Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015"

Transkriptio

1 1 (22) Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

2 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen Soveltamisala Työnantaja Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen, jakaantuminen ja yhdistyminen Palvelussuhteita, eläkkeitä ja työnantajia koskevat tietoaineistot Ikä ja eläkeikä Eläkemaksuprosentti Eläkemaksun laskennassa käytettävä palkkasumma Kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä Työkyvyttömyysriskimaksu Perhe-eläkkeen riskimaksu Hoitokustannusmaksu Määräaikaisten sotilaiden eläkemaksun erityisohjeet Laskuperustemalli ja vakuutustekniset suureet Korkoutuvuus Kuolevuus Työkyvyttömyys Avioisuus Aviopuolisoiden ikäero Yleisvakiot Erityisvakiot Yksikkömaksut ja pääoma-arvot Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläkkeen yksikkömaksut ja pääoma-arvot Perhe-eläkkeen yksikkömaksut Alkavan lapseneläkkeen pääoma-arvo Maksukertoimien määrittäminen Yleistä Eläkesuureet muille kuin sotilaseläkeoikeutetuille Ansioihin, eläkeikään ja karttumaan liittyviä suureita Rahastoitu eläke Riskieläke Eläkesuureet sotilaseläkeoikeutetuille Ansioihin, eläkeikään, eläkeaikaan ja karttumaan liittyviä suureita Kertamaksun perusteena oleva VaEL-kokonaiseläke Riskimaksun perusteena oleva VaEL-kokonaiseläke... 18

3 3 (22) Rahastoitu eläke Riskieläke Tariffimaksukertoimet Kertamaksukertoimet Perhe-eläkkeen riskimaksu Maksukertoimet vuodelle Maksun työkyvyttömyysosa... 21

4 4 (22) 1 Perusteiden soveltaminen 1.1 Soveltamisala 1.2 Työnantaja Näitä perusteita sovelletaan laskettaessa valtion eläkelain (VaEL, 1295/2006) 135 :ssä tarkoitettua työnantajan eläkemaksua. Työnantajan eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (863/2012) 1 :n mukaan työnantajan eläkemaksu määrätään prosentteina palkkasummasta, joka muodostuu valtion eläkelain 59 ja 60 :ssä tarkoitetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista. Asetuksen 2 :n mukaan eläkemaksun hoitokuluosan suuruuden vahvistaa valtiovarainministeriö. VaEL 135 :n mukaan työnantajan eläkemaksuprosentit vahvistaa valtiovarainministeriö kunnallisen eläkelaitoksen esityksestä. Valtion eläkejärjestelmän eläkemaksua määrättäessä työnantajalla tarkoitetaan valtion virastoa tai laitosta, valtion liikelaitosta, kuntaa tai muuta yhteisöä tai laitosta, jonka henkilöstö kuuluu kokonaan tai osittain valtion eläkejärjestelmän piiriin. Valtiosektorilla eläkemaksu määrättäessä työnantajalla tarkoitetaan kirjanpitoyksikköä. Työnantajia voidaan eläkemaksua määrättäessä yhdistää tai pilkkoa, mikäli se erityisistä syistä, kuten viraston toimintojen kuulumisesta eri hallinnonaloille tai virastojen pienen koon mukaan on perusteltua. Tällöin työnantaja pyritään eläkemaksua laskettaessa määräämään ensisijaisesti toiminnoittain. Lopullinen työnantajamäärittely tarkistetaan vuosittain työnantajakohtaisia maksuprosentteja vahvistettaessa. Omavastuisen työnantajan poistuessa VaEL-maksujärjestelmän piiristä ja siirtyessä työntekijän eläkelain tai muun lakisääteisen työeläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin Keva niminen kunnallinen eläkelaitos voi periä kyseisen työnantajan valtion eläkelain mukaisista työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat kustannukset omavastuuaste huomioiden työnantajalta yhtiöitymisen jälkeen. 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen, jakaantuminen ja yhdistyminen Kun uusi virasto tai liikelaitos aloittaa toimintansa, sen eläkemaksu määräytyy vastaavaa toimialaa harjoittavan viraston tai liikelaitoksen perusteella. Jos tällaista ei ole olemassa, määrätään uudelle virastolle tai liikelaitokselle yleisen tariffiluokan mukainen eläkemaksuprosentti. Jos virasto tai liikelaitos jakaantuu, sille sovitetaan ennen jakautumista voimassa olevaa eläkemaksuprosenttia. Jos kaksi tai useampia virastoja tai liikelaitoksia yhdistyy, määrätään eläkemaksuprosentti kyseisten virastojen ja liikelaitosten yhdistettyjen tietojen perusteella. Periaatetta sovelletaan kaikkiin valtion eläkelain piiriin kuuluviin työnantajiin. Keva voi yksittäisissä tapauksissa soveltaa periaatetta ilman erillistä valtiovarainministeriön päätöstä työnantajan eläkemaksun suuruudesta. 1.4 Palvelussuhteita, eläkkeitä ja työnantajia koskevat tietoaineistot Eläkemaksun laskenta perustuu Keva nimisen kunnallisen eläkelaitoksen vakuutustoimialan valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa varten ylläpitämistä palvelussuhde-, työnantaja- ja eläkerekistereistä saatuihin aineistoihin. Työn-

5 5 (22) antajan kanssa niin sovittaessa voidaan käyttää myös muuta aineistoa. Työnantajamäärittely perustuu työnantajarekisterin työnantajatietoihin. Vuotta, jolta aineistot ovat, kutsutaan aineistovuodeksi. Merkitään u v = palvelussuhteiden aineistovuosi, = vuosi, jolle maksut lasketaan eli laskentavuosi. 1.5 Ikä ja eläkeikä Palvelussuhteilla tarkoitetaan jatkossa aineistovuoden lopussa jatkuvia palvelussuhteita. Näissä aineistoissa ikä tiettynä vuonna tarkoittaa vakuutetun ikää syntymäpäivänä kyseisenä vuonna. Aineistovuoden ikää merkitään symbolilla x. Eläkeikää merkitään symbolilla w.

6 6 (22) 2 Eläkemaksuprosentti k (1) P v = P v Vuoden v työnantajan ja työntekijän yhteenlaskettu eläkemaksuprosentti on r I + P v + r Pv P + P H v. k Suureet P v, r P I v, r Pv P H ja P v on määritelty kohdissa Valtiovarainministeriön työnantajalle vahvistama eläkemaksuprosentti P v TA vuodelle v on (2) P v TA = P v [α v P v TT + (1 α v ) P v TT ], P v TT on sosiaali- ja terveysministeriön vuodelle v vahvistama työntekijän eläkemaksuprosentti. Suureen α v arvo vuodelle v on annettu liitteessä Eläkemaksun laskennassa käytettävä palkkasumma Eläkemaksuprosentin laskennassa käytettävä ansio on palvelussuhdeaineistosta laskettu aineistovuoden vuosiansio S u 1. Työnantajan kaikkien tariffiluokkien yli laskettua palkkasummaa merkitään suureella S u. Työnantajan tilittämistä eläkemaksuista laskettua palkkasummaa vuodelta v merkitään suureella L v. Palkkasumma L v lasketaan jakamalla tilitetyt eläkemaksut eläkemaksuprosentin sadasosalla. 2.2 Kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä k (3) P v Työnantajan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen yhteenlaskettu kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä on = 1 k k j, S u (p v V (j) + p v I (j) + p v P (j)) S u (j) p v V (j) k p I v (j) k p P v (j) = liitteessä 3 annettu tariffiluokan j vanhuuseläkkeen kertamaksukerroin vuodelle v = liitteessä 3 annettu tariffiluokan j työkyvyttömyyseläkkeen kertamaksukerroin vuodelle v ja = liitteessä 3 annettu tariffiluokan j perhe-eläkkeen kertamaksukerroin vuodelle v. 2.3 Työkyvyttömyysriskimaksu Työnantajan työkyvyttömyysriskimaksu on (4) r Pv I = (1 a I v ) P I v + a I v m v P I v + P K v,

7 7 (22) a v I = min (1; (L A v 2 R v 2 Y A ), R v 2 R v 2 ) + (L v 2 R A v 2 ) + = { 0, kun L A v 2 < R v 2 L v 2 R A v 2, kun L v 2 R v 2 A, L v 2 = työnantajan tilittämistä vuoteen v 2 kohdistuvista eläkemaksuista laskettu palkkasumma A R v 2 = I v 2 A A R I 2004, R 2004 on liitteessä 3 annettu arvo 2004 Y R v 2 = I v 2 Y Y R I 2004, R 2004 on liitteessä 3 annettu arvo 2004 I v 2 = palkkakerroin vuodelle v 2 m v P v I = työnantajan maksuluokkakerroin vuodelle v = työnantajan työkyvyttömyysriskimaksutariffi vuodelle v P v K = kuntoutustukimaksutariffi vuodelle v, annettu liitteessä 3. Työkyvyttömyysriskimaksutariffi lasketaan kaavalla (5) P I v = x i xl v 2 (x), L v 2 L v 2 (x) = työnantajan VaEL-palkkasumma ikäluokassa x vuonna v 2 L v 2 = työnantajan koko VaEL-palkkasumma vuonna v 2. Kertoimet i x on annettu liitteessä 3. Maksuluokkakertoimen m v määräävä luokkakerroin K v lasketaan kaavalla (6) K v = R S v 2+R S v 3 2 (7) R j S = E j I R j p, Vuoden v eläkemaksua laskettaessa käytettävä vuoden j (j = v 2, v 3) riskisuhde on E j I = työnantajan vuonna j alkaneiden, toistaiseksi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden kustannus j. Suuretta E j laskettaessa otetaan I huomioon

8 8 (22) myös vuoden j aikana kuntoutustuesta tai osakuntoutustuesta työkyvyttömyyseläkkeeksi tai osatyökyvyttömyyseläkkeeksi muuttuneiden eläkkeiden kustannus j. R j p = työnantajan vuoden j teoreettinen työkyvyttömyyseläkemeno. s s Jos suuretta R v 2 tai R v 3 ei ole määritelty, käytetään puuttuvan suureen arvona lukua 1. Suure E I j lasketaan kaavalla (8) E j I = [E j IM + (1 + (b1)) 0,5 V jia ], E j IM = vuonna v maksettu, toistaiseksi myönnetty, tulevan ajan työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke siltä osin kuin se ylittää aktiiviaikana rahastoidun työkyvyttömyyseläkkeen määrän. Eläkevastuu V jia lasketaan kaavasta (9) V jia = E j IR a x,u,w, E j IR = toistaiseksi myönnetyn tulevan ajan työkyvyttömyyseläkkeen vuotuinen määrä siltä osin kuin se ylittää aktiiviaikana rahastoidun työkyvyttömyyseläkkeen määrän. Ennen 1.1. j + 1 myönnetyn ja 1.1. j + 1 maksussa olevan työkyvyttömyyseläkkeen osalta eläkkeen pääoma-arvokerroin a x,u,w lasketaan kaavalla a x,u,w = { N x+½+b 2 D x+½+b 2 ii i a (u)+(x+½ u): w + 0,5 A x (P), jos eläkelaji on yksilöllinen varhaiseläke + N w+b2 + 0,5 A D x (P), muulloin x+b 2, ii i a (u)+(x+½ u): w on alkaneen työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvo, u on ikä työkyvyttömyyden alkaessa ja A x on vastaisen perhe-eläkkeen pääoma-arvo. Alkaneen työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvoissa on huomioitu VaEL 71 :n mukainen kertakorotus. ii i Suureet N x, D x, a (u)+(x+½ u): w ja A x on esitetty liitteen 1 kohdassa 1.8 ja ikäsiirto b 2 liitteen 1 kohdassa 1.7. Eläkeikä w on eläkkeiden maksatusrekisterissä ilmoitettu vanhuuseläkeikä. Jos eläkkeensaaja on kuollut vuonna j, lasketaan a x,u,w kaavalla a x,u,w = 0,5 A x (P). Vanhuuseläkkeelle vuonna j siirtyneiden työkyvyttömyyseläkkeensaajien osalta a x,u,w lasketaan kaavalla

9 9 (22) a x,u,w = N w+b2 + 0,5 A D x (P). x+b 2 Työnantajan teoreettinen työkyvyttömyyseläkemeno R p j kaavalla vuodelle j lasketaan p (10) R j = 0 bj P I j (1) + b 1 I j P j 1 (1) + b 2 I j P j 2 (1), P j I (1) = i x L j (x) x ja 2.4 Perhe-eläkkeen riskimaksu r (11) P P v = 1 L j (x) = työnantajan vuoden j palkkasumma ikäluokassa x. Kertoimien b j 0, b j 1, ja b j 2 arvot on annettu liitteessä 3. Työnantajan perhe-eläkkeen riskimaksu on S j u 2.5 Hoitokustannusmaksu (12) P v H = h v, r p P v (j) S u (j), r P v P (j) = liitteessä 3 annettu tariffiluokan j perhe-eläkemaksukerroin vuodelle v. Hoitokustannusosa on h v on liitteessä 3 annettu hoitokustannuskerroin vuodelle v.

10 10 (22) 3 Määräaikaisten sotilaiden eläkemaksun erityisohjeet Määräaikaisessa sotilastehtävässä palvelevan eläkemaksu lasketaan samoin kuin siviilitehtävässä toimiville. Mikäli määräaikaisessa sotilastehtävässä palveleva henkilö palkataan vuonna u vakinaiseen sotilastehtävään, hänelle myönnetään sotilaseläke tai hänen jälkeensä myönnetään perhe-eläke, peritään jälkikäteen lisämaksu P u K, joka lasketaan sotilas- ja siviilitariffien erotuksen mukaisena ennen vakinaistamista määräaikaisena sotilaana tehdyn palveluksen ansioista jokaiselta vuodelta i vuodesta 2003 lähtien vuoteen u saakka. Kunkin vuoden i sotilas- ja siviilitariffien erotuksen mukaista maksua korkoutetaan hetkestä 1.7. i lisämaksun eräpäivään. Korkona käytetään laskuperustekorkoa b 1 palkkakertoimen suhteellisella vuosittaisella muutoksella korotettuna. Lisämaksu P u K lasketaan kaavalla (13) P K u u = i=2003 (P i (3) P i (1)) S i (m) k i, P i (3) = sotilastariffiluokan mukainen eläkemaksu vuonna i, P i (1) = yleisen tariffiluokan mukainen eläkemaksu vuonna i, S i (m) k i = määräaikaisista sotilastehtävistä saadut ansiot vuonna i ja = korkoutuskerroin hetkestä 1.7. i maksun eräpäivään saakka.

11 Liite 1 11 (22) Laskuperustemalli ja vakuutustekniset suureet 1.1 Korkoutuvuus 1.2 Kuolevuus 1.3 Työkyvyttömyys 1.4 Avioisuus Valtion eläkejärjestelmän eläkemaksut lasketaan täyden rahastoinnin periaatteen mukaisesti noudattaen valtion eläkelakia (VaEL) sekä soveltuvin osin työntekijäin eläkelain (TEL) rekisteröidyn lisäeläketurvan ja työntekijän eläkelain (TyEL) laskuperusteita. Lähtökohtana ovat vakuutustoimessa yleisesti hyväksytyt matemaattiset mallit ja laskentaperiaatteet. Seuraavassa on kuvailtu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen yleisten laskuperusteiden laskuperustemalli ja mallista johdetut yksikkömaksut ja pääoma-arvot siltä osin kuin niitä käytetään valtion eläkevastuuta laskettaessa. Vakuutusteknisiä suureita laskettaessa käytetty korkoutuvuus (yleisten laskuperusteiden kaava (10)) on = ln(1 + b 1 ). Yleisten laskuperusteiden kaavan (1) mukainen kuolevuus on μ x = a 1 e a 2(x+b 2 ). U2 Funktion z(x, u) integraali z(x, u)du ilmoittaa todennäköisyyden sille, että U1 vastasyntynyt on elossa ajan x kuluttua ja on tällöin ollut yhtäjaksoisesti työkyvytön ajan, jonka pituus on välillä (U1, U2). Arvoilla x u 0 on (yleisten laskuperusteiden kaava (2)) x z(x, u)du = e a 4x. 0 Arvoilla x u ψ on (yleisten laskuperusteiden kaava (3)) z(x, u) = 2 b 3+j a 5+j e b 6+ja 8+j x a 11+j u j=0. Suure tarkoittaa lyhintä huomioon otettavaa työkyvyttömyyden kestoa. Naimisissa olevien suhteellinen määrä, miehet (laskuperusteiden kaava (4)) n x (M) = a 34 e a 35 (ln x a 36 ) 4 [1 + a 37 e (x a )2 ] ja naiset (laskuperusteiden kaava (5))

12 12 (22) n x (N) = a 39 e a 40(ln x a 41 ) 4 [1 + a 42 e (x a )2 ]. 1.5 Aviopuolisoiden ikäero 1.6 Yleisvakiot Keskimääräinen vaimon ikä miehen iän funktiona (laskuperusteiden kaava (6)) y x (M) = a 44 x + a 45 Keskimääräinen miehen ikä vaimon iän funktiona y x (N) = a 46 x + a 47 Kuolevuus a 1 = e -0,57 a 2 = 0,095 Työkyvyttömyys a 4 = 0,002 ln10 a 5 = 2, a 6 = 7, a 7 = 2, a 8 = 0,08 a 9 = 0,14 a 10 = 0,12 a 11 = 0,705 a 12 = 0,156 a 13 = 0,17 Avioisuus a 34 = 0,73 a 35 = 6,50 a 36 = 3,89 a 37 = 0,12 a 38 = 70 a 39 = 0,74 a 40 = 9,00 a 41 = 3,74 a 42 = -0,04 a 43 = 60 Aviopuolisoiden ikäero a 44 = 0,909 a 45 = 2,281 a 46 = 0,936 a 47 = 5,340

13 13 (22) 1.7 Erityisvakiot Lapseneläkkeen pääoma-arvon laskenta (2,5 % korolla) a 52 = 0,076 a 53 = 0,00181 a 54 = 0,83 a 55 = 0,00162 a 56 = 0,088 a 57 = 0,00146 Laskuperustekorko b 1 = 0,025 Kuolevuus - miesten vanhuuseläke, yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty työkyvyttömyyseläke b 2 = { 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, kun v - x < 1940 kun 1940 v - x < 1950 kun 1950 v - x < 1960 kun 1960 v - x < 1970 kun 1970 v - x < 1980 kun 1980 v - x < 1990 kun v - x naisten vanhuuseläke, yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty työkyvyttömyyseläke b 2 = { -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, kun v - x < 1940 kun 1940 v - x < 1950 kun 1950 v - x < 1960 kun 1960 v - x < 1970 kun 1970 v - x < 1980 kun 1980 v - x < 1990 kun v - x perhe-eläke miespuolinen edunjättäjä naispuolinen edunjättäjä miespuolinen edunsaaja naispuolinen edunsaaja b 2 = b 2 = b 2 = b 2 = Työkyvyttömyys b 3 = b 4 = b 5 = b 6 = b 7 = b 8 =

14 14 (22) 1.8 Yksikkömaksut ja pääoma-arvot Vanhuuseläke Vakuutusmatematiikassa yleisesti käytetyt suureet D x, N x ja a x määritellään seuraavasti: D x = 1 0 e x 0 μ tdt e δx, jossa 1 0 = 10 6, N x = D t dt x, ja a x = N x D x Työkyvyttömyyseläkkeen yksikkömaksut ja pääoma-arvot Vastaisen työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvo x-ikäiselle vakuutetulle on (yleisten laskuperusteiden kaavan (15) mukainen suure) w t x A (e) x:w = e (a 4+δ)x φ(t, u)du dt, X+e e (yleisten laskuperusteiden kaavassa (14)) φ(x, u) = e δx z(x, u). Työkyvyttömyyseläkkeen yksikkövastuuvaaramaksu x-ikäiselle on R x (S) = A x:w e (a 4+δ) (e) A (e) x+1:w. Alkaneen työkyvyttömyyseläkkeiden pääoma-arvo henkilölle, jonka ikä on t ja jonka työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti alkamisiästä x lähtien, on (yleisten laskuperusteiden kaava (17)) ii i a (x)+(t x): w Perhe-eläkkeen yksikkömaksut = w 1 φ(s, s x)ds. φ(t, t x) t Perhe-eläkkeen yksikkönettokertamaksu x-ikäisen miehen (= M) jälkeen: A x(p) = 1 D x D t μ t {f n t (M) a yt (M)+b 2 + Z t(18, M)}dt x, ja naisen jälkeen: A x(p) = 1 D D t μ t {f n t (N) a yt (N)+b 2 + Z t(18, N)}dt. x x

15 15 (22) Perhe-eläkkeen yksikkövastuuvaaramaksu, kun x-ikäinen mies on edunjättäjä: R x (P) = μ x [f n x (M) a yx (M)+b 2 + Z x(18, M)] ja kun nainen on edunjättäjä: R x (P) = μ x [f n x (N) a yx (N)+b 2 + Z x(18, N)]. Suure f = 0, Alkavan lapseneläkkeen pääoma-arvo Naisen jälkeen maksettavan lapseneläkkeen pääoma-arvo, kun lapsen eläkkeen pääteikä on 18 vuotta (laskuperusteiden kaava (9)) Z x = (18, N) = a 52 (x 17) 2 10 a 53 (x 17) 2, kun x > 17. Miehen jälkeen maksettavan lapseneläkkeen pääoma-arvo saadaan verrannosta Z x(18, M) n x (M) = Z yx (M)(18, N) n yx (M)(N) Edellä esitetty lauseke on laskuperusteiden kaavassa (23). Lapseneläkkeen pääteikä on 18 vuotta.

16 Liite 2 16 (22) 1 Maksukertoimien määrittäminen 1.1 Yleistä Eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (863/2012) mukaan työnantajan eläkemaksu vahvistetaan siten, että se yhdessä työntekijän eläkemaksun kanssa noudattaa täyden rahastoinnin periaatteita. Vuosittain on rahastoitava määrä, joka vastaa kyseisenä vuonna kertyvää uutta eläkeoikeutta. Tariffimaksukertoimet on määrättävä siten, että maksulla katetaan uudesta eläkeoikeudesta syntyvän eläkevastuun määrä. Tämän liitteen luvussa 1.2 on kuvattu eläkesuureiden ja vuosittain rahastoitavan eläkkeen laskenta henkilötasolla ja luvussa tariffiluokittaisen eläkemaksun määrittämisessä noudatettavat periaatteet. Päätös kalenterivuonna sovellettavista tariffikertoimista annetaan työnantajan eläkemaksupäätöksen yhteydessä vahvistamalla tämän perusteen liitteen 3 kohdan 1 kertoimet. 1.2 Eläkesuureet muille kuin sotilaseläkeoikeutetuille Ansioihin, eläkeikään ja karttumaan liittyviä suureita Ansioina käytetään aineistovuoden u palvelussuhdetiedoista laskettua vuosiansiota S u. Riskieläkettä laskettaessa ansiolla S u tarkoitetaan tulevan ajan ansiota. Eläkeikää merkitään symbolilla w. Jos eläkeikää w ei ole määrätty, eläkeikänä käytetään ikää 63. Eläkesuureita laskettaessa käytettävät karttumat määritellään seuraavasti: p p tuleva = henkilön oletettu vuotuinen karttumaprosentti aineistovuonna u. = henkilön oletettu tulevan ajan karttumaprosentti aineistovuotta seuraavan vuoden alusta eläkeikään w saakka, kun tulevan ajan karttuma lasketaan työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan karttuman mukaisena Rahastoitu eläke Riskieläke Rahastoidun eläkkeen lisäys E u R vuonna u on (14) E R p S u = { u, kun x 18 0, kun x < 18 tai x w. Riskieläke on se osa VaEL-kokonaiseläkkeestä, joka työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen alkaessa ylittää aktiiviaikana rahastoidun eläkkeen. Riskieläke on (15) E u Riski = p tuleva S u.

17 17 (22) 1.3 Eläkesuureet sotilaseläkeoikeutetuille Näissä perusteissa VaEL-kokonaiseläkkeellä tarkoitetaan vuosieläkettä. Sotilaseläkkeeseen oikeutetuille karttumalaskenta suoritetaan päivän tarkkuudella Ansioihin, eläkeikään, eläkeaikaan ja karttumaan liittyviä suureita Ansioina käytetään aineistovuoden u palvelussuhdetiedoista laskettua vuosiansiota S u. Eläkeikää ennen toteutettuja valtion eläketurvan muutoksia merkitään symbolilla w 2004 ja muutosten jälkeistä eläkeikää symbolilla w. Jos eläkeikää w ei ole määrätty, eläkeikänä käytetään ikää 63. Eläkesuureita laskettaessa käytettävät aikasuureet määritellään seuraavasti: T = koko eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika palveluksen alusta eläkeikään w asti päivinä sekä takautuvalta että vastaiselta osalta; aikaa ennen vakuutetun 18-vuotispäivää ei oteta huomioon (aikaa ennen 23-vuotispäivää ei oteta huomioon siltä osin, kun palvelus kohdistuu aikaan ennen vuotta 2005). T vanha = kuten T, mutta palveluksen kesto lasketaan eläkeikään w 2004 asti. t v 1 t 2004 t 94 = takautuva eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika päivinä ts. se osa eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajasta, joka kohdistuu aikaan ennen aineistovuoden alkua; aikaa ennen vakuutetun 18 -vuotispäivää ei oteta huomioon (aikaa ennen 23-vuotispäivää ei oteta huomioon siltä osin, kun palvelus kohdistuu aikaan ennen vuotta 2005). = kuten t v 1, mutta takautuva eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan korkeintaan saakka. = kuten t v 1, mutta takautuva eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan saakka. Laskettaessa sotilaseläkeoikeutetuille lentäjille suureita t v 1, t 2004 ja t 94 palveluksen kesto lasketaan puolitoistakertaisena. Eläkesuureita laskettaessa käytettävät karttumat määritellään seuraavasti: p s s p tuleva = henkilön oletettu kokonaiskarttumaprosentti palveluksen alkamisesta eläkeikään w saakka. = henkilön oletettu kokonaiskarttumaprosentti palveluksen alkamisesta eläkeikään w saakka, kun tulevan ajan karttuma lasketaan työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan karttuman mukaisena.

18 18 (22) Kertamaksun perusteena oleva VaEL-kokonaiseläke (16) E u 1 = p s S u. Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkeosan kertamaksun perusteena oleva VaEL-kokonaiseläke on Riskimaksun perusteena oleva VaEL-kokonaiseläke (17) E 2 s u = p tuleva Rahastoitu eläke Työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen riskimaksua laskettaessa käytettävä VaEL-kokonaiseläke on S u. Seuraavassa esitettävää rahastoidun eläkkeen laskentatapaa käytetään vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen yhteydessä. Mikäli eläketurvan ehtoja muutetaan eläkeikää muuttamalla, muutetaan myös muutoshetkeen mennessä rahastoidut eläkkeet vastaamaan muutettua eläkeikää. R Rahastoidun eläkkeen määrä E u 1 aineistovuotta u edeltävän vuoden u 1 lopussa saadaan kaavalla: R E u 1 = E R R 94 + E u 1, Riskieläke E R R 94 = E 94 N w2004 N w R E u 1 = t u 1 t 94 (E 1 T t u E R 94 ). 94 R Hetkeen mennessä rahastoitu määrä E 94 lasketaan vuoden 1994 säännösten mukaisesti. Kerroin N w on esitetty liitteen 1 kohdassa 1.8. Rahastoidun eläkkeen lisäys E u R vuonna u on E 1 u E R u 1 (18) E R u = {, kun x 18 (T t u 1 )/360. 0, kun x < 18 tai x w Riskieläke on se osa VaEL-kokonaiseläkkeestä, joka työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen alkaessa ylittää aktiiviaikana rahastoidun eläkkeen. Riskieläke on (19) E Riski u = E 2 R R u E u 1 E u.

19 19 (22) 1.4 Tariffimaksukertoimet Kertamaksukertoimet Tariffiluokkien teoreettiset tariffimaksukertoimet lasketaan lukujen mukaisesti. Kaavoissa esiintyvät summamerkit tarkoittavat koko VaELjärjestelmän osalta laskettuja tariffiluokkaan kuuluvien henkilöiden henkilöittäin laskettujen suureiden summia. Suureet on laskettu siten, että tariffiluokka j muodostaa VaEL:n piirissä yhden työnantajan. Tariffiluokan j vanhuuseläkkeen kertamaksukerroin on (20) p V v (j) = 1 E S u (j) u R N w+b2, D x+b 2 E u R on kaavan (22) mukainen rahastoidun eläkkeen lisäys, N w ja D x on esitetty liitteen 1 kohdassa 1.8 ja ikäsiirto b 2 on esitetty liitteen 1 kohdassa 1.7. Tariffiluokan j työkyvyttömyyseläkkeen kertamaksukerroin on k (21) p I v (j) = 1 E S u (j) u R k (22) p P v (j) Perhe-eläkkeen riskimaksu r (23) p P v (j) A x:w, (e) (e) A x:w on liitteen 1 kohdassa 1.8 esitetty vastaisen työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvo ja e = 9 kk. Tariffiluokan j perhe-eläkkeen kertamaksukerroin on = 1 S u (j) 0,5 E u R A x(p), A x(p) on liitteen 1 kohdassa 1.8 esitetty vastaisen perhe-eläkkeen pääoma-arvo. Tariffiluokan j perhe-eläkkeen riskimaksukerroin on = 1 S u (j) 0,5 E u riski R x (P), E u riski on kaavan (15) tai (19) mukainen riskieläke ja R x (P) on liitteen 1 kohdassa 1.8 esitetty perhe-eläkkeen yksikkövastuuvaaramaksu.

20 Liite 3 20 (22) Maksukertoimet vuodelle 2015 Tariffiluokat j: j = 1 Valtion eläkejärjestelmän yleisen tai henkilökohtaisen vuoden eläkeiän piirissä olevat vanhat ja uudet edunsaajat. j = 2 j = 3 Alemman 55, 58 tai 60 vuoden eläkeiän valinneet sekä ne, joiden eroamisikä on alle 63 vuotta, muut kuin tariffiluokkaan 3 kuuluvat. Sotilaseläkejärjestelmään kuuluvat. Tariffikertoimet (% palkkasummasta): Kerroin j = 1 j = 2 j = 3 p v V (j) 19,92 28,81 27,55 k p I v (j) 1,60 0,40 0,74 k p P v (j) 1,96 2,25 3,70 r p P v (j) 0,20 0,13 0,17 Kuntoutustukimaksutariffi (% palkkasummasta): P v K = 0,05 Hoitokustannusosa (% palkkasummasta): h 2015 = 0,36 Alle 53-vuotiaiden osuus VaEL:n piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummasta: α 2015 = 0,63 Työnantajan omavastuun laskennassa käytettävät rajamäärät: A R 2004 = Y R 2004 =

21 21 (22) 2 Maksun työkyvyttömyysosa Vakuutusmaksun työkyvyttömyysriskimaksun määräämisessä tarvittavat kertoimet 0,05, kun K 2015 < 0,10 0,15, kun 0,10 K 2015 < 0,20 0,30, kun 0,20 K 2015 < 0,40 0,50, kun 0,40 K 2015 < 0,60 0,70, kun 0,60 K 2015 < 0,80 m 2015 = 1,00, kun 0,80 K 2015 < 1,20 1,35, kun 1,20 K 2015 < 1,50 1,75, kun 1,50 K 2015 < 2,00 2,50, kun 2,00 K 2015 < 3,00 3,50, kun 3,00 K 2015 < 4,00 { 4,50, kun K ,00 Kappaleessa 2.3 tarvittavat kertoimet: 0 b 2012 = 0,079 1 b 2012 = 0,243 2 b 2012 = 0,365 0 b 2013 = 0,150 1 b 2013 = 0,292 2 b 2013 = 0,411

22 22 (22) i x -kertoimet vuodelle 2015 ikä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,002708

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi.

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi. SÄÄNNÖT 2015 SÄÄNNÖT 2 (32) 1 Kassan nimi ja kotipaikka 2 Kassan tarkoitus 3 Toimintapiiri JÄSENYYS Vakuutuskassan nimi on Valion Eläkekassa ja sen kotipaikka Helsinki. Eläkekassassa on kaksi osastoa,

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. HE 5/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, joka korvaisi nykyisen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä;

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä; 1 of 66 27/05/2011 12:17 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 19.5.2006/395 19.5.2006/395 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työntekijän

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Kyproksella

Sosiaaliturvaoikeudet. Kyproksella Sosiaaliturvaoikeudet Kyproksella Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 MUUTOKSIA 1.1.2005 ALKAEN KIEL-ELÄKEMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISEEN Vuoden 2005 alusta tulee voimaan useita muutoksia KIEL-eläkemaksujen määräytymisessä. Muutoksia

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. l/z- ^O^/sjQ ö6~irp

VALIOKUNNAT. l/z- ^O^/sjQ ö6~irp EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT ^ ^ l/z- ^O^/sjQ ö6~irp VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE 06.10.2005 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 45/2005 vp työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen

Lisätiedot

Eläketurva keskus K';

Eläketurva keskus K'; Eläketurva keskus K'; PENSIONSSKYDDSCEHTRALEH 7' YLEISKIRJE B 112004 Suunnittelu- ja laskentaosasto 2.2.2004 T yöe I ä ke I a ito ks i I le EY -E LÄ KES II RTOL Al N S OV E LTAM ISO HJ E ET RAHOITU KS

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA R RAPORTTEJA Lakisääteiset eläkkeet Pitkän aikavälin laskelmat 2007 Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo smo Risku ja Hannu Sihvonen Lakisääteiset eläkkeet

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

PORTUGALIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

PORTUGALIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ PORTUGALIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnitteluosasto 2009 Hannu Ramberg Portugalin eläkejärjestelmä Päivitetty: huhtikuu 2009 Lisätietoja: Hannu Ramberg puh. 010 751 2325 e-mail: hannu.ramberg@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot