Luku 5. Johteet. 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään E = 0 E = 0 E = 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 5. Johteet. 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään E = 0 E = 0 E = 0"

Transkriptio

1 Luku 5 Johteet 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään Johteessa osa atomien elektroneista on ns. johde-elektroneja, jotka pääsevät vapaasti liikkumaan sähkökentän vaikutuksesta. Hyvässä johteessa (kuten esimerkiksi kuparissa) johde-elektroneja on noin yksi kappale jokaista atomia kohden. Johdeelektronien vaikutuksesta johde kykenee suojautumaan ulkoiselta staattiselta sähkökentältä. Jos johdekappale asetetaan ulkoiseen sähkökenttään kuvan 5.1 mukaisesti, johdeelektronit kulkevat kentän suunnalle vastakkaisesti ja aiheuttavat kappaleen vasemmanpuoleiselle pinnalle indusoituneen negatiivisen varauskatteen (pintavaraustiheyden). Silloin oikeanpuoliselle pinnalle syntyy ytimien varauksista aiheutuva positiivinen varauskate. Elektronien liike jatkuu, kunnes pinnalle indusoituneiden varausten aiheuttama sähkökenttä kumoaa ulkoisen kentän kappaleen sisällä, jolloin kokonaiskenttä johteessa häviää. Johde-elektroneja on niin runsaasti, että johde kykenee suojautumaan suurimmilta mahdollisilta kentiltä, joita kyetään käytännössä saamaan aikaan. - + E = 0 E = 0 E = Kuva 5.1: Varauksen indusoituminen johteen pinnalle. Jos valitaan suljetut Gaussin pinnat kuvan 5.1 osoittamalla tavalla, nähdään, että vuo pinnan lävitse syntyy vain pinnan osasta, joka on johteen ulkopuolella. c Tuomo Nygrén,

2 60 LUKU 5. JOHTEET Vasemmanpuoleisen Gaussin pinnan tapauksessa vuo on negatiivinen ja oikeanpuoleisen pinnan tapauksessa positiivinen. Jos Gaussin pinta leikkaa johteen pinnasta alan S, on pinnan sisään jäävä varaus σ i S, missä σ i on indusoitunut varauskate. Gaussin lain soveltaminen antaa tuloksen mistä ±ES = σ is ε 0, (5.1) σ i = ±ε 0 E. (5.2) Tässä plusmerkki on voimassa, kun sähkökenttä osoittaa pois päin johteesta ja miinusmerkki, kun kenttä osoittaa johteeseen päin. Kuvan 5.1 tilanteessa ulkoinen sähkökenttä on asetettu jo aluksi kohtisuoraan johteen pintaa vastaan. Jos näin ei ole, kentällä on aluksi pinnan suuntainen komponentti. Tämän vaikutuksesta johde-elektronit liikkuvat pinnan suunnassa, jolloin kentän suunta pinnalla muuttuu. Liike jatkuu, kunnes indusoitunut varauskate asettuu sellaiseksi, että sähkökenttä kaikkialla johteen pinnalla on kohtisuorassa pintaa vastaan. Riippumatta siitä, millainen staattinen sähkökenttä aluksi on, tämä on voimassa mielivaltaisen muotoiselle johteelle, joka on asetettu sähkökenttään. Koska sähkökenttä on kohtisuorassa potentiaalin vakioarvopintoja vastaan ja toisaalta kohtisuorassa johteen pintaa vastaan, on johteen pinta potentiaalin vakioarvopinta (ekvipotentiaalipinta). Tarkastellaan origossa olevaa pistevarausta ja sitä ympäröivää onttoa johtavaa pallokuorta, jonka sisäsäde on a ja ulkosäde b (kuva 5.2 a). Lasketaan sähkökenttä Gaussin lain avulla erikseen alueissa 0 < r < a, a < r < b ja r > b. Pallosymmetrian vuoksi sähkökentällä on vain pallokoordinaatiston radiaalikomponentti; siis E = E r (r)u r. Kun S r on r-säteinen pallo ja 0 < r < a, on S r E ds = 4πr 2 E r = ε 0, (5.3) a) b) S b! S a a b 0 a b r Kuva 5.2: Johtavan pallokuoren sisällä oleva pistevaraus ja sen aiheuttama potentiaali.

3 5.1. JOHTEIDEN VAIKUTUS SÄHKÖKENTTÄÄN 61 joten johtavan kuoren sisällä vaikuttaa vain pistevarauksen kenttä E r (r) = 4πε 0 r. (5.4) 2 Sähkökenttä häviää alueessa a < r < b, mikä on seurausta johteen pinnalle indusoituneista varauksista. Tässä alueessa Gaussin laki saa muodon E ds = + 1 σ i (a)ds = + 4πa2 σ i (a) = 0, (5.5) ε 0 ε 0 ε 0 ε 0 S r S a mistä voidaan ratkaista pinnalle S a indusoitunut varauskate σ i (a) = 4πa. (5.6) 2 Nähdään, että pallokuoren sisäpinnalle indusoitunut kokonaisvaraus on. Pallokuori on kokonaisuudessaan neutraali, joten sisä- ja ulkopinnoille indusoituneiden kokonaisvarausten täytyy kumota toisensa. Näinollen pallokuoren ulkopinnalle S b indusoitunut kokonaisvaraus on ja varauskate on σ i (b) = 4πb. (5.7) 2 Gaussin laki alueessa r > b on E ds = 4πr 2 E r = + =. (5.8) ε 0 ε 0 S r Tässä siis pallokuoren sisäpinnalle ja ulkopinnalle indusoituneet varaukset kumoavat toisensa ja vaikuttamaan jää vain origossa oleva pistevaraus. Sähkökenttä on siis tässäkin alueessa muotoa E r (r) = 4πε 0 r. (5.9) 2 Jos valitaan potentiaali äärettömyydessä nollaksi, on potentiaali alueessa r > b φ(r) = 4πε 0 r. (5.10) Tämä nähdään suoraan siitä, että sähkökenttä on pistevarauksen kentän muotoinen, ja siksi potentiaalinkin täytyy olla pistevarauksen potentiaali. Koska sähkökenttä on nolla alueessa a < r < b ja pallosymmetrisessä tilanteessa dφ = E r dr, potentiaali on pallokuoren sisällä vakio. Erityisesti φ(a) = φ(b), eli φ(a) = 4πε 0 b. (5.11) Alueessa r < a voidaan kirjoittaa φ(r) = φ(a) = r a E r dr = φ(a) 4πε 0 r a dr r 2 = 4πε 0 b 4πε 0 a + 4πε 0 r (b a) 4πε 0 r 4πε 0 ab. (5.12) Potentiaalin käyttäytyminen origosta mitatun etäisyyden funktiona on esitetty kuvassa 5.2 b.

4 62 LUKU 5. JOHTEET 5.2 Kondensaattorit ja kapasitanssi Kapasitanssin määrittely Staattisessa sähkökentässä johteen pinnalle indusoituu varauskate, joka estää sähkökentän tunkeutumisen johteeseen. Neutraalissa johteessa varauskatteen integraali kappaleen pinnan yli nolla. Myös varatun johteen pinnalla on varauskate ja silloin varauskatteen integraali johteen pinnan yli on kappaleen kokonaisvarauksen suuruinen. Siis = σds. (5.13) S Kuvassa 5.3 on joukko sähköisesti varattuja johdekappaleita, jotka aiheuttavat yhdessä sähkökentän. Varauskatteet johteiden pinnoilla asettuvat sellaisiksi, että kentät häviävät johteiden sisällä ja ovat kaikkialla kohtisuorassa johteiden pintoja vastaan. Kokonaissähkökentän voidaan ajatella koostuvan kentistä, joiden lähteinä ovat johteiden pinnoilla olevat pienet varausalkiot. Jos johdekappaleiden varauksia muutetaan, jokaisen varausalkion suuruus muuttuu ja sen myötä sen aiheuttaman sähkökentän voimakkuus muuttuu. Jos kaikkien johdekappaleiden varauksia muutetaan samalla kertoimella (esimerkiksi kaksinkertaisiksi), jokaisen varausalkion suuruus muuttuu samalla kertoimella ja siten myös sen aiheuttaman sähkökentän voimakkuus muuttuu samalla kertoimella. Tästä seuraa, että myös kokonaissähkökentän voimakkuus muuttuu samalla kertoimella, mutta sen suunta pysyy samana. Näinollen sähkökentän voimaviivojen muoto ei muutu vaikka kentän voimakkuus muuttuukin. Koska potentiaalin vakioarvopinnat ovat kohtisuorassa sähkökenttää vastaan, niidenkään muoto ei muutu; ainoastaan niiden tiheys kasvaa. Sähkökentän muoto siis riippuu kappaleiden muodoista ja keskinäisestä sijainnista (geometriasta) sekä varausten keskinäisistä suuruussuhteista. Jos avaruudessa on vain yksi varattu johtava kappale (kuva 5.4 a), sen potentiaali Kuva 5.3: Varattujen johdekappalaiden aiheuttama sähkökenttä.

5 5.2. KONDENSAATTORIT JA KAPASITANSSI 63 a) b) - A B Kuva 5.4: a) Varatun johdekappaleen aiheuttama sähkökenttä. b) Vastakkaismerkkisesti varattujen johdekappaleiden aiheuttama sähkökenttä (kondensaattori). on (johtavan kappeleen pinnalla potentiaali on vakio!) φ = rs E ds, (5.14) missä r s on mielivaltainen piste kappaleen pinnalla ja integrointi äärettömyyteen suoritetaan pitkin mielivaltaista tietä, esimerkiksi sähkökentän voimaviivaa pitkin. Tässä potentiaali äärettömyydessä on valittu nollaksi. Edellä esitetyn perusteella sähkökenttä on kaikkialla verrannollinen kappaleen varaukseen eikä voimaviivojen muoto riipu varauksen suuruudesta. Tästä seuraa, että potentiaalin ja varauksen välillä on lineaarinen riippuvuus φ = /C eli = Cφ, (5.15) missä C on johdekappaleen kapasitanssi (äärettömyyden suhteen). Tarkastellaan seuraavaksi tilannetta, jossa avaruudessa on kaksi johtavaa kappaletta (kuva 5.4 b). Kappaleella A on positiivinen varaus ja kappaleella B negatiivinen varaus. Tällöin kappale A on korkeammassa potentiaalissa kuin B ja kappaleiden välinen potentiaaliero on φ A φ B = B A E ds, (5.16) missä integrointi kappaleen A pinnalta kappaleen B pinnalle voidaan suorittaa esimerkiksi sähkökentän voimaviivaa pitkin. Koska kappaleiden varaukset ovat vastalukuja, on sähkökenttä verrannollinen varaukseen, joten voidaan kirjoittaa U AB = φ A φ B = /C eli = CU AB. (5.17) Tässä U AB on kappaleiden A ja B välinen potentiaaliero eli jännite ja C niiden välinen kapasitanssi (helppo muistisääntö saadaan lukemalla yhtälö = CU ääneen:

6 64 LUKU 5. JOHTEET kuu on kuu). Kapasitanssi riippu vain kahden kappaleen muodosta ja keskinäisestä sijainnista; se on siis pelkästään geometriasta riippuva suure. Se on mitta sille, millaisen sähkömäärän johdepari kykenee varastoimaan missäkin jännitteessä. Jos kappaleiden välinen jännite on kiinnitetty, on niiden varastoima sähkömäärä sitä suurempi mitä suurempi kapasitanssi on Pallokondensaattori!(b) a b!(a) Kuva 5.5: Pallokondensaattori. Pallokondensaattori koostuu johtavasta pallosta ja sitä ympäröivästä samankeskisestä johtavasta pallokuoresta. Pallokondensaattorin kapasitanssin tarkka laskeminen on symmetrian vuoksi hyvin yksinkertaista. Oletetaan, että sisäpallon säde on a ja kuoren sisäsäde on b. Kun sisäpallolle annetaan positiivinen varaus, on Gaussin lain perusteella potentiaalikenttä sisäpallon ja kuoren välisessä tilassa pistevarauksen potentiaalikentän muotoinen. Tällöin kondensaattorin jännite on U ab = φ(a) φ(b) = joten kondensaattorin kapasitanssi on C = ( 1 4πε 0 a 1 ) = b (b a) 4πε 0 ab, (5.18) = 4πε 0ab U ab b a. (5.19) Jos annetaan b, saadaan yhtälön (5.18) perusteella U a = /(4πε 0 a), jonka avulla a-säteisen pallon kapasitanssi (äärettömyyden suhteen) on C = U a = 4πε 0 a. (5.20) Jos kondensaattori on täytetty eristeaineella, jonka suhteellinen permittiivisyys on ε, pienenee kondensaattorin sisällä vaikuttava sähkökenttä ja sen mukana myös potentiaali murto-osaan 1/ε. Tästä seuraa että kapasitanssi kasvaa ε-kertaiseksi. Kun kondensaattorin positiivisen johteen varaus on > 0 ja negatiivisen < 0 sanotaan, että kondensaattorin varaus on.

7 5.2. KONDENSAATTORIT JA KAPASITANSSI Kondensaattorien sarjaankytkentä Jos kaksi kondensaattoria kytketään peräkkäin (sarjaan) ja kykennän toiseen päähän tuodaan varaus sekä toiseen päähän varaus, tulee kummankin kondensaattorin varaukseksi (kuva 5.6 a). Tällöin nimittäin kondensaattorien toisille levyille indusoituu varaukset ja. Tämä on mahdollista, sillä nämä levyt on kytketty toisiinsa ja indusoituneet varaukset kumoavat toisensa. Jos kondensaattorien kapasitanssit ovat C 1 ja C 2 ja jännitteet U 1 ja U 2, on sarjaankytkennän jännite U = U 1 +U 2. Koska = C 1 U 1 = C 2 U 2, on U 1 = /C 1 ja U 2 = /C 2. Näinollen missä C on sarjaankytkennän kapasitanssi. Siis C = C 1 + C 2, (5.21) 1 C = 1 C C 2, mistä C = C 1C 2 C 1 + C 2. (5.22) Tätä voidaan soveltaa myös tilanteeseen jossa kondensaattori on täytetty useammanlaisilla eristeillä. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on kuvassa 5.6 b, jossa pallokondensaattori on täytetty kahdesta eristeestä valmistetuilla pallokuorilla. Kondensattorin sisällä vaikuttava kenttä ei muutu, vaikka eristekuorien väliselle pinnalle asetetaan äärettömän ohut johtava pallokuori. Näinollen tilanne voidaan tulkita kahden pallokondensaattorin sarjaankytkennäksi. Kondensaattorien sisäsäteet ovat a ja c ja ulkosäteet c ja b, joten niiden kapasitanssit ovat C ac = 4πε 1ε 0 ac c a ja C cb = 4πε 2ε 0 bc. (5.23) b c Sisäpallon ja ulkokuoren väliseksi kapasitanssiksi saadaan nyt yhtälön (5.22) perusteella C ab = C acc cb 4πε 1 ε 2 ε 0 abc = C ac + C cb ε 1 a(b c) + ε 2 b(c a). (5.24) a) b) - - a c b! 1! 2 C 1 C 2 Kuva 5.6: a) Sarjaan kytketyt kondensaattorit. b) Kahdella eristeellä täytetty pallokondensaattori.

8 66 LUKU 5. JOHTEET Asia voidaan tarkistaa kapasitanssin määritelmän avulla. Pallosymmetrisessä tilanteessa sähkövuon tiheys on kummassakin eristeaineessa D r = /(4πr 2 ), joten sähkökentät eristeessä 1 ja 2 ovat E r1 = 4πε 1 ε 0 r 2 ja E r2 = Näiden avulla saadaan eristeiden yli vaikuttaviksi jännitteiksi U ac = 4πε 1 ε 0 joten kondensaattorin jännite on ( 1 a 1 c ) ja U cb = 4πε 2 ε 0 r 2. (5.25) 4πε 2 ε 0 ( 1 c 1 b ), (5.26) ( 1 U ab = U ac + U cb = 4πε 1 ε 0 a 1 ) + ( 1 c 4πε 2 ε 0 c 1 ) b = ε1a(b c) + ε 2 b(c a). (5.27) 4πε 1 ε 2 ε 0 abc Näinollen C ab = U ab = 4πε 1 ε 2 ε 0 abc ε 1 a(b c) + ε 2 b(c a). (5.28) Kondensaattorien rinnankytkentä Tarkastellaan kahta kondensaattoria, joiden kapasitanssit ovat C 1 ja C 2 ja varaukset 1 ja 2 (kuva 5.7 a). Kondensaattorien rinnankytkentä saadaan yhdistämällä niiden positiivisesti varatut levyt toisiinsa ja negatiivisesti varatut levyt toisiinsa. Näin saadaan kondensaattori, jonka varaus on = Toisiinsa kytketyt levyt muodostavat yhtenäisen johteen ja ovat siksi samassa potentiaalissa. Tämän a) C 1 b)! a 2-2 b! 2 C 2 Kuva 5.7: a) Rinnan kytketyt kondensaattorit. b) Kahdella eristeellä täytetty pallokondensaattori.

9 5.2. KONDENSAATTORIT JA KAPASITANSSI 67 vuoksi kummankin kondensaattorin jännite on sama. Kun C on rinnankytkennän kapasitanssi, on siis voimassa josta = CU = C 1 U + C 2 U, (5.29) C = C 1 + C 2. (5.30) Jos pallokondensaattori täytetään kahdella erilaisella eristeellä kuten kuvassa 5.7 b, syntyy kahden puolipallon muotoisen kondensaattorin rinnankytkentä. Näiden kapasitanssit ovat C 1 = 2πε 1ε 0 ab b a ja C 2 = 2πε 2ε 0 ab b a. (5.31) Tämä johtuu sitä, että kuvan 5.5 mukainen yksinkertainen pallokondensaattori voidaan tulkita kahden puolipallon muotoisen kondensaattorin rinnankytkennäksi, jolloin kummankin puoliskon kapasitanssi on puolet koko kondensaattorin kapasitanssista. Kuvan 5.7 b kondensaattorin kapasitanssi on siis C = C 1 + C 2 = 2π(ε 1 + ε 2 )ε 0 ab. (5.32) b a Tämän tarkistaminen kondensaattorin määritelmän avulla edellyttää jälleen jännitteen laskemista, kun kondensaattorin varaus tunnetaan. Lähtökohtana on tieto, että sähkökentän tangentiaalikomponentin on oltava jatkuva eristeiden välisellä rajapinnalla. Jotta tämä toteutuisi, täytyy sähkökentän olla pallosymmetrinen, jolloin myös jokaisen r-säteisen pallon sisään jäävän varausjakautuman täytyy olla pallosymmetrinen, kun a < r < b. Tämä varausjakatuma koostuu johdepallossa olevasta vapaasta varauksesta ja eristeiden sisäpinnoilla olevasta polarisatiovarauksista. Koska sähkökenttä on kummankin eristeen sisäpinnalla sama ja eristeiden suhteelliset permittiivisyydet (siis myös sähköiset suskeptiivisuudet) ovat eri suuruisia, ovat myös polarisaatiovarauskatteet eri suuruisia. Näinollen sisäpallolla olevan vapaan varauksen täytyy jakautua eri tavoilla pallonpuoliskoiden kesken. Soveltamalla Gaussin lakia puolipallon mutoisiin pintoihin saadaan sähkövuon tiheyksiksi eri eristeissä D r1 = 1 /(2πr 2 ) ja D r2 = 2 /(2πr 2 ), missä 1 ja 2 ovat puolipalloilla sijaitsevat vapaat varaukset. Näitä vastaavat sähkökentät ovat E r1 = 1 2πε 1 ε 0 r 2 ja E r2 = 2 2πε 2 ε 0 r 2. (5.33) Kummankin sähkökentän avulla voidaan laskea kondensaattorin jännite. Siis Tästä ratkaistuna U ab = 1(b a) 2πε 1 ε 0 ab = 2(b a) 2πε 2 ε 0 ab. (5.34) 1 = 2πε 1ε 0 abu ab (b a) ja 2 = 2πε 2ε 0 abu ab, (5.35) (b a)

10 68 LUKU 5. JOHTEET joten sisäpallon kokonaisvaraus on = = 2π(ε 1 + ε 2 )ε 0 abu ab (b a) (5.36) Kondensaattorin kapasitanssi on siis C = = 2π(ε 1 + ε 2 )ε 0 ab, (5.37) U ab (b a) mikä on sama kuin tulos (5.32) Levykondensaattori Levykondensaattori (tasokondensaattori) muodostuu kahdesta lähellä toisiaan olevasta johdelevystä (kuva 5.8 a). Kun toiselle levylle annetaan positiivinen varaus ja toiselle negatiivinen varaus, syntyy levyjen välille sähkökenttä, joka on kondensaattorin keskiosassa homogeeninen ja osoittaa positiivisesti varatusta levystä negatiivisesti varattuun levyyn. Levyjen reunoilla kenttä kaartuu ulkopuoliseen avaruuteen, mutta tämä pullistuma on vähäinen, jos levyt ovat hyvin lähellä toisiaan. Seuraavassa käsittelyssä jätetään kentän kaartuminen huomiotta; oletetaan siis kenttä homogeeniseksi levyjen välissä ja nollaksi kondensaattorin ulkopuolella. Gaussin lain perusteella sähkövuon tiheys on D = σ, (5.38) missä σ on positiivisesti varatun levyn varauskate. Kun kondensaattori on täytetty eristeellä, jonka suhteellinen permittiivisyys on ε, on sähkökenttä siis ja kondensaattorin jännite on U = E = σ εε 0 (5.39) Eds = Ed = σd εε 0, (5.40) a) b) c) A A A d E d! 1! 2 d 1 d 2 d! 1! Kuva 5.8: Levykondensaattori.

11 5.3. SÄHKÖKENTÄN ENERGIATIHEYS 69 missä d on levyjen välinen etäisyys. Integrointi on suoritettu pitkin kenttäviivaa positiiviselta levyltä negatiiviselle. Kun huomataan, että = σa, missä A on levyjen pinta-ala, tämä saadaan muotoon joten kondensaattorin kapasitanssi on U = d εε 0 A, (5.41) C = U = εε 0A d. (5.42) Jos levyjen väli on täytetty kahdella eristeellä kuten kuvasssa 5.8 b, saadaan kondensaattorin kapasitanssi sarjaankytkennän avulla. Tilanne ei nimittäin muutu, jos eristeiden väliselle rajapinnalle asetetaan äärettömän ohut johtava levy, jolloin syntyy kaksi sarjaan kytkettyä kondensaattoria. Niiden kapasitanssit ovat Sarjaankytkentäkaavan perusteella siis C 1 = ε 1ε 0 A d 1 ja C 2 = ε 2ε 0 A d 2. (5.43) C = ε 1ε 2 ε 0 A ε 1 d 2 + ε 2 d 1. (5.44) Jos taas kondensaattori on täytetty kahdella eristeaineella kuvassa 5.8 c esitetyllä tavalla, kyseessä on kahden kondensaattorin rinnankytkentä. Kummankin kondensaattorin levyjen pinta-ala on A/2, joten kapasitanssit ovat C 1 = ε 1ε 0 A 2d Rinnankytkentäkaavan perusteella siis ja C 2 = ε 2ε 0 A 2d. (5.45) C = ε 1ε 0 A 2d + ε 2ε 0 A 2d = (ε 1 + ε 2 )ε 0 A. (5.46) 2d Tulokset (5.44) ja (5.46) voitaisiin johtaa myös lähtien eri eristeissä vaikuttavista kentistä, mutta johto olisi pitempi. On kuitenkin syytä huomata, että kuvan 5.8 c tapauksessa kondensaattorilevyjen varauskatteet kahden eristeaineen kohdalla ovat erilaiset. Syy tähän on sama kuin kuvan 5.7 b pallokondensaattorin tapauksessa. 5.3 Sähkökentän energiatiheys Kappaleessa 2.6 osoitettiin, että avaruuteen jakautuneen varauksen potentiaalienergia on W = 1 ρ(r)φ(r)dτ. (5.47) 2

12 70 LUKU 5. JOHTEET Tätä johdettaessa ei ajateltu avaruudessa olevan eristeitä. Mikäli avaruudessa on eristeitä, syntyy (vapaiden) varausten siirtämisestä polarisaatiovarauksia, jotka vaikuttavat potentiaalikenttään. Osa työstä, joka tarvitaan vapaan varauksen siirtämiseen paikalleen, kuluu polarisaatiovarausten siirtämiseen. Näinollen polarisaatiovarausten liikkeeseen littyvää työtä ei tarvitse laskea erikseen. Siksi yhtälö (5.47) täytyy eristeiden läsnäollessa kirjoittaa muotoon W = 1 2 ρ f (r)φ(r)dτ. (5.48) Käyttäen hyväksi Gaussin lakia D = ρ f ja vektori- ja skalaarikenttien tulon divergenssiä (Dφ) = φ D + φ D (5.49) voidaan yhtälö (5.48) kirjoittaa muotoon W = 1 2 V (Dφ) dτ 1 2 V φ D dτ, (5.50) missä tilavuusintegraali lasketaan r-säteisen pallon yli ja annetaan pallon säteen lähetä ääretöntä. Tässä ensimmäinen integraali voidaan muuntaa Gaussin lauseen avulla pintaintegraaliksi ja jälkimmäinen integraali voidaan esittää sähkökentän avulla. Siis W = 1 (φd) ds + 1 E D dτ, (5.51) 2 2 S missä S on integrointitilavuutta V rajoittava pallopinta. Ilmeisesti φ pienenee r:n funktiona vähintään kääntäen verrannollisena r:ään ja D vähintään kääntäen verrannollisena r:n toiseen potenssiin, joten φd pienenee vähintään kääntäen verrannollisena r:n kolmanteen potenssiin. Pinnan S ala sen sijaan kasvaa verrannollisena r:n toiseen potenssiin. Tästä seuraa, että yhtälön (5.51) ensimmäinen integraali lähestyy nollaa r:n lähestyessä ääretöntä, joten potentiaalienergia on W = 1 2 V E D dτ, (5.52) missä integointi suoritetaan yli koko avaruuden. Tämä voidaan tulkita siten, että sähkökentällä on energiatiheys w E = 1 2 E D = 1 2 εε 0E 2. (5.53) ja kentän kokonaisenenergia on energiatiheyden integraali koko avaruuden yli. On tärkeää ymmärtää, että (5.52) esittää varaussysteemin potentiaalienergiaa sähkökentän avulla lausuttuna. Eräs tapa ymmärtää asia väärin on kuvitella, että varaussysteemillä olisi potentiaalienergia ja tämän lisäksi sähkökentällä olisi jokin kenttään liittyvä energia. Tästä ei siis ole kysymys, vaan sama potentiaalienergia voidaan esittää varaustiheyden ja potentiaalin avulla tai vaihtoehtoisesti pelkän sähkökentän (ja sähkövuon tiheyden) avulla.

13 5.3. SÄHKÖKENTÄN ENERGIATIHEYS Kondensaattorin energia Kondensaattorin energia voidaan saada selville laskemalla kondensaattorin varaamiseen tarvittava työ Tilanteessa, jossa kondensaattorin jännite on U, tarvitaan varauksen δ siirtämiseen negatiivisesti varatulta levyltä positiiviselle levylle työ δw = U δ. Koska = CU, saadaan työ muotoon δw = δ /C. Jos siis tyhjä kondensaattori ladataan niin, että se saa varauksen, on tarvittava kokonaistyö W = 1 C 0 d = 2 2C = U 2, (5.54) missä viimeisin tulos on saatu käyttämällä kaavaa = CU. Tässä ei tehty mitään oletuksia kondensaattorin geometriasta tai eristeaineesta, joten se on yleisesti voimassa Varatun pallokuoren energia Tarkastellaan R-säteistä homogeenisesti varattua ohutta pallokuorta, jonka varaus on. Varauksen aiheuttama sähkökenttä on ilmeisesti pallosymmetrinen. Aiemman perusteella sähkökenttä on pallon sisällä nolla ja ulkopuolella pistevarauksen kentän muotoinen. Siis E r (r) =, kun r > R. (5.55) 4πε 0 r2 Kentän energiatiheys pallon ulkopuolella on w E (r) = 1 2 ε 0E 2 r = 2 32π 2 ε 0 r 4. (5.56) Energiatiheys on sama kaikkialla r-säteisen ja δr:n paksuisen pallokuoren sisällä. Tällaisen pallokuoren tilavuus on δτ = 4πr 2 δr. Sähkökentän kokonaisenergia on siis W = w E (r)dτ = 2 8πε 0 R dr r 2 = 2 8πε 0 R. (5.57) Pallosymmetrisessä tapauksessa tilavuusintegraali siis palautuu yksiulotteiseksi integraaliksi, kun tilavuuselementti valitaan yllä esitetyllä tavalla. Todellisuudessa tätä valintaa tehtäessä suoritetaan pintaintegrointi yli r-säteisen pallopinnan. Tämä voidaan tehdä näin yksinkertaisesti siksi, että energiatiheys on pallopinnalla vakio. Sama tulos saadaan käyttämällä hyväksi pallon kapasitanssia äärettömyden suhteen. Yhtälön (5.20) perustella C = 4πε 0 R, joten W = 2 2C = 2 8πε 0 R. (5.58) Tulos (5.58) osoittaa, että varatun pallokuoren potentiaalienergia on kääntäen verrannollinen pallon säteeseen. Jos palloa puristetaan pienemmäksi, pinnalla olevat varaukset lähestyvät toisiaan ja potentiaalienergia kasvaa. Suoraan nähdään,

14 72 LUKU 5. JOHTEET että potentiaalienergia lähenee ääretöntä, kun pallon säteen annetaan lähestyä nollaa. Tämän vuoksi pistevaraus on fysikaalisesti mahdoton, sillä sen luomiseen tarvitaan äärettömän suuri enenrgia. Siitä huolimatta pistevaraus on hyödyllinen käsite sähköopissa, ja se toimii siksi, että varausjakautuman ulkopuolella minkä tahansa pallosymmetrisen varausjakautuman aiheuttama sähkökenttä on kuvitteellisen pistevarauksen kentän muotoinen Potentiaalienergia ja sähköstaattinen voima Sähkökentän konservatiivisuus ja siihen liittyvä potentiaalienergia tarjoavat vaihtoehtoisen tavan laskea sähkökentän aiheuttamia voimavaikutuksia. Jos johonkin objektiin kohdistuu sähkökentän aiheuttama voima F ja objekti liikkuu tämän vaikutuksesta matkan ds, kenttä tekee työn F ds. Tämän työn se tekee potentiaalienergian kustannuksella, joten potentiaalienergian muutos on dw = F ds. (5.59) Systeemin potentiaalienergia on siis objektin paikan funktio (äärellisessä objektissa voidaan kiinnittää jokin piste, jonka paikkakoordinaatteja seurataan). Potentiaalienergian kokonaisdifferentiaali on dw = W ds. (5.60) Muutosten (5.59) ja (5.60) täytyy olla samat riippumatta siitä, minkä suuntainen muutos ds on. Näinollen välttämättä F = W. (5.61) Tämän avulla voidaan helposti laskea esimerkiksi kondensattorilevyjen välinen voima. Kun levykondensaattorin kapasitanssi on C = ε 0 A/x, on potentiaalienergia joten W = 2 2C = 2 x, (5.62) 2ε 0 A F = dw dx u x = 2 2ε 0 A u x. (5.63)

2 Eristeet. 2.1 Polarisoituma

2 Eristeet. 2.1 Polarisoituma 2 Eristeet Eristeissä kaikki elektronit ovat sitoutuneita atomeihin tai molekyyleihin, eivätkä voi siis liikkua vapaasti kuten johdeelektronit johteissa. Ulkoinen sähkökenttä aiheuttaa kuitenkin vähäisiä

Lisätiedot

Magneettinen energia

Magneettinen energia Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia Luku 4 Sähköstaattinen energia oiman, työn ja energian käsitteet ovat keskeisiä fysiikassa. Sähkö- ja magneettikenttiä mitataan voimavaikutuksen kautta. Kun voima vaikuttaa varaukselliseen hiukkaseen,

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia Luku 4 Sähköstaattinen energia oiman, työn ja energian käsitteet ovat keskeisiä kaikessa fysiikassa. Sähköja magneettikenttiä mitataan voimavaikutuksen kautta. Kun voima vaikuttaa varaukselliseen hiukkaseen,

Lisätiedot

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q Coulombin laki Kahden pistemäisen varatun hiukkasen välinen sähköinen voima F on suoraan verrannollinen varausten Q 1 ja Q 2 tuloon ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön F = k Q 1Q 2 r 2, k =

Lisätiedot

Luku 6. reunaehtoprobleemat. 6.1 Laplacen ja Poissonin yhtälöt Reunaehdot. Kun sähkökentän lauseke E = φ sijoitetaan Gaussin lakiin, saadaan

Luku 6. reunaehtoprobleemat. 6.1 Laplacen ja Poissonin yhtälöt Reunaehdot. Kun sähkökentän lauseke E = φ sijoitetaan Gaussin lakiin, saadaan Luku 6 Sähköstatiikan reunaehtoproleemat 6.1 Laplacen ja Poissonin yhtälöt Kun sähkökentän lauseke E = φ sijoitetaan Gaussin lakiin, saadaan ( φ) = ρ ε 0, (6.1) josta 2 φ = ρ ε 0. (6.2) Tämä tulos on nimeltään

Lisätiedot

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon 30 SÄHKÖVAKIO 30 Sähkövakio ja Coulombin laki Coulombin lain mukaan kahden tyhjiössä olevan pistevarauksen q ja q 2 välinen voima F on suoraan verrannollinen varauksiin ja kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä Luku 23 Tavoitteet: Määritellä potentiaalienergia potentiaali ja potentiaaliero ja selvittää, miten ne liittyvät toisiinsa Määrittää pistevarauksen potentiaali ja sen avulla mielivaltaisen varausjakauman

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot

Potentiaali ja potentiaalienergia

Potentiaali ja potentiaalienergia Luku 2 Potentiaali ja potentiaalienergia 2.1 Sähköstaattinen potentiaali ja sähkökenttä Koska paikallaan olevan pistemäisen varauksen aiheuttamalla Coulombin sähkökentällä on vain radiaalikomponentti,

Lisätiedot

FY6 - Soveltavat tehtävät

FY6 - Soveltavat tehtävät FY6 - Soveltavat tehtävät 21. Origossa on 6,0 mikrocoulombin pistevaraus. Koordinaatiston pisteessä (4,0) on 3,0 mikrocoulombin ja pisteessä (0,2) 5,0 mikrocoulombin pistevaraus. Varaukset ovat tyhjiössä.

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi Sähköstatiikka ja magnetismi Konensaattorit ja kapasitanssi ntti Haarto 1.5.13 Yleistä Konensaattori toimii virtapiirissä sähköisen potentiaalin varastona Kapasitanssi on konensaattorin varauksen Q ja

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia Luku 4 Sähköstaattinen energia oiman, työn ja energian käsitteet ovat keskeisiä fysiikassa. Sähkö- ja magneettikenttiä mitataan voimavaikutuksen kautta. Kun voima vaikuttaa varaukselliseen hiukkaseen,

Lisätiedot

Sähköstatiikasta muuta. - q. SISÄLTÖ Sähköinen dipoli Kondensaattori Sähköstaattisia laskentamenetelmiä

Sähköstatiikasta muuta. - q. SISÄLTÖ Sähköinen dipoli Kondensaattori Sähköstaattisia laskentamenetelmiä Sähköstatiikasta muuta SISÄLTÖ Sähköinen ipoli Konensaattori Sähköstaattisia laskentamenetelmiä Sähköinen ipoli Tässä on aluksi samaa asiaa kuin risteet -kappaleen alussa ja lopuksi vähän uutta asiaa luentomonisteesta.

Lisätiedot

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua 7663A OVLTAVA ÄHKÖMAGNTIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua 1. Lue tenttitehtävä huolellisesti. Tehtävä saattaa näyttää tutulta, mutta siinä saatetaan kysyä eri

Lisätiedot

Jakso 5. Johteet ja eristeet Johteista

Jakso 5. Johteet ja eristeet Johteista Jakso 5. Johteet ja eristeet Johteista Johteet ja eristeet käyttäytyvät sähkökentässä eri tavalla. Koska johteessa on vaaasti liikkuvia varauksia, ne siirtyvät joko sähkökentän suuntaan (ositiiviset varaukset)

Lisätiedot

Harjoitus 2. 10.9-14.9.2007. Nimi: Op.nro: Tavoite: Gradientin käsitteen sisäistäminen ja omaksuminen.

Harjoitus 2. 10.9-14.9.2007. Nimi: Op.nro: Tavoite: Gradientin käsitteen sisäistäminen ja omaksuminen. SMG-1300 Sähkömagneettiset kentät ja aallot I Harjoitus 2. 10.9-14.9.2007 Nimi: Op.nro: Tavoite: Gradientin käsitteen sisäistäminen ja omaksuminen. Tehtävä 1: Harjoitellaan ensinmäiseksi ymmärtämään lausekkeen

Lisätiedot

a P en.pdf KOKEET;

a P  en.pdf KOKEET; Tässä on vanhoja Sähkömagnetismin kesäkurssin tenttejä ratkaisuineen. Tentaattorina on ollut Hanna Pulkkinen. Huomaa, että tämän kurssin sisältö on hiukan eri kuin Soveltavassa sähkömagnetiikassa, joten

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) Henrik Wallén / versio 26. syyskuuta 2016 Sähköstatiikka (Ulaby, luku 4.1 4.5) Maxwellin yhtälöt statiikassa Coulombin voimalaki Gaussin laki Potentiaali Dipolin potentiaali

Lisätiedot

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) Henrik Wallén Luentoviiko 4 / versio 30. syyskuuta 2015 Sähköstatiikka (Ulaby, luku 4.1 4.5) Maxwellin yhtälöt statiikassa Coulombin voimalaki Gaussin laki Potentiaali

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä Antti Haarto.5.13 Sähkövaraus Aine koostuu Varauksettomista neutroneista Positiivisista protoneista Negatiivisista elektroneista Elektronien siirtyessä

Lisätiedot

PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op)

PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op) PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op) Sisältö: Sähköiset vuorovaikutukset Magneettiset vuorovaikutukset Sähkö- ja magneettikenttä Sähkömagneettinen induktio Ajasta riippuvat tasa- ja vaihtovirtapiirit

Lisätiedot

Eristeet. - q. Johdannoksi vähän sähköisestä dipolista. Eristeistä

Eristeet. - q. Johdannoksi vähän sähköisestä dipolista. Eristeistä risteet Johdannoksi vähän sähköisestä diolista Diolin muodostaa kaksi itseisarvoltaan yhtä suurta vastakkaismerkkistä varausta, jotka ovat lähellä toisiaan. +q - q a Jos diolin varauksien itseisarvo on

Lisätiedot

4. Gaussin laki. (15.4)

4. Gaussin laki. (15.4) Luku 15 Maxwellin yhtälöt 15.1 iirrosvirta Voidaan osoittaa, että vektorikenttä on yksikäsitteisesti määrätty, jos tunnetaan sen divergenssi, roottori ja reunaehdot. Tämän vuoksi sähkö- ja magneettikenttien

Lisätiedot

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö. Yleistä sähkömagnetismista IÄLTÖ: ähkömagnetismi käsitekarttana ähkömagnetismin kaavakokoelma ähkö- ja magneettikentistä Maxwellin yhtälöistä ÄHKÖMAGNETIMI KÄITEKARTTANA: Kapasitanssi Kondensaattori Varaus

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 Viikko Aihe kirjan luku Viikko 1 Sähköken>ä, pistevaraukset 14 Viikko 2 Varausjakauman sähköken>ä 16 Viikko 2 Sähköinen poteniaalienergia ja poteniaali 17 Viikko 3 Sähköken>ä

Lisätiedot

Luku Ohmin laki

Luku Ohmin laki Luku 9 Sähkövirrat Sähkövirta määriteltiin kappaleessa 7.2 ja huomattiin, että magneettikenttä syntyy sähkövirtojen vaikutuksesta. Tässä kappaleessa tarkastellaan muita sähkövirtaan liittyviä seikkoja

Lisätiedot

1 Voima ja energia sähköstatiikassa

1 Voima ja energia sähköstatiikassa 1 Voima ja energia sähköstatiikassa ähköstatiikassa tarkastellaan levossa olevia sähkövarauksia. 1.6 ähkövaraus Ranskalainen fyysikko Charles Coulomb osoitti kokeillaan v. 1785, että sähköllä varattujen

Lisätiedot

a) Lasketaan sähkökenttä pallon ulkopuolella

a) Lasketaan sähkökenttä pallon ulkopuolella Jakso 2. Gaussin laki simerkki 2.1: Positiivinen varaus Q on jakautunut tasaisesti R-säteiseen palloon. Laske sähkökenttä pallon a) ulkopuolella ja b) sisäpuolella etäisyydellä r pallon keskipisteestä.

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 Sähköstatiikka Coulombin laki ja sähkökentän

Lisätiedot

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV Faradayn laki E B t Muuttuva magneettivuon tiheys B aiheuttaa ympärilleen sähkökentän E pyörteen. Sähkökentän

Lisätiedot

Gaussin lause eli divergenssilause 1

Gaussin lause eli divergenssilause 1 80 VEKTOIANALYYI Luento 1 8. Gaussin lause eli divergenssilause 1 A 16.4 Kurssin jäljellä olevassa osassa käymme läpi joukon fysiikan kannalta tärkeitä vektorikenttien integrointia koskevia tuloksia, nimittäin

Lisätiedot

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C Tehtävä a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt =, 5 0 3 =, 5 0 3 C s protonin varaus on, 6 0 9 C Jaetaan koko virta yksittäisille varauksille:, 5 0 3 C s kpl = 9 05, 6 0 9 s b) di = Jd = J2πrdr,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut A1 Ampumahiihtäjä ampuu luodin vaakasuoraan kohti maalitaulun keskipistettä. Luodin lähtönopeus on v 0 = 445 m/s ja etäisyys maalitauluun s = 50,0 m. a) Kuinka pitkä on luodin lentoaika? b) Kuinka kauaksi

Lisätiedot

Tietoa sähkökentästä tarvitaan useissa fysikaalisissa tilanteissa, esimerkiksi jos halutaan

Tietoa sähkökentästä tarvitaan useissa fysikaalisissa tilanteissa, esimerkiksi jos halutaan 3 Sähköstatiikan laskentamenetelmiä Tietoa sähkökentästä tavitaan useissa fysikaalisissa tilanteissa, esimekiksi jos halutaan tietää missäläpilyönti on todennäköisin suujännitelaitteessa tai mikä on kahden

Lisätiedot

235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 8. Sovellutuksia. 8.1. Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. 8.2. Keskiö ja hitausmomentti

235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 8. Sovellutuksia. 8.1. Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. 8.2. Keskiö ja hitausmomentti 8. Sovellutuksia 8.1. Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 235. Laske sen kappaleen tilavuus, jota rajoittavat pinnat z = xy, x = y 2, z = 0, x = 1. (Kappale sijaitsee oktantissa x 0, y 0, z 0.) 1/6. 236.

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 7: Pintaintegraali ja vuointegraali

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 7: Pintaintegraali ja vuointegraali MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 7: Pintaintegraali ja vuointegraali Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2015 1 / 24 Mikä on pinta?

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELECA4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Henrik Wallén Kevät 2018 Tämä luentomateriaali on suurelta osin Sami Kujalan ja Jari J. Hännisen tuottamaa Luentoviikko 2 Gaussin laki (YF 22) Oppimistavoitteet Varaus

Lisätiedot

Pythagoraan polku 16.4.2011

Pythagoraan polku 16.4.2011 Pythagoraan polku 6.4.20. Todista väittämä: Jos tasakylkisen kolmion toista kylkeä jatketaan omalla pituudellaan huipun toiselle puolelle ja jatkeen päätepiste yhdistetään kannan toisen päätepisteen kanssa,

Lisätiedot

F dr = F NdS. VEKTORIANALYYSI Luento Stokesin lause

F dr = F NdS. VEKTORIANALYYSI Luento Stokesin lause 91 VEKTORIANALYYI Luento 13 9. tokesin lause A 16.5 tokesin lause on kuin Gaussin lause, mutta yhtä dimensiota alempana: se liittää toisiinsa kentän derivaatasta pinnan yli otetun integraalin ja pinnan

Lisätiedot

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto Fysiikka Konensaattorit ja kapasitanssi ntti Haarto 4..3 Yleistä Konensaattori toimii virtapiirissä sähköisen potentiaalin varastona Kapasitanssi on konensaattorin varauksen Q ja jännitteen suhe Yksikkö

Lisätiedot

Coulombin laki ja sähkökenttä

Coulombin laki ja sähkökenttä Luku 1 Coulombin laki ja sähkökenttä 1.1 Sähkövaraus ja Coulombin voima Sähköisten ilmiöiden olemassaolo ilmenee niiden aiheuttamista mekaanisista vaikutuksista (osittain myös optisista vaikutuksista;

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto ysiikka 1 Coulombin laki ja sähkökenttä Antti Haarto 7.1.1 Sähkövaraus Aine koostuu Varauksettomista neutroneista Positiivisista protoneista Negatiivisista elektroneista Elektronien siirtyessä voi syntyä

Lisätiedot

Elektrodynamiikka, kevät 2008

Elektrodynamiikka, kevät 2008 Elektrodynamiikka, kevät 2008 Painovirheiden ja epätäsmällisyyksien korjauksia sekä pieniä lisäyksiä luentomonisteeseen Sivunumerot viittaavat vuoden 2007 luentomonisteeseen. Sivun 18 loppu: Vaikka esimerkissä

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Jari J. Hänninen 2015 16/IV V Luentoviikko 3 Tavoitteet Sähköpotentiaali Sähköpotentiaali Sähköpotentiaalin määrittäminen Tasapotentiaalipinnat Potentiaaligradientti

Lisätiedot

Fy06 Koe ratkaisut 29.5.2012 Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/13

Fy06 Koe ratkaisut 29.5.2012 Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/13 Fy06 Koe ratkaisut 9.5.0 Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/3 Koe. Yksilöosio. 6p/tehtävä.. Kun 4,5 V:n paristo kytketään laitteeseen, virtapiirissä kulkee,0 A:n suuruinen sähkövirta ja pariston napojen välinen

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Peruskäsitteet Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet sähkövaraus teho ja energia potentiaali ja jännite sähkövirta Tarkoitus on määritellä sähkötekniikan

Lisätiedot

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! 1. Vastaa, ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin. Perustelua ei tarvitse kirjoittaa. a) Atomi ei voi lähettää

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 Viikko Aihe kirjan luku Viikko 1 Sähköken>ä, pistevaraukset 14 Viikko 2 Varausjakauman sähköken>ä 16 Viikko 2 Sähköinen poteniaalienergia ja poteniaali 17 Viikko 3 Sähköken>ä

Lisätiedot

Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus

Analysoidaan lämpöjännitysten, jännityskeskittymien, plastisten muodonmuutosten ja jäännösjännityksien vaikutus TAVOITTEET Määritetään aksiaalisesti kuormitetun sauvan muodonmuutos Esitetään menetelmä, jolla ratkaistaan tukireaktiot tapauksessa, jossa statiikan tasapainoehdot eivät riitä Analysoidaan lämpöjännitysten,

Lisätiedot

f x da, kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f (x, y) = 2x 3y 2.

f x da, kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f (x, y) = 2x 3y 2. 13. Erityyppisten integraalien väliset yhteydet 13.1. Gaussin lause 364. Laske A f x da, kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f (x, y) = 2x 3y

Lisätiedot

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen Luku 11 Aaltojen heijastuminen ja taittuminen Tässä luvussa käsitellään sähkömagneettisten aaltojen heijastumista ja taittumista väliaineiden rajapinnalla. Rajoitutaan monokromaattisiin aaltoihin ja oletetaan

Lisätiedot

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen Luku 11 Aaltojen heijastuminen ja taittuminen Tässä luvussa käsitellään sähkömagneettisten aaltojen heijastumista ja taittumista väliaineiden rajapinnalla. Rajoitutaan monokromaattisiin aaltoihin ja oletetaan

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

Sähkötekiikka muistiinpanot

Sähkötekiikka muistiinpanot Sähkötekiikka muistiinpanot Tuomas Nylund 6.9.2007 1 6.9.2007 1.1 Sähkövirta Symboleja ja vastaavaa: I = sähkövirta (tasavirta) Tasavirta = Virran arvo on vakio koko tarkasteltavan ajan [ I ] = A = Ampeeri

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) Henrik Wallén Luentoviiko 5 / versio 6. lokakuuta 2015 Sähköstatiikka (Ulaby, luku 4.6 4.11) Johteet ja eristeet Ohmin ja Joulen lait Reunaehdot Kapasitanssi Sähköstaattinen

Lisätiedot

Magneettikentät. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Magneettikentät. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Magneettikentät Haarto & Karhunen Magneettikenttä Sähkövaraus aiheuttaa ympärilleen sähkökentän Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen myös magneettikentän Magneettikenttä aiheuttaa voiman liikkuvaan

Lisätiedot

DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi

DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi LUENNON SISÄLTÖ Kertausta edelliseltä luennolta: Suhteellisen liikkeen nopeuden ja kiihtyvyyden yhtälöt. Jäykän kappaleen partikkelin liike. Jäykän

Lisätiedot

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA 1 ALLIN ILMIÖ MOTIVOINTI allin ilmiötyössä tarkastellaan johteen varauksenkuljettajiin liittyviä suureita Työssä nähdään kuinka all-kiteeseen generoituu all-jännite allin ilmiön tutkimiseen soveltuvalla

Lisätiedot

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja

Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti määräämättömiä vääntösauvoja TAVOITTEET Tutkitaan väännön vaikutusta suoraan sauvaan Määritetään vääntökuormitetun sauvan jännitysjakauma Määritetään vääntökuormitetun sauvan kiertymä kimmoisella kuormitusalueella Tutkitaan staattisesti

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut A1 Kappale, jonka massa m = 2,1 kg, lähtee liikkeelle levosta paikasta x = 0,0 m pitkin vaakasuoraa alustaa. Kappaleeseen vaikuttaa vaakasuora vetävä voima F, jonka suuruus riippuu paikasta oheisen kuvan

Lisätiedot

Vyöteoria. Orbitaalivyöt

Vyöteoria. Orbitaalivyöt Vyöteoria Elektronirakenne ja sähkönjohtokyky: Metallit σ = 10 4-10 6 ohm -1 cm -1 (sähkönjohteet) Epämetallit σ < 10-15 ohm -1 cm -1 (eristeet) Puolimetallit σ = 10-5 -10 3 ohm -1 cm -1 σ = neµ elektronien

Lisätiedot

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Oleteaan tyhjiö: ei virtoja ei varauksia Muutos magneettikentässä saisi aikaan sähkökentän. Muutos vuorostaan sähkökentässä saisi aikaan magneettikentän....ja niinhän

Lisätiedot

1 Johdanto Mikä tämä kurssi on Hieman taustaa Elektrodynamiikan perusrakenne Kirjallisuutta... 8

1 Johdanto Mikä tämä kurssi on Hieman taustaa Elektrodynamiikan perusrakenne Kirjallisuutta... 8 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Mikä tämä kurssi on....................... 3 1.2 Hieman taustaa.......................... 4 1.3 Elektrodynamiikan perusrakenne................ 6 1.4 Kirjallisuutta...........................

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2015 1 / 19 Esimerkki Olkoon F : R 3 R 3 vakiofunktio

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

Mustan kappaleen säteily

Mustan kappaleen säteily Mustan kappaleen säteily Musta kappale on ideaalisen säteilijän malli, joka absorboi (imee itseensä) kaiken siihen osuvan säteilyn. Se ei lainkaan heijasta eikä sirota siihen osuvaa säteilyä, vaan emittoi

Lisätiedot

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018 Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018 Seuraavista 30 tehtävästä viisi tulee Elektrodynamiikka I:n loppukokeeseen 6.3.2018. Koska nämä tehtävät ovat kurssin koetehtäviä, vihjeitä niiden ratkaisemiseen

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina Jakso 1. iot-savartin laki, Ampèren laki, vektoripotentiaali Tässä jaksossa lasketaan erimuotoisten virtajohtimien aiheuttamien magneettikenttien suuruutta kahdella eri menetelmällä, iot-savartin lain

Lisätiedot

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan Luku 27 Magnetismi Mikä aiheuttaa magneettikentän? Magneettivuon tiheys Virtajohtimeen ja varattuun hiukkaseen vaikuttava voima magneettikentässä Magneettinen dipoli Hallin ilmiö Luku 27 Tavoiteet Määrittää

Lisätiedot

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 2 / Coulombin laki ja sähkökentänvoimakkuus

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 2 / Coulombin laki ja sähkökentänvoimakkuus AT taattinen kenttäteoria kevät 6 / 5 Laskuharjoitus / Coulombin laki ja sähkökentänvoimakkuus Tehtävä Kaksi pistevarausta ja sijaitsevat x-tason pisteissä r x e x e ja r x e x e. Mikä ehto varauksien

Lisätiedot

Tarkastellaan yksinkertaista virtasilmukkaa, jossa kulkee virta I ja jonka V + E = IR (8.1)

Tarkastellaan yksinkertaista virtasilmukkaa, jossa kulkee virta I ja jonka V + E = IR (8.1) Luku 8 Magneettinen energia Luvussa 4 nähtiin, että staattiseen sähkökenttään liittyy tietty energia. Näin on myös magneettikentän laita, sillä Faradayn lain mukaan magneettikentän muuttaminen aiheuttaa

Lisätiedot

5 Kentät ja energia (fields and energy)

5 Kentät ja energia (fields and energy) 5 Kentät ja energia (fields and energy) Mansfield and O Sullivan: Understanding Physics, kappaleen 5 alkuosa 5.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton: vetovoima kahden kappaleen välillä on tai tarkemmin F m

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE Kappaleen painopiste on piste, jonka kautta kappaleeseen kohdistuvan painovoiman vaikutussuora aina kulkee, olipa kappale missä asennossa tahansa. Jos ajatellaan kappaleen

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy

Lisätiedot

2 Staattinen sähkökenttä Sähkövaraus ja Coulombin laki... 9

2 Staattinen sähkökenttä Sähkövaraus ja Coulombin laki... 9 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Mikä tämä kurssi on....................... 3 1.2 Hieman taustaa.......................... 4 1.3 Elektrodynamiikan perusrakenne................ 5 1.4 Pari sanaa laskennasta......................

Lisätiedot

Tarkastellaan yksinkertaista virtasilmukkaa, jossa kulkee virta I ja jonka vastus on R. Liitetään virtapiiriin jännitelähde V.

Tarkastellaan yksinkertaista virtasilmukkaa, jossa kulkee virta I ja jonka vastus on R. Liitetään virtapiiriin jännitelähde V. Luku 8 Magneettinen energia Luvussa 4 nähtiin, että staattiseen sähkökenttään liittyy tietty energia. Näin on myös magneettikentän laita, sillä Faradayn lain mukaan magneettikentän muuttaminen aiheuttaa

Lisätiedot

on myös magneettikentän laita, sillä Faradayn lain mukaan magneettikentän muuttaminen aiheuttaa muutosta vastustavan voiman ja siten magneettikentän

on myös magneettikentän laita, sillä Faradayn lain mukaan magneettikentän muuttaminen aiheuttaa muutosta vastustavan voiman ja siten magneettikentän Luku 8 Magneettinen energia Luvussa 4 nähtiin, että staattiseen sähkökenttään liittyy tietty energia. Näin on myös magneettikentän laita, sillä Faradayn lain mukaan magneettikentän muuttaminen aiheuttaa

Lisätiedot

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Termodynamiikka. Fysiikka III 2007. Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Termodynamiikka Fysiikka III 2007 Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki Tilanyhtälö paine vakio tilavuus vakio Ideaalikaasun N p= kt pinta V Yleinen aineen p= f V T pinta (, ) Isotermit ja isobaarit Vakiolämpötilakäyrät

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA PERUSTEHTÄVIÄ RATKAISUINEEN

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA PERUSTEHTÄVIÄ RATKAISUINEEN 766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA PERUSTEHTÄVIÄ RATKAISUINEEN Laske nämä tehtävät, jos koet, että sinulla on aukkoja Soveltavan sähkömagnetiikan perusasioiden hallinnassa. Älä välitä tehtävien numeroinnista.

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio Luku 7 Sähkömagneettinen induktio Oppimateriaali RMC luku 11 ja CL 8.1; esitiedot KSII luku 5. Toistaiseksi olemme tarkastelleet vain ajasta riippumattomia kenttiä. Ne voi mainiosti kuvitella kenttäviivojen

Lisätiedot

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n =

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n = S-, ysiikka III (S) välikoe 7000 Laske nopeuden itseisarvon keskiarvo v ja nopeuden neliöllinen keskiarvo v rs seuraaville 6 olekyylien nopeusjakauille: a) kaikkien vauhti 0 / s, b) kolen vauhti / s ja

Lisätiedot

Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio

Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Haarto & Karhunen Magneettivuo Magneettivuo Φ määritellään magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alavektorin A pistetuloksi Φ B A BAcos Acosθ θ θ

Lisätiedot

Häiriöt kaukokentässä

Häiriöt kaukokentässä Häiriöt kaukokentässä eli kun ollaan kaukana antennista Tavoitteet Tuntee keskeiset periaatteet radioteitse tapahtuvan häiriön kytkeytymiseen ja suojaukseen Tunnistaa kauko- ja lähikentän sähkömagneettisessa

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka 4.2.2014 1 / 3

Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka 4.2.2014 1 / 3 Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka / Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään Tähdellä (* merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6 Jos tehtävässä

Lisätiedot

(ks. kuva) ja sen jälkeen x:n ja y:n suhteen yli xy-tasossa olevan alueen projektion G:

(ks. kuva) ja sen jälkeen x:n ja y:n suhteen yli xy-tasossa olevan alueen projektion G: 7 VEKTORIANALYYSI Luento 11 7. Tilavuusintegraalit A 14.5 Funktion f( xyz,, ) tilavuusintegraali yli kolmiulotteisen alueen V on raja-arvo summasta V f( xyz,, ) V kun tilavuusalkiot V =. Tarkastellaan

Lisätiedot

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori!

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! 6.1 Työ Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! Siirtymä s = r 2 r 1 Kun voiman kohteena olevaa kappaletta voidaan kuvata

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan pääsykoe

Sovelletun fysiikan pääsykoe Sovelletun fysiikan pääsykoe 7.6.016 Kokeessa on neljä (4) tehtävää. Vastaa kaikkiin tehtäviin. Muista kirjoittaa myös laskujesi välivaiheet näkyviin. Huom! Kirjoita tehtävien 1- vastaukset yhdelle konseptille

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 Viikko Aihe kirjan luku Viikko 1 Sähköken>ä, pistevaraukset 14 Viikko 2 Varausjakauman sähköken>ä 16 Viikko 2 Sähköinen poteniaalienergia ja poteniaali 17 Viikko 3 Sähköken>ä

Lisätiedot

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. 0. Johdanto

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. 0. Johdanto FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 1. Johdanto Funktionaalianalyysissa tutkitaan muun muassa ääretönulotteisten vektoriavaruuksien, ja erityisesti täydellisten normiavaruuksien eli Banach avaruuksien ominaisuuksia.

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2.1 Ensimmäisen asteen yhtälö ja epäyhtälö Muuttujan x ensimmäisen asteen yhtälöksi sanotaan yhtälöä, joka voidaan kirjoittaa muotoon ax + b = 0, missä vakiot a ja b ovat reaalilukuja

Lisätiedot