Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...48 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...53 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...54 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...55 Oikaisuja Rättelser...57 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...58 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...97 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Oikaisuja Rättelser TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...105

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) Peek (730) PEEK & CLOPPENBURG KG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 3, 18, 25, 35 (111) (210) T (220) SWING (730) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER GMBH & CO. KG, Heroldsberg, Heroldsberg, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Laanilan Monotanssit (730) TOP SAFARIS OY, Inari, Enare, FI (511) 43 (111) (210) T (220) HELMI (730) AMECRON OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 30, 35 (111) (210) T (220) Tohtoreita yrityksiin (730) CULMINATUM INNOVATION OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) LightHouse (730) SIJOITUSSEPPÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Numero on vapaa. -Numret är ledigt. (111) (210) T (220) (730) SAMPOTECH OY, Laihia, Laihela, FI (511) 7 (111) (210) T (220) (730) KAINUUN ETU OY, Kajaani, Kajana, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 1, 2, 6, 19, 37, 42, 44

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) JUJU (730) J. LEINO PROSES OY, Vantaa, Vanda, FI, NÄTTI, AILO JUHANI, TOIMINIMEN SÄDEMIT HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 20 (111) (210) T (220) Grada (730) UPM-KYMMENE WOOD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 1, 17, 19, 42, 45 (111) (210) T (220) HEVISAURUS (730) SONY MUSIC ENTERTAINMENT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/828,035 LA AROMA DEL CARIBÉ-

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HOLT'S COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy (511) 34 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) PELLOSTA PÖYTÄÄN (730) LANTMÄNNEN EK FÖR, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44 (111) (210) T (220) BJ BAD JOKE COLLECTION / Bad Joke Collection by Fredi Lilius (730) XABIS OY, Helsinki, Helsingfors, FI, LILIUS, HARRY ANDERS FREDRIK, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) CIF POWERPRO NATURALS (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TEKNISKAUPPIAAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 9, 11, 35 (111) (210) T (220) QUALITY GATE (730) OY MAPVISION LTD, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9 (111) (210) T (220) RAIC (730) OY MAPVISION LTD, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 9, 37, 38, 42 (111) (210) T (220) Nevercold

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARTANOKUVA OY, Kempele, Kempele, FI (511) 9 (111) (210) T (220) MÖKKIELÄMÄÄ (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) VALTTI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220) (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) kirjo (730) KULTTUURIOSUUSKUNTA ELONKIRJO, Juankoski, Juankoski, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SPORT & TECHNOLOGY HOLDING NORDIC OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 36, 37, 41 (111) (210) T (220) Mindfulsolutions (730) LAANE, TAINA, Espoo, Esbo, FI, LITOVAARA, ANNELI CHARLOTTA, Vantaa, Vanda, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 37, 40 (111) (210) T (220) juuvi (730) ROMO, ANSSI PETTERI, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 6, 11 (111) (210) T (220) Topflow (730) OY HEDENGREN AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) Topsignal

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY HEDENGREN AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) Topmaster (730) OY HEDENGREN AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) OY OTTO BRANDT AB (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12 (111) (210) T (220) Elonkerjuu (730) ELOFEST OY, Teuva, Östermark, FI (511) 16, 25, 41

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PURANEN, JARKKO MATTI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) ADSEK (730) SALOMAA YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Työnilon Coach (730) MARK KING CONSULTING OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Beaufort (730) PUU- JA VENETYÖ OSK. LASTU, Nokia, Nokia, FI (511) 12, 25 (111) (210) T (220) (730) ALTEAMS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i orange, svart och vitt. (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) DILABAK (730) LABORATOIRES THEA, Clermont Ferrand, Clermont Ferrand, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 5

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Visita (730) VENÄLÄINEN, EEVA MAARIT, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Valokuvacoaching (730) INSIGHTUM OY, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PENTIK OY, Posio, Posio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 6, 14, 21 (111) (210) T (220) (730) PENTIK OY, Posio, Posio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 6, 14, 21 (111) (210) T (220) lamit (730) OSAKEYHTIÖ LAMIT.FI, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 9, 11, 42

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) HABITA INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) worldtv (730) ENDORA INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (511) 39 (111) (210) T (220) (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY PACKERS LTD, Porvoo, Borgå, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 29, 30, 32

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) EPICRYSTALS (730) EPICRYSTALS OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 11, 35 (111) (210) T (220) ISÄNMAA VIINA (730) KOSONEN, MIKKO JUHANI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Borgbacken (730) LASTEN PÄIVÄN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Snowdevil

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, musta ja vihreä. - Märket utförs i rött, vitt, svart och grönt. (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) V. HANNES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 32, 35 (111) (210) T (220) ONNEKSI ON (730) PÄIVI KUNNAS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 42

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Earthrate Media (730) COMTEAM CT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ACTIVE LIFE VILLAGE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 42, 44 (111) (210) T (220) Lactostop (730) VETCARE OY, Salo, Salo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 5, 10, 31 (111) (210) T (220) PeltacoShop (730) PELTACO OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35 (111) (210) T (220) TurvaTorstai (730) PELTACO OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HPP EUROPE OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, ruskea ja keltainen. - Märket utförs i svart, rött, brunt och gult. (511) 5, 35 (111) (210) T (220) (730) HPP EUROPE OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, vihreä ja ruskea. - Märket utförs i svart, rött, grönt och brunt. (511) 5, 35 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HPP EUROPE OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja ruskea. - Märket utförs i svart, rött och brunt. (511) 5, 35 (111) (210) T (220) Taskubiljardipäivä (730) IS GOOD CREATIVE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 44 (111) (210) T (220) (730) LIGAFÖRENINGEN HIFK R.F., Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 25, 28, 41 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EURO DESIGN OY, Huittinen, Huittinen, FI (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i svart och orange. (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Päivän jytky (730) ARENA INTERACTIVE OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Velo E (730) OY SAND & SEA AB (2), Kauniainen, Grankulla, FI (511) 12, 35 (111) (210) T (220) MARIMALJA (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 21 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PURENJOY (730) KUOPPA, MARTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32 (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 28, 40 (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 45 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Transitmies (730) MÄKI-LOHILUOMA, JOUKO EINO ANTERO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 32, 37, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Benjon Oy (511) 38 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CAVIAR EMPIRIK OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 18, 29, 31 (111) (210) T (220) (730) DUUNIX OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i gult, orange, rött, vitt och grått. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DUUNIX OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i gult, orange, rött, vitt och grått. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) (730) DUUNIX OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, punainen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i gult, orange, rött, vitt och grått. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DUUNIX OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) Tietokeskus Resurssi (730) TURUN TIETOKESKUS OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) TURUN TIETOKESKUS OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Ilona-taimi (730) PUUTARHA TAHVOSET OY, Raasepori, Raseborg, FI (511) 31

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Jytky (730) KOMULAINEN, JYRKI TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i svart, vitt och grönt. (511) 11, 12, 28 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) NIKI & BINAY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 32, 33, 42 (111) (210) T (220) Hemma bäst (730) AARNIO, JOHAN GEORG STEVE-ALARIK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Lohikäärme (730) KALATUKKU E. ERIKSSON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Rengastorni (730) AUTOSTEP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 37, 39 (111) (210) T (220) UniqueD. (730) HYVÄRINEN, LIISA MARJUKKA, Tornio, Torneå, FI, HYVÄRINEN, AIRA ELINA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 14, 16, 18 (111) (210) T (220) (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 7, 8 (111) (210) T (220) (730) GRULLO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 25, 35, 38 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) STEALTH VENTURES OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Julkisen hallinnon ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Ulos talosta, pois pihasta - toimintavälinekoulutus (730) KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) VITALGO (730) YRITYSPESÄ OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) KOSKENLASKIJA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) OY ALFR.WILEN & CO AB, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 36

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CREATIVE NAIL DESIGN, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 11 (111) (210) T (220) CND SHELLAC (730) CREATIVE NAIL DESIGN, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 11 (111) (210) T (220) (730) EUROPEAN HAIR AFFAIRS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 3, 16, 21

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VILMANKÄMMEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Innowiki

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) ateljeeki (730) ILTANEN, KAI ESKO KALERVO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 40, 41 (111) (210) T (220) AGROY (730) AGROY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 5, 31 (111) (210) T (220) Acti-V (730) AHLSTROM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Coor Service Management Karhula Oy (511) 16 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Iron Sky (730) REAL WINES OY, Turku, Åbo, FI (511) 32, 33 (111) (210) T (220) (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Kommandiittiyhtiö Kommanditbolag (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) AVEENO ACTIVE NATURALS ULTRA-CALMING (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Fin Noir (730) JAAKKOLA, ULLA HELENA, Helsinki, Helsingfors, FI, MERILUOTO, ANTTI PEKKA, Helsinki, Helsingfors, FI, VEROMAA, LOTTA LARISSA, Helsinki, Helsingfors, FI, ENQVIST, SUVI-ELINA, Helsinki, Helsingfors, FI, MAUNULA, JANI PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PUBLICO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) TEKNIIKAN AKATEMIA-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) kuusyks (730) FOLK FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 32, 35 (111) (210) T (220) (730) HUURINAINEN, MARITA ANNI ELINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 41 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAWAC OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 32, 43 (111) (210) T (220) Kuultavatila (730) INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY, Virrat, Virdois, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Nouse sohvalta (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 28, 41, 44 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Stage - Helsinki Theatre Festival (730) KULTTUURITEHDAS KORJAAMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Stage - Helsingin teatterifestivaali (730) KULTTUURITEHDAS KORJAAMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) ATOBIR (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) BARON DE VALLS (730) VICENTE GANDIA PLA, S.A., Chiva, Chiva, ES (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 33

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ICCOROCK (730) EIRIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) HAJDÚ (730) BABEL SAJT KFT., Kacsóta, Kacsóta, HU (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) WHESLYN GROUP OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 3, 18, 20, 21, 24, 25 (111) (210) T (220) AQUREX

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Cardibene (730) ELIXI OIL OY, Somero, Somero, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) ZYTOTEC (730) KARL ALTENHUBER, Wien, Wien, AT (740) Heinz-Dietmar Schimanko (511) 3, 10, 42 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 5729, 15755, 21296, 63680, 80923, , , , , , , , (730) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) MAYTAG PROPERTIES, LLC, Michigan, Michigan, US (111) 60160, 62777, , , (730) ANSELL LIMITED, Richmond, Victoria, Richmond, Victoria, AU (111) (730) TANDBERG DATA HOLDING SARL, Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 64380, (730) IDEM PAPERS S.A., Virginal, Virginal, BE (111) 66322, 67589, (730) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD., Sapporo, JP (111) 73775, (730) LEAF HOLLAND B.V. (3), Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) RÄIKKÖNEN, GUNILLA, TOIMINIMEN TMI GUNILLA RÄIKKÖNEN HALTIJANA, Helsinki, FI (111) 77736, , , (730) KONEKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PINNACLE FOODS GROUP LLC, Delaware, Delaware, US

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) SIEMENS SCHWEIZ AG, Zürich, Zürich, CH (111) (730) ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S, Viby, Viby, DK (111) 96344, , (730) LUBY'S FUDDRUCKERS RESTAURANTS, LLC, Texas, Texas, US (111) , (730) PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (111) , , , , , (730) HEIN GERICKE DEUTSCHLAND GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) (730) SAEILO ENTERPRISES, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) UNIFIN HOLDING S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) , , , (730) SKY IP INTERNATIONAL LIMITED, Isleworth, Isleworth, GB (111) , , (730) SEALY CORPORATION, Pohjois-Carolina, North Carolina, US (111) (730) ELCO AG, Brugg, Brugg, CH (111) (730) LEIF SCHMIDT, Hampuri, Hamburg, DE

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , (730) BLOCKBUSTER L.L.C., Colorado, Colorado, US (111) , (730) KÖNIG LUDWIG INTERNATIONAL GMBH & CO. KG, Geltendorf, Geltendorf, DE (111) , (730) MICRO CRYSTAL AG (MICRO CRYSTAL SA) (MICRO CRYSTAL LTD), Grenchen, Grenchen, CH (111) (730) ALGOL OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) ELKEM AS, Oslo, Oslo, NO (111) (730) KESKIMAA OSK, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) , (730) ISI BRANDS, INC., Michigan, Michigan, US (111) (730) PHIVCO UK II LIMITED, Brentford, Middlesex, Brentford, Middlesex, GB (111) , (730) ELCOTHERM A.G., Vilters/SG, Vilters/SG, CH (111) (730) SIGNUM INTERNATIONAL S.A.R.L. LUXEMBOURG ZUG BRANCH, Zug, Zug, CH (111) (730) VELINOR AG, Luzern, Luzern, CH

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) KAZ USA, INC., Massachusetts, Massachusetts, US (111) (730) NK WORKS CO., LTD., Wakayama-shi, Wakayama-ken, Wakayama-shi, Wakayama-ken, JP (111) (730) GE BETZ INTERNATIONAL, INC., Pennsylvania, Pennsylvania, US (111) (730) EURONEXT AMSTERDAM N.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) BM2 S.R.L., Milano, Milano, IT (111) (730) MANNERLA, MINKA IRINA, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA, KAISLA, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA, MIIA MAININKI, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA-MAGNUSSON, MERI, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA, TUULI, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) HANKKIJA-MAATALOUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TELE-ENTRE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ, Kuopio, Kuopio, FI

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) HEINZ ASEAN PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (111) (730) CLOSE TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED, Grand Cayman, Grand Cayman, KY (111) (730) BORÖ PANNAN AB, Kalix, Kalix, SE (111) , (730) MARS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GREENBUTTON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) DATAME 450 OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HOFFMANCO INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HR YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY SULTRADE LTD, Espoo, Esbo, FI (111) (730) CARATIA OY (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) MSD FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) YATTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) DENTALBOLAGET SVERIGE AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) AL KALLIONIEMI OY, Parkano, Parkano, FI (111) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) YINGLI ENERGY (CHINA) COMPANY LIMITED, Baoding, Baoding, CN (111) (730) SONY MUSIC ENTERTAINMENT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI REKISTERÖIDYT KÄYTTÖLUVAT: REGISTRERADE LICENSER: (111) (730) SUOMEN LAATUAKUT OY, Raisio, Reso, FI (791) ATOY AUTOMOTIVE OY, Espoo, Esbo, FI

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) Vemal Oy, Oulu, Uleåborg, FI

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (A)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 13/11: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 13/11: (111) (151) (210) T (220) (730) HUNAJAINEN SAM OY - FINNISH HONEY PACKERS LTD, Porvoo, Borgå, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, vihreä, kullanruskea, kulta, vaaleansininen, sininen, punainen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i vitt, gult, grönt, guldbrunt, guld, ljusblått, blått, rött och ljusgrönt. (511) 29, 30, 32 Kuulutuksesta puuttui merkinselitys. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen saknades märkesbeskrivning. Invändningstiden räknas från denna tidnings utgivningsdag.

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED, Shenyang, Liaoning, Shenyang, Liaoning, CN (511) 32 (111) (151) BOXER TV-MODULE (730) BOXER TV ACCESS AB (2), Tukholma, Stockholm, SE (511) 35, 38, 45

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) EASYPAK (730) ARKEMA FRANCE, Colombes, Colombes, FR (511) 1, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /35 EURIM (730) EURIM-PHARM ARZNEIMITTEL GMBH, Piding, Piding, DE (511) 35 (111) (151) (730) CAS CORPORATION, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, KR (511) 9 (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CHASTNOE PROIZVODSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE "PROFESSIONALNOE IZDATELSTVO", Minsk, Minsk, BY (511) 9, 35, 42 (111) (151) (320) (330) CH (310) ACQUA DI GIOIA (730) GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, SWISS BRANCH MENDRISIO, Mendrisio, Mendrisio, CH (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 Bastian Gesundheitspflege (730) BASTIAN-WERK GMBH, München, München, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., Baarn, Baarn, NL (511) 35, 38, 41

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) penigra (730) PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., Wroclaw, Wroclaw, PL (511) 5 (111) (151) (730) ELVIN TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Bursa, Bursa, TR (591) Merkin värit ovat vihreä, tummanvihreä, oranssi ja keltainen. - Märket utförs i grönt, mörkgrönt, orange och gult. (511) 22 (111) (151) (320) (330) IR (310) (730) ARIAN TOOTOON SANAT COMPANY, Teheran, Tehran, IR (511) 34, 39

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /25 by s.oliver (730) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Rottendorf, Rottendorf, DE (511) 3, 9, 14, 18, 35 (111) (151) (320) (330) HR (310) Z A (730) "VARTEKS" VARAZDINSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D., Varazdin, Varazdin, HR (511) 18, 24 (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (730) S. F. EXPRESS (GROUP) CO., LTD., Shenzhen, Guangdong Province, Shenzhen, Guangdong Province, CN (511) 45

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) BAUMER (730) BAUMER HOLDING AG, Frauenfeld, Frauenfeld, CH (511) 9, 42 (111) (151) (730) WU QUDANG, Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN (511) 14, 18, 25 (111) (151) FIDATO (730) FIDIA FARMACEUTICI S.P.A., Abano Terme (Padova), Abano Terme (Padua), IT (511) 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /19 QUINN XT soft tone (730) QUINN PLASTICS GMBH, Mainz, Mainz, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 11, 17, 19, 20, 35, 42

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYOU "BERLINGO", Moskova, Moskva, RU (511) 8, 9, 18, 35 (111) (151) (730) OTKRITOE VNESHNEEKONOMICHESKOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "TEKHSNABEKSPORT", Moskova, Moskva, RU (511) 1, 5, 6, 9, 10 (111) (151) (320) (330) DE (310) /10 Dot (730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (511) 10 (111) (151) (320) (330) IT (310) PD2009C000752

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ITALSERVICES S.P.A., San Pietro in Gu (Padova), San Pietro in Gu (Padova), IT (511) 43 (111) (151) (320) (330) CY (310) (730) ULYSSENARDIN HOLDING LTD, Nikosia, Nicosia, CY (511) 9 (111) (151) PRODUCT PARTNERS (730) BEACHBODY, LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 5, 9 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 STYLE FREEZE

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (511) 3 (111) (151) (320) (330) FR (310) NEOCALM (730) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Pariisi, Paris, FR (511) 3 (111) (151) LUPO (730) MARKUS OLBERTS, Langenhahn, Langenhahn, DE (511) 31 (111) (151) (320) (330) DE (310) /32 Race Cat (730) RACE CAT GMBH, Illertissen, Illertissen, DE (511) 32, 33 (111) (151) optibet

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OPTIBET, SIA, Riika, Riga, LV (511) 41 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSVENNOSTYU "VITEX-S", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 9, 25, 28, 35 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2010/02060 NALOX (730) ANTULA HEALTHCARE AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (591) Merkin värit ovat punainen, beige, sininen, ruskea ja vihreä. - Märket utförs i rött, beige, blått, brunt och grönt. (511) 16 (111) (151) (730) DERKACH NATALIIA, Kiova, Kiev, UA (511) 3, 5, 10, 44 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, keltainen, ruskea, musta, harmaa, sininen ja ihonväri. - Märket utförs i rött, vitt, gult, brunt, svart, grått, blått och hudfärg. (511) 16

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 Sunnybees (730) JUNGPFLANZEN GRÜNEWALD GMBH, Selm, Selm, DE (511) 31 (111) (151) (730) CHANGYUAN GROUP LTD., Nanshan, Shenzhen, Nanshan, Shenzhen, CN (511) 9, 17 (111) (151) (730) ÖZLEM SÜER TEKSTIL TASARIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI, Tesvikiye - Istanbul, Tesvikiye - Istanbul, TR (511) 25

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 Moneybees (730) JUNGPFLANZEN GRÜNEWALD GMBH, Selm, Selm, DE (511) 31 (111) (151) (320) (330) CH (310) CRIVIT (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (511) 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (111) (151) (320) (330) DE (310) /32 (730) ELRO-GRUPPE GMBH, Rostock, Rostock, DE (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 29, 30, 32

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) STICHTING GREENTOUCH, ASSOCIATION DE DROIT NEERLANDAIS, Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 9, 38, 42 (111) (151) (730) ZHEJIANG SFD POWER TOOLS CO., LTD, Taizhou, Zhejiang, Taizhou, Zhejiang, CN (511) 7 (111) (151) (320) (330) DE (310) /35 doc123 (730) DOCEINS UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT), Bonn, Bonn, DE (511) 35, 38

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) ZHEJIANG DAMING ELECTRONICS CO., LTD., Leqing City, Zhejiang Province, Leqing City, Zhejiang Province, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) EM (310) LSL (730) SG AUTOMOTIVE D.O.O., Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, SI (511) 11 (111) (151) (320) (330) FR (310) LIZEO (730) LIZEO ONLINE MEDIA GROUP, Lyon, Lyon, FR (511) 35, 41, 42 (111) (151) (320) (330) CH (310)

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PKZ BURGER-KEHL & CO. AG, Urdorf, Urdorf, CH (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 25, 35 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 6888/2009 (730) SENECURA KLINIKEN - UND HEIMBETRIEBSGES.M.B.H., Wien, Wien, AT (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 36, 43, 44 (111) (151) (730) HERMANN, WERNER, Viernheim, Viernheim, DE (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 18, 22, 25

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) ANJI HAILONG FURNITURE CO., LTD., Anji, Zhejiang, Anji, Zhejiang, CN (511) 20 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 ALLERGODIL SYN (730) MEDA PHARMA GMBH & CO. KG, Bad Homburg, Bad Homburg, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) Alco Fresh (730) BIOLINE PRODUCTS S.R.O., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A., Varsova, Warszawa, PL (591) Merkin värit ovat valkoinen ja punainen. - Märket utförs i vitt och rött. (511) 36 (111) (151) (320) (330) FR (310) MAALOXONE (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (730) VYROBNYCHO-KOMERCIJNE PIDPRYJEMSTVO "UKRPROMINVEST", Krasnogvardijs'kyj rajon, Krasnogvardijs'kyj rajon, UA (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja musta. - Märket utförs i blått, rött och svart. (511) 9

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) MARRUGAT FILBA, ALEX, Andorra la Vella, Andorra la Vella, ES (511) 35 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETVETSTVENNOSTYU "SANDUNOVSKIE BANI", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin väri on tummanvihreä. - Märket utförs i mörkgrönt. (511) 44 (111) (151) (320) (330) IT (310) FI2009C MGMRESTOP

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A., Assago (Milano), Assago (Milano), IT (511) 7 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2009/10131 Teclime (730) TECLIME SCANDINAVIA AB, Göteborg, Göteborg, SE (511) 7, 11 (111) (151) (320) (330) CH (310) PUROTAP (730) ELYSATOR ENGINEERING AG, Wollerau, Wollerau, CH (511) 9, 11 (111) (151) (320) (330) DE (310) /10 MAGNETOM Skyra (730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (511) 10 (111) (151)

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HANGZHOU FEIXIANG ELECTRONIC WIRE INDUSTRY CO., LTD., Hangzhou, Zhejiang, Hangzhou, Zhejiang, CN (511) 6 (111) (151) (320) (330) CH (310) FANCOLOR (730) CARAN D'ACHE S.A., Thônex-Geneve, Thônex-Geneve, CH (511) 16 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 Zentrinum (730) BASTIAN-WERK GMBH, München, München, DE (511) 5, 29, 30 (111) (151)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ANJI WEIYU FURNITURE CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (511) 20 (111) (151) (320) (330) FR (310) MAALOXOL (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) MAALOXAL (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (511) 5 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SHENZHEN SUCCESS TECHNOLOGY INC., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (730) PROIZVODSTVENNY KOOPERATIV KHIMICHESKA ZAVOD "LUCH", Yaroslavl, Yaroslavl, RU (561) Merkin translitteraatio on Luch. - Translitteration av märket är Luch. (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 16 (111) (151) (320) (330) CN (310)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, Hebei, Hebei, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) CH (310) ULTRACHOPPER (730) ALCON, INC., Hünenberg, Hünenberg, CH (511) 10 (111) (151) (320) (330) US (310) (730) CALIFORNIA TRAVEL AND TOURISM COMMISSION, Kalifornia, Kalifornien, US (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 16, 18, 21, 25, 35 (111) (151) LUPOSAN

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MARKUS OLBERTS, Langenhahn, Langenhahn, DE (511) 31 (111) (151) AQUALIZER (730) ELIA AKKAWI, Öhringen, Öhringen, DE (511) 11 (111) (151) Sensual City (730) SANDER MANAGEMENT LLP, Birmingham, Birmingham, GB (511) 25, 35 (111) (151) (320) (330) FR (310) OROGLAS (730) ARKEMA FRANCE, Colombes, Colombes, FR (511) 1, 9, 12, 16, 17, 19, 20 (111) (151) (320) (330) DE (310) /10

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot