YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan"

Transkriptio

1 YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan

2 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN IKÄLASKU LISÄELÄKKEEN TAVOITE-ELÄKE VAKUUTUSMAKSU ELÄKKEET VAPAAKIJA VAKUUTUSMAKSUVASTUU VASINAINEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU LAIN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖISTÄ 14 :SSÄ TAKOITETTU LISÄEUISTA AIHEUTUNUT VAKUUTUSMAKSUVASTUUN OSA KOVAUSVASTUU ELÄKKEIEN KOVAUSVASTUU Maksamattomat eläkkeet tilinpäätöksessä Varsinainen alkaneiden eläkkeiden korausastuu TASAUSVASTUU TÄYENTÄVÄT MÄÄÄYKSET LIITE 1 PEUSTEISSA KÄYTETTÄVIEN KETOIMIEN AVOT LIITE 2 LASKUKAAVAT

3 Perusteen oimaantulosäännös Perusteet tuleat oimaan

4 1 YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Yrittäjien eläkelain mukaisella lisäeläkeakuutuksella tarkoitetaan yrittäjän eläkelain oimaanpanolain 29 1 momentissa määriteltyä yrittäjien eläkelain 11 :n 1 momentin mukaista lisäeläkeakuutusta. Yrittäjien eläkelain mukaiseen lisäeläkeakuutukseen noudatetaan, ellei asianomaisessa kohdassa ole toisin sanottu, sosiaali- ja tereysministeriön ahistamia työntekijäin eläkelain mukaisen akuutuksen yleisiä laskuperusteita ja seuraaia erityisperusteita. 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN Yrittäjien eläkelain mukainen lisäeläkeakuutus oi sisältää yhden tai useampia seuraaista eläke-eduista anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläketuran perhe-eläketura hautausaustus. Jos lisäeläketuran eläkeikä on alennettu ja ähintään 60 uotta, perusteita soellettaessa oletetaan, että alennettuun eläkeikään mennessä karttunut YEL-peruseläke muunnetaan alkamaan alennetusta eläkeiästä. Mikäli eläkeikä on alle 60 uotta, peruseläke muunnetaan alkamaan iästä 60 uotta. 2. IKÄLASKU Näissä perusteissa ikälasku on määritelty akuutusmaksun ja astuunlaskennan yhteydessä. Vakuutetun ja hänen puolisonsa ikäero lasketaan ähentämällä puolison syntymäuosiluusta akuutetun syntymäuosiluku.

5 2 3. LISÄELÄKKEEN TAVOITE-ELÄKE Lisäeläkkeen perusteena olea työtulo ja taoite-eläke soitaan akuutussopimusta tehtäessä ja niitä muutetaan tämän jälkeen työntekijäin eläkelain (TEL) 9 :ssä, sellaisena kuin se oli , tarkoitetun indeksin muutosta astaaasti uoteen 2004 asti ja uodesta 2005 alkaen työntekijän eläkelain (TyEL) 96 1 momentissa tarkoitetun palkkakertoimen muutosta astaaasti. Vakuutuksen alkamisuonna 0 oat taoite-eläkkeet uodessa kaaan (1) mukaiset. Perhe-eläkkeen taoite-eläkkeellä E ( P), 1,2,3 0 i i tarkoitetaan sellaista leskeneläkettä, johon leski yksin edunsaajana olisi oikeutettu. (1) E ( E 0 1) anhuuseläkkeen taoite-eläke ilman peruseläkkeen arhentamisesta ja eläkeiän alentamisesta johtuaa lisäosaa, E ( E 0 2) anhuuseläkkeen lisäosan taoite-eläke iästä w ikään 60 uotta. Lisäosa koraa ikään 60 uotta arhennetun peruseläkkeen E ( E 0 2) 0, jos w 60, E ( E 0 3) anhuuseläkkeen lisäosan taoite-eläke iästä w alkaen. Lisäosa koraa osaksi tai kokonaan eläkeiän alentamisen takia karttumatta jääää peruseläkettä sekä peruseläkkeen arhentamisähennystä, E ( S) työkyyttömyyseläkkeen taoite-eläke E ( 0 E 0 1), E ( P 0 1) perhe-eläkkeen taoite-eläke ilman peruseläkkeen arhentamisesta ja eläkeiän alentamisesta johtuaa lisäosaa, E ( P 0 2) perhe-eläkkeen lisäosan taoite-eläke iästä w alkaen. Lisäosa koraa osaksi tai kokonaan eläkeiän alentamisen takia karttumatta jääää peruseläkettä, E ( P 0 3) perhe-eläkkeen lisäosan taoite-eläke iästä w, kuitenkin aikaisintaan 60 uoden iästä alkaen. Lisäosa koraa osaksi tai kokonaan alennettuun eläkeikään mennessä karttuneen peruseläkkeen arhentamisähennystä laskettuna eläkeikään, kuitenkin aikaisintaan 60 uoden ikään, E ( K) hautausaustuksen taoite-etuus 0 Taoite-eläke uonna on I J E i E i i E E E S P P P K 2004 ( ) ( ), 0 1, 2, 3,, 1, 2, 3,, Ima { 0 ;2004} J min { 0 ;2004} missä I on TyEL 96 1 momentin mukainen palkkakerroin uonna ja J on TEL 9 :n mukaisen indeksin aro uonna.

6 3 4. VAKUUTUSMAKSU Vakuutusmaksu määritellään jatkuaksi maksuksi. Maksua laskettaessa otetaan huomioon korko eräpäiästä teoreettiseen eräpäiään r %:n uotuisen korkokannan mukaan, jossa r on määritelty kohdassa 8.2. Vakuutusmaksu per on t (2) P M ( i), 360 jossa i t aika, jonka akuutus on ollut oimassa uonna, laskettuna päiinä siten, että kuukaudessa katsotaan olean aina 30 päiää; siihen ei lueta aikaa, jonka akuutettu on ollut oikeutettu yrittäjän eläkelain mukaiseen työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeeseen, M ( ) i kaaan (3) mukaisesti laskettu eläke-etuuden i uosimaksu; summaus ulotetaan niiden etuuksien i E, S, P, K yli, joita akuutus koskee. Työttömyyseläkkeen osalta ei erillistä maksua peritä. Työttömyyseläkkeet ähennetään kohdan 8.2 mukaisesti tasausastuusta. Vuosimaksut lasketaan kaaoista (3) ( ) M ( E) b p ( E1 ) E ( E1 ) p ( E2) E ( E2) p ( E3) E ( E3) M ( S) bp ( S) E ( S) M ( P) b( p ( P1 ) E ( P1 ) p ( P2 ) E ( P2 ) p ( P3 ) E ( P3 )) M ( K) bp ( K) E ( K), missä b liitteessä 1 määritelty kerroin, akuutetun ikä akuutuksen alkamisuonna 0 uosina ja täysinä kuukausina alkamiskuukauden lopussa, p ( i ) eläkkeiden, i E1, E2, E3, S, P1, P2, P3, K, kaaan (4) mukainen yksikkömaksu interpoloituna lähimpiä täysiä uosia astaaista maksuista ikää astaaaksi. Interpoloitaessa oletetaan, että yksikkömaksu kerrottuna eläkeikään jäljellä olealla ajalla muuttuu lineaarisesti.

7 4 Eläkkeiden yksikkömaksut lasketaan kaaoista (4) A ( i) : a: w, i E1, E2, E3, S, K p( i) A ( i) : a, i P : 1, P2, P3, y w missä akuutetun ikä syntymäpäiänä akuutuksen alkamisuonna, y - (, y) hänen puolisonsa ikä syntymäpäiänä akuutuksen alkamisuonna, (, y) akuutetun ja hänen puolisonsa ikäero -y. Nettoyksikkökertamaksut A ( i ) ( i E1, E2, E3, S, P1, P2, P3 ja K ) saadaan liitteestä 2 ja määräaikaiset elinkorot lasketaan yleisissä laskuperusteissa määriteltyä kuoleuutta (a4) käyttäen. Ennen oimaantulleiden akuutusten osalta lasketaan uosimaksut kaaan (3) mukaisesti niin kuin akuutus olisi tullut oimaan ja taoite-eläke olisi ollut E ( i) I E ( i), i E, E, E, S, P, P, P, K (5) 07 A I ELÄKKEET Merkitään symboleilla p ( i) E (, z, i) E ( i), i E, E, E, S, P, P, P, K, (6) pz ( i) missä akuutetun ikä akuutuksen alkamisuonna 0 uosina ja täysinä kuukausina alkamiskuukauden lopussa, z ikämuuttuja, jonka aro on älillä z w. ahastoitaat taoite-eläkkeet uonna oat (7) missä I I E ( i) E ( i) E (,, i) T j j 1 0 j j j ma{ 0 1;2005} I j 2004 j 0 1 J j J J j j 1 E (,, i), i E, E, E, S, P, P, P, K j j , j akuutetun täytetty ikä uosina ja täysinä kuukausina uoden j tammikuun lopussa.

8 5 ahastoitu eläke uonna on T (8) E ( i) E ( i) E (,, i), i E, E, E, S, P, P, P, K, ja ansaittu eläke uonna on A (9) E ( i) E ( i) E (,, i), i E, E, E, S, P, P, P, K, joissa kaaoissa akuutetun ikä uosina ja täysinä kuukausina sen kuukauden lopussa, jolle ko. eläke lasketaan. Jos eläkkeet lasketaan kuukauden iimeiselle päiälle, käytetään ikänä em. taalla laskettua ikää lisättynä yhdellä kuukaudella. Kuitenkin ennen oimaantulleiden ja oimassa oleien akuutusten osalta, kun 2007, lasketaan rahastoitaa taoite-eläke, rahastoitu eläke ja ansaittu eläke kaaojen (7) (9) sijasta kaaoista (7a) (9a): T T (7a) E ( i) k E ( i) E (, i), i E, E, E, S, P, P, P, K, (8a) E ( i) k E ( i) E (, i), i E, E, E, S, P, P, P, K ja I E ( i) E ( i) E (, i), i E, E, E, S, P, P, P, K. A 2007 A A (9a) I2006 Kaaoissa (7a) (9a) esiintyä kerroin k on jäljempänä esitetyn mukaisesti laskettu kuoleuusperusteiden muuttumisesta johtua muunnoskerroin. Suureet ( ) A E2006 i ja E ( ) 2006 i oat rahastoitu ja ansaittu eläke etuuden i osalta laskettuna T A oimassa olleiden perusteiden mukaisesti ja suureet E (, i), E (, i) ja E (, i) oat kaaojen (7) (9) mukaisesti lasketut rahastoitaa taoite-eläke, rahastoitu eläke ja ansaittu eläke sellaisen akuutuksen osalta, joka olisi tullut oimaan ja jonka taoite-eläke olisi ollut kaaan (5) mukainen. Ajankohdan jälkeinen maksuapautusaika otetaan huomioon siten, että kaaan (7a) mukaan lasketusta rahastoitaasta taoite-eläkkeestä ähennetään se määrä, jolla rahastoitu etu olisi maksuapautusaikana karttunut, ellei maksuapautusta olisi ollut. Ennen rahastoitujen etuuksien osalta rahastoitu eläke saadaan kertomalla rahastoitu eläke muunnoskertoimella k, joka määrätään siten, että yhteenlasketun anhuus- ja työkyyttömyyseläkkeen, perhe-eläkkeen sekä hautausaustuksen pääoma-arot pysyät samoina. Muunnoskerroin k lasketaan seuraaasti.

9 6 Vastainen anhuus-, perhe- ja työkyyttömyyseläke sekä hautausaustus: 1,01 E ( i) A : w( i) 1,012 E ( S) A ( S) E ( K) A : w( K) (V) i k, missä i E1, E2, E3, P1, P2, P3. 1,01 E ( i) A : w( i) E ( S) A ( S) E ( K) A : w( K ) i Alkaneen työkyyttömyyseläkkeen astainen anhuus- ja perhe-eläke sekä hautausaustus: k T ii i ( ( E S a ) ) ( t ) t : w E E A : w E E P A P E K A K T ii i ( E S a( t) t: w E E A : w E E P A P ) E K A K 1,01 ( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( ) ( ) (V). 1,01 ( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( ) ( ) Mikäli työkyyttömyyseläke on myönnetty yksilöllisenä arhaiseläkkeenä, käytetään edellä oleassa kaaassa inalidikoron tilalla lauseketta. N Nw Alkanut anhuuseläke ja astainen perhe-eläke ja hautausaustus: 1,01 E ( i) a : w( i) E ( j) A ( j) E ( K) A ( K) ( V ) i j k, missä i E1, E2, E3 ja j P1, P2, P3. 1,01 E ( i) a : w( i) E ( j) A ( j) E ( K) A ( K) i j Alkanut perhe-eläke: C a C a C a k C a C a C a 0 y 1 2 [ T1 ] [ T1 ] 0 y 1 2 [ T1 ] [ T1 ] (V). Edellä (V) iittaa oimassa olleiden perusteiden mukaisiin suureisiin.

10 7 6. VAPAAKIJA Lisäeläkeakuutuksen päättyessä muutoin kuin eläketapahtumaan muodostetaan lisäeläkeapaakirja erikseen anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeen osalta, erikseen perhe-eläkkeen osalta ja erikseen hautausaustuksen osalta. Vapaakirja astaa eläkeikää 65 uotta. Mikäli akuutukseen kuuluu anhuuseläkkeen tai perhe-eläkkeen lisäosa, nämä muunnetaan apaakirjaa laskettaessa eläkeikää 65 uotta astaaiksi ja yhdistetään arsinaiseen apaakirjaan. Vapaakirjan anhuus- ja työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu eläke lasketaan kaaasta A ( i) Eu ( i) A ( S) Eu ( S) i E ( ES), i E1, E2, E3, A ( E ) A ( S) :65 1 :65 perhe-eläkkeen osalta kaaasta A ( i) Eu ( i) i E ( P), i P1, P2, P3 0,9 A ( P) y ja hautausaustuksen osalta kaaasta missä E ( K) E ( K), u akuutetun ikä uosina ja täysinä kuukausina akuutuksen päättymiskuukauden lopussa, y (, y), E ( i ) kaaan (8a) mukaan päättymishetkelle laskettu rahastoitu eläke. u Vapaakirjan ansaittu eläke lasketaan astaaasti akuutuksen päättymishetkelle kaaan (9a) mukaan laskettujen ansaittujen eläkkeiden perusteella ja korotetaan tämän jälkeen asianomaisen uoden indeksiin. Vapaakirja on anhuus- ja työkyyttömyyseläkkeen sekä hautausaustuksen osalta näin laskettu ansaittu eläke ja perhe-eläkkeen osalta ansaitun eläkkeen kaksinkertainen määrä, joka astaa lesken ja ähintään kahden lapsen eläkettä. Työttömyyseläkkeen osalta apaakirjan määrä on yhtä suuri kuin työkyyttömyyseläkkeen apaakirja.

11 8 7. VAKUUTUSMAKSUVASTUU 7.1.VASINAINEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU Vastuuta laskettaessa tarkoittaa seuraaassa akuutetun ikää syntymäpäiänä sinä kalenteriuonna, jonka iimeiselle päiälle astuu lasketaan, ja y (, y) hänen puolisonsa ikää. Vastaisen anhuuseläkkeen astuu saadaan kaaasta (10) ( ) ( ) 1,01 E ( E ) A ( E ) E ( E ) A ( E ) E ( E ) A ( E ), kun w < 60 V V 1,01 E ( E ) A ( E ) E ( E ) A ( E ), kun 60 w < 65 1,01 E ( E1 ) A ( E1 ), kun w 65 jossa E ( i ) ( i E1, E2, E3 ) on kaaan (8a) mukaisesti laskettu rahastoitu anhuuseläke hetkellä Jos eläkeikä on 65 ja yrittäjän siirtyminen anhuuseläkkeelle lykkääntyy eläkeiän yli, saadaan astaisen anhuuseläkkeen astuu kaaasta V N65 (11) V 1,01 E ( E1 ) a, N jossa on täytetty ikä kuukauden tarkkuudella uoden päättymishetkellä. Jos eläkeikä on alle 65 ja anhuuseläkkeelle siirtyminen lykkääntyy eläkeiän yli, muunnetaan rahastoitua eläkettä kohdan 9 mukaisesti siten, että astuun suuruus säilyy. Vastaisen työkyyttömyyseläkkeen astuu saadaan kaaasta I (12) V 1,01 E ( S) A : ( S), w jossa E ( S) on kaaan (8a) mukaisesti laskettu rahastoitu työkyyttömyyseläke hetkellä Vastaisen perhe-eläkkeen astuu saadaan kaaasta (13) V 1,01 E ( P ) A ( P) E ( P ) A ( P) P t, y( t) 1, y 2 t, y( t), y s, y( s) E ( P3 ) As, y( s) ( P),, y jossa E ( i ) ( i P1, P2, P3 ) on kaaan (8a) mukaisesti laskettu rahastoitu leskeneläke hetkellä t ma( ; w), 2

12 9 1 s ma( ;60; w), 2 y( t) t (, y), y( s) s (, y). Vastaisen hautausaustuksen astuu saadaan kaaasta K (14) V E ( K) A ( K), jossa E ( K) on kaaan (8a) mukaisesti laskettu rahastoitu hautausaustus hetkellä Vapaakirjan astuu lasketaan kaaojen (10) (14) mukaan. Jos akuutukseen liittyät lisäosat eiät tule maksettaiksi työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeen myöntämisen johdosta, ei astuuta lisäosien osalta lasketa. Laskettaessa astuuta ennen hetkeä alkaneiden eläkkeiden astaisten etujen osalta noudatetaan edellä oleia kaaoja (10) (13) soeltuin osin. 7.2.LAIN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖISTÄ 14 :SSÄ TAKOITETTU LISÄEUISTA AIHEU- TUNUT VAKUUTUSMAKSUVASTUUN OSA YEL:n mukaisella lisäeläkeakuutuksella ei ole osuutta lain työeläkeakuutusyhtiöistä 14 toisessa momentissa tarkoitetusta ositetusta lisäakuutusastuusta.

13 10 8. KOVAUSVASTUU 8.1.ELÄKKEIEN KOVAUSVASTUU Vastuuta laskettaessa tarkoittaa seuraaassa akuutetun ikää syntymäpäiänä sinä kalenteriuonna, jonka iimeiselle päiälle astuu lasketaan Maksamattomat eläkkeet tilinpäätöksessä Eläkkeiden korausastuuseen tehdään tilinpäätöksessä araus maksamattomina oleista korauseristä Varsinainen alkaneiden eläkkeiden korausastuu Varsinainen alkaneen anhuuseläkkeen korausastuu hetkelle lasketaan kaaasta (15) VA N N60 V 1,01 ( Eu ( E1 ) Eu ( E2) Eu ( E3) ) ( Eu E1 Eu E3 ) N 60 ( ) ( ) min ;, N jossa E ( 1), ( 2) ja u E Eu E Eu ( E3) oat anhuuseläkkeen rahastoidut osat eläkkeen alkamishetkellä u. Jos eläkkeelle siirtyminen on lykkääntynyt yli eläkeiän, muunnetaan rahastoitu eläke kohdan 9 periaatteita soeltaen siten, että astuu säilyy. Vastaaasti menetellään myös silloin, kun anhuuseläke alkaa ennen eläkeikää. Muun kuin yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetyn alkaneen työkyyttömyyseläkkeen korausastuu lasketaan hetkelle kaaasta (16) IA T ii i V 1,01 Eu ( S) a ( t) t: w, T jossa E ( S) on eläkkeen alkamishetken rahastoitaa eläke ja t on kulunut työkyyttömyysaika. u Yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetyn alkaneen työkyyttömyyseläkkeen korausastuu lasketaan hetkelle kaaasta IA T N Nw (17) V 1,01 Eu ( S).

14 11 Alkaneen perhe-eläkkeen korausastuu hetkelle lasketaan kaaasta { } 1 1 PA T T T (18) V ( Eu P1 Eu P2 Eu P3 ) C0ay C1a C2a [ T ] [ T ] jossa 1,01 ( ) ( ) ( ), E ( P ), E ( P ) ja E ( P ) oat eläkkeen alkamishetken rahastoitaia eläkkeitä, T T T u 1 u 2 u 3 y lesken ikä syntymäpäiänä uonna, T1 (18 z 1), missä z 1 nuorimman lapsen ikä syntymäpäiänä uonna, T (18 z ), missä z 2 toiseksi nuorimman lapsen ikä syntymäpäiänä uonna, 2 2 a liitteen 2 mukainen aikakorko. n Jos edunjättäjä on kuollut jälkeen ja leski on edunsaajana, kertoimet C0, C1 ja C 2 oat (a) C 0 1, 0, jos edunsaajana ei ole lapsia. C1 2 3, muulloin. C 2 0, jos edunsaajina on korkeintaan yksi lapsi. 1 3 muulloin. Jos edunjättäjä on kuollut jälkeen ja leski ei ole edunsaajana, kertoimet C0, C1 ja C 2 oat (b) C 0 0, C 1 2 3, C 2 0, jos edunsaajina on yksi lapsi. 1 2 muulloin. Jos edunjättäjä on kuollut ennen ja leski on edunsaajana, kertoimet C0, C1 ja C2 oat (c) C 0 1, 0, jos edunsaajina ei ole lapsia. C1 1 2, muulloin. 0, jos edunsaajana on korkeintaan yksi lapsi. C2 1 2 muulloin.

15 12 Jos edunjättäjä on kuollut ennen ja leski ei ole edunsaajana, kertoimet C0, C1 ja C2 oat (d) C 0 0, C 1 1 C 2 0, jos edunsaajana on yksi lapsi. 1 2 muulloin. Jos kuitenkin edunjättäjä on kuollut jälkeen, mutta hänellä oli kuollessaan oikeus saada sellaista anhuus-, työkyyttömyys- tai työttömyyseläkettä, jonka perusteena olea ensimmäinen eläketapahtuma on sattunut ennen ja jota laskettaessa palelusaika on otettu huomioon eläkeikään asti, käytetään kerrointen (a) sijasta kertoimia (c) ja kerrointen (b) sijasta kertoimia (d). Jos akuutukseen liittyiä lisäosia ei makseta työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeen myöntämisen johdosta, ei astuuta lisäosien osalta lasketa. Edellä oleia kaaoja (15) (18) käytetään soeltuin osin myös laskettaessa astuuta ennen hetkeä alkaneiden eläkkeiden osalta. 8.2.TASAUSVASTUU Eläkelaitoskohtainen tasausastuu lasketaan hetkelle kaaasta T T VIPK VIP( A) 0,5 M (19) V ( r )( V 1 ) ( r b )( V 1 V 1 ) ( r ) ( E E ) jossa 1 ( 1) 1, r yrittäjän eläkelain mukaisen eläkeakuutuksen laskuperusteissa annettu kerroin, VIPK V oimassa olleiden perusteiden mukaisesti laskettu astaisten anhuus-, työkyyttömyys- ja perhe-eläkkeiden sekä hautausaustusten astuiden summa hetkellä , V VIP( A) oimassa olleiden perusteiden mukaisesti laskettu alkaneiden anhuustyökyyttömyys-ja perhe-eläkkeiden astuiden summa hetkellä ilman kohdassa tarkoitettua arausta maksamattomina oleista korauseristä, E uonna maksetut eläkkeet ja hautausaustukset, M E uonna maksetut rahastoidut eläkkeet ja hautausaustukset. T T Jos V on pienempi kuin nolla, määrä V on saataaa Eläketurakeskukselta per laskettuna TyEL 183 :n 2 momentin mukaisten astuunjakoperusteiden kohdassa 4.1 selitettäällä taalla, ja tasausastuulle per asetetaan aro V 0 T.

16 13 9. TÄYENTÄVÄT MÄÄÄYKSET Vanhuuseläkkeen lykkääntyessä yli eläkeiän w lasketaan ansaittu eläke muuntamalla eläkettä siten, että sen pääoma-aro säilyy. Pääoma-aroja laskettaessa käytetään tällöin kuukauden tarkkuudella määriteltyä ikää eläkkeen alkamishetkellä. Tässä yhteydessä etuus E 2 oidaan kuitenkin osittain tai kokonaan muuntaa elinikäiseksi anhuuseläkkeeksi. Vastaaasti menetellään myös silloin, kun anhuuseläke alkaa ennen eläkeikää. Jos eläkkeen sijasta annetaan astaaa kertasuoritus, tämän suorituksen määrä on ko. eläkkeen pääomaaro laskettuna samalla taalla kuin yrittäjän eläkelain mukaisessa eläkeakuutuksessa.

17 1 LIITE 1 PEUSTEISSA KÄYTETTÄVIEN KETOIMIEN AVOT Näissä perusteissa esiintyät laskuperusteista riippuat akuutustekniset suureet lasketaan sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien TEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden aroja: Korkoutuuus (b1) 0,0425 Kuoleuus - miesten anhuuseläke ja yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke (b2) -8 - naisten anhuuseläke ja yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke - perhe-eläke b2-15 miespuolinen edunjättäjä (b2) -5 naispuolinen edunjättäjä (b2) -12 miespuolinen edunsaaja (b2) -8 naispuolinen edunsaaja (b2) miesten hautausaustus (b2) -5 - naisten hautausaustus (b2) -12

18 2 Työkyyttömyys - alkaneen eläkkeen pääoma-aro (b3) 0,5 (b4) 0,5 (b5) 0,5 (b6) 1 (b7) 1 (b8) 1 - astaisen eläkkeen pääoma-aro (b3) 0,5 (b4) 0,5 (b5) 0,5 (b6) 1 (b7) 1 (b8) 1 Maksuapautus (b9) 1 Kuormitus (b13) 0,001 (b14) 0,11 ahan aron muuttuuus (b15) 0 (b9) b 1 (b14)

19 3 LIITE 2 LASKUKAAVAT 1. VANHUUSELÄKE Nettoyksikkökertamaksu on Nw A ( E1 ) A : w( E1 ) Nw N60 1 A ( S), kun w < 60 A ( E2) 0, kun w 60 missä N A E A S w 2 ( 3) ( ), A ( S) A ( S) A ( S) A ( S) ja 1 w :60 : w w:60 w Nw 2 A:63 ( S) A : w( S) Aw :63( S), kun w < 63 A ( S) Nw N63 0, kun w TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE Nettoyksikkökertamaksu on A : w( S), kun < 63 A ( S) 0, muulloin, missä A : ( S ) on määritelty yleisten laskuperusteiden kohdan 2.3 kaaassa (15), kun e 9 kk. w

20 4 3. PEHE-ELÄKE Nettoyksikkökertamaksu on A ( P ) 0,9 A ( P), 1 y A ( P ) 0,9 A ( P), w, y( w) 2 w, y( w) y Kaaoissa on A P w A ( P3 ) A P w y( w) w (, y) 60, y(60) 0,9 60, y(60) ( ), kun < 60 y w, y( w) 0,9 w, y( w) ( ), kun 60. y ja yksikön suuruista leskeneläkettä kohti laskettu kertamaksu miespuolisen akuutetun osalta 1 t µ tzt (18, M ) Ay ( P) 0,99( ay ay ) d t, n ( M ) t jossa Zt (18, M ) saadaan yleisten laskuperusteiden kohdan kaaasta (23), ja naispuolisen akuutetun osalta 1 t µ tzt (18, N) Ay ( P) 0,99( ay ay ) d t, n ( N) jossa Zt (18, N ) saadaan yleisten laskuperusteiden kohdan kaaasta (9). t Edellä oleissa kaaoissa yhteisiät lasketaan yleisten laskuperusteiden kohdan 2.2 kaaan (12) mukaan. Aikakorko on a n δ n 1 e, missä δ ln1, δ

21 5 4. HAUTAUSAVUSTUS Nettoyksikkökertamaksu on M A ( K) ( b13) a, joka sisältää summaan errannollisen kuormituksen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET Kokooma 4..008. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 0..007. SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET. PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN....

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAIA ELÄKEURAA AREN Kokooma 5.2.207. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 6.2.207. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE Kokooma 0..0. iimeisin perustemuutos on annettu 6..009. ÄLLYLUEELO LE : LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE KUUUEKNE UUREE

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (33) LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE Kokooma 20..202. iimeisin perustemuutos on annettu 2.2.20. 2 (33) IÄLLYLUEELO LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) TRAN TyL:N MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Kokooma 20.4.2012. iimeisin perustemuutos on ahistettu 12.12.2011. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat teraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 564 N:o 30 LTTEET 1 MTOS ELÄKEKASSOJEN LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA KSTANNSTEN JAKOA VARTEN Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( n ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuerusteiden merkintöjä

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 13 päiänä kesäkuuta 2012 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN (2) LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 25.9.202. Viimeisin perustemuutos on annettu 7.9.202. 2 (2) SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 2 KÄÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1105 1107 SISÄLLYS N:o Siu 1105 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen. YRIÄJIN LÄKLAIN MUKAISN LISÄLÄKVAKUUUKSN PRUS Kokonaisperuste ahistettu 15.1.. Voimassa 1.1. alkaen. SISÄLÖ Voimaantulo... 1 Poikkeussäännös kohtaan 3.1... 1 1. PRUSIDN SOVLAMINN... 2 2. VAKUUUJN UUKSIN

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1249 1250 SSÄLLYS N:o Siu 1249 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1102 1104 SISÄLLYS N:o Siu 1102 Laki kaioslain muuttamisesta... 2881 1103 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päiänä maaliskuuta 2002 N:o 168 172 SISÄLLYS N:o Siu 168 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarikelisäaineiden puhtausaatimuksista ja eräistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET 1(36) TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) EITYISPEUSTEET Kokooma 10.2.2015 Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 10.12.2014. 2(36) SISÄLLYS

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkeakuutuksen erityisperusteet 206 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 1(35) SISÄLLYS 1 PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄLASKU 3 ETUJEN MÄÄITTELY 3.1 VAKUUTUSMAKSUN PEUSTEENA OLEVA TAVOITE-ELÄKE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005 SUOMN SÄÄDÖSKOKOLM 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta 2005 N:o 218 220 SISÄLLYS N:o Siu 218 Valtioneuoston asetus huumausainetestien tekemisestä... 735 219 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA ELÄKETURVAKESKUS Suunnittelu- ja laskentaosasto ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA Kokooma, viimeisin perustemuutos vahvistettu 25.3.2003. Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA...1 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET...1

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Kokooma 7.4.2006. iimeisin perustemuutos vahvistettu 21.12.2004. TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET SISÄLLYS 1 PEUSTEIDEN SOELTAMINEN 1

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot