakaspalvelun ja ratkaisuosaamisen kehittäminen esimerkiksi koulutuksella ja ohjeistuksella Vastaajien motivointi voi olla haastavaa. 10

11 4 OLA- MITTARIT OLA- sopimus tehdään palvelutuottajan ja toisen saman organisaation osan välillä. OLA tukee palvelutuottajan IT- palvelujen tuottamista asiakkaalle, määrittelee tarjottavat hyödykkeet tai palvelut ja molempien osapuolten vastuut tason ratkaisuaste 1. tason ratkaisuasteella tarkoitetaan service deskin ratkaisemien tukipyyntöjen osuutta kaikista eri palvelukanavien kautta vastaanotetuista tukipyynnöistä. Kts. taulukon käyttöohjeet dokumentin loppuosassa. 1. tason ratkaisuaste, OLA Prosessit/toiminnallisuus Asiakaspalvelun esimies/johtaja Service deskin ratkaisukyky Strategia Suorituskyky Tavoite Sisäisen suorituskyvyn parantaminen Kustannustehokkuus Osaamisen parantaminen Mittaa service deskin osaamista ja kyvykkyyttä. Kertoo sen osuuden tukipyynnöistä, jotka on ratkaistu 1. tasolla. (1. taso = toiminto, joka ottaa vastaan Tämän mittarin voi laskea erikseen myös häiriöille ja palvelupyynnöille. asiakkaan tukipyyntöjä) Mittausjakso Tarpeen mukaan päivästä ylöspäin (viikko, kuukausi, vuosi) Mittausyksikkö Prosentti Tavoiteltava suunta Korkeammat arvot tavoiteltavia a asetettaessa on syytä huomioida kustannustehokkuus ja asiakasystävällisyys (ajankäyttö). Laskentakaava 1. (1. tason ratkaisemat tukipyynnöt kpl/service deskin vastaanottamat tukipyynnöt)* (1. tason ratkaisemat tukipyynnöt kpl/service deskin vastaanottamat ja service deskin ratkaistavissa olevat tukipyynnöt)*100 Toiminnanohjausjärjestelmä Tiedon luotettavuus/ laatu ja riskit Tiedon keräys- ja Tavoitearvon perustelut ja aloitteet (sisäinen ja Korkea, riskeinä kirjaamisen laatu ja kirjaamiskäytäntöjen epäyhtenäisyys Service desk/vastuuhenkilö Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta Sisäinen tavoiteasetanta määrittää Kustannustehokkuus, suorituskyvyn parantaminen, välillisesti myös asiakastyytyväisyys (jos asiakas saa ratkaisun nopeasti) Markkinointi, sisäinen kyvykkyyden seuranta, tuotantomallin optimointi 11 Huom! Suositeltavaa on laskea ratkaisuaste ainoastaan niistä tukipyynnöistä, jotka kuuluvat service deskin vastuulle. Uudet välineet, kuten chat, tekevät haastavaksi arvioida, ketkä kaikki ovat osallistuneet ratkaisuun. Muita huomioita Sisäinen mittari, jota ei tarjota SLA:ssa asiakkaalle Asiakkaan näkökulmasta ei ole merkitystä, millä tukitasolla tukipyyntö

12 ratkaistaan. 4.2 Ratkaisuaika Ratkaisuaika on prosessimittari, joka mittaa tukipyynnön ratkaisuaikaa ensikontaktista lopulliseen ratkaisuun ja tiedottamiseen asiakkaalle. Keskimääräinen ratkaisuaika (kokonaisläpimenoaika) (Average Time to Resolve), OLA Prosessit/toiminnallisuus Häiriönhallintaprosessin omistaja (häiriöt) Palvelupyyntöprosessin omistaja (palvelupyynnöt) Prosessin tehokkuus Strategia Sisäisen suorituskyvyn parantaminen Kustannustehokkuus Asiakastyytyväisyys Tavoite Avoimien tukipyyntöjen määrän vähentäminen ja nopeampi ratkaiseminen Palvelutason normalisointi Mittaa tukipyyntöjen käsittelyn keskimääräistä kokonaiskestoa sen avaamisesta sulkemiseen Esimerkiksi kahden vuorokauden kuluttua avaamisesta ratkaistun tukipyynnön kokonaisläpimenoaika on 48 tuntia. Mittausjakso Mittausyksikkö Tavoiteltava suunta Laskentakaava Tiedon luotettavuus/ Tiedon keräys- ja Tavoitearvon perustelut Muita huomioita Valittavissa, esimerkiksi kuukausi/vuosi Minuutti/tunti/päivä/viikko/kuukausi Pienemmät arvot ovat tavoiteltavampia prosessin tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden näkökulmasta. Suljettujen tukipyyntöjen kokonaisläpimenoaika h / suljettujen tukipyyntöjen kokonaismäärä kpl Toiminnanohjausjärjestelmä Korkea, riskinä kirjaamisen laatu ja viiveet reaaliaikaisuudessa Prosessinomistaja, kehittämisvastuullinen ja häiriönhallintaan osallistuvat resurssit Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta Sisäinen tavoiteasetanta määrittää Vähentää avoimien tukipyyntöjen määrää, tehostaa työnjohtoa ja resurssien käyttöä sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Sisäisen tehokkuuden seuranta Tuotantomallin optimointi Häiriönhallintaprosessin ja palvelupyyntöprosessin tehokkuuden seuranta Tämä on sisäinen mittari, ei SLA- mittari. Vastaavasti SLA- mittarissa aikajakso lasketaan sovittujen palveluaikojen mukaisesti. On keskiarvo, joka voi sisältää myös tavoiteajan alituksia, jotka on huomioitava erikseen. 12

13 13

14 4.3. Avoimien ja suljettujen tukipyyntöjen lukumäärä Avoimien ja suljettujen tukipyyntöjen lukumäärällä seurataan palvelun käytön volyymeja. Avoimet tukipyynnöt, OLA Prosessit/toiminnallisuus Asiakaspalvelun esimies / johtaja Prosessin tehokkuus, toiminnan häiriöttömyys Mittarin nimi Avoimet tukipyynnöt Strategia Suorituskyky Asiakastyytyväisyys Kustannustehokkuus Tavoite Alhainen häiriöiden määrä Hallittavissa oleva palvelupyyntöjen määrä Mittaushetkellä avoimena olevien häiriöiden ja palvelupyyntöjen määrä. Kuvaa tarkastelujakson työkuormaa ja ympäristön vakautta. Suositus: Tämä mittari lasketaan erikseen häiriöille ja palvelupyynnöille. Mittausjakso Ajantasainen ja/tai tilannekohtainen tieto Lisäksi trendiä tulee seurata esimerkiksi kuukausitasolla. Mittausyksikkö Kappalemäärä, prosentti Tavoiteltava suunta Laskeva lukumäärä tai laskeva prosentti (lähinnä häiriöt) Hallittavissa oleva lukumäärä (lähinnä palvelupyynnöt) Laskentakaava 1. (Avoimet häiriöt kpl/vastaanotettujen häiriöiden kokonaismäärä) * (Avoimet palvelupyynnöt kpl/vastaanotettujen palvelupyyntöjen kokonaismäärä) * Tai vastaavat kappalemäärät tarkastelujaksolla Toiminnanohjausjärjestelmä Tiedon luotettavuus/ Tiedon keräys- ja Tavoitearvon perustelut Korkea, mikäli kirjauskäytännöt ovat yhtenäiset; avoimen määritelmän (palvelupyyntö, jota ei ole ratkaistu) oltava yksiselitteinen Asiakastuen esimies/nimetty vastuuhenkilö/raportoinnista vastaava yksikkö/asiakastuen esimies Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta SLA:n kannalta hallittavissa oleva määrä SLA määrittelee tavoitetason ja/tai pohjautuu arvioituihin volyymeihin Resursointi/resurssien kohdistaminen Tuotantomallin optimointi Ympäristön vakauden ja toimintavarmuuden parantaminen (lähinnä häiriöt) Muita huomioita Lukumäärää voidaan seurata myös häiriöiden ja palvelupyyntöjen tilojen (status) mukaan jaoteltuna Miksi ovat avoinna? Odottavatko asiakkaan tai kumppanin yhteydenottoa, onko väliaikaisratkaisu olemassa jne.? Mikä on avoimien tukipyyntöjen ikä? Huom: palvelupyyntöjen osalta tavoiteltava suunta ei ole välttämättä laskeva. Tuloksien analysoinnissa on syytä huomioida, miksi häiriöt tai palvelupyynnöt ovat avoinna (statuskoodi). Avoimet sana viittaa kirjattuihin tukipyyntöihin, joita ei ole vielä ratkaistu, ja palautettu asiakkaalle. Avoimet voivat edellyttää vielä service deskin toimenpiteitä. 14

15 4.4 Suljettujen tukipyyntöjen lukumäärä Avoimien ja suljettujen tukipyyntöjen lukumäärällä seurataan palvelun käytön volyymeja. Suljetut tukipyynnöt, OLA Prosessit/toiminnallisuus Asiakastuen esimies / johtaja Prosessin tehokkuus, toiminnan häiriöttömyys Strategia Suorituskyky Asiakastyytyväisyys Kustannustehokkuus Tavoite Sulkea tukipyynnöt vasteaikojen mukaisesti Seurata kokonaisvolyymiä ja jakaumia mm. resursointitarpeisiin Saada informaatiota kehittämistoimenpiteiden kohdistamiselle Saada tietoa ongelmanhallinnalle (häiriöt) Mittausjakson aikana suljettujen tukipyyntöjen lukumäärä Tämä ei ole vain service deskin mittari, vaan kuvaa Mittari kuvaa tehtyä työmäärää ja volyymejä koko prosessia. Suljettujen tukipyyntöjen määrän pitäisi seurata avattujen määrää Mittausjakso Kuukausi Lisäksi trendiä tulee seurata esim. kuukausitasolla. Mittausyksikkö Suljettujen tukipyyntöjen lukumäärä (kokonaismäärä, jakaantuminen luokittain) Prosenttia vastaanotetuista tukipyynnöistä Tavoiteltava suunta Suljettujen määrän kasvu Laskentakaava 1. (Suljetut häiriöt kpl/vastaanotettujen häiriöiden kokonaismäärä) * (Suljetut palvelupyynnöt kpl/vastaanotettujen palvelupyyntöjen kokonaismäärä) * Tai vastaavat kappalemäärät tarkastelujaksolla Toiminnanohjausjärjestelmä Tiedon luotettavuus/ Korkea, mikäli kirjauskäytännöt ovat yhtenäiset Tiedon keräys- ja Raportoinnista vastaava yksikkö/asiakastuen esimies Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta Asetettu tavoitetaso, organisaatiokohtainen Tavoitearvon perustelut Muita huomioita Resursointi/resurssien kohdistaminen, kuormittuessa jako muihin kanaviin/uudelleen organisointi Voidaan lisäksi luokitella esimerkiksi sen perusteella: Missä (tukitasolla/ryhmässä) ratkaisu on tehty? Onko käytetty väliaikaisratkaisua? 15

16 4.5 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyttä mitataan kohtaamiskyselyillä ja (kts. ed.) ja vuosittain/puolivuosittain tehtävillä asiakastyytyväisyysmittauksilla, joilla selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin ja palvelutuottajan palvelukykyyn. Huom! Asiakastyytyväisyys on luokiteltu OLA- mittariksi, koska se ei ole ainoastaan service deskin mittari, vaan mittaa asiakkaan tyytyväisyyttä palveluihin ja koko palvelutuottajaorganisaatioon. Kts. mittareiden määrittelyt kappaleessa 2. Asiakastyytyväisyys, OLA Asiakkuudet Tehdään usein koko palveluorganisaation tasolla, joten omistaja voi olla esimerkiksi asiakaspalvelupäällikkö tai vastaava. Asiakastyytyväisyys Strategia Asiakastyytyväisyyden parantaminen Palveluiden parantaminen Markkinaosuuden kasvattaminen Tavoite Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen/ säilyttäminen Palvelun kehittäminen Asiakastyytyväisyysmittaukset ovat yleensä lomakkeilla (web, paperi) tehtyjä kyselyjä, jotka kattavat asiakastyytyväisyyden eri osa- alueet; tehdään usein ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta. Mittausjakso Suositus 2 kertaa vuodessa Mittausyksikkö Kouluarvosanajakauma/%- osuudet Tavoiteltava suunta Korkeammat arvosanat/prosenttiarvot hyviä Laskentakaava %- jakaumat valitulla asteikolla; tilastolliset analyysit (ka, mediaani, merkitsevyystestit jne.) Tiedot kerätään kyselyillä, jotka kohdistetaan joko kaikkiin asiakkaisiin/käyttäjiin, tai joihinkin asiakasryhmiin ja/tai tilastolliseen otantaan. Tiedon luotettavuus/ Tietoa voidaan pitää suhteellisen luotettavana (mahdolliset tilastolliset merkitsevyystestit); riskinä alhainen vastaus- %, kysymysten ymmärrettävyys ja relevanttius, vastaajien kokemus- ja tietotaso esimerkiksi palveluista ja palvelutoimittajasta; kyselyn ajankohta ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset voivat vaikuttaa tuloksiin. Kyselystä vastaava yksikkö ja/tai ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio 16 Tiedon keräys- ja Ensimmäinen tai edellinen mittauskerta Alan benchmarking- tutkimus voi toimia vertailukohtana lähtötasolla. Organisaatiokohtainen tavoitetaso; hyvä/erinomainen Alalla yleisesti tunnistettu hyvä taso Tavoitearvon perustelut Muita huomioita Asiakastyytyväisyyden ja palvelujen parantaminen Ongelmakohtiin puuttuminen Markkinointiviestintä Yleisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä ei aina saada selvitettyä service deskin osuutta asiakastyytyväisyy- destä. Suositus kuitenkin on, että tämä selvitetään

17 kysymystenasettelulla tai erillisellä kyselyllä. 5 PALVELUTUOTTAJAN SISÄISET MITTARIT Palvelutuottajan sisäisten mittarien laskentatavat ovat toimittaja- ja organisaatiokohtaisia. Kts. taulukon käyttöohjeet dokumentin loppuosassa. 5.1 Kustannukset tukipyyntöä kohti Kustannukset tukipyyntöä kohti, palvelutuottajan sisäinen mittari Talous Asiakaspalvelun esimies/johtaja tai talouspäällikkö Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Strategia Kustannustehokkuus, kilpailukyky Tavoite Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset sisältävät kaikki service deskin suorat ja epäsuorat kustannukset: henkilöstö (palkat, sivukulut, koulutus), työtilat ja - välineet, ostetut palvelut, yleiskustannuslisät jne. Kustannukset voidaan laskea myös huomioimalla 2. ja 3. tason kustannukset, jolloin kyseessä on OLA- mittari. Mittausjakso Kuukausi/vuosi Mittausyksikkö Euro tai muu valuuttayksikkö Tavoiteltava suunta Organisaatiokohtainen määritellään organisaatiokohtaisesti; pelkkään kustannustehokkuuteen keskittyminen saattaa aiheuttaa laatuhaasteita. Laskentakaava Laskentakaavat toimittaja- ja organisaatiokohtaisia, kustannukset jaetaan tukipyyntöjen määrällä Volyymitieto kerätään toiminnanohjausjärjestelmästä. Kustannustiedot saadaan taloushallinnon järjestelmistä. Tiedon luotettavuus/ Tiedon keräys- ja Tavoitearvon perustelut Muita huomioita Volyymitieto on luotettavaa, mikäli kaikki tukipyynnöt kirjataan. Kustannustietojen tarkkuuteen vaikuttaa kustannusjaon ja kohdistettavuuden tarkkuus. Raportoinnista vastaava toiminto, asiakaspalvelun esimies/johtaja Edellinen mittauskerta ja/tai asetettu tavoite Määritelty kustannustaso; benchmarking- tieto Toiminnan kustannustehokkuuden arviointi Tarjousten laadinta Kilpailukyvyn seuranta ja ylläpito Mittari antaa vain keskiarvon, joten tarkempi analyysi kustannusten kohdistumisesta esimerkiksi tukipyyntöluokittain voi olla tarpeen. 5.2 Tukipyynnön käsittelijöiden määrä Tukipyynnön käsittelijöiden määrä, palvelutuottajan sisäinen mittari Talous Prosessit/Toiminnallisuus Osaaminen/Henkilöstö 17

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen Diplomityöseminaari, 16.2.2010 Kaisa Vuorensola Ohjaaja: KTM Minna Metsänvuori Valvoja: Dos. Kalevi Kilkki Esityksen sisältö Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuskysymys

Lisätiedot

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT 1 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja toimii asiakkaan vaatimusmäärittelynä Promas-tarjouspyynnön mukaisten palveluiden palvelutasojen määrittelyssä.

Lisätiedot

Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU

Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU Page 1 Asiakaspalvelupäällikkö Anne Välimaa Visma L7 asiakaspalvelun tarkoitus ja tavoite Tarjoamme luotettavan ja ammattitaitoisen

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 1 - Palvelutuotannon mittarit: Tuki- ja laitepalvelut

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 1 - Palvelutuotannon mittarit: Tuki- ja laitepalvelut Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 1 - Palvelutuotannon mittarit: Tuki- ja laitepalvelut Versiotieto: 1.0 / 2017-10-05 VERSIOHISTORIA Versionumero: Päivämäärä: Muokkaaja: Tehdyt muutokset:

Lisätiedot

Service desk aikamatka itsmf:n aamiaisseminaari 15.5.2014 Scandic Simonkenttä Sami Merovuo ja Liisa Torkkeli

Service desk aikamatka itsmf:n aamiaisseminaari 15.5.2014 Scandic Simonkenttä Sami Merovuo ja Liisa Torkkeli Service desk aikamatka itsmf:n aamiaisseminaari 15.5.2014 Scandic Simonkenttä Sami Merovuo ja Liisa Torkkeli SDE Service Desk Evolution Yleiset SIG-toiminnan tavoitteet: Jakaa ja luoda uutta tietoa Vaihtaa

Lisätiedot

Data discovery ja tiedon visualisointi

Data discovery ja tiedon visualisointi Data discovery ja tiedon visualisointi enemmän irti tiedoista Timo Helkiö Senior Advisor Affecto Parempaan tiedolla johtamiseen Sisältö 1. Affectosta lyhyesti 2. 3. Data Discovery ja tiedon visualisointi

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Sopimus -palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 24.6.2014 Liite 1.1, Palvelun käytettävyys ja sanktiot Palvelun käytettävyys ja sanktiot Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Shift left - Pitkät prosessit pätkiksi. Yhteys Taitotalo

Shift left - Pitkät prosessit pätkiksi. Yhteys Taitotalo Shift left - Pitkät prosessit pätkiksi Yhteys 2016 - Taitotalo 8.9.2016 AGENDA Mitä tarkoitetaan Miksi tehdään Miten toteutetaan 2 MITÄ TARKOITETAAN SHIFT LEFT KÄSITTEENÄ Shift left käsitteenä tarkoittaa

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Pilvipalvelut Palvelutasosopimus

Pilvipalvelut Palvelutasosopimus Pilvipalvelut Palvelutasosopimus Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Palvelutasosopimus... 3 2. Määritelmät... 3 3. Yleistä... 6 3.1. Palvelun kohteen Palvelutaso... 6 3.2. Palvelutasosopimuksen voimaantulo...

Lisätiedot

Palveluinfo Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Palvelunhallintaportaali Pointin demo

Palveluinfo Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Palvelunhallintaportaali Pointin demo Palveluinfo 1.9.2017 Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Palvelunhallintaportaali Pointin demo Uusi ote ja uudet eväät asiakaspalveluun Digitalisoinnin periaatteet Asiakaspalvelun uudistaminen Miksi

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

Yhteyspalveluiden Palvelutasosopimus

Yhteyspalveluiden Palvelutasosopimus Palvelutasosopimus Palvelutasosopimus Verkkoversio 7.0 Sivu 2/10 Sisällysluettelo 1. Palvelutasosopimus... 3 2. Määritelmät... 3 3. Yleistä... 6 3.1. Palvelun kohteen Palvelutaso... 6 3.2. Palvelutasosopimuksen

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Diplomityöseminaari 4.3.2009 Tekijä: Jussi Repo Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Jari Alasuvanto, Noval Networks Esityksen sisältö Työn

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

Tuko Logistics Oy asiakaspalvelu

Tuko Logistics Oy asiakaspalvelu 1 Tuko Logistics Oy asiakaspalvelu AVAINLUVUT 2006 OMISTAJAT (17.11.2006) Wihuri Oy 41 % Tradeka Oy 39 % Stockmann Oyj Abp 10 % Heinon Tukku Oy 10 % ASIAKKAAT Vähittäiskaupat n. 1000 Sk-asiakkaat n. 4500

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Palveluinfo M2 Blue ja Pointti

Palveluinfo M2 Blue ja Pointti Palveluinfo 6.10.2017 M2 Blue ja Pointti Palveluinfo 6.10.2017 Matka- ja kuluhallintajärjestelmä M2 Bluen käyttöönotto Palvelunhallintaportaali Pointin esittely asiakkaan näkökulmasta M2 Bluen käyttöönotto

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

PALVELUTASON KÄSITTELY

PALVELUTASON KÄSITTELY PALVELUTASON KÄSITTELY Ryhmä: Keskinen Suomi Löytöretki työpajan 2 ennakkotehtävä, luonnos 14.10.2013 Tehtävän kuvaus Työssä laaditaan käytännön työskentelyssä hyödynnettävä kuvaus palvelutason määrittelystä

Lisätiedot

Kapasiteettipalvelut. Palvelutasot

Kapasiteettipalvelut. Palvelutasot Kapasiteettipalvelut Ixonos Plc 2015 VERSIOHISTORIA Versio PVm Kuvaus Tekijä Tarkastaja Hyväksyjä 0.9 30.04.2012 0.95 01.09.2014 1.0 27.1.2015 1.1 6.2.2015 Tarkennuksia mittareihin, pääosiin teknisiin

Lisätiedot

Turvallista viestintää puheentunnistuksella. Helmo Peuranen, Enfo

Turvallista viestintää puheentunnistuksella. Helmo Peuranen, Enfo Turvallista viestintää puheentunnistuksella Helmo Peuranen, Enfo Taustatietoja puheentunnistuksesta MIKSI EI KÄYTÖSSÄ: - Vähän tarjontaa (markkina-alueen koko) - Markkinointi- / yritysjohto kammonnut IVR

Lisätiedot

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Yleisopas Elisa Ring Yleisopas 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 Puhelujen ohjausperiaatteet... 3 2. Käyttäjäryhmät... 5 Elisa Ring -pääkäyttäjä... 5 Elisa Ring -asiakaspalvelupäällikkö...6 Elisa

Lisätiedot

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-

Lisätiedot

Tieto Healthcare & Welfare Welfare Finlandin asiakaspalvelu

Tieto Healthcare & Welfare Welfare Finlandin asiakaspalvelu Tieto Corporation Company confidential Tieto Healthcare & Welfare Welfare Finlandin asiakaspalvelu Vuoden service desk 2013 Anne Räsänen Head of Services Tieto, Healthcare & Welfare anne.rasanen@tieto.com

Lisätiedot

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä Asiakaspalvelun kuulumiset Talpapäivä Asiakaspalvelu 1.6.2017 alkaen Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajenee 1.6.2017 Taloushallintopalvelun asiakaspalveluun keskitetään Helsingin kaupungin talouden ja

Lisätiedot

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta itsmf Finalnd 21.09.2017 Jaana Nurmi Delivery Executive, SIAM & ITSM Tieto jaana.nurmi@tieto.com Jaanan historia Ovi Store Nokia Maps

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 itsmf Finland Conference 2013 TOP10 The Sounds of IT Service Management Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 #monitoimittajaympäristö

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Run IT Like Business 28.5.2014 Reino Myllymäki Aina silloin tällöin kuulee sanottavan, että tietohallintoa ja ITpalveluja pitäisi hoitaa kuin bisnestä. Mutta mitä tuolla kannanotolla oikein

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Inno-barometrin esittely 15.2.2012 Vapriikki, Tampere Gearshift Group Page 1 Mystiikasta mitattavaksi Inno-barometri on standardoitu menetelmä organisaation

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

Festum Asiakastuki - Ohje

Festum Asiakastuki - Ohje Festum Asiakastuki - Ohje Nimi: Omistaja: Festum Asiakastuki - Ohje Festum Software Oy Versio: 2.0 Luotu/päivitetty: 20.6.2016 i Festum Asiakastuki - Ohje Sisällysluettelo 1 Asiakastuki... 3 2 Palvelupyynnön

Lisätiedot

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto, Tuotantopäällikkö Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Sisältö Mitä tarkoittaa palvelutason hallinta? CASE HUS TIETOHALLINTO Palvelutasonhallinnan osa-alueet Tietohallinto 2012

Lisätiedot

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä

Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä S-38.3310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari Tietoliikennepalveluiden palvelutasonhallinnan kehittäminen kohdeyrityksessä Tuomas Laajanen Työn ohjaaja: Prof. Heikki Hämmäinen Työn valvoja: DI Tom

Lisätiedot

ITIL. Perustason tentti. Esimerkkitentti A, versio 5.1. Monivalinta. Ohjeet

ITIL. Perustason tentti. Esimerkkitentti A, versio 5.1. Monivalinta. Ohjeet ITIL Perustason tentti Esimerkkitentti A, versio 5.1 Monivalinta Ohjeet 1. Vastaa kaikkiin 40 kysymykseen. 2. Kaikki vastaukset on merkittävä oheiseen vastaustaulukkoon. 3. Vastausaikaa on 60 minuuttia.

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 2 - Palvelutuotannon mittarit: Tietoliikenne- ja pilvipalvelut Versiotieto: 1.0 / 2017-10-05 VERSIOHISTORIA Versionumero: Päivämäärä: Muokkaaja: Tehdyt

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Feelback-kehityskeskustelumalli

Feelback-kehityskeskustelumalli Feelback-kehityskeskustelumalli Uudista ja Uudistu 2011 28.9.2011 Aki Miettinen Tavoite Kehityskeskustelu MITÄ SE ON? etukäteen valmisteltu ja sovittu säännöllisesti toistuva tavoitteellinen luottamuksellinen

Lisätiedot

Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT. ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET

Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT. ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET Sertifiointitutkinto ITIL PALVELUNHALLINNAN KÄYTÄNNÖT ITIL Perustason sertifikaatti IT-palvelunhallinnassa TUTKINTOVAATIMUKSET Page 1 of 10 ITIL PERUSTASON SERTIFIKAATTI IT-PALVELUNHALLINNASSA IT-palvelunhallinnan

Lisätiedot

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke Aloitusseminaari 1.2.2012 Jyrki Laakso, palvelujohtaja Itella Posti Oy 1 1.2.2012 Itella Oyj Itella lyhyesti

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.03.2015 Sivu 1 / 1 3855/00.01.01/2014 23 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja asiakaspalautteiden käsittelystä teknisessä keskuksessa vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Palvelutasolupaus - vai palvelutason kuvaus?

Palvelutasolupaus - vai palvelutason kuvaus? Yhteistyö-työryhmä Case-työpaja Palvelutasolupaus - vai palvelutason kuvaus? Alustus: Antti Rainio 21.11.2012 21.11.2012 Palvelujen palvelutasolupaus tai -tieto Strategian mukaiset tavoitteet Paikkatieto

Lisätiedot

Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali

Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali Käyttäjäkokemus palvelumuotoilun lähtökohtana Tarja Solanpää, hankepäällikkö YDIN-hanke Tilannekatsaus Sisältö YDIN-hanke Lähtötilanne Sisäiset tukipalvelut

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Kotitori avain palveluihin Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Jarkko Hämäläinen vs. suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Kotitori-mallin osat Kotihoidon tukipalvelut (koko kaupunki)

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Tietotekniikkatuen tietämyksenhallinta

Tietotekniikkatuen tietämyksenhallinta Tietotekniikkatuen tietämyksenhallinta Korkeakoulujen IT-päivät 12.10.2010 Antti Eväsoja Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkatoimiala 12.10.2010 1 Esityksen sisältö Yleistä tietämyksenhallinnasta Helsingin

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Asiakastuki https://palvelupiste.palkeet.fi Palvelupäällikkö Anja Leino

Asiakastuki https://palvelupiste.palkeet.fi Palvelupäällikkö Anja Leino Asiakastuki https://palvelupiste.palkeet.fi 19.11.2010 Palvelupäällikkö Anja Leino Asiakastuki - itsepalveluportaali Yksi asia palvelupyyntöä kohden Palvelun valinta Loppukäyttäjän palvelut Palvelupyyntöjen

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3855/00.01.01/2014 93 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja asiakaspalautteen käsittelystä teknisessä keskuksessa vuoden 2014 alkupuolella Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Liisa Ojala 17.5.2013 Tietoa vakuutuspiiristä Suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alue = sairaanhoitopiirin alue 20 kuntaa, 200 000 asukasta Viikottain n 3000 palvelukohtaamista,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot